1. KONDYCJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH W POLSCE
 2. REAKCJA CEN SKUPU ŻYWCA WIEPRZOWEGO W POLSCE NA ZMIANY INDEKSU GIEŁDOWEGO – UJĘCIE EKONOMETRYCZNE
 3. POTENCJAŁ PRODUKCYJNY ROLNICTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO – ANALIZA TYPOLOGICZNA
 4. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W GMINACH WIEJSKICH: PRZEGLĄD SCENARIUSZA INDYJSKIEGO
 5. ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNEJ KONSUMPCJI NA WĘGRZECH
 6. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH DO PRODUKCJI PASZ W POLSCE
 7. SPRZEDAŻ GOTOWKÓWA ORZESZKÓW ZIEMNYCH PRZEZ DROBNYCH ROLNIKÓW Z PROWINCJI PÓŁNOCNEJ W GANIE
 8. WYDATKI NA RESTAURACJE I HOTELE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ROLNIKÓW W POLSCE W LATACH 2005-2015
 9. OBCIĄŻENIA PODATKOWE JAKO INSTRUMENT WYRÓWNYWANIA DOCHODÓW GOSPODARSTW ROLNYCH
 10. SZANSE I BARIERY WDRAŻANIA PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW ROLNYCH Z POWIATU MŁAWSKIEGO
 11. POLITYKA KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNA UNII EUROPEJSKIEJ – WYZWANIA I SZANSE DLA OBSZARÓW WIEJSKICH
 12. ZACHOWANIA KONSUMENCKIE NA RYNKU WYROBÓW MLECZARSKICH
 13. WYBRANE DETERMINANTY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO W KRAJACH OBJĘTYCH STATYSTYKĄ OECD
 14. OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA BIOSTYMULATORÓW WZROSTU W UPRAWIE RZEPAKU OZIMEGO
 15. ZRÓŻNICOWANIE PREFERENCJI I ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW OWOCÓW I ICH PRZETWORÓW W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU ORAZ DOCHODÓW
 16. PRZEMIANY W POLSKIM PRZEMYŚLE CUKROWNICZYM W LATACH 2010-2016
 17. EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W WARUNKACH NISKICH STÓP PROCENTOWYCH
 18. ZNACZENIE PROGRAMÓW WSPIERANIA KONKURENCYJNOŚCI W OPINII KIEROWNIKÓW MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
 19. ZRÓWNOWAŻENIE EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE GOSPODARSTW ROLNYCH BEZ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
 20. EFEKTYWNOŚĆ TECHNOLOGICZNA SAMOISTNEGO SYSTEMU UDOJOWEEGO
 21. UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH SKARBU PAŃSTWA W ŚWIETLE SWOBODY UMÓW
 22. KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH I ZAGRANICZNYCH ODMIAN W UPRAWIE ZIEMNIAKÓW W POLSCE
 23. PRAWNE UWARUNKOWANIA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE
 24. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ŻYWCEM WOŁOWYM W LATACH 2004-2015
 25. OCENA POTENCJAŁU SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNEGO OBSZARÓW WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2004 I 2016 WEDŁUG WYBRANYCH KONCEPCJI PODZIAŁU REGIONU
 26. POWIĄZANIE CEN MASŁA MIĘDZY RYNKIEM POLSKIM A WYBRANYMI RYNKAMI KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
 27. ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA INFORMACJI O WARTOŚCI ODŻYWCZEJ WARZYW PRZEZ MIESZKAŃCÓW WSI
 28. ZRÓWNOWAŻENIE ROLNICTWA W POLSCE NA OBSZARACH RÓŻNIĄCYCH SIĘ UWARUNKOWANIAMI ZASOBOWYMI W ŚWIETLE DANYCH ZE SPISÓW ROLNYCH (UJĘCIE REGIONALNE I KRAJOWE)
 29. CZYNNIKI ODŁOGOWANIA GRUNTÓW ROLNYCH - STUDIUM PRZYPADKU WYBRANYCH POLSKICH OBSZARÓW METROPOLITALNYC
 30. WYBRANE PROBLEMY ŚRODOWISKA NATURALNEGO I TRWAŁE ROLNICTWO W PERCEPCJI ROLNIKÓW
 31. PORÓWNANIE EKONOMICZNE SYSTEMÓW UTRZYMANIA KLATKOWEGO I NA GŁĘBOKIEJ ŚCIÓŁCE NA WĘGRZECH
 32. SYSTEMOWE WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO W DOŚWIADCZENIACH MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
 33. KORZYŚCI BIOLOGICZNE JAKO MIERNIK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W ODNIESIENIU DO UPRAWY GROCHU POLNEGO
 34. NASTAWIENIE ROLNIKÓW DO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
 35. POSTĘP W PLONOWANIU ODMIAN PSZENICY OZIMEJ I ŻYTA W DOŚWIADCZENIACH ODMIANOWYCH W POLSCE
 36. SKUTKI ZAZIELENIANIA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ ROLNĄ
 37. ENERGOCHŁONNOŚĆ POLSKIEGO ROLNICTWA NA TLE INNYCH SEKTORÓW GOSPODARKI
 38. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 39. REWITALIZACJA JAKO PROCES OCENY I KSZTAŁTOWANIA ZDEGRADOWANYCH PRZESTRZENI WIEJSKICH
 40. WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW WSPIERANIA ROZWOJU PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW POWIĄZANYCH Z MAŁYMI GOSPODARSTWAMI ROLNYMI Z WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
 1. Marcin Adamski 9-14 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  mgr inż. Marcin Adamski (orcid.org/0000-0002-1164-4966)
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  tel. (22) 505 45 33
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5157
  rolnicze spółdzielnie produkcyjne, gospodarstwa spółdzielcze, wyniki ekonomiczne
  Q12
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji ekonomicznej gospodarstw wielkoobszarowych funkcjonujących w formie rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) w latach 2013-2015. Podstawę do takiej analizy stanowiły dane ze spółdzielni biorących udział w rankingu 100 najlepszych RSP, który rokrocznie powstaje w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Z przeprowadzonych analiz wynika, że badana grupa spółdzielni w 2015 roku osiągnęła gorsze wskaźniki finansowe niż w latach poprzednich. Nie spowodowało to jednak zaprzestania inwestycji i modernizacji w tych gospodarstwach.

  Adamski Marcin. 2008. Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. ProgramWieloletni 2005-2009. Raport nr 86 (Adaptation processes in agricultural production cooperatives. Multiannual Program 2005-2009. Report No. 86). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Brzozowski Bronisław. 2005. Spółdzielczość wiejska w aktywizacji środowisk lokalnych na tle jej współczesnychproblemów (Rural co-operatives activating local environments on the background of itscontemporary problems). Kraków: MSDR.

  Helmberger Peter, Sidney Hoos. 1995. Cooperative Enterprise and Organization Theory. Journal ofCooperatives 10: 72-86.

  Kulawik Jacek (red.). 2014. Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2013 roku (Ranking ofthe 300 best agricultural enterprises in 2013). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Kulawik Jacek (red.). 2015. Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2014 roku (Ranking ofthe 300 best agricultural enterprises in 2014). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Kulawik Jacek (red.). 2016. Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2015 roku (Ranking ofthe 300 best agricultural enterprises in 2015). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  KZRRSP. 2016. Biuletyn Informacyjny (Information Bulletin). Warszawa: Krajowy Związek RewizyjnyRolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

  Łączyński Artur. 2017. Rolnictwo w 2016 roku (Agriculture in 2016). Warszawa: GUS.

  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (The Act of 16 September 1982 on CooperativeLaw). Dz.U. 1982, nr 30, poz. 210.

 2. Julita Bilakiewicz, Agnieszka Mruklik 15-21 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr inż. Agnieszka Mruklik (orcid.org/0000-0001-9930-3092)
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Centrum Dydaktyczno-Naukowe
  pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
  tel. (71) 320 15 82
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5158
  cena skupu żywca wieprzowego, indeks giełdowy, model ekonometryczny, regresja liniowa, prognoza punktowa
  Q11, Q13, C51, C53
  pl

  Zbadano wpływ notowań indeksów giełdowych: WIG, WIG20 oraz WIG-Spożywczy na wysokość cen skupu żywca wieprzowego w Polsce. Na podstawie zgromadzonych danych skonstruowano model ekonometryczny, który wyjaśnia kształtowanie się miesięcznych cen trzody chlewnej w Polsce w okresie od stycznia 2004 roku do grudnia 2015 roku w zależności od notowań indeksu WIG20. Ten model regresji liniowej został oszacowany, zweryfikowany merytorycznie oraz statystycznie, a następnie zastosowany do wyznaczenia prognoz punktowych cen żywca wieprzowego w Polsce we wszystkich miesiącach 2016 roku. Wyznaczono m.in. błąd ex post tych prognoz.

  Gędek Stanisław. 2009. Analiza powiązań pomiędzy cenami wieprzowiny na rynku polskim i wybranychkrajów Unii Europejskiej (The analysis of pork price linkages between polish market and the marketsof selected EU countries). Roczniki Naukowe SERiA XI (3): 92-96.

  GUS. 2006-2016. Skup i ceny produktów rolnych w 2005 r., …, 2015 r. (Purchase and prices of agricultural products in 2005, ..., 2015). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  Hamulczuk Mariusz. 2006. „Wykorzystanie modeli ARiMA w prognozowaniu cen wieprzowiny”. RocznikiNaukowe SERiA VIII (5): 43-47.

  Hamulczuk Mariusz, Stanisław Stańko (red.). 2009. Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych (Price risk management and the possibilities of stabilizing the income of agricultural producers). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Hamulczuk Mariusz (red.). 2011. Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregówczasowych (Forecasting prices of agricultural commodities using time series models). Warszawa:IERiGŻ-PIB.

  Hamulczuk Mariusz, Stanisław Gędek, Cezary Klimkowski, Stanisław Stańko. 2012. Prognozowanie censurowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych (Price risk management and the possibilitiesof stabilizing the income of agricultural producers). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Hamulczuk Mariusz, Cezary Klimkowski, Stanisław Stańko. 2013. Metody ilościowe w systemie prognozowaniacen produktów rolnych (Quantitative methods in the price forecasting system for agriculturalproducts). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Lira Jarosław. 2011. Prognozowanie targowiskowych cen żywca wieprzowego w Polsce (Forecasting ofpurchase prices of hog livestock in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIII (3): 168-172.

  Maddala Gangadharrao S. 2006. Ekonometria (Econometrics). Warszawa: PWN.

  Pepliński Benedykt, Dariusz Majchrzycki, Adam Dobek. 2008. Prognoza cen żywca wieprzowego wPolsce w latach 2008-2011 (Shape perspective of pigs’ prices in 2008-2011). Roczniki NaukoweSERiA X (4): 331-336.

  Rembeza Jerzy. 2008. Konkurencyjność a powiązania cen produktów rolnych w Polsce z cenami narynkach UE (Competitiveness and price linkages between Polish and the EU agricultural markets). Roczniki Naukowe SERiA X (4): 359-361.

  Stępień Sebastian. 2010. Perspektywy rozwoju rynku żywca wieprzowego w skali światowej (The perspectivesof pork market development in a global scale). Roczniki Naukowe SERiA XII (4): 317-321.

  Tłuczak Agnieszka, Mirosława Szewczyk. 2010. Efektywność modeli autoregresyjnych w prognozowaniucen produktów rolnych w Polsce (The Effectiveness of the autoregressive models in forecasting theagricultural prices in Poland). Oeconomia Copernicana 1: 99-119.

  Tłuczak Agnieszka. 2011. Prognozowanie w rolnictwie na podstawie wybranych modeli szeregów czasowych(Forecasting in agriculture based on selected models of time series). Opole: WydawnictwoUniwersytetu Opolskiego.

  Wojnar Jolanta, Beata Kasprzyk. 2014. Tendencje i prognozy w spożyciu mięsa w Polsce w latach 1989-2016 (Trends and forecasts of meat consumption in poland in the years 1989-2016). Roczniki NaukoweSERiA XVI (4): 335-340.

 3. Roman Chorób, Jolanta Wojnar 22-27 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr inż. Roman Chorób (orcid.org/0000-0003-2045-6251)
  dr inż. Jolanta Wojnar (orcid.org/0000-0001-6962-4610)
  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
  ul. Ćwiklińskiej 2, 35-959 Rzeszów
  tel. (17) 872 17 13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5159
  porządkowanie liniowe, grupowanie, rolnictwo, potencjał produkcyjny
  C10, L66, O13, R11
  pl

  Głównym celem opracowania jest ocena zróżnicowania rolnictwa w województwie podkarpackim pod względem posiadanego potencjału wytwórczego. Analizę przeprowadzono wykorzystując miarę syntetyczną, co pozwoliło na uporządkowanie obiektów (powiatów województwa podkarpackiego, z wyłączeniem czterech miast na prawach powiatu) pod względem osiągniętego poziomu rozwoju rolnictwa oraz wskazanie powiatów najbardziej i najmniej rozwiniętych z punktu widzenia badanego zjawiska. W kolejnym etapie przeprowadzono analizę skupień w celu wyodrębnienia grup typologicznych. Na podstawie analizy skupień wyodrębniono pięć wewnętrznie jednorodnych i zewnętrznie odrębnych pod względem przyjętych cech grup powiatów. Wyniki badań dowiodły, że najlepszym potencjałem produkcyjnym rolnictwa cechują się powiaty: mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, przeworski, lubaczowski, jarosławski, łańcucki i leżajski. Natomiast relatywnie najgorszą sytuację rolnictwa ze względu na analizowane cechy można wskazać w powiatach bieszczadzkim, stalowowolskim i leskim.

  Czudec Adam, Marek Cierpiał-Wola. 2013. Strukturalne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju podkarpackiegorolnictwa (Structural and spatial conditions for the development of Podkarpackie agriculture). Rzeszów:Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”.

  Czudec Adam, Ryszard Kata. 2013. Miejsce rolnictwa w gospodarce regionów – wzajemne relacje i ich znaczenieekonomiczne (Agriculture in regional economy – relationships and its economic role). Roczniki NaukoweSERiA XV (2): 58-63.

  Kukuła Karol. 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej (The method of Zero Unitarization). Warszawa: PWN.

  Ostasiewicz Walenty. 1998. Statystyczne metody analizy danych (Statistical methods of data analysis). Wrocław:Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

  Pawełek Barbara. 2008. Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych(Methods of normalization of variables in comparative studies of complex economic phenomena). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

  Poczta Walenty. 2003. Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską (Polish agriculture on theeve of integration with the European Union). Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej.

  Walesiak Marek. 2003. Uogólniona miara odległości GDM jako syntetyczny miernik rozwoju w metodachporządkowania liniowego. [W] Taksonomia 10. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (Thegeneralized distance measure GDM as synthetic measure in linear ordering methods. [In] Taxonomy 10. Classification and data analysis – theory and applications), ed. K. Jajuga, M. Walesiak, 124-133. Wrocław:Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

  Woś Augustyn. 1996. Agrobiznes. Tom 2. Mikroekonomika (Agribusiness. Vol. 2. Microeconomics). Warszawa:Wydawnictwo Key Text.

  Zeliaś Aleksander. 2000. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce wujęciu dynamicznym (Taxonomic analysis of spatial differentiation of living standards in Poland).Kraków:Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 4. Katekhaye Dhanashree, Robert Magda 28-33 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  Katekhaye,Dhanashree, Ph.D. student (orcid.org/0000-0002-5373-8266)
  Robert Magda, Ph.D. Associate Professor (orcid.org/0000-000-9350-6673)
  Szent István University, Godollo, Hungary
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5160
  przedsiębiorczość, obszary wiejskie, innowacje, motywacja, problemy, Indie
  R1, M0, O1
  en

  Podjęto próbę identyfikacji czynników mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności na terenach wiejskich w Indiach. Na podstawie danych zgromadzonych od 85 przedsiębiorców z rejonu Vidarbha w Indiach, stwierdzono, że chociaż wielu młodych ludzi przejawia postawy przedsiębiorcze, to istnieją przeszkody ograniczające powstawanie nowych przedsiębiorstw.

  Baldwin Carliss, Eric von Hippel. 2011. Modeling a paradigm shift: from producer innovation to user andopen collaborative innovation. Organization Science 22 (6): 1399-1417.

  Enos Jaul L. 1962. Petroleum progress and profits: a history of process innovation. Cambridge: MIT Press.

  Freemanet Christopher. 1968. Chemical process plant: innovation and the world market. National InstituteEconomic Review 45: 29-51.

