1. WYNIKI PRODUKCYJNO-EKONOMICZNE GOSPODARSTW Z PRODUKCJĄ JABŁEK W POLSCE I W NIEMCZECH W LATACH 2000-2014
 2. PROCESY KONCENTRACJI STRUKTUR PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W BRANŻACH PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO W POLSCE
 3. OCENA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ BRANŻY PASZOWEJ W POLSCE W LATACH 2010-2015
 4. ZMIANY W BUDŻECIE ROLNYM POLSKI NA 2017 ROK
 5. ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW EKONOMICZNYCH KUKURYDZY UPRAWIANEJ NA ZIARNO SUCHE I MOKRE
 6. IDEA ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W OPINIACH I POSTAWACH ROLNIKÓW
 7. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020 JAKO ŹRÓDŁO PODNOSZENIA INNOWACYJNOŚCI
 8. ENERGETYKA SŁONECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ – STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE
 9. OCENA WIELKOŚCI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH SYSTEMÓW UPRAWY STOSOWANYCH W KUKURYDZY WYKORZYSTYWANEJ DO PRODUKCJI BIOETANOLU
 10. KIERUNKI ZMIAN PRODUKCJI ZBÓŻ W POLSCE
 11. NAPŁYW I DYNAMIKA BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W SEKTORZE ROLNICZYM W POLSCE W LATACH 2005-2014
 12. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ GMIN WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W KONTEKŚCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
 13. OCENA ZMIAN EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA AZOTU W PRODUKCJI ROLNICZEJ POLSKI1
 14. PRÓBA AKTUALIZACJI METODY OKREŚLANIA INTENSYWNOŚCI ORGANIZACJI ROLNICTWA
 15. FINANSOWE EFEKTY REALIZACJI INWESTYCJI WPISUJĄCYCH SIĘ W IDEĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – PRZYPADEK POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU UTYLIZACYJNEGO
 16. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Z PERSPEKTYWY AUSTRIACKIEJ SZKOŁY EKONOMII
 17. ROLA AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH W PROCESIE REALIZACJI POLITYKI GRUNTOWEJ
 18. INWESTYCJE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH 2004-2014 W UJĘCIU MAKROEKONOMICZNYM
 19. PLONOWANIE I OPŁACALNOŚĆ UPRAWY ZIEMNIAKÓW SKROBIOWYCH W GOSPODARSTWIE INDYWIDUALNYM
 20. POWSTANIE, FUNKCJONOWANIE I LIKWIDACJA PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
 21. PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ZMIAN PRODUKTYWNOŚCI CAŁKOWITEJ ROLNICTWA W POLSCE W LATACH 2005-2014
 22. POTENCJAŁ PRODUKCYJNY, INTENSYWNOŚĆ PRODUKCJI I WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ROLNICZYCH RÓŻNYCH REGIONÓW W POLSCE W LATACH 2004-2013 WEDŁUG FADN
 23. ROLA DOPŁAT DO KRÓW I POZOSTAŁEGO BYDŁA W POLSKIM SYSTEMIE DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W ROZWOJU SEKTORA MLECZARSKIEGO
 24. DZIAŁALNOŚĆ AGROTURYSTYCZNA JAKO FORMA DYWERSYFIKACJI DOCHODÓW W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM
 25. RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ROLNICTWIE W RAMACH WPR JAKO CZYNNIK WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH – PRZYKŁAD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 26. RYNEK NOWYCH I UŻYWANYCH CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH 2012-2016
 27. PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LATACH 2005-2015
 28. SPOSOBY FINANSOWANIA INNOWACJI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
 29. ROLNICTWO I JEGO ZNACZENIE W GOSPODARCE ROSJI
 30. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W OPINII MIESZKAŃCÓW POWIATU CHOJNICKIEGO
 31. ZRÓŻNICOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH REGIONU FADN MAZOWSZE I PODLASIE W LATACH 2010-2014
 32. ŹRÓDŁA INFORMACJI JAKO DETERMINANTA POPYTU NA NISZOWE PRODUKTY TURYSTYKI WIEJSKIEJ
 1. Piotr Brzozowski, Krzysztof Zmarlicki 9-13 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr Piotr Brzozowski, dr inż. Krzysztof Zmarlicki (orcid.org/0000-0002-1816-7592)
  Instytut Ogrodnictwa
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
  tel. (46) 834 52 63, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8333
  koszty produkcji, dochodowość, jabłka
  D24
  pl

  Przedstawiono porównanie kosztów i dochodowości produkcji jabłek deserowych w Polsce w rejonie Grójca i w Niemczech w rejonie Dolnej Łaby (Altes Land). Produkcja jabłek w niemieckich gospodarstwach przynosiła ponad 4-krotnie wyższy dochód rodzinny w przeliczeniu na 1 FWU, cechowały ją jednak większe koszty jednostkowe oraz w przeliczeniu na 1 ha. Dochód rodzinny w odniesieniu do FWU porównano w do średniej płacy brutto w gospodarkach narodowych obydwu krajów. Producenci jabłek w Polsce mają szanse utrzymać przewagę konkurencyjną w postaci niższych kosztów pracy najemnej. Polscy producenci w celu zwiększenia konkurencyjności w stosunku do gospodarstw w Niemczech, powinni powiększać powierzchnię sadów w gospodarstwie.

  Bugała Anna, Paweł Chmieliński, Bożena Karwat-Woźniak, Paweł Kraciński, Bożena Nosecka, Irena Strojewska, Jan Świetlik, Łukasz. Zaremba. 2014. Praca sezonowa w rolnictwie, w tym ogrodnictwie i sadownictwie oraz zatrudnianie pracowników przy pracach sezonowych, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców (Seasonal work in agriculture, including gardening and fruit-growing, and employment of employees in seasonal work, with particular emphasis on foreigners). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Brzozowski Piotr. 1998: Ekonomiczna efektywność produkcji jabłek w Polsce w porównaniu do Niemiec i Szwajcarii (Production and economical results of farms with apple production in Poland and in Germany in the years 2000-2014). Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 5:105-120.

  Goraj Lech, Stanisław Mańko. 2011: Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych (Model for estimating total costs of agricultural holdings’ activity). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 29-58.

  Görgens Matthias. 2002. Betriebsvergleich 2000/2001 (Company comparison 2000/2001). Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten Landes 57 (7/2002): 233-238.

  Görgens Matthias. 2008. Betriebsvergleich 2006/2007 (Company comparison 2006/2007). Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten Landes 63 (7/2008): 235-242.

  Görgens Matthias. 2016. Betriebsvergleich 2014/2015 (Company comparison 20014/2015). Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten Landes 71 (7/2016): 182-189.

  Józwiak Wojciech. 2014. Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długoterminowej (Efficiency, production costs and competitiveness of Polish farms presently and in the medium and long term). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Ziętara Wojciech, Jolanta Sobierajewska. 2013. Konkurencyjność polskich gospodarstw ogrodniczych – stan i kierunki rozwoju (Competitiveness of Polish horticultural farms – condition and development trends). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2: 38-57. https://www.destatis.de/DE/Startseite.html.

 2. Piotr Chechelski 14-19 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr hab. prof. IERiGŻ-PIB Piotr Chechelski (orcid.org/0000-0002-1600-129X)
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  tel. (12) 425 20 66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8151
  małe, średnie, duże przedsiębiorstwa, koncentracja struktur podmiotowych
  Q12, Q13, Q18
  pl

  Przedstawiono kierunki przemian struktur podmiotowych polskiego przemysłu spożywczego i branż przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego w Polsce po akcesji z UE. Zaprezentowano zmiany udziału poszczególnych grup przedsiębiorstw zarówno w całkowitej liczbie podmiotów, przeciętnym zatrudnieniu, jak i w wartości produkcji sprzedanej oraz wpływ, jaki te zmiany miały na wydajność pracy w analizowanych grupach przedsiębiorstw. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że istotny wpływ na szybkość procesów koncentracji oraz wzrost wydajności pracy struktur podmiotów gospodarczych w branżach przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego w Polsce w latach 2004 – 2014 miały działania korporacji transnarodowych.

  Chechelski Piotr. 2008. Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy (The impact of globalization processes on the Polish food industry). Studia i Monografie 145. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Chechelski Piotr. 2016. Korporacje transnarodowe w polskim przemyśle spożywczym (Transnational corporations in the Polish food industry) Przemysł Spożywczy 9 (70): 2-10.

  Drożdż Jadwiga, Robert Mroczek, Mirosława Tereszczuk. 2015. Rozwój przemysłu spożywczego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. [W] Przemiany strukturalne przemysłu spożywczego w Polsce i UE na tle wybranych elementów otoczenia zewnętrznego (The development of the food industry in Poland and other European Union countries. [In] Structural transformations of the food industry in Poland and the EU against the background of selected elements of the external environment), ed. Robert Mroczek, 89-105. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  GUS. 2004-2015: Rocznik statystyczny przemysłu (Statistical Yearbook of the industry). Warszawa: GUS.

  Szczepaniak Iwona, Jadwiga Drożdż, Mirosława Tereszczuk. 2016. Zmiany struktury podmiotowej przemysłu spożywczego w Polsce (Changes of subjective structures of the Polish food industry). Przemysł Spożywczy 70 (6): 8-11.

 3. Dorota Czerwińska-Kayzer, Anna Bieniasz 20-25 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr Dorota Czerwińska-Kayzer (orcid.org/0000-0003-4352-3074)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  tel. (61) 846 60 92
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8334
  efektywność ekonomiczna, rentowność, przemysł paszowy
  G32
  pl

  Celem pracy jest ocena efektywności ekonomicznej branży paszowej w układzie klas w Polsce w latach 2010-2015, którą przeprowadzono na bazie niepublikowanych danych GUS. W pracy zastosowano podejście indukcyjne, umożliwiające przedstawienie szczegółowej struktury badanego zjawiska w połączeniu z metodą analizy wskaźnikowej. Efektywność branży paszowej była relatywnie wyższa niż w przemyśle spożywczym, zwłaszcza w odniesieniu do wydajności pracy i rentowności aktywów oraz kapitału własnego. Z kolei w układzie klas efektywność była zróżnicowana. Generalnie wyższą efektywnością cechowały się przedsiębiorstwa produkujące karmę dla zwierząt domowych.

  Cameron Kim. 1986. A study of organizational effectiveness and its predictors. Management Science 32 (1): 87-112.

  Capiga Mirosława. 2011. Finanse banków (Banks’ finances). Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

  Drożdż Jadwiga, Robert Mroczek, Mirosława Tereszczuk, Roman Urban. 2014. Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013 (Polish food industry in the years 2008-2013). Warszawa: Wydawnictwo IERIGŻ-PIB.

  GUS. 2016. Statystyczne sprawozdanie finansowe F-02 za lata 2010-2015 (Statistical financial report F-02 for the years 2010-2015). Warszawa: GUS (niepublikowane dane/unpublished data).

  Jaki Andrzej. 2011. Paradygmat efektywności w zarządzaniu (The paradigm of efficiency in management). Przegląd Organizacji 4: 3-6.

  Kulawik Jacek, Wojciech Jóźwiak. 2007. Analiza efektywności gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych powstałych na bazie majątku skarbu państwa (Analysis of the effectiveness of management and functioning of agricultural enterprises created on the basis of state treasury assets). Warszawa: Wydawnictwo IERIGŻ-PIB.

  Kulawik Jacek. 2008. Efektywność finansowa w rolnictwie. Istota, pomiar i perspektywy (Financial efficiency in agriculture. Creature, measuring and perspectives). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2: 33-53.

  Matwiejczuk Rafał. 2000. Efektywność – próba interpretacji (Efficiency – attempt to interpret). Przegląd Organizacji 11: 27-31.

  Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta. 2011. Pomiar efektywności działania w sektorze budowlanym w latach 2002-2005. [W] Wartość jako kryterium efektywności, (Measurement of activity efficiency in the construction sector in 2002-2005 [In] Value as a criterion of effectiveness) ed. Tadeusz Dudycz, 27-32. Wrocław: Indygo Zahir Media.

  Perek Aleksandra. 2014. Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności banków spółdzielczych w Polsce (The use of the DEA method to evaluate the efficiency of cooperative banks in Poland). Ekonomia i Zarządzanie 6 (3): 222-235.

  Rutkowska Anna. 2013. Teoretyczne aspekty efektywności–pojęcie i metody pomiaru (Theoretical aspects of efficiency – the concept and methods of measurement). The Journal of Management and Finance 1 (4): 439-453.

  Sierpińska Maria, Jachna Tomasz. 2007. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych (Enterprise rating by world standards). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Wędzki Dariusz. 2006. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego (Ratio analysis of financial statement). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

 4. Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak 26-31 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP (orcid.org/0000-0002-6233-6824)
  dr hab. Anna Matuszczak, prof. nadzw. UEP (orcid.org/0000-0002-5045-5447)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8336
  budżet rolny, budżet środków europejskich, KRUS, UE
  E62,H50, H60, Q18
  pl

  Celem przeprowadzonych analiz było wskazanie na zmiany ilościowe i jakościowe, które zaszły w wydatkach zapisanych w ustawie budżetowej na 2017 rok w działach dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych wraz z KRUS i budżetem środków europejskich w stosunku do 2016 roku. Porównanie te jest o tyle zasadne, że po wielu latach prowadzenia względnie konsekwentnej krajowej polityki rolnej, zauważalne jest odmienne podejście ustawodawcy do finansowania wielu obszarów sektora rolnego. Można zapytać, czy jest to renacjonalizacja wydatków w krajowym budżecie rolnym w warunkach spadającej puli funduszy z budżetu środków europejskich, czy jeszcze nie.

  Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak. 2013. Dochody i wydatki w budżetach rolnych Polski w mijającej perspektywie finansowej 2007-2013 (Income and expenditure in the Polish agricultural budgets in past financial perspective 2007-2013). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (28): 33-44.

  Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak. 2014. Relacje pomiędzy krajowym i unijnym finansowaniem wydatków budżetowych na sektor rolny w Polsce w długim okresie (Relationships between national and EU longterm funding budget expenditure on the agricultural sector in Poland). Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (31): 21-29.

  Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak. 2015a. KRUS w budżecie rolnym Polski w długim okresie (ASIF in the agricultural budget of Poland in the long term). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 403: 30-41.

  Czyżewski Andrzej, Matuszczak Anna. 2015b. Potrzeba zmian w modelu rozwoju rolnictwa a finansowanie celów w budżecie rolnym Polski po 2005 roku (Need for changes in agricultural development model and financing purposes of Polish agricultural budget after 2005). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 218: 113-132, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/08_18.pdf.

  Projekty ustaw budżetowych na lata 2010-2017 (Draft budgetary acts for 2010-2017).

  Uzasadnienia do ustaw budżetowych na lata 2010-2017, T. 1 (Justifications to the budget acts for 2010-2017, T. 1), http://www.mf.gov.pl.

