1. ZMIANY W SYSTEMACH POLITYKI ROLNEJ I FORMACH WSPARCIA ROLNICTWA
 2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2005-2014
 3. PROBLEM MARNOTRAWSTWA W PERSPEKTYWIE UNIJNEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
 4. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE NA UKRAINIE I JEGO CZYNNIKI
 5. EFEKTYWNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ GOSPODARSTW ROLNYCH NA PODSTAWOWYCH RYNKACH PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ W POLSCE W PIERWSZEJ DEKADZIE PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ
 6. OPŁACALNOŚĆ KRÓTKOROTUJĄCYCH ROŚLIN ENERGETYCZNYCH NA WĘGRZECH – STUDIUM PRZYPADKU
 7. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ZIEMNIAKAMI I ICH PRZETWORAMI W LATACH 2000-2015
 8. EKONOMICZNO-PSYCHOLOGICZNE WYZNACZNIKI JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WSI
 9. INNOWACYJNOŚĆ CZŁONKÓW GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH. STUDIUM PRZYPADKÓW
 10. POTENCJAŁ I PROGNOZY WYKORZYSTANIA BIOGAZU ROLNICZEGO W POLSCE
 11. LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA NA RZECZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
 12. EFEKTY MNOŻNIKOWE W ROLNICTWIE
 13. WYKORZYSTANIE METODYKI BEP DO ANALIZY KOSZTÓW MECHANIZACJI W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM
 14. NARODOWY CEL WSKAŹNIKOWY JAKO CZYNNIK ROZWOJU RYNKU RODZIMEGO BIAŁKA ROŚLINNEGO
 15. POTENCJAŁ BIOMASY ROLNICZEJ NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
 16. EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POLSCE KIEROWANYCH PRZEZ KOBIETY
 17. JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH W OPINII KOBIET Z POWIATU SIEDLECKIEGO
 18. KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW Z PERSPEKTYWY PRODUCENTÓW
 19. KOMPETENCJE EDUKACYJNE A ZRÓŻNICOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
 20. PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY NA OBSZARACH WIEJSKICH – WNIOSKI Z BADAŃ
 21. ZNACZENIE OCHRONY ŚRODOWISKA Z PERSPEKTYWY MŁODYCH ROLNIKÓW Z HOMOKHÁTSÁG
 22. POSTRZEGANIE KARIERY ZAWODOWEJ W AGROBIZNESIE PRZEZ STUDENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU – STUDIUM PRZYPADKU
 23. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
 24. TRANSMISJA CEN W WYBRANYCH ŁAŃCUCHACH ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH
 25. ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU NAKŁADÓW NA ŚRODKI TRWAŁE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ W POLSCE
 26. WYBRANE PROBLEMY RACHUNKU DOCHODÓW ROLNICZYCH
 27. WPŁYW WYKSZTAŁCENIA OSOBY PROWADZĄCEJ GOSPODARSTWO ROLNE NA POZIOM JEGO ZRÓWNOWAŻENIA
 28. ROLA OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO POLSKI
 29. OCENA REGIONALNEGO ZRÓŻNICOWANIA STRUKTURY ZASIEWÓW W KONTEKŚCIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 30. SPÓŁDZIELCZOŚĆ JAKO JEDNA Z FORM SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ
 31. PRODUKCJA I SPRZEDAŻ PRODUKTÓW Z KACZEK W UJĘCIU GLOBALNYM
 32. OCENA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE W ŚWIETLE REALIZACJI CELÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI
 33. MOTYWY PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W GOSPODARSTWACH UŻYTKUJĄCYCH GRUNTY Z ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
 34. OCENA KOSZTÓW I OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI MALINY POD OSŁONAMI W KONTEKŚCIE BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO GOSPODARSTWA
 35. ANALIZA REGIONALNA ZMIAN POGŁOWIA TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE W LATACH 1960-2015
 36. GLOBALNE SKUTKI EWOLUCJI POLITYKI HANDLOWEJ NA RYNKACH ROLNYCH W ROZWIJAJĄCYCH SIĘ KRAJACH AZJATYCKICH
 37. WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W OKRESIE 2007-2013(2015) NA RZECZ DÓBR KULTURY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WEDŁUG KATEGORII PRZESTRZENNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW WIEJSKICH
 38. ZAGROŻENIE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA OBSZARACH WIEJSKICH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
 39. POMOC PUBLICZNA W SEKTORZE ROLNICTWA I LEŚNICTWA ORAZ NA OBSZARACH WIEJSKICH W ŚWIETLE POLITYKI
 40. USŁUGI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W OCENACH SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
 41. WYBRANE ZACHOWANIA EKONOMICZNE CZŁONKÓW WIEJSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ
 42. STOSOWANIE MODELU OPEN INNOVATION W OPINII PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
 43. KONKURENCYJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW SADOWNICZYCH W LATACH 2013-2015
 44. STRUKTURA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ŚRODKI TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH W POLSCE – UJĘCIE PORÓWNAWCZE
 45. POZIOM ŚWIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH NA PRZYKŁADZIE LUDNOŚCI WIEJSKIEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
 46. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I WYMIAR EKONOMICZNY
 47. EKONOMICZNA WARTOŚĆ DODANA A RYZYKO W PRZEDSIĘBIORSTWACH ROLNICZYCH – ZWIĄZKI I PRZYCZYNY ICH WYSTĘPOWANIA
 48. EKONOMICZNA OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW ODCHWASZCZANIA ZIEMNIAKÓW JADALNYCH
 49. WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA POZAROLNICZĄ AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZĄ W OPINII BADANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI –WYBRANE PROBLEMY
 50. POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM TYPÓW ROLNICZYCH
 51. WYBRANE ASPEKTY MECHANIZACJI ROLNICTWA W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH MAŁOPOLSKI W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
 52. PREFERENCJE KONSUMENTÓW WEDŁUG PŁCI W ZAKRESIE KONSUMPCJI WARZYW LIŚCIOWYCH
 53. PRZYSZŁOŚĆ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TURYSTYKI OBSZARÓW WIEJSKICH – WPŁYW ZMIAN KLIMATYCZNYCH
 54. WPŁYW WYBRANYCH INSTRUMENTÓW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA ZMIANY W ZASOBACH ZIEMI MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH Z WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
 1. Mieczysław Adamowicz 11-7 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (orcid.org/0000-0002-1164-4966)
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  tel. (83) 344 99 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3208
  polityki rolne, wsparcie rolnictwa, szacunki wsparcia producentów i konsumentów
  Q18
  pl

  Celem opracowania jest ocena roli rolnictwa w gospodarce krajów OECD i zmian w prowadzonej przez te kraje polityce rolnej. Oceniono sytuację w okresie 1995-2014 i zmiany poziomu i struktury wsparcia przez państwo i jego instytucje w ramach stosowanych systemów polityki rolnej. Przedstawiono główne kierunki zmian w polityce rolnej w perspektywie do 2020 roku. Materiałem źródłowym były raporty i publikacje OECD. Przedstawiono ewolucję zmian PKB, TSE, CSE i GSSE oraz struktury wsparcia według stosowanych instrumentów, wskazując na grupy krajów stosujących indywidualne systemy polityki rolnej.

  OECD. 2014. OECD Economic Outlook. Paris: OECD Publishing, doi: 10.1787/eco_outlook-v2014-2-en.

  OECD. 2015. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2015. Paris: OECD Publishing, doi: 10.1787/agr_pol-2015-en.

  OECD. 2015a. Producer and Consumer Support Estimates database. Paris: OECD Publishing, http://www. oecd.org/tad/agricultural-policies/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm.

 2. Joanna Baran 18-23 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr Joanna Baran (orcid.org/0000-0001-9801-4344)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 59 34 260
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


  10.5604/01.3001.0010.3209
  stałe odpady komunalne, składowiska odpadów, recykling, Polska
  Q53
  pl

  Przedstawiono system gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce po 2004 roku. W ramach badań przedstawiono poziomy generowanych i zbieranych odpadów komunalnych, następnie określono sposoby zagospodarowania odpadów ze wskazaniem poziomów m.in. składowania, recyklingu i spalania. Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi w Polsce porównano z sytuacją w krajach UE. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że Polska wytwarza około 200 kg/os. mniej odpadów komunalnych niż średnio w UE, z drugiej strony, nadal około 50% odpadów komunalnych jest przekazywane na składowiska, co jest negatywnym aspektem w kontekście dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym.

  Biegańska Jolanta, Józef Ciuła. 2011. Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce jakoelement zrównoważonego rozwoju (Integrated waste management in Poland as an element of sustainabledevelopment). Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 13 (1): 51-60.

  Ciuła Józef. 2010. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce i Unii Europejskiej (Municipalwaste management in Poland and European Union). AURA Ochrona Środowiska 8: 14-16.

  EUROSTAT. 2000-2015. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp 31.04.2017.

  Grzymała Zbigniew, Grzegorz Maśloch. 2016. Wybrane aspekty gospodarki odpadami w Polsce (Selectedaspects of waste management in Poland). Studia z Polityki Publicznej 1 (9): 127-140.

  GUS. 2015. Infrastruktura komunalna w 2014 roku (Municipal infrastructure in 2014). Warszawa: GUS,http://www.stat.gov.pl.

  GUS. 2016. Infrastruktura komunalna w 2015 roku (Municipal infrastructure in 2015). Warszawa: GUS,http://www.stat.gov.pl.

  Kaca Edmund, Grażyna Kaca. 2012. Mass indices of the wastes in Poland in light of the statistical data. Problems of Agricultural Engineering 3 (77): 123-134.

  Rosolak Marta, Barbara Gworek. 2006. Stan i ocena gospodarki odpadami w Polsce (State and assessmentof waste management in Poland). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 29: 71-84.

  Szymańska-Pulikowska Agata. 2012. Współczesne problemy w planowaniu gospodarki odpadami komunalnymi(Contemporary problems in planning municipal waste management). Infrastruktura iEkologia Terenów Wiejskich 3: 209-220.

  Toruński Janusz. 2010. Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce (Waste disposal councilmanagement in Poland). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie 87: 31-47.

  Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2005-2014 23Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach orazinnych ustaw (Act of 28 November 2014 amending the act on maintaining cleanliness and order incommunes and other act). Dz.U. 2015, nr 0, poz. 87.

 3. Agnieszka Biernat-Jarka, Paulina Trębska 24-28 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka orcid.org/0000-0003-2497-1656)
  mgr Paulina Trębska (orcid.org/0000-0002-0364-4296)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3210
  bezpieczeństwo żywnościowe, marnotrawstwo żywności, polityka UE
  D12, D19
  pl

  Celem artykułu jest pokazanie inicjatyw, które prowadzi Unia Europejska w ramach polityki bezpieczeństwa żywności w obszarze zapobiegania i zmniejszenia poziomu marnotrawstwa żywności. Działania te odbywają się zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym w UE. Marnowanie żywności występuje na każdym etapie, od uprawy surowców i produkcji, aż po konsumpcję. Skala marnowania żywności jest ogromna. Obecnie w Europie Około marnuje się około 140 mln ton żywności rocznie. Dokonano przeglądu literatury z tego obszaru oraz analizy źródeł wtórnych pochodzących z FAO i Eurostatu.

  BCFN.2012. 2012.Food waste: causes, impacts and proposals. www.barrilacfn.com.pl. Barilla Center For Food &Nutrition.

  Bilska Beata, Wiesława Grzesińska, Marzena Tomaszewska, Mikołaj Rudziński. 2015. Marnotrawstwo żywnościjako przykład nieefektywnego zarządzania w gospodarstwach domowych (Food waste as an example inefficient management in households). Roczniki Naukowe SERiA XVII (1): 39-43.

  Dąbrowska Anna, Mirosława Janoś-Kresło. 2013. Marnowanie żywności jako problem społeczny (Food waste as asocial problem). Handel Wewnętrzny 4 (345): 14-26.

  EC (European Commission). 2010. Preparatory study on food waste across EU 27. Technical Report 2010-054. Bruksela:European Commission. doi: 10.2779/85947.

  FAO. 2014. The state of food insecurity in the world: strengthening the enabling environment for food security andnutrition. Rome: FAO. http://www.fao.org, dostęp: 20.02.2017.

  FPBŻ. 2012. Marnowanie żywności w Polsce i Europie (Food waste in Poland and Europe). Warszawa: FederacjaPolskich Banków Żywności.

  FPBŻ. 2013. Zapobieganie marnowaniu żywności z korzyścią dla społeczeństwa. Raport (Preventing food waste for thebenefit of society. Report). Warszawa: Federacja Polskich Banków Żywności. http://www.niemarnuje.pl/files/raport--marnowanie-zywnosci_2013.pdf.

  KE (Komisja Europejska). 2014. Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo żywności (Understanding theEuropean Union’s policy. Food safety). Luksemburg: Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej. UrządPublikacji Unii Europejskiej. doi:10.2775/78879.

  Kwasek Mariola. 2016. Zrównoważona konsumpcja żywności sposobem na zmniejszenie marnotrawstwa żywności(Sustainable food consumption as a way to reduce food waste). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Papargyropoulou Effie, Rodrigo Lozano, Julia K. Steinberger, Nigel Wright, Zaini Bin Ujang. 2014. The food wastehierarchy as a framework for the management of food surplus and food waste. Journal of Cleaner Production76: 106-115.

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. (2011/2175(INI)) (European Parliament resolution of 19January 2012 on how to avoid food wastage: strategies for a more efficient food chain in the EU), http://www.europarl. europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0014+0+DOC+XML+V0//P, access 20.02.2017.

  Śmiechowska Maria. 2015. Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności (Sustainable food consumptionand food wasting). Annales Academiae Medicae Gedanensis 45: 89-97.

  Underwood Evelyn, David Baldock, Harry Aiking i in. 2013. Jak wyżywić 10 miliardów ludzi? Rozwiązania technologiczne. Sprawozdanie podsumowujące, Sposoby na zrównoważoną żywność i rolnictwo w UE (How to feed 10billion people? Technological solutions. Summary report. Ways for sustainable food and agriculture in the EU). Bruksela: Unia Europejska, STOA.

  Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Act of August 25, 2006 on food safety and nutrition). Dz.U. 2010, nr 136, poz. 914 ze zm. http://www.bankizywnosci.pl, dostęp 13.03.2017.

 4. Heorhiy Cherevko 29-33 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  Prof. Georgij Czerewko (orcid.org/0000-0003-4339-0152)
  University of Rzeszów, Faculty of Economics
  35-601 Rzeszów, Ćwiklińskiej st. 2, Poland
  phone: +48 (17) 872 16 64
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3211
  bezpieczeństwo żywnościowe, indykatory, rolnictwo, przemyśł żywnościowy, efektywność, wsparcie państwowe, struktura racionu, koszyk spożywczy
  Q180
  en

  Celem artykułu jest ocena poziomu bezpieczeństwa żywnościowego Ukrainy i przedstawienie czynników, które je kształtują. Na tej podstawie badań określono kluczowe kroki w celu stworzenia warunków dla wzrostu tego poziomu. Ewaluację wskaźników bezpieczeństwa żywności przeprowadzono za pomocą globalnego indeksu bezpieczeństwa żywnościowego. Zidentyfikowane tendencje zmian zagregowanych dochodów ludności i dynamiki cen żywności ogółem były ujemne, gdyż nawet przy zwiększeniu dochodów, siła nabywcza ludności ukraińskiej była najniższa w Europie, podczas gdy udział wydatków na żywność – najwyższy. Stwierdzono pogorszenie bezpieczeństwa żywnościowego na podstawie prawie wszystkich podstawowych wskaźników. Należy rozważyć dwa główne kierunki osiągnięcia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa żywnościowego: zapewnienie dostaw żywności w wymaganej ilości i osiągnięcie samozabezpieczania w produkty rolne.

  Derhalyuk Ivan. 2010. Modern international experience of food security. Bulletin of the Academy ofCustoms Service of Ukraine. Economics 1: 90-96.

  EDC. 2016. Food security in Ukraine deteriorated. Overview of key indicators for 2015. http://edclub. com.ua/analityka/prodovolcha-bezpeka-v-ukrayini-pogirshylasya-oglyad-osnovnyh-indykatoriv-za-2015-rik, accessed February 2017.

  Lysak Maryna. 2013. Analysis of food security of Ukraine. Accounting & Finance 3: 136-142.

  Moroziuk Natala. 2012. Indicators of food safety assessment. Project Management and Production Development2: 102-107.

  Nemchenko Hanna. 2013. Modern approaches to food security of Ukraine. Proceedings of KirovogradNational Technical University. Economics 23: 401-406.

  Nemchenko Valeriy. 2013 . Food security: macro and micro aspects. Economics of Food Industry 2: 16-18.

  Novoseltseva Anna. 2011. Trends change in diet based on consumer income and food prices. EfficientEconomy 9, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=709, access February 2017.

  On the internal and external situation of Ukraine in 2016. 2016. Kyyiv: Analitical report to the annualPresident of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine.

  Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine „On approval of guidance on thecalculation of economic security of Ukraine” no. 1277 from 29.10.2013.

  Rulykiwskyy Volodymyr. 2009. The system of indicators assessing the impact of agriculture on theeffectiveness of food security. Bulletin of the National Academy of Public Administration under thePresident of Ukraine 1: 114-121.

  The purchasing power of Ukrainian was the lowest in Europe. 2017. http://www.dw.com/uk/купівельна-спроможність-українців-виявилась-lowest -in-Europe/a-36312325.

  Ukraine occupies 52-nd place in the Global Food Security Index. 2017http://ukrseeds.org.ua/ukra-%D1%97na-zaima%D1%94-52-em%D1%96stse-v-globalnomu-% D1% 96ndeks% D1% 96-prodovolcho%D1% 97-bez peki, accessed May 2017,Ukrainian week of food Technologies. 2016. http://xn-80ae2bicei8ldc.xn-j1amh/novini/vseukrayinskiy--tizhden-harchovih-tehnologiy-2016.

  UKRSTAT. 2016. State Statistics Service of Ukraine. Kyyiv. http://www.ukrstat.gov.ua.

  Ulanchenko Olexandr, Natalia Prozorova. 2015. Food security – the basis of national security. http://congressworld.com.ua/blog_article.php?id=5, accessed May 2017.

  Zachosova Natala, Olga Yakovenko. 2016. Food security in the region as a basis for national security Ukraine. Efficient Economy 12: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5358, access: March 2017.

  Zaruba Olga. 2017. Act amendments: how brands influence the investment attractiveness of Ukraine,http://mind.kiev.ua/macro/20171526-zakon-dopovnennya-yak-brendi-vplivayut-na-investicijnu-privablivist-ukrayini, access: May 2017.

 5. Dariusz Czakowski 34-40 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  mgr Dariusz Czakowski (orcid.org/0000-0002-9190-5256)
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  Zakład Ekonomii i Badań nad Gospodarką
  ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3212
  rynki produktów rolnych, integracja europejska
  D24, D61
  pl

  Przedstawiono najważniejsze statystyki i wskaźniki związane z kształtowaniem się podstawowych kategorii ekonomiczno-finansowych gospodarstw rolnych, takich jak produktywność poszczególnych czynników wytwórczych, poziom rentowności oraz kosztochłonności produkcji. Rozważania przeprowadzono dla gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji podstawowych produktów rolnych, takich jak: zboża i oleiste, rośliny okopowe (w tym ziemniaki i buraki cukrowe), owoce, warzywa pod osłonami, żywiec wołowy, wieprzowy, drobiowy, mleko krowie, jaja kurze. Z kolei porównanie osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych metodą wzorca rozwoju Hellwiga umożliwiło określenie, które typy gospodarstw rolnych były najbardziej efektywne w okresie poakcesyjnym.

  Bąk Andrzej. 2016. Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS – analiza porównawcza (Linear orderingof objects using Hellwig and Topsis Methods – a comparative analysis). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznegowe Wrocławiu 426: 22-31.

  Czakowski Dariusz. 2015. Zasobowe i efektywnościowe uwarunkowania produkcji drobiu i jaj w Polsce z perspektywy akcesji do Unii Europejskiej (Resources and effectiveness conditions of poultry and egg production in Poland fromthe perspective of accession to the European Union). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 20-25.

  Czyżewski Bazyli. 2013. Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce (Economic pensions in the foodeconomy in Poland). Warszawa: PWE.

  FADN. 2016. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database.

  Hellwig Zdzisław. 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu napoziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr (Application of the taxonomic method tothe typological division of countries due to the level of development and the resources and structure of qualifiedpersonnel). Przegląd Statystyczny 4: 307-326.

  Jaworska Monika, Milena Rusin. 2011. Zróżnicowanie stanu środowiska naturalnego w Polsce (The diversity of theenvironment in Poland). Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (19): 37-46.

  Mańko Stanisław, Tadeusz Sobczyński, Roman Sass. 2008. Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej wgospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005 (Changes in balancing of financial liquidity in the EuropeanUnion’s agricultural farms in the years 1989-2005). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja GospodarkiŻywnościowej 64: 5-22.

  Matuszczak Anna. 2013. Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia(Diversification of agricultural development in regions of the European Union in the aspect of itssustainability). Warszawa: PWN.

  Poczta Walenty, Wawrzyniec Czubak, Katarzyna Pawlak. 2009. Zmiany w woluminie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE (Changes in the volume of production and agricultural income in the conditionsof Poland’s accession to the EU). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 40-52.

  Pomianek Iwona. 2010. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego(Socio-economic development level of rural areas of Warmia and Mazury Province). Acta ScientiarumPolonorum. Oeconomia 9 (3): 227-239.

  Rembisz Włodzimierz. 2006. Endogenne i egzogenne warunki wzrostu dochodów producentów rolnych (The endogenous and exogenous conditions for agricultural producers’ income increase). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2: 14-30.

  Runowski Henryk. 2008. Wykorzystanie bilansu majątkowego w ocenie stanu i kierunków zmian sytuacji ekonomiczno--finansowej przedsiębiorstw hodowlanych (How to use the balance sheet to assess the state of art and the changesof financial and economic situation of breeding companies). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 95 (2): 7-19.

 6. Zsuzsanna Deák, Árpád Ferencz 41-45 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  Árpad Ferencz, PhD, Zsuzsanna Deak, PhD (orcid.org/0000-0001-5074-6765)
  Pallas Athene University
  Faculty of Horticulture and Rural Development
  Mészöly Gyula tér 1-3, Kecskemét 6000, Hungary
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,


  10.5604/01.3001.0010.3213
  bioenergia, biomasa, SCR, opłacalność finansowa, Węgry
  Q14, Q23, Q42, Q57
  en

  Biomasa jest łatwo dostępnym, odnawialnym i przyjaznym dla środowiska źródłem energii. Eksploatacja odnawialnych zasobów organicznych do produkcji energii wskazuje na rosnącą tendencję na całym świecie, także na Węgrzech. Głównym źródłem biomasy są lasy, które zapewniają jednorodny, lokalnie dostępny surowiec różnych szybko rosnących drzew liściastych. Przedstawiono wnioski z analiz dotyczących opłacalności krótkoterminowej plantacji leśnej na cele energetyczne, zlokalizowanej w regionie Kunság na Węgrzech. Wykazano, że w badanym okresie przedsiębiorstwo nie mogłoby osiągnąć zysków bez pomocy w postaci dotacji. Istnieje kilka przeszkód w rozwoju tego typu upraw, na które napotykają rolnicy. Wykazano, że są to m.in. początkowy wysoki nakład kapitału, ograniczenia technologiczne związane z pozyskaniem drewna, wysokie koszty logistyczne i zablokowane ceny skupu.

  Czupy Imre, Andrea Vágvölgyi, Béla Horváth. 2012. The Biomass Production and its Technical Background in Hungary. [In] Proceedings of 45th International Symposium on Forestry Mechanization “Forest Engineering: Concern,Knowledge and Accountability in Today’s Environment”. Dubrovnik, Croatia.

  Hajdú János. 2012. Biogázüzemek Magyarországon (Biogas plants in Hungary). Agrárágazat 13 (8): 118-122.

  INEMAD. 2012. Trágyakezelés és biogáz előállítás Magyarországon (Manure management and biogas production inHungary). INEMAD project report, http://www.soltub.hu/d/manure.pdf.

  Marosvölgyi Béla. 2004: Magyarország biomassza-energetikai potenciálja (The biomass energy potential in Hungary). Energiagazdálkodás 45 (6) 16-19.

  NÉBIH. 2015. Energetikai fásszárú faültetvények Magyarországon (Forest plantations in Hungary). Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal, http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/206281/Energia_erdok_201305.pdf.

  Rédei Károly, Irina Veperdi, Margarida Tomé, Paula Soares. 2010. Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Short--Rotation Energy Crops in Hungary: A Review. Silva Lusitana 18 (2): 217-223.

  Vágvölgyi Andrea, Imre Czupy. 2015. Energetikai faültetvények gépesítési gyakorlata (Mechanization of wood energyplantations). Erdo-Mezo Online, http://erdo-mezo.hu/2015/09/12/energetikai-faultetvenyek-gepesitesi-gyakorlata.

 7. Wiesław Dzwonkowski 46-51 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  mgr Wiesław Dzwonkowski (orcid.org/0000-0002-8996-1419)
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, tel. (22) 505 46 16
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3214
  ziemniaki, przetwory ziemniaczane, eksport, import, saldo
  Q17
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie i ocena zmian zachodzących w polskim handlu zagranicznym ziemniakami i ich przetworami w latach 2000-2015. Dokonano analizy wielkości, wartości oraz struktury towarowej handlu w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych i handlowych przed akcesją Polski do UE i po niej oraz w ostatnich latach, gdy procesy dostosowawcze w polskim w sektorze ziemniaczanym w wielu obszarach w dużej mierze zostały już zakończone. Stwierdzono, że handel zagraniczny ziemniakami i przetworami nie ma decydującego wpływu na kształtowanie się bilansu ziemniaków w Polsce, ale jego znaczenie w tym zakresie systematycznie rośnie. Zaobserwowano systematyczny wzrost obrotów w handlu zagranicznym w sektorze ziemniaczanym, przy czym w eksporcie dotyczy to przede wszystkich przetworów ziemniaczanych, natomiast w imporcie bardzo znaczący jest udział ziemniaków świeżych. W analizowanym okresie eksport ziemniaków zmniejszył się z 84 do około 20 tys. t, a przetworów ziemniaczanych wzrósł dwukrotnie do 700 tys. t (w ekwiwalencie ziemniaków). W tym okresie zanotowano wzrost przywozu ziemniaków świeżych z 40 do 170 tys. t, a przetworów ziemniaczanych z 15 do 270 tys. t.