  Khanna Tarun, Krishna G. Palepu. 2010. Winning in emerging markets: a road map for strategy andexecution. Cambridge MA: Harvard Business Press.

  Knight Keige et al. 1963. A fast sort of country: a study of technological innovation: the evolution of digitalcomputers. Graduate School of Industrial Administration. Pittsburgh: Carnegie Institute of Technology.

  Mair Johanna, Ignasi Marti. 2009. Entrepreneurship in and around institutional voids: a case study fromBangladesh. Journal of Business Venturing 24 (5): 419-435.

  Mair Johanna, Ignasi Marti, Marc J. Ventresca. 2012. Building inclusive markets in rural Bangladesh: howintermediaries work institutional voids. Academy of Management Journal 55 (4): 819-850.

  Shah K. Sonali, Mary Tripsas. 2007. The accidental entrepreneur: the emergent and collective process ofuser entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal 1: 123-140.

  Von Hippel Eric. 1988. The sources of innovation. New York: Oxford University Press.

 5. Árpád Ferencz, Zsuzsanna Deák, Márta Nótari 34-39 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  Árpad Ferencz Ph.D. (orcid.org/0000-0001-5379-4463)
  Zsuzsanna Deak Ph.D. (orcid.org/0000-0001-5074-6765)
  Pallas Athene University, Faculty of Horticulture
  Mészöly Gyula tér 1-3, 6000 Kecskemét, Hungary
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5161
  świadomość, zachowania konsumentów, środowisko, odpady, Węgry
  Q56, D12
  en

  Kraje wysoko rozwinięte od dziesięcioleci starają się wprowadzić zarządzanie odpadami, które spełnia wymagania zrównoważonego rozwoju. Bardzo ważne jest zrozumienie, analizowanie i przewidywanie indywidualnych zachowań konsumentów, ich motywacji, wartości i postaw wobec środowiska przyrodniczego. Świadomość ekologiczna konsumentów obejmuje pozytywne nastawienie do otoczenia wspieranego przez wartości i przekonania. Celem artykułu jest określenie czynników wpływających na ekologiczną konsumpcję. Badanie przeprowadzono na podstawie wywiadów z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w uniwersyteckim mieście Kecskemét na Węgrzech. Stwierdzono, że w obszarze świadomości ekologicznej Węgry są na samym początku długiego procesu i nie można przewidzieć, kiedy osiągnie poziom krajów wysoko rozwiniętych. Pozytywną tendencją jest to, że dzisiejsi młodzi ludzie, którzy reprezentują następne pokolenie, wykazują większe zainteresowanie świadomością ekologiczną.

  Elkington John, Julia Hailes. 1989. The green consumer guide. London: Victor Gollanz.

  Fisk George. 1998. Green Marketing: Multiplier for Appropriate Technology Transfer? Journal of MarketingManagement 4: 657-676.

  Hofmeister-Tóth Ágnes. 2003. Fogyasztói magatartás (Consumer behavior). Budapest: Aula Kiadó.

  Meffert Heribert, Manfred Kirchgeorg. 1993. Marktorientierts Umweltmanagement (Market orientationof environmental management). Stuttgart: Grundlagen und Fallstudien, Schäffer-Poeschel Verlag.

  Nagy Szabolcs. 2012. Környezettudatos egyéni magatartás (Environmentally conscious individual behavior). Munkakaleidoszkóp 125-138.

  Náray-Szabó Gábor. 2006. Fenntartható fejlődés (Sustainable developmen). Budapest: Akadémia Kiadó.

  Schafferne Dudás Katalin. 2008. A környezettudatosság többszintű értelmezése és a környezettudatosfogyasztói magatartás vizsgálata (Multilevel understanding of environmental awareness and environmentallyconscious consumer behavior). Ph.D. dissertation. Pécs: Univeristy of Pécs, Hungary.

  Vágási Mária. 2009. Környezettudatos marketing (Environmentally conscious marketing). [In] XV MOKConference. Kaposvár, Hungary.

  Valkó László. 2009. Fenntartható, környezetbarát fogyasztás és a magyar lakosság környezeti tudata(Sustainable, environmentally friendly consumption and the environmental consciousness of theHungarian population). Essay: Corvinus University of Budapest.

 6. Joanna Florek 40-45 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr Joanna Florek (orcid.org/0000-0002-2990-3348)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Katedra Finansów i Rachunkowości
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  tel. (61) 846 61 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5162
  rośliny strączkowe, opłacalność produkcji, rynek białka roślinnego
  Q13, Q18
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu produkcji rodzimych roślin strączkowych i możliwości ich wykorzystania jako źródła białka w paszach. Do realizacji postawionego celu posłużono się materiałami statystycznymi GUS oraz raportami IERiGŻ-PIB. Przeprowadzono również porównawczy rachunek opłacalności produkcji rodzimych roślin strączkowych. Analiza obejmowała lata 2003-2016. Dodatkowo przeprowadzono badania empiryczne, którymi objęto gospodarstwa rolne na terenie całego kraju zajmujące się produkcją roślin strączkowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że aby zwiększyć zainteresowanie rolników produkcją nasion roślin strączkowych, a tym samym ich podaż na rynku pasz, potrzebne są działania zmierzające do łatwego ich zbytu. To właśnie ten czynnik, oprócz korzyści finansowych, był najważniejszym czynnikiem uwzględnianym przy podejmowaniu decyzji w zakresie produkcji roślinnej. Producenci rolni, mając świadomość dużych trudności ze sprzedażą nasion roślin strączkowych, dokonywali ich zasiewów i traktowali uprawę jako przedplon pod inne uprawy i w konsekwencji zaorywali plantację przed zbiorami.

  Czerwińska-Kayzer Dorota, Joanna Florek. 2012. Opłacalność wybranych upraw roślin strączkowych (Productionprofitability of selected legumes). Fragmenta Agronomica 29 (4): 36-44.

  Czerwińska-Kayzer Dorota. 2015. Wpływ dopłat na dochodowość uprawy roślin strączkowych (The impact ofsubsidies on the profitability of leguminous crops). Roczniki Naukowe SERiA XVII (3): 72-78.

  Grabowska Krystyna, Barbara Banaszkiewicz. 2009. Wpływ temperatury powietrza i opadów atmosferycznychna plonowanie grochu siewnego w środkowej Polsce (Effect of air temperature and atmospheric precipitationon yielding of sowing pea in Central Poland). Acta Agrophysica 13 (1): 113-120.

  GUS. 2004-2017. Wyniki produkcji roślinnej (Plant production results). Warszawa: GUS.

  GUS. 2006-2017. Skup i ceny produktów rolnych (Purchase and prices of agricultural products). Warszawa: GUS.

  Jasińska Zofia. 1981. Rośliny strączkowe. [W] Uprawa roślin (Legumes. [W] Growing plants), 91-121. Warszawa:PWRiL.

  Jerzak Michał. 2014. Możliwości restytucji rynku rodzimych roślin strączkowych na cele paszowe w Polsce(The possibility of market restoration of native legumes for fodder purposes in Poland). Roczniki NaukoweSERiA XVI (3): 104-109.

  K-PODR. 2016. Kalkulacje rolnicze (Agricultural calculations). Minikowo: Kujawsko-Pomorski OśrodekDoradztwa Rolniczego.

  Rutkowski Andrzej (red.). 2015. Możliwości wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych(Possibilities of using legumes in feeding monogastric animals). Warszawa: Fundacja ProgramówPomocy dla Rolnictwa FAPA.

  Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (The Act of July 22, 2006 on feeds). Dz.U. 2017, poz. 453.

 7. Wojciech J. Florkowski, Walter Motouri, Mohammed Ibrahim, Sashidhara Kolavalli 46-53 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  Dr Wojciech J. Florkowski (orcid.org/0000-0003-1947-2182)
  The University of Georgia
  Department of Agricultural and Applied Economics
  1109 Experiment St., 212 Stuckey Building
  Griffin, Georgia 30223-1797, USA
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5163
  przechowalnictwo, badania ankietowe, model Tobit, cena
  Q13, Q12
  en

  Przedstawiono empiryczną relację kształtującą wielkość sprzedaży orzeszków ziemnych na podstawie danych z ankiet zebranych wśród drobnych rolników w północnej Ganie. Drobni rolnicy produkują orzeszki ziemne przede wszystkim w celu wyżywienia rodziny, ale także sprzedają swoje zbiory w celu uiszczenia opłaty za szkołę swoich dzieci. Wolumen sprzedaży zależy od wielu czynników, które ulegają zmianie w zależności od miejsca. Odcięty charakter zmiennej zależnej, którą jest liczba sprzedanych worków orzeszków ziemnych, spowodowała zastosowanie modelu Tobit’a. Wśród zmiennych objaśniających, które wpływają na liczbę sprzedanych worków orzeszków były: cechy respondenta i gospodarstwa, ceny i czynniki ogólne otoczenia, w którym rolnik dokonuje sprzedaży, w tym odległość od rynku i dostęp do kredytu. Rolnicy nie sprzedawali orzeszków ziemnych w czasie zbiorów, lecz przechowywali je, ponieważ ceny miały wzrostową tendencję w miarę upływu czasu, chociaż wzrost ten nie był wielki.

  Anda Daniel A., Folorunso A. Ajayi, Adebisi Olonisakin, Harun Jibril. 2014. The use of three edible oilsin the management of Caryedon serratus (Olivier) (Coleoptera: Bruchidea) infesting stored groundnutseed pods in Lafia, Nigeria. Production Agriculture and Technology 10 (2): 44-53.

  Dankyi Ansong A., Michael Owusu-Akyaw, V.M. Anchirinah, et al. 2005. Survey of production andpest practices for peanut (Arachis hypogaea L.) in selected villages in Ghana, West Africa. PeanutScience 32: 98-102.

  Dick Kenny M. 1987. Pest management in stored groundnuts. Patancheru, India: International CropsResearch Institute for the Semi-Arid Tropics.

  Greene William H. 2000. Econometric analysis. US: Pearson Education Limited.

  Ibrahim Mohammed, Wojciech J. Florkowski. 2015. Analysis of farmers’ willingness to adopt improvedpeanut varieties in Northern Ghana with the use of baseline survey data. [In] Paper presented at theSouthern Agricultural Economics Association Annual Meeting. January 31-February 3. Atlanta, GA.

  Meng Ting, Wojciech J. Florkowski, Daniel Sarpong, Anna V.A. Resurreccion, Manjeet Chinnan. 2014. Consumer’s food shopping choice in Ghana: Supermarket or traditional outlets. International Foodand Agribusiness Management Review 17 (Special Issue A): 107-130.

  Oteng-Frimpong Konland, Solomon Piganagsoa, Denwar Nicholas Ninju. 2017. Evaluation of selectedgroundnut (Arachis hypogaea L.) lines for yield and haulm nutritive quality traits. InternationalJournal of Agronomy 2017: 1-9, doi: 10.1155/2017/7479309.

  Tanzubil Paul. 2016. Incidence of arthropod pests and diseases of groundnut (Arachis hypogaea L.) innorthern Ghana. Journal of Entomology and Zoology Studies 4 (4): 29-32.

  Tripp Robert, Akwesi Mensah-Bonsu. 2013. Ghana’s Commercial Seed Sector: New incentives or continuedcomplacency? Ghana Strategy Support Program Working Paper 32. Accra, Ghana: IFPRI.

  Tsigbey Francis K., Ronald L. Brandenburg, Victor A. Clottey. 2003. Peanut production methods in NorthernGhana and some disease perspectives. European Journal of Agronomy 34: 36-47.

  Wooldridge Jeffrey M. 2015. Introductory econometrics: A modern approach. Canada: Nelson Education.

 8. Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska, Karolina Ratajczak 53-59 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr Romana Głowicka-Wołoszyn (orcid.org/0000-0002-1039-3261)
  dr Joanna Stanisławska (orcid.org/0000-0002-0028-140X)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Katedra Finansów i Rachunkowości
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  dr Karolina Ratajczak (orcid.org/0000-0001-6536-1649)
  Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  Katedra Ekonomiki Turystyki i Informatyki
  ul. Królowej Jadwigi 29/37, 61-871 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5164
  gospodarstwa domowe rolników, wydatki gospodarstw domowych, wydatki na restauracje i hotele
  D12, Z30
  pl

  Celem badań była ocena poziomu i częstości występowania wydatków na hotele i restauracje w gospodarstwach domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych oraz diagnoza zmian tego zjawiska pomiędzy latami 2005, 2010 a 2015. Ponadto w pracy podjęto próbę identyfikacji wewnętrznych demograficznych i społeczno-ekonomicznych determinant popytu na hotele i restauracje w gospodarstwach domowych rolników. Analizy przeprowadzono na podstawie nieidentyfikowalnych danych pochodzących z badania Budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w latach 2005, 2010 i 2015.

  Chmielewska Barbara. 2013. Zmiany poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych jako wyrazprzemian społecznych na wsi (Changes in the level and structure of household expenditures reflectsocial changes in the rural areas). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (28): 19-31.

  Dąbrowska Anna, Krystyna Gutkowska, Mirosława Janoś-Kresło, Irena Ozimek. 2010. Serwicyzacjakonsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Uwarunkowania i tendencje (Servicization ofconsumption in Polish households. Conditions and trends). Warszawa: Difin.

  GUS. 2006, 2011, 2016. Budżety gospodarstw domowych w 2005, 2010, 2015 roku (Household budgetsin 2005, 2010, 2015). Warszawa: GUS.

  GUS. 2011a. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych (Methodology for examininghousehold budgets). Warszawa: GUS.

  Gutkowska Krystyna, Marlena Piekut. 2014. Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych (Consumptionin rural households). Wieś i Rolnictwo 4 (165): 159-178.

  Gutkowska Krystyna, Marlena Piekut. 2016. Korzystanie z usług gastronomicznych przez Polaków(The use of catering services by Poles). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie,Finanse i Marketing 16 (65): 15-24.

  Janoś-Kresło Mirosława. 2006. Aktywność kulturalna Polaków (Cultural activity of Poles), Studia i PraceKolegium Zarządzania i Finansów. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 70: 97-112.

  Kowalczyk Andrzej. 2014. Od street food do food districts – usługi gastronomiczne i turystyka (Fromstreet food to food districts – gastronomy services and culinary tourism in an urban space). TurystykaKulturowa 6: 6-31.

  Kozera Agnieszka, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska. 2014. Rola samozaopatrzenia wgospodarstwach domowych w Polsce w układzie grup społeczno-ekonomicznych ludności (Tha role of self-supply across the socio-economic groups of households in Poland). Marketing i Rynek 6: 387-399.

  Kwiatkowska Edyta, Ganna Levytska. 2009. Rynek usług gastronomicznych w Polsce na początku XXIwieku (Polish food service market at the beginning of XXI century). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 74: 91-102.

  Raport „Polska na talerzu” (The report „Poland on the plate”), 2016. MAKRO Cash & Carry, http://www. mediamakro.pl/pr/369536/pizzerie-food-trucki-czy-targi-sniadaniowe-najnowsze-trendy-w-raporcie.

  Stanisławska Joanna. 2012. Kształtowanie się wydatków na restauracje i hotele w gospodarstwachdomowych w Polsce (Trends in expenditures on restaurants and hotels in households, separated bysocio-economic groups of population in Poland). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego wPoznaniu 236: 199-210.

  Stanisławska Joanna, Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn. 2014. Samozaopatrzenie a sytuacjafinansowa gospodarstw domowych rolników w Polsce w 2010 roku (Self-supply and the financialsituation of farmers’ households in Poland in 2010). Roczniki Naukowe SERiA XVI (1): 195-200.

  Wołoszyn Andrzej. 2013. Nierówności dochodowe w gospodarstwach domowych rolników na tle innychgrup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2005 i 2010 (Income inequality among farmerhouseholds against other socio-economic groups in Poland in 2005 and 2010). Roczniki NaukoweSERiA XV (6): 313-319.

  Woroniecka-Leciejewicz Irena, Małgorzata Terwińska. 2008. Preferencje konsumpcyjne a struktura wydatkówgospodarstw domowych w Polsce (Consumption preferences and the structure of householdexpenditures in Poland). Zeszyty Naukowe WITZ. Współczesne Problemy Zarządzania 1: 29-58.

