Nowe zasady dotyczące dodatkowych wymagań edytorskich obowiązujące od 2012 roku (Instrukcje dla autorów)

 

  1. Ze względu na indeksowanie naszego czasopisma w bazie AGRO i ogólnej dostępności streszczeń wymaga się, aby streszczenie w języku angielskim (summary) zawierało: cel pracy, metodykę oraz krótki opis uzyskanych wyników (1000-1200 znaków).
  2. Wymagania związane z „ghostwriting” i „guestauthorship” Dbając o rzetelność przygotowywania opracowań naukowych wymaga się, aby autorzy w sposób przejrzysty prezentowali rezultaty swojej pracy. Z tego względu, aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting”1 i „guestauthorship”2 redakcja wprowadza następujące procedury:
    • Wymaga się od autorów publikacji (w przypadku kilku autorów jednego opracowania) ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstawanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, gromadzenia materiałów, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
    • Redakcja informuje, iż wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej, łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
    • Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą dokumentowane.
    • Ze względu na ww wymagania prosimy także o umieszczanie w zgłaszanych artykułach informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financialdisclosure)

1 Z „ghostwriting” mamy do czynienia, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, jednak jego udział nie został ujawniony

2 „Guestauthoship” = udział autora znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest autorem (współautorem) publikacji