 5. Magdalena Czułowska 32-37 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  mgr Magdalena Czułowska
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  tel. (22) 505 45 87
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8335
  uprawa kukurydzy, ziarno suche, ziarno mokre, koszty bezpośrednie, nadwyżka bezpośrednia
  Q12, D24
  pl

  Celem przeprowadzonych badań była ocena opłacalności uprawy kukurydzy na ziarno suche i mokre średnio w próbie badawczej gospodarstw oraz w regionach rolniczych Polski. Do ekonomicznej oceny efektywności produkcji zastosowano wskaźnik opłacalności bezpośredniej. Badania wykazały, że średnio w próbie badawczej zarówno w 2012, jak i w 2015 roku wyższą nadwyżkę bezpośrednią bez dopłat uzyskano w gospodarstwach uprawiających kukurydzę na ziarno suche, jednak wyższym wskaźnikiem opłacalności bezpośredniej charakteryzowała się kukurydza uprawiana na ziarno mokre. Przeprowadzony rachunek nadwyżki bezpośredniej wykazał również zróżnicowanie wyników ekonomicznych kukurydzy pomiędzy wyodrębnionymi regionami. Najkorzystniejsze wyniki z uprawy kukurydzy na ziarno suche uzyskali rolnicy z regionu Pomorze i Mazury, a na ziarno mokre z regionu Małopolska i Pogórze.

  FAOSTAT. 2016. Food and agriculture organization of the united nations statistics division. http://faostat3.fao.org/ browse/Q/QC/E, dostęp 7.12.2016.

  GUS. 2001. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2000 r. (Land use and sown area in 2000). Warszawa: GUS.

  GUS. 2016. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2015 r. (Land use and sown area in 2015)Warszawa: GUS.

  Skarżyńska Aldona. 2010. Zagadnienia metodyczne rachunku kosztów ekonomicznych na przykładzie działalności produkcji roślinnej (Methodical issues of economic cost accounting on the example of plant production activity).Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa 3: 93-94.

  Solarski Tadeusz. 2005. Dosuszanie i przechowywanie ziarna kukurydzy. Kukurydza rośliną przyszłości (Drying and storage of grain corn. Corn – the plant of the future). Agro Serwis 3: 65-66.

  Spurtacz Stanisław, Jerzy Pudełko, Leszek Majchrzak. 2008. „Opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno w warunkach produkcyjnych w latach 2005-2007 (Profitability of maize grown for grain in productive conditions in the years 2005-2007). Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura 7 (4): 117-124.

 6. Mariusz Dacko, Aleksandra Płonka 38-43 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr inż. Mariusz Dacko (orcid.org/0000-0001-8424-4720)
  dr inż. Aleksandra Płonka (orcid.org/0000-0001-5319-592X)
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8337
  rozwój zrównoważony, świadomość ekologiczna, postawy rolników
  Q56
  pl

  Głównym celem badań była ocena stanu wiedzy, opinii i postaw społeczeństwa wobec idei zrównoważonego rozwoju. Zbadano, jak społeczeństwo rozumie omawianą ideę, czy próbuje stosować ją w życiu codziennym oraz jak postrzega zrównoważenie rozwoju na różnych poziomach agregacji. Szczególną uwagę poświęcono grupie rolników, których wskazania odniesiono do odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli pozostałych grup zawodowych. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety, którym objęto 214 respondentów. Uzyskane wyniki potwierdziły przypuszczenie, że potrzeba trwałości i równowagi jest głęboko zakorzeniona zarówno wśród rolników, jak i w całym społeczeństwie. Jednak zdecydowana większość respondentów spotyka się w życiu codziennym z ideą zrównoważonego rozwoju bardzo rzadko lub w ogóle. Mimo to rolnicy i przedstawiciele innych grup zawodowych słusznie postrzegają siebie oraz instytucje rządowe i administrację publiczną za głównych realizatorów zasad zrównoważonego rozwoju.

  Adamska Hanna. 2015. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie Dolnego Śląska (Sustainable development of rural areas on the example of Lower Silesia). Wrocław: Wydawnictwo UP we Wrocławiu.

  Borys Tadeusz. 2010. Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju (Decade of education for sustainable development – Polish challenges). Problemy Ekorozwoju 5 (1): 59-70.

  Dacko Mariusz. 2011. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych – inspiracje, ewolucja, perspektywy.[W] Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski (The concept of sustainable development in economic sciences – inspirations, evolution, perspectives. [In] Natura 2000 as a factor in the sustainable development of the rural areas of the Green Lungs of Poland), ed. A. Bołtromiuk, M. Kłodziński, 19-42. Warszawa: IRWiR PAN.

  Domeradzki Piotr. 2010. Zrównoważony rozwój jako nowa etyka przyszłości (Sustainable development as a new ethics of the future). Kultura i Edukacja 4 (78): 7-20.

  Gawor Leszek. 2006. Wizja nowej wspólnoty ludzkiej w idei zrównoważonego rozwoju (Vision of new human community in the idea of sustainable development). Problemy Ekorozwoju 1 (2): 59-66.

  Jaśkiewicz Jacek. 2008. Dylematy zrównoważonego rozwoju w Polsce (Dilemmas of sustainable development in Poland). Problemy Ekorozwoju 3 (1): 33-38.

  Kowal Jolanta (red.). 1998. Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku (Statistical methods in survey research market). Warszawa: PWN.

  Kuder Dorota. 2014. Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju (New models of economic growth and paradigm of sustainable development). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 38: 27-39.

  Kuhn Thomas S. (red.). 1986. Struktura rewolucji naukowych (The structure of scientific revolutions). Warszawa: PWN.

  Matysiak Andrzej, Struś Mirosław. 2015. Paradygmat rozwoju zrównoważonego (Sustainable development paradigm). Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 213: 11-21.

  Paluch Łukasz. 2013. Problemy pomiaru i oceny zrównoważonego rozwoju (Problems of measurement and evaluation of sustainable development). Episteme 18 (I/2013): 389-404.

  Pawłowski Artur. 2009. Rewolucja rozwoju zrównoważonego (The sustainable development revolution). Problemy Ekorozwoju 4 (1): 65-76.

  Poskrobko Bazyli. 2013. Paradygmat zrównoważonego rozwoju jako wiodący kanon w badaniu nowych obszarów ekonomii (The paradigm of sustainable development as the leading standard in the research on new spheres of economics). Ekonomia i Środowisko 3 (46): 10-24.

  Zadroga Adam. 2016. Sustainable development jako paradygmat rozwoju społeczno-gospodarczego. [W] Przestrzenie badawcze młodych naukowców. Inspiracje-Innowacje-Wdrożenia (Sustainable development as a paradigm of socio-economic development. [In] Research spaces of young scientists. Inspiration-Innovation-Implementation), ed. R. Tabaszewski, K. Sawicki, A. Błachut, 11-24. Lublin: Wydawnictwo KUL.

  Zegar Józef. 2012. Współczesne wyzwania rolnictwa (Contemporary challenges of agriculture). Warszawa: PWN.

  Zegar Józef (red.). 2013. Zrównoważenie polskiego rolnictwa (Sustainability of Polish agriculture). Warszawa: GUS.

 7. Elżbieta Goryńska-Goldmann, Monika Wojcieszak 44-51 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann (orcid.org/0000-0002-0884-4772), dr Monika Wojcieszak
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Rynku i Marketingu
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, tel. (61) 848 71 26
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8338
  innowacje, innowacyjność, finansowanie, pomoc, PROW 2014-2020
  O31, R19
  pl

  Celem artykułu jest identyfikacja i ocena postępów realizacji wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, jako źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych podmiotów. Kluczowym elementem dla kształtowania i rozwoju gospodarki innowacyjnej jest możliwość korzystania przez podmioty z puli środków na podnoszenie konkurencyjności poprzez innowacyjność, oferowanych ze środków europejskich. Przybliżono istotę innowacyjności, wskazano wybrane instrumenty jej wspierania przewidzianej na lata 2014-2020. Omówiono obszary, zakresy i limity wsparcia oraz stopień ich wykorzystania. Źródłem danych empirycznych były m.in. raporty, dokumenty statystyki publicznej i niepublikowane dane ARiMR. Zwrócono uwagę, że percepcja i sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów funkcjonujących współcześnie w warunkach niepewności i niestabilności wpływanie na ich otwartość na „ofertę UE”. Środki unijne umożliwiają nowym podmiotom wejście na drogę innowacyjności, a starym jej kontynuowanie przez aktywność inwestycyjną. Z uwagi, że proces aplikacyjny ma charakter złożony i utrudnia zainteresowanym ubieganie się o środki, należy podejmować działania, które przysłużą się wzrostowi efektywności wykorzystania środków.

  Bieńkowski Wojciech, Marzenna Weresa, Mariusz Janusz Radło (red). 2010. Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności (Competitiveness of Poland against the background of economic changes in OECD countries. The evolution of the importance of competitiveness factors). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

  EAI. 2016. Green Paper. Common Strategic Framework for Research and Innovation, http://eai.eu/strategic-forum/green-papercommon- strategic-framework-research-and-innovation. Program rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 jako źródło podnoszenia innowacyjności

  EC (European Commission). 2014. Research and innovation performance in the EU. Brussels: European Union.

  EC (European Commission). 2015a. State of Innovation Union 2015. Brussels: European Union. Directorate-General for Research and Innovation.

  EC (European Commission). 2015b. Comparative analysis of innovation performance. Brusseles: European Commission, https:// badania.parp.gov.pl/polska-w-innovation-union-scoreboard-2015, dostęp listopad 2016.

  EC (European Commission). 2016. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Badania i innowacje. Instrumenty finansowania (Agriculture and rural development. Research and innovattion. Funding instruments), http://ec.europa.eu/agriculture/research- -innovation/funding-instruments/index_pl.htm.

  EUROSTAT. 2012. Community Innovation Survey. Luxemburg: EUROSTAT.

  FAO. 2012. World Agriculture Towards 2030/2050. Rome: FAO.

  Irani Delshad, Ravi Balakrishnan. 2015. Why 99,9% of FMCH innovations fail. The Economist Times, http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/46918237.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst, dostęp 16.12.2016.

  KOM. 2009. Regiony kreatywne i innowacyjne. Szóste sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej. KOM (2009) 295 (Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Sixth progress Report on economic and social cohesion {SEC(2009) 0295 final}). Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich.

  Kopaliński Władysław. 2006. Podręczny słownik języków obcych (A handy foreign language dictionary). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.

  Misiewicz Elżbieta. 2008. Analiza wpływu działalności innowacyjnej na poziom rozwoju regionalnego – model miękki. [W] Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony (Analysis of the impact of innovative activity on the level of regional development - a soft model. [W] Regional development and sustainable development), ed. A. Bocian. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.

  Mizgajska Hanna. 2002: Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską (The innovativeness of small and medium-sized enterprises in the process of integration with the European Union). Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

  MNiSW (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 2008. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (Oslo Manual. Rules for collecting and interpreting innovation data). Warszawa: MNiSzW, Departament Strategii i Rozwoju Nauki.

  MRiRW. 2014. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Rural Development Program 2014-2020).Warszawa: MRiRW, http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020, dostęp 16.12.2016.

  Nowakowska Jadwiga. 2014. Rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacji i doradztwa (The rural development in 2014-2020 with particular emphasis on support for innovation and consultancy). Kraków: Wydawnictwo DCR.

  Rogoziński Kazimierz. 2004. Innowacyjność i nowa taksonomia usług (Innovation and new services taxonomy). Wiadomości Statystyczne 3: 43-55.

  Rosłon Jolanta. 2011. Mikro i małe przedsiębiorstwa w Polsce – wybrane aspekty funkcjonowania i rozwoju (Micro and small enterprises in Poland – selected aspects of operational activity and development). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 81: 139-148. SIR. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, http://www.cdr.gov.pl/sir, dostęp 21.10.2016.

  Quintane Eric, Mitch R. Casselman, Sebastian B. Reiche, Petera A. Nylund. 2011. Innovation as a knowledge-based outcome. Journal of Knowledge Management 15 (6): 928-947.

  Winnicka-Popczyk Alicja. 2015. Inwestycje firm rodzinnych w innowacyjność (przegląd zagadnienia w literaturze zagranicznej (Investments of family enterprises in innovation (review of issues in foreign literature). Zeszyty Naukowe Przedsiębiorczość i Zarządzanie 16 (7): 183-198.

  Wojnicka Elżbieta. 2013. Nowe trendy w zarządzaniu innowacjami. [W] Koncepcje, metody i narzędzia wspomagające zarządzanie operacyjne – wybrane zagadnienia (New trends in innovation management. [In] Concepts, methods and tools supporting operational management – selected issues), ed. G. Zieliński, M. Szymańska-Brałkowska, 7-26. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

 8. Piotr Gradziuk 52-59 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr hab. Piotr Gradziuk (orcid.org/0000-0003-0825-6281)
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8364
  energia odnawialna, energetyka słoneczna, prognozowanie, modelowanie
  Q42, Q47
  pl

  Ze struktury pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej wynika, że dotychczas największe znaczenie miała biomasa wykorzystywana głównie w ciepłownictwie, elektroenergetyce, biogazowniach oraz do wytwarzania biopaliw. Od początku drugiej dekady XXI wieku jej udział zmniejszał się, a coraz większego znaczenia nabierała energia wiatrowa i słoneczna. Głównym powodem było nie tylko subsydiowanie rozwoju tych sektorów, ale także coraz niższe koszty i wyższa efektywność energetyczna, głównie instalacji fotowoltaicznych i solarnych. Celem podjętych badań było określenie zmian oraz dynamiki rozwoju tego sektora energetyki. Na podstawie opracowanych modeli tendencji rozwojowych, które charakteryzowały się zdolnością wyjaśniania opisywanych zjawisk, przedstawiono prognozy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w UE do 2030 roku. Z przedstawionych badań wynika, że do 2030 roku energetyka słoneczna stanie się głównym dostawcą energii ze źródeł odnawialnych.

  Ayres Robert U., Leslie W Ayres., Bebjamin Warr. 2003. Exergy, power and work in the US economy, 1900-1998. Energy 28: 219-273.

  Bastiat Frédéric. 2006. Harmonie Econimices. Quotation acc. to the Polish edition, 1850 Harmonie ekonomiczne. Wrocław: Instytut Ludwiga von Milesa.

  Brown James H., William R. Burnside, Ana D. Davidson i inni. 2011. Energetic limits to economic growth. Bioscience 61 (1): 19-26.

  Devabhaktuni Vijaj, Mansoor Alam, Soma Shekara i inni. 2013. Solar energy: Trends and enabling technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews 19: 555-564.EUROSTAT. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=ten00081, dostęp 27.03.2017.