  Wysocki Feliks, Jarosław Lira. 2005. Statystyka opisowa (Descriptive statistics). Poznań: WydawnictwoAkademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

 9. Piotr Gołasa 60-64 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr Piotr Gołasa (orcid.org/0000-0002-8848-1122)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 593 40 83
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5165
  dochody gospodarstw, współczynnik Giniego
  E62
  pl

  Celem artykułu było zaprezentowanie skali nierówności dochodowych wśród gospodarstw rolnych oraz znaczenia obecnie funkcjonującego systemu opodatkowania działalności rolnej dla wyrównywania tych nierówności. Badania przeprowadzono na podstawie danych zebranych z 573 gospodarstw rolnych, z województwa mazowieckiego, lubelskiego podlaskiego i łódzkiego. Do określenia zróżnicowania dochodów posłużono się współczynnikiem Giniego. Stwierdzono, że badane gospodarstwa charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem dochodów (współczynnik Giniego – 0,672). Obciążenia podatkowe dochodu gospodarstw były na niskim poziomie 3,8% i w 77% odpowiadał za nie podatek rolny. System opodatkowania rolnictwa nie spełnia funkcji redystrybucyjnej, a nawet w niewielkim stopniu powoduje zwiększenie różnic dochodowych. Jednak w opinii badanych rolników problem zróżnicowania dochodów nie jest istotny z ich punktu widzenia i państwo raczej nie powinno podejmować dodatkowych działań w celu wyrównywania dochodów. Ewentualne zmiany powinny dotyczyć jedynie systemu wsparcia rolnictwa, a nie jego opodatkowania.

  FADN. 2016. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe (Standard results obtained by agricultural holdings participating in thePolish FADN. Part I. Standard results.). Warszawa: IERIGŻ-PIB.

  Kosikowski Cezary. 2007. Podatki. Problem władzy publicznej i podatników (Taxes. The problem ofpublic authorities and taxpayers). Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.

  Kot Stanisław Maciej. 2003. Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności dobrobytu. [W] Materiałykonferencyjne: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zarys problematyki (Methodologicaldilemmas of measurement of prosperity inequality. [In] Conference materials: Social inequalities andeconomic growth. Outline of the problem). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

  Lissowski Grzegorz, Jacek Haman, Mikołaj Jasiński. 2008. Podstawy statystyki dla socjologów (Basicsof statistics for sociologists). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

  Podstawka Marian. 1995. Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce (Taxation ofagriculture and prospects for its changes in Poland). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Podstawka Marian (red.). 2010. Finanse, instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje (Finances,institutions, instruments, entities, markets, regulations). Warszawa: PWN.

  Samuelson Paul, William Nordhaus. 2004. Ekonomia. Tom 2 (Economy. Vol. 2). Warszawa: PWN.

 10. Wojciech Gotkiewicz, Agnieszka Wojciechowska 65-70 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr hab. Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM (orcid.org/0000-0002-4485-9154)
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu
  pl. Łódzki 2, 10-957 Olsztyn
  tel. (89) 523 32 60
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5166
  ochrona środowiska, obszary wiejskie, gospodarstwo rolne, program rolnośrodowiskowy
  Q15, Q56, Q57
  pl

  Celem artykułu jest analiza i ocena czynników wpływających na małe zainteresowanie rolników programem rolnośrodowiskowym. Współczesne rolnictwo w znacznym stopniu przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. W celu zapobieżenia tego zjawiska UE stworzyła wiele instrumentów, w tym obligatoryjny program rolnośrodowiskowy. Z badań przeprowadzonych w 2016 roku w powiecie mławskim na dwóch grupach rolników (45 beneficjentów programu i 45 osobach, które do niego nie przystąpiły) wynika, że program jest narzędziem skutecznym, ale nie pozbawionym wad. Najważniejszą z nich jest zbyt duży nacisk kładziony na kwestie formalne, co powoduje, że wielu rolników, zwłaszcza starszych i gorzej wykształconych, obawia się przystąpienia do programu. Brakuje również badań, które jednoznacznie odpowiedziałby na pytanie, czy i jak program wpływa na zachowanie zasobów przyrodniczych. Eliminacja tych barier z pewnością przyczyniłaby się do zwiększenia liczby beneficjentów programu, co przyczyniłoby się do jeszcze lepszej ochrony środowiska naturalnego.

  ARiMR (Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture). 2016. Sprawozdania z działalnościAgencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2015 rok (Reports on the activities ofthe Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture for 2015). Warszawa: DepartamentAnaliz i Sprawozdawczości ARiMR.

  ARiMR (Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture). 2017. Sprawozdania z działalnościAgencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2016 rok (Reports on the activities ofthe Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture for 2016). Warszawa: DepartamentAnaliz i Sprawozdawczości ARiMR.

  Borkowska Małgorzata, Maria Golinowska, Michał Kruszyński. 2013. Program rolnośrodowiskowy –doświadczenia i opinie rolników (Agri-environmental program - experiences and opinions of farmers). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58 (3): 46-49.

  Brodzińska Katarzyna. 2013. Racjonalizacja działań na rzecz ochrony środowiska w nowej perspektywiewdrażania WPR (Rationalization of actions to protect the environment in a new perspective of theCAP implementation). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 317: 141-150.

  Brodziński Zbigniew. 2008. Wdrażanie programu rolnośrodowiskowego w opiniach doradców (Implementationof agroenvironmental program in advisers opinions). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie8 (1): 51-59.

  GUS. 2014. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 roku (Characteristics of farms in 2013). Warszawa:GUS.

  GUS. 2015. Obszary wiejskie. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (Rural areas. NationalPopulation and Housing Census 2011). Olsztyn: GUS US w Olsztynie.

  Kucharska Agnieszka. 2010. Przewodnik po programie rolno środowiskowym. Biblioteczka programu rolno środowiskowego 2007-2013 (Guide to the agri-environmental program. Library of the agri--environmental program 2007-2013). Warszawa: MRiRW.

  Michałek Rudolf, Maciej Kuboń. 2009. Postęp naukowo-techniczny i jego skutki społeczno-ekologiczne(Scientific and technological progress and its social and ecological effects). Inżynieria Rolnicza 1(110): 207-212.

  Michałek Rudolf, Agnieszka Peszek. 2012. Wykształcenie rolnika a wskaźnik postępu naukowo-technicznegoi wskaźnik efektywności postępu (A farmer’s education in comparison to an index of educational andtechnical development and an efficiency index of development). Inżynieria Rolnicza 2 (136): 241-248.

  Pawlewicz Adam, Piotr Bórawski. 2013. Realizacja programu rolnośrodowiskowego w Polsce (The implementationof agri-environmental programme in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XV (2): 271-276.

  Piechowicz Bożena. 2006. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w sektorze rolno-żywnościowym(Managing European Union Resources in „farm and food sector”). Roczniki Naukowe SERiA VIII(4): 272-276.

  UMM. 2012. Program ochrony środowiska miasta Mławy (Environmental protection program for the cityof Mława). Mława: Urząd Miasta Mława. http://www.modr.mazowsze.pl/porady-dla-rolnikow/tpr-inne/253-korzysci-z-realizacji-programurolnosrodowiskowego.

 11. Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk 71-78 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr hab. Piotr Gradziuk (orcid.org/0000-0003-0825-6281)
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826 94 36
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  dr Barbara Gradziuk (orcid.org/0000-0002-6920-0604)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania i Marketingu
  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. (81) 461 0061 w. 196
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5167
  polityka klimatyczno-energetyczna, energia odnawialna, obszary wiejskie
  O13, P18, Q42, Q54, Q58
  pl

  Celem artykułu jest rozpoznanie implikacji wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej dla obszarów wiejskich. Dzięki wytwarzanym tu surowcom energetycznym, a także coraz częściej energii, w latach 2006-2016 dwukrotnie zwiększył się udział OZE w produkcji energii pierwotnej – z 7,8 do 13,9%. Jej głównym źródłem była biomasa, ale od 2010 roku znacznie szybciej wzrasta wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej. Na podstawie przeprowadzonych analizy stwierdzono, że do roku 2050 większość surowców energetycznych i energii ze źródeł odnawialnych będzie wytwarzana w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Realizacja zobowiązań wynikających z unijnej polityki klimatycznej i energetycznej może być impulsem dla rozwoju obszarów wiejskich.

  ARR (Agricultural Market Agency). 2015. Produkcja energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacjach w III-IVkwartale 2015 r. (Production of electricity from agricultural biogas in micro-installations in the 3rd-4th quarter of 2015). Warszawa: Agencja Rynku Rolnego.

  Blusz Krzysztof, Agata Hinc, Jerzy Brodzikowski. 2011. W kierunku niskoemisyjnej strategii gospodarczej dla Polski. Energiai klimat pomiędzy Keynesem i Hayekiem? Towards a low-carbon economic strategy for Poland. Energy and climatebetween Keynes and Hayek?). DemosEUROPA, Centrum Strategii Europejskiej.

  Curkowski Andrzej, Anna Oniszek-Popławska. 2011: Analiza porównawcza opłacalności ekonomicznej biogazowni rolniczeji utylizacyjnej (Comparative analysis of the economic viability of agricultural and utilization biogas plants). Forumeksploatatora, maj/czerwiec 2011. Warszawa: Instytut Energii Odnawialnej.

  Decyzja Rady (UE) 2016/1841 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumieniaparyskiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Council Decision(EU) 2016/1841 of 5 October 2016 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Paris Agreement adoptedunder the United Nations Framework Convention on Climate Change). Dz.Urz. UE, L 282/1.

  EC. 2011. Communication from the Commission o the European Parliament, the Council, the European Economic and SocialCommittee and the Committee of the Regions. A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050. European Commission, COM (2011) 112. Brusssels: European Commission.

  EPA. 2017. Greenhouse Gas Emissions. Global Emissions by Economic Sector. Washington: United States EnvironmentalProtection Agency. https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-dataSector.

  EUROSTAT. 2017. Greenhouse gas emission statistics. Greenhouse gas emissions, analysis by source sector, EU28, 1990and 2015 (percentage of total), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Greenhouse_gas_emissions,_analysis_by_source_sector,_EU-28,_1990_and_2015_(percentage_of_total)_new.png.

  Gradziuk Piotr, Barbara Gradziuk. 2015. Foreign trade of biomass for energy purposes in Poland in the years 2008-2014. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 13 (3): 153-159.

  Gradziuk Piotr, Gradziuk Barbara. 2016. Gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwanie dla gmin wiejskich (Low-carboneconomy – a new challenge for rural communes). Wieś i Rolnictwo 1 (170): 105-126.

  Gradziuk Piotr. 2017. „Energetyka słoneczna w Unii Europejskiej – stan i tendencje rozwojowe (Solar energy in the UE –state of the art and development trends). Roczniki Naukowe SERIA XIX (1): 52-59.

  Greenpeace Polska. 2011. Pracując dla klimatu. Zielone miejsca pracy w Polsce (Working for the climate. Green jobs inPoland). Warszawa: Greenpeace Polska.

  Jóźwiak Marek. 2011: Ekonomika biogazowni, nakłady inwestycyjne, koszty, strumienie dochodów. Biogazownie rolnicze–-mity i fakty (The economics of biogas plants, capital expenditures, costs, income streams. (Agricultural biogas plants--myths and facts). Warszawa: FDPA.

  KOBiZE. 2014. Krajowy raport inwentaryzacyjny 2014. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988-2012(National inventory report 2014. Inventory of greenhouse gases in Poland for the years 1988-2012). Warszawa: KrajowyOśrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

  Majewski Edward, Piotr Sulewski, Adam Wąs. 2016. Potencjał i uwarunkowania produkcji biogazu rolniczego w Polsce(Potential and conditions of agricultural biogas production in Poland). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Majewski Edward. 2005. Miejsce rolnictwa w ekonomicznej i społecznej strukturze wsi. [W] Polska wieś 2025. Wizjarozwój (The place of agriculture in the economic and social structure of the country. [W] Poland country 2025. Visiondevelopment Polish Countryside in a 2050), ed. J. Wiklina, 91-97. Warszawa: Fundusz Współpracy.

  ONZ. 1992. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (The United Nations FrameworkConvention on Climate Change). Nowy York: ONZ.

  Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku. Komunikat Komisjidla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. 2011. KOM (2011) 112, wersja ostateczna. Bruksela: Komisja Europejska.

  Porozumienie Paryskie (Paris Agreement). 2016. Dz.Urz. UE, L 282/4.

  Wilkin Jerzy. 2005. Rolnictwo a społeczeństwo – ewolucja funkcji i relacji. Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno--gospodarczych na obszarach wiejskich (Agriculture and society – the evolution of functions and relations. Determinantsand directions of socio-economic change in rural areas). Warszawa: IRWIR PAN.

 12. Mariusz Grębowiec, Anna Korytkowska 79-85 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr inż. Mariusz Grębowiec (orcid.org/0000-0002-2631-3940)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5168
  zachowania konsumenckie, wyroby mleczarskie, determinanty zakupu
  D12, M30
  pl

  Celem opracowania jest próba identyfikacji czynników wpływających na zachowania konsumenckie na rynku wyrobów mleczarskich. Na podstawie dostępnych danych i opracowań statystycznych przedstawiono główne kierunki zmian w produkcji i spożyciu produktów mleczarskich w Polsce. Przedstawiono wyniki badań ankietowych, dotyczące zachowań nabywczych na rynku wyrobów mleczarskich w grupie liczącej 200 celowo dobranych osób oraz zaprezentowano wyniki tego badania. Mleko oraz przetwory mleczne były powszechnie spożywane przez respondentów, a decyzje o ich zakupie były podejmowane zazwyczaj w sposób rutynowy. Na ich konsumpcję, zdaniem ankietowanych, wpływały m.in. możliwość bezpośredniego spożycia oraz przyzwyczajenie. Głównymi determinantami zakupu tych produktów okazały się wrażenia sensoryczne oraz termin przydatności do spożycia, a barierą wysoka cena.

  Antoides Gerrit, Fred W. van Raaij. 2003. Zachowanie konsumenta (Consumer behavior). Warszawa: PWN.

  Brelik Agnieszka, Ireneusz Żuchowski. 2007. Wybrane zagadnienia teorii zachowania konsumenta (Selectedtopics in the theory of consumer behavior). Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego21: 207-231.

  Bierzuńska Paulina, Łukasz K. Kaczyński, Dorota Cais-Sokolińska. 2016: Rynek innowacyjnych produktówmlecznych, a zachowania młodych mieszkańców gmin wiejskich (Analysis of the influence of thebehaviour of young residents of rural communities on the innovative dairy products mark). Gospodarka,Rynek, Edukacja 17 (2): 19-24.

  Cyrek Piotr, Maria Grzybek, Sylwester Makarski. 2016. Kreowanie jakości handlowej artykułów żywnościowych(Creating commercial quality of food products). Rzeszów: Wydawnictwo UniwersytetuRzeszowskiego.

  Engel James F., Roger D. Blackwell, Paul W. Miliard. 1993. Consumer Behavior. Chicago: The Dryden Press.

  Górska-Warsewicz Hanna, Karol Krajewski, Monika Świątkowska. 2013. Marketing żywności (Food marketing). Warszawa: Wydawnictwo Jak.

  Jąder Karolina. 2014. Preferencje i zachowania studentów na rynku mleka i produktów mlecznych (Preferencesand behavior of students on the milk and dairy products market). Roczniki Naukowe SERiA XVI(6): 175-181.

  Jeżewska-Zychowicz Marzena, Magdalena Pilska. 2006. Postawy względem żywności i żywienia – wybraneaspekty teoretyczne i metodologiczne (Attitudes towards food and nutrition – selected theoretical andmethodological aspects). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Klonowska-Matynia Maria. 2008. Analiza procesu zakupu produktów mleczarskich w aspekcie decydującychkryteriów wyboru (Process analysis of dairy’s products purchase in aspect of crucial selection criteria). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej 12: 65-73.

  Klonowska-Matynia Maria, Kamila Radlińska. 2007. Znaczenie cech jakościowych opakowania dla nabywcóww procesie zakupu na przykładzie produktów mleczarskich (The significance of the parkingquality features for purchasers in buying process in example of dairy products). Roczniki NaukoweSERiA IX (4): 81-85.

  Kudełka Wanda, Małgorzata Marzec. 2014. Preferencje studentów dotyczące spożycia mlecznych napojówfermentowanych (The students’ preferences for consuming fermented milk drinks). Żywność. Nauka. Technologia, Jakość 3 (40): 63-76.

  Świątkowska Monika, Monika Bień. 2005. Reklama kategorii produktu a zachowania konsumentów na rynkumleczarskim. [W] Jak żyjemy. Warunki materialne – konsumpcja – zachowania na rynku (Advertising ofthe product category and consumer behavior in the dairy market. [In] How we live. Material conditions –consumption – behavior on the marke), 314-322. Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.