  Agri Markets Ltd . 2017. Potato market and trade review 2017. Kent: Agri Markets Ltd.

  Dzwonkowski Wiesław. 2012. Międzynarodowy rynek a eksport ziemniaków z Polski. [In] Produkcja i rynek ziemniaka(The international market and potato export from Poland. [In] Potato production and market), ed. JacekChotkowski, 7-20, Warszawa: Wieś Jutra.

  Misala Józef. 2000. Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle teorii wymiany. [W]Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji (The essence and measures of internationalcompetitiveness of the economy in the light of exchange theory. [In] The competitiveness of the Polisheconomy in the era of integration with the EU and globalization), ed. J. Bossak, W. Bieńkowski, J. Kruszewski,82-99. Warszawa: SGH.

  Plaskacz Sławomir. 1998. Procent składany (Folded percentage). Toruń: TNOiK.

  Podgórska Maria, Joanna Klimkowska. 2005. Matematyka finansowa (Financial mathematics). Warszawa: PWN.

  Rynek Ziemniaków. Stan i Perspektywy (Potato Market. Status and Perspectives). 2001, 2005, 2011, 2016. Warszawa:IERiGŻ-PIB.

  Seremak-Bulge Jadwiga (red.). 2010. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009 (Foreigntrade in agri-food products in the years 1995-2009). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

 8. Sylwia Gołąb, Małgorzata Szcześniak 52-57 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr Sylwia Gołąb (orcid.org/0000-0002-6572-9201)
  Zachodniopomorski Uniwersytet
  Technologiczny w Szczecinie
  ul. Żołnierska 47, Szczecin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  dr Małgorzata Szcześniak
  (orcid.org/0000-0002-6637-2304)
  Uniwersytet Szczeciński, Instytut Psychologii
  ul. Krakowska 69, Szczecin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3215
  jakość życia, ekonomiczno-psychologiczne wyznaczniki jakości życia, tereny wiejskie
  R21, R22
  pl

  Celem opracowania jest analiza wybranych ekonomiczno-psychologicznych wyznaczników jakości życia osób z terenów wiejskich. Badanie przeprowadzono wśród 68 osób zamieszkujących tereny wiejskie w województwie zachodniopomorskim. W badaniu wykorzystano kwestionariusz poczucia jakości życia, interpersonalną skalę motywacji związanej z przebaczeniem, skalę satysfakcji z życia oraz ankietę dotyczącą oceny sytuacji materialnej osoby badanej i jej otoczenia, opracowaną na podstawie literatury przedmiotu. Wyniki badań wskazują, że ogólne poczucie jakości życia pozytywnie koreluje ze zmiennymi psychologicznymi (satysfakcja z życia i przebaczenie) oraz większością wskaźników oceny sytuacji materialnej osób badanych. Na podstawie rezultatów badań określono, które zmienne psychologiczne i ekonomiczne pozwalają istotnie statystycznie przewidywać poziom ogólnego poziomu poczucia jakości życia.

  Borys Tadeusz. 2001. Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny. [W] Jak żyć? wybrane problemy jakości(Quality of life as a research category and a superior goal. [In] How to live? Selected quality problems), ed. A. Wachowiak, 27-32. Poznań: Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”.

  Borys Tadeusz. 2008. Propozycja siedmiu typologii jakości życia (The proposal of seven typologies of life quality). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko 9 (22): 125-135.

  Czapiński Janusz, Panek Tomasz. 2015. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków (Social diagnosis2015. Objective and subjective quality of life in Poland). Warszawa: Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego),http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf.

  Diener Ed, Robert A. Emmons, Randy J. Larsen, Sharon Griffin. 1985. The Satisfaction with Life Scale. Journal ofPersonality Assessment 49 (1): 71-75.

  Frąckowiak Tomasz. 2012. Poczucie jakości życia osób długowiecznych (The sense of the quality of life for long-livedpeople). Psychologia Rozwojowa 17 (1): 101-115.

  Kryk Barbara, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak. 2006. Wybrane aspekty jakości życia na przykładzie województwazachodniopomorskiego. [W] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacjisystemowej w Polsce (Selected aspects of quality of life on the example of the West Pomeranian Voivodeship. [In] Market behavior of households and enterprises in the period of systemic transformation in Poland). ed. D. Kopycińska, 95-110. Szczecin: Katedra Mikroekonomii.

  McCullough Michael E., Chris Rachal, Steven J. Sandage, Everett L. Worthington, Susan Wade Brown, Terry L. Hight. 1998. Interpersonal forgiving in close relationships: II. Theoretical 18 elaboration and measurement. Journal of Personality and Social Psychology 75 (6): 1586-1603.

  Paruzel-Czachura Mariola. 2013. Poczucie jakości życia i poziom wyczerpania witalnego u aktywnych zawodowo kobieti mężczyzn (Quality of life and vital exhaustion among working men and women). Studia Psychologica 13 (1): 5-24.

  Polak Ewa. 2016. Jakość życia w polskich województwach – analiza porównawcza wybranych regionów (Quality oflife in the Polish provinces – comparative analysis of selected regions). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy48 (416): 66-68.

  Sompolska-Rzechuła Agnieszka. 2013. Jakość życia jako kategoria ekonomiczna (Qualty of life as an economic category). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 301 (71): 127-140.

  Straś-Romanowska Maria. 2005. Jakość życia w świetle założeń psychologii zorientowanej na osobę (Quality of lifein light of the assumptions of person-oriented psychology). Kolokwia Psychologiczne 13: 263-274.

  Straś-Romanowska Maria, Tomasz Frąckowiak. 2007. Rola relacji międzyludzkich w budowaniu jakości życia osóbniepełnosprawnych (perspektywa personalistyczno-egzystencjalna). [W] Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieżyniepełnosprawnej (The role of interpersonal relations in building the quality of life of people with disabilities (personalistic-existential perspective). [In] The role of ties in the development of disabled children and adolescents),ed. J. Patkiewicz, 47-57. Wrocław: Wydawnictwo TWK.

 9. Danuta Gonet 58-63 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr inż. Danuta Gonet (orcid.org/0000-0003-0406-9120)
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
  tel. (71) 320 17 97
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3216
  gospodarstwo rolne, członkowie, innowacje, grupa producentów rolnych
  Q12
  pl

  Przedstawiono problematykę innowacyjności na przykładzie dwóch grup producentów rolnych (X producentów gęsi i kaczek oraz Y producentów trzody chlewnej) w odniesieniu do prowadzonych gospodarstw rolnych. Źródłem materiałów był kwestionariusz wywiadu przeprowadzony w 2015 roku. W badaniach wykorzystano metodę opisową i porównawczą. Rolnicy charakteryzowanych grup prowadzili gospodarstwa, w których dominowała produkcja zwierzęca, dlatego implementowane przez nich innowacje w większości dotyczyły produkcji zwierzęcej. Ponad połowa ankietowanych w ramach tego działu zwiększyła pogłowie zwierząt. Najważniejszym nośnikiem innowacji dla rolników były szkolenia i kursy WODR. Wprowadzane innowacje były głównie finansowane z własnych środków pieniężnych. Ponad połowa z ankietowanych rolników twierdziła, że innowacje wpłynęły na unowocześnienie ich gospodarstwa, co miało korzystny wpływ na osiągane wyniki ekonomiczne i konkurencyjność na rynku.

  Bogdanienko Jerzy. 2004. Innowacyjność przedsiębiorstw (Innovation of enterprises). Toruń: Wydawnictwo MikołajaKopernika.

  Drucker Peter F. 1992. Innowacje i przedsiębiorczość – praktyka i zasady (Innovation and entrepreneurship – practiceand principles). Warszawa: PWE.

  Grzybowska Barbara. 2012. Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce – ujęcie regionalne (Innovation of thefood industry in Poland - a regional approach). Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

  Hirschman Elizabeth C.1980. Innovativeness, novelty seeking and consumer creativity. Journal of Consumer Research7 (3): 283-290.

  Innowacyjność członków grup producentów rolnych. Studium przypadków 63Jóźwiak Wojciech, Adam Kagan, Zofia Mirkowska. 2012. Innowacje w polskich gospodarstwach rolnych, zakres ichwdrażania i znaczenie (Innovations on Polish farms, their scope of implementation and significance). ZagadnieniaEkonomiki Rolnej 3: 6-7.

  Juchniewicz Małgorzata. 2011. Innowacje nietechnologiczne w przemyśle spożywczym (Innovation of enterprises ofthe food industry in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIII (2): 159-164.

  Kalinowski Julian, Danuta Gonet. 2014. Informacje i innowacje w zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w województwiedolnośląskim (The information and innovations in the management of the farms in the Dolnośląskie Voivodeship). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie Finanse i Marketing 11 (60): 56-64.

  Kisiel Roman, Karolina Bobuchowska. 2008. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw zarejestrowanych w RegionalnymSystemie Wspierania Innowacji (Innovative activity of agricultural subjects on the example of cooperativeagricultural of the Podkarpackie Region). Roczniki Naukowe SERiA X (1): 159-163.

  Kociszewski Michał, Joanna Szwacka. 2008. Innowacyjność stymulatorem rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego(Innovativeness as a determinant of food industry companies development). Prace Naukowe SGGW. Innowacje i innowacyjność w sektorze Agrobiznesu 45: 81-89.

  Łęczycki Kazimierz. 2008. Innowacje w gospodarstwie rolniczym [W] Innowacje i innowacyjność w sektorzeagrobiznesu (Innovation in a farm [In] innovation and innovation in the agribusiness sector), 45-57. Warszawa:Wydawnictwo SGGW.

  Maziarz Czesław. 1984. Andragogika rolnicza (Agricultural andragogy). Warszawa: PWN.

  Midgley David F., Grahame R. Dowlnig. 1978. Innovativeness: the concept and its measurement. Journal of ConsumerResearch 4: 229-230.

  Podręcznik Oslo (The Oslo Manual). 2008. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (Rulesfor collecting and interpreting innovation data). Warszawa: MNiSW.

  Ratajczak Zofia. 1980. Człowiek w sytuacji innowacyjnej (Man in an innovative situation). Warszawa: PWN.

  Rogers Everett M. 1983. Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.

  Rudnicki Roman. 2008. Kształtowanie przestrzeni produkcyjnej a innowacyjność w rolnictwie. [W] Innowacje i innowacyjnośćw sektorze agrobiznesu (Shaping the production space and innovation in agriculture [In] Innovationand innovativeness in the agribusiness sector), ed. M. Adamowicz, 247-256. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Ryznar Józef. 1995. Doradztwo rolnicze w zarysie (Agricultural consulting in outline). Wrocław: Wydawnictwo AkademiiRolniczej we Wrocławiu.

  Schumpeter Joseph A. 1939. Business cycles: A theoretical, historical and statistical analysis of capitalist process. New York: McGraw-Hill.

  Sikorska-Wolak Izabella. 1997. Innowacyjność rolników i jej aspekty psychologiczne (Innovativeness of farmers andits psychological aspects). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2: 20-22.

  Stachak Stanisław. 2013. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych (Basics of the methodology of economic sciences). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

 10. Piotr Gradziuk 64-70 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr hab. Piotr Gradziuk (orcid.org/0000-0003-0825-6281)
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3217
  energia odnawialna, biogaz, prognozowanie, modelowanie
  Q42, Q47
  pl

  Celem podjętych badań było określenie zmian oraz dynamiki rozwoju sektora biogazu w Polsce. Na podstawie opracowanych modeli tendencji rozwojowych, które charakteryzowały się zdolnością wyjaśniania opisywanych zjawisk, przedstawiono prognozy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce do 2030 roku. Z przedstawionych badań wynika, że do 2030 roku udział tego sektora w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych ulegnie podwojeniu.

  Barnett Harold J., Chandler Morse. 1968. Ekonomika zasobów naturalnych (The economics of natural resources). Książka iWiedza, Warszawa, s. 2-121.

  Biernat Krzysztof, Paulina Dziołak, Wojciech Gis, Andrzej Żółtowski. 2012. The Baltic Biogas Foresight: Desk study on widerrange of biogas production options and experiences including production potential scenarios for the Baltic Sea Region. Warszawa: Baltic Biogas Bus European Project.

  EUROSTAT. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=ten00081, dostęp 27.03.2017.

  GUS. 2016. Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 r. (Energy from renewable sources in 2015 ). Warszawa: GUSLinke Bernd. 2013. Country Report Germany, IEA Bioenergy Task 37. http://www.biogas.cn/UpLoadEditor/file/20140116/20140116162141_1930.pdf, dostęp 28.06.2017.

  Majewski Edward, Piotr Sulewski, Adam Wąs. 2016. Potencjał i uwarunkowania produkcji biogazu rolniczego w Polsce (Potentialand conditions of agricultural biogas production in Poland). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  MG (Ministerstwo Gospodarki). 2009. Polityka energetyczna Polski do roku 2030 (Energy policy of Poland until 2030). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiegoi Rady zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Opinionof the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Directive 2009/28/EC on the promotion of the useof energy from renewable sources COM(2012) 595 final – 2012/0288 (COD) (2013/C 198/09).

  Renewable Energy. Not a toy. 2015. The Economist April 11-17 2015: 55-56.

  Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywyParlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii zeźródeł odnawialnych. COM(2012)0595–C7-0337/2012–2012/0288(COD) (European Parliament legislative resolutionof 11 September 2013 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive2009/28 / EC on the promotion of the use of energy from renewable sources).

  Rosołek Konrad A., Anna Santorska, Aneta Więcka. 2013. Polski rynek PV w liczbach (Polish PV market in numbers). CzystaEnergia 10: 28-30.

  Smil Václav. 1999. Crop residues: agriculture’s largest harvest. BioScience 49 (4): 299-308.

  URM (Urząd Rady Ministrów). 2010. Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020 (Directions forthe development of agricultural biogas plants in Poland in 2010-2020). Warszawa: Urząd Rady Ministrów.

 11. Danuta Guzal-Dec, Magdalena Zwolińska-Ligaj 71-78 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr Danuta Guzal-Dec (orcid.org/0000-0002-2143-1649)
  dr inż. Magdalena Zwolińska-Ligaj (orcid.org/0000-0001-6770-7092)
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3218
  ekskluzja społeczna, inkluzja społeczna, rozwój inkluzywny, program LEADER, LGD
  O17
  pl

  Celem pracy jest charakterystyka funkcjonowania lokalnych grup działania (LGD) w perspektywie 2014-2020 i ocena skali i zakresu oddziaływania LGD poprzez politykę włączenia społecznego na społeczności obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich województwa lubelskiego. Cel został zrealizowany dzięki analizie literatury przedmiotu i dokumentów regulujących funkcjonowanie wszystkich 22 LGD z województwa lubelskiego oraz desk research. Zebrany materiał poddano analizie statystycznej z zastosowaniem statystki opisowej oraz testu istotności różnic. Wykazano, że przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w różnych jego wymiarach i obszarach zawarto w celach statutowych i strategiach rozwoju wszystkich LGD. Wśród nich wyodrębniono grupę szczególnie aktywnie realizujących politykę włączenia, jednak wykazano niską aktywność badanych LGD na rzecz rozwoju działań postulowanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej.

  Daniłowska Alina. 2017. „Glass ceiling” problem in rural areas in Poland. Economic Science for Rural DevelopmentConference Proceedings 46: 48-53.

  Guzal-Dec Danuta, Magdalena Zwolińska-Ligaj. 2017. Local Action Groups as new organisations in rural development anexapmle of the Lublin region (Poland). Economic Science for Rural Development Conference Proceedings 44: 58-68.

  Hausmann Ricardo. 2014. The Economics of Inclusion” Economics 7, November 2014, http://www.project-syndicate. org/commentary/inclusiveness-key-strategy-for-growth-by-ricardo-hausmann, dostęp 20.06.2017.

  Kosiedowski Wojciech. 2016. Koncepcja rozwoju inkluzywnego i jej realizacja w Europie Środkowo-Wschodniej(Concept of inclusive development and its implementation in Central-Eastern Europe). Rocznik Instytutu EuropyŚrodkowo-Wschodniej 5: 78-79.

  Mączyńska Elżbieta. 2014. Polska transformacja a kapitalizm inkluzywny (Polish transformation and inclusive capitalism).

  Mazowieckie Studia Regionalne 15: 13-28.

  MRiRW. 2013. PROW na lata 2014-2020 (RDP for 2014-2020). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  MRiRW. 2015. Poradnik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata2014-2020 (Guide for local action groups in the development of local development strategies for 2014-2020). Warszawa: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Raczkowska Małgorzata. 2012. Ekskluzja społeczna na obszarach wiejskich w Polsce (Social exclusion in rural areasof Poland). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (4): 49-56.

  Ranieri Rafael, Almeida Ramos Raquel. 2013. Inclusive growth: Building up a concept. International Policy Centre forInclusive Growth (IPC-IG), Working Paper 104. Brasilia: International Policy Centre for Inclusive Growth,UnitedNations Development Programme.

  Sawicka Janina. 2009. Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy i w rolnictwie. [W] Raport. Kongres Kobiet Polskich2009. Kobiety dla Polski, Polska dla Kobiet. 20 lat transformacji 1989–2009 (The situation of rural women in thelabor market and in agriculture. [In] Report. Congress of Polish Women 2009. Women for Poland, Poland for Women. 20 years of transformation 1989-2009), ed. J. Piotrowska, A. Grzybek, 24-34. Warszawa: Fundacja Feminoteka.

  Shortall Sally, Mark Shucksmith. 1998. Integrated rural development: issues arising from the Scottish experience. European Planning Studies 6 (1): 73-88.

  Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „KrajowyProgram Rozwoju Ekonomii Społecznej” (Resolution No. 164 of the Council of Ministers of August 12, 2014regarding the adoption of the program under the name „National Program for the Development of Social Economy”). Dz.Urz. nr 0. poz. 811.

  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (The Act of 20 February 2015on local development with the participation of the local community). Dz.U. 2015, poz. 378.

  World Bank. 2008. 2008. The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. Washington,DC: Commission on Growth and Development. http://lublin.stat.gov.pl/files/gfx/lublin/pl/defaultstronaopisowa/1235/1/1/sam_teryt_2015.pdf. http://www. ksow.pl, dostęp 20.06.2017.

 12. Justyna Herda-Kopańska 79-84 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  mgr inż. Justyna Herda-Kopańska (orcid.org/0000-0003-1351-8338)
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  tel. (22) 505 46 17
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3219
  mnożnik, efekt mnożnikowy, rolnictwo
  E62, Q10
  pl

  Przedstawiono wnioski wypływające z przeglądu literatury dotyczącej badań nad efektami mnożnikowymi występującymi w rolnictwie. Wyjaśniono, czym jest mnożnik, następnie omówiono efekty mnożnikowe występujące w sektorze rolniczym. Na podstawie literatury przedmiotu zaprezentowano wyniki badań analizujących efekty mnożnikowe w rolnictwie. Można stwierdzić, że rozwój rolnictwa przyczynia się do tworzenia efektów mnożnikowych nie tylko w rolnictwie, ale również w innych sektorach gospodarki.

  Auerbach Alan, Yuriy Gorodnichenko. 2012. Measuring the Output Responses to Fiscal Policy. AmericanEconomic Journal: Economic Policy 4 (2): 1-27.

  Block Steven, Peter Timmer. 1994. Agriculture and economic growth: Conceptual issues and the Kenyanexperience. HIID Development Discussion Paper 498. USA: Harvard Institute for International Development.

  Bose Sukanya, N.R. Bhanumurthy. 2013. Fiscal Multipliers for India. New Delhi: NIPFP.

  Delgado Christopher, Peter Hazell, Jane Hopkins, Valerie Kelly. 1994. Promoting intersectoral growthlinkage in rural Africa through agricultural technology and policy reform. American Journal of AgriculturalEconomics 76 (5): 1166-1171.

  Delgado Christopher, Jane Hopkins, Valerie Kelly. 1998. Agricultural linkages in Sub-Saharan Africa. IFPRI Research Report 107.

  Gorzelak Aleksander, Justyna Herda-Kopańska, Jacek Kulawik, Michał Soliwoda, Barbara Wieliczko. 2017. Kontrowersje wokół europejskiej wartości dodanej tworzonej przez WPR (Controversies overthe European Value Added created by CAP). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (350): 3-28, doi:10.5604/00441600.1232982.

  Haggblade Steven, Peter Hazell, James Brown. 1989. Farm-Nonfarm Linkages in Rural Sub-SaharanAfrica. World Development 17 (8): 1173-1201.

  Hazell Peter, Steven Haggblade. 1990. Rural-urban growth linkages in India. World Bank Working Paper430. Washington: World Bank.

  Kulawik Jacek. 2015. Globalne i europejskie determinanty WPR (Global and European determinants ofthe CAP). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4 (345): 38-58, doi: 10.5604/00441600.1184585.

  Rangarajan Chakravarthi. 1982. Agricultural Growth and Industrial Performance in India. IFPRI ResearchReport 33. Washington: International Food Policy Research Institute.

  Snodgrass Don. 2014. Agricultural transformation in sub-Saharan Africa and the Role of the Multiplier:A Literature Review. USA: USAID LEO Report 4.

  Wieliczko Barbara, Agnieszka Kurdyś-Kujawska. 2015. Mechanizmy i impulsy fiskalne oddziałującena rozwój wsi i rolnictwa (1) (Fiscal mechanisms and impulses influencing rural development andagriculture (1). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Zawalińska Katarzyna. 2009. Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwojuobszarów wiejskich w Polsce (Instruments and effects of European Union support for regional developmentin Poland). Warszawa: IRWiR-PAN.

 13. Andrzej Hornowski, Tomasz Kondraszuk 85-91 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  mgr inż. Andrzej Hornowski (orcid.org/0000-0002-3863-8101)
  dr inż. Tomasz Kondraszuk (orcid.org/0000-0003-0359-3123)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Nowoursynowska 166, Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3364
  BEP, mechanizacja, koszty
  Q12, Q14
  pl

  Podjęto próbę adaptacji metodyki analizy BEP do oceny rentowności użytkowania maszyn rolniczych. Przyjęto traktowanie kosztu amortyzacji maszyny jako kosztu stałego, ale tylko do progu racjonalnego wykorzystania. Powyżej tego progu, uznano, że amortyzacja powinna być liczona metodą czynną i traktowana jako koszt zmienny. W tym przypadku to potencjał techniczny i jego zużycie staje się „wąskim gardłem”. Dodatkowo uznano za zasadne uwzględnianie kosztu oprocentowania zaangażowanego kapitału, który będzie miał charakter kosztu stałego. Dotychczas badania nad efektywnością wykorzystania maszyn skupiały się nad ilościową analizą ich wykorzystania, pomijano zaś aspekty finansowe. Proponowane wykorzystanie metodyki BEP pozwala nie tylko na określenie progu rentowności ilościowego i wartościowego dla analizowanej maszyny, ale również na obliczenie granicznych wartości poszczególnych składowych kosztów zmiennych (cen paliwa, remontów) oraz stałych (garażowania, konserwacji, oprocentowania).

  ARiMR. 2017. Średnia powierzchnia gospodarstwa (Average area of the farm), http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html.

  Kay Ronald D., William M. Edwards, Patricia A. Duffy. 2004. Farm management. New York: McGraw-Hill Inc.

  Kocira Sławomir, Józef Sawa. 2008. Techniczne uzbrojenie procesu pracy w różnych typach gospodarstw rolniczych(Technical equipment for work process in various farm types). Inżynieria Rolnicza 12: 83-87.

  Kocira Sławomir, Mieczysław Szpryngiel 2004. Poziom i struktura kosztów mechanizacji produkcji w gospodarstwachrodzinnych (The level and structure of the costs of production mechanization in family farms). Inżynieria Rolnicza3 (58): 231-238.

  Lorencowicz Edmund. 2007. Wykorzystanie środków technicznych w wybranych gospodarstwach indywidualnych(Using of technical means in selcted farms). Roczniki Naukowe SERiA 9 (1): 273-277.

  Lorencowicz Edmund. 2009: Intensywność organizacji produkcji a poziom mechanizacji prac w wybranych gospodarstwachrolnych Lubelszczyzny (Intensity of production organisation versus level of mechanization in selectedfarms in the Lublin Region). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 111-117.

  Michałek Rudolf (red.). 2000. Uwarunkowania technicznej rekonstrukcji rolnictwa (Conditions of technical reconstructionof agriculture). Kraków: Wydawnictwo PTIR.

  MRiRW. 2012. Informacja na temat realizacji PROW 2007-2013 (Information on the implementation of RDP 2007-2013). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Muzalewski Aleksander. 2005. Koszty eksploatacji maszyn (Operating costs of machines). Warszawa: IBMER.

  Muzalewski Aleksander. 2007. Model optymalizacji wyboru pomiędzy zakupem maszyny a najmem usługi (Modelof optimized method of making a choice between purchasing a machine and custom service). Inżynieria Rolnicza11: 197-203.

  Pawlak Jan. 2003. Wykorzystanie wybranych środków mechanizacji rolnictwa w Polsce (The use of selected meansof agricultural mechanization in Poland). Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (39): 127-132.

  Sorensen Claus. 2003. Workability and machinery sizing for combine harvesting. CIGR Ejournal 5: 1-19, https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/10357/PM%2003%20003%20Sorensen.pdf?sequence=1.

  Tabor Sylwester. 2001. Koszty mechanizacji w modelowych gospodarstwach rodzinnych (Costs of mechanization on the model family farms). Problemy Inżynierii Rolniczej 4 (34): 113-119.