  Gradziuk Piotr. 2016. Znaczenie rolnictwa i obszarów wiejskich dla poprawy sytuacji ekologicznej i struktury energetycznej kraju. [W] Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi (Importance of agriculture and rural areas to improve the ecological and energy structure of the country. [In] Poland village 2016. Report on the state of the village), ed.J. Wilkin, I. Nurzyńska, 179-208. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

  GUS. 2016. Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 r. (Energy from renewable sources in 2015).Warszawa: GUS.

  Hall Charles A.S., Cutler J. Cleveland, Robert Kaufmann. 1986. Energy and Resource Quality: The Ecology of the Economic Process. New York: Wiley Interscience.

  Manteuffel Ryszard. 1987. Filozofia rolnictwa (Philosophy of agriculture). Warszawa: PWN.

  Mill John S. 1965. Principles of Political Economy with some of their Aplications to Social Philosophy. Zasady ekonomii politycznej. Warszawa: PWN.

  NFOŚiG. 2015. Sprawozdanie z działalności 2014 (Report on the activities of the National Fund in 2014). Warszawa: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki.

  Ney Roman. 1994. Energia odnawialna (Renewable energy). Nauka 3: 43-66.

  Olchowik Jan M. 2011. Trendy rozwoju fotowoltaiki w Europie i na świecie (Trends in photovoltaic development in Europe and in the world). Fotowoltaika 1: 9-11.

  Rosołek Konrad, Anna Santorska, Aneta Więcka. 2013. Polski rynek PV w liczbach (Polish PV market in numbers).Czysta Energia 10: 28-30.

  Say Jean B. 1960. Traktat o ekonomii politycznej (Treaty on political economy). Warszawa: PWN.

  The Economist. 2015. Renewable Energy. Not a toy. http://www.economist.com/news/international/21647975-plummeting- prices-are-boosting-renewables-even-subsidies-fall-not-toy.

 9. Zuzanna Jarosz, Jerzy Księżak, Antoni Faber 60-65 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr Zuzanna Jarosz (orcid.org/0000-0002-3428-5804)
  prof. dr hab. Jerzy Księżak
  prof. dr hab. Antoni Faber (orcid.org/0000-0002-3055-1968)
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. (81) 47 86 766
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8339
  emisja rolnicza, emisja gazów cieplarnianych, produkcja biopaliw
  Q16, D29
  pl

  Celem badań było określenie wielkości emisji gazów cieplarnianych systemów uprawy stosowanych w kukurydzy w monokulturze w porównaniu do jej uprawy w zmianowaniu. Do oszacowania emisji gazów cieplarnianych wykorzystano kalkulator Biograce wersja 4 public. Szacunki wykonano dla różnych systemów uprawy kukurydzy w latach 2013-2014 w dwóch zakładach doświadczalnych: RZD Grabów i SD Baborówko. Z badań wynika, że o wielkości emisji z uprawy kukurydzy, po uwzględnieniu alokacji emisji na produkty uboczne, w największym stopniu decydowały uzyskiwane plony. W SD Baborówko emisje wahały się w zakresie od 14,2 do 19,5 g CO2 eq/kg/MJ bioetanolu niezależnie od systemu uprawy i były mniejsze od wartości standardowej. W RZD Grabów tylko ziarno kukurydzy uprawianej w monokulturze w systemie uproszczonym oraz kukurydzy uprawianej w 2014 roku w systemie płużnym i w zmianowaniu może być wykorzystane do produkcji bioetanolu.

  Biograce. Harmonised Calculations of Biofuel Greenhouse Gass Emissions in Europe. 2011. http://www.biograce.net/.

  Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 april 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources). Dz.U. UE L 09.140.16.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 1513/2015 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę WE/28/2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz zmieniająca dyrektywę WE/70/98 odnoszącą się do jakości benzyny i olejów (directive (EU) 2015/1513 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources). UE/1513/2015 z 9.09.2015.

  Faber Antoni, Zuzanna Jarosz, Robert Borek, Magdalena Borzęcka-Walker, Alina Syp, Rafał Pudełko. 2011. Poziom emisji gazów cieplarnianych (CO2, N2O i CH4) dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla (Greenhouse gas emissions (CO2, N2O and CH4) for wheat, triticale, maize and rye crops intended for the production of bioethanol and rapeseed crops intended for the production of biodiesel. Expert opinion for the Ministry of Agriculture and rural development). Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Izdebski Waldemar, Jacek Skudlarski, Stanisław Zając. 2014. Wykorzystanie surowców pochodzenia rolniczego do produkcji biopaliw transportowych w Polsce (The use of agricultural commodities for production of biofuels for transport in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVI (2): 93-97.

  Ocena wielkości emisji gazów cieplarnianych systemów uprawy stosowanych w kukurydzy. Jarosz Zuzanna, Antoni Faber. 2014. Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw (Possibilities to reduce greenhouse gas emissions in the life cycle of biofuels). Studia i Raporty IUNG-PIB 39 (13): 9-27.

  Jarosz Zuzanna, Antoni Faber. 2016. Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy kukurydzy przeznaczonej do produkcji bioetanolu (The possibility of agricultural emission limitations from corn cultivation on bioethanol). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 120-127.

  Komunikat Komisji w sprawie praktycznego wdrożenia unijnego systemu kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów oraz obowiązujących zasad obliczeń w odniesieniu do biopaliw (Communication from the Commission on the practical implementation of the EU biofuels and bioliquids sustainability scheme and on counting rules for biofuels). Dz.Urz. UE. 19.6.2010, C160/8 PL, http:// eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uriOJ:C:2010:160:0008:0016:PL:PDF.

  Michalski Tadeusz. 2007. Kukurydza – doskonały surowiec do produkcji biopaliw (Corn – an excellent raw material for the production of biofuel). Agro Serwis 3-9.

  Niedziółka Ignacy, Mariusz Szymanek. 2003. Przemysłowe i energetyczne wykorzystanie ziarna kukurydzy (Utilization of maize grain for industrial and energetistics purposes). Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 5: 115-121.

 10. Bogusława Jaśkiewicz, Alicja Sułek 66-73 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr hab. Bogusława Jaśkiewicz, dr hab. Sułek Alicja (orcid.org/0000-0002-7175-5713)
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  tel. (81) 478 68 13
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8340
  gatunki zbóż, plon ziarna, powierzchnia zasiewów, zbiory
  M19, Q12
  pl

  Celem badań jest przedstawienie zmian w produkcji zbóż w Polsce. Jako materiał źródłowy do tej analizy posłużyły dane statystyczne GUS z lat 1950-2015. W analizowanym okresie nastąpiło rozszerzenie uprawy pszenicy i pszenżyta kosztem żyta i owsa. Powierzchnia zasiewów mieszanek zbożowych i jęczmienia utrzymuje się na podobnym poziomie. Poszczególne gatunki zbóż charakteryzowały się przyrostem plonu ziarna. Ziarno zbóż wykorzystywane jest głównie na paszę. Coraz większego znaczenia nabiera przeznaczenie ziarna zbóż na cele przemysłowe, a zmalało na cele konsumpcyjne i spasanie.

  Arseniuk Edward, Tadeusz Oleksiak. 2009. Postęp w hodowli głównych roślin uprawnych w Polsce i możliwości jego wykorzystania do 2020 roku (Progress in breeding of the main arable crops in Poland and the possibilities of its use by 2020). Studia i Raporty IUNG-PIB 14: 293-307.

  GUS. 1950-2015. Roczniki statystyczne rolnictwa (Statistical yearbooks of agriculture). Warszawa.

  Jarzębowski Sebastian. 2008. Sytuacja podażowo-popytowa na światowych rynkach pszenicy (Supply and demand situation on global wheat markets). Wieś Jutra 4: 13-15.

  Jaśkiewicz Bogusława. 2016. Regionalne zróżnicowanie pszenżyta w Polsce (Regional differences in production of triticale in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 98-105.

  Jaśkiewicz Bogusława, Alicja Sułek. 2012. Organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania produkcji owsa Kierunki zmian produkcji zbóż w Polsce 73 (Regional differences in oat production in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIV (1): 193-197.

  Jaśkiewicz Bogusława, Alicja Sułek. 2013. Czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu produkcji zbóż jakościowych w Polsce (The factors determinating the regional differentiation of production of quality cereals in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XV (2): 112-117.

  Kaczmarska Maria, Anna Gawrońska-Kulesza. 2000. Wpływ zmianowania na plonowanie pszenicy ozimej (the influence of crop rotation on the yield of winter wheat). Postępy Nauk Rolniczych 4: 51-59.

  Kopiński Jerzy. 2011. Tendencje zmian w intensywności produkcji rolniczej w Polsce w aspekcie potencjalnych oddziaływań środowiskowych (Trends of changes in the intensity of agricultural production in Poland in the context of potential environmental interactions). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 11 (1): 95-104.

  Kopiński Jerzy, Mariusz Matyka. 2016. Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie (Assessment of regional diversity of correlations between environmental and organisational-production factors in Polish agriculture).Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa 1 (346): 57-79.

  Krasowicz Stanisław, Mariusz Matyka. 2015. Zmiany w polskim rolnictwie a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej (Changes in Polish agriculture and the use of agricultural production space).Materiały Szkoleniowe IUNG-PIB 103: 1-32.

  Madej Andrzej. 2016. Ocena zmian produkcyjnych i organizacyjnych w polskim rolnictwie w latach 2004-2014 (Assessment of production and organizational changes in Polish agriculture in 2004-2014). Studia i Raporty 47 (1): 55-82.

  Musiał Wiesław. 2015. Regionalne zróżnicowanie rolnictwa rodzinnego w Polsce (wybrane aspekty). [W] Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej (Regional differences in family farming in Poland (some aspects). [In] Economic mechanisms to support and protect family farming in Poland and other European Union countries), ed. A. Chlebicka, 89-107. Warszawa: SGGW.

  Runowski Henryk. 2002. Tendencje zmian w rolnictwie polskim. [W] Transformacja rolnictwa polskiego i ukraińskiego w latach 90 (Trends in Polish agriculture. [In] Transformation of Polish and Ukrainian agriculture in the 1990s), ed. B. Klepacki, 22-31. Warszawa: Wieś Jutra.

  Urban Stanisław. 2015. Zmiany w produkcji pasz treściwych w Polsce (Changes on the concentrate feedstuff production in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVII (5): 307-311.

 11. Kamil Kłusek, Michał Wojtaszek 74-79 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  mgr Kamil Kłusek, mgr Michał Wojtaszek (orcid.org/0000-0002-5173-8457)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8342
  bezpośrednie inwestycje zagraniczne, sektor rolniczy
  D1, F5, Q1
  pl

  Celem opracowania jest określenie poziomu, dynamiki oraz struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz ich wpływu na rozwój sektora rolniczego w Polsce. Badania obejmowały okres 2005-2014. Z badań wynika, Wyniki badań potwierdziły pozytywny wpływ bezpośrednich inwestycji na wzrost liczby podmiotów i wydajności pracy w sektorze rolniczym. Wykazano także ich negatywny wpływ na ogólne zatrudnienie w sektorze rolniczym. Kapitał podstawowy w 2014 roku był ponaddwukrotnie wyższy niż na początku badanego okresu.

  Bojar Ewa. 2010. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w obszarach słabo rozwiniętych (Foreign direct investment in less developed areas). Warszawa: PWN.

  Budnikowski Adam. 2001. Międzynarodowe stosunki gospodarcze (International economic relations). Warszawa: PWE.

  Czerwińska Ewa. 2001. Rola bezpośrednich inwestycji w Polsce (The role of direct investments in Poland). Warszawa: Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz.

  GUS. 2006-2015. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym (Economic activity of entities with foreign capital). Warszawa: GUS.

  Krugman Paul, Maurice Obstfeld. 2002. Międzynarodowe stosunki gospodarcze: teoria i polityk (International economic relations: theory and politics). Warszawa: PWN.

  NBP. 2006-2015: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce (Foreign direct investments in Poland). Warszawa: NBP.

  Pilarska Czesława. 2005: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii (Foreign direct investment in economic theory). Kraków: Akademia Ekonomiczna.

 12. Anna Kobiałka, Renata Kubik 80-84 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr Anna Kobiałka (orcid.og/0000-0001-7788-7736)
  mgr inż. Renata Kubik
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
  u. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. (81) 461 00 61 wew. 172
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8396
  rozwój regionalny, gminy, inwestycje infrastrukturalne
  H76
  pl

  Celem badań była ocena efektywności działalności inwestycyjnej gmin województwa lubelskiego na tle kraju. Porównano nakłady i efekty działalności inwestycyjnej gmin wiejskich i miejsko- -wiejskich w latach 2011-2014. Ocenę efektywności działalności inwestycyjnej gmin wykonano na podstawie nieparametrycznej metody efektywności technicznej – DEA. Na podstawie obliczonej średniej dla wskaźników efektywności działalności inwestycyjnej sporządzono ranking gmin z poszczególnych województw. Pierwsze miejsce uzyskały województwa lubelskie i mazowieckie. Gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie z tych województw były w tym aspekcie w pełni efektywne w całym badanym okresie. Stanowią one wzorzec efektywności wykorzystania posiadanych środków na działalność inwestycyjną.

  Afonso Antonio, Sonia Fernandes. 2006. Measuring local government spending efficiency: evidence for the Lisbon region. Regional Studies 40 (1): 39-53, doi: 10.1080/00343400500449937.

  Balaguer-Coll M.Teresa, Diego Prior. 2009. Short- and long-term evaluation of efficiency and quality. An application to Spanish municipalities. Applied Economics 41 (23): 2991-3002, doi: 10.1080/00036840701351923. BDL, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane, dostęp 17.10.2016.

  Charnes Abraham, William Cooper, Arie Lewin, Lawrence Seiford. 1994. Data Envelopment Analysis: theory, methodology and application. New York: Springer Science+Business Media Inc.

  Coelli Tim, Prasada Rao, Christopher O`Donnell, George Battesse. 2005. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Second Edition. New York: Springer Science+Business Media Inc.

  Czyszkiewicz Ryszard. 2007. Redystrybucja czy rozwój? Polityka budżetowa gmin województwa zachodniopomorskiego (Redistribution or development? The budget policy of local communities from Zachodniopomorskie Voivodship). Studia Regionalne i Lokalne 3 (29): 71-72.

  Geys Benny, Willem Moesen. 2009. Measuring local government technical. efficiency. An application and comparison of FDH, DEA and econometric approaches. Public Performance and Management Review 32 (4): 489-504.

  Grosse Tomasz G. 2007. Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych (Theory and practice of development of peripheral regions), Studia Regionalne i Lokalne 1 (27): 27-49.

  GUS. Bank Danych Lokalnych (Lokal Data Bank). 2016. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane, dostęp 17.10.2016.

  Guzik Bogusław. 2009. Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej (Basic DEA models in the study of economic and social efficiency). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

  KE (Komisja Europejska). 2012. Innowacje na rzecz zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy. Komunikat z 13 lutego 2012 roku COM(2012) (Innovation for sustainable growth: Bioeconomy for Europe. Communication from February 13, 2012 COM (2012). Bruksela: Komisja Europejska.