  Ziarno Małgorzata, Anna Hauzer. 2009. Preferencje i decyzje konsumentów produktów mlecznych (Preferencesand decisions of consumers of dairy products). Przegląd Mleczarski 3: 48-52.

 13. Aleksander Grzelak 86-91 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw. UEP (orcid.org/0000-0002-4290-4740)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
  aleja Niepodległości 10, 61-875 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5169
  bezpieczeństwo żywnościowe, OECD, rozwój gospodarczy
  Q18, H55, E64
  pl

  Głównym celem artykułu jest próba zidentyfikowania znaczenia wybranych determinant dla kształtowania się bezpieczeństwa żywnościowego w krajach objętych statystyką OECD. W opracowaniu wykorzystano analizę porównawczą badanych zjawisk oraz modele panelowe. Pomimo wzrostowej tendencji cen produktów rolnych nastąpiła poprawa bezpieczeństwa żywnościowego w grupie badanych krajów. Nie oznacza to, że ceny nie mają wpływu na bezpieczeństwo żywnościowe. Chodzi tu przede wszystkim o siłę nabywczą dochodów konsumentów. Spośród analizowanych zmiennych najsilniejszą stymulantą okazał się poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wyrażony wskaźnikiem HDI.

  Babu Suresh, Shailendra Gajanan, Prabuddha Sanyal. 2014. Food security, poverty and nutrition policy. San Diego: Elsevier.

  Brooks Jonathan. 2014. Policy coherence and food security. The effects of OECD countries. Agriculturalpolicies. Food Policy 44: 88-94.

  Coleman-Jensen Alisha, Matthew Rabbitt, Christian Gregory, Anita Singh. 2016. Household Food Securityin the United States in 2015. Economic Research Report. USDA: Departament of Agriculture.

  Grzelak Aleksander. 2016. Związki między bezpieczeństwem żywnościowym a nierównościami dochodowymi(The links between food security and income inequalities). Roczniki Naukowe SERiA XVIII(3): 95-100.

  Grzelak Aleksander. 2017. Income Inequality and Food Security in the Light of the Experience of theOECD Countries. [In] 5th International Scientific Conference “Contemporary Issues in Business,Management and Education”, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University, doi: https://doi.org/10.3846/cbme.2017.070.

  Heady Derek. 2013. The impact of global food crisis on self-assessed food security. Policy Research Paper6329. Washington DC: World Bank, http:// documents.worldbank.org/curated/en/762131468267628816/pdf/wps6329.pdf, dostęp: maj 2017.

  Kraciuk Jakub. 2015. Bezpieczeństwo żywnościowe z perspektywy krajów słabo i wysoko rozwiniętych(Food security from the perspective of less and highly developed countries). Roczniki Naukowe SERiAXVII (3): 205-209.

  Kufel Tadeusz. 2007. Ekonometria. Rozwiązywania problemów z wykorzystaniem programu GRETL(Econometrics. Solving problems with the use of the GRETL program). Warszawa: PWN.

  Małysz Jerzy. 2009. Współczesny problem żywnościowy. [W] Bezpieczeństwo żywnościowe w erzeglobalizacji (Contemporary food problem. [In] Food security in the face of globalization), ed. S. Kowalczyk, 130. Warszawa: Wydawnictwo SGH.

  Pieters Hannah, Vandeplas Anneleen, Andrea Guariso, Nathalie Francken, Alexander Sarris, Jo Swinnen,Nicolas Gerber, Joachim von Braun, Maximo Torero. 2012. Perspectives on relevant concepts relatedto food and nutrition security. [In] Foodsecure Working Paper 1. Netherlands: LEI Wageningen.

  Pieters Hannah, Andrea Guariso, Anneleen Vandeplas. 2013. Conceptual framework for the analysis of thedeterminants of food and nutrition security. Foodsecure Working Paper 13: 1-45, http://www3.lei.wur. nl/WECRGeneral/FoodSecurePublications/13_Pieters_Guariso_Vandeplas_ConceptualFramework. pdf, dostęp czerwiec 2017.

  Sen Amartya. 2002. Rozwój i wolność (Development and freedom). Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka. http://foodsecurityindex.eui.com.

 14. Marek Gugała, Anna Sikorska, Krystyna Zarzecka, Ewa Krasnodębska 92-96 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr hab. Marek Gugała (orcid.org/0000-0001-5048-3432)
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczy w Siedlach
  Wydział Przyrodniczy
  Katedra Agrotechnologii
  ul. Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5170
  biostymulator, rzepak ozimy, opłacalność produkcji, koszty produkcji
  Q10
  pl

  Celem artykułu jest analiza ekonomiczna uprawy rzepaku ozimego w zależności od stosowania różnych biostymulatorów (Asahi SL, Silvit, Tytanit) i kontroli bez stymulatora. Dane pochodziły z Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W zależności od zastosowanego biostymulatora plon nasion wynosił: 4,16 t/ha (Asahi SL) 3,96 t/ha (Silvit), 3,91 t/ha (Tytanit) i 3,80 t/ha (kontrola bez biostymulatora). Dochód z uprawy rzepaku z uwzględnieniem dopłat bezpośrednich wynosił od 3449 zł/ha (kontrola – bez biostymulatora) do 3827 zł/ha (biostymulator – Asahi SL). Największy udział w strukturze poniesionych kosztów bezpośrednich miały nawozy (31,1-33,0%).

  Bojarszczuk Jolanta, Jerzy Księżak. 2013. Ocena ekonomiczna uprawy sorgo w systemie ekologicznym(The economic assessment of sorghum cultivated in organic system). Roczniki Naukowe SERiA 15(4): 63-69.

  Harasimowicz-Hermann Grażyna, Magdalena Borowska. 2006. Effect of bio-stimulant Asahi SL in winterrapeseed depending on pluviothermic conditions. Rośliny Oleiste/Oilseeds Crops 27 (1): 95-106.

  Maciejewski Tomasz, Jerzy Szukała, Andrzej Jarosz. 2007. Wpływ biostymulatora Asahi SL i Atonik SLna cechy jakościowe bulw ziemniaków (Influence of biostymulator Asahi SL i Atonik SL on qualitativetubers of potatoes). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 52 (3): 109-112.

  Majchrzycki Dariusz, Benedykt Pepliński, Rafał Baum. 2002. Opłacalność uprawy roślin strączkowychjako alternatywnego źródła białka paszowego (Profitability of pulse crops growing as an alternativesource of protein in feeding stuff). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia 1: 129-136.

  Malyshev Roman, Daria Vinogradova. 2008. Application of biostimulators from Fe-and Se-nanopowdersfor competitiveness improvement of agrifood products. Roczniki Naukowe SERiA 10 (5): 118-121.

  Marciniak Jakub, Anna Grontkowska. 2011. Opłacalność produkcji roślinnej w gospodarstwie ekologicznym(Profitability of crop production on organic farm). Roczniki Naukowe SERiA 13 (2): 302-309.

  Matysiak Kinga, Kazimierz Adamczewski, Sylwia Kaczmarek. 2011. Wpływ biostymulatora Asahi SLna plonowanie i wybrane cechy ilościowe i jakościowe niektórych roślin rolniczych uprawianych wwarunkach Wielkopolski (The impact of the Asahi SL biostimulator on the yield and selected quantitativeand qualitative traits of some agricultural plants cultivated in Wielkopolska). Progress in PlantProtection 51 (4): 1849-1857.

  Matysiak Kinga, Sylwia Kaczmarek, Roman Kierzek. 2012. Wpływ wyciągu z alg morskich Eckloniamaxima (Kelpak SL) na rośliny rzepaku ozimego (Effect of algae Ecklonia maxima (Kelpak SL) onwinter oilseed rape). Rośliny Oleiste/Oilseed Crops 33 (1): 81-88.

  Muzalewski Aleksander 2015. Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020(Rules for the selection of agricultural machinery under the RDP for the years 2014-2020). Warszawa:ITP o/Warszawa.

  Nowacki Wojciech. 2006. Straty w plonie handlowym czynnikiem determinującym efektywność ekonomicznąprodukcji ziemniaków jadalnych (Losses in market field - factor determined economiceffectiveness in table potato production). Roczniki Naukowe SERiA 8 (1): 133-136.

  Skarżyńska Aldona, Irena Augustyńska-Grzymek, Marcin Cholewa, Stanisław Mańko, Grażyna Nachtman,Izabela Ziętek. 2007. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w2006 roku (Production, costs and direct surplus of selected agricultural products in 2006). Warszawa:Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.

 15. Karolina Jąder 97-103 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr Karolina Jąder (orcid.org/0000-0002-4047-7386)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  tel. (61) 846 63 57
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5171
  owoce, preferencje, zachowania, wiek, dochody
  M31, D12, E21
  pl

  Celem opracowania jest określenie wpływu wieku oraz dochodów konsumentów na preferencje i zachowania. Materiał do analizy stanowiły dane pierwotne pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 300 osób robiących zakupy w punktach sprzedaży detalicznej w Poznaniu. Zarówno wiek, jak i dochody różnicowały preferencje i zachowania konsumentów owoców. Częstotliwość spożycia tych produktów zwiększała się wraz ze wzrostem zamożności, a jeśli chodzi o wiek, najczęściej konsumowały takie produkty osoby najstarsze i w średnim wieku. Konsumenci spożywali owoce głównie ze względu na ich walory zdrowotne, a osoby najstarsze oraz osiągające najniższe dochody często kierowały się również ceną. Wszystkie osoby, bez względu na różnicujące je cechy zaopatrywały się w owoce najczęściej w hipermarketach, jednak najbardziej te punkty sprzedaży preferowały osoby najstarsze i o najniższych dochodach. Najmłodsi i najzamożniejsi konsumenci chętniej niż inni wybierali sklepy spożywcze.

  Adamczyk Grażyna. 2002. Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych i wzorców spożycia żywnościw polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych (Selected aspects of consumptivebehaviour and food consumption models in polish households in the 1990’s). Roczniki AkademiiRolniczej w Poznaniu CCCXLIII: 31-41.

  Grzelak Aleksander, Marek Gałązka. 2013. Tendencje konsumpcji żywności w Polsce na tle uwarunkowańglobalnych (The Tendencies of food consumption in poland on background of global conditionings). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 6: 223-241.

  GUS. 2001, 2015. Budżety gospodarstw domowych (Household budgets). Warszawa: GUS.

  Zróżnicowanie preferencji i zachowań konsumentów owoców i ich przetworów w zależności.... 103Gutkowska Krystyna, Irena Ozimek. 2009. Czynniki ekonomiczne warunkujące sposób żywienia populacji. [In] Żywienie człowieka a zdrowie publiczne (Economic factors determining the population diet. [In] Human nutrition and public health), ed. J. Gawęcki, W. Roszkowski, 118-132. Warszawa: PWN.

  Jąder Karolina. 2014. Zmiany w konsumpcji owoców i ich przetworów w Polsce w latach 1998-2012(Changes in the consumption of fruits and their conserves in poland in the years 1998-2012). RocznikiNaukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3): 98-106.

  Jąder Karolina. 2016. Konsumpcja owoców w Polsce w różnych typach gospodarstw domowych (Consumptionof fruits in poland in different types of households). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (4): 117-123.

  Kaczmarczyk Stanisław. 2011. Badania marketingowe. Podstawy metodyczne (Marketing research. Methodologicalbasis). Warszawa: PWE.

  Łangowska-Szczęśniak Urszula, Agnieszka Bobrowska. 2011. Społeczno-ekonomiczne determinantykonsumpcji w Polsce (Socio-economic determinants of consumption in Poland). Opole: WydawnictwoUniwersytet Opolski.

  Nosecka Bożena. 2016. Rynek Owoców i Warzyw. Stan i Perspektywy nr 49 (Fruit and Vegetable Market. Status and Perspective No. 49). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Turguła Błażej. 2015. Preferencje i zachowania konsumentów owoców (Fruit consumer preferences andbehavior). Poznań: Uniwersytet w Poznaniu.

  Zmarlicki Krzysztof, Piotr Brzozowski, Małgorzata Karmańska. 2014. Analiza czynników demograficznychkształtujących poziom obecnej i przyszłej konsumpcji owoców w Polsce i innych krajach UE (Analysisof demographic factors shaping the level of current and future fruit consumption in Poland and otherEU countries). Skierniewice: Instytut Ogrodnictwa, Pracownia Ekonomiki i Statystyki.

 16. Agnieszka Judzińska 104-109 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  mgr Agnieszka Judzińska (orcid.org/0000-0002-3633-1069)
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  tel. (22) 505 45 09
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5172
  cukier, przemysł cukrowniczy, wyniki ekonomiczno-finansowe, regulacja rynku
  L5, Q13, Q18
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zmian, które zaszły w polskim przemyśle cukrowniczym w latach 2010-2016. Szczególną uwagę zwrócono na przemiany strukturalne, stan ekonomiczno- finansowy sektora oraz wyniki handlowe. Krajowy przemysł cukrowniczy jest silnie skoncentrowany i ma charakter oligopolu. Po przejściowym spadku w latach 2013-2015, w 2016 roku odnotowano ponowny wzrost przychodów i znaczną poprawę wskaźników finansowych. Dobra sytuacja ekonomiczna sektora oraz ponowny wzrost aktywności inwestycyjnej są pozytywną informacja przed zbliżającymi się zmianami w systemie regulacji rynku cukru.

  GUS. 2011-2016. Rocznik statystycznych rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.

  Hamulczuk Mariusz, Piotr Szajner. 2015. Ceny cukru w Polsce i ich determinanty (Sugar prices in Polandand their determinants). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4 (365): 59-80.

  Hryszko Krzysztof, Piotr Szajner. 2013. Sytuacja na światowym rynku cukru i jej wpływ na możliwościuprawy buraków cukrowych w Polsce (The situation on the global sugar market and its impact on thepossibilities of growing sugar beet in Poland). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Judzińska Agnieszka, Piotr Szajner. 2015. Polski przemysł cukrowniczy – branża silnie regulowana ooligopolistycznej strukturze. [In] Przemysł spożywczy – mikrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna(Polish sugar industry – a highly regulated industry with an oligopolistic structure. [In] Foodindustry – micro-induction, investments, foreign expansion), ed. I. Szczepaniak, K. Firlej, 158-176. Kraków, Warszawa: UEK i IERiGŻ-PIB.

  Kapusta Franciszek. 2012. Przemiany cukrownictwa polskiego w warunkach Unii Europejskiej (Changesin the sugar industry in Poland in the conditions of the European Union). Ekonomia 4 (21): 126-142.

  Kondrakiewicz Teresa. 2008. Determinanty rozwoju przemysłu cukrowniczego (Factors of developmentof the sugar industry). Barometr Regionalny 3 (13): 65-75.

  Kondrakiewicz Teresa. 2014. Skutki interwencjonizmu na rynku cukru w Unii Europejskiej (Consequencesof interventionism in the European Union sugar market). Konteksty Społeczne II (1/3): 40-51. MF (Ministry of Finance). Niepublikowane dane Ministerstwa Finansów o wynikach handlu zagranicznego(Unpublished data of the Ministry of Finance on the results of foreign trade). Warszawa: MinisterstwoFinansów.

  Mucha Marcin. 2014a. Porównanie przemysłu cukrowniczego w Polsce i w Niemczech po reformie regulacjiunijnego rynku cukru (Comparison of sugar industry in Poland and Germany after the reformof the eu sugar market). Roczniki Naukowe SERIA XVI (3): 200-204.

  Mucha Marcin. 2014b. Sytuacja na rynku cukru w obliczu przeobrażeń do i po 2017 The situation on thesugar market in the face of transformations to and after 2017). Konferencja surowcowa STC . Zamość:Związek Producentów Cukru w Polsce.

  Rynek Cukru. Stan i Perspektywy (Sugar Market. Status and Perspective) no. 38, 40 i 43. 2011, 2013,2016. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

 17. Ryszard Kata 110-116 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr hab. prof. UR Ryszard Kata (orcid.org/0000-0001-6085-3935)
  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
  ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5173
  banki spółdzielcze, spółdzielczy sektor bankowy, stopy procentowe
  D22, G21
  pl

  Dokonano analizy efektywności ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce w warunkach niskich stóp procentowych NBP. Analiza obejmowała lata 2012-2016. Wykazano, że niskie stopy procentowe utrudniają bankom spółdzielczym utrzymanie wysokiej efektywności ekonomiczno-finansowej. Banki spółdzielcze reagowały na spadek stóp procentowych, jednak odwrócenie widocznego w latach 2014- 2016 negatywnego trendu w zakresie efektywności finansowej tych banków wymaga zmian w zakresie ich modelu biznesowego oraz wzmocnienia integracji wewnątrz zrzeszeń dla redukcji kosztów działania banków.