  Toro Alfredo. 2005. Influences on timeliness costs and their variability on arable farms. Biosystems Engineering 92(1): 1-13.

  Wójciki Zdzisław. 2001. Metody badania i ocena przemian w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych (Researchmethods and assessment of changes in development family farms). Warszawa: IBMER.

 14. Michał A. Jerzak, Paweł Krysztofiak 92-97 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  prof. dr hab. Michał A. Jerzak (orcid.org/0000-0002-4413-1219)
  mgr Paweł Krysztofiak (orcid.org/0000-0001-5509-4217)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Zakład Rachunkowości, Rynków Towarowych i Finansowych w Gospodarce Żywnościowej
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  tel. (61) 848 71 17
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3223
  rośliny białkowe, opłacalność produkcji, rynek białka roślinnego, Narodowy Cel Wskaźnikowy
  Q13, Q18
  pl

  Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania Narodowego Celu Wskaźnikowego dla białka roślinnego jako czynnika stymulującego rozwój rynku rodzimych roślin białkowych w polskiej gospodarce. W realizacji postawionego celu posłużono się dostępnymi wynikami badań związanymi z rynkiem rodzimych roślin białkowych. Przedstawiono propozycję algorytmu, który określa wynikający z NCW udział rodzimych roślin białkowych w produkcji pasz realizowanej przez krajowe przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wcześniejsze próby rynkowego animowania rynku rodzimych roślin białkowych nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Dlatego ze względu na silną pozycję konkurencyjną rynku importowanej śruty sojowej dalsze działania zmierzające do osiągnięcia zamierzonego celu wymagają wprowadzenia NCW dla rodzimego białka roślinnego w paszach, pomimo że jest to mechanizm będący formą interwencjonizmu państwowego. Jednak doświadczenia związane z wykorzystaniem nasion rzepaku na cele wytwarzania biopaliw, wskazują na duże szanse powodzenia zamierzonych działań.

  Brzóska Franciszek. 2009. Postęp biologiczny i technologie produkcji zwierzęcej w warunkach zmieniającegosię klimatu. [W] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich (Biologicalprogress and technologies of animal production in the conditions of a changing climate. [In] The futureof the agri-food sector and rural areas), red. A. Harasim, 125-139. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.

  Czerwińska-Kayzer Dorota, Jerzak Michał, Paweł Krysztofiak. 2016. Rynek rodzimych roślin strączkowychw Polsce a bezpieczeństwo kraju w zakresie białka roślinnego (Market of native protein cropsin Poland and national safety in range of plant protein). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 26-36.

  Czerwińska-Kayzer Dorota. 2015. Wpływ dopłat na dochodowość uprawy roślin strączkowych (The impactof subsidies on the profitability of leguminous crops). Roczniki Naukowe SERIA XVII (3): 72-78.

  GUS. 2012-2016. Rocznik statystyczny za 2011 rok, …, 2015 rok (Statistical Yearbook for 2011, ..., 2015). Warszawa: GUS.

  Jerzak Michał. 2014. Możliwość restytucji rynku rodzimych roślin strączkowych na cele paszowe w Polsce(The possibility of market restoration of native legumes for fodder purposes in Poland). RocznikiNaukowe SERiA XVI (3): 104-109.

  Jerzak Michał (red.). 2015. Podażowe czynniki produkcji roślin strączkowych. [W] Ekonomiczne uwarunkowaniarozwoju produkcji, infrastruktury rynku, systemu obrotu oraz opłacalności wykorzystania roślinstrączkowych na cele paszowe (Supply factors of legume production. [In] Economic determinants ofproduction development, market infrastructure, trading system and profitability of using leguminousplants for fodder purpose), ed. D. Czerwińska-Kayzer, J. Florek, M.A. Jerzak, M. Śmiglak-Krajewska,17-21. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Mikuła Aneta. 2012. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski (Food security in Poland). Roczniki EkonomiiRolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (4): 38-48.

  Prusiński Janusz, Ewa Kaszkowiak, Magdalena Borowska. 2008. Wpływ nawożenia i dokarmiania roślinazotem na plonowanie i strukturalne elementy plonu nasion bobiku (Effect of nitrogen fertilizationand foliar application on faba bean seed yield and yield components). Fragmenta Agronomica 25(4): 111-127.

  Szukała Jerzy. 2014. Czy strączkowe podbiją polskie pola? (Is Polish plants conquer the field?) TOPAGRAR Polska 2: 110-111.

  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Act of 25 August 2006 onbiocomponents and liquid biofuels). Dz.U. 2006, nr 169, poz. 1199.

 15. Anna Jędrejek, Zuzanna Jarosz 98-103 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  mgr Anna Jędrejek (orcid.org/0000-0001-8541-4410)
  dr Zuzanna Jarosz (orcid.org/0000-0002-3428-5804)
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  tel. (81) 478 68 99
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3227
  biomasa, słoma, siano, biogaz, potencjał energetyczny
  Q20
  pl

  Celem artykułu jest oszacowanie potencjału energetycznego biomasy ubocznej z produkcji rolniczej (słoma, siano, nawozy naturalne) na terenie województwa lubelskiego. Wskazano także potencjał energetyczny możliwy do pozyskania z kukurydzy, jako kosubstratu w produkcji biogazu. Przeprowadzone szacunki wykazały, że potencjał energetyczny biomasy ubocznej z produkcji roślinnej kształtuje się na poziomie 26 966,6 TJ/rok. Na terenie województwa można także pozyskać 195 350,8 dam3/rok biogazu, którego energię można przekształcić w 5 586,4 TJ/rok energii cieplnej lub 1241 GWh/ rok energii elektrycznej.

  Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Directive2009/28 /EC of April 23, 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources). Dz.U. UE L 09.140.16.

  Dzikuć Maciej. 2014. Znaczenie wykorzystania współspalania biomasy w produkcji energii elektrycznej w Polsce (Theimportance of biomass co-firing in electricity production in Poland). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego weWrocławiu 361: 48-56.

  Gradziuk Piotr. 2015. Gospodarcze znaczenie i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne (The economic importanceand possibilities of using straw for energy purposes). Monografie i Rozprawy Naukowe IUNG-PIB Puławy 45: 1-173.

  GUS. 2011. Powszechny spis rolny 2010 (Agricultural Census 2010). Warszawa, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/powszechny-spis-rolny-2010.

  Harasim Adam. 2011. Gospodarowanie słomą (Straw management). Puławy: IUNG-PIB.

  Jarosz Zuzanna, Antoni Faber, Magdalena Borzęcka-Walker, Rafał Pudełko. 2014. Szacowanie i regionalizacja potencjałubiomasy ubocznej z produkcji zbóż (Estimating and regionalisation of biomass potential from cereal production). RocznikiNaukowe SERiA XVI (3): 99-103.

  Klugmann-Radziemska Ewa. 2009. Odnawialne źródła energii – przykłady obliczeniowe (Renewable energy sources –computational examples). Gdańsk: Wyd. Polityki Gdańskiej.

  Kościk Bogdan, Aleksandra Głowacka, Alina Kowalczyk-Juśko, Teresa Wyłupek. 2005. Szacowanie potencjału biomasy nacele energetyczne do bezpośredniego spalania – problemy metodologiczne (Estimation of biomass potential to directburn for energy purposes – methodology problems). Roczniki Naukowe SERiA VII (7): 160-165.

  Kupczyk Adam, Agata Prządka, Izabela Różnicka. 2009. Wybrane problemy produkcji i wykorzystania biogazu, biogaz wkrajach Unii Europejskiej i w Polsce (Selected problems of production and use of biogas, biogas in the European Unionand Poland). Energetyka 8: 552-556.

  Michalski Tadeusz. 2009. Biogazownia w każdej gminie – czy wystarczy surowca (Biogas plant in each municipality – isthere enough raw material). Wieś Jutra 3 (128): 12-14.

  MG (Ministerstwo Gospodarki). 2010. Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020 (Directionsfor the development of agricultural biogas plants in Poland in 2010-2020). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

  Popczyk Jan. 2008. Rola biomasy i polskiego rolnictwa w realizacji Pakietu energetycznego (The role of biomass and Polishagriculture in the implementation of the Energy Package). Czysta Energia 2: 18-20.

  Winnicki Stanisław, J. Lech Jugowar, Lech Nawrocki. 2012. Analiza możliwości organizacji bazy paszowej na glebach oniskiej bonitacji dla stada krów o wysokiej wydajności (An analysis of the possibility of fodder base management onlow grade soils for high capacity milking cows). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 1 (37): 239-248.

  Wójcicki Zdzisław. 2015. Znaczenie biomasy w energetyce i gospodarce żywnościowej (The importance of biomass inenergy sector and food industry). Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (87): 5-15.

 16. Sławomir Juszczyk, Marta Idasz-Balina 104-109 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  Prof. Sławomir Juszczyk (orcid.org/0000-0003-3790-6247), M.Sc. Marta Idasz-Balina
  Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Economic Sciences
  Department of Finance, Division of Banking
  Nowoursynowska 166 Str., 02-787 Warszawa, Poland
  phone +48 (22)593 42 41
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3365
  bank spółdzielczy, wyniki finansowe, prezes zarządu
  G33, G32, C20
  en

  Celem głównym badań było ustalenie, czy fakt, że prezesami zarządów banków spółdzielczych w Polsce są kobiety, wpływa na efektywność finansową tych banków. W badaniu wykorzystano dane za lata 2010-2014 z 40 banków spółdzielczych w Polsce. W toku badań ustalono, że banki zarządzane przez kobiety są zdecydowanie mniejsze niż banki zarządzane przez mężczyzn, stąd i wynik finansowy jest na ogół mniejszy. Jednak wskaźniki efektywności finansowej w tych bankach były na ogół wyższe. Mniejsze banki znajdują się zazwyczaj na terenach typowo wiejskich, a banki o większej sumie bilansowej mają siedzibę na terenach miejskich.

  Adams Renee, Daniel Ferreira. 2009. Women in the boardroom and their impact on governance andperformance. Journal of Financial Economics 94 (2): 291-309.

  Ahern Keneth, Amy Dittmar. 2012. The changing of the boards: the impact on firm valuation of mandatedfemale board representation. The Quarterly Journal of Economics 127 (1): 137-197.

  Amin Mohammad, Asif Islam. 2014. Are there more female managers in the retail sector? Evidence fromsurvey data in developing countries. Journal of Applied Economics 17 (2): 213-228.

  Balina Rafał. 2015. Financial services cost in Poland’s cooperative banking in opinion of small and medium-size enterprise. Management Studies 3 (1/2): 34-40.

  Balina Rafał, Mirosława Nowak. 2015. Modelling tools for assessing an individual’s credit rating byPoland’s cooperative banks as an element of financial security. Intercathedra 31 (3): 7-11.

  Bohdanowicz Leszek. 2011. Zróżnicowanie organów statutowych pod względem płci a wyniki finansowepolskich spółek publicznych. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XLII (402): 105-117.

  Böhren Øyvind, Øystein Ström. 2010. Governance and Politics: Regulating Independence and Diversityin the Board Room. Journal of Business Finance & Accounting 37 (9): 1281-1308.

  Campbell Kevin, Antonio Mínguez-Vera. 2008. Gender diversity in the boardroom and firm financialperformance. Journal of Business Ethics 83 (3): 435-451.

  Earley Christopher, Elaine Mosakowski. 2000. Creating hybrid team cultures: an empirical test of transnationalteam functioning. Academy of Management Journal 43 (1): 26-49.

  Erhardt Niclas, James Werbel, Charles Shrader. 2003. Board of director diversity and firm financial performance. Corporate Governance: An International Review 11 (2): 102-111.

  Goodstein Jerry, Kanak Gautam, Warren Boeker. 1994. The effects of board size and diversity on strategicchange. Strategic Management Journal 15 (3): 241-250.

  Knight Don, Creig Pearce, Ken Smith, Judy Olian, Henry Sims, Patrick Flood. 1999. Top managementteam diversity, group process, and strategic consensus. Strategic Management Journal 20 (5): 445-466.

  Lau Dora, Keith Murnighan.1998. Demographic diversity and faultlines: The compositional dynamics oforganizational groups. Academy of Management Review 23 (2): 325-340.

  Randøy Trond, Lars Oxelheim, Steen Thomsen. 2006. A Nordic Perspective on Corporate Board Diversity. Oslo: Nordic Innovation Centre.

  Robinson Gail, Kathleen Dechant. 1997. Building a business case for diversity. Academy of ManagementExecutive 11 (3): 21-37.

  Rose Caspar. 2007. Does female board representation influence firm performance? The Danish evidence. Corporate Governance: An International Review 15 (2): 404-413.

  Ryan Michelle, Alexander Haslam. 2007. Glass cliffs: Exploring the dynamics surrounding the appointmentof women to precarious leadership positions. Academy of Management Review 32 (2): 549-572.

  Smith Nina, Valdemar Smith, Mette Verner. 2006. Do women in top management affect firm performance?A panel study of 2,500 Danish firms. International Journal of Productivity and PerformanceManagement 55 (7): 569-593.

  Zimmerman Donald. 1997. A note on interpretation of the Paired-Samples t Test. Journal of Educationaland Behavioral Statistics 22 (3): 349-360.

 17. Halina Kałuża, Agnieszka Ginter, Jacek Kałuża 110-114 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr hab. Halina Kałuża (orcid.org/0000-0002-0791-4345)
  prof. UP-H. dr inż. Agnieszka Ginter (orcid.org/0000 -0003-2635-2867)
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  Wydział Przyrodniczy, Instytut Agronomii
  ul. B. Prusa 12/14, 08-110 Siedlce
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3232
  subiektywna jakość życia, poziom życia, kobiety, obszary wiejskie, powiat siedlecki
  Q12, Q75, R12
  pl

  Celem artykułu jest określenie poziomu oraz jakości życia kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet bezrobotnych na obszarach wiejskich na przykładzie powiatu siedleckiego. Na poziom i jakość życia ludności wpływa wiele czynników o charakterze mikro- i makroekonomicznym, m.in. aktywność zawodowa i związane z tym odpowiednie wynagrodzenie czy warunki mieszkaniowe. Zadowolenie z własnego życia uznawane jest za podstawowy wskaźnik subiektywnej oceny jakości życia. Oceny jakości życia dokonano w oparciu o czynniki subiektywne. Głównym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, który umożliwił pozyskanie informacji na temat cech społeczno-demograficznych respondentek oraz analizę podjętego zagadnienia. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że najwięcej badanych kobiet oceniło swój poziom życia jako średni. Znaczna grupa kobiet zamieszkująca obszary wiejskie deklarowała wolę emigracji do miasta.

  Beskid Lidia, Róża Milic-Czerniak, Zbigniew Sufin. 1995. Polacy a nowa rzeczywistość ekonomiczna:Procesy przystosowywania się w mikroskali (Polish people and the new economic reality: The processesof adaptation in the microscale). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

  Bogucki Radosław. 2003. Ekonometryczny model subiektywnej jakości życia (Econometric model ofsubjective quality of life). Problemy Jakości 1: 22-26.

  Borys Tadeusz, Piotr Rogala. 2008. Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe (Quality oflife at the local level - indicative approach). Warszawa: UNDP.

  Bywalec Czesław, Leszek Rudnicki. 2002. Konsumpcja (Consumption). Warszawa: PWE.

  Kud Krzysztof, Marian Woźniak. 2013. Percepcja środowiskowych czynników jakości życia na obszarachwiejskichw województwie podkarpackim (Environmental factors affecting the quality of life in ruralareas on the example of Podkarpacie region). Humanities and Social Sciences HSS 20 (4): 63-74.

  Ostasiewicz Walenty. 2004. Badanie jakości życia z perspektywy historycznej. Ocena i analiza jakościżycia (The study of quality of life from a historical perspective. Assessment and analysis of the qualityof life). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

  Pieczonka Jacek. 2016. Jakość życia na obszarach wiejskich według młodzieży w kontekście podejmowaniadecyzji o miejscu rozpoczęcia aktywności zawodowej (Quality of life in rural areas according toyoung people in the context of making decisions about the place of studying and starting professionalactivity). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 425: 125-140.

  Słaby Teresa. 2004. Poziom i jakość życia. [W] Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia (Level andquality of life. [In] Social statistics. Selected Issues), ed. Tomasz Panek, Adam Szulc, 1-203. Warszawa:Oficyna Wydawnicza SGH.

  Stiglitz Joseph E., Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi. 2013. Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza(Measurement error. Why GDP is not enough). Warszawa: PTE.

 18. Konrád Kiss 115-120 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  Konrád Kiss, PhD student (orcid.org/0000-0002-1309-2085)
  Szent István University
  Doctoral School of Management an Business Administration
  H-2100, Gödöllő, Páter Károly u. 1.
  Phone: (+36) 308 572 846
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3233
  krótkie łańcuchy dostaw, zadowolenie producentów, sprzedaż detaliczna żywności
  Q13
  en

  Celem opracowania jest przedstawienie opinii na temat zadowolenia producentów prowadzących sprzedaż w krótkich łańcuchach dostaw. Współczesny handel detaliczny artykułami żywnościowymi charakteryzuje się nadmierną koncentracją. Często wejście na rynek dla małych producentów w takiej sytuacji jest niemożliwe. Alternatywą dla takich podmiotów są krótkie łańcuchy dostaw. Do badań wykorzystano dane pierwotne. Pytanie badawcze dotyczyło tego, jak krótkie łańcuchy dostaw mogą wykonywać swoje funkcje w odniesieniu zarówno do pozycji producenta, jak i rozwoju obszarów wiejskich.

  Benedek Zsófia, Imre Fertő, Lajos Baráth, József Tóth. 2014. Termelői heterogenitás a rövid ellátásiláncokban: a piacokon értékesítő gazdák jellemző különbségei (Producer heterogeneity in short supplychains: typical differences between farmers selling on the market). Gazdálkodás 58 (4): 307-319.

  Csíkné Mácsai Éva. 2011. Közvetlen értékesítés a zöldség-gyümölcs termelők körében (Direct sales tofruit and vegetable producers). Gazdálkodás 55 (5): 494-501.

  Csíkné Mácsai Éva, József Lehota. 2013. Mezőgazdasági termelők értékesítési csatornaválasztási döntéseinekvizsgálata különös tekintettel a közvetlen értékesítésre (Investigating the choices of saleschannels for farmers in marketing with special regard to direct sales). Gazdálkodás 57 (5): 451-459.

  GfK. 2015. Decemberben 20 százalékkal többet költünk élelmiszerre és vegyi árura (In December, wespend 20 percent more on food and chemical products). Sajtóközlemény 2015, December 15: 3, http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/country_one_pager/HU/documents/20151215_GfK_karacsonyi_koerkep.pdf, accessed 19.06.2017.

  Hungarian Government. 2014. Huszonhat milliárd forint jut a termelők piacra jutásának segítésére(Twenty-six billion forints to help producers get market access), http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/agrar-videkfejlesztesert-felelosllamtitkar/hirek/huszonhat-milliard-forint-jut-a-termelokpiacra-jutasanak-segitesere, accessed 20.06.2017.

  Juhász Juhász Anikó, Eszter Hamza, Dániel Györe, Éva Mácsai, Katalin Kujáni. 2012. A közvetlen értékesítésszerepe és lehetőségei a hazai élelmiszerek piacrajutásában. Élet a modern kiskereskedelmicsatornálon kívül (The role and potential of direct sales in the market access of domestic food. Livingbeyond the modern retail channel). Budapest: Agrárgazdasági Kutatóintézet.

  Kneafsey Moya, Laura Venn, Ulrich Schmutz, Bálint Balázs, Liz Trenchard, Trish Eyden-Wood, ElizabethBos, Gemma Sutton, Matthew Blackett. 2013. Short food supply chains and local food systemsin the EU. a state of play of their socio-economic characteristics. JRD scietific and policy reports. Luxembourg: Europen Comission.

  Magyarország Vidékfejlesztési Program 2014-2020 (Hungary Rural Development Program 2014-2020). https://www.palyazat.gov.hu/node/56582, accessed 20.06.2017.

  O’Neill Molly. 1994. A city’s dreams go to market. New York Times May 17, sec. B: 452.

  Regulation (EU) No. 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 december 2013 onsupport for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/En/txt/pdf/?uri=celex:32013R1305&from=hu, accessed 20.06.2017.

 19. Maria Klonowska-Matynia 121-128 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr Maria Klonowska-Matynia (orcid.org/0000-0002-4351-7304)
  Politechnika Koszalińska
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii
  ul. Kwiatkowskiego 6E
  75-343 Koszalin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3234
  kapitał ludzki, obszary wiejskie, edukacja
  O15, I25
  pl

  Celem artykułu jest określenie poziomu zróżnicowania i klasyfikacja obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego pod względem zasobów kapitału ludzkiego definiowanego w obszarze edukacji. W badaniu zastosowano metodę porządkowania liniowego bezwzorcową i w efekcie każdej jednostce przestrzennej przypisano miarę syntetyczną, opisującą łączny poziom zasobu. Przyjęto założenie o nierównym rozkładzie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich. Uzyskane wyniki potwierdzają, że obszary wiejskie w województwie zachodniopomorskim są zróżnicowane pod względem kapitału ludzkiego, a poziom kapitału można wyrazić jakościowymi kompetencjami edukacyjnymi mieszkańców danej jednostki (także w obszarze edukacji poza formalnej). Przestrzenne rozmieszczenie kapitału ludzkiego jest zgodne z typologią obszarów wiejskich dokonaną w ramach Monitoringu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyższa koncentracja kapitału występuje na obszarach silnie zurbanizowanych (gminy typu 7), podczas gdy deficyty kapitału ujawniają się na obszarach peryferyjnych opartych na rolnictwie wielkoobszarowym, zwłaszcza w tzw. gminach popegeerowskich (gminy typu 2). Badaniem objęto obszary wiejskie zdefiniowane jako gminy wiejskie i wiejsko-miejskie wyodrębnione w oparciu o kryterium administracyjne zgodnie z nomenklaturą GUS. Źródłem danych były Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) w Poznaniu, Narodowy Spis Powszechny 2011, Bank Danych Lokalnych GUS oraz Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich etap I.

  Becker Gary S. 1964. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference toEducation. Chicago: The University of Chicago Press.

  Freeman Richard B. 1986. Demand for Education. [In] Handbook of Labour Economics, red. Layard R. Ashenfelter, 357-386. New York: Elsevier.

  Gaczek Wanda M., Józef W. Komorowski. 2005. Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwojugospodarki opartej na wiedzy (Human and social capital of a region as an element of growthof knowledge based economy). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 57: 54-55.

  Hanushek Eric. 2017. Education and growth-equity trade off. [In] Education, skills, and technical change:Implications for future US GDP growth. Chicago: University of Chicago Press.

  Jajuga Krzysztof. 1993. Statystyczna analiza wielowymiarowa (Statistical multidimensional analysis). Warszawa: PWN.

  Kamińska Wiletta, Heffner Krystian. 2011. Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich. Czynniki progresji,czynniki peryferyzacji (Dichotomous development of rural areas: factors of progression, factors ofperiphery). Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

  Klonowska-Matynia Maria. 2016. Potencjał kapitału ludzkiego Pomorza Zachodniego. Analiza przestrzenna(Potential of human capital of West Pomerania. Spatial analysis). Przegląd Zachodniopomorski2: 187-208.

  Kukuła Karol. 2014. Budowa rankingu województw ze względu na wyposażenie techniczne rolnictwa wPolsce (Ranking construction of the Polish Voivodships due to the technical equipment of agriculture). Wiadomości Statystyczne 7: 62-76.

  Miller Herman P. 1960. Annual and lifetime income in relation to education. American Economic Review50: 962-986.

  Mincer Jacob. 1962. On-the-job Training: Costs, Returns and Some Implications. Journal of PoliticalEconomy 70 (5): 50-79.

  Nelson Richard, Edmund Phelps. 1966. Investment in humans, technological diffusion and economicgrowth. American Economic Review 56: 69-75.

  Rosner Andrzej, Monika Stanny. 2014. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I (Monitoring ofrural development. Stage I). Warszawa: IRWiR PAN.

  Schultz Theodore W. 1963. The Economic Value of Education. New York: Columbia University Press.

  Sobczyk Mieczysław. 2017. Statystyka (Statistics). Warszawa: PWN.

  Stanny Monika. 2013. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (Spatial diversificationof rural development in Poland). Warszawa: IRWiR PAN.

  Stola Władysława. 1987. Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna (Functionalclassification of rural areas in Poland. Methodical attempt). Warszawa: IGiPZ PAN.

 20. Łukasz Komorowski, Monika Stanny 129-136 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr hab. Monika Stanny, prof. PAN (orcid.org/0000-0003-4954-1679)
  mgr Łukasz Komorowski (orcid.org/0000-0001-9287-719X)
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk
  ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3235
  transport publiczny, obszary wiejskie, gminy, finansowanie, rozwój
  O18, R40
  pl

  Przyjęto założenie, że finansowanie transportu publicznego przez samorządy lokalne jest zjawiskiem częstym na obszarach wiejskich o wielofunkcyjnej strukturze gospodarki, natomiast relatywnie rzadkim w samorządach monofunkcyjnych rolniczo. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy transport publiczny na obszarach wiejskich jest usługą o regresywnym kierunku, czy jednak liczba gmin finansujących go wzrasta. Przeprowadzone na grupie 2173 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich analizy pozwoliły na empiryczną falsyfikację pierwszej oraz weryfikację drugiej części pytania. Mimo zwiększającej się liczby samorządów finansujących transport zbiorowy wykazano znaczne zróżnicowanie przestrzenne w tym aspekcie. Relatywnie wysoki odsetek mieszkańców gmin względnie monofunkcyjnych, położonych poza strefą oddziaływania największych miast, pozbawiony jest możliwości korzystania z organizowanej przez gminę komunikacji zbiorowej. Jednocześnie w gminach tych wskazuje się na silną potrzebę dofinansowywania tej usługi.