  KRRIO (Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych). 2005. Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004 (Investment activity of local government units in the years 1999-2004). Warszawa: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.

  Kulawik Jacek (red.). 2014. Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (Direct payments and budget subsidies versus finances and functioning of farms and agricultural enterprises). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.

  Sampaio De Sousa Maria, Borko Stosic. 2005. Technical rfficiency of the Brazilian municipalities: Correcting nonparametric frontier measurements for outliers. Journal of Productivity Analysis 24 (2): 157-181, doi: 10.1007/ s11123-005-4702-4.

  Szlęzak Robert, Matylda Bojar. 2013. Innovative development of the Lublin region – a case study of Eastern ICT Cluster. [In] Innovative regional development, ed. M. Bojar, 78-92. Lublin: Politechnika Lubelska.

  UMWL (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego). 2014. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 (The development strategy of the Lubelskie Voivodeship for the years 2014-2020 with an outlook to 2030). Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 13. Jerzy Kopiński 85-91 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr hab. Jerzy Kopiński (orcid.org/0000-0002-2887-4143)
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  tel. (81) 47 86 821
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8344
  zróżnicowanie regionalne, efektywność wykorzystania azotu, bilans azotu brutto, stan agrochemiczny gleb
  Q51, Q53, Q56
  pl

  W opracowaniu dokonano oceny wykorzystania azotu w polskim rolnictwie w układzie przestrzennym (NUTS-0 i NUTS-2). Przeprowadzona na podstawie bilansu azotu brutto analiza wskazuje na poprawę wykorzystania tego makroskładnika w procesie produkcji rolniczej w Polsce w latach 2002- 2014. W ostatnich latach efektywność wykorzystania azotu znacznie przekroczyła poziom 60%, pomimo utrzymujących się nadal niekorzystnych relacji pomiędzy N:P:K w stosowanych nawozach mineralnych. Wykorzystanie tego składnika poprawiło się także w większości województw Polski. Różnice są jednak dość znaczne i mieszczą się w zakresie od 55% w województwie wielkopolskim do 84% w województwie podkarpackim. Wskaźnik efektywności wykorzystania azotu jest istotnie ujemnie skorelowany z jego saldem bilansowym (r2 = 0,77).

  Bieńkowski Jerzy F., Janusz Jankowiak, Małgorzata Holka, Radosław Dąbrowicz. 2014. Środowiskowa ocena rozwoju rolnictwa w Polce w ujęciu regionalnym (Environmental appraisal of agriculture development in Poland from a regional perspective). Roczniki Naukowe SERiA XVI (1): 97-103.

  Czuba Roman, Teofil Mazur. 1988. Wpływ nawożenia na jakość plonów (Effect of fertilization on the yield quality). Warszawa: PWN.

  Filipek Tadeusz. 2002. Zarządzanie zasobami fosforu w środowisku rolniczym (Management of phosphorus resources in agricultural environment). Nawozy i Nawożenie 4 (13): 245-258.

  Filipek Tadeusz, Monika Skowrońska. 2013. Aktualnie dominujące przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb użytkowanych rolniczo w Polsce (Current dominant causes and effects of acidification of soils under agricultural use in Poland). Acta Agrophysica 20 (2): 283-294.

  Fotyma Mariusz, Janusz Igras, Jerzy Kopiński, Wiesław Podyma. 2010. Ocena zagrożeń nadmiarem azotu pochodzenia rolniczego w Polsce na tle innych krajów europejskich (Risk assessment of excess nitrogen from agricultural sources in Poland compared to other European countries). Studia i Raporty IUNG-PIB 20: 53-75.

  Fotyma Mariusz, Janusz Igras, Jerzy Kopiński. 2009. Produkcyjne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki nawozowej w Polsce (Production and environmental determinants of fertilizer economy in Poland). Studia i Raporty IUNG-PIB 14: 187-206.

  GIOŚ. 2014. Stan środowiska w Polsce. Raport 2014 (The state of the environment in Poland. Report 2014). Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska.

  Grzebisz Witold (red.). 2004. Potas w produkcji roślinnej (Potassium in plant production). Poznań: Akademia Rolnicza w Poznaniu, IPI.

  Grzebisz Witold, Witold Szczepaniak, Jean B. Diatta. 2005. ABC wapnowania gleb uprawnych (ABC liming arable soils). Poznań: Akademia Rolnicza w Poznaniu.

  GUS. 2002-2013. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2002, …, 2013 roku (Land use, sown area and livestock population in 2002, ..., 2013). Warszawa: GUS.

  GUS. 2002-2016. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2001/2002, …, 2014/2015 (Means of production in agriculture in the 2001/2002, …, 2014/2015 marketing year). Warszawa: GUS.

  GUS. 2003-2015. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2002, …, 2014 roku (Production of agricultural and horticultural crops in 2002, ..., 2014). Warszawa: GUS.

  GUS. 2004-2016. Ochrona środowiska 2015 (Environmental protection 2015). Warszawa: GUS.

  GUS. 2005-2016. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.

  GUS. 2015. Zwierzęta gospodarskie w 2014 roku (Livestock in 2014). Warszawa: GUS.

  Jadczyszyn Tamara, Jerzy Kopiński. 2013. Nawożenie azotem w Polsce – aspekt produkcyjny i środowiskowy (Nitrogen fertilization in Poland – production and environmental aspec). Studia i Raporty IUNG-PIB 34 (8): 125-143.

  Klepacki Bogdan. 2003. Organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania potencjału polskiego rolnictwa (Organizational and economic conditions for using the potential of Polish agriculture). Pamiętnik Puławski 132: 173-184.

  KOBiZE. 2016. Poland’s National Inventory Reports 2016. Warszawa: IOŚ-PIB.

  Kopiński Jerzy. 2015. Określenie stopnia polaryzacji oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko na podstawie bilansu azotu brutto (Determination of the polarization grade of the impact of agricultural production on the environment based on gross nitrogen balance). Roczniki Naukowe SERiA 17 (1): 112-117.

  Kopiński Jerzy. 2016. Criterion to determine optimum surpluses of gross nitrogen balance on the level NUTS-0, NUTS-2. Acta Scientuiarum Polonorum. Agricultura 15 (1): 29-36.

  Kopiński Jerzy. 2017. The comparison of changes in the implementation of production and environmental objectives of agriculture in selected groups of voivodships. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia (in print).

  Kopiński Jerzy, Anna Nieróbca, Piotr Ochał. 2013: Ocena wpływu warunków pogodowych i zakwaszenia gleb w Polsce na kształtowanie produkcyjności roślinnej (An assessment of the effect of weather conditions and soil acidification in Poland on the development of crop productivity). Woda-Środowisko- Obszary Wiejskie 13 (2/42): 53-63.

  Krasowicz Stanisław, Górski Tadeusz, Budzyńska Krystyna, Kopiński Jerzy. 2009. Charakterystyka rolnicza obszaru Polski. [W] Udział polskiego rolnictwa w emisji związków azotu i fosforu do Bałtyku (Agricultural characteristics of the area of Poland. [In] Contribution of Polish agriculture to emission of nitrogen and phosphorus compounds to the Baltic Sea), ed. J. Igras, M. Pastuszak, 41-108. Puławy: IUNG-PIB w Puławach, MIR w Gdyni.

  Kremer Anne Miek. 2013. Nutrient budgets EU-27, Norway, Switzerland. Methodology and handbook. Luxembourg: Eurostat/OECD, EC Eurostat, ver. 1.02, dostęp 17/05/2013.

  Kulawik Jacek. 2016. Regulacje środowiskowe i innowacje a konkurencyjność (Environmental regulations and innovations versus competitiveness). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (346): 3-20, doi:10.5604/00441600.1196358.

  Matyka Mariusz. 2013. Tendencje zmian zużycia nawozów mineralnych w Polsce na tle Unii Europejskiej (Trends in consumption of mineral fertilizers in Poland against the background of the European Union). Roczniki Naukowe SERiA XV (3): 237-241.

  Matyka Mariusz. 2014. Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawnych w Polsce, Niemczech i 27 krajach Unii Europejskiej w latach 1961-2012 (Yielding of selected agricultural crops in Poland, Germany and 27 countries of European Union in the years 1961-2012). Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 183-187.

  Michalczyk Joanna. 2013. Główne przesłanki bezpieczeństwa żywnościowego Polski i próba jego pomiaru (Main determinants of Poland’s food security and an attempt of its measuring). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 315: 577-591.

  Mikuła Aneta. 2012. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski (Food security in Poland). Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (4): 577-591.

  Ochal Piotr. 2015. Aktualny stan i zmiany żyzności gleb w Polsce (Current status and changes in soil fertility in Poland). Studia i Raporty IUNG-PIB 45 (19): 9-25.

  OECD. 2006. Environmental indicators for agriculture. OECD Publication Service 4 (3): 20.

  Prandecki Konrad. 2015. Zagrożenia środowiskowe pochodzenia rolniczego jako skutek efektów zewnętrznych. [W] Efekty zewnętrzne i dobra wspólne w rolnictwie – identyfikacja problemu (Environmental threats of agricultural origin as a result of external effects. [In] External effects and common values in agriculture – problem identification), ed. K. Prandecki, 68-89. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

 14. Edmund Lorencowicz, Krzysztof Mazurek, Sławomir Kocira 92-97 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  prof. dr hab. Edmund Lorencowicz
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi
  ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8346
  intensywność rolnictwa, intensywność organizacji, metoda wskaźnikowa, produkcja roślinna, produkcja zwierzęcaanimal production Q12, R12
  pl

  Przedstawiono metodę określania intensywności organizacji oraz propozycje zmian wynikających z konieczności adaptacji do aktualnych warunków ekonomicznych rolnictwa. Przemiany gospodarcze i postęp technologiczny spowodowały, że opracowane przez B. Kopcia wskaźniki nie dają możliwości różnicowania wyników. Zaproponowano nowe wartości graniczne i wskazano dalsze kierunki prac nad metodą.

  Adamowski Zbigniew. 1977. Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych (Basics of economics and organization of agricultural enterprises). Warszawa: PWRiL.

  Aftyka Katarzyna. 2014. Próba aktualizacji metody punktowej oceny intensywności organizacji produkcji (An attempt to update the point method of scoring the intensity of production organization). Praca magisterska pod kierunkiem E. Lorencowicza. Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy.

  Bank Danych Lokalnych GUS. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/grupy/6?back=True, dostęp luty 2017.

  Blohm Georg. 1957. Angewande Landwirtschaftliche Betriebsehre. Stuttgart: Eugen Ulmer.

  Busch Wilhelm. 1958. Landwirtschaftliche Betriebsehre. Essen: Verlag W. Girardet.

  Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza (Encyclopedia of Economics and Agriculture). 1984. Warszawa: PWRiL.

  Figurski Jarosław, Edmund Lorencowicz. 2010. Ocena zmian wielkości ekonomicznej i intensywności organizacji produkcji w wybranych gospodarstwach rodzinnych (Estimation of changes of economic size and intensity of production organization in selected family farms). Roczniki Naukowe SERiA XII (3): 72-75.

  GUS. 1998, 2009-2015. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical yearbook of agriculture). Warszawa: GUS GUS. 2007, 2008. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich (Statistical yearbook of agriculture and rural areas). Warszawa: GUS Jankowiak Janusz, Jerzy Bieńkowski, Małgorzata Holka. 2010. Wpływ intensywności produkcji rolnej na emisje azotu do środowiska (The effect of agricultural production intensity on the nitrogen emission into the environment). Roczniki Naukowe SERiA XII (1): 65-69.

  Kierul Zenon. 1973. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych (Economics and organization of farms). Warszawa: PWRiL.

  Kocira Sławomir. 2009. Intensywność organizacji produkcji a wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstw (The intensity of organisation of production and the European size unit and the agricultural type of farms). Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (13): 99-104.

  Kopeć Bohdan. 1958. System gospodarczy jako wyznacznik struktury ekonomicznej w rejonie (The economic system as a determinant of the economic structure in the region). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (1): 29-61.

  Kopeć Bohdan. 1983. Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych (Methodology of economic research in farms). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej.

  Kopeć Bohdan. 1987. Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980 (Intensity of organizations in Polish agriculture in the years 1960-1980). Roczniki Nauk Rolniczych 84 (1): 7-27.

  Kopiński Jerzy. 2009. Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce (The changes of intensity of organisation of agriculture production in Poland). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 85-92.

  Edmund Lorencowicz, Krzysztof Mazurek, Sławomir Kocira Lorencowicz Edmund. 2009. Intensywność organizacji produkcji a poziom mechanizacji prac w wybranych gospodarstwach rolnych Lubelszczyzny (Intensity of production organisation versus level of mechanization in selected farms in the Lublin Region). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 111-117.

  Malaga-Toboła Urszula, Sławomir Kocira. 2013. Intensywność organizacji produkcji w ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstwach mlecznych (Intensity of the production organisation in organic and conventional dairy farms). Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (27): 153-165.

  Mała encyklopedia rolnicza (Small agricultural encyclopedia). 1963. Warszawa: PWRiL.

  Manteuffel Ryszard. 1984. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego (Economics and organization of a farm). Warszawa: PWRiL.

  Nietupski Teodor. 2009. Prof. dr hab. Bohdan Kopeć (1910-1987) – uczony i nauczyciel (Professor dr hab.

  Bohdan Kopeć (1910-1987) – scholar and teacher). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 319-324.

  Parafiniuk Stanisław. 2013. Dochodowość gospodarstw rodzinnych o różnej intensywności organizacji produkcji (Profitability family farms with different intensity of production organization). Roczniki Naukowe SERiA XV (4): 316-320.

  Polna Małgorzata. 2009. Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce w latach 1996-2002 (Intensity of agricultural production organisation in Poland in the years 1996-200). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 157-165.

  Sawa Józef. 2009. Intensywność organizacji jako miernik ekologicznego zrównoważenia produkcji rolniczej (Level of the farm intensity organisation as the index of environmental sustainable agricultural production). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 175-182.

  Stachak Stanisław. 1980. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolnych (Economics and organization of agricultural enterprises). Szczecin: Wydawnictwo AR.

  Szczęsny Roman. 1993. Poziom produkcji towarowej rolnictwa indywidualnego w Polsce. Przestrzenne zróżnicowanie i przemiany w latach 1960-1988 (Level of the commercial production of individual farming in Poland : spatial differentiation and transformations between 1960 and 1988). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

  Szeląg-Sikora Anna. 2008. Zasoby użytków rolnych oraz wyposażenie w sprzęt rolniczy gospodarstw a poziom intensywności prowadzonej produkcji rolniczej (Arable land resources and agricultural machinery possession in farms versus agricultural production intensity level). Inżynieria Rolnicza 9 (107): 283-290.