  Golec Maria. 2012. Determinanty stóp procentowych w bankach spółdzielczych (Determinants of Changes in Interestrates in Cooperative Banks). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne105: 237-246.

  Kata Ryszard. 2010. Korzystanie przez rolników i przedsiębiorców wiejskich z usług bankowych – analiza preferencjii ograniczeń (Demand of farmers and rural entrepreneurs for banking services – analysis of preferences andimpediments). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (322): 143-162.

  Kil Krzysztof, Radosław Ślusarczyk. 2016. Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym(Determinants of banks’ net interest margins in Poland). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego weWrocławiu. Finanse publiczne 451: 163-174.

  Kozak Sylwester. 2016. Wpływ niskich stóp procentowych na dochody sektora bankowego w latach 2008-2014 (Theimpact of low interest rate environment on the banking sector profits in 2008-2014). Zarządzanie Finansami iRachunkowość 4 (1): 5-15.

  Kozak Sylwester, Emil Ochnio. 2017. Wpływ niskich stóp procentowych na stopy zwrotu obligacyjnych funduszyinwestycyjnych (The impact of low interest rates on the rates of return of bond investment funds). Administracjai Zarządzanie 112: 63-72.

  NBP. (National Bank of Poland) 2017. Raport o stabilności systemu finansowego (Report on the stability of the financialsystem). Warszawa: NBP.

  Szkaradek Dariusz. 2015. Zarządzanie kapitałem w bankach. Środowisko niskich stóp procentowych –wpływ na strategiebiznesowe banków. Kongres Bankowości (Capital management in banks. The environment of low interest rates –influence on banks’ business strategies. Banking Congress). Warszawa: Gdańska Akademia Bankowa, Deloitte,https://zkb.projektekf.pl/pl/materialy.

 18. Bogdan Klepacki, Elżbieta Radochońska-Wasiewicz 117-123 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  prof. dr hab. Bogdan Klepacki (0000-0003-3483-7530)
  dr Elżbieta Rodochońska-Wasiewicz (orcid.org/0000-0001-9939-5978)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie , Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5174
  programy pomocowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, konkurencyjność
  D04, D22, G18, Q12, Q19
  pl

  Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach, które uzyskały dotacje w ramach programu stymulującego wzrost konkurencyjności. Dokonano rozpoznania poglądów kierownictwa na temat czynników kształtujących pozycję konkurencyjną z uwzględnieniem roli środków pomocowych. Stwierdzono, że w ocenie czynników kreacji potencjału konkurencyjnego znacznie wyżej kierownicy stawiają zasoby własne, w tym wizerunek przedsiębiorstwa, jakość kadry, nowoczesność technologii i zarządzanie jakością niż możliwość pozyskania środków finansowych spoza przedsiębiorstwa.

  Gorynia Marian. 2002. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (Competitivegap at the enterprise level and Poland’s accession to the European Union). Poznań: Akademia Ekonomiczna.

  Gorynia Marian, Jankowska Barbara. 2008. Klastry a międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw i internacjonalizacjaprzedsiębiorstwa (Clusters and international competitiveness of enterprises and internationalization of the company). Warszawa: Difin.

  Gorynia Marian, Łaźniewska Ewa. 2009. Kompendium wiedzy o konkurencyjności (Compendium of knowledge aboutcompetitiveness). Warszawa: PWN.

  Jankowska Barbara, Monika Sulikowska-Formowicz. 2009. Korzenie konkurencyjności w ekonomii. [W] Kompendiumwiedzy o konkurencyjności (The roots of competitiveness in economics. [In] Compendium of knowledge about competitiveness),ed. M. Gorynia, E. Łaźniewska, 13-47. Warszawa: PWN.

  Klepacki Bogdan. 2009. Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych (The choosen problems connectedwith metodology of economic scientific research). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria 96 (2): 38-46.

  Klimczak Bożena. 2006. Mikroekonomia (Microeconomics). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

  Kusa Rafał. 2008. Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw (A cause and effect model of businesscompetitiveness). Ekonomia Menażerska 3: 57-66.

  Pierścionek Zdzisław. 2003. Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa (Competition and enterprise developmentstrategies). Warszawa: PWN.

  Radło Mariusz-Jan. 2003. Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej (The challengeof competitiveness. The Lisbon Strategy in the enlarged European Union). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

  Radochońska-Wasiewicz Elżbieta 2017. Oddziaływanie programów wzrostu konkurencyjności na sytuację ekonomicznąmałych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie województwa podkarpackiego) (The impact of programs of increasingcompetitiveness on the economic situation of small and medium-sized enterprises (on the example of the PodkarpackieVoivodeship) . Rozprawa doktorska (Doctoral dissertation). Warszawa: Katedra Logistyki WNE SGGW w Warszawie.

  Stankiewicz Marek Jacek. 2005. Konkurencyjność przedsiębiorstw, budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwaw warunkach globalizacji (Competitiveness of enterprises, building company’s competitiveness in the conditionsof globalization). Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.

 19. Zofia Kołoszko-Chomentowska 124-129 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska (orcid.org/0000-0002-3937-9594)
  Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania
  ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5175
  gospodarstwo bez zwierząt, wskaźniki agroekologiczne, zrównoważenie
  Q01, Q15
  pl

  Dokonano oceny zrównoważenia ekonomiczno-środowiskowego gospodarstw rolnych nieprowadzących produkcji zwierzęcej. Badaniami objęto gospodarstwa rolne województwa podlaskiego będące w systemie FADN w 2014 roku. W ocenie uwzględniono wybrane wskaźniki agroekologiczne uzupełnione o wskaźniki presji materiałowej oraz wskaźniki ekonomiczne (dochodowość ziemi i pracy). Otrzymane wyniki wskazują, że warunki zrównoważenia środowiskowego były spełnione tylko w odniesieniu do indeksu pokrycia gleby roślinnością, natomiast w odniesieniu do pozostałych wskaźników (udział trwałych użytków zielonych, struktura zasiewów, bilans substancji organicznej) warunki te nie były spełnione. Gospodarstwa bez zwierząt wywierały mniejszą presję na środowisko niż gospodarstwa z produkcją zwierzęcą z punktu widzenia zużycia środków produkcji. Obie grupy gospodarstw nie osiągnęły zrównoważenia ekonomicznego. Parytet dochodowy w 2014 roku wyniósł 0,73 dla gospodarstw bez zwierząt i 0,84 w przypadku gospodarstw z produkcją zwierzęcą.

  Belanger Valerie, Anne Vanasse, Diane Parent, Guy Allard, Doris Pellerin. 2012. Development of agri--environmental indicators to assess dairy farm sustainability in Quebec Eastern Canada. EcologicalIndicators 23: 421-430.

  Castoldi Nicola, Luca Bechini. 2010. Integrated sustainability assesment of cropping systems with agro--ecological and economic indicators in northern Italy. European Journal of Agronomy 32 (1): 59-72.

  Duer Irena, Mariusz Fotyma, Andrzej Madej. 2002. Kodeks dobrej praktyki rolniczej (Code of goodagricultural practice). Warszawa: MRiRW, MŚ, FAPA.

  GUS. 2011. Powszechny Spis Rolny. Raport z wyników województwa podlaskiego (Agricultural Census. Report on the results of the Podlasie Voivodship). Białystok: Wydawnictwo Urząd Statystyczny.

  Harasim Adam. 2013. Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych (na przykładzie RZD IUNG)(Evaluation of the sustainability of farms (on the example of RZD IUNG). Studia i Raporty IUNG--PIB 32 (6): 91-99.

  Krasowicz Stanisław. 2009. W Polsce powinno dominować rolnictwo zrównoważone. [W] Kongres NaukRolniczych „Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich” (Sustainable agricultureshould dominate in Poland. [In] Congress of Agricultural Sciences „The future of the agri-food sectorand rural areas”), ed. A. Harasim, 21-38. Puławy: IUNG-PIB.

  Krasowicz Stanisław, Jan Kuś, Janusz Jankowiak. 2007. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowaniafunkcjonowania gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego(Economic and organizational determinants of the functioning of agricultural farms withdifferent production directions in the aspect of sustainable development). Studia i Raporty IUNG-PIB7: 55-76.

  Kuś Jan. 2010. Produkcyjne i siedliskowe konsekwencje zmian w produkcji rolniczej w Polsce (Productionand habitat consequences of changes in agricultural production in Poland). Studia i RaportyIUNG-PIB 22: 65-85.

  Lebacq Theresa, Philippe Baret, Didier Stilmant. 2013. Sustainability indicators for livestock farming. Areview. Agronomy for Sustainable Development 33 (2): 311-327.

  Paracchini Maria Luisa, Claudia Bulgheroni, Giorgio Borreani, Ernesto Tabacco, Alessandro Banterle,Danilo Bertoni, Graziano Rossi, Gilberto Parolo, Roberto Origgi, Claudio De Paola. 2015. A diagnosticssystem to assess sustainability at a farm level: the SOSTARE model. Agricultural Systems 133: 35-53.

  Piekut Kazimierz, Mirosław Machnacki. 2011. Ocena ekologiczno-ekonomiczna gospodarstw rolnych napodstawie danych FADN (ECological and economic assessment of farms based on the FADN data). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 11 (1): 203-219.

  Sobczyński Tadeusz. 2008. Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych UE w latach 1989-2005 (Changes of agriculture’s sustainability level in countries of EU-12 in years 1989-2005 and theirimplications for Poland). Roczniki Nauk Rolniczych Seria G 94 (2): 106-114.

  Woś Augustyn. 1998. Rozwój zrównoważony. Encyklopedia Agrobiznesu (Sustainable development. Agribusiness Encyclopedia). Warszawa: Fundacja Innowacji.

  Wrzaszcz Wioletta, Józef S. Zegar. 2016. Wspólna Polityka Rolna a zrównoważenie ekonomiczne gospodarstwrolnych. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (Common AgriculturalPolicy and economic sustainability of agricultural holdings. [In] From research on socially sustainableagriculture), ed. J.S. Zegar, 82-122. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Zegar Józef S. 2013. Zrównoważenie polskiego rolnictwa (Sustainability of Polish agriculture). Warszawa:Wydawnictwo GUS.

 20. Enikő Lencsés, Kornélia Mészáros 130-134 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  Enikő Lencsés Ph.D. (orcid.org/0000-0003-2018-1294)
  Kornélia Mészáros Ph.D. (orcid.org/0000-0003-3805-1076)
  Szent István University, Hungary
  Faculty of Economics and Social Sciences
  H-2100, Gödöllő, Páter Károly u. 1
  e-mail: lencses.eniko@@gtk.szie.hu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5176
  analizy kosztów i korzyści, analizy wrażliwości, adaptacja technologii
  M21, Q12, G11
  en

  Wprowadzenie samoistnego system udojowego bazującego na robotach udojowych prowadzi do wielu zmian w procesie chowu bydła. System taki zharmonizowany jest m.in. z technologiami karmienia i utrzymania higieny zwierząt, pozwala także na uzyskanie lepszej zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa żywności. Celem opracowania jest określenie zmian poziomu korzyści i kosztów w wyniku wprowadzenia takiego systemu w gospodarstwie. Stwierdzono, że przy określonych warunkach system taki może podnieść konkurencyjność gospodarstwa.

  Castor Angel, Jose Manual Pereira, Carlos Amiama, Havier Bueno. 2012. Estimating efficiency in automaticmilking systems. Journal of Diary Science 92 (2): 929-936.

  EC (European Commission). 2016. EU Dairy farms report based on 2013 FADN data. Brussels: EuropeanCommission Directorate, General for Agriculture and Rural Development, https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/pdf/dairy-report-2015_en.pdf.

  Illés Csaba Bálint. 1998. Az állattenyésztési ágazatok versenyképességének értékelése, figyelemmel avárható mezőgazdasági struktúra változásokra (Evaluating the competitiveness of livestock sectors,taking into account changes in the expected agricultural structure). Tudományos Közlemények. GATEGTK Gödöllő 1: 187-193.

  Kovács Attila, Anna Dunay, Enikő Lencsés, Miklós Daróczi. 2014. A költség-haszon elemzés nehézségeia fejési technológiák közötti választás esetében tejelő szarvasmarha ágazatban (The difficulties ofcost-benefit analysis in the choice of milking technologies in the dairy cattle sector). Animal Welfare,Ethology and Housing System 10 (1): 7-13, http://animalwelfare.szie.hu/sites/default/files/cikkek/201401/AWETH20141008013.pdf.

  Kovács Attila, Balind Horváth, Waleed Al-Zaidi, Enikő Lencsés. 2016. The importance of corporate andsocial involvement in the implementation of climate friendly. European Journal of Business Scienceand Technology2 (2): 130-139, https://www.researchgate.net/publication/311986159_the_importance_of_corporate_and_social_involvement_in_the_implementation_of_climate_friendly_projects.

  Lencsés Enikő. 2014a. Milking system technologies in the technology management point of view. [In]New Trends in Management in the 21st Century, ed. Csaba Bálint Illés, Anna Dunay, Anna Słocińska,281-288. Czestochowa: University of Technology.

  Lencsés Enikő, Attila Kovács, Anna Dunay, Kornélia Mészáros. 2014b. Changes to the HACCP system ina dairy farm due to the installment of an automatic milking system. Annals of the Polish Associationof Agricultural and Agribusiness Economists XVI (6): 313-319.

  Ózsvári László, Katalin György, Csaba Bálint Illés, Oszkár Bíró. 2003. A tőgygyulladás által okozottgazdasági veszteségek számszerűsítése egy nagyüzemi holstein-fríz tehenészetben (Quantification ofeconomic losses caused by mastitis in a large-scale Holstein-Friesian farming). Magyar Állat-OrvosokLapja 125 (5): 273-279.

  Székely Csaba, Attilla Kovács, Balázs Györök. 2000. The practice of precision farming from an economicpoint of view. Gazdálkodás 13 (1): 56-65.

  Tacken G. M.L., Martin Banse, Agnieszka Batowska et al. 2009. Competitiveness of the EU dairy sector. Hague: Wageningen UR, http://edepot.wur.nl/10766.

 21. Adam Majchrzak 135-140 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr Adam Majchrzak (orcid.org/0000-0001-6486-0585)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
  Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
  tel. (61) 856 95 78
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5177
  dzierżawa, ANR, przetarg, wzorzec umowny, swoboda umów
  K11, K12, Q15, Q28
  pl

  Omówiono sposoby zawierania umów na dzierżawę państwowych gruntów rolnych, która jest obecnie podstawową formą gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wychodząc od zasady swobody umów przedstawiono okoliczności, które w oparciu o obowiązujące normy prawne powodują jej ograniczenie. Ponadto przedstawiono kluczowe elementy umowy z punktu widzenia interesu dzierżawcy. Rozważania prowadzą do wniosku o wyższym znaczeniu ochrony interesu publicznego niż trwałości gospodarowania na dzierżawionym gruncie przez dzierżawcę.

  ANR. 2017. Ogłoszenie Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu PO.SGZ.4243.538.2017.AB (Announcementof the Local Branch in Poznan ANR PO.SGZ.4243.538.2017.AB).

  Majchrzak Adam. 2013. Zmiana wysokości czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnej ZWRSP(Changing the amount of rent from the lease of agricultural land of APSST). Roczniki Naukowe SERiAXV (2): 199-203.

  Majchrzak Adam. 2014. Determinanty trwałości gospodarowania na dzierżawionych gruntach rolnych wPolsce na tle wybranych państw Europy Zachodniej (Determinants of the sustainability of farming onleased agricultural land in Poland in comparison with selected Western European Countries). Progressin Economic Sciences 1: 15-27.

  Marks-Bielska Renata, Roman Kisiel, Joanna Danilczuk. 2006. Dzierżawa jako podstawowa forma zagospodarowaniapopegeerowskiego mienia (Lease as the basic form of managing the former state farmproperty). Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

  Michałowski Rafał. 2011. Zasady przetargowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności RolnejSkarbu Państwa (Legal principles of a tender procedure for the sale of the properties belonging to theAgricultural Property Resources of the State Treasury). Studia Iuridica Agraria 9: 51.