  Bank Danych Lokalnych (Local Data Bank). GUS. https://bdl.stat.gov.pl/BDL.

  Gorzym-Wilkowski Waldemar, Andrzej Miszczuk, Magdalena Miszczuk, Krzysztof Żuk. 1999. Zarysekonomiki gminy (Outline of the economics of the commune). Lublin: Norbertinum.

  MRR. 2011. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (The concept of the Spatial Developmentof the Country 2030). Warszawa: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

  NIK. 2016. Wykonywanie przez gminy obowiązku dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół(Execution by the municipalities of the obligation to transport children and students to kindergartensand schools). Poznań: Najwyższa Izba Kontroli.

  Rosner Andrzej. 1991. Migracje wieś-miasto a przepływy między typami gospodarstw domowych ludnościwiejskiej (Rural-urban migration and population flows between types of rural households). Warszawa:Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

  Rosner Andrzej, Monika Stanny. 2014. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap 1 (Monitoring ofrural development. Stage 1). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Fundacja EuropejskiFundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

  Rosner Andrzej, Monika Stanny. 2016. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I1 (Monitoring ofrural development. Stage 2). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Fundacja EuropejskiFundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

  Stanny Monika. 2012. Modele funkcjonalne wiejskich obszarów peryferyjnych w Polsce (Functionalmodels of peripheral rural areas in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIV (4): 110-114.

  Stanny Monika, Andrzej Rosner, Edyta Kozdroń. 2016. Changes in the spatial distribution of the leveland dynamics of socio-economic development of rural areas in Poland. Wieś i Rolnictwo 4 (173):29-47, doi: 10.7366/wir042016/02.

  Szołtysek Jacek. 2011. Kreowanie mobilności mieszkańców miast (Creating mobility of urban residents). Warszawa: Wolters Kluwer.

  UE. 2012. Wersja skonsolidowana traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Consolidated versionof the treaty on the functioning of the European Union). Bruksela: Unia Europejska. Dz.U. C 326,26/10/2012 P. 0001-0390.

  UITP. 2002. Public transport for sustainable mobility. Brussels: International Association of PublicTransport.

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (The Act of December 16, 2010on public collective transport). Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13.

  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (The Act of 7 September 1991 on the educationsystem). Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425.

  Wolański Michał, Wiktor Mrozowski, Mateusz Pieróg. 2017. Transport zbiorowy poza miastami – regres,reformy, rekomendacje (Regional public bus transport – regress, reforms, recommendations). ZarządzaniePubliczne 38: 62-77, doi: 10.15678/ZP.2016.38.4.05.

  Wyszomirski Olgierd (red.). 2002. Gospodarowanie w komunikacji miejskiej (Management in publictransport). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. http://www.mf.gov.pl, dostęp 1.03.2017.

 21. Irén Rita Kőszegi 137-142 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  Irén Rita Kőszegi professor assistant, PhD student (orcid.org/0000-0002-9858-7916)
  János Neumann University, Hunngary
  6000 Kecskemét Mészöly Gyula tér 1-3.
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3236
  młodzi rolnicy na Węgrzech, Homokhátság, zrównoważone rolnictwo, środowisko, wyjałowienie, zazielenie
  Q19
  en

  Celem artykułu jest określenie znaczenia działań z zakresu ochrony środowiska z perspektywy młodych rolników z regionu Homokhátság na Węgrzech. Stwierdzono, że zarówno w całej Unii Europejskiej, jak i na Węgrzech spada udział osób młodych zatrudnionych w rolnictwie. Jednocześnie w dokumentach strategicznych UE wskazuje się na istotne znaczenie ludzi młodych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa. W badaniu posłużono się opiniami młodych rolników z regionu Homokhátság na Węgrzech. Zwrócono szczególną uwagę na opinie dotyczące ich podejścia do ochrony środowiska i określenia, jak stosowane przez nich praktyki wpływają na region podlegający procesowi wyjałowienia.

  Babbie Earl. 2008. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata (The practice of social science research). Budapest:Balassi Kiadó.

  Buday-Sántha Attila. 2001. Agrárpolitika – vidékpolitika (Agricultural policy – visa policy). Budapest: Pécs: Dialóg--Campus Kiadó.

  Copus Andrew K., Lisa van Well. 2015. Parallel words? Comparing the perspectives and rationales of EU Rural Developmentand Cohesion Policy. [In] Territorial Cohesion in Rural Europe, ed. A.K. Copus, P. De Lima, 53-74.

  Croydon: CPI Group (UK) Ltd.

  EC (European Commision). 2010. A Bizottság Közleménye Európa 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzívnövekedés stratégiája (Communication from the Commission Europe 2020 Strategy for smart, sustainable andinclusive growth). Brussels: European Commision, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf.

  EC (European Commission). 2013. Possible impacts of climate change on agriculture in EU Member States.

  Glatz Ferenc, Bálint Csatári. 2004. Homokhátság, szembesítés, lehetőségek, teendők (Homokhátság, confrontation,opportunities, tasks). Kecskemét: MTA RKK ATI, http://www.alfoldinfo.hu/homokhatsag.

  Kovács Teréz. 1996. A termőföld privatizációjának regionális vetülete (The regional dimension of the privatization ofthe land). Tér és Társadalom 10 (4): 61-79.

  Kovács Teréz. 2012. Vidékfejlesztési politika (Rural Development Policy). Budapest, Pécs: Dialog-Campus Kiadó.

  Sajtos László, Ariel Mitev. 2007. SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv (Manual of SPSS research and data analysis). Budapest: Alinea Kiadó.

  Szabó Lajos. 1996. A környezetvédelem, a környezetvédelem kialakulása. [In] Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságbanThe environmental protection, the development of environmental protection. [In] Environmental management inagriculture), ed. S. Thyll, 13-36. Budapest: Mezőgazda Kiadó.

  Takácsné György Katalin. 2008. Vállalkozásirányítás a XXI. [In] Korszerű farmmenedzsment (Enterprise Managementin the 21st Century. [In] Advanced Farm Management), ed. R.D. Kay, W.M. Edwards, P.A. Duffy, 3-14. Budapest:Magyar Agrárkamara Szaktudás Kiadó Ház Zrt.

  Terra Studio. 2007. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány. A Duna-Tisza közi Homokhátság fenntartható fejlesztése(Preliminary feasibility study. Sustainable development of the Sand Dome of the Danube-Tisza River). Budapest:Terra Studio.

 22. Magdalena Kozera-Kowalska, Jarosław Uglis 143-149 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr inż. Magdalena Kozera-Kowalska (orcid.org/0000-0002-9245-0548)
  dr inż. Jarosław Uglis (orcid.org/0000-0001-6653-2745)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Katedra Turystyki Wiejskiej
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3237
  kariera zawodowa, agrobiznes, praca idealna, postrzeganie pracy w agrobiznesie
  I23, O39, Q13
  pl

  Zaprezentowano wyniki badań nad wpływem wybranych czynników na postrzeganie agrobiznesu jako miejsca pracy i realizacji kariery zawodowej. Przyjęto, że wpływ taki mają wykształcenie (ukończony poziom studiów) oraz płeć. Zgromadzone z użyciem ankiety audytoryjnej dane faktograficzne poddano analizie statystycznej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w opinii studentów idealna praca powinna być zgodna z ich zainteresowaniami, oferować stabilne warunki zatrudnienia, dawać poczucie dumy z jej wykonywania, a także gwarantować wysokie zarobki i jednocześnie odbywać się w przyjaznej atmosferze. Natomiast za niepożądane cechy pracy studenci uznali: nieregularność czasu pracy, wymóg mobilności, tj. cechy związane z dużą liczbą i wysokim tempem wykonywania obowiązków. Na podstawie badań stwierdzono także, że praca na stanowisku przedstawiciela handlowego w agrobiznesie, chociaż daje możliwości rozwoju, nie stanowi atrakcyjnej oferty zatrudnienia dla większości badanych.

  Bednarska Marlena. 2014. Kariera zawodowa w hotelarstwie w opinii studentów – implikacje dla współpracypraktyki gospodarczej z systemem edukacji (Students’ attitudes towards a career in the hospitalityindustry – implications for cooperation between the hospitality sector and educational institutions). Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (1): 152-167.

  Kaczmarczyk Stanisław. 2014. Badania marketingowe. Podstawy metodyczne (Marketing research. Methodologicalbasis). Warszawa: PWE.

  Kapusta Franciszek. 2008. Agrobiznes (Agribusiness). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

  Kowalczyk Stanisław. 1998. Agrobiznes. Ogniwo wiodące w agrobiznesie. [W] Encyklopedia agrobiznesu(Agribusiness. A link that is leading in agribusiness. [In] Agrobusiness Encyclopedia), ed. A. Woś,31-32. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna.

  Kozera Magdalena. 2012. Pierwsza praca – wyobrażenia i rzeczywistość w opinii studentów (A first job: expectations and reality in as seen by students). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2: 101-109.

  Kozera Magdalena. 2013. Uwarunkowania transferu wiedzy w polskim rolnictwie (Determinants ofknowledge transfer in Polish agriculture). Roczniki Naukowe SERiA XV (3): 170-174.

  Kozera-Kowalska Magdalena, Kalinowski Sławomir. 2016. Wiedzochłonność obszarów wiejskich wdobie zrównoważonego rozwoju (Knowledge-intensiveness of rural areas in conditions of sustainabledevelopment). Handel Wewnętrzny 4: 80-100.

  Kozera-Kowalska Magdalena, Uglis Jarosław. 2017. Differentiation of employment in agriculture - casestudy the Visegrad Group countries. Hradec Economic Days, Hradec Kralove 7 (1): 469-477.

  Piróg Danuta. 2013. Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu (Higher educationgraduates on the labour market in times of an economic crisis). Przedsiębiorczość – Edukacja9: 302-316.

  Uglis Jarosław, Kozera-Kowalska Magdalena. 2016a. Kariera zawodowa w agrobiznesie w opinii studentówUniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – przyczynek do badań. [W] Przedsiębiorczość na obszarachwiejskich – koncepcje, realizacje, kierunki rozwoju (Career in agribusiness in the opinion of studentsof the University of Life Sciences in Poznan – a contribution to the research. [In] Entrepreneurship inrural areas – concepts, realizations, directions of development), ed. R.G. Nowicki, J. Kosmaczewska,M. Barczak, 107-120. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.

  Uglis Jarosław, Kozera-Kowalska Magdalena. 2016b. Kształcenie kadr dla turystyki wiejskiej. [W] Turystykawiejska. Tom 1. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe (Personnel training for rural tourism. [In] Rural tourism. Vol. 1. Economic and marketing issues), ed. A. Jęczmyk, J. Uglis, M. Maćkowiak,32-39. Poznań: Wydawnictwo Wieś Jutra.

 23. Jakub Kraciuk 150-155 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr hab. Jakub Kraciuk prof. SGGW (orcid.org/0000-0001-8046-147X)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel. 22 59 340 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3238
  bezpieczeństwo żywnościowe, kraje Unii Europejskiej
  D12, D18
  pl

  Celem artykułu jest ukazanie stanu bezpieczeństwa żywnościowego krajów Unii Europejskiej oraz określenie podstawowych czynników determinujących poziom tego bezpieczeństwa. Stwierdzono istnienie dużych dysproporcji w stanie bezpieczeństwa żywnościowego pomiędzy poszczególnymi krajami UE, a szczególnie pomiędzy krajami starej i nowej UE. Określono, że w analizowanych latach średnio w krajach UE pogorszyła się dostępność cenowa produktów oraz ich jakość. Niekorzystne zmiany, jakie zaszły, nie były jednak zbyt wielkie. Natomiast średni wskaźnik dla analizowanych krajów dotyczący dostępu do żywności wyraźnie się poprawił.

  Alderfer Clayton Paul. 1969. An empirical test of a new theory of human needs. Organizational Behavior and HumanPerformance 4: 142-175.

  Global Food Security Index. 2016. The Economist Inteligence Unit,http://foodsecurityindex.eiu.com/Home/DownloadResource?fileName=EIU%20Global%20Food%20Security%20Index%20-%202016%20Findings%20%26%20Methodology.pdf, access: 30.05.2017.

  Grochowska Renata. 2014. Specyfika koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego jako problemu bez rozwiązania (Thespecificity of the concept of food security as a problem without a solution). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 340(3): 95-106.

  Hajdukiewicz Agnieszka. 2017. Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kontekście negocjacjihandlowych na forum WTO i Brexitu (Directions of changes of the Common Agricultural Policy in the context oftrade negotiations at the WTO and Brexit). Horyzonty Polityki 8 (22): 109-130.

  Kalata Anna, Zdzisław Nowakowski, Igor Protasowicki. 2016. Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego Polski(Determinants of Poland’s economic security), ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/263571152,access: 05.05.2017.

  Kowalczyk Stanisław. 2016. Bezpieczeństwo i jakość żywności (Food safety and quality). Warszawa: PWN.

  Kraciuk Jakub. 2016. Bezpieczeństwo żywnościowe w procesie globalizacji sektora rolnego (Food security in theglobalization process of the agricultural sector). Journal of Modern Science 1 (28): 251-262.

  Księżopolski Krzysztof Michał. 2011. Bezpieczeństwo ekonomiczne (Economic security). Warszawa: Elipsa.

  Perczyński Maciej. 1990. Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego (Global determinants of economicsecurity). Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

  Pieters Hannah, Anneleen Vandeplas, Andrea Guariso, Nathalie Francken, Alexander Sarris, Jo Swinnen, NicolasGerber, Joachim von Braun, Maximo Torero. 2012. Perspectives on relevant concepts related to food and nutritionsecurity. Foodsecure project. Working Paper (1). Hague: LEI Wageningen UR.

  Puślecki Zdzisław Walenty. 2016. Unia Europejska wobec bezpieczeństwa żywnościowego (European Union in theface of food security). Przegląd Polityczny 4: 169-178.

  Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (World Food Security Index). 2014. https://www.ppr.pl/wiadomosci/aktualnosci/ swiatowy-indeks-bezpieczenstwa-zywnosciowego-2014-184436, access: 20.06.2017.

 24. Marcin Krawczak 156-160 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  mgr Marcin Krawczak (orcid.org/0000-0002-9480-9585)
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  tel. (22) 505 45 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3239
  transmisja cen, autoregresja, łańcuch marketingowy
  Q13
  pl

  Metodą wykorzystaną do badania transmisji cen były modele ARDL dla czterech produktów wieprzowych (schab, boczek, szynka, baleron) na różnych etapach łańcucha marketingowego. Zbadano również asymetrię w transmisji cen za pomocą modelu Balke’a i współautorów. Najsilniejsza transmisja występowała między ceną przetwórcy a ceną surowca. Najistotniejszy czynnik w kształtowaniu się cen produktów na którymkolwiek etapie to opóźniona o miesiąc reakcja na zmiany własnych cen. Asymetria występowała jedynie dla części zmiennych oraz ich opóźnień, na ogół o charakterze dodatnim.

  Balke Nathan S., Stephen P.A. Brown, Mine K. Yucel. 1998. Crude Oil and Gasoline Prices: An AsymmetricRelationship?. Federal Reserve Bank of Dallas Economic Review I: 2-11.

  Figiel Szczepan, Andrzej Białek. 2005. Zagadnienie transmisji cen na rynkach produktów rolnych i żywnościowych(The issue of price transmission on agricultural and food products markets). RocznikiNaukowe SERiA VII (5): 26-32.

  Palaskas Theodosius, Barbara Harris-White. 1993. Testing market integration: New approaches with casematerial from the West Bengal food economy. Journal of Development Studies 30: 1-57.

  Rembeza Jerzy. 2010. Transmisja cen w gospodarce Polskiej (Price transmission in the Polish economy). Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.

  Welfe Aleksander. 2003. Ekonometria. Metody i zastosowanie (Econometrics. Methods and application). Warszawa: PWE.

 25. Irena Kropsz-Wydra 161-167 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr inż. Irena Kropsz-Wydra (orcid.org/0000-0002-1835-3256)
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, tel. (71) 320 17 68
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3240
  nakłady inwestycyjne, środki trwałe, ochrona środowiska, gospodarka wodna, Polska
  Q55, Q56
  pl

  Celem artykułu jest analiza zmian oraz ocena zróżnicowania poziomu nakładów inwestycyjnych ponoszonych na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce. Zakres czasowy badań obejmował lata 2002-2015. Analizie poddano strukturę regionalną oraz dynamikę zmian poziomu nakładów inwestycyjnych, dodatkowo określono udział nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w nakładach inwestycyjnych na gospodarkę narodową ogółem. Zaobserwowano ogólny wzrost nakładów inwestycyjnych na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce, czego potwierdzeniem jest rosnąca dynamika zmian w czasie.

  Bednarski Lech, Ryszard Borowiecki, Jan Duraj, Edmund Kurtys, Tadeusz Waśniewski, Bolesław Wersty. 2003.

  Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa (Economic analysis of the enterprise). Wrocław: Akademia Ekonmicznawe Wrocławiu.

  Broniewicz Elżbieta. 2007. System finansowania ochrony środowiska. [W] Zarządzanie środowiskiem (The system offinancing environmental protection. [In] Environmental management), ed. Bazyli Poskrobko, 111-128. Warszawa:PWE.

  EC (European Communities). 2005. Environmental expenditure statistics. Industry data collection handbook. Luxembourg:Office for Official Publications of the European Communities.

  Gołębiewska Barbara, Grzegorz Ślusarz. 2014. Zróżnicowanie nakładów na ochronę środowiska na terenach wiejskichw ujęciu regionalnym w latach 2005-2012 (Diversification of natural protection investments in rural areas in2005-2015 (regional perspective). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja GospodarkiŻywnościowej 107: 93-102.

  Kling Catherine L., Kathleen Segerson, Jason Frederick Shogren. 2010. Environmental economics: how agriculturaleconomists helped advance the field. American Journal Agriculture and Economy 92 (2): 487-505.

  Kopeć Bohdan. 1983. Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych (Methodology of economic researchin farms). Wrocław: Akademia Rolnicza.

  Nowak Edward. 2005. Analiza sprawozdań finansowych (Analysis of financial statements). Warszawa: PWE.

  Pluskota Przemysław. 2007. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. [W] Gospodarka a środowisko i ekologia(Economic aspects of environmental protection. [W] Economy and environment and ecology), ed. KrzysztofMałachowski, 73-104. Warszawa: CeDeWu.

  Stachak Stanisław. 2006. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych (Basics of the methodology of economic sciences). Warszawa: Książka i Wiedza.

  WFOŚiGW. 2017. System finansowania ochrony środowiska w Polsce (The system of financing environmental protectionin Poland). Warszawa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.wfosigw. pl/sites/default/files/media/System_COP_pol.pdf, dostęp: lipiec 2017.

 26. Łukasz Kryszak 168-173 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  mgr Łukasz Kryszak (orcid.org/0000-0001-8660-9236)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
  al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, tel. (61) 854 30 18
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3241
  dochody rolnicze, determinanty dochodów rolniczych, FADN
  Q10,Q14
  pl

  Celem opracowania jest identyfikacja podstawowych problemów badawczych w zakresie dochodów rolniczych i ich determinant oraz próba wskazania na potencjalne kierunki rozwoju badań nad dochodami w rolnictwie. Na podstawie przeglądu literatury wskazano na potrzebę precyzyjnego stosowania pojęć dotyczących dochodów, różnice między podstawowymi perspektywami badawczymi i stosowanymi źródłami danych oraz na specyfikę rachunku dochodów spowodowaną kwestią wielozawodowości oraz koegzystencją gospodarstwa rolnego i domowego w przypadku gospodarstw rodzinnych. Wskazano też na możliwości badania dochodu rolniczego w ujęciu regionalnym z uwzględnieniem relacji zasobowych i wykorzystaniem metod analizy finansowej.

  Bereżnicka Joanna. 2011. Poziom kapitału obrotowego a możliwości generowania kapitału finansowego w rodzinnych gospodarstwachrolniczych (The level of working capital and oportunities to generate financial capital in family farms). RocznikiNauk Rolniczych Seria G. Ekonomika Rolnictwa 98 (4): 49-55.

  Bereżnicka Joanna. 2012. Struktura aktywów a poziom ich rentowności w gospodarstwach rodzinnych (The Asset structureand the level of ROA in family farms). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja GospodarkiŻywnościowej 97: 31-41.

  Błąd Marta. 2011. Wielozawodowość w rodzinach rolniczych: przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju (Pluriactivity inagricultural families: causes, conditions and trends of development). Warszawa: IRWiR PAN.

  Czyżewski Andrzej. 1986. Dochody rolnicze a procesy reprodukcji w gospodarce chłopskiej w okresie Polski Ludowej (Agriculturalincomes and reproduction processes in the economy of the peasant during the Polish People’s Republi). Ekonomista 4: 234.

  Encyklopedia PWN. 2017. Definicja dochodu (Definition of income), http://encyklopedia.pwn.pl/ szukaj/doch%C3%B3d.html,access: 30.05.2017.

  FADN. 2017. FADN methodology. Sample selection. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology2_en.cfm, access: 1.06.2017.

  Fałkowski Jan, Maciej Jakubowski, Paweł Strawiński. 2014. Returns from income strategies in rural Poland. Economics ofTransition 22 (1): 139-178.

  Goraj Lech. 2000. Sieć danych rachunkowości gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (FADN) (Farm accountancy datanetwork in the European Union (FADN)). Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

  Goraj Lech, Mańko Stanisław. 2011. Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych (Model for estimatingtotal costs of agricultural holdings’ activity). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 328 (3): 28-58.

  Góral Justyna (red.). 2015. Subsidies versus economics, finances and income of farms (1). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Grzelak Aleksander. 2014. Ocena procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną(FADN) (Evaluation of the reproduction processes of the fixed assets of farms engaged in agricultural accountancy (FADN). Zagadnienia ekonomiki rolnej 340 (3):45-64.

  GUS. 2016. Budżety gospodarstw domowych (Household budgets). Warszawa: GUS.

  Hornowski Andrzej, Łukasz Kryszak. 2016. Wyniki finansowe drobnych gospodarstw rolnych w świetle sprawozdań europejskiegoFADN (Financial results of small farms in the light of reports of European FADN). Roczniki Naukowe SERiAXVIII (4): 92-98.

  Kryszak Łukasz. 2016. Nierówności dochodowe w rolnictwie krajów Unii Europejskiej w kontekście koncepcji zrównoważonegorozwoju (Income inequalities in agriculture in European Union member states in the context of sustainable developmentconcept). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (2): 166-171.

  Panda Sitakanta. 2015. Farmer education and household agricultural income in rural India. International Journal of SocialEconomics 42 (6): 514-529.

  Rychlik Tadeusz, Michał Kosieradzki. 1981. Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa (Basic concepts in agriculturaleconomics). Warszwa: PWRiL.

  Wasilewski Mirosław, Magdalena Mądra. 2008. Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siłyekonomicznej (The efficiency of individual agricultural farms in relation to debt level and european size unit). ZeszytyNaukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 64: 88-99.

  Zegar Józef Stanisław. 2008. Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej (Revenues in agriculturein the period of transformation and European integration). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

 27. Andrzej Madej 174-181 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr inż. Andrzej Madej (orcid.org/0000-0002-3369-1077)
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  tel. (81) 47 86 809
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3369
  wykształcenie, gospodarstwo rolne, stopień rozwoju, poziom zrównoważenia
  I21, I25, Q56
  pl

  Badania, dotyczące wpływu wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym przeprowadzono w 20 gospodarstwach o bydlęcym kierunku produkcji. Wykazały one, że obydwie grupy analizowanych gospodarstw, różniące się wykształceniem rolników, charakteryzowały się średnim poziomem zrównoważenia. Jednak bardziej zrównoważone były podmioty prowadzone przez osoby z wykształceniem średnim i wyższym, szczególnie w zakresie kryteriów społecznych i ekonomicznych. Natomiast gospodarstwa kierowane przez rolników z wykształceniem zawodowym i podstawowym były bardziej zrównoważone w wymiarze agroekologicznym, a najsłabiej w społecznym.

  Gołębiewska Barbara, Klepacki Bogdan. 2001. Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuacjęgospodarstw rolniczych (Education of farmers as a form differentiating the situation of farms). ZeszytyNaukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 7 (42): 457-464.

  Harasim Adam. 2014. Przewodnik do oceny zrównoważenia rolnictwa na różnych poziomach zarządzania(Guide to assess the sustainability of agriculture at various levels of managemen). Puławy: WydawnictwoIUNG-PIB.

  Kołoszko-Chomentowska Zofia. 2008. Wykształcenie ludności rolniczej jako determinanta rozwoju rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW (The rural population’s education as a determinant of developmentof agriculture). Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 67: 79-85.

  Kowalski Andrzej. 1998. Czynniki produkcji w agrobiznesie. [W] Encyklopedia agrobiznesu (Factorsof production in agribusiness. [In] Agrobusiness Encyclopedia), ed. A. Woś, 108-114. Warszawa:Wydawnictwo Fundacja Innowacja.

  Majewski Edward. 2002. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu ZintegrowanejProdukcji Rolniczej (SIPR) (Economic and organizational conditions for the development of theIntegrated Agricultural Production System (IAPS). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Nowak Anna, Tomasz Kijek, Ewa Wójcik. 2016. Wpływ wykształcenia rolników na produktywność pracyw towarowych gospodarstwach w Polsce (The impact of farmers` education on labour productivity incommercial farms in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 202-207.

  Szeląg-Sikora Anna, Magdalena Kowalska. 2007. Kwalifikacje zawodowe rolników a poziom ekonomicznejefektywności produkcji rolniczej (Professional qualifications of farmers and the level of agriculturalproduction economic efficiency). Inżynieria Rolnicza 9 (97): 211-218.