  Szuk Tomasz. 2009. Wpływ mechanizacji na intensywność organizacji wybranych gospodarstw Dolnego Śląska (Mechanization influence on organisation intensity of selected farms on the Lower Silesia area). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 233-240.

  Tomaszewski Zenon. 1964. Ekonomika rolnictwa w zarysie (Economics of agriculture in outline). Warszawa: PWRiL.

  Żak Agata. 2013. Zmiany obszarowe a intensywność gospodarowania w gospodarstwach indywidualnych (Changes in acreage and intensity of production of private agricultural holdings). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (2): 97-107.

 15. Justyna Łapińska, Agnieszka Huterska, Paweł Łapiński 99-103 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr hab. Justyna Łapińska
  Nicolaus Copernicus University in Toruń
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  dr Agnieszka Huterska
  Nicolaus Copernicus University in Toruń
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  mgr Paweł Łapiński
  Struga S.A.
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8347
  zrównoważony rozwój, przemysł utylizacyjny, analiza wskaźnikowa
  Q57, G39
  en

  Celem artykułu jest zaprezentowanie przykładu wprowadzenia innowacji o charakterze ekologicznym przez polskie przedsiębiorstwo działające w przemyśle utylizacyjnym. Inwestycja ta spowodowała nie tylko zagospodarowanie znacznych ilości odpadów, ale umożliwiła także ich ponowne wykorzystanie, przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska naturalnego. Nie jest to jednak jedyny efekt przeprowadzonych inwestycji. Udoskonalony, innowacyjny proces produkcji pozwolił przedsiębiorstwu poprawić sytuację finansową oraz w konsekwencji osiągnąć pozycję jednego z liderów w przemyśle utylizacyjnym w Polsce. Metodami badawczymi były metoda opisowa, analiza przypadku, metoda wywiadu osobistego oraz analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych badanej firmy. Wykorzystano dane i materiały udostępnione przez przedsiębiorstwo.

  Chrząścik Ireneusz, Anna Marciniuk-Kluska, Mariusz Kluska. 2010. Ekoinnowacje a rozwój zrównoważony (Ecoinnovations and sustainable development). Studia Ecologiae et Bioethicae 8 (1): 169-177.

  Górka Kazimierz. 2010. Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego. [In] Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Teoria i praktyka (implementation of sustainable development in Poland [In] Sustainable development at the local and regional level. Theory and practice), ed. M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, 10-25. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  Łapińska Justyna. 2014. Kreowanie i wdrażanie ekoinnowacji produktowych i procesowych w przemyśle utylizacyjnym (The creation and implementation of product and process eco-innovation in the rendering industry). Marketing i Rynek 8: 517-522.

  Poskrobko Tomasz, Anetta Zielińska. 2015. Innowacje w krajach rozwijających się a zrównoważony rozwój (Innovations in developing countries vs. sustainable development). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 409: 278-295.

  Rogall Holger. 2010. Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka (The economics of sustainable development. Theory and practice). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 września 2003 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt (Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of September 12, 2003 regarding the list of feed materials originating from animal tissues). Dz.U. 2003, nr 165, poz. 1605.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 12 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie WE 1774/2002 (Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 12 October 2009, defining sanitary rules for animal by-products not intended for human consumption, and repealing regulations WE 1774/2002). Dz.Urz. UE, L 300/1.

  Sienkiewicz Jolanta Joanna, Andrzej Wesołowski. 2015. Zagospodarowanie ubocznych produktów poubojowych (Management of post-morte m products). Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 29: 241-249.

  Terlecka Magdalena Klaudia. 2014. Idea zrównoważonego rozwoju – o genezie, definicji, celach i zasadach słów kilka. [W] Zrównoważony rozwój, idea czy konieczność? Tom I (The idea of sustainable development – a few words about the genesis, definitions, goals and principles. [In] Sustainable development, idea or necessity? Vol. 1) ed. A. Kleśny, M. K. Terlicka, 7-15. Krosno: Armagraf.

 16. Jacek Maśniak 104-109 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr inż. Jacek Maśniak
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  tel. (22) 593 40 33
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8348
  bezpieczeństwo żywności, interwencjonizm, austriacka szkoła ekonomii
  P16
  pl

  Celem artykułu jest ocena ekonomicznych skutków polityki bezpieczeństwa żywności w świetle teorii austriackiej szkoły ekonomii. Polityka bezpieczeństwa żywności narzuca rygorystyczne wymagania w produkcji i konsumpcji żywności, przez co pozbawia żywność naturalnego charakteru. Tego rodzaju polityka ignoruje zróżnicowane potrzeby konsumentów. Wymagania sanitarne, weterynaryjne i techniczne ograniczają również możliwości produkcji żywności przez rozdrobnione gospodarstwa rolne. Funkcję przetwórstwa żywności przejmuje skoncentrowany przemysł spożywczy. Następuje transfer wartości dodanej z rolnictwa do przemysłu i handlu.

  Hayek Friedrich August. 1988. Indywidualizm i porządek ekonomiczny (Individualism and economic order). Kraków: Znak.

  Mises Ludwig. 2000. Interwencjonizm (Interventionism). Kraków: Arcana.

  Mises Ludwig. 2007. Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii (Human action. A treatise on economics). Warszawa: Instytut Ludwiga von Misesa.

  Rothbard Murray. 2009. Interwencjonizm, czyli władza a rynek (Interventionism, the power and the market). Warszawa: Fijor Publishing.

  Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs). Dz.U. UE L 165 z 30.04.2004.

  Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin). Dz.U. L 139 z 30.4.2004.

  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Act of 25 August 2006 on food and nutrition safety). Dz.U. 2015, poz. 594.

 17. Bartosz Mickiewicz, Antoni Mickiewicz 110-115 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. ZUT (orcid.org/000-0002-4787-2477)
  prof. dr hab. Antoni Mickiewicz
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8349
  polityka gruntowa, sprzedaż gruntów, dzierżawa gruntów, kształtowanie ustroju rolnego
  Q18
  pl

  Przedstawiono politykę gruntową przez pryzmat funkcjonowania Agencji Nieruchomości Rolnych. W okresie lat 1992-2015 ANR realizowała podstawowe zadania wynikające z ustawy w sprawie restrukturyzacji sektora państwowego w rolnictwie. W tym okresie z ZWRSP z 4,7 mln ha gruntów do sprzedaży przekazano 2,7 mln ha (56,7%), a 0,6 mln ha (13,7%) rozdysponowano w sposób trwały. W dyspozycji ANR pozostaje 1,4 mln ha (29,7%), w tym 1,0 mln ha (21,6%) gruntów będących w dzierżawie. W 2003 roku na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na ANR nałożone prawo pierwokupu państwowego, która była nadrzędna wobec pierwokupu sąsiedzkiego. Spośród 643,8 tys. umów przenoszących własność nieruchomości rolnych, ANR złożyła deklaracje nabycia gruntów w 629 przypadkach, które dotyczyły powierzchni 16,7 tys. ha. W 2016 roku mija 12-letni okres ochronny na zakup polskiej ziemi rolnej przez cudzoziemców. W związku z tym wprowadzono w 2015 roku nowe regulacje prawne, zamykające dostęp do zakupu ziemi przez obcokrajowców.

  ANR. 2015. Raport z działalności ANR (Report on the activities of the Agricultural Property Agency). Warszawa: Agencja Nieruchomości Rolnych.

  GUS. 2015. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (The Act of 11 April 2003 on shaping the agricultural system). Dz.U. 2003, nr 64, poz. 592.

  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o kształtowanie ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Act of 16 September 2011 amending the Act on shaping the agricultural system and amending some other acts). Dz.U. z 2011 r. nr 233, poz. 1382.

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Act of 5 August 2015 on shaping the agricultural system). Dz.U. 2015, poz. 1433.

 18. Jarosław Mikołajczyk 116-121 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr inż. Jarosław Mikołajczyk
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  tel. (14) 63 16 562
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8350
  inwestycje, rolnictwo, Polska
  Q14
  pl

  Celem pracy jest przedstawienie i ocena realnych zmian wielkości wydatków inwestycyjnych w rolnictwie polskim w latach 2004-2014. Badania wskazują na znaczący nominalny i realny wzrost nakładów w badanym okresie, zarówno w ujęciu makroekonomicznym (w skali rolnictwa całego kraju), jak i w skali pojedynczego gospodarstwa rolniczego. Ożywienie działalności inwestycyjnej w rolnictwie po okresie stagnacji w latach 1990-2004 jest pozytywnym i pożądanym zjawiskiem. Zjawisko to można zapewne łączyć z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i dostępnością bezzwrotnych środków inwestycyjnych.

  Czubak Wawrzyniec, Arkadiusz Sadowski, Marek Wigier. 2010. Ocena funkcjonowania i skutków wdrażania programów wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem funduszy UE (Assessment of the implementation and the effects of the programmes supporting investment in farms cofinanced from the eu resources). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 41-57.

  GUS. 2010, 2015, 2016. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (Statistical Yearbook of the Republic of Poland). Warszawa: GUS.

  GUS. 2008, 2011, ..., 2015. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.

  Józwiak Wojciech, Adam Kagan. 2008. Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe (Commercial farms and large commercial farms). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 95 (1): 22-30.

  Kusz Dariusz. 2009. Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990-2007 (Investment outlays in Polish agriculture in the years 1990-2007). Roczniki Naukowe SERiA XI (2): 131-136.

  Mikołajczyk Jarosław. 2007. Inwestycje rolnicze w Polsce w latach 1990-2005 (Investments in Polish agriculture in the years 2004-2014 from the macroeconomic perspective). Roczniki Naukowe SERiA IX (1): 316-319.

  Poczta Walenty. 2008. Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sytuację ekonomiczną sektora rolnego w latach 2004-2006 (The Influence of Poland’s Integration with EU on the Economic Situation of Polish Agriculture in 2004-2006). Wieś i Rolnictwo 1 (138): 19-33.

  Stańko Stanisław. 2008. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa (External conditions of development of Polish agriculture). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 94 (2): 65-79.

 19. Iwona Mystkowska, Krystyna Zarzecka, Alicja Baranowska, Marek Gugała, Andrzej Doroszuk 122-125 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr Iwona Mystkowska (orcid.org/0000-0002-8361-5806)
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8351
  ziemniaki skrobiowe, plon, koszty, opłacalność
  Q14
  pl

  Celem badań było zaprezentowanie plonowania i opłacalności uprawy ziemniaków skrobiowych w gospodarstwie indywidualnym w latach 2014-2015. Dane pochodziły z gospodarstwa rolnego położonego we wsi Nosów, gmina Leśna Podlaska specjalizującego się w produkcji ziemniaków skrobiowych współpracującego z PPS ”PEPEES” w Łomży. Większy plon ogólny bulw ziemniaków skrobiowych uzyskano w 2014 roku, a wartość produkcji z 1 ha w poszczególnych latach była zróżnicowana i wynosiła odpowiednio 10394 i 6717 zł. Duża zmienność przychodu w poszczególnych latach była podyktowana wysokością plonu i różną ceną uzyskaną za jednostkę produkcji. O opłacalności uprawy ziemniaków skrobiowych decydowały koszty bezpośrednie. Największe koszty bezpośrednie stanowiły koszty związane zakupem sadzeniaków. Wyższą opłacalność uprawy ziemniaków skrobiowych uzyskano w 2014 roku.

  Chotkowski Jacek. 2000. Technologiczne i rynkowe czynniki opłacalności produkcji ziemniaków (Technological and market factors of profitability of potato production). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2-3: 48-59.

  Ginter Agnieszka, Halina Kałuża Halina, Iwona Soczewka. 2013. Wpływ reform Wspólnej Polityki Rolnej na sytuację dochodową producentów ziemniaków skrobiowych (Impact of common agricultural policy reform on the income situation of starch potato producers in Poland). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (28): 53-62.

  Harasim Adam. 2006. Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie (Economic and agricultural guide in outline). Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.

  Hołubowicz-Kliza Grażyna. 2009. Uprawa ziemniaków (Cultivation of potatoes). Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.

  Kołodziejczyk Marek, Aleksander Szmigiel, Bogdan Kulig, Andrzej Oleksy. 2013. Ocena plonowania, składu chemicznego i jakości bulw wybranych odmian ziemniaka skrobiowego (Evaluation of yield, chemical composition and quality of tubers of medium early, medium late and late starch potato cultivars). Inżynieria Rolnicza 3 (146): 123-130.

  Lorencowicz Edmund. 2007. Poradnik użytkowania techniki rolniczej w tabelach (Guide for using agricultural technique in table). Bydgoszcz: Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu.

  Muzalewski Aleksander. 2008. Koszty eksploatacji maszyn rolniczych (Operating costs of agricultural machines). Warszawa: Wydawnictwo IBMER.

  Mystkowska Iwona, Krystyna Zarzecka, Alicja Baranowska, Marek Gugała, Bożena Głuszczak, Marcin Lipiecki. 2016. Porównanie opłacalności produkcji ziemniaków skrobiowych w rodzinnym gospodarstwie rolnym (The comparison of profitability of starchy potato cultivation in a family farm). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 186-189.

  Nowacki Wojciech. 2012. Integrowana produkcja ziemniaka na tle innych systemów uprawy (Integrated production of potato in relation to different potato cultivation systems). Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 52 (3): 740-745.

  Rembeza Jerzy, Jacek Chotkowski. 1995. Opłacalność produkcji ziemniaków na różne kierunki użytkowania (The profitability of potato production in the different directions of use). Poznań: CDiER.

  Rynek Ziemniaka. Stan i Perspektywy. Analizy Rynkowe (Potato Market. Status and Perspectives. Market analysis) 42: 1-34.

 20. Eugeniusz Niedzielski 126-130 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Organizacji i Zarządzania
  ul. Prawocheńskiego 3, 10-720 Olsztyn, tel. (89) 523 34 98
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8352
  państwowe gospodarstw rolne, sektor państwowy w rolnictwie
  Q18
  pl

  Przedstawiono przesłanki utworzenia państwowych gospodarstw rolnych w sensie instytucjonalnym, ogólną charakterystykę ich działalności i zmian organizacyjnych w ponad 40-letnim okresie ich istnienia, a także przyczyny ich likwidacji. Mimo upływu 25 lat od decyzji o likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, skutki ich istnienia i przekształceń nadal są istotnym elementem rzeczywistości społeczno-gospodarczej, zwłaszcza w regionach o dużym w przeszłości udziale sektora państwowego w rolnictwie. Oceny przyczyn i skutków likwidacji PGR-ów są nadal przedmiotem zróżnicowanych opinii, na co zwrócono także uwagę w opracowaniu.

  Dowgiałło Zygmunt. 1980. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym (Organization and management of an agricultural enterprise). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie.

  Dzun Włodzimierz. 1991. PGR w rolnictwie polskim w latach 1944-1990 (State Farms in Polish agriculture in the years 1944-1990). Warszawa: IRWiR PAN.