  Osajda Konrad (red.). 2017. Kodeks cywilny. Komentarz (Civil Code. Comment). Warszawa: WydawnictwoC.H. Beck.

  Pessel Ryszard. 2008. Nieruchomości Skarbu Państwa (Real Estate of Treasury). Warszawa: LexisNexis.

  Radwański Zbigniew, Adam Olejniczak. 2006. Zobowiązania – część ogólna (Commitments – generalpart). Warszawa: C.H. Beck.

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowychprzesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach (Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of November 19, 2009 on detailed grounds for postponement, installment or redemptionof receivables of the Agricultural Property Agency and the procedure for dealing with these matters). Dz.U. 200, nr 210, poz. 1619.

  Suchoń Aneta. 2006. Prawna ochrona trwałości gospodarowania na dzierżawionych gruntach rolnych(Legal protection of the durability of management on leased agricultural land). Poznań: PWP IurisSp. z o.o.

  Suchoń Aneta. 2007. Zmiana wysokości czynszu w czasie trwania stosunku dzierżawy gruntów rolnych(Change in the lease rent during the agricultural lease period). Przegląd Prawa Rolnego 1: 278.

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (The Act of 11 April 2003 on shapingthe agricultural system). Dz.U. 2016, poz. 2052.

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności RolnejSkarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (The Act of 14 April 2016 on suspending the saleof real estate of the State Treasury Agricultural Property Reserve and on the amendment of certainacts). Dz.U. 2016, poz. 585.

  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa(The Act of 19 October 1991 on the management of agricultural property of the State Treasury). Dz.U. 2016, poz. 1491.

  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (The Act of 23 April 1964 Civil Code). Dz.U. 2017,poz. 459.

  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (The Act of February 28, 2003. Bankruptcy Law). Dz.U. 2016, poz. 2171.

  Zarządzenie nr 10/2014 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 11 kwietnia 2014 r. (RegulationNo. 10/2014 of the President of the Agricultural Property Agency dated 11 April 2014).

  Zarządzenie nr 2/2016 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 18 stycznia 2016 r. (RegulationNo. 2/2016 of the President of the Agricultural Property Agency of 18 January 2016). Zarządzenie nr 20/2013 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 9 maja 2013 r. (Regulation No.

  20/2013 of the President of the Agricultural Property Agency of 9 May 2013).

  Zarządzenie nr 47/2016 r. Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 30 listopada 2016 r. (RegulationNo. 47/2016 of the President of the Agricultural Property Agency of November 30, 2016).

  Zarządzenie nr 8/2015 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 9 lutego 2015 r. (Regulation No. 8/2015 of the President of the Agricultural Property Agency of 9 February 2015).

  Zarządzenie nr 9/2013 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 18 stycznia 2013 r. (RegulationNo. 9/2013 of the President of the Agricultural Property Agency dated January 18, 2013).

 22. Wojciech Nowacki 141-147 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr Wojciech Nowacki (orcid.org/0000-0003-4710-0132)
  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Jadwisinie
  ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock
  tel. (22) 782 72 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5178
  postęp biologiczny, odmiany, rynek ziemniaków, potencjał plonowania, ochrona środowiska
  Q16, O32
  pl

  Celem artykułu jest próba oceny konkurencyjności uprawianych w kraju odmian ziemniaka krajowych i zagranicznych hodowli oraz sektorowa analiza korzystania przez producentów z kwalifikowanego materiału sadzeniakowego. Za miernik konkurencyjności odmian przyjęto ich wskaźniki wartości agrotechnicznej i użytkowej. Wykazano, że odmiany jadalne polskiej hodowli w relacji do odmian zagranicznych mają generalnie wyższą wartość agrotechniczną i wyżej plonują, ale jednocześnie odznaczają się niższą wartością użytkową pod względem wielu cech (np. wygląd bulw). Wskaźnik korzystania z kwalifikowanych sadzeniaków zależy od stopnia urynkowienia poszczególnych sektorów produkcji ziemniaka i wynosi od zaledwie 6,4% w produkcji wielokierunkowej, 25% w produkcji ziemniaków jadalnych konfekcjonowanych i skrobiowych i 40% w produkcji ziemniaków jadalnych wczesnych i kierowanych do przetwórstwa spożywczego.

  Chotkowski Jacek, Irena Stypa. 2007. Ocena postępu hodowlanego w produkcji ziemniaka w Polsce w latach 1946-2007 (Estimation of breeding progress in potato production in Poland in the years 1946-2007). Biuletyn IHAR245: 181-189.

  COBORU. 2005-2015. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych w latach 2005-2015. Ziemniak (Results ofpost-registration varietal experiments in 2005-2015. Potato). Słupia Wielka: Wydawnictwo COBORU.

  Kamasa Juliusz. 1983. Postęp odmianowy ziemniaka w Polsce (Varietal progress of potato in Poland). Praca doktorska. Słupia Wielka: Wydawnictwo COBORU.

  Mańkowski Dariusz R. 2009. Postęp biologiczny w hodowli, nasiennictwie i produkcji ziemniaka w Polsce (Biologicalprogress in breeding, seed technology and production of potato in Poland). Biuletyn IHAR 251: 153-173.

  Nowacki Wojciech. 2013. Metodyka Integrowanej Produkcji ziemniaka (Methodology of Integrated Potato Production). Wydanie II zmienione. Warszawa: PIORIN.

  Nowacki Wojciech. 2017a. O konkurencyjności polskich i zagranicznych odmian ziemniaka w uprawie i na rynkukrajowym (The competitiveness of Polish and foreign potato varieties in cultivation and domestic markets). WieśJutra 1 (190): 1-4.

  Nowacki Wojciech. 2017b. Historia ziemniaka w Polsce po II wojnie Światowej (History of potato in Poland after worldwar II). Ziemniak Polski 2: 48-60.

  Nowacki Wojciech (red.). 2000-2016. Charakterystyka Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka (Characteristics of theNational Register of Potato Varieties). Jadwisin: Wydawnictwo IHAR-PIB.

  PIORiN. 2009-2016. Wyniki oceny polowej plantacji nasiennych. Ziemniak (Results of the field evaluation of seedorchards. Potato), www.piorin.gov.pl./nasiennictwo/ocena-materiału-siewnego.

  Runowski Henryk. 1997. Postęp biologiczny w rolnictwie (Biological progress in agriculture). Warszawa: WydawnictwoSGGW.

  Seremak-Bulge Jadwiga (red.). 2000-2016. Rynek Ziemniaka. Stan i Perspektywy (Potato Market. Status and Perspectives). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Urban Stanisław. 2013. Wymiana materiału siewnego jako ważny element postępu rolniczego (Seed material exchangeas the important element of the agricultural progress). Roczniki Naukowe SERIA XV (3): 367-372.

  Wicki Ludwik. 2009. Konkurencyjność odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym (The competitiveness ofPolish and foreign varieties in potatoes production in Poland). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego. Problemy Rolnictwa Światowego 7 (XXII): 143-153.

 23. Anna Olkiewicz 148-153 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr Anna Olkiewicz (orcid.org/0000-0002-0142-4548)
  Politechnika Koszalińska
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-950 Koszalin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5179
  rolnictwo ekologiczne, prawo
  Q500, Q15, Q16, K32, O440
  pl

  Rolnictwo jest jedną z podstawowych działalności człowieka. Działalność ta wywiera również negatywny wpływ na środowisko. Od dziesięcioleci rozwija się rolnictwo ekologiczne, rozumiane jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa. Stale wzrasta liczba producentów ekologicznych i areału upraw ekologicznych. Rolnictwo ekologiczne jest w tej chwili wspierane z sukcesem przez rozwój prawa w tej dziedzinie, zarówno na rynku światowym, europejskim, jak i polskim. Dzięki regulacjom prawnym sukcesywnie wprowadzanym w życie, konsument, nabywając produkty określone jako ekologiczne, ma pewność, że są wolne od zanieczyszczeń, takich jak: pozostałości środków ochrony roślin i hormonów, a podczas ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

  GUS. 2012, 2015, 2016. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.

  Lampkin Mark, Carolyn Foster Susanne, Padel, Peter Midmore. 1999. The policy and regulatory environment for organicfarmic in Europe. [W] Organic Farming in Europe. Economics and Policy. Hohenheim: University of Hohenheim.

  Łuczka-Bakuła Władysława. 2007. Rynek żywności ekologicznej (Organic food market). Warszawa: PWE.

  Molenda Grysa Ilona. 2016. Charakterystyka rolnictwa ekologicznego i uwarunkowania jego rozwoju. [W] Zarządzaniei gospodarka. Wybrane zagadnienia i procesy. Wybrane aspekty współczesnej gospodarki (Characteristics oforganic farming and determinants of its development. [In] Management and economy. Selected issues and processes. Selected aspects of modern economy), ed. Janusz Kot, 100-116. Kielce: Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej.

  Olkiewicz Marcin. 2015: International standards of quality management and food safety. Roczniki Naukowe SERiAXVII (2): 183-188.

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowaniaproduktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Council Regulation (EC) No 834/2007of 28 June 2007 on organic production and labeling of organic products and repealing Regulation (EEC) No2092/91). Dz.Urz.UE, L 189/1 z 20.07.2007.

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lubnaruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikującesą obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramachkontroli w rolnictwie ekologicznym (Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 11 May2016 on the types of irregularities or infringements of organic farming regulations and minimum measures thatcertification bodies are obliged to apply in the event of occurrence of such irregularities or infringements as partof the control in organic farming). Dz.U. 2016, nr 0, poz. 777.

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcjiekologicznej (Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of March 18, 2010 on certainconditions of organic production). Dz.U. 2010, nr 56, poz. 348.

  Rozporządzenia Rady WE 1257/99 z dnia 17 maja 1999 r. sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z EuropejskiegoFunduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia(Council Regulation EC 1257/99 of 17 May 1999 on support for rural development from the European AgriculturalGuidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations). Dz.U. L 160 z 26.6.1999.

  Rozporządzenia Rady EWG 2078/92 z 30 czerwca 1992 r. w sprawie metod gospodarowania przyjaznych dla środowiskai przyrodniczego i o rozwoju obszarów wiejskich (Regulation of the EEC Council 2078/92 of 30 June 1992 onmethods of managing environmentally-friendly and natural and rural development). L 215 z 30.07.1992.

  Rozporządzenie (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroliurzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułamidotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Regulation (EC) No. 882/2004 of the European Parliamentand of the Council of 29 April 2004 on official controls carried out to verify compliance with feed and food lawand animal health and animal welfare rules). OJ L 165, 30.4.2004.

  Siuta Jan. 1995. Rolnictwo jest ekologią stosowaną (Agriculture is an applied ecology). Warszawa: Instytut OchronyŚrodowiska.

  Smoluk-Sikorska Joanna, Władysława Łuczka-Bakuła. 2014. Uwarunkowania handlu detalicznego żywnością ekologiczną(Determinants of retail trade in organic food). Warszawa: Difin.

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (The Act of 25 June 2009 on organic farming). Dz.U. 2009, nr 116, poz. 975.

 24. Dorota Pasińska 154-162 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr Dorota Pasińska (orcid.org/0000-0003-4363-9202)
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  tel. (22) 505 46 57
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5180
  pogłowie bydła, dynamika eksportu i importu żywca wołowego, zmiany strukturalne
  Q11, Q13, Q17, Q18
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie zmian w handlu zagranicznym żywcem wołowym w świetle opłacalności jego produkcji w kraju (mierzonej relacją ceny żywca do cen pasz). W ostatnich kilku latach zaobserwowano tendencję do wzrostu dodatniego salda obrotów handlowych produktami wołowymi, przy tendencji spadkowej w eksporcie bydła i jednoczesnym zwiększeniu importu bydła. Spadającym obrotom handlu zagranicznego żywcem wołowym towarzyszyły powolne procesy koncentracji produkcji bydła, wzrost pogłowia bydła w Polsce i znaczny spadek liczby gospodarstw zajmujących się chowem i hodowlą bydła oraz zmieniająca się opłacalność jego produkcji. Relacje cen skupu bydła do 1 roku do cen mieszanki paszowej dla cieląt były najkorzystniejsze dla producentów rolnych w latach 2004-2006, a dla bydła powyżej 1 roku do cen mieszanki paszowej w latach 2005-2006 i 2009. Wzrost produkcji krajowej żywca wynikał m.in. z restrukturyzacji sektora mleczarskiego, likwidacji kwot mlecznych i spadku cen mleka.

  Bąk-Filipek Ewa. 2009. Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na stan rynku wołowiny w Polsce (Impact of enlarging theEuropean Union on the status of the beef market in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy RolnictwaŚwiatowego 9 (XXIV): 5-14.

  Boba Jacek, Tomasz Jurka, Henryk Passia. 2012. System handlu uprawnieniami do emisji jako narzędzie w walce z globalnymociepleniem (Emission trading scheme – tool in the struggle against global warming). Prace Naukowe Gig Górnictwo i Środowisko 41:45-59.

  Czyżewski Andrzej, Marta Guth. 2016. Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej z wyróżnieniemPolski (Diversification of milk production in macro-regions of the European Union with the distinction of Poland). Warszawa:PWN.

  EUROSTAT. Production of meat: cattle, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/download.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tag00044, dostęp 30.06.2017.

  Gliński Zdzisław, Krzysztof Kostro, Maria Teresa Zoń. 2007. Choroba niebieskiego języka (Disease of blue tongue). ŻycieWeterynaryjne 83 (5): 380-383.

  GUS. 2003, Zwierzęta gospodarskie – Powszechny Spis Rolny 2002 (Farm animals – Agricultural Census 2002). Warszawa: GUS.

  GUS. 2005-2016. Zwierzęta gospodarskie w 2004, …, 2015 r. (Farm animals in 2004, ..., 2015). Warszawa: GUS.

  GUS. 2006. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r. (Characteristics of farms in 2005). Warszawa: GUS.

  GUS. 2007-2016. Rocznik statystyczny rolnictwa 2007, ..., 2016 r. (Statistical Yearbook of Agriculture 2007 ... 2016). Warszawa:GUS.

  GUS. 2016. Gospodarstwa rolne według skali chowu bydła i grup obszarowych użytków rolnych, stan w czerwcu 2015 r. (Agricultural holdings according to the scale of cattle breeding and area groups of arable lands, as of June 2015 . Warszawa:GUS (dane niepublikowane/unpublished data).

  Kusz Dariusz, Krzysztof Tereszkiewicz, Bożena Kusz. 2013. Polski handel zagraniczny żywymi zwierzętami w latach 2004-2011 (Polish foreign trade in cattle in the years 2004-2015). Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 14:1287-1295.

  MF. 2005-2016. Niepublikowane dane Centrum Analityczne Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (od 01.03.2017jednostki Krajowej Administracji Skarbowej, a do 28.02.2017 Centrum Analityczne Administracji Celnej – CAAC)(Unpublished data The Analytical Center of the Chamber of Fiscal Administration in Warsaw (from 1 March 2017 of theunit of the National Tax Administration, and until 28/02/2017 the Analytical Center of Customs Administration – CAAC). Warszawa: Ministerstwo Finansów.

  Pasińska Dorota. 2016. Rynek wołowiny. [W] Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływna rynek krajowy i możliwości jego rozwoju (eef market. [In] The situation on the world markets of meat and dairy productsand its impact on the domestic market and the possibilities of its development), ed. Stańko Stanisław, 13-39. Warszawa:IERiGŻ-PIB.

  Rycombel Danuta, Danuta Zawadzka. 2012. Sytuacja na światowym rynku wołowiny i jej wpływ na polski sektor wołowiny (The situation on the global beef market and its impact on the Polish beef sector). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy (Meat Market. Status and Perspectives) no. 26-51.2005-2016. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Styczyński Jakub. 2017. Mięso in vitro (Meat in vitro). Dziennik Gazeta Prawna. 135 (4534): A22-A23.