 28. Janusz Majewski 182-187 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr inż. Janusz Majewski (orcid.org/0000-0002-2221-462X)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 593 41 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3244
  zapylanie, owady zapylające, bezpieczeństwo żywnościowe, Polska
  E2, Q51, Q57
  pl

  Celem artykułu jest określenie znaczenia owadów zapylających dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Aby to ocenić dokonano estymacji możliwych do uzyskania zbiorów roślin entomofilnych bez udziału zapylaczy. W pracy wykorzystano dane produkcyjne z 2015 roku – informacje publikowane przez Instytut Ogrodnictwa i GUS, a także literaturę przedmiotu. Stwierdzono, że owady zapylające mają największy wpływ na wysokość zbiorów w przypadku owoców. Przy braku owadów zapylających zbiory roślin entomofilnych zmniejszą się o około 60%, a w przypadku owoców spadek ten może wynieść ponad 80%. Brak owadów zapylających stwarza sytuację, że bezpieczeństwo żywnościowe Polski w sensie fizycznym nie będzie zagrożone, ale nie będzie zachowane bezpieczeństwo żywnościowe w sensie ekonomicznym, gdyż nie wszystkich konsumentów będzie stać na zakup produktów służących przygotowaniu zbilansowanej diety.

  Busk Joanna, Konrad Prandecki. 2015. Usługi środowiska w rolnictwie (Environmental services in agriculture). Europa Regionum 21: 127-137.

  FAO. 2009. Rome Declaration of the World Summit and Food Security. Rzym: World Food Summit.

  GUS. 2017. Rocznik statystyczny rolnictwa 2016 (Statistical Yearbook of Agriculture 2016). Warszawa:GUS.

  ISiK. 2010. Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół 2010 (Plant protection safe for bees 2010). Skierniewice:Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa.

  Kapusta Franciszek. 2017. Ewolucja bezpieczeństwa żywnościowego Polski i jej mieszkańców na początkuXXI wieku (Evolution of Polish food security and its residents at the beginning of the XXI century). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (350): 161-178.

  Losey John E., Mace Vaughan. 2006. The economic value of ecological services provided by insects.BioScience 56 (4): 311-323.

  Lyon George. 2010. Report on the future of the Common Agricultural Policy after 2013, (2009/2236(INI)). Bruksela: European Parliament, Committee on Agricultural and Rural Development.

  Majewski Janusz. 2014. Wartość zapylania sadów jabłoniowych w Polsce – próba szacunku metodą kosztówzastąpienia (The value of apple orchard pollination in Poland – the replacement cost method). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 101 (3): 126-132.

  Małysz Jerzy. 1991. Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczna potrzeba ludzkości (Food security is astrategic need for humanity). Warszawa: PWN.

  Marzęda-Młynarska Katarzyna. 2014. Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomieXX i XXI wieku (Global food security management at the turn of the 20th and 21st centuries). Lublin:Wydawnictwo. UMCS.

  Mikuła Aneta. 2012. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski (Food security in Poland). Roczniki EkonomiiRolnictwa i Obszarów Wiejskich 99 (4): 38-48.

  Morse Roger A., Nicolas W. Calderone. 2000. The Value of Honey Bees as Pollinators of US Crops in2000. Bee Culture, www.beeculture.com/content/PollinationReprint07.pdf.

  Obiedzińska Agnieszka. 2016. Wybrane aspekty zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UniiEuropejskiej (Selected aspects of food security in the European Union). Studia BAS 4 (48): 123-161.

  Obiedzińska Agnieszka. 2017. Wpływ strat i marnotrawstwa żywności na bezpieczeństwo żywnościowe(Impact of food losses and waste on food security). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. ProblemyRolnictwa Światowego 17 (1): 125-141.

  Partap Uma, Tang Ya. 2012. The Human Pollinators of Fruit Crops in Maoxian County, Sichuan, China.

  Mountain Research and Development 32 (2): 176-186.

  Pawlak Karolina. 2011. Bezpieczeństwo żywnościowe gospodarstw domowych w USA (Food safety ofamerican households). Wieś i Rolnictwo 3 (152): 67-83.

  Rosiak Ewa. 2014. Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego (The domestic market of rapeseedcompared to the global market). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego14 (1): 86-96.

  Sapa Agnieszka. 2012. Międzynarodowa pomoc żywnościowa – kierunki zmian (International food aid –directions of changes). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (24): 203-214.

  Schulp Catharina J.E., Sven Lautenbach, Peter H. Verburg. 2014. Quantifying and mapping ecosystemservices: Demand and supply of pollination in the European Union. Ecological Indicators 36: 131-141.

  Ślązak Grzegorz. 2004. Wpływ pszczelarstwa na ekosystemy i ochronę różnorodności biologicznej. [W]Potencjał pszczelarstwa na Mazowszu oraz jego wpływ na ekosystemy i różnorodność biologiczną (Theimpact of beekeeping on ecosystems and the protection of biodiversity. [In] Potential of beekeepingin Mazovia and its impact on ecosystems and biodiversity). Warszawa: WODR.

 29. Mariusz Matyka 188-192 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr hab. Mariusz Matyka, prof. nadzw. (orcid.org/0000-0001-6269-1175)
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
  Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  tel. (81) 478 68 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3245
  struktura zasiewów, różnorodność upraw, równomierność upraw, środowisko przyrodnicze
  Q 15
  pl

  Celem badań było określenie zróżnicowania struktury zasiewów w województwach oraz jej potencjalnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Różnorodność struktury zasiewów oceniono, wykorzystując indeks Shannona-Wienera (H). Za pomocą wskaźnika równocenności Pielou (J) przeanalizowano równomierność udziału powierzchni uprawy poszczególnych gatunków w strukturze zasiewów. Analiza wykazała, że najmniej zróżnicowana i równomierna struktura zasiewów wystąpiła w trzech województwach: opolskim, dolnośląskim i podlaskim. Natomiast najwyższe wartości ocenianych wskaźników odnotowano w województwach świętokrzyskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim. Analiza skupień pozwoliła na wydzielenie trzech jednorodnych grup województw. W skupieniu I znalazły się województwa opolskie, dolnośląskie i podlaskie, które charakteryzują się najmniej korzystną ze środowiskowego punktu widzenia strukturą zasiewów. W skupieniu II ulokowała się największa liczba województw charakteryzujących się pośrednimi wartościami ocenianych wskaźników. Natomiast w skupieniu III znalazły się województwa lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko- mazurskie, wielkopolskie i lubuskie, cechujące się najwyższymi wartościami ocenianych parametrów.

  Falińska Krystyna. 2004. Ekologia roślin. (Plant ecology) Warszawa: PWN.

  Feledyn-Szewczyk Beata. 2016. Bioróżnorodność jako wskaźnik monitorowania stanu środowiska (Biodiversityas an indicator of monitoring the state of the environment). Studia i Raporty IUNG-PIB 47(1): 105-124.

  Gołębiowska Barbara, Aleksandra Chlebicka, Mariusz Maciejczak. 2016. Rolnictwo a środowisko. Bioróżnorodność i innowacje środowiskowe w rozwoju rolnictwa (Agriculture and the environment.

  Biodiversity and environmental innovations in agricultural development). Warszawa: WydawnictwoWieś Jutra.

  GUS. 2014-2016. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w latach 2013-2015 (Production of agriculturaland horticultural crops in 2013-2015). Warszawa: GUS.

  Harasim Adam. 2012. Metodyczne aspekty oceny stopnia zrównoważenia rozwoju rolnictwa na różnychpoziomach zarządzania (Methodological aspects of assessing the degree of sustainability of agriculturaldevelopment at various levels of management). Studia i Raporty IUNG-PIB 29 (3): 49-63.

  Holka Małgorzata. 2015. Ocena skutków środowiskowych w intensywnym systemie produkcji rolniczejz wykorzystaniem metodyki LCA (Life Cycle Assessment). Praca doktorska (Evaluation of environmentaleffects in an intensive system of agricultural production using the LCA (Life Cycle Assessment)methodology. PhD thesis). Poznań: IŚRiL-PAN.

  Jarecki Wacław, Dorota Bobrecka-Jamro. 2009. Produkcja głównych ziemiopłodów w województwiepodkarpackim w aspekcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (Productionof main agricultural products in podkarpackie province in the aspect of sustainable development ofagriculture and rural areas). Fragmenta Agronomica 26 (3): 42-47.

  Jaskulska Iwona, Grzegorz Osiński, Dariusz Jaskulski, Andrzej Mądry. 2012. Różnorodność odmian roślinuprawnych w grupie ankietowanych gospodarstw w regionie kujawsko-pomorskim (Diversity of cropcultivars in the farm group covered by the survey in the Kujawy and Pomorze region). FragmentaAgronomica 29 (1): 41-48.

  Kęsik Tomasz. 2008. Struktura zasiewów i i jej oddziaływanie na agroekosystem (Cropping pattern andits influence on agricultural ecosystem). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 527: 39-50.

  Kuś Jan, Mariusz Matyka. 2014. Zmiany w organizacyjne w Polskim rolnictwie w ostatnim 10-leciu na tlerolnictwa UE (The last 10 years on the background of the EU). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 50-64.

  Madej Andrzej. 2016. Ocena zamian produkcyjnych i organizacyjnych w polskim rolnictwie w latach2004-2014 (Assessment of production and organizational changes in Polish agriculture in 2004-2014). Studia i Raporty IUNG-PIB 47 (1): 55-82.

  Sienkiewicz Jadwiga. 2010. Koncepcje bioróżnorodności – ich wymiary i miary w świetle literatury (Conceptsof biodiversity – their dimensions and. measures in the light of literature). Ochrona Środowiskai Zasobów Naturalnych 45: 7:29.

  Wasilewska Ewa. 2008. Zmiany w strukturze zasiewów w Polsce w latach 1996-2007 (Changes in thestructure of sown area in Poland in the years 1996-2007). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika iOrganizacja Gospodarki Żywnościowej 71: 123-134.

 30. Dominika Mierzwa, Sławomir Jankiewicz 193-198 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr Dominika Mierzwa (orcid.org/0000-0002-7602-2463)
  Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  Instytut Zarządzania
  ul. Piotra Czajkowskiego 109, 50-001 Wrocław
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  dr hab. Sławomir Jankiewicz prof. WSB (orcid.org/0000-0002-0350-9764)
  Instytut Społeczno-Ekonomiczny
  ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3246
  spółdzielnia, ekonomia społeczna, rynki globalne, członkowie
  Q11, Q12, Q13,Q15
  pl

  Celem artykułu jest ukazanie wartości działań społecznych w dobie globalizacji rynków i wykazanie, że przedsiębiorstwa tego typu są potrzebne w gospodarce rynkowej. Podjęto rozważania teoretyczne oparte na doświadczeniach badaczy i opinii spółdzielców. Mimo spadku zainteresowania polskim sektorem spółdzielczym, podmioty do niego należące tworzą poważną siłę reprezentowaną przez 8 mln członków i około 2 tys. podmiotów spółdzielczych. Zrzeszeniowy charakter spółdzielni i dbałość o swoich członków plasują te przedsiębiorstwa w nurtach ekonomii społecznej. Podmioty te udowodniły, że są w stanie w sposób efektywny i skuteczny zaspokajać istniejące i nowe potrzeby społeczeństwa.

  Brzozowski Bronisław. 2008. Promowanie spółdzielczości w Europie. Globalne znaczenie spółdzielni (Promotingcooperatives in Europe. The global importance of the cooperative). Wieś i Doradztwo 3-4: 53.

  FRDL. 1990. Działania w dziedzinie gospodarki społecznej (Activities in the field of social economy). Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

  Hausner Jerzy, Norbert Laurisz. 2008. Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja. [W] Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria ipraktyka (Critical factors in the creation of social enterprises. Social enterprise. Conceptualization. [In] Social enterprises in Poland. Theory and practice), ed. Jerzy Hausner. 9-30. Kraków: UniwersytetEkonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.

  KRS. 2015. Raport o spółdzielczości polskiej (Report on Polish cooperatives). Warszawa: Krajowa RadaSpółdzielcza.

  KRS 2016. VI Kongres Spółdzielczości, 12-13 czerwca 2016 roku (VI Congress of Cooperatives, June12-13, 2016). Warszawa.

  Leś Ewa. 2008. Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki(Social economy and social enterprise. Introduction to the issues). Warszawa: Wydawnictwo UniwersytetuWarszawskiego.

  MPS. 2005. Ekonomia społeczna. Kraków 2004. [W] II Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej– Materiały (Social economy. Kraków 2004. [In] II European Conference on Social Economy – Materials). Warszawa: Ministerstwo Polityki Społecznej, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, http://poradnik.ngo.pl/x/619521?site_id=611.

  Pearce John L. 2003. Social Enterprise in Anytown. London: Calouste Gulbenkian Foundation.

  Piechowski Adam. 2016. Historia, dorobek i potencjał spółdzielczości w Polsce. Seminarium „Perspektywyrozwoju spółdzielczości w Polsce i Unii Europejskiej” (History, achievements and potential ofcooperative movement in Poland. Seminar „Perspectives on the development of cooperatives in Polandand the European Union”). Warszawa: Krajowa Rada Spółdzielcza, Spółdzielczy Instytut Badawczy.

  Roelants Beerten. 2002. Rozszerzenie ekonomii społecznej. [W] I Europejska Konferencja Ekonomii Społecznejw Europie Środkowo-Wschodniej (Extension of social economy. [In] 1st European Conferenceof Social Economy in Central and Eastern Europe). Praga: CECOP. Social Economy Europe. Promocja ekonomii społecznej (Promotion of social economy), www.socialeconomy. eu.org, access: 12.05.2016.

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (The Act of 27 April 2006 on social cooperatives). Dz.U. 2006, nr 94, poz. 651, z późn. zm.

 31. Szilvia Molnar 199-205 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  Szilvia Molnár, PhD Student (orcid.org/000-0002-9967-3146)
  University of Debrecen
  Faculty of Economics and Business
  Böszörményi Str., H-4032 Debrecen 138, Hungary
  phone: +36 525 269 04
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3249
  produkty z kaczek, handel międzynarodowy, ujawniona przewaga komparatywna
  Q17, Q13
  en

  W artykule przedstawiono międzynarodową sytuację sektora produktów kaczych, a także zmian w trendach produkcyjnych i handlowych mięsem kaczym. Mimo że kaczki stanowią nieduży udział w produkcji mięsa drobiowego na świecie, w ostatnich dziesięcioleciach produkcja tego mięsa znacznie wzrosła. Tendencję wzrostową produkcji mięsa kaczego odnotowano zarówno na świecie, jak i w krajach wschodniej Europy i w krajach południowoazjatyckich. W celu porównania zalet mięsa kaczego i innych produktów mięsnych z ptactwa wodnego na światowym rynku produktów w przypadku najbardziej znaczących krajów eksportujących wykorzystano wskaźniki RCA.

  Balassa Bela. 1965. Trade liberalization and „revealed” comparative advantage. The Manchester School33 (1): 99-123.

  Comtrade. 2017. UN Comtrade Database. http://comtrade.un.org.

  FAO. 2017. Food and Agriculture Organization of the United Nations Statistics Division database.

  Fertő Imre. 2003. A komparatív előnyök mérése (Measuring comparative advantages). Statisztikai Szemle81 (4): 309-327.

  Fertő Imre. 2006. Az agrárkereskedelem átalakulása Magyarországon és a Kelet-Közép-Európai országokban(The transformation of agricultural trade in Hungary and the countries of Central and EasternEurope). Budapest: MTA Közgazdaságtumanyi Intézet.

  Fertő Imre, Lionel J. Hubbard. 2001. Versenyképesség és komparatív előnyök a magyar mezőgazdaságban(Competitiveness and comparative advantages in Hungarian agriculture). Közgazdasági Szemle 48(1): 31-43.

  Fertő Imre, Lionel J. Hubbard. 2002. Megnyilvánuló komparatív előnyök és versenyképesség a magyarélelmiszer-gazdaságban (The study of competitive advantage and competitiveness in the Hungarianfood economy). Külgazdaság 46 (9): 46-58.

  Hinloopen Jeroen, Charles Marrewijk. 2001. On the Empirical Distribution of the Balassa Index. WeltwirtschaftlichesArchiv 137: 1-35.

  Horn Péter. 2014. Termelés és versenyképesség (Production and competitiveness). Baromfiágazat 14(3): 4-11.

  Pingel Heinz. 2011. Waterfowl Production for Food Security. Lohmann Infromation 46 (2): 32.

  Ruciński Piotr. 2015. Poland among leading poultry meat producers in the EU. GAIN Report 9/16/2015Global Agricultural Information Network, https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Poland%20among%20leading%20poultry%20meat%20producers%20in%20the%20EU._Warsaw_Poland_9-16-2015.pdf.

  Vollrath Thomas Lachlan. 1991. A theoretical evaluation of alternative trade intensity measures of revealedcomparative advantage. Weltwirtschaftliches Archiv 127 (2): 265-280. http://dx.doi.org/10.1007/BF02707986.

  Yan Xianjian. 2016. Challenge and Opportunity. Ducks International. Cherry Valley Farms Newsletter,March 2016. http://docs.wixstatic.com/ugd/949670_df47aded85fb42c78eb60b2c8415a60a.pdf.

  Yan Xianjian. 2017. A view of the industry. Ducks International. Cherry Valley. http://docs.wixstatic.com/ugd/949670_cf7adcd96f0647a5b22f02c379ff0bba.pdf.

 32. Anna Murawska 206-211 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr inż. Anna Murawska (orcid.org/0000-0002-3944-7657)
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  Katedra Ekonomii i Prawa Gospodarczego
  ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz, tel. (52) 340 88 70
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3250
  nierówności społeczne, obszary wiejskie, polityka, spójność, dochody, współczynnik Giniego
  J31, J32, J38, R58
  pl

  Przedstawiono nierówności społeczne na obszarach wiejskich w Polsce w świetle realizacji celów polityki spójności. W ramach realizacji celu dokonano analizy dochodów w gospodarstwach domowych należących do określonej grupy społeczno-ekonomicznej oraz w zależności od miejsca zamieszkania (miasto – wieś). Podczas analiz zastosowano ilościowy miernik pomiaru nierówności w postaci współczynnika Giniego. Zaprezentowano dynamikę zachodzących zmian w latach 2006-2015. Sytuacja dochodowa w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich oraz rolników poprawia się, jednak ten trend nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu się nierówności dochodowych ludności zamieszkałej na wsiach.

  Baer-Nawrocka Agnieszka, Walenty Poczta. 2010. Przemiany w rolnictwie. [W] Polska wieś 2014. Raport o staniewsi (Agricultural transformation. [In] Polish countryside 2014. Report on the state of the village), ed. J. Wilkin, I. Nurzyńska, 85-124. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

  Eur-Lex. 2017. Baza aktów prawnych Unii Europejskiej. Jednolity akt europejski z 1986 r. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0027, dostęp 9.06.2017.

  Golinowska Stanisława, Ewa Kocot, Zofia Morecka, Agnieszka Sowa. 2011. Ekspertyza „Spójność społeczna: aktywność– solidarność – wsparcie na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 (Expertise „Socialcohesion: activity – solidarity – support for the needs of updating the National Development Strategy 2007-2015”). Warszawa: IPiSS.

  GUS. 2007-2016. Budżety gospodarstw domowych w 2006 r., …, 2015 r. (Household budgets in 2006, ..., 2015). Warszawa: GUS.

  KE. 2004. Nowe partnerstwo dla spójności konwergencja konkurencyjność współpraca. Trzeci raport na temat spójnościgospodarczej i społecznej (New partnership for cohesion convergence competitiveness cooperation. Thirdreport on economic and social cohesion). Luksemburg: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_pl.htm, dostęp 9.06.2017.

  KE. 2014a. Polityka spójności i Polska (Cohesion policy and Poland). Luksemburg: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/poland_pl. pdf, dostęp 6.06.2017.

  KE. 2014b. Wprowadzenie do unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 (Introduction to the EU cohesion policy for2014-2020). Luksemburg: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_pl.pdf, dostęp 6.06.2017.

  KE. 2014c. 10 pytań na temat polityki spójności – Polityka regionalna UE (10 questions about cohesion policy – EUregional policy). Luksemburg: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/faq/1, dostęp 9.06.2017.

  Murawska Anna. 2014a. Sytuacja finansowa wiejskich gospodarstw domowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju(The financial situation of rural households in the context of sustainable development). Roczniki Naukowe SERiAXVI (1): 147-152.

  Murawska Anna. 2014b. Spójność społeczna i poziom życia w krajach Unii Europejskiej – analiza wielowymiarowa(Social cohesion and standard of living in the countries of the European Union − multivariate analysis). Marketingi Rynek 10: 132-140.

  Podemski Krzysztof. 2009. Nierówności ekonomiczne w europejskich krajach postkomunistycznych z globalnejperspektywy – wybrane zagadnienia. [W] Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności (Economic inequalities in European post-communist countries from a g lobal perspective – selected issues. [In] Dispute overthe social significance of social inequalities), ed. K. Podemski, 45-66. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

  Popławski Wiesław. 2009. Nierówności przez pryzmat kapitału społeczno-kulturowego wsi polskiej (Inequalities fromthe point of view of socio-cultural capital of Polish countryside). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy15: 37-47.

  Sen Amartya K. 1973. On Economic inequality. Oxford: Clarendon Press.

  Sen Amartya K. 1997. From Income Inequality to economic inequality. Southern Economic Journal 64 (2): 384-401.

  Sen Amartya K. 2000. Social justice and distribution of income. [In] Handbook of Income Distribution, ed. A.B. Atkinson,F. Bourguignon, 59-85. Amsterdam: Elsevier.

  Słownik języka polskiego (Dictionary of the Polish language). 2017. Warszawa: PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/nierownosc;2489688.html, dostęp 9.06.2017.

  Wrzeszcz-Kamińska Grażyna. 2009. Grupy interesu a spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej. [W]Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej (Interest groups and social and economic cohesion of theEuropean Union. [In] Social and economic cohesion of the European Union), ed. G. Wrzeszcz-Kamińska, 11-121. Wrocław: WSH.

 33. Zbigniew Nasalski 212-217 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr Zbigniew Nasalski (orcid.org/0000-0002-7633-4846)
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
  ul. Oczapowskiego 4, 10-957 Olsztyn
  tel. (89) 523 44 30
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3251
  innowacje, motywy innowacyjności, gospodarstwa rolnicze
  Q55
  pl

  Celem badań była identyfikacja motywów podejmowania działalności innowacyjnej w gospodarstwach użytkujących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko- -mazurskim. Przedmiotem badań były opinie rolników na temat motywów podejmowania działalności innowacyjnej w ich gospodarstwach. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. W opinii badanych, najbardziej motywacyjne oddziaływanie proinnowacyjne miały: szansa zwiększenia sprzedaży, zwiększenie rentowności prowadzonej działalności oraz obniżenie kosztów produkcji.

  Grzybowska Barbara. 2008. Motywy i efekty innowacji w przedsiębiorstwach województwa warmińsko--mazurskiego (Motives and effects of innovations in enterprises of the Warmian-Masurian Voivodeship). Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 1 (1): 401-408.

  Juchniewicz Małgorzata, Barbara Grzybowska. 2010. Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce (Innovativenessof micro enterprises in Poland). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Kałuża Halina, Agnieszka Ginter. 2014. Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników(Innovations in agricultural farmsof young farmers). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznegowe Wrocławiu 361: 89-98.

  Kałuża Halina, Monika Rytel. 2010. Innowacyjność w świetle studium przypadku gospodarstw rolniczychz gminy Mokobody (Innovativeness in a case study of agricultural farms in the Mokobody commune). Roczniki Naukowe SERiA XII (5): 68-72.

  Schumpeter Joseph A. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego (Theory of economic development). Warszawa:PWN.

  Wiśniewska Joanna, Krzysztof Janasz (red.). 2013. Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami(Innovation and quality management in organizations).Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

 34. Dariusz Paszko, Paweł Krawiec, Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska 218-223 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr Dariusz Paszko (orcid.org/0000-0002-2140-5029)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa
  ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
  tel. (81) 524 71 61
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3252
  koszty produkcji, opłacalność, maliny pod osłonami
  D24
  pl

  Przedstawiono porównanie kosztów i opłacalności produkcji malin deserowych uprawianych w tunelu foliowym w wybranym gospodarstwie sadowniczym w latach 2015-2016. Uprawę malin pod osłonami cechowały bardzo wysokie nakłady inwestycyjne – koszty zakupu konstrukcji tunelu z wyposażeniem oraz założenia plantacji wyniosły średnio 337,6 tys. zł/ha. Całkowite koszty bezpośrednie produkcji maliny (łącznie z amortyzacją tunelu i plantacji) wyniosły średnio 142,0 tys. zł/ha. Najbardziej dochodowa była uprawa malin odmiany Sokolica na macie polipropylenowej, wartość nadwyżki bezpośredniej wyniosła 200,4 tys. zł, najmniej zaś odmiany Laszka, bez ściółki – 8,1 tys. zł/ha. Przeprowadzone badania wykazały, że uprawa malin pod osłonami w warunkach Polski może być opłacalna.

  Augustyńska-Grzymek Irena, Marcin Cholewa, Mariusz Dziwulski, Arkadiusz Orłowski, Aldona Skarżyńska, IzabelaZiętek, Krzysztof Zmarzłowski. 2009: Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczychw 2018 roku. Raport PW 140 (Production, costs and direct surplus of selected agricultural products in 2018. Multiannual Plan Report 140). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Baranowska, Alicja, Krystyna Zarzecka. 2012. Opłacalność uprawy malin (Profitability of raspberries cultivation. Roczniki Naukowe SERIA XIV (1): 26-28.

  Baranowska Alicja, Krystyna Zarzecka. 2014: Koszty uprawy malin odmiany Polesie (Cultivation costs of raspberriesvariety polesie). Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 15-19.

  Ciebień Marcin, Leszek Rachoń, Paweł Krawiec. 2012. Pozycja Polski w światowej produkcji malin w latach 2003-2012 (Position of Poland in the world production of raspberries in the years 2003-2012). Roczniki Naukowe SERiAXVII (2): 16-19.

  Grzebyk Mariola, Zdzisław Kryński. 2011: Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne(Competition and enterprise competitiveness. Theoretical aspects). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego20: 107-118.