  Dzun Włodzimierz. 2005. Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce (State farms in the process of systemic transformation in Polan). Warszawa: IRWiR PAN.

  Kosicki Janusz. 1978. Formy organizacyjne państwowych gospodarstw rolnych w latach 1946-1977 (Organizational forms of state farms in the years 1946-1977). Zeszyty Naukowe, Seria Historyczna 5: 31-37.

  Leopold Antoni, Augustyn Woś. 2002. Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 10 lat doświadczeń (Ownership transformation in agriculture – 10 years of experience). Warszawa: SGGW.

  Niedzielski Eugeniusz. 1976. Kooperacja międzysektorowa w rolnictwie (Intersectoral cooperation in agriculture). Praca doktorska. Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna.

  Otoliński Eugeniusz. 1977. Organizacja przedsiębiorstwa rolniczego i jej projektowanie (Organization of agricultural enterprise and its design). Warszawa: PWRiL.

  Tomaszewski Zenon. 1974. Przeobrażenia ustrojowe w rolnictwie Polski Ludowej (Transformation of the political system in agriculture Polish People’s Republic). Warszawa: LSW.

  Tomczak Franciszek. 1969. Rolnictwo Polski Ludowej (Agriculture in Polish People’s Republic). Warszawa: PWRiL.

  Wilamowski Bohdan. 1969. Rolnictwo Polski północno-wschodniej (Agriculture in north-eastern Poland). Warszawa: PWRiL.

  Ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (The Act of 19.10.1991 on the management of agricultural property of the State Treasury). Dz.U. 1991, nr 107, poz. 464.

  Ziętara Wojciech. 2013. Przesłanki i uwarunkowania przekształceń własnościowych w rolnictwie. [W] Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 20 lat doświadczeń i perspektywy (Premises and determinants of ownership transformations in agriculture. [W] Property transformation in agriculture – 20 years of experience and perspectives, ), ed. H. Runowski, 40-43. Warszawa: SGGW.

 21. Anna Nowak 131-136 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr inż. Anna Nowak (orcid.org/0000-0003-1741-8692)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
  tel. (81) 461 00 61, wew. 271
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8353
  produktywność całkowita, indeks Malmquista, rolnictwo, województwa
  Q10, Q11, O4
  pl

  Celem opracowania jest ocena zmian produktywności całkowitej rolnictwa w 16 województwach w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, tj. w latach 2005-2014. Do zbadania tych zmian wykorzystano metodę nieparametryczną bazującą na indeksie produktywności Malmquista, uzupełnionego o dekompozycję na zmiany technologiczne i zmiany efektywności technicznej. Wyniki badań wykazały, że w badanym okresie nastąpił 5-procentowy przeciętny wzrost produktywności całkowitej rolnictwa. W poszczególnych województwach również zaobserwowano wzrost produktywności całkowitej tego sektora, wahał się on od 1,8% w województwie podkarpackim do 8% w województwie pomorskim. Źródłem poprawy produktywności we wszystkich województwach były pozytywne zmiany technologiczne, natomiast wzrost efektywności technicznej przyczyniał się do poprawy produktywności w 11 województwach. W przypadku dwóch regionów (wielkopolskie, zachodniopomorskie) efektywność techniczna nie wykazała zmian, a w trzech (dolnośląskie, lubuskie, podkarpackie) zmiany te miały destymulujący wpływ na poprawę produktywności całkowitej.

  Bank Danych Lokalnych. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.

  Dharmasiri Lal Mervin. 2011. Measuring agricultural productivity using the average productivity index (API). Sri Lanka Journal of Advanced Social Studies 1 (2): 25-44.

  Domańska Katarzyna, Tomasz Kijek, Anna Nowak. 2014. Agricultural total factor productivity change and its determinants in EU countries. Bulgarian Journal of Agricultural Science 6: 873-882.

  EC. 2009. European Competitiveness Report 2008. Brussels: European Commission.

  EC. 2010. Europe 2020. European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. European Commission. COM(2010) 2020. Brussels: European Commission.

  Floriańczyk Zbigniew, Joanna Buks, Grzegorz Kunikowski. 2012. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (16). Produktywność rolnictwa z perspektywy produkcji żywności i surowców dla energii odnawialnej (From research on socially sustainable agriculture (16). Productivity of agriculture from the perspective of food and raw materials production for renewable energy). Warszawa: IERiGŻ.

  Grabowski Richard, Sharmistha Self. 2006. Economic development and the role of agricultural technology. Discussion Papers 40: 1-36, http://opensiuc.lib.siu.edu/econ_dp/40, accsess January 2017.

  GUS. 2006-2015a. Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne, 2005-2014 (Gross Domestic Product. Regional accounts, 2005-2014). Warszawa: GUS.

  GUS. 2006-2015b. Rocznik statystyczny rolnictwa, 2005-2014 (Statistical Yearbook of Agriculture, 2005- 2014). Warszawa: GUS.

  Kagan Adam. 2008. Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych powstałych z majątku Skarbu Państwa po integracji z Unią Europejską (Effectiveness of functioning of large-scale farms created from Treasury assets after integration with the European Union). Warszawa: IERiGŻ.

  Kozioł Leszek. 2004. Istota i ocena produktywności (The essence and assessment of productivity). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 5: 63-73.

  Latruffe Laure. 2010. Competitiveness, productivity and efficiency in the agricultural and agri-food sectors. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 30. Paris: OECD Publishuing, doi: 10.1787/5km91nkdt6d6-en.

  Nowak Anna, Agnieszka Kamińska, Artur Krukowski. 2015. Regional differentiation of productive potential of agriculture and the effectiveness of its use in Poland. [W] Proceedings of the 7th International Scientific Conference Rural Development 2015, doi: http://doi.org/10.15544/RD.2015.082.

  Porter Michael Eugene. 1990. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, a Division of Macmilan.

  Prandecki Konrad, Wioletta Wrzaszcz, Joanna Buks, Monika Bocian. 2014. Z badań nad rolnictwem 136 Anna Nowak społecznie zrównoważonym (25). [W] Produktywność wybranych form rolnictwa zrównoważonego (From research on socially sustainable agriculture (25). [In] Productivity of selected forms of sustainable agriculture). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Prokopenko Joseph. 1987. Productivity management. A practical handbook. Geneva: International Labour Office.

  Roszkowski Andrzej. 2013. Innowacyjność w technologiach i technice rolniczej (Innovativeness in technologies and agricultural technique). Inżynieria Rolnicza 3 (145): 317-327.

  Rusielik Robert. 2014. Efektywność i produktywność rolnictwa w Polsce – analiza z wykorzystaniem indeksów TFP Hicksa-Moorsteena (The efficiency and productivity in Polish agriculture – analysis of using Hicks-Moorsteen TFP index). Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 15 (4): 137-148.

  Singh Lakhwinder, Nirvikar Singh (red.). 2016. Economic Transformation of a Developing Economy. The Experience of Punjab, India. Singapore: Springer.

  Świtłyk Michał. 2011. Efektywność polskiego rolnictwa w latach 1998-2009 (Efficiency of Polish agriculture in 1998-2009). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 59-75.

  Zawalińska Katarzyna. 2004. Competitiveness of Polish agriculture before integration with the EU efficiency, productivity, and price adjustement. Köln: LAP Lambert Academic Publishing.

  Ziółkowska Justyna. 2009. Produktywność w gospodarstwach wielkotowarowych w latach 2005-2007 – Pomiar i determinanty (Productivity in commercial farms in 2005-2007 – measurement and determinants). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 111-125.

 22. Maria Jolanta Orłowska 137-143 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr inż. Maria J. Orłowska
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
  tel. (52) 340 80 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8355
  czynniki produkcji, potencjał produkcyjny, intensywność produkcji, wyniki ekonomiczne
  Q12
  pl

  Celem pracy było porównanie zmian, jakie dokonały się w latach 2004-2013 w potencjale produkcyjnym, relacjach pomiędzy zasobami czynników produkcji, intensywności produkcji oraz sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolniczych z różnych regionów w Polsce. Wykorzystano informacje gromadzone według jednolitych zasad w bazie publikowanej na stronie UE. Zastosowano metody analizy szeregów statystycznych, metody analizy pionowej i poziomej. W latach 2004-2013 gospodarstwa powiększały swój potencjał produkcyjny, intensywność produkcji, uzyskiwały coraz wyższe wyniki ekonomiczne. W Polsce postępowała polaryzacja gospodarstw. Na jednym biegunie utrzymywały się silne ekonomicznie, duże obszarowo, dobrze technicznie wyposażone gospodarstwa Pomorza i Mazur oraz Wielkopolski i Śląska, na drugim, mniejsze ekonomicznie i obszarowo, o niższym wskaźniku technicznego uzbrojenia pracy, gospodarstwa Mazowsza i Podlasia oraz Małopolski i Pogórza. Gospodarstwa Pomorza i Mazur oraz Wielkopolski i Śląska uzyskiwały dochód pozwalający na przekroczenie parytetowej opłaty pracy własnej, natomiast w średnim gospodarstwie Mazowsza i Podlasia oraz Małopolski i Pogórza nie pokrywał on kosztów użycia własnych czynników produkcji.

  Baer-Nawrocka Agnieszka, Walenty Poczta. 2014. Przemiany w rolnictwie. [W] Polska Wieś 2014 Raport o stanie wsi (Agricultural transformation. [In] Polish village in 2014 Report on the state of the village), ed. I, Nurzyńska i W. Poczta, 85-115. Warszawa: Wydawnictwo naukowe SCHOLAR.

  Goraj Lech, Stanisław Mańko. 2009. Rachunkowość i analiza w indywidualnym gospodarstwie rolnym (Accounting and analysis in an individual farm). Warszawa: Difin.

  Góral Justyna (red.). 2016. Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych (2) (Subsidies and economics, finances and income of farms (2). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Hunek Tadeusz. 1975. Wyżywienie, rolnictwo i wieś w Polsce (Food, agriculture and the countryside in Poland). Warszawa: LSW.

  Manteuffel Ryszard. 1994. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego (Economics and organization of a farm). Warszawa: PWRiL.

  Zegar Józef Stanisław. 2011. Dochody rolników po akcesji w Unii Europejskiej. Raport „Realia i co dalej” (Farmers’ income after accession in the European Union. Report „Realia and what’s next”). Warszawa: Fundacja Rozwoju.

  Ziętara Wojciech. 2010. Koszty i dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w latach 2006-2008 (Costs and profitability of dairy farms in Poland in yhe years 2006-2008). Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 97 (1): 56. www.ec.europa.eu/agri-culture/rica.

 23. Andrzej Parzonko 144-150 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr hab. inż. Andrzej Parzonko (orcid.org/0000-0002-8130-0376)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  tel. (22) 593 42 21
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8356
  gospodarstwa mleczne, dopłaty bezpośrednie, skala produkcji mleka
  Q18
  pl

  Głównymi celami artykułu są: 1) zaprezentowanie informacji dotyczących liczby i struktury wniosków składanych o dopłaty do krów mlecznych i pozostałego bydła w 2015 roku w Polsce; 2) ocena ekonomiczna systemu naliczania dopłat do krów i pozostałego bydła w Polsce; 3) zaproponowanie zmian we wdrożonym systemie dopłat do analizowanych grup zwierząt. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Polsce w 2015 roku złożono 1 351 435 wniosków o dopłaty bezpośrednie, z czego jedynie 12% dotyczyło dopłat do utrzymywanych krów w gospodarstwie. Gospodarstw utrzymujących 3 krowy i wnioskujących o dopłaty do tych zwierząt było 27 461, co stanowiło aż 16,9% wszystkich gospodarstw wnioskujących o dopłaty do krów. Zaproponowane granice wielkości stad zwierząt odjętych dopłatami są niezrozumiałe (nie są poparte żadnymi argumentami ekonomicznymi) i nie stymulują rozwoju tego kierunku produkcji w Polsce.

  EC (European Commission). 2005. Komisja pobiera 364 mln € z dziesięciu państw członkowskich za przekroczenie kwot mlecznych (Commission to levy € 364 million from ten Member States for exceeding milk quotas). Bruksela: European Commission Agriculture and Rural Development. http://europa.eu/ rapid/press-release_IP-05-1205_en.htm, access 4.01.2017.

  EC (European Commission). 2015. Dwanaście państw członkowskich przekroczyło swoje kwoty mleczne w roku 2014/2015 (Twelve Member States exceeded their 2014/15 milk quota). Bruksela: European Commission Agriculture and Rural Development. http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/232_ en.htm, access 4.01.2017.

  Falkowski Jan, Jerzy Kostrowicki. 2001. Geografia rolnictwa świata (Geography of agriculture in the world). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

  Floriańczyk Zbigniew, Dariusz Osuch, Renata Płonka. 2016. Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe (Standard results obtained in 2015 by farms participating in the Polish FADN. Part I. Standard results). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.

  Góral Justyna (red). 2015. Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych (Subsidies and economics, finances and income of farms). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.

  Parzonko Andrzej. 2006. Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka (The possibilities and economical explanations for development of dairy directed farms). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 93 (1): 83-91.

  Parzonko Andrzej. 2013. Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka (Global and local conditions for the development of milk production). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Parzonko Andrzej, Henryk Runowski. 2015. Rozwój produkcji zwierzęcej w świetle aktualnych uwarunkowań (The development of livestock production in the light of current conditions). Przegląd Hodowlany 83 (5): 9-13.

  Seremak-Bulge Jadwiga (red). 2000-2016. Analizy Rynkowe. Rynek mleka (Market Analysis. Milk Market). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.

  Sumner Daniel A. 2005. Production and Trade Effects of Farm Subsidies: Discussion. American Journal of Agricultural Economics 87 (5): 1229-1230.

  Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (The Act of 21 October 2016 amending the act on payments under direct support schemes). Dz.U. 2016, poz. 2037.

  Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Act of 5 February 2015 on payments under direct support schemes). Dz.U. 2015, poz. 308.

  Ziętara Wojciech. 2012. Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian (Organisation and the economics of milk production in poland, trends in the past and future). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 99 (1): 43-57.

 24. Michał Roman, Piotr Prus, Agnieszka Ramczykowska 151-157 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  Michał Roman, Ph.D.
  Warsaw University of Life Sciences
  phone (22) 593 41 61, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Piotr Prus, Ph.D. (orcid.org/0000-0002-4447-4019)
  Agnieszka Ramczykowska, Eng.
  UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz
  phone: (52) 340 80 47, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8357
  turystyka wiejska, agroturystyka, województwo pomorskie, powiat kościerski
  Q12, Q13, Q17
  en

  Celem opracowania jest określenie potencjału rozwoju działalności agroturystycznej w powiecie kościerskim oraz poziomu zainteresowania i zadowolenia rolników z tej formy dywersyfikacji dochodów. W badaniach udział wzięli wszyscy właściciele gospodarstw agroturystycznych z terenu powiatu kościerskiego (44 osoby). Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, który zawierał pytania pozwalające na określenie poziomu zainteresowania i zadowolenia respondentów z prowadzenia działalności agroturystycznej. Badania wykazały, że działalność agroturystyczna jest realną szansą na dywersyfikację dochodów w gospodarstwach rolnych powiatu kościerskiego. Sprzyjają temu warunki przyrodniczo-rolnicze, a badani rolnicy starają się zapewniać odpowiedni standard gospodarstw agroturystycznych oraz jakość oferowanych usług.

