Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA) to czasopismo naukowe wydawane od 1999 roku przez Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu z siedzibą w Poznaniu. Jest to dwumiesięcznik wydawany corocznie w postaci jednego tomu, na który składa się z 6 zeszytów (1-6) w formie drukowanej.

Wydawca: SERiA

Bieżący numer: Tom XX z.5, 2018

Czasopismo zawiera artykuły w języku polskim i angielskim i znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce: od 2013 roku posiada 10 punktów. Roczniki Naukowe są indeksowane w bazach: AgEcon Search, Agro, BazEkon, Indeks Copernicus.

Tematyka publikowanych artykułów obejmuje: nauki rolne, ekonomikę rolnictwa, przemysłu spożywczego, oświaty rolniczej, polityki agrarnej, socjologii wsi oraz ekonomiki handlu wewnętrznego i zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi.

Wersja elektroniczna jest dostępna jako czasopismo otwarte na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported, która zezwala na użytkowanie opublikowanego artykułu pod warunkiem wskazania autorów oraz Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu jako właścicieli praw do tej publikacji. Treść licencji jest dostępna na stronie