  Kowalczyk Zbigniew. 2006: Poziom i struktura nakładów pracy w wybranych gospodarstwach sadowniczych (Weardegree and structure for technical fixed assets in different types of farms). Inżynieria Rolnicza 11: 209-214.

  Kraciński Paweł. 2014. Zbiory i rozdysponowanie produkcji truskawek, malin i porzeczek w Polsce w latach 2001-2012(Harvesting and disposal of the production of strawberries, raspberries and currants in Poland). Roczniki NaukoweEkonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (2):132-140.

  Maksimovic Goran, Ljubisa Milacic. 2013. Cost effectiveness of raspberries growing in rural areas of North Kosovo. [In] Book of Proceedings. Fourth International Scientific Symposium “Agrosym 2013”, Jahorina, Bosnia andHerzegovina, 3-6 October, 2013. Sarajevo: University of East Sarajevo Faculty of Agriculture.

  Nosecka Bożena (red.). 2012. Czynniki konkurencyjności sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie. ProgramWieloletni 2011-2014. Raport nr 54 (Factors of competitiveness of the agri-food sector in the modern world.

  Multiannual Program 2011-2014. Report No. 54). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Nosecka Bożena, Pawlak Karolina, Walenty Poczta. 2011. Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. ProgramWieloletni 2011-2014. Raport nr 7 (Selected aspects of the competitiveness of agriculture. Multiannual Program2011-2014. Report No. 7). Warszawa: IERIGŻ-PIB.

  Paszko Dariusz. 2006. Wybrane problemy rachunku ekonomicznego na przykładzie specjalistycznych gospodarstwsadowniczych województwa lubelskiego (Selected aspects of economic accounting for specialist fruit farms in theLublin province). Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 14: 96-106.

  Paszko Dariusz, Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska. 2016. Wahania koniunktury w produkcji owoców jagodowychw Polsce i na świecie (Seasonal fluctuations in berries production in Poland and in the world). Zeszyty NaukoweSGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego XVI (31) 3: 301-312.

  Stankiewicz Marek J. 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwaw warunkachglobalizacji (The competitiveness of the company. Building company’s competitiveness in the conditionsof globalization). Toruń: TNOiK Dom Organizatora.

  Woś Augustyn. 2001. Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa (Internal competitiveness of agriculture). Warszawa:IERiGŻ.

  Zaremba Łukasz. 2014: Polski i światowy rynek malin i ich przetworów (Polish and global market of raspberriesand their preserves). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego XIV (1): 148-156.

 35. Benedykt Pepliński 224-230 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr Benedykt Pepliński (orcid.org/0000-0003-2568-6814)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Katedra Zarządzania i Prawa
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  tel. (61) 848 71 09
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3253
  trzoda chlewna, obsada, pogłowie, analiza regionalna
  O13, O18, R11
  pl

  Celem badań była ocena regionalnych zmian pogłowia i obsady trzody chlewnej w latach 1960- 2015 na poziomie wojewódzkim i w latach 1996-2010 na poziomie powiatowym. Analizę na poziomie wojewódzkim podzielono na dwa okresy, co uwidoczniło przyspieszenie procesu polaryzacji poziomu pogłowia w Polsce po 1990 roku. Analiza wykazała wzrost znaczenia województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego oraz zwiększenie udziału w krajowym pogłowiu 10 i 76 powiatów o największym pogłowiu i obsadzie trzody chlewnej.

  Bank Danych Lokalnych (Local Data Base). GUS. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.

  Blicharski Tadeusz, Anna Hammermaister (red.). 2013. Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzodychlewnej w Polsce do roku 2030 (Strategy for the reconstruction and development of pig productionin Poland by 2030). Warszawa: MRiRW.

  GUS. 1961-2016. Rocznik statystyczny 1960 r, …, 2015 r. (Statistical Yearbooks 1960, ..., 2015). Warszawa:GUS.

  Mirkowska Zofia, Wojciech Ziętara. 2015. Sytuacja ekonomiczna i efektywność polskich gospodarstwtrzodowych (Economic situation and productivity of the Polish pig holdings). Zagadnienia EkonomikiRolnej 1 (342): 42-56.

  Pepliński Benedykt. 2013. Wpływ opłacalności produkcji trzody chlewnej na zmiany pogłowia świń wPolsce. Analiza regionalna (Impact of the profitability of pig production on changes in the pig populationin Poland. Regional analysis). Roczniki Ekonomiki Rolnictwa Rozwoju Obszarów Wiejskich100 (2): 75-87.

  Pepliński Benedykt. 2016. Factors affecting changes in the population of sows in Poland. Regional analysis. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 15 (1): 75-87.

  Szczęśniak Bartosz, Michał Zasadzień, Łukasz Wapienik. 2012. Zastosowanie analizy Pareto oraz diagramuIshikawy do analizy przyczyn odrzutów w procesie produkcji silników elektrycznych (Pareto analysisand Ishikawa diagram in analysing the causes of manufacturing rejects in production of electric motors). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 63: 125-147.

 36. Agnieszka Poczta-Wajda, Karolina Pawlak 231-237 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr Agnieszka Poczta-Wajda (orcid.org/0000-0001-5618-1590)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
  tel. (61) 854 30 21 (17)
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3371
  protekcjonizm w rolnictwie, polityka handlowa, GTAP, mierniki wsparcia
  F13, Q17, Q18
  pl

  Sytuacja na rynkach rolnych w krajach azjatyckich, a także przyszłość polityki rolnej i polityki handlowej względem produktów żywnościowych w tych krajach ma istotne znaczenie dla producentów żywności w innych częściach świata, szczególnie z krajów rozwiniętych. Celem artykułu jest zaprezentowanie bieżących trendów w zakresie polityki rolnej w wybranych rozwijających się krajach azjatyckich, z wykorzystaniem mierników wsparcia producentów rolnych publikowanych przez Bank Światowy i OECD, a także zbadanie za pomocą modelu równowagi ogólnej GTAP globalnych skutków ewolucji polityki handlowej w tych krajach, przy założeniu zarówno jej pełnej liberalizacji, jak i wzrostu protekcjonizmu. Badania wskazują, że podniesienie ceł na produkty rolne w badanych krajach do maksymalnego dopuszczalnego poziomu doprowadziłoby do obniżenia wartości obrotów handlowych i spadku PKB w innych częściach świata, natomiast pełna redukcja ceł byłaby czynnikiem stymulującym handel i korzystnie wpływającym na PKB reszty świata.

  Anderson Kym, Signe Nelgen. 2013. Updated Global and National Estimates of Distortions to AgriculturalIncentives, 1955-2011. Washington D.C.: World Bank.

  Cadot Olivier, Marcelo Olarreaga, Johann Tschopp. 2010. Trade Agreements and Trade Barrier Volatility. [In] The Political Economy of Agricultural Price Distortions, ed. K. Anderson, Baltimore: CambridgeUniversity Press.

  Hertel Thomas, Marinos Tsigas. 1997. Structure of GTAP. [In] Global Trade Analysis: Modelling andApplications, ed. T. Hertel, Baltimore: Cambridge University Press.

  Honma Masayoshi, Youjiro Hayami. 2009. Japan, Republic of Korea and Taiwan, China. [In] Distortionsto agricultural incentives: A global perspective. 1955-2007, ed. K. Anderson. Washington D.C.:World Bank.

  Masters Will, Andres Garcia. 2010. Agricultural Price Distortions and Stabilization. [In] The PoliticalEconomy of Agricultural Price Distortions, ed. K. Anderson, Baltimore: Cambridge University Press.

  OECD. 2016a, Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2016. Paris.

  OECD. 2016b, OECD’S Producer Support Estimate and Related Indicators of Agricultural Support. Concepts, Calculations, Interpretation and Use (The PSE Manual). Paris: OECDOrden David, David Blandford, Tim Josling. 2011. WTO Disciplines on Agricultural Support. Seeking aFair Basis for Trade. New York: Cambridge University Press.

  World Bank. 2016. World Development Indicators. Washington: World Bank. http://databank.worldbank. org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators.

  WTO. 2016, World Tariff Profiles 2016. Geneva: WTO, ITC, UNCTAD.

 37. Halina Powęska 238-243 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  Halina Powęska, PhD (orcid.org/0000-0002-6122-9517)
  Warsaw University of Life Sciences, SGGW Poland
  Faculty of Economic Sciences
  Nowoursynowska Str. 166, 02-787 Warsaw, Poland
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3255
  dobra kultury, fundusze pomocowe UE, województwo dolnośląskie, obszary wiejskie
  Z32, Z19, P48
  en

  Celem artykułu jest analiza sposobów wydatkowania funduszy pomocowych UE tematycznie powiązanych z dobrami kultury, z uwzględnieniem obszaru pochodzenia beneficjenta w okresie 2007-2015. Środki finansowe EU są ważnym źródłem odbudowy i zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego oraz ich przystosowania do realizacji zadań, umożliwiających powstawanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Wykorzystano dane bazy SIMIK Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie analizy wartości całkowitej oraz poziomu dofinansowania do realizowanych projektów ze środków UE wykazano, że obszary wiejskie województwa dolnośląskiego były beneficjentem ponad 20% wartości dofinasowania ze środków UE do projektów o charakterze kulturowym i ustępowały pod tym względem stolicy województwa. Jednocześnie w gminach wiejskich i małych miastach odnotowano największy udział procentowy funduszy z UE w wartości całkowitej realizowanych projektów.

  MIiR (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). 2013. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów. Wersja 3.15(Operational Program Infrastructure and Environment. National Strategic Reference Framework2007-2013. Detailed description of the priorities. Version 3.15). Warszawa: Ministry of Infrastructureand Development.

  MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). 2011. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka2007-2013. Wersja ujednolicona, zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2011(Operational Program Innovative Economy 2007-2013. Codified version, approved by the EuropeanCommission on December 22, 2011). Warszawa: Ministry of Regional Development.

  MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). 2013a. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Operational Program Human Capital 2007-2013.

  National Strategic Reference Framework 2007-2013). Warszawa: Ministry of Regional Development. MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). 2013b. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013(wersja z 29.10.2013 obowiązująca od 29.10.2013 (Operational Program Technical Assistance 2007-2013(version from 29.10.2013 in force from October 29, 2013). Warszawa: Ministry of Regional Development.

  Powęska Halina. 2016. Categorisation of products of projects carried out in Lubelskie Povince in thefield of cultural assets co-financed under operational programs 2007-2013(2015). Roczniki NaukoweSERiA XVIII (4): 196-201.

  Rakowska Joanna. 2012. Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne (Area classifications – the criteria, definitions, methods of delimitation. Methodologicaland statistical study). Warszawa: Wieś Jutra.

 38. Anna Rosa, Agnieszka Jakubowska 244-249 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr Anna Rosa (orcid.org/0000-0002-0247-6593)
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  Polska Akademia Nauk
  Zakład Ekonomii Wsi
  ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
  tel. (22) 657 28 27
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  dr Agnieszka Jakubowska
  (orcid.org/0000-0002-3610-8713)
  Politechnika Koszalińska
  Katedra Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
  tel. (94) 343 91 23
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3256
  wykluczenie społeczne, obszary wiejskie, bezrobocie, ubóstwo, edukacja
  I24, I32, R23
  pl

  Celem artykułu jest ocena stopnia zagrożenia obszarów wiejskich krajów UE zjawiskiem ekskluzji społecznej. Analizie poddano zmienne opisujące poziom ubóstwa, bezrobocia oraz wykształcenia mieszkańców wsi. W celu kwantyfikacji badanego zjawiska wykorzystano miernik syntetyczny pozwalający wskazać obszary wiejskie krajów UE o najwyższym stopniu zagrożenia. Podjęto próbę określania specyfiki obszarów wiejskich krajów „starej” i „nowej” UE w kontekście zróżnicowania przyjętych w badaniu czynników ekskluzji. Uzyskane wyniki sugerują, że w przypadku badanego zjawiska nie występuje klasyczny podział na problem krajów UE-15 i UE-CEE, jednak dokonana ocena różnic w rozkładzie poszczególnych czynników ekskluzji w obu grupach referencyjnych wskazała, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej, przy stosunkowo korzystnej strukturze wykształcenia mieszkańców wsi, są nadal w dużo większym stopniu zagrożone ryzykiem ubóstwa.

  Akerlofow George. 1997. Social Distance and Social Decisions. Econometrica 65 (5): 1005-1027.

  Chakravarty Satya R., Conchita D’Ambrosio. 2006. The Measurement of Social Exclusion. Review ofIncome and Wealth 52 (3): 377-398, doi: 10.1111/j.1475-4991.2006.00195.x.

  EUROSTAT. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp 16.04.2017.

  Gore Charles, Jose B. Figueiredo. 2003. Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu(Social exclusion and anti-poverty policy). Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 5: 9-35.

  Jarosz Maria. 2008. Obszary wykluczenia w Polsce. [W] Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialnyi etniczny (Areas of exclusion in Poland. [In] Excluded. The social, material and ethnic dimension),ed. M. Jarosz, 10. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

  Jordan Bill. 1996. A theory of poverty and social exclusion. Cambridge: Polity Press.

  Levitas Ruth, Christina Pantazis, Eldin Fahmy, David Gordon, Eva Lloyd, Demi Patsios. 2007. The multi-dimensional analysis of social exclusion: Rreport prepared for the social exclusion unit. Bristol:University of Bristol.

  Nowak Julitta. 2008. Potencjalne i realne ograniczenia procesu wykluczenia społecznego. [W] Meandrywykluczenia społecznego (Potential and real limitations of the process of social exclusion. [In] Meanderof social exclusion), ed. J. Nowak, 10-11. Warszawa: WSP TWP.

  Pokrzywa Magdalena, Sławomir Wilk (red.). 2013. Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunkidziałań (Social exclusion. Diagnosis, dimensions and directions of activities). Rzeszów: UniwersytetRzeszowski.

  Raczkowska Małgorzata. 2012. Ekskluzja społeczna na obszarach wiejskich w Polsce (Social exclusionin rural areas of Poland). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (4): 49-55.

  Rada Europejska. 2010. Konkluzje, EUCO 13/10 (Conclusions, EUCO 13/10). Bruksela, 17 czerwca 2010.

  Silver Hilary. 1994. Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. International Labour Review133 (5-6): 531-578.

  Tarkowska Elżbieta. 2006. Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy. [W] Współczesnespołeczeństwo polskie. Dynamika zmian (Poverty and social exclusion. Concepts and Polishproblems. [In] Contemporary Polish society. Dynamics of changes), ed. J. Wasilewski, 345-348. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 39. Krzysztof Rutkiewicz, Angelika Pruchnicka 250-257 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr inż. Krzysztof Rutkiewicz (orcid.org/0000-0001-7675-4704)
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
  tel. (71) 320 17 95, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3257
  pomoc publiczna, rolnictwo, leśnictwo, obszary wiejskie, polityka konkurencji, UE
  F15, F36, H25, H41, Q14, Q18
  pl

  Celem badań było omówienie prawno-ekonomicznych aspektów udzielania pomocy publicznej w sektorze rolnictwa, leśnictwa i na obszarach wiejskich w świetle polityki konkurencji UE w latach 2004-2015. Zastosowano metodę dedukcji, opisową, krytyczno-poznawczą i porównawczą analizę danych statystycznych (z bazy EUROSTAT) w zakresie wartości i struktury pomocy dla 49 celów sektorowych w krajach UE-28. Pomoc publiczna w UE stanowi instrument realizacji celów WPR, który wzmacnia konkurencyjność i rentowność wszystkich gałęzi rolnictwa, promuje zrównoważoną gospodarkę leśną i rozwój terytorialny obszarów wiejskich, stymulując działania na rzecz klimatu i efektywności energii. Do największych beneficjentów pomocy w sektorze rolnictwa w latach 2004-2015 należały: Francja (16%), Niemcy (12%), Finlandia (10%), Włochy (9%), Hiszpania (8%), Polska (7%), Wielka Brytania (6%) i Holandia (5%). W strukturze pomocy w UE-28 dominującym przeznaczeniem były zwolnienia podatkowe (14%), a następnie: inwestycje w gospodarstwach rolnych (13,6%), wsparcie sektora produkcji zwierzęcej (8%), zwalczanie chorób zwierząt (6%), dopłaty do składek na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (5,4%), wsparcie techniczne (5%), pomoc w leśnictwie (4,8%) oraz na badania i rozwój (4,7%), przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom pogodowym (4%), środki na ochronę środowiska i rekompensatę szkód klęsk żywiołowych i innych zdarzeń nadzwyczajnych (po 3,5%).

  Ambroziak Adam. 2009. Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski po akcesji. [W] Polityki gospodarczeUnii Europejskiej (State aid in the EU law. Implications for Poland [In] Implications for Poland), ed. E. Kawecka--Wyrzykowska,121-170. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

  Barcz Jan, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda. 2016. Integracja europejska w okresie przemian(European integration in the period of change). Warszawa: PWE.

  Domachowska Katarzyna. 2004. Rolnictwo i rybołówstwo. [W] Konkurencja (Agriculture and fisheries. [In] Competition), ed. Z. Brodecki, 437-438. Warszawa: LexisNexis.

  Jankowska Agnieszka, Mirosław Marek. 2009. Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe(Admissibility of public aid. Community and national regulations). Warszawa: C.H.Beck.

  Kaczmarek Tadeusz. 2004. Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa (Rules of order in the market economy. The role of the state). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

  KE (European Commission). 2010. Komunikat Komisji. „Europa 2020”. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonegorozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Communication from the Commission. „Europe 2020”. A strategy forsmart, sustainable and inclusive growth). Brussels: European Commission.

  KE (European Commission). 2011. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii„Europa 2020” (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economicand Social Committee and the Committee of the Regions. A resource-efficient Europe - Flagship initiative of the Europe2020 strategy). Brussels: European Commission.

  KE (European Commission). 2014. Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym orazna obszarach wiejskich w latach 2014-2010 (European Union guidelines on state aid in the agricultural and forestry sectorsand in rural areas in 2014-2010). Brussels: European Commission.

  Korbutowicz Teresa. 2004. Polityka konkurencji Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej w latach 1962-1997 (Competitionpolicy of the European Community and the European Union in the years 1962-1997). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

  Rozporządzanie Rady (WE) nr 3/2008 z 17.12.2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktówrolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Council Regulation (EC) No 3/2008 of 17.12.2007 on informationand promotion activities for agricultural products on the internal market and in third countries). Dz.Urz. UE, L 3, 5.1.2008.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z 13.03.2013 r. ustanawiające szczególne środki w dziedzinierolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w UE i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 (Regulation(EU) No 228/2013 of the European Parliament and of the Council of 13.03.2013 laying down specific measures in thefield of agriculture for the outermost regions of the EU and repealing Council Regulation (EC) No. 247/2006). Dz.Urz. UE, L 78, 20.3.2013.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z 13.03.2013 w sprawie szczególnych środków dotyczącychrolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006 (Regulation (EU)No 229/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 on specific measures regarding agriculturefor the smaller Aegean islands and repealing Council Regulation (EC) No 1405/2006). Dz.Urz. UE, L 78, 20.3.2013.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 ustanawiające wspólne przepisy dotycząceEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, EuropejskiegoFunduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego FunduszuSpołecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenieRady (WE) nr 1083/2006 (Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17.12.2013establishing common rules on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, theEuropean Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down generalprovisions concerning the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the EuropeanMaritime and Fisheries Fund, and repealing Council Regulation (EC) No. 1083/2006). Dz.Urz. UE, L 347, 20.12.2013.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 17.12.2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarówwiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenieRady (WE) nr 1698/2005 (Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17.12.2013 onsupport for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing CouncilRegulation (EC) No. 1698/2005). Dz.Urz. UE, L 347, 20.12.2013.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z 17.12.2013 w sprawie finansowania wspólnej politykirolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE)nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Regulation (EU) No 1306/2013 of the EuropeanParliament and of the Council of 17.12.2013 on the financing, management and monitoring of the common agriculturalpolicy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC ) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC)No 1290/2005 and (EC) No 485/2008 (Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Councilof 17.12.2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing CouncilRegulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC ) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No485/2008). Dz.Urz. UE, L 347, 20.12.2013.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatnościbezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenieRady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Regulation (EU) No 1307/2013 of the EuropeanParliament and of the Council of 17/12/2013 laying down rules on direct payments to farmers based on support schemesunder the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC)) No. 73/2009). Dz.Urz. UE, L 347, 20.12.2013.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólną organizacjęrynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001oraz (WE) nr 1234/2007 (Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17/12/2013establishing a common organization of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No. 922/72, (EEC) No. 234/79, (EC) No. 1037 / 2001 and (EC) No. 1234/2007). Dz.Urz. UE, L 347, 20.12.2013.

  Strzyczkowski Kazimierz. 2007. Prawo gospodarcze publiczne (Public economic law). Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.

  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana (Treaty on the functioning of the European Union. Consolidatedversion). 2008. Dz.Urz. UE, C 115, 9.5.2008.

  Wojtyna Andrzej. 1990. Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka (Modern capitalist state and theeconomy. Theory and practice). Warszawa: PWN. http://ec.euroopa.eu/euroostat/tgm_comp/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=comp_ag_01&plugin=1, access:15.06.2017. http://ec.euroopa.eu/euroostat/tgm_comp/printTable.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=comp_ag_01&printPreview=true, access: 15.06.2017. http://ec.euroopa.eu/euroostat/tgm_comp/printTable.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=comp_ag_03&printPreview=true,access: 15.06.2017.

 40. Łukasz Satoła 258-264 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr inż. Łukasz Satoła (orcid.org/0000-0001-6714-4568)
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
  Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  tel. (12) 662 43 71
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3258
  gospodarka komunalna, infrastruktura, samorząd terytorialny, usługi publiczne
  H44, H76, L95
  pl

  Celem artykułu jest próba oceny postrzegania usług użyteczności publicznej przez mieszkańców

  społeczności lokalnych. Materiał badawczy stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 24 gminach. Pomimo odnotowanego zróżnicowania poziomu zadowolenia mieszkańców z usług publicznych, generalnie ich opinie świadczyły o dobrym zaspokojeniu potrzeb publicznych. Najwyższe oceny uzyskały usługi edukacyjne, a najgorzej oceniona została infrastruktura kanalizacyjna. Wyniki potwierdziły również, że stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie usług użyteczności publicznej determinuje w znacznej mierze ocenę działania władz lokalnych.

  Ahmad Ehtisham, Georgio Brosio, Vito Tanzi. 2008. Local service provision in selected OECD countries:Do decentralized operations work better? [In] IMF Working Paper WP/08/67. International MonetaryFund.

  Bognetti Giuseppe, Gabriel Obermann. 2008. Liberalization and privatization of public utilities: origins ofthe debate, current issues and challenges for the future. Annals of Public and Cooperative Economics79 (3-4): 461-485.

  Byjoch Krzysztof, Sylwester Redeł. 2000. Prawo gospodarki komunalnej (Municipal economy law). Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.

  Dylewski Marek, Beata Filipiak. 2005. Usługi publiczne. [W] Współczesna ekonomika usług (Publicservices. [In] Contemporary economics of services), ed. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa,13-27. Warszawa: PWN.

  Janoś-Kresło Mirosława. 2002. Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce (Socialservices in the process of system transformation in Poland). Monografie i Opracowania 512: 1-175.

  Kachniarz Marian. 2007. Efekt skali a efektywność usług publicznych, materiał konferencyjny (The effectof scale and the effectiveness of public services, conference material). Katowice: Akademia Ekonomicznaw Katowicach.

  Kocowski Tadeusz. 2014. Gmina jako przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej (Municipalityas an entrepreneur in social market economy). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego weWrocławiu 372: 193-209.

  Kowalska Magdalena. 2010. Jakość i poziom życia ludności wiejskiej w Małopolsce (The quality of lifeand the subsistence level of rural inhabitans in Małopolska). Roczniki Naukowe SERiA XII (2): 130-134.

  Lange Oskar. 1967. Ekonomia polityczna. Tom 1 (Political economy. Volume 1). Warszawa: PWN.

  Pająk Kazimierz. 2005. Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego (The role oflocal government in shaping local development). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznejw Poznaniu.

  Popularna encyklopedia powszechna. Tom XX (Popular encyclopedia. Volume XX). 1998. Kraków:Wydawnictwo Pinnex.

  Szewczuk Adam, Magdalena Zioło. 2008. Zarys ekonomiki sektora publicznego (Outline of public sectoreconomics). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Wielewska Izabela, Piotr Prus. 2014. Problematyka gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarachwiejskich na przykładzie województwa pomorskiego (Issues of communal waste managementin rural areas, on the example of Pomorskie province). Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 522-528.

  Wojewodzic Tomasz, Wiesław Musiał. 2003. Ocena ważniejszych zasobów i funkcjonowania gmin. [W]Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (Assessment ofmore important resources and functioning of municipalities. [In] Regional conditions of economicdevelopment of agriculture and rural areas), ed. A. Czudec, 9-17. Rzeszów: Wydawnictwo UniwersytetuRzeszowskiego.

  Wollmann Hellmut. 2011. Provision of Public Services in European Countries: From Public/Municipal toPrivate and Reverse? Hrvatska i Komparativna Javna Uprava 11 (4): 889-910.

 41. Agnieszka Siedlecka, Jarosław Żbikowski, Marek Kuźmicki 265-270 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr Agnieszka Siedlecka (orcid.org/0000-0002-1853-0590)
  doc dr Jarosław Żbikowski, dr Marek Kuźmicki (orcid.org/0000-0002-0581-9600)
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  tel. (83) 344 99 05
  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3259
  gospodarstwo domowe, zachowania ekonomiczne, osoba niepełnosprawna
  D1, D19
  pl

  Celem opracowania jest dokonanie oceny wybranych zachowań ekonomicznych wiejskich gospodarstw domowych współtworzonych przez osoby niepełnosprawne. Wszystkie podmioty występujące w systemie gospodarczym realizują w mniejszym lub większym stopniu różnorodne zachowania ekonomiczne. Analizie poddano pozyskiwanie dochodów przez tego rodzaju gospodarstwa. Z uwagi na zakres przestrzenny badań zasadne wydaje się być przypuszczenie, że praca w rolnictwie to dominujące źródło dochodów analizowanych gospodarstw domowych. Postawiona została druga hipoteza, zakładająca, że źródła dochodów gospodarstw domowych determinowane są stopniem niepełnosprawności i okresem, na który orzeczenie zostało wydane. W celu weryfikacji hipotezy przeprowadzono badania ankietowe na grupie 5000 gospodarstw domowych współtworzonych przez osoby niepełnosprawne. Przeprowadzone analizy pozwoliły na pozytywną weryfikację jedynie drugiej hipotezy.