  Dębniewska Maria, Maria Tkaczuk. 1997. Agroturystyka koszty, ceny, efekty (Agrotourism costs, prices, effects). Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

  Drzewiecki Maciej. 1995. Agroturystyka – założenia, uwarunkowania, działania (Agritourism– assumptions, conditions and activities). Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy „Świadectwo”.

  Gaworecki W. Władysław. 1982. Ekonomika i organizacja turystyki (Economics and organization of tourism). Warszawa: PWN.

  Knecht Damian. 2009. Agroturystyka w agrobiznesie (Agritourism in agribusiness). Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.

  Nowa encyklopedia powszechna A-Z (The new universal encyclopedia of A-Z). 2003. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

  Prus Piotr. 2010. Funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolniczych według zasad zrównoważonego rozwoju (The functioning of individual farms according to the principles of sustainable development). Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

  Przezbórska Lucyna, Michał Sznajder. 2006. Agroturystyka (Agritourism). Warszawa: PWE.

  Roman Michał. 2015. Agritourism farms owners’ competence in running their economic activities. Polish Journal of Management Studies 11 (1): 136-146.

  Roman Michał. 2016. Znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej gospodarstw agroturystycznych (Entrepreneurship and innovation as factors determining the competitiveness of agritourism enterprises). Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (39): 183-189.

  Sikora Jan. 1999. Organizacja ruchu turystycznego na wsi (Organization of tourism in the countryside). Warszawa: WSiP.

  Wojciechowska Jolanta. 2009. Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce (Processes and conditions for agritourism development in Poland). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 25. Roman Rudnicki, Anna Dubownik 158-164 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  Prof. UMK dr hab. Roman Rudnicki, dr Anna Dubownik
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Nauk o Ziemi
  ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8358
  WPR, różnicowanie działalności gospodarczej, wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
  Q18, R51
  pl

  Przedstawiono problem zróżnicowania przestrzennego implementacji środków unijnych skierowanych do gospodarstw rolnych województwa kujawsko-pomorskiego w celu podniesienia poziomu ich pozarolniczej aktywności gospodarczej w latach 2003-2014 (sumując wybrane działania SAPARD, SPO Rolnictwo i PROW). Dokonano oceny wpływu ww. działań pomocowych UE na wielofunkcyjny rozwój rolnictwa. Wykorzystano wskaźniki ilustrujące udział zrealizowanych wniosków w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych oraz gospodarstw z dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej – oraz obszarów wiejskich. Wykorzystano wskaźnik ilustrujący udział zrealizowanych wniosków w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych według rejestru REGON w 2014 roku. Ocena zróżnicowania przestrzennego wydzielonych wskaźników wykazała wiele prawidłowości, dotyczących zarówno pozytywnych (np. wyższy poziom wskaźników w gminach słabiej zurbanizowanych), jak i negatywnych (np. wyższy poziom wskaźników w gminach o korzystniejszych warunkach przyrodniczych rozwoju rolnictwa).

  Bański Jerzy. 2003. Pozarolniczy rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce (Non-agńcultural economic development in rural areas of Poland). Przegląd Geograficzny 75 (3): 385-401.

  Bański Jerzy. 2008. Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego (Economically successful rural areas). Studia Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN 14: 136.

  Dubownik Anna. 2010. Oddziaływanie środków Unii Europejskiej na różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego (Impact of European Union funds on diversification of economic activity in rural areas of the Wielkopolskie voivodship). Studia i Prace z Geografii i Geologii 7: 171-178.

  Dzun Włodzimierz. 2005. Działalność rolnicza gospodarstw rolnych a rozwój obszarów wiejskich. [W] Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich (Agricultural activity of farms and development of rural areas. [In] Agriculture and rural development), ed. M. Kłodziński, W. Dzun, 105-128. Warszawa: IRWiR PAN.

  IUNG. 2000. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski (Valorisation of the agricultural production space in Poland). Puławy: IUNiG-PIB.

  K-PBPPiR. 2003. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Spatial Development Plan of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship). Włocławek: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego.

  Pałka Ewa. 2004. Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich (Non-agricultural economic activity in rural areas). Studia Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN 5: 94-102.

  MRiRW. 2004. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 (Sectoral Operational Program „Restructuring and modernization of the food sector and rural development. National Development Plan for 2004-2006). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  MRiRW. 2007. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Rural Development Program for the years 2007-2013). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Rudnicki Roman. 2008. Przedakcesyjny Program Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD – studium przestrzenne (Pre-accession Program for Agriculture and Rural Development SAPARD – spatial study). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

  Rudnicki Roman. 2010. Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004-2006 (Spatial differentiation of the use of EU funds by agricultural holdings in Poland in 2004-2006). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

  Rudnicki Roman. 2012. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na różnicowanie działalności gospodarczej w rolnictwie jako czynnik aktywizacji wiejskiego rynku pracy w Polsce w latach 2003-2010. [W] Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury (Instruments of the Common Agricultural Policy aimed at diversification of economic activity in agriculture as a factor in the activation of the rural labor market in Poland in the years 2003-2010. [In] Rural labor markets – resources, activation, new structures), ed. W. Kamińska, K. Heffner, 179-208. Warszawa: KPZK PAN.

  Rudnicki Roman. 2016. Rolnictwo Polski. Studium statystyczno-przestrzenne (Polish agriculture. Statistical and spatial study). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

  Stanny Monika. 2013. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (Spatial diversification of rural development in Poland). Warszawa: Wydawnictwo IRWiR.

  Zegar Józef. 2008. Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej (Revenues in agriculture in the period of transformation and European integration). Warszawa IERiGŻ-PIB.

 26. Jacek Skudlarski 165-169 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr inż. Jacek Skudlarski
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
  tel. (22) 59 345 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8359
  ciągnik rolniczy, rynek, sprzedaż, rejestracje, Polska
  Q13, Q17, O13
  pl

  Celem opracowania jest określenie zmian na rynku nowych i używanych ciągników rolniczych w Polsce. Dane źródłowe pochodziły z zasobów udostępnionych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR). W okresie 2012-2016 zarejestrowano w Polsce 143 439 ciągników rolniczych, w tym 72 152 nowe pojazdy. Poziom zakupów ciągników w analizowanym okresie obniżył się o ok. 7 tys. szt., głównie za sprawą spadku popytu na nowe pojazdy. Spadek popytu na ciągniki w analizowanym okresie wynikał z braku dofinansowań unijnych oraz niekorzystnej sytuacji na rynku płodów rolnych.

  Jucherski Aandrzej, Krysztof Król. 2013. Obciążenie i nasycenie produktu i ziemi wartością oraz mocą środków mechanizacji w wybranych górskich gospodarstwach mlecznych (Financial burdens of the product and land with the value and power of mechanization means in selected mountain dairy farms). Problemy Inżynierii Rolniczej 1: 41-50.

  Lorencowicz Edmund. 2010. Rynek ciągników w 2009 roku (The market of farm tractors in 2009). Rolniczy Przegląd Techniczny 3: 73-76.

  Lorencowicz Edmund. 2011. Rynek ciągników rolniczych w Polsce (The market of farm tractors in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIII (3): 173-177.

  Pawlak Jan. 2007. Rynek ciągników w wybranych krajach (Tractor market in selected countries). Problemy Inżynierii Rolniczej 3: 29-34.

  Pawlak Jan. 2012. Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2000-2010 (The market of agricultural tractors in Poland within the years 2000-2010). Problemy Inżynierii Rolniczej 1: 5-14.

  Pawlak Jan. 2014. Produkcja środków mechanizacji rolnictwa w Polsce w latach 2004-2013 (Production of farm machinery in Poland in years 2004-2015). Problemy Inżynierii Rolnicze 4: 5-14.

  Pawlak Jan. 2013. Rynek ciągników używanych w Polsce w latach 2005-2010 (The market of second-hand tractors in Poland within the years 2005-2010), Problemy Inżynierii Rolniczej 3: 51-61.

  Pawlak Jan. 2015. Podaż krajowa środków mechanizacji w Polsce w latach 2004-2013 (National supply of agricultural mechanization equipment in Poland in the years 2004-2013). Problemy Inżynierii Rolniczej 1: 41-51.

  Ponad 33 tys. ciągników z unijnym dofinansowaniem (Over 33,000 tractors with EU co-financing). 2016. http://www.farmer. pl/finanse/dotacje-i-doplaty/ponad-33-tys-ciagnikow-z-unijnym-dofinansowaniem,34552.html, access January 2017.

  Seliwiak Hubert. 2016: Spadki sprzedaży nawet o 30 proc. Wyjątkowo trudny rok dla producentów ciągników i przyczep (Sales declines of up to 30 percent. An extremely difficult year for manufacturers of tractors and trailers), http://www.agronews.com.pl/pl/0,28,21238,spadki_sprzedazy_nawet_o_30_proc_wyjatkowo_trudny_rok_dla_producentow_ciagnikow_ i_przyczep.html, access January 2017.

  Skudlarski Jacek. 2016. Rynek nowych ciągników rolniczych w Polsce w latach 2010-2015 (The market of new tractors in Poland in 2010-2015). Problemy Inżynierii Rolniczej 3: 27-35.

 27. Joanna Stanisławska, Romana Głowicka-Wołoszyn 170-175 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr Joanna Stanisławska (orcid.org/0000-0002-0028-140X)
  dr Romana Głowicka-Wołoszyn (orcid.org/0000-0002-1039-3261)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Finansów i Rachunkowości
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8794
  przemiany demograficzne, obszary wiejskie, województwo wielkopolskie
  J11, R11
  pl

  Celem badań była diagnoza zmian demograficznych, jakie dokonały się na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2005-2015. W badaniu wyróżniono obszary wiejskie, które znalazły się w granicach Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz poza nim. Badania przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z GUS oraz Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Stwierdzono, że przemiany demograficzne na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, takie jak wzrost liczby ludności czy zmiany struktury ludności według miejsca zamieszkania lub ekonomicznych grup wieku, w dużej mierze wynikają z ruchów migracyjnych. W analizowanym okresie występował napływ ludności na tereny wiejskie (dodatnie saldo migracji), choć w ostatnich latach zaobserwowano niewielkie zahamowanie tego zjawiska. Ponadto odnotowano nieznaczny wzrost dodatniego przyrostu naturalnego. Przy czym bardziej dynamiczne zmiany zaobserwowano na obszarach wiejskich znajdujących się w granicach Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. W badanym okresie w miastach zaobserwowano zmiany w przeciwnym kierunku, tzn. spadek liczby ludności i przyrostu naturalnego, a także nasilenie emigracji z miast (spadek ujemnego salda migracji).

  Bański Jerzy. 2008. Współczesny rozwój obszarów wiejskich – wybrane procesy społeczne i ekonomiczne (Contemporary development of rural areas – selected social and economic processes). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 8 (1/22): 7-28.

  BDL (Bank Danych Lokalnych). GUS. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy.

  Frenkel Izasław. 2014. Ludność wiejska. [W] Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi (Rural population. [In] Poland village 2014. Report on the state of the village), ed. I. Nurzyńska, W. Poczta, 27-77. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

  GUS. 2014. Obszary wiejskie w Polsce w 2014 roku (Rural areas in Poland in 2014). Warszawa: GUS, http://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/obszary-wiejskie-w-polsce-w-2014-roku,2,2.html.

  Kährik Anneli, Tiit Tammaru. 2008. Population composition in new suburban settlements of the Tallinn metropolitan area. Urban Studies 45 (5-6): 1055-1078.

  Kurek Sławomir, Jadwiga Gałka, Mirosław Wójtowicz. 2015. Wpływ procesów suburbanizacji na przemiany demograficzne Krakowskiego obszaru metropolitalnego (The impact of suburbanization on demographic changes in cracow metropolitan area). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 223: 206-222.

  Rakowska Joanna. 2011. Zmiany demograficzne na obszarach wiejskich Polski (Demographic changes in rural areas of Poland). Wieś Jutra 11-12: 7.

  Szukalski Piotr. 2015. Suburbanizacja obszarów wielkomiejskich w Polsce (Suburbanization of metropolitan areas in Poland). Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny 4: 1-4.

  Urząd Statystyczny. 2016. Statystyczne Vademecum Samorządowca – portret obszaru metropolitalnego (Statistical vademecum of local goverment – a portrait of the metropolitan area). Poznań: Urząd Statystyczny, http://poznan.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portret_obszaru_metropolitalnego/aglomeracja_poznanska.pdf.

  Wilkin Jerzy. 2014. Bilans 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rolnictwa i obszarów wiejskich. [W] Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi (The balance of 10 years of Poland’s membership in the European Union for agriculture and rural areas. [In] Poland village 2014. Report on the state of the village), ed. I. Nurzyńska, W. Poczta, 11-25. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

  Wołoszyn Andrzej, Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska. 2016. Nierówności dochodowe w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego (Income inequalities across functional types of rural communes of the Wielkopolska province). Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 5: 123-135.

  Wysocki Feliks, Jarosław Lira. 2005. Statystyka opisowa (Descriptive statistics). Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

 28. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara 176-181 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr Joanna Szwacka-Mokrzycka
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  dr Adam Miara (orcid.org/0000-0001-6844-1193)
  Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8360
  innowacje, finansowanie innowacji, innowacyjność przemysłu spożywczego
  O3
  pl

  Celem artykułu było przedstawienie skali podejmowanych innowacji i źródeł ich finansowania przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego województwa podlaskiego. Perspektywy rozwoju gospodarczego poszczególnych województw zależą od zdolności do podnoszenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Procesom innowacyjnym w Polsce towarzyszy ich znaczne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi regionami. Zaistnienie absorpcji procesów innowacyjnych w regionie wymaga często wsparcia instytucji zewnętrznych. Pełnią one w tym procesie rolę instytucji finansującej proinnowacyjne postawy i działania. Podstawowym instrumentem tych instytucji w finansowaniu innowacji są dofinansowania bezzwrotne. Analizę przeprowadzono na podstawie badań literatury przedmiotu oraz danych pierwotnych. Analiza materiału skłania do wniosku, że poziom innowacyjności przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego województwa podlaskiego jest bardzo wysoki do czego w dużej mierze przyczyniają się środki unijne.

  BDL (Bank Danych Lokalnych). GUS. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.

  Filip Paulina, Mariola Grzebyk. 2012. Nowoczesne koncepcje finansowania działalności gospodarczej (Modern concepts of business financing). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  GUS. 2015. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014. Informacje i opracowania statystyczne (Innovative activities of enterprises in 2012-2014. Statistical information and studies). Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.