 25. Iwona Pomianek 163-168 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr inż. Iwona Pomianek (orcid.org/0000-0002-2858-2714)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5181
  Obszar Metropolitarny Warszawy, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, nowy podział NUTS 2, rozwój społeczny, obciążenie demograficzne
  O12, O18, J10
  pl

  Celem artykułu jest ocena potencjału społeczno-demograficznego gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w Obszarze Metropolitarnym Warszawy, w tym obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz w nowych regionach (Warszawskim stołecznym i Mazowieckim regionalnym), w świetle koncepcji podziału województwa mazowieckiego od 2018 roku. W obu analizowanych latach wysoki poziom potencjału społeczno-demograficznego charakteryzował przede wszystkim gminy zlokalizowane w zasięgu stolicy – tylko w rankingu z 2004 roku w klasie o niskim poziomie potencjału znalazła się jedna gmina z obszaru stołecznego. Najkorzystniejsze wartości wskaźników społeczno-demograficznych odnotowano w obszarze ZIT, co jest wyrazem wysokiej atrakcyjności tych gmin m.in. jako miejsca zamieszkania. Zaobserwowano również korzystne zmiany w wartościach analizowanych wskaźników społeczno-demograficznych, zachodzące także (chociaż w wolniejszym tempie) w obszarach niemetropolitarnych i peryferyjnych.

  Hellwig Zdzisław. 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziomrozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr (Application of the taxonomic method to the typological division of countriesdue to the level of development and the structure of qualified personnel). Przegląd Statystyczny 4: 307-328.

  Pomianek Iwona. 2010. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego(Socio-economic development level of rural areas of Warmia and Mazury Province). Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9 (3): 227-239.

  Pomianek Iwona, Arkadiusz Gralak. 2016. Ocena kondycji finansowej obszarów wiejskich w województwie mazowieckimw latach 2004-2015 według wybranych koncepcji podziału regionu (Evaluation of financial situation of rural areas inMazovieckie Province in the year 2004-2015 according to selected concepts of regional division). Roczniki NaukoweSERiA XVIII (6): 169-175.

  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2066 z dn. 21 listopada 2016 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych doCelów Statystycznych (NUTS) (Commission Regulation (EU) 2016/2066 dated November 21, 2016 amending the Annexesto Regulation (EC) No. 1059/2003 of the European Parliament and of the Council regarding the establishment ofa common classification of Territorial Units for Statistics (NUTS). Dz.Urz. UE L 322 z 29.11.2016.

  Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 (Strategy for the Development of the MetropolitanArea of Warsaw until 2030). http://omw.um.warszawa.pl/programowanie-rozwoju-obszaru-metropolitalnego-warszawy/strategia-rozwoju-obszaru-metropolitalnego-warszawy-do-roku-2030, dostęp 10.10.2016.

  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Metropolii Warszawskiej (Integrated Territorial Investments of the Warsaw Metropolis),http://omw.um.warszawa.pl, dostęp 29.12.2016.

 26. Monika Roman 169-174 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr inż. Monika Roman (orcid.org/0000-0003-1799-0445)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 166, 02-972 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5182
  cena masła, rynek masła, Polska, UE, analiza szeregów czasowych
  Q11, Q13, L66
  pl

  Celem artykułu jest określenie powiązań między cenami masła w Polsce a cenami masła w wybranych krajach UE. Wykorzystano dane wtórne dotyczące miesięcznych cen masła na poziomie państw, gromadzone przez EU Milk Market Observatory oraz portal CLAL.it za lata 2007-2016. Analizowany okres podzielono na dwa podokresy: 2007-2011 i 2012-2016. Do analizy powiązań zastosowano korelację Pearsona, testy kointegracji Johansena oraz analizę przyczynowości Grangera. Uzyskane wyniki badań potwierdziły silniejsze powiązanie cen masła w Polsce z cenami masła analizowanych krajów w drugim podokresie.

  Acosta Alejandro, Rico Ihle, Miguel Robles. 2014. Spatial Price Transmission of Soaring Milk Prices From Global toDomestic Markets. Agribusiness 30 (1): 64-73. http://dx.doi.org/10.1002/agr.21358.

  Bakucs Zoltán, Jan Fałkowski, Imre Fertὅ. 2010. Milk Market Integration between Hungary and Poland. Materiałykonferencyjne: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/91809/2/74 Bakucs_falkowski_ferto.pdf, access: 30.03.2016.

  Charemza Wojciech W., Deadman Derek F. 1997. Nowa ekonometria (A new econometrics). Warszawa: PolskieWydawnictwo Ekonomiczne.

  CLAL.it. 2007-2016. Italian Dairy Economic Consulting. http://www.clal.it/en/?section=grafici_burro, dostęp13.06.2017.

  Czapla Ewa. 2010. Powiązania długookresowe między stopami procentowymi Polski, Stanów Zjednoczonych i strefyeuro (Are there any long-run linkages among Polish, US and Eurocurrency interest rate). Zeszyty Naukowe InstytutuEkonomii i Zarządzania 14: 265-275.

  EC. 2007-2016. EU milk market observatory. Brussels: European Commission, https://ec.europa.eu/agriculture/market--observatory/milk/latest-statistics/prices-margins_en, dostęp 13.06.2017.

  Hamulczuk Mariusz, Stanisław Gędek, Cezary Klimkowski, Stanisław Stańko. 2012. Prognozowanie cen surowcówrolnych na podstawie w zależności przyczynowych (Forecasting prices of agricultural raw materials on the basisof causation). Warszawa: IERiGZ-PIB.

  Jha Awadhesh K, Krishna M. Singh, Ram K.P. Singh. 2012. Market Integration in Wholesale Milk Markets in India. Social Science Research Network May: 1-12, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2062821.

  Judzińska Agnieszka. 2015. Konkurencyjność cenowa polskiego sektora mleczarskiego w Unii Europejskiej (Pricecompetitiveness of Polish dairy market in the European Union). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (5): 60-65.

  Katrakilidis Costas. 2008. Testing for market integration and the law of one price: an application to selected Europeanmilk markets. International Journal of Economic Research 5 (1): 93-104.

  Krawiec Monika. 2013. Badanie przyczynowości w sensie Grangera na rynku zbóż w Polsce w latach 2007-2011 (Theanalysis of granger causality on the Polish cereals market in 2007-2011). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 60-72.

  Kusideł Ewa. 2000. Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania (Vector-autoregressive VARmodels. Methodology and applications). Łódź: Wydawnictwo Absolwent.

  Marshall Alfred. 1920. Principles of Economics. Macmillan and Co. London: The Online Library of Liberty, dostęp4.09.2015.

  Massey Patrick. 2000. Market definition and market power in competition analysis: Some practical issues”. The Economicand Social Review 31 (4): 309-329.

  Pietrzak Michał, Roman Monika. 2014. W poszukiwaniu wzorca przemian w sektorze mleczarskim – model liberalnyczy interwencjonistyczny? [W] Gospodarka – Społeczeństwo – Finanse w Europie Środkowo-Wschodniej w latach1989-2014 (In search of a pattern of change in the dairy sector – a liberal or interventionist model? [In] Economy– Society – Finance in Central and Eastern Europe in 1989-2014), ed. R.W. Ciborowski, 73-86. Białystok:Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

  Rembeza Jerzy, Chotkowski Jacek 2006. Powiązanie cen produktów rolnych pomiędzy rynkiem polskim a rynkamiUE (Price linkages between Polish and EU agricultural markets). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. ProblemyRolnictwa Światowego 15: 198-204.

  Rembeza Jerzy, Jadwiga Seremak-Bulge, Krzysztof Hryszko. 2005. Ceny, ich relacje oraz transmisja na rynku mleka. [W] Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005 , ed. J. Seremak-Bulge (Prices,their relations and transmission on the milk market. [In] Development of the dairy market and changes in itsfunctioning in 1990-2005), 177-212. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Roman Monika. 2016. Zastosowanie testu E-H do określenia zasięgu geograficznego rynku masła (The application ofE-H method to determine the geographic scope of the butter market). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 298-302.

  Seremak-Bulge Jadwiga, Monika Roman. 2016. Sytuacja na światowym rynku mleka i jej wpływ na polski rynek i jegomożliwości rozwojowe. [W] Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynekkrajowy i możliwości jego rozwoju (The situation on the global milk market and its impact on the Polish market and itsdevelopment opportunities. [In] The situation on the world markets of meat and dairy products and its impact on thedomestic market and the possibilities of its development), ed. S. Stańko, 105-154. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Tirole Jean. 1994. The theory of industrial organization. Cambridge, London: The MIT Press.

  UOKiK (Office of Competition and Consumer Protection). 2014. Decyzja nr DKK2-420/3/13/MIW (Decision No. DKK2-420/3/13/MIW). Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Werden Gregory J., Luke Froeb. 1993. Correlation, casuality and all that jazz: the inherent shortcomings of price testsfor antitrust market delineation. Review of Industrial Organization 8: 329-353.

 27. Robert Rosa, Agnieszka Ginter, Jolanta Franczuk, Anna Zaniewicz-Bajkowska, 175-179 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr hab. Robert Rosa (orcid.org/0000-0001-6344-538X)
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Warzywnictwa
  ul. Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce
  tel. (25) 643 13 41
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5183
  źródła wiedzy, ocena istotności, respondenci, wartość odżywcza, warzywa
  D10, D12, Q12, R29
  pl

  Celem podjętych badań była identyfikacja źródeł wiedzy na temat wartości odżywczej warzyw wśród mieszkańców wsi na przykładzie dwóch województw – mazowieckiego i lubelskiego. Ukazano ocenę istotności poszczególnych form pozyskiwanych informacji. Podstawowym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety przeprowadzonej w 2015 roku na grupie 200 osób. Po analizie wyników badań stwierdzono, że respondenci wskazali na 6 źródeł, z których czerpią informację nt. wartości odżywczej warzyw. Za najważniejsze ankietowani uznali rodzinę i znajomych. Na drugim miejscu ex aeguo znalazły się internet oraz czasopisma. Najmniejsze znaczenie miała opinia sprzedającego warzywa. Kobiety za najważniejsze źródło uznały czasopisma, a mężczyźni rodzinę i znajomych. Dla najmłodszych respondentów najważniejszym źródłem informacji był internet. Wraz ze wzrostem wieku respondentów rosło znaczenie opinii rodziny i znajomych. Na internet jako najważniejsze źródło wiedzy wskazały także osoby z wykształceniem podstawowym. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia respondentów wzrastało znaczenie fachowych czasopism i książek.

  Adamowski Zbigniew. 1997. Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych (Basics of economicsand organization of farms). Warszawa: PWRiL.

  Chełstowska Zofia. 2006. Filozofia jakości według Platona i W.E. Deminga w trosce o jakość pracy szkoły(v). Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Meritum 2 (2): 15-16.

  Hoser Małgorzata, Sylwester Wronowski. 1978. Gastronomia i hotelarstwo (Gastronomy and hospitality). Warszawa: WSiP.

  Kołodziejek Bogdan, Zofia Zielińska. 1989. Potrzeby i spożycie (Needs and consumption). Warszawa: PWE.

  Olszak Celina M. 2007. Wyzwania ery wiedzy. [W] Strategie i modele gospodarki elektronicznej (Challengesof the knowledge age. [In] Strategies and models of electronic economy), ed. C.M. Olszak, E. Ziemba, 17-40. Warszawa: PWN.

  Stefanowicz Bogdan. 2013. Informacja, wiedza, mądrość (Information, knowledge, wisdom). Warszawa:GUS, Biblioteka Wiadomości Statystycznych.

  Urban Stanisław. 2015. Ekonomika handlu żywnością i produktami rolnymi (Economics of trade in foodand agricultural products). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 28. Katarzyna Smędzik-Ambroży 180-186 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr Katarzyna Smędzik-Ambroży
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
  al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5184
  rozwój zrównoważony, rolnictwo, Polska, Wielkopolska, spis rolny
  H2, Q14, Q18
  pl

  Celem opracowania była ocena poziomu zrównoważenia rolnictwa z obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa w skalach: krajowej (regiony w Polsce) i regionalnej (powiaty w Wielkopolsce). W tym celu dokonano analizy porównawczej wskaźników zrównoważenia rolnictwa w wymiarach ekonomicznym, środowiskowym i społecznym z zastosowaniem danych z powszechnych spisów rolnych z lat 2002 i 2010. Dowiedziono, że w przypadku ładu środowiskowego i społecznego w badanych latach występowały odmienne kierunki zmian, gdy weźmie się pod uwagę zrównoważenie rolnictwa z obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi tego sektora w skali Polski i regionu wielkopolskiego.

  Czyżewski Andrzej, Katarzyna Smędzik-Ambroży. 2013. Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacjii dywersyfikacji produkcji rolnej (Intensive agriculture in the processes of specialization and diversificationof agricultural production. Regional coverage and premises). Ujęcie regionalne i lokale. Warszawa: PWN.

  Czyżewski Andrzej, Katarzyna Smędzik-Ambroży. 2017. Dopłaty do dóbr publicznych w rolnictwieindywidualnym w Polsce po integracji z UE (Subsidies for public goods in individual agriculture inPoland after the integration with the EU). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu491: 97-106.

  Fiedor Bogusław, Romuald Jończy. 2009. Globalne problemy interpretacji i wdrażania koncepcji sustainabledevelopment. [W] Rozwój zrównoważony, teoria i praktyka (Global problems of interpretationand implementation of the sustainable development concept. [In] Sustainable development, theory andpractice), ed. B. Fiedor, red. R. Jończy, 41. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznegowe Wrocławiu.

  GUS. 2002-2011a. Roczniki statystyczne rolnictwa i obszarów wiejskich z lat 2002-2011 (Statisticalyearbooks of agriculture and rural areas from 2002-2011). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  GUS. 2002-2011b. Roczniki statystyczne województw z lat 2002-2011 (Statistical yearbooks of voivodshipsfrom 2002-2011). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  GUS. 2003a. Ciągniki, maszyny i inne środki transportu w gospodarstwach rolnych (Tractors, machinesand other means of transport on farms). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  GUS. 2003b. Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych (Selected elements of theeconomic situation of farms). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  Guth Marta, Katarzyna Smędzik-Ambroży. 2017. Wpływ wspólnej polityki rolnej UE na różnice w produktywnościrolnictwa indywidualnego z obszarów o odmiennych uwarunkowaniach zasobowych(przypadek gospodarstw FADN z regionu wielkopolskiego na tle sytuacji w Polsce (Influence of theCommon Agricultural Policy of EU on differences in productivity of farms from the areas of diverseconditions of resources (case of FADN farms in the Wielkopolska Region against the background ofthe situation in Poland)). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 475: 55-64.

  Krasowicz Stanisław, Jan Kuś, Janusz Jankowiak. 2007. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowaniafunkcjonowania gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego. [W] Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych(Economic and organizational determinants of the functioning of agricultural farms with differentproduction directions in the aspect of sustainable development. [In] Contemporary conditions ofproduction organization in farms). Studia i Raporty IUNG-PIB 7: 55-76.

  Massot Albert. 2016. The Common Agricultural Policy (CAP) and the treaty. http://www.europarl.europa. eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.1.html, access: 12.03.2017.

  Mazur-Wierzbicka Ewa. 2006. Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznejna początku XXI wieku (The place of sustainable development in the Polish and the EU ecologicalpolicy at the beginning of the XX century). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 8: 317-328.

  Poczta Walenty. 2010. Wspólna Polityka Rolna UE po 2013 roku – uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwojuw kontekście interesu polskiego rolnictwa (EU Common Agricultural Policy after 2013 – substantiation,functions and directions of development in the context of interests of Polish agriculture). Wieśi Rolnictwo 3 (148): 39.

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływaćna środowisko (Regulation of the Council of Ministers of November 9, 2010 on projects thatmay significantly affect the environment). Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397.

  Smędzik-Ambroży Katarzyna. 2017a. Efektywność i produktywność indywidualnych gospodarstw rolnychz Wielkopolski w latach 2004-2012 (na podstawie danych FADN). [W] Ocena i przyszłość wspólnejpolityki rolnej po 2020 r. (Efficiency and productivity of individual farms from Wielkopolska in 2004-2012 (based on FADN data). [In] Evaluation and future of the common agricultural policy after 2020),ed. A. Czyżewski, red. A. Matuszczak. Bydgoszcz: Wydawnictwo KPSW w Bydgoszczy (w druku).

  Smędzik-Ambroży Katarzyna. 2017b. Sytuacja finansowa indywidualnych gospodarstw rolnych FADN z obszarów o odmiennych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa – podobieństwa i różnice. [W]Ocena i przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2020 r. (Financial situation of individual FADN farmsfrom areas with different agricultural resource determinants – similarities and differences. [W] Evaluation and future of the common agricultural policy after 2020), ed. A. Czyżewski, red. A. Matuszczak. Bydgoszcz: Wydawnictwo KPSW w Bydgoszczy (w druku).