  Becker Gary S. 1990. Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich (Economic theory of human behavior). Warszawa: PWN.

  Flejterski Stanisław. 2007. Metodologia finansów. Podręcznik akademicki (Methodology of finance. Academic handbook). Warszawa: PWN.

  Grotowska-Leder Jolanta. 2011. Zaradny czy bezradny? Strategie życiowe współczesnych Polaków wświetle wybranych wyników badań ogólnopolskich (Resourceful or helpless? The life strategies ofcontemporary Poles in the light of selected national surveys). Zeszyty Naukowe Polskie TowarzystwoEkonomiczne 9: 179-199.

  GUS. 2013. Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 (Households in2011 – results of the census and apartments 2011). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  GUS. 2016. Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstwdomowych, Notatka informacyjna (The situation of households in 2015 in the light of the results ofthe household budget survey, Information note). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań (National census of population and apartments). 2011. Warszawa: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, http://www.niepelnosprawni. gov.pl/p,78,dane-demograficzne.

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitegotekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekaniao niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Announcement of the Minister of Labor andSocial Policy of 8 July 2015 on the publication of a uniform text of the Regulation of the Minister ofEconomy, Labor and Social Policy regarding the assessment of disability and the degree of disability). Dz.U. 2015, poz. 1110.

  Pawłowska-Tyszko Joanna (red.). 2014. Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemupodatkowego i ubezpieczeniowego (Farm incomes and agricultural competitiveness of the tax systemand insurance). Warszawa; IERiGŻ-PIB.

  Siedlecka Agnieszka. 2015. Środowiskowe aspekty funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowychna obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego (Environmental aspects of the functioningof rural households in naturally valuable areas of the Lubelskie voivodeship). Biała Podlaska:Wydawnictwo PSW JPII.

  Świetlik Krystyna. 2011. Zarządzanie budżetem przez gospodarstwa domowe (aspekty teoretyczne i praktyczne)(Budget management by households (theoretical and practical aspects). Handel Wewnętrzny5 (334): 3-11.

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Act of 27 August 1997 on vocational and social rehabilitation and employment ofdisabled persons). Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm., rozdział 2, art. 3.1.

 42. Jakub Sikora, Zofia Gródek-Szostak, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec 271-275 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora (orcid.org/0000-0002-6017-4374)
  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3260
  innowacje otwarte, przedsiębiorczość, konkurencja
  D8, D81, D83, Q5, Q59
  pl

  Celem artykułu jest przybliżenie istoty modelu innowacji otwartych w sektorze rolno-spożywczym oraz prezentacja wyników badania wśród małopolskich przedsiębiorców w zakresie oceny wykorzystania koncepcji w praktyce. Badaniem objęto 58 podmiotów. Świadomość istnienia i praktycznego zastosowania modelu innowacji otwartych była stosunkowo niewielka.

  Almirall Esteve, Ramon Casadesus-Masanell. 2010. Open versus closed innovation: a model of discoveryand divergence. Academy of Management Review 35 (1): 27-47.

  Brasili Cristina, Roberto Fanfani. 2006. Agri-food districts: theory and evidence. The New EuropeanRurality: Strategies for Small Firms. Cornwall: MPG Books Ltd.

  Chesbrough Henry William. 2001. Open innovation. Boston, Massachusetts: Harvard Business SchoolPress.

  Chiaroni Davide, Vittorio Chiesa, Federico Frattini. 2011. The open innovation journey: how firms dynamicallyimplement the emerging innovation management paradigm. Technovation 31 (1): 34-43.

  Gródek-Szostak Zofia. 2016. Stosowanie koncepcji User-Driven Innovation w działalności innowacyjnejprzedsiębiorstw. [W] Zarządzanie jakością w administracji i biznesie (The use of the concept of User--Driven Innovation in the innovative activities of enterprises. [In] Quality management in administrationand business), ed: P. Celeja, M. Kaczmarek, 75-88. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

  Gródek-Szostak Zofia, Danuta Kajrunajtys, Agnieszka Chęcińska-Zaucha. 2016a. Wpływ instytucjiotoczenia biznesu na zarządzanie procesem transferu technologii w przedsiębiorstwie. [W] Procesyw organizacji – wybrane aspekty (Impact of business environment institutions on the management ofthe technology transfer process in the enterprise. [In] Processes in the organization – selected aspects),ed. nauk. Ewa Mazur-Wierzbicka, s. 33-46, Szczecin: ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna.

  Gródek-Szostak Zofia, Anna Szeląg-Sikora, Danuta Kajrunajtys. 2016b. Profesjonalizacja usług doradczychwspierających kreatywność i innowacje w organizacji (The professionalization of advisory servicessupporting creativity and innovation in an organisation). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiii Informatyki w Krakowie 12: 66-76.

  Jongen Wim. 2005. Innovation in agri-food systems: product quality and consumer acceptance. Wageningen:Academic Publication.

  Juchniewicz Małgorzata. 2014. Model otwartych innowacji w przemyśle spożywczym: skala i znaczeniezjawiska (The model of open innovations in the food industry: the scale and significance of the phenomenon). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 107-118.

  Kozarkiewicz Alina. 2010. Współczesne trendy w innowacyjności – w kierunku otwartych innowacji(Contemporary trends in innovation – towards open innovation). Przegląd Organizacji 5: 20-21.

  Szeląg-Sikora Anna, Zofia Gródek-Szostak, Michał Cupiał, Jakub Sikora. 2016. Rola usług doradczo--informacyjnych w rozwoju agrobiznesu (The role of consulting and information services in thedevelopment of agribusiness). Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 200-215.

 43. Jolanta Sobierajewska 276-281 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  mgr Jolanta Sobierajewska (orcid.org/0000-0002-5161-696X)
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
  Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  tel. (22) 505 45 83
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3262
  gospodarstw sadownicze, konkurencyjność, efektywność
  D24, D33,O13
  pl

  Przedstawiono konkurencyjność i efektywność polskich gospodarstw sadowniczych, objętych systemem monitoringu Polskiego FADN w latach 2013-2015. Konkurencyjność badanych gospodarstw sadowniczych określono wskaźnikiem konkurencyjności, obliczonym jako stosunek dochodu z gospodarstwa rolnego do kosztów użycia własnych czynników produkcji: ziemi, pracy i kapitału (za W. Kleinhanssem). Około 32% gospodarstw przez generowane dochody było w stanie zrekompensować w pełni koszty alternatywne posiadanych własnych czynników produkcji.

  Biswanger Hans Christoph. 2011. Spirala wzrostu, pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesówrynkowych (Spiral of growth, money, energy and creativity in the dynamics of market processes). Poznań: ZYSK I S-ka.

  Brinkmann Theodor. 1922: Die oekonomik des landwitschaftlichen Betriebes (Economics of agriculturalactivity). Tübingen: Grundriss der Sozialoekonomik.

  GUS. 2016. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.

  GUS. 2012. Charakterystyka gospodarstw rolniczych PSR 2010 (Characteristics of farms. AgriculturalCensus 2010 ). Warszawa: GUS.

  GUS. 2015. Charakterystyka gospodarstw rolniczych w 2013 roku (Characteristics of farms in 2013). Warszawa: GUS.

  Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi. Stan i Perspektywy (Foreign Trade in Agriculturaland Food Products. Status and Perspectives). 2013-2016, No. 38, 40, 42, 44.

  Kleinhanss Werner. 2015. Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolniczych w Niemczech(Competitiveness of the major types of agricultural holdings in Germany). Zagadnienia EkonomikiRolnej 342 (1): 25-41.

  Pfefferli Stephan. 2011. Kierunki rozwoju szwajcarskiego rolnictwa (Development directions of the Swissagriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 27-45.

  Ziętara Wojciech, Jolanta Sobierajewska. 2012. Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajachUnii Europejskiej (Horticultural holdings in Poland and in selected European Union countries). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Ziętara Wojciech, Marek Zieliński. 2015. Organizacja i efektywność polskich gospodarstw specjalizującychsię w uprawach polowych na tle gospodarstw wybranych krajów. [W] Przedsiębiorstwo i gospodarstworolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (Organization and efficiency of Polish farms specializing infield crops against the farms selected countries. [In] Enterprise and farm in the face of climate changeand agricultural policy), ed. W. Józwiak, 57-102. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

 44. Ewa Szafraniec-Siluta, Danuta Zawadzka 282-288 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr Ewa Szafraniec-Siluta (orcid.org/0000-0001-8168-4325)
  dr hab. Danuta Zawadzka, prof. nadzw. PK (orcid.org/0000-0001-9353-5941)
  Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
  tel. (94) 343 91 64, 343 92 16
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3264
  przedsiębiorstwa rolnicze, przedsiębiorstwa przemysłowe przedsiębiorstwa handlowe, nakłady inwestycyjne na środki trwałe
  G32, Q14
  pl

  Celem badań była ocena struktury nakładów inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce na tle innych rodzajów działalności. Założono, że przedsiębiorstwa przemysłowe z uwagi na znaczenie aktywów trwałych dla działalności operacyjnej oraz specyfikę cyklu produkcyjnego będą się cechowały podobną do przedsiębiorstw rolniczych strukturą nakładów inwestycyjnych, natomiast przedsiębiorstwa handlowe – odmienną. Badania przeprowadzono wykorzystując dane publikowane przez GUS w publikacji Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych.

  Babuchowska Karolina, Renata Marks-Bielska. 2012. Inwestycje w gospodarstwach rolnych. [W] Gospodarstwarolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystanieminstrumentów wspólnej polityki rolnej (Investments in farms. [In] Agricultural holdings of EasternPoland and the tendency of their owners to invest using the instruments of the common agriculturalpolicy), 85-114. Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu.

  Duda Joanna, Anna Wolak-Tuzimek. 2009. Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstww Polsce w latach 2001-2008 (The size and structure of investment expenditures of enterprises inPoland in 2001-2008). Ekonomia Menedżerska 6: 105-117.

  Filipiak Tadeusz. 2014. Nakłady inwestycyjne a wyniki ekonomiczne gospodarstw warzywniczych (Investmentqutlays and economic results of vegetable farms). Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 109-114.

  Franc-Dąbrowska Justyna. 2010. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwachrolniczych (Theoretical and practical aspects of profit management in agricultural enterprises). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Gołębiewska Barbara. 2010. Inwestycje i źródła ich finansowania gospodarstwach o zróżnicowanychpowiązaniach z otoczeniem (The investments and sources of financing in farms of varied relationswith the environment). Roczniki Naukowe SERiA XII (3): 88-92.

  GUS. 2007-2016. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006, ..., 2015 roku (Balancesheet financial results of business entities in 2006, ..., 2015). Warszawa:GUS.

  Jucherski Andrzej, Krzysztof Król. 2013. Obciążenie i nasycenie produktu i ziemi wartością oraz mocąśrodków mechanizacji w wybranych górskich gospodarstwach mlecznych (financial burdens of theproduct and land with the value and power of mechanization means in selected mountain dairy farms). Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (79): 41-50.

  Kata Ryszard. 2010. Problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i innychkrajach Unii Europejskiej (Problem of bank credit use in financing agriculture in Poland and other statesof the European Union). Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 9 (3): 145-156.

  Kocira Sławomir. 2008. Wpływ technicznego uzbrojenia procesu pracy na nadwyżkę bezpośrednią wgospodarstwach rodzinnych (Effect of the technical development of the working process on the directsurplus in family farms). Inżynieria Rolnicza 4 (102): 375-380.

  Kulawik Jacek. 1996. Kredytowanie rolnictwa (Crediting to agriculture). Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy401: 15-18.

  Kusz Dariusz. 2012. Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania procesu modernizacji rolnictwa (Exogenousand endogenous determinants of the agricultural modernization process). Roczniki EkonomiiRolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (2): 53-67.

  Kusz Dariusz. 2009. Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990-2007 (Investment outlaysin Polish agriculture in the years 1990-2007). Roczniki Naukowe SERiA XI (2): 131-136.

  Mandziuk Renata, Przemysław Nawra, Jolanta Ossowska. 2016. Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw(Enterprises’ physical investments). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 1 (79): 545-553.

  Mądra Magdalena. 2009. Źródła finansowania inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolniczych (TheRole of Financial Sources in Individual Farms Investments). Roczniki Naukowe SERiA XI (1): 273-278.

  Mikołajczyk Jarosław. 2009. Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach indywidualnych według wielkościekonomicznej w świetle polskiego FADN (Investment outlays on private farms according to economicvalue in view of Polish FADN system). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 96 (3): 182-190.

  Nowak Anna, Agnieszka Kamińska. 2013. Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych w rolnictwiew Polsce (Regional differentiation of investment input in Polish agriculture). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 103: 17-27.

  Poczta Walenty. 2010. Przemiany w rolnictwie. [W] Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi (Changes inagriculture. [In] Poland village 2010. Report on the state of the village), red. J. Wilkin, I. Nurzyńska,11. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

  Rosłon Jolanta, Daniel Ciupiński. 2014. Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiębiorstw (Investmentsas a determinant of the development of enterprises). Zarządzanie i Finanse 12 (3):183-194.

  Sobczyński Tadeusz. 2009. Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwościrozwojowe (Impact of the economic size of farms in the EU on their development possibilities). ZeszytyNaukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 9 (24): 159-168.

  Sulewski Piotr. 2005. Inwestycje a wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych (Invesments andeconomic results of family farms). Roczniki Naukowe SERiA VII (1): 233.

  Wójcicki Zdzisław. 2014. Analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych gospodarstw rodzinnych (Analysisof needs and investment possibilities in family farms). Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (83): 5-20.

 45. Monika Szafrańska 289-294 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr inż. Monika Szafrańska (orcid.org/0000-0002-4948-7636)
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zakład Ekonomiki i Finansów Przedsiębiorstw
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  tel. (12) 662 43 72, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3265
  obszary wiejskie, prawa konsumentów, usługi bankowe
  D1, G21, I24
  pl

  Celem pracy jest określenie i charakterystyka poziomu znajomości praw konsumenckich na rynku usług bankowych w grupie mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego oraz określenie wybranych czynników społeczno-demograficznych determinujących ten poziom. Zasadniczym źródłem danych wykorzystanych do analizy i wnioskowania były informacje pierwotne uzyskane z badań własnych. Badania metodą wywiadu bezpośredniego zrealizowano w 2016 roku na grupie 370 osób. Wywiad został przeprowadzony z mieszkańcami małopolskiej wsi. W badaniach zastosowano celowy dobór próby. Analiza statystyczna badanego materiału obejmowała sumaryczne wskaźniki statystyczne oraz nieparametryczny test χ2. Jak wynika z analizy, poziom znajomości praw konsumenckich w badanej grupie respondentów był niski. Większość mieszkańców wsi stwierdziła, że ich wiedza z tego zakresu jest niewystarczająca. Odnotowano zróżnicowanie odpowiedzi respondentów w zależności od wieku, wykształcenia i głównego źródła dochodu. Przedstawione rezultaty badań wskazują, że dotychczasowy sposób propagowania wiedzy finansowej prowadzonej przez różne podmioty w Polsce jest mało efektywny.

  Barbrich Przemysław. 2017. Co dla branży oznacza zaufanie? (What does trust mean for the branch?)NowoczesnyBank Spółdzielczy 5: 42-45.

  Dąbrowska Anna. 2012. Konsument na rynku usług bankowych. [W] Ochrona konsumentów na rynku usług bankowychi telekomunikacyjnych (A consumer on the banking services market. [In] Consumer protection in the banking andtelecommunications services market), ed. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, 11-59. Warszawa: Oficyna WydawniczaSzkoła Główna Handlowa w Warszawie.

  EC. 2007. Financial Education. Brussels: European Commission.

  GUS. 2015. Rocznik statystyczny województw – Polska (Statistical Yearbook of the provinces – Poland). Warszawa:Zaklad Wydawnictw Statystycznych.

  Iwanicz-Drozdowska Małgorzata. 2014. Wykluczenie finansowe i edukacja finansowa – kilka uwag w dyskusji. [W]Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego (Financial exclusion and financial education a few comments in the discussion. [In] The role of financial education in limiting financial exclusion), ed. M. Penczar, 113-116. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

  Kata Ryszard. 2011. Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnychz bankami (Endogenous and institutional factors shaping financial relations of farms with banks). Rzeszów: WydawnictwoUniwersytetu Rzeszowskiego.

  Koźliński Tomasz. 2017. Wybrane wyniki badania Polaków nt. korzystania z usług bankowych (Selected results of thePoles on the use of banking services). Warszawa: NBP.

  Kukuła Karol. 2012. Elementy statystyki w zadaniach (Elements of statistics in tasks). Warszawa: PWN.

  TNS Polska. 2016. Reputacja polskiego sektora bankowego (Reputation of the Polish banking sector). Warszawa:TNS Polska.

  Stan wiedzy finansowej Polaków (The state of financial knowledge of Poles). 2009. Raport Fundacji Kronenberga przyCity Handlowy (Report of the Kronenberg Foundation at Citi Handlowy). Warszawa: Dom Badawczy Maison.

  Szafrańska Monika. 2015. Poziom wiedzy finansowej właścicieli drobnych gospodarstw rolnych Małopolsce (Level offinancial knowledge among owners of small agricultural holdings in the Małopolskie Province). Roczniki NaukoweSERiA XVII (2): 224-229.

  UOKiK. 2009. Konsumenci na rynku usług bankowych. Raport (Consumers in the market for banking service. Report). Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 46. Zofia Szewczyk 295-300 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr inż. Zofia Szewczyk (orcid.org/0000-0002-4464-1817)
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  Katedra Ekonomii
  ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Tryb.
  tel. (44) 732 74 35
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3266
  bezpieczeństwo ekologiczne, ochrona środowiska, rozwój zrównoważony
  Q56
  pl

  Celem badań było przybliżenie zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego, zrównoważonego

  rozwoju oraz nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Opracowanie ma charakter przeglądowy i teoretyczno-empiryczny. Zostało sporządzone na podstawie źródeł wtórnych pochodzących z publikacji GUS. Analizy dotyczą wybranych lat z okresu 2000-2015. Nakłady inwestycyjne służące ochronie środowiska według województw oraz grup inwestorów dotyczą roku 2015. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: przegląd literatury, analizę opisową i analizę porównawczą. Nakłady na inwestycje w ochronie środowiska i gospodarce wodnej rosły, ale ich udział w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej nie był duży. Najwięcej nakładów na ochronę środowiska w 2015 roku poniesiono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i śląskim, natomiast najmniej w warmińsko-mazurskim i podlaskim. Od kilku lat struktura grup inwestorów na ochronę środowiska nie zmienia się. Głównym inwestorem są przedsiębiorstwa (których udział w nakładach w 2015 roku wyniósł 67%), kolejnym gminy (z udziałem 27%), następnie jednostki budżetowe (6%).

  Broniewicz Elżbieta, Bazyli Poskrobko. 2003. Nakłady na ochronę środowiska. Metodyka i wyniki badań (Expendituresfor environmental protection. Methodology and research results). Ekonomia i Środowisko 14-15.

  Brundtland Gro Harlen. 1991. Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (Ourcommon future. Report of the World Commission on Environment and Development). Warszawa: PWE.

  Dziamski Zbigniew, Waldemar Nowosielski. 2012. Teoretyczne założenia bezpieczeństwa (The theoretical frameworkfor safety). Prace Naukowe Akademii w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna 7: 201-216.

  GUS. 2016. Na ścieżce zrównoważonego rozwoju (On the path of sustainable development). Warszawa: GUS.

  GUS. 2011-2016. Ochrona środowiska (Environmental protection). Warszawa: GUS.

  Jastrzębska Ewa, Paulina Legutko-Kobus, Dominik Kobus. 2016. Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa Polski. [W]Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego (The ecological dimension of Poland’s security. [W] Poland inthe international security system), ed. M. Pietraś, K. Wojtaszczyk, 206. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

  Jendrośka Jerzy, Magdalena Bar. 2005. Prawo ochrony środowiska. Podręcznik (Environmental law. Manual). Wrocław:Centrum Prawa Ekologicznego.

  Kondratowicz-Pozorska Jolanta. 2014. Ekologiczne gospodarstwa rolne jako podmioty sprzyjające zrównoważonemurozwojowi obszarów wiejskich w Polsce (Ecological farms as element for sustainability development of ruralareas in Poland). Problemy Współczesnej Ekonomii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 35: 71-85.

  Księżopolski Krzysztof M. 2009. Bezpieczeństwo ekologiczne. [W] Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy(Ecological safety. [In] Security of the state. Selected problems), ed. K. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska,178. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

  Michalak Aneta. 2007. Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce (Financing investments in theory and practice). Warszawa: PWN.

  Milewski Roman. 2002. Podstawy ekonomii (Economy basics). Warszawa: PWN.

  Pietraś Marek.1996. Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie (Ecological security in Europe). Lublin: WydawnictwoUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

  Poskrobko Bazyli, Tomasz Poskrobko. 2012. Zarządzanie środowiskiem w Polsce (Environmental management inPoland). Warszawa: PWE.

  Raczkowski Konrad, Katarzyna Żukrowska, Marian Żube. 2013. Interdyscyplinarność Nauk o Bezpieczeństwie (Interdisciplinarityof Security Sciences). Warszawa: Difin.

  Śladkowski Stanisław. 2004. Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczypospolitej Polskiej (Ecological security of the Republicof Poland). Warszawa: Wydawnictwo AON.

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Act of April 2, 1997 Constitution of theRepublic of Poland). Dz.U. z 1997, nr 78, poz. 483. ze zm.

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (The Act of 27 April 2001. Environmental protectionlaw). Dz.U. z 2001, nr 62, poz. 267.

 47. Serhiy Zabolotnyy 301-307 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  Serhiy Zabolotnyy PhD (orcid.org/0000-0003-4701-0495)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Finansów
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: serhiy_zabolotnyy@sggw,pl


  10.5604/01.3001.0010.3267
  przedsiębiorstwo rolnicze, ekonomiczna wartość dodana, ryzyko
  G32
  pl

  Celem opracowania jest przedstawienie zależności między zdolnością do generowania wartości a ryzykiem w przedsiębiorstwach rolniczych. Zdolność do generowania wartości w badanych podmiotach określono za pomocą stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, mierzonej kategorią ekonomicznej wartości dodanej (EVA). Do scharakteryzowania ryzyka działalności zastosowano miary dźwigni operacyjnej i finansowej. W okresach występowania wyższych dźwigni odnotowano niższe stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału przedsiębiorstw rolniczych. Główną przyczyną wzrostu poziomu dźwigni było zwiększenie udziału kosztów stałych w marży brutto wraz ze zmniejszeniem zysku operacyjnego. Świadczyło to o niekorzystnym oddziaływaniu ryzyka operacyjnego wyrażonego wskaźnikami dźwigni na zdolność do generowania wartości w przedsiębiorstwach rolniczych.

  Cieślak Anna. 2003. Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących wnowoczesnej teorii finansów (Behavioral financial economics. Modification of paradigms functioningin modern finance theory). Warszawa: Narodowy Bank Polski.

  Healy Paul M., Krishna G. Palepu. 2001. Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets:a review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics 31: 405-440.

  Judkowiak Agnieszka, Beata Zaleska. 2009. Wybrane zagadnienia dotyczące ryzyka w audycie wewnętrznym(Chosen problems concerning risk in internal audit). Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych iZarządzania 16: 107-120.

  Kinnunen Jyri. 2013. Risk-return trade-off and autocorrelation. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 551:1-50.

  Markowitz Harry. 1952. Portfolio selection. The Journal of Finance 7 (1): 77-91.

  Wasilewski Mirosław, Marta Juszczyk. 2015: Czynniki kształtujące decyzje inwestorów na rynku kapitałowym(Factros influencing the decisions of investors in the capital market) Zeszyty Naukowe UniwersytetuSzczecińskiego nr 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 74 (1): 203-216.

  Wielicki Witold. 2008. Rola kapitału w przedsiębiorstwach agrobiznesu (The role of capital in the agribusinessenterprise). Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G. 95 (1): 67-75.

  Zabolotnyy Serhiy. 2016: Determinanty tworzenia wartości dla właścicieli w przedsiębiorstwach rolniczych(Determinants of value creation for owners in agricultural companies). Roczniki Naukowe SERiA XVIII(5): 288-294.

 48. Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Iwona Mystkowska, Alicja Baranowska, Bożena Głuszczak 308-311 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  prof. dr hab. Krystyna Zarzecka (orcid.org/0000-0002-7792-6448)
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  Katedra Agrotechnologii
  ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
  tel. (25) 643 12 82, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3268
  ziemniak jadalny, plon, koszty, herbicydy, wskaźniki opłacalności
  Q1, Q14
  pl

  Zaprezentowano wyniki 3-letniego doświadczenia polowego z zastosowaniem różnych sposobów pielęgnacji w uprawie ziemniaków jadalnych. Obiekty doświadczalne obejmowały pięć sposobów pielęgnacji: obiekt kontrolny z pielęgnacją mechaniczną i cztery obiekty pielęgnacji mechaniczno-chemicznej z użyciem herbicydów i ich mieszanin – Command 480 EC, Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC + Afalon Dyspersyjny 450 SC. Analizy ekonomicznej dokonano na podstawie zrealizowanych zabiegów oraz nakładów materiałowych. Efekty ekonomiczne zabiegów ochrony roślin określono na podstawie wskaźników przyjętych w ochronie roślin, takich jak: wskaźnik pokrycia kosztów (Wpk) i orientacyjne wskaźniki opłacalności (E1 i E2). Orientacyjne wskaźniki opłacalności E1 i E2 wykazały, że mechaniczno-chemiczna ochrona ziemniaka jadalnego z zastosowaniem herbicydów była opłacalna.