  GUS. 2016a. Rocznik statystyczny województwa podlaskiego (Statistical Yearbook of the Podlasie Voivodship). Warszawa: GUS.

  GUS 2016b. Wstępne szacunki – produkt krajowy brutto według województw w 2014 r. (Preliminary estimates – gross domestic product by voivodship in 2014). Warszawa: GUS.

  Miara Adam. 2016. Alternatywne formy finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (Alternative forms of financing the development of small and medium enterprises in Poland). Przedsiębiorstwo i Finanse 3 (14): 75-88.

  PARP. 2010. Innowacyjność 2010 (Innovation 2010). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

  PAIiIZ. 2013. Sektor spożywczy w Polsce (The food sector in Poland). Warszawa: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

  Szwacka-Mokrzycka Joanna, Adam Miara. 2016. Regionalne inteligentne specjalizacje szansą rozwoju sektora rolno-spożywczego w województwie podlaskim (The tegional smart as an specialization opportunity for development of agri-food in Podlaskie province). Roczniki Naukowe SERIA XVIII (1): 265-270.

  Wołoszyn Jan, Marcin Ratajczak. 2008. Innowacje produktowe w sektorze MSP w Polsce jako istotny czynnik konkurencyjności. [W] Innowacyjność w sektorze agrobiznesu. Tom II. Rodzaje innowacji (Product innovations in the SME sector in Poland as an important factor of competitiveness. [In] Innovation in the agribusiness sector. Volume II. Types of innovations), ed. M. Adamowicz, 7-15. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

 29. Svetlana Trunova, Marcin Chciałowski, Paulina Stolarczyk, Paulina Trębska 182-189 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  MSc Marcin Chciałowski
  Warsaw University of Life Sciences
  Department of European Policy and Marketing Faculty of Economic Sciences
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8361
  rolnictwo, Rosja, gospodarka Rosji
  O13, Q18
  en

  Znaczenie rolnictwa w rosyjskiej gospodarce jest relatywnie niewielkie, co jest cechą charakterystyczną dla rozwiniętych gospodarek (około 4% PKB). Stanowi jednak istotny udział w strukturze zatrudnionych – 9,2%. Wykorzystanie rolnictwa jako czynnika samowystarczalności żywnościowej stało się istotne w momencie wprowadzenia embarga na produkty importowane. Rosja dysponuje ogromnym areałem gruntów. Powierzchnia wykorzystywanych gruntów rolnych, po spadkach w latach 90. XX wieku, ustabilizowała się na poziomie 800 tys. km2. Jednocześnie zintensyfikowana produkcja rolna zaskutkowała zwiększeniem wydajności oraz większymi zbiorami. Duży potencjał gruntów, jak również postępujący rozwój technologiczny są szansą dla rozwoju rolnictwa w Rosji.

  Czyżewski Andrzej, Piotr Kułyk. 2012. Dostosowania cen i dochodów w rolnictwie w Polsce i Rosji. próba porównania (Adjustments of prices and earnings in the agriculture in Poland and Russia: attempt of the comparisons). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (2): 47-51.

  FSO (Federal Statistic Office). 2015. National accounts data set. http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/ Main.htm.

  FSO (Federal Statistic Office). 2016. Agriculture, hunting and forestry 2015. http://www.gks.ru/free_doc/ doc_2015/selhoz15.pdf.

  FSO (Federal Statistic Office). Central statistics database. http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi.

  IMF (International Monetary Fund). 2016 World economic outlook http://www.imf.org/external/russian/ pubs/ft/weo/2016/02/pdf/textr.pdf.

  Kraciuk Jakub. 2013. Akcesja Rosji do WTO i jej wpływ na polsko-rosyjski handel rolny (Russia’s accession to the WTO and its impact on Polish-Russian agricultural trade). Roczniki Naukowe SERiA XV (5): 177-178.

  Moisejkina Ludmila Gatchaevna., Ekaterina Darda 2015. Statistical analysis of agricultural lands. Scientific Journal Statistics and Economics 6: 91-94.

  Nemchenko A.V. 2016. Place and role of agricultural production in the Russian economy. International Scientific Journal 3 (45): 42-54, doi: 10.18454/IRJ.2016.45.096.

  Osetrova Olga. 2015. Russian model of economic development: features, status and prospects. Tula State University Scientific Journal 1: 398-405.

  Petrikov Aleksander Vasilevich. 2007. Agriculture and agricultural policy in Russia: 1975-2005 years. [In] State of Russia in surrounding world 2007. http://www.rus-stat.ru/stat/207POM_2007_15-52_1.pdf.

  Rosińska-Bukowska Magdalena. 2015. Handel rolno-spożywczy UE-Rosja – efekty rosyjskich sankcji (Agri-food trade between EU and Russia – the effects of Russia’s sanctions). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 15 (1): 113-124.

  Wilkin Jerzy. 2013. Rolnictwo. Funkcje teraz i w przyszłości (Agriculture. Features now and in the future). Pomorski Przegląd Gospodarczy 4.

  Wilkin Jerzy. 2015. Międzynarodowe uwarunkowania wykorzystania ziemi rolniczej (International agricultural land use conditions). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 15 (1): 155-156.

 30. Izabela Wielewska 190-195 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr Izabela Wielewska (orcid.org/0000-0002-1721-6890)
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, tel. (52) 340 80 47, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8793
  odnawialne źródła energii, środowisko naturalne, energia odnawialna
  O13, Q01, Q20
  pl

  Celem opracowania jest ukazanie problematyki oddziaływania na środowisko odnawialnych źródeł energii. Badania przeprowadzono w lipcu 2016 roku wśród 269 mieszkańców obszarów wiejskich powiatu chojnickiego. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Badania wykazały, że odnawialne źródła energii korzystnie wpływają na środowisko naturalne, a występujące dla środowiska zagrożenia nie są tak znaczne, jak w przypadku wykorzystywania do produkcji energii źródeł konwencjonalnych. Największe szkody dla środowiska naturalnego w zakresie OZE odnosiły się do przemian krajobrazu.

  Floriańczyk Zbigniew, Joanna Buks, Grzegorz Kunikowski. 2012. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Produktywność rolnictwa z perspektywy produkcji żywności i surowców dla produkcji energii odnawialnej (From research on socially sustainable agriculture. Productivity of agriculture from the perspective of food and raw materials production for the production of renewable energy). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Krupnik Katarzyna, Maciej Brożek. 2008. Eko-rozwój terenów wiejskich a odnawialne źródła energii (Eco-development of countryside with renewable energy sources aspect). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 93-101.

  MG (Ministerstwo Gospodarki). 2009. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Uchwała Rady Ministrów nr 202/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku (The energy policy of Poland until 2030. Resolution of the Council of Ministers no. 202/2009 of November 10, 2009). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

  Misiak Władysław, Zbigniew Łucki. 2010. Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne (Energy and society. Sociological aspects). Warszawa: PWN.

  Nowacki Marcin. 2010. Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej (Legal aspects of energy security in the European Union). Warszawa: Wolters Kluwer.

  Piwowar Arkadiusz, Maciej Dzikuć. 2015. Proekologiczna gospodarka energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce – stan aktualny i perspektywy rozwoju (The pro-ecological energy economy in agriculture and rural areas in Poland – it’s current state and perspectives for development). Wieś i Rolnictwo 3 (168): 107-115.

  Poskrobko Bazyli. 2010. Zarządzanie środowiskiem (Environmental management). Warszawa: PWE.

  Rogall Holger. 2010. Ekonomia zrównoważonego rozwoju (The economics of sustainable development). Poznań Wydawnictwo Zysk i Ska.

  Strumińska-Kutra Marta. 2010. Elementy teorii zrównoważonego rozwoju. [W] Wezwania zrównoważonego rozwoju w Polsce (Elements of the theory of sustainable development. [In] Summons for sustainable development in Poland), ed. J. Kronenberg, T. Bergier, 71-86. Kraków: Fundacja Sendzimira.

  Toruński Janusz. 2010. Aspekty środowiskowe zrównoważonego rozwoju obszarów prawnie chronionych (Environmental aspects of the sustainable development of legally protected areas). Administracja i Zarządzanie 11 (84): 21-32.

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Act of 27 April 2001. Environmental protection law). Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627.

  Wach Edmund. 2008. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach (The policy of sustainable energy development in municipalities). Gdańsk: Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

  Zawisza Sławomir, Łukasz Szatkowski. 2014. Rozwój odnawialnych źródeł energii w świetle badań ankietowych mieszkańców powiatu włocławskiego (The development of renewable energy sources in the light of survey of the Włocławek District inhabitants). Zagadnienie Doradztwa Rolniczego 3: 38-50.

  Zioło Irmina. 2002. Edukacja środowiskowa (Environmental education). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

 31. Krzysztof Zalewski, Piotr Bórawski, Aneta Bełdycka-Bórawska 196-201 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr hab. inż. Piotr Bórawski (orcid.org/0000-0002-6616-7140)
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu
  Plac Łódzki 2, 10-957 Olsztyn, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8362
  FADN, gospodarstwo rolne, inwestycje, dopłaty do inwestycji
  E60, L23, N50
  pl

  Przedstawiono zróżnicowanie inwestycji gospodarstw rolnych regionu FADN Mazowsze i Podlasie w latach 2010-2014. Do przeprowadzenia badań analizie poddano inwestycje brutto i netto (zmienne FADN SE516 i SE521) i dopłaty do inwestycji (zmienna SE406). Z badań wynika, że gospodarstwa rolne regionu FADN Mazowsze i Podlasie intensywnie przeprowadzały inwestycje. Ich wartość była jednak zróżnicowana w zależności od typu gospodarstwa oraz wielkości ekonomicznej. Gospodarstwa zajmujące się uprawami polowymi (uprawa zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych na nasiona) osiągnęły w latach 2010-2014 najwyższy poziom inwestycji. Jednocześnie badania potwierdziły, że wielkość ekonomiczna gospodarstw wpływa wprost proporcjonalnie na poziom inwestycji w tych gospodarstwach (wyższa wielkość ekonomiczna – wyższy poziom inwestycji).

  Bórawski Piotr. 2014. Zróżnicowanie inwestycji w gospodarstwach mlecznych (Differentiation of investment in dairy farms). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 27-32.

  Czubak Wawrzyniec, Arkadiusz Sadowski. 2014. Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce (Impact of the EU funds supporting farm modernisation on the changes of the assets in Polish farms). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (32): 45-57.

  EC (European Commission). 2017. The Multiannual Financial Framework explained. http://ec.europa.eu/budget.

  Gołębiewska Barbara. 2010. Kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych o zróżnicowanym powiązaniu z otoczeniem (The directions of investment in the farms depend on the strength of their markets relations). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 97 (4): 60-68.

  Massot Albert. 2016. Instrumenty WPR i ich reformy (Instruments of the CAP and their reforms), http:// www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.3.html.

  Polski FADN. 2015. Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 795 – Mazowsze i Podlasie (Standard results 2014 obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN Region 795 – Mazowsze and Podlasie). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Sierpińska Maria, Tomasz Jachna. 2007. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych (Enterprise rating by world standards). Warszawa: PWN.

  Wasilewski Mirosław, Magdalena Mądra. 2008. Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej (The efficiency of individual agricultural farms in relation to debt level and european size unit). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 64: 87-99.

  Zając Dariusz. 2012. Inwestycje jako czynnik modernizacji gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą (Investments as a factor of modernization of non-farming agricultural holdings). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 26: 284-294.

 32. Jan Zawadka 202-207 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 1

  dr Jan Zawadka (orcid.org/0000-0003-1979-0607)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0009.8363
  „Hity Turystyki Wiejskiej”, certyfikat POT, turystyka wiejska, produkty kulinarne
  Z32, Z33, O18
  pl

  Celem artykułu było przybliżenie istoty popytu turystycznego i jego uwarunkowań, a także zaprezentowanie wpływu informacji na znajomość i popularność niszowych produktów turystyki wiejskiej, których przykładem są produkty o charakterze kulinarnym. Badaniami objęto 830 respondentów. Świadomość istnienia i popularność analizowanych produktów była stosunkowo niewielka. Należy jednak zauważyć, że działania promocyjno-informacyjne służące ich propagowaniu były przez badanych dostrzegane i wykorzystywane. Zdynamizowanie ich i nadanie im charakteru cyklicznego przyczyniłoby się do większego zainteresowania ze strony odwiedzających.

  Balińska Agata, Anna Sieczko, Jan Zawadka. 2014. Turystyka. Wybrane zagadnienia (Tourism. Selected issues). Warszawa: Difin.

  Balińska Agata. 2009. Struktura popytu turystycznego i czynniki kształtujące ten popyt (na podstawie wyników badań empirycznych) (The structure of tourist demand and factors moulding it (on the basis of empirical research results). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 74: 137-147.

  Bull Adrian. 2005. The Economics of Travel and Tourism. Oxford: Longman.

  Dwyer Larry, Peter Forsyth, Wayne Dwyer. 2010. Tourism Economics and Policy. Bristol, Buffalo, Toronto: Channel View Publications.

  Dziedzic Ewa, Teresa Skalska. 2012. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce (Economic conditions for the development of tourist services in Poland). Warszawa: Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki.

  Gaworecki Władysław. 2007. Turystyka (Tourism). Warszawa: PWE.

  Hunziker Walter, Kurt Krapf. 1961. Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre. [W] Tłumaczenia materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach (Plan sciences tourist [In]Translation of materials related to tourist traffic statistics in different countries). Warszawa: Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS.

  Jeznach Maria, Kamil Jarosz, Grażyna Trętowska. 2012. Promocja Produktu Turystycznego „Sztolnie Walimskie” (Promotion of the tourism product „Sztolnie Walimskie”). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 86 (701): 95-106.

  Kachniewska Magdalena. 2009. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego (Determinants of competitiveness of tourism businesses). Warszawa: SGH.

  Kaspar Claude. 1991. Die Tourismuslehre im Grundriss (Tourist sciences in the foreground). Bern und Stuttgart: Verlag P. Haupt.

  Łazarek Roman. 1999. Ekonomika turystyki (Economics of tourism). Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie.

  Middleton Victor T.C. 1996. Marketing w turystyce (Marketing in tourism). Warszawa: PAPT.

  Milewski Roman. 2005. Elementarne zagadnienia ekonomii (Elementary issues of economics). Warszawa: PWN.

  Niezgoda Agnieszka, Piotr Zmyślony. 2006. Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju (Tourist demand. Conditions and development perspectives). Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

  Panasiuk Aleksander (red.). 2011. Ekonomika turystyki i rekreacji (Economics of tourism and recreation). Warszawa: PWN.

  Rapacz Andrzej (red.). 2001. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej (A tourist enterprise in a market economy). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

  Wodejko Stanisław. 1998. Ekonomiczne zagadnienia turystyki (Economic issues of tourism). Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.