  Camire Mary Ellen, Stan Kubow, Danielle Donnelly. 2009. Potatoes and human health. Critical Reviews in FoodScience and Nutrition 49 (10): 823-840, doi: 10.1080/10408390903041996.

  COBORU. 2016. Lista opisowa odmian rolniczych roślin rolniczych. Burak, ziemniak, oleiste, pastewne (Adescription list of agricultural varieties of agricultural plants. Beetroot, potato, oily, fodder). Słupia Wielka:Wydawnictwo COBORU.

  Dzwonkowski Wiesław (red.). 2016. Rynek Ziemniaka. Stan i Perspektywy (Potato Market. Status and Perspectives)43: 1-37.

  Golinowska Maria. 2009. Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych napoczątku XXI wieku (Chemical plant protection outlays in vast areas farming at the beginning of 21stcentury). Journal of Agribusiness and Rural Develepment 2 (12): 53-60.

  Golinowska Maria. 2012. Koszty integrowanej ochrony roślin. Progess on Plant Protection/Postępy w OchronieRoślin 52 (3): 521-529.

  Gugała Marek, Krystyna Zarzecka. 2009. Ocena skuteczności herbicydów w uprawie ziemniaka (Evaluation the effectiveness of herbicides in potato cultivation). Biuletyn IHAR 251: 225-234.

  Mierzejewska Wanda. 1989. Rachunek kosztów w ochronie roślin (Calculation of costs in the plant protection).

  Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 363: 9-22.

  Mierzejewska Wanda. 1991. Ochrona roślin jako nakład gospodarczy (Plant protection as an economic input). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 85 (3): 67-79.

  Mierzejewska Wanda. 1992. Koszty i kalkulacje w ochronie roślin. Część I i II (Costs and calculations in plantprotection. Part I and II). Ochrona Roślin 8: 11-13.

  Nowacki Wojciech. 2016. Rynek ziemniaków jadalnych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju (Tablepotatoes market in Poland – current state and perspectives). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 196-201.

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowychwymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Regulation of the Minister of Agriculture and RuralDevelopment of 29 October 2003 on detailed requirements for commercial quality of potatoes). Dz.U. 2003, nr 194, poz. 1900.

  Sawicka Barbara, Władysław Michałek, Piotr Pszczółkowski. 2011. Uwarunkowania potencjału plonowania średniopóźnych i późnych odmian ziemniaka w warunkach środkowo-wschodniej Polski (Determinants of yieldpotential of medium-late and late potato cultivars in central-eastern Poland). Biuletyn IHAR 259: 219-228.

  Urbanowicz Janusz. 2012. Występowanie chwastów w ziemniaku oraz metody ich zwalczania na terenie Polskiw latach 2000-2011 (The occurrence of weeds and methods of their control in potatoes in Polandin the years 2000–2011). Biuletyn IHAR 265: 129-135.

  Zarzecka Krystyna, Marek Gugała. 2015. Efekty ekonomiczne różnych sposobów odchwaszczania ziemniaka(Economic effects of various weed control methods in potato cultivation). Nauka Przyroda Technologie 9(2/21): 1-8, doi: 10.17306/J.NPT.2015.2.21.

 49. Sławomir Zawisza, Agnieszka Paradzińska 312-318 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza (orcid.org/0000-0002-3012-6128)
  mgr inż. Agnieszka Paradzińska
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
  Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie
  ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
  tel. (52) 340 80 81, 340 80 84, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3269
  obszary wiejskie, przedsiębiorczość, akcesja, Unia Europejska
  Q19, R11
  pl

  Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w maju i czerwcu 2015 roku. W badaniach sondażowych wzięło udział 50 przypadkowo wybranych respondentów z ogólnej liczby 131 zarejestrowanych oraz 110 aktywnie działających przedsiębiorstw na badanym obszarze. Najważniejszymi źródłami informacji o funduszach UE były dla badanych Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim. W opinii respondentów warunki dla rozwoju przedsiębiorczości po akcesji Polski do UE znacznie się poprawiły (68,0%). Jednak jedynie 12,0% respondentów skorzystało z dofinansowania unijnego przewidzianego w ramach programów dostępnych w PROW na lata 2004-2006 i 2007-2013. Dochody z działalności gospodarczej dla większości respondentów pozostawały na takim samym poziomie jak przed integracją z UE (48,0%), natomiast 46,0% badanych osób zauważyło wzrost swych dochodów. Według respondentów do korzyści z wstąpienia do UE należy zaliczyć: obniżkę cen, ceł i podatków (58,0%) oraz korzystne zmiany w prawie (36,0%), wynikające z bardziej ujednoliconej polityki względem MSP, a także większą opłacalność produkcji (26,0%). Spośród trudności większość respondentów (58,0%) zauważyło duży wzrost konkurencji z powodu powstawania nowych działalności gospodarczych w najbliższej okolicy oraz ponoszenie dodatkowych wydatków na dostosowanie się do standardów wymaganych przez UE (24,0%). Zdecydowana większość respondentów (88,0%) nie skorzystała z programów pomocowych UE, głównie z powodu ich dużego skomplikowania oraz zbyt zbiurokratyzowanych procedur (82,0%).

  Czudec Adam, Dariusz Zając. 2017. Non-farming entrepreneurship in the farm activity diversification process. Journal Agribusiness and Rural Development 43 (1): 69-78.

  Gospodarowicz Marcin, Danuta Kołodziejczyk, Adam Wasilewski. 2008. Uwarunkowania rozwoju małych iśrednich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich (Determinants of the development of small and mediumenterprises in rural areas). Warszawa: IERiGŻ PIB.

  GUS. 2015. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31grudnia 2014 r. (Population. The condition and structure of the population and natural movement in theterritorial cross-section. Status on December 31, 2014). Warszawa: GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnymstan-w-dniu-31-xii-2014-r-,6,17.html.

  Informator Powiat Radziejowski (Informant. Radziejowski Poviat). 2009. Radziejów: Wyd. Starostwo Powiatowe.

  Łuczka-Bakuła Władysława, Iwona Zyskowska. 2006. Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw(Factors for the development of small and medium enterprises). Poznań: Wydawnictwo Prodruk.

  Sikorska Alina (red.). 2009. Rola działalności nierolniczej w kształtowaniu nowych struktur na obszarachwiejskich. Synteza z lat 2005-2009 (The role of non-agricultural activities in shaping new structures in ruralareas. Synthesis from 2005-2009). Warszawa: IERiGŻ PIB.

  UMiG Piotrków Kujawski. 2015. O gminie (About the commune), http://piotrkowkujawski.pl/kat/id/102, datadostępu 23.09.2015.

  Wasilewski Adam (red.). 2012. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramachWspólnej Polityki Rolnej 2020 (Supporting the development of entrepreneurship in rural areas under theCommon Agricultural Policy 2020). Warszawa: IERiGŻ PIB.

  Zawisza Sławomir, Michał Michalski. 2014. Rozwój przedsiębiorczości po integracji z Unią Europejską naobszarach wiejskich gminy Dobre (Entrepre neurship development of rural areas of Dobre community afterintegration with the European Union). Roczniki Naukowe SERiA XVI (4): 363-368.

  Żmija Katarzyna. 2017. Microeconomic factor of the development of enterprises as perceived by rural entrepreneursof the Małopolskie Province. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 16 (1): 110-120.

 50. Wojciech Ziętara 319-324 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  prof. dr hab. Wojciech Ziętara (orcid.org/0000-0002-3182-522X)
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
  Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  tel. (22) 505 45 84, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3270
  pozycja konkurencyjna, gospodarstwa rolnicze, typy rolnicze
  Q12, Q15, Q19
  pl

  Przedstawiono pozycję konkurencyjną polskich gospodarstw rolnych objętych systemem

  Polskiego FADN w latach 2008-2014. Oceny pozycji konkurencyjnej dokonano w odniesieniu do następujących typów rolniczych gospodarstw wyspecjalizowanych w: uprawach polowych (różnych roślin), uprawach zbóż, oleistych i wysokobiałkowych, uprawach warzywniczych, sadowniczych, produkcji mleka i chowu trzody chlewnej. Pozycję konkurencyjną badanych gospodarstw określono wskaźnikiem konkurencyjności za W. Kleinhanssem, wyróżniając gospodarstwa zdolne do konkurencji i konkurencyjne.

  Biswanger Hans Christoph. 2011. Spirala wzrostu, pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych(Spiral of growth, money, energy and creativity in the dynamics of market processes). Warszawa: ZYSK i spółka.

  Goraj Lech, Monika Bocian, Dariusz Osuch, Adam Smolik. 2010-2016: Parametry technicznio-ekonomicznewedług grup gospodarstw rolnych uczestniczących w polskim FADN w latach 2008-2014 (Technical and economicparameters by groups of farms participating in the Polish FADN in 2008-2014). Warszawa: IERiŻ-PIB.

  GUS. 2014. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. Informacje i opracowania statystyczne (Characteristicsof agricultural holdings in 2013. Statistical information and studies). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  Kleinhanss Werner. 2015. Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolniczych w Niemczech (Competitivenessof the major types of agricultural holdings in Germany). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 342 (1): 25-41.

  Łopaciuk Wiesław (red.). 2017. Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi, Stan i Perspektywy (ForeignTrade in Agricultural and Food Products, Condition and Perspectives) 45/2017: 1-75.

  Stankiewicz Marek Jacek 2003. Sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. [W] Źródła przewag konkurencyjnychprzedsiębiorstw w Agrobiznesie (Methods for evaluating the competitiveness of the company. [In] Sources of competitive advantages of enterprises in Agribusiness), ed. D. Niezgoda, 184-201. Lublin:Wydawnictwa AR w Lublinie.

  Świtalski Władysław. 2005. Innowacyjność i konkurencyjność (Innovativeness and competitiveness). Warszawa:Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

  Woś Augustyn. 2003. Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa. [W] Źródła przewag konkurencyjnychprzedsiębiorstw w agrobiznesie (The potential competitiveness of Polish agriculture. [In] Sources of competitiveadvantages of enterprises in agribusiness), ed. D. Niezgoda, 9-17. Lublin: Wydawnictwa AR w Lublinie.

  Ziętara Wojciech, Marek Zieliński. 2016. Polskie gospodarstwa roślinne na tle gospodarstw wybranych krajów(Polish crop farms at the background of farms from selected countries). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 347(2): 73-95.

 51. Monika Zioło, Elżbieta Badach, Lidia Luty 325-331 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr Monika Zioło (orcid.org/0000-0003-0884-4083)
  dr Elżbieta Badach, dr Lidia Luty
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Katedra Statystyki i Ekonometrii
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  tel. (12) 662 44 27
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3271
  Małopolska, rolnictwo, mechanizacja rolnictwa, maszyny rolnicze
  C830, Q160
  pl

  Artykuł prezentuje wyniki pilotażowych badań ankietowych, których celem było rozpoznanie poziomu wyposażenia małopolskich gospodarstw rolnych w maszyny, z uwzględnieniem ich wieku, a także źródeł finansowania ich zakupu. Ankieta została przeprowadzona w 2017 roku wśród 144 właścicieli gospodarstw indywidualnych. W badanych gospodarstwach Małopolski prawie 60% maszyn do transportu i przenoszenia, chłodni i samochodów dostawczych to maszyny nowe, których wiek nie przekracza obecnie 10 lat. Natomiast wśród najstarszych maszyn były kombajny zbożowe, średnio ich wiek to 15 lat, a 30% respondentów posiadało maszyny ponad 20-letnie. Większość respondentów oceniła poziom mechanizacji gospodarstwa jako dostateczny (42,4%) czy nawet dobry (33,3%), planowali oni jednak zmiany w gospodarstwach przez zakup używanych maszyn.

  ARiMR (Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture), www.arimr.gov.pl.

  Badach Elżbieta, Lidia Luty, Monika Zioło. 2017. Ciągniki rolnicze w gospodarstwach indywidualnychMałopolski w świetle badań ankietowych (Agricultural tractors in individual farms of Malopolska inthe light of the survey research). Roczniki Naukowe SERiA XVIX (2): 15-20.

  Bórawski Piotr. 2014. Zróżnicowanie inwestycji w gospodarstwach mlecznych (Differentiation of investmentin dairy farms). Roczniki Naukowe SERiA XVI (2): 27-33.

  GUS. 2014. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie małopolskim w 2013 roku (Characteristicsof agricultural holdings in the Małopolskie Voivodeship in 2013). Kraków: GUS.

  GUS. 2016. Rolnictwo w województwie małopolskim w 2015 r. (Agriculture in the Małopolska provincein 2015). Kraków: GUS. Wybrane aspekty mechanizacji rolnictwa w gospodarstwach indywidualnych Małopolski... 331Kluba Mieczysław. 2013. Wybrane aspekty dotyczące mechanizacji rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010 (Selected aspects of agriculture mechanization in the Kujawsko--pomorskie province in the years 2002-2010). Roczniki Naukowe SERiA XV (3): 153-158.

  Muzalewski Aleksander. 2013. Wyposażenie w kombajny do zbioru zbóż oraz ich użytkowanie w wybranychgospodarstwach rolnych (Equipment with the combine harvesters and their use in selectedfarms). Problemy Inżynierii Rolniczej 1: 51-59.

  Muzalewski Aleksander. 2015. Zasady doboru maszyn. PROW 2014-2020 (The rules for the selection ofmachines. RDP 2014-2020). Warszawa: IBMER.

  Pawlak Jan. 2013. Powierzchnia gospodarstw rolnych a stan parku ciągnikowego (Acreage of the farmsand state of the tractor’s fleet). Problemy Inżynierii Rolniczej 1: 13-22.

  Szeląg-Sikora Anna, Józef Kowalski. 2010. Subwencje unijne a modernizacja parku maszynowego waspekcie typu gospodarstw rolnych (The EU subsidies and machine stock modernisation in the aspectof farm type). Inżynieria Rolnicza 3: 199-207.

  Szewczyk Janina. 2011. Przestrzenne zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw w maszyny rolnicze wMałopolsce (Regional differentiation of farm equipment in Małopolska). Roczniki Naukowe SERiAXIII (3): 330-335.

  Wójcicki Zdzisław. 2013. Środki techniczne w badanych gospodarstwach rodzinnych (Technical meansin selected family farms under study). Problemy Inżynierii Rolniczej 1: 31-40.

 52. Krzysztof Zmarlicki, Piotr Brzozowski 332-336 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr inż. Krzysztof Zmarlicki (orcid.org/0000-0002-1816-7592)
  Instytut Ogrodnictwa
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
  tel. (46) 834 54 49
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3272
  rynek, sałata, warzywa liściowe, mieszanki sałat, konsumenci, konsumpcja
  D12
  pl

  Celem opracowania jest określenie preferencji konsumentów dla warzyw liściowych ze szczególnym uwzględnieniem gotowych konfekcjonowanych mieszanek sałat. W Polsce od początku wieku obniża się spożycie warzyw. Jest ono zauważalne szczególnie w przypadku warzyw gatunków korzeniowych, takich jak: marchew, cebula i buraki. Wyjątkiem są tzw. warzywa sałatowe, których spożycie w Polsce wzrasta. Przedstawiono wyniki badań ankietowych, które miały wskazać na podstawie opinii konsumentów, jakie warzywa liściowe są najchętniej nabywane oraz co wpływa na podjęcie decyzji zakupu. Przeprowadzono 285 badań ankietowych dotyczących preferencji konsumentów dla warzyw liściowych w Skierniewicach w kwietniu i maju 2017 roku. Warzywa liściowe w postaci głównie sałaty i gotowych mieszanek spożywało regularnie ponad 70% ankietowanych. Najczęściej kupowanym warzywem liściowym wśród badanej populacji była sałata krucha.

  Babicz-Zielińska Ewa. 2010. Postawy konsumentów wobec nowej żywności (Consumer attidiute towardsnovel food). Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 65: 16-22.

  Cook Robert A. 2015. Trends in the Marketing of Fresh Produce and Fresh-Cut/Value-added Produce. https://arefiles.ucdavis.edu/uploads/filer_public/95/83/9583470c-cec3-42bf-8718-a8d2930a6525/freshcut2015update150501.pdf, dostęp 21 maja 2017.

  GUS. 2002-2012. Budżety gospodarstw domowych 2001-2012 (Household budgets 2001-2012). Warszawa:GUS.

  Laskowski Wacław, Ewa Świstak. 2014. Zmiany we wzorcach spożycia żywności w Polsce (Changes infood consumption patterns in Poland). http://www.ekosaldo.pl/Wydania/ZmianySpozycia2014kk. pdf, access: 20 May 2017.

  Nosecka Bożena (red.). 2016. Rynek Owoców i Warzyw. Stan i Perspektywy (Fruit and Vegetable Market. Status and Perspectives) 48: 1-60.

  Piwowar Arkadiusz. 2016. Spożycie podstawowych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wPolsce w latach 2000-2012 (Consumption of basic products of vegetable and animal origin in Polandin 2000-2012). Handel Wewnętrzny 1 (360): 94-103.

  Ragaert Peter, Wim Verbeke, Frank Devlieghere, Johan Debevere. 2004. Consumer perception and choiceof minimally processed vegetables and packaged fruit. Food Quality and Preference 15: 259-270.

  Thompson Gary D., Paul N. Wilson. 1999. Market Demands for Bagged, Refrigerated Salads. Journal ofAgricultural and Resource Economics 24 (2): 463-481.

  Zmarlicki Krzysztof, Piotr Brzozowski, Dariusz Paszko. 2016. Przyczyny spadku spożycia marchwi i cebuliw gospodarstwach domowych w opinii konsumentów (The reasons of decrease of carrot and onionconsumpion in the households in opinion of consumers). Roczniki Naukowe SERIA XVIII (5): 295-299.

 53. Martin Zsarnoczky 337-344 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  Martin Zsarnoczky PhD (orcid.org/0000-0002-2905-2168)
  Szent István University, Enyedi György Doctoral School of Regional Sciences, Gödöllő
  Budapest Business School Applied Sciences (MA, BA) Hungary
  3242 Parádsasvár II, Rákóczi Ferenc út 17
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3374
  zmiany klimatyczne, globalne ocieplenie, turystyka zrównoważona, turystyka wiejska, rozwój turystyki
  I31, L83, O40, R11, R58, Z32
  en

  Celem opracowania jest określenie przyszłości zrównoważonego rozwoju turystyki obszarów wiejskich w związku z wpływem zmian klimatycznych. Stwierdzono, że ze względu na skutki klęsk żywiołowych i ekstremalnych zjawisk klimatycznych, globalna zmiana klimatu wpływa również na europejskie regiony wiejskie. Rozwój zrównoważonej turystyki wiejskiej wymaga dogłębnego zrozumienia bieżących procesów i opracowywania narzędzi, które będą służyć zarówno turystyce, jak i ludności lokalnej.

  Al Gore. 2006. Kellemetlen Igazság (An inconvenient truth). Budapest: Göncöl Kiadó.

  Arnell Nigel W. 2004. Climate change and global water resources: SRES scenarios and socio-economic scenarios. Global Environmental Change 14: 31-52.

  Bräuer Ingo, Katharina Umpfenbach, Daniel Blobel, Max Grünig, Aaron Best. 2009. Klimawandel: Welche

  Belastungen entstehen für die Tragfähigkeit der Öffentlichen Finanzen? (Climate change: what are the burdens for the sustainability of public finances?). Infras: Ecologic.

  Csete László. 2015. Klímaváltozás és fenntartható agrárgazdaság, valamint vidék. tratégiai kutatások- Magyarország. Fenntartható fejlődés Magyarországon (Climate change and sustainable rural and agrarian economy. Strategic research – Hungary. Sustainable development in Hungary). Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

  Czelnai Rudolf. 2008. A levegő, vagyis a Föld légköre. [In] A MagyarTudomány ünnepének központi gondolata: A tudomány az élhető Földért (Air, what is the Earth’s atmosphere. [In] The central idea of the feast of the Hungarian Science: Science for Living Earth) ed. Júlia Sipos, 1535-1537. Budapest: Magyar Tudomány.

  EC (European Commission). 2007: Az éghajlatváltozás elleni küzdelem című kiadványa (Climate Change mitigation). Brussels: European Commission.

  Hamilton Jacquelin M., David J. Maddison, Richard S.J. Tol. 2005. Climate change and international tourism: a simulation study. Global Environmental Change 15: 253-266.

  Helyes Lajos. 2001. Éghajlatváltozás-aszály-öntözés és termesztési vonatkozásai. Mezőföld Agrofórum (Climate change drought and cultivation aspects. Practical agroforum), Szekszárd: Hungary, Kft.

  Lengyel Márton. 1994. A turizmus általános elmélete (The theory of Tourism). Budapest: KIT.

  McCarthy Mark P., Michael G. Sanderson. 2011. Urban heat islands: sensitivity of urban temperatures to climate change and heat release in four European cities. Washington: World Bank.

  Mika János. 2002. A globális klímaváltozásról – Egy meteorológus kutató szemszögéből (About Global Climate Change – A researcher from a meteorologist). Fizikai Szemle 9: 258-268.

  Piquet Etienne. 2008. New Issues in Regufee Research, Research Paper No. 153. Climate change and forced migration. Geneva: UNHCR, UN Refugee Agency.

  Rácz Lajos. 2013. Létezik-e a jelenkori globális felmelegedés? Avagy kései reflexiók egy tudományos hitvitáról (Does Global Warming now Exist? Late reflections on scientific faith) Korall Társadalomtudományi Egyesület 53: 118-132.

  Rakonczai János. 2008. Globális környezeti kihívásaink (Global environmental challenges). Szeged: Universitas Szeged Kiadó.

  Stern Nicholas. 2007. The economics of the climate change. The stern review. Cambridge: Cambridge University Press.

  Tol Richard S.J., Thomas E. Downing, Onno J. Kuik, Joel B. Smith. 2004. Distributional aspects of climate change impacts. Global Environmental Change 14: 259-272.

  Wall Geoffrey. 1982. Cycles and capacity: Incipient theory or conceptual contradiction. Tourism Management 3 (3): 188-192.

  Wamsler Christine. 2014. Cities, disaster risk and adaptation. London: Routhledge.

  Zsarnoczky Martin. 2015. Medical tourism in the Matra Region. [In] Conference paper „Scientific Conference Sustainability of Rural Areas in Practice”. Nitra: Conference Proceedings from International Scientific Conference.

  Zsarnoczky Martin. 2016a. The impact of silver tourism on rural areas. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists XVIII (3): 402-410.

  Zsarnoczky Martin. 2016b. Innovation challenges of the silver economy. Vadyba Journal of Management 1 (28): 105-109

  Zsarnoczky Martin. 2016c. Silver Tourism. [In] Conference paper „The agri-food value chain: challenges for natural resources management and society”. Nitra, doi: 10.15414/isd2016.s7.15.

  Zsarnoczky Martin. 2017. Accessible & senior tourism in the European Union. Engines of urban and regional development. Conference Proceedings. Groningen: ERSA.

 54. Dariusz Żmija 345-350 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 3

  dr hab. Dariusz Żmija (orcid.org/0000-0002-4084-8968)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27
  31-510 Kraków
  tel. (12) 293 52 29
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.3274
  wspólna polityka rolna, małe gospodarstwa rolne, zasoby ziemi
  Q13
  pl

  Celem opracowania jest identyfikacja i ocena zmian, które zaszły w małych gospodarstwach rolnych w województwie małopolskim w latach 2004-2015 pod wpływem wybranych instrumentów WPR w zakresie czynnika produkcji, którym jest ziemia. W świetle wyników badań należy uznać, że badane instrumenty WPR wywarły stosunkowo niewielki wpływ na wielkość zasobów ziemi posiadanych przez małe gospodarstwa rolne z województwa małopolskiego. Niespełna jedna piąta badanych dokonała zmian w zasobach użytkowanej ziemi. Biorąc pod uwagę wyłącznie gospodarstwa, które zwiększyły swój areał, można stwierdzić, że powierzchnia użytków rolnych, które posiadały te gospodarstwa, zwiększyła się o 3,7%. Sytuacja taka nie jest korzystna, zwłaszcza w warunkach dużego rozdrobnienia agrarnego gospodarstw rolnych w województwie małopolskim.

  Dzun Włodzimierz. 2013. Drobne gospodarstwa w rolnictwie polskim. Próba definicji i charakterystyki (Polish agricultures’ small farms: an effort to define this category and its characteristics). Wieś i Rolnictwo 2: 9-27.

  Musiał Wiesław. 2013. Some structural, economic and production-related problems of small farms in the Małopolskie Voivodeship. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 1: 41-63.

  Musiał Wiesław, Drygas Mirosław. 2013. Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych (Dilemmas in the process of marking boundries of small farms). Wieś i Rolnictwo 2: 55-74.

  Poczta Walenty, Natalia Bartkowiak. 2012. Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce (Regional differentiation of agriculture in Poland) . Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (23): 95-109.

  Wilkin Jerzy. 2013. Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i Unii Europejskiej (Axiology and phraseology policy on small farms in Poland and the European Union). Wieś i Rolnictwo 2: 43-54.

  Zegar Józef Stanisław. 2012. Współczesne wyzwania rolnictwa (Contemporary challenges of agriculture). Warszawa: PWN.

  Żmija Dariusz. 2016. Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych (The impact of the common agricultural policy of the European Union on the functioning of small farms). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

  Żmija Katarzyna. 2014a. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej (The development of entrepreneurship in rural areas with the support of the European Union funds). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 360: 253-261.

  Żmija Katarzyna. 2014b. Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. [W] Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw (Prospects for entrepreneurship development in rural areas of the Małopolskie voivodship. [In] Current problems of functioning and development of enterprises), ed. M. Kowalik, A. Sierpińskiej-Sawicz, 451-466, Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press&IT.