  US w Poznaniu. 2003a. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskichwojewództwo wielkopolskie (Land use, sown area and livestock population of the Wielkopolskievoivodship). Poznań: Wydawnictwo Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

  US w Poznaniu. 2003b. Ważniejsze dane o podregionach, powiatach i gminach województwa wielkopolskiego(Important data on subregions, poviats and communes of the Wielkopolskie voivodship). Poznań: Wydawnictwo Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

  US w Poznaniu. 2003c. Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, województwowielkopolskie (Selected elements of the economic situation of agricultural holdings, Wielkopolskievoivodship). Wydawnictwo Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

  US w Poznaniu. 2010. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim PowszechnySpis Rolny 2010 (Characteristics of agricultural holdings in the Greater Poland Voivodeship. AgriculturalCensus 2010). Wydawnictwo Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

  Wrzaszcz Wioletta. 2012. Czynniki kształtujące zrównoważenie gospodarstw rolnych (Determinants ofagricultural holdings sustainability). Jurnal of Agribusiness and Rural Development 2 (24): 79.

 29. Wojciech Sroka, Aleksandra Płonka, Piotr Krzyk 187-194 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  Wojciech Sroka PhD (orcid.org/0000-0002-4255-3741)
  University of Agriculture in Krakow
  Mickiewicza Str. 21, 31-120 Kraków, Poland
  phone: 48 (12) 662 44 46
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5185
  wyłącznie gruntów z produkcji rolnej, czynniki urbanizacyjne, obszary metropolitalne, Polska
  Q15, R23
  en

  Głównym celem opracowania była ocena czynników wyłączania gruntów z produkcji rolnej w wybranych obszarach metropolitalnych w Polsce. W badaniach wykorzystano wtórny materiał badawczy, w tym dane GUS oraz literaturę przedmiotu. Analizy prowadzono z wykorzystaniem metody drzew regresyjnych. Badania wykazały, że w polskich obszarach metropolitalnych prawie 16% gruntów rolnych nie było wykorzystywanych produkcyjnie. Czynnikiem, który w największym stopniu różnicował odłogowanie gruntów był udział gospodarstw rolnych o powierzchni poniżej 5 ha UR. W gminach, w których dominowały małe gospodarstwa rolne odłogowano prawie 30% gruntów. Duże znacznie w wyjaśnianiu opisywanego zjawiska odegrały również wskaźnik przedsiębiorczości, gęstość zaludnienia oraz saldo migracji. Wysokie wartości wymienionych mierników przedkładały się na wyższe zaawansowanie procesów wyłączania gruntów z produkcji rolnej.

  Breiman Leo, Jerome H. Friedman, Charles J. Stone, Richard A. Olsehn. 1984. Classification and regressiontrees. Wadsworth Statistics/Probability. Monterey, CA: Wadsworth&Brooks.

  Dacko Mariusz, Katarzyna Szajdecka. Multifaceted analysis of the process of price developments on the local real estate market by means of the regression trees method (CandRT). Acta ScientiarumPolonorum. Oeconomia 14 (2): 27-38.

  Gellrich Mario, Priska Baur, Brett Harvey Robinson, Peter Bebi. 2008. Combining classification treeanalyses with interviews to study why sub-alpine grasslands sometimes revert to forest: A case studyfrom the Swiss Alps. Agricultural Systems 96 (1): 124-138.

  Grădinaru Simona, Cristian Ioan Ioja, Diana Andreea Onose, Athanasios Alexandru Gavrilidis, IleanaP̆atru-Stupariu, Felix Kienast, Anna M. Hersperge. 2015. Land abandonment as a precursor of built-updevelopment at the sprawling periphery of former socialist cities. Ecological Indicators 57: 305-313.

  Heffner Krystian. 2016. Proces suburbanizacji a polityka miejska w Polsce. [W] Miasto – region –gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza (Thesuburbanization process and urban policy in Poland. [W] City – region – economy in geographicalresearch. In the centenary of the birth of Professor Louis Straszewicz), ed. T. Marszał, 75-110. Łódź:Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  Mazzocchi Chiara, Guido Sali, Stefano Corsi. 2013. Land use conversion in metropolitan areas and thepermanence of agriculture: Sensitivity Index of Agricultural Land (SIAL), a tool for territorial analysis. Land Use Policy 35: 155-162.

  Piorr Annette, Joe Ravetz, Ivan Tosics. 2011. Peri-urbanisation in Europe: towards European policies to sustainurban-rural futures. Synthesis report. Copenhagen: Forest & Landscape, University of Copenhagen.

  Pointereau Philippe, Frederic Coulon, Pierre Girard, Michel Lambotte, Tomasz Stuczynski, VanessaSánchez Ortega, Amanda Del Rio. 2008. Analysis of farmland abandonment and the extent and locationof agricultural areas that are actually abandoned or are in risk to be abandoned. Ispra: EuropeanCommission. JRC Institute for Environment and Sustainability.

  Pölling Bernd. 2016. “Comparison of Farm Structures, Success Factors, Obstacles, Clients’ Expectationsand Policy Wishes of Urban Farming’s Main Business Models in North Rhine-Westphalia, Germany. Sustainability 8 (5): 446, doi: 10.3390/su8050446.

  Satoła Łukasz, Tomasz Wojewodzic, Wojciech Sroka. 2017. Farming exit barriers encountered by smallfarms in light of the theory of new institutional economics. Agricultural Economics (in press).

  Sroka Wojciech. 2015. Resources and use of agricultural land in Polish cities according to chosen theoriesof location of agricultural production. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 14 (3): 135-147.

  Terres Jean-Michel, Luigi Nisini Scacchiafichi, Annett Wania, Margarida Ambar, Emeric Anguiano, AllanBuckwell, Adele Coppola, Alexander Gocht, Helena Nordström Källström, Philippe Pointereau, Dirk Strijker,Lukas Visek, Liesbet Vranken, Aija Zobena. 2015. “Farmland abandonment in Europe: Identificationof drivers and indicators, and development of a composite indicator of risk. Land Use Policy 49: 20-34.

  Wästfelt Anders, Qian Zhang. 2016. Reclaiming localisation for revitalising agriculture: A case study ofperi-urban agricultural change in Gothenburg, Sweden. Journal of Rural Studies 47: 172-185.

  Wojewodzic Tomasz. 2017. Procesy dywestycji i dezagraryzacji w rolnictwie o rozdrobnionej strukturzeagrarnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

  Xie Hualin, Peng Wang, Guanrong Yao. 2014. Exploring the dynamic mechanisms of farmland abandonmentbased on a spatially explicit economic model for environmental sustainability: A case study inJiangxi Province, China. Sustainability 6 (3): 1260-1282.

 30. Piotr Sulewski 195-200 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr hab. Piotr Sulewski (orcid.org/0000-0002-7983-4651)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 593 42 17
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5186
  trwałe rolnictwo, środowisko naturalne, rolnicy
  Q01, Q54, Q57
  pl

  Celem artykułu jest określenie percepcji rolników w zakresie wybranych problemów środowiska naturalnego, istotnych z punktu widzenia rolnictwa. Przedstawiono poglądy grupy rolników na kwestię wpływu rolnictwa na środowisko naturalne w kontekście wymogów koncepcji trwałego rozwoju. Przeprowadzone analizy wykazały, że rolnicy dostrzegają negatywne zmiany w środowisku naturalnym, ale zazwyczaj nie wiążą ich z oddziaływaniem produkcji rolniczej. Ponad połowa badanych deklarowała znajomość pojęcia trwałego lub zrównoważonego rolnictwa, z czego znaczna część potrafiła poprawnie wskazać fundamentalne zasady tej koncepcji.

  Carreón Jesús Rosales, René Jorna, Niels Faber, Rob van Haren. 2011. A Knowledge Approach to SustainableAgriculture. [W] Global Food Insecurity, ed. M. Behnassi, S. Draggan, S. Yaya. 11-20. Dordrecht:Springer, http://www.springer.com/978-94-007-0889-1.

  Górski Tadeusz, Jerzy Kozyra, Andrzej Doroszewski. 2008. Field crop losses in Poland due to extremeFeather conditions – case studiem. [W] The influence of extreme Phenomena on the Natural Enviromentand Human Living Conditions, red. S. Liszewski, 35-70. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

  IPCC. 2006. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Agriculture, Forestrand OtherLand Use. Emissions From Livestock and Manure Management. Japan: IGES, https://www.ipcc.ch/meetings/session25/doc4a4b/vol4.pdf.

  Kundzewicz Zbigniew, Jerzy Kozyra. 2011. Ograniczanie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniudo rolnictwa i obszarów wiejskich (Reducing impacts of climatic threats to agriculture and rural areas). Polish Journal of Agronomy 7: 68-81.

  Majewski Edward. 2008. Trwały rozrój i trwałe rolnictwo – teoria a praktyka gospodarstw rolniczych(Sustainable development and sustainable agriculture – theory and the practice of farms). Warszawa:Wydawnictwo SGGW.

  Matyka Mariusz, Jan Kuś, Stanisław Krasowicz i in. 2017. Prognoza oddziaływania na środowiskoprojektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Forecast of the environmentalimpact of the draft Rural Development Program for the years 2014-2020). Warszawa: MinisterstwoRolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Olesen Jorgen E., Miroslav Trnka, Kurt C. Kersebaum, A.O. Skjelvag, Bernard Seguin, Pirjo Peltonen-Sainio, Federica Rossi, Jerzy Kozyra, Fabio Micale. 2011. Impacts and adaptation of European cropproduction systems to climate change. European Journal of Agronomy 34: 96-112.

  Pretty Jules. 2005. Sustainability in agriculture: recent progress and emergent challenges. Issues in EnvironmentalScience and Technology 21: 1-14.

  Scherr Sara, Jeffrey McNeely. 2008. Biodiversity conservation and agricultural sustainability: towards anparadigm of „ecoagriculture” landscapes. Philosophical Transactions of The Royal Society 363: 477-494.

  Siemiński Janusz. 2008. Idea rozwoju zrównoważonego i trwałego obszarów wiejskich w Polsce natle innych koncepcji. Ujęcie planistyczne (część I) (Idea of sustainable rural development in Polandagainst the background of other conceptions. planning approach (part 1). Infrastruktura i EkologiaTerenów Wiejskich 2: 7-25.

  Wielogórska Grażyna, Elżbieta Turska, Szymon Czarnocki. 2011. Wpływ rolnictwa na środowisko w opiniiwłaścicieli wybranych gospodarstwa środkowowschodniej Polski (The influence of agriculture on theenvironment from in the opinion of the owners of chosen farms located in Central-Eastern Poland). Fragmenta Agronomica 28 (2): 119-127.

  World Commision on Enviroment and Development 1987. Our Common Future. Oxford, New York:Oxford University Press.

 31. Virág Szabó 201-206 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  Virág Szabó, Ph.D. (orcid.org/0000-0002-9439-8210)
  HU-8144 Sárkeszi, Táncsics M. u. 5.
  phone: (+36) 202 397 596
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5187
  wyposażone klatki, system utrzymania na głębokiej ściółce, pasze, koszty, cena sprzedaży, przychód
  Q120
  en

  Dokonano analizy ekonomicznej korzyści i kosztów systemów utrzymania drobiu bazujących na chowie klatkowym oraz na głębokiej ściółce. Badanie przeprowadzono na podstawie danych FADN z 2014 roku dla Węgier. Stwierdzono, że dodatkowe nakłady zmierzające do poprawy dobrostanu zwierząt nie są kompensowane przez rynek.

  Aliczki Katalin. 2012. A tojótyúkketrecek cseréjének várható hatása Magyarország tojástermelésére(The expected effect of the replacement of laying hens on egg production in Hungar). Budapest:Agrárgazdasági Kutató Intézet.

  BTT. 2013. A hazai tojáspiac védelmében (To protect the domestic egg market). Magyar Mezőgazdaság68 (46): 29-31.

  Csorbai Attila, Péter Földi, Barnabás Kuli, Miklós Látits, Györgyi Molnár. 2011. A magyar baromfiágazathelyzete 2010-ben (Situation of the Hungarian poultry industry in 2010). Baromfiágazat 11 (1): 6-17.

  EC (European Council). 1999. Council Directive 1999/74/EC of 19 July 1999. Laying down minimumstandards for the protection of laying hens.

  EPIWCA. 2013. Laying hens. European Parliament’s Intergroup on the Welfare and Conservation ofAnimals, http://www.animalwelfareintergroup.eu/issues/laying-hens, accessed 10.12.2016.

  Kállay Béla. 2015. Válságba kerülhet az európai tojásipar (Europen egg production may be in crisis). Agrárium 7, http://agrarium7.hu/cikkek/440-valsagba-kerulhet-az-europai-tojasipar, accessed10.04.2017.

  KSH (Központi Statisztikai Hivatal) (Central Statistics Office). 2016: http://www.ksh.hu/mezogazdasag,accessed 22.03.2017.

 32. Anna Szeląg-Sikora, Zofia Gródek-Szostak, Jakub Sikora, Marcin Niemiec 207-212 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr Zofia Gródek-Szostak
  (orcid.org/0000-0001-6283-6952)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
  ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora
  (orcid.org/0000-0002-6017-4374)
  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
  Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5188
  innowacje, przedsiębiorczość, doradztwo, agrobiznes
  D8, D81, D83, Q5, Q59
  pl

  Celem opracowania jest analiza skali i zakresu zainteresowania badanej grupy przedsiębiorstw usługami doradczymi oferowanymi w ramach wybranego projektu systemowego. Szczegółowy cel pracy zakładał określenie poziomu przydatności analizowanych działań przez beneficjentów, do których były one skierowane. Źródłem danych empirycznych w obszarze systemowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości był projekt systemowy „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” w ramach poddziałania 2.2.1. Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Badaniami własnymi objęto 70 przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego będących beneficjentami projektu finansowanego ze środków publicznych.

  Chyłek Eugeniusz. 2011. Nauka i doradztwo rolnicze na rzecz innowacji w sektorze rolno-spożywczym (The role of scienceand advisory services in stimulating innovations in the agri-food sector). Wieś i Rolnictwo 3: 84-105.

  Firlej Krzysztof. 2010. Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkachunijnych (Assessment of competitiveness and development of business opportunities of agri-food industry in the EUconditions). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 3: 163-167.

  Francik Anna. 2003. Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji (Control of innovative processes in the organization). Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.

  Gródek-Szostak Zofia. 2016. Ocena skuteczności usług proinnowacyjnych świadczonych przez ośrodki innowacji w województwiemałopolskim (Assessment of the effectiveness of pro-innovation services provided by innovation centers inthe Małopolskie voivodship). Przegląd Organizacji 11 (922): 10-15.

  Gródek-Szostak Zofia, Danuta Kajrunajtys, Anna Szeląg-Sikora. 2016. Usługa doradcza jako sposób kształtowania efektywnościorganizacyjnej firm MŚP. [W] Technologie-bezpieczeństwo-środowisko: innowacje w zarządzaniu (An advisory serviceas a way to shape the organizational effectiveness of SME companies. [In] Technology-security-environment: innovationin management), 154-162. Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

  Jaki Andrzej, Zofia Gródek-Szostak. 2017. Wybrane problemy efektywności finansowania sieci wsparcia innowacji ze środkówpublicznych (Selected problems of the effectiveness of financing innovation network support from public funds). Studia i Prace WNEiZ US. Zarządzanie 48 (3): 21-32.

  Kozarkiewicz Alina. 2010. Współczesne trendy w innowacyjności – w kierunku otwartych innowacji (Contemporary trendsin innovation – towards open innovation). Przegląd Organizacji 5: 20-23.

  Mellahi Kamel, Adrian Wilkinson. 2008. A study of the association between downsizing and innovation determinants. InternationalJournal of Innovation Management 12 (4), https://doi.org/10.1142/S1363919608002163.

  Poznańska Krystyna. 2004. Sieci innowacyjne a małe i średnie przedsiębiorstwa. [W] Przedsiębiorczość i innowacyjnośćMSP. Wyzwania współczesności (Innovative networks and small and medium enterprises. [In] Entrepreneurship andinnovation of SMEs. Challenges of modern times). Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.

  Sikora Jakub. 2014. Modelling production space in the producer groups and comparative individual farms. Kraków: PolishSociety of Agricultural Engineering.

  Szeląg-Sikora Anna, Zofia Gródek-Szostak, Michał Cupiał, Jakub Sikora. 2016. Rola usług doradczo-informacyjnych wrozwoju agrobiznesu (The role of consulting and information services in the development of agribusiness). RocznikiNaukowe SERiA XVII (6): 200-215.

  Szeląg-Sikora Anna, Michał Cupiał. 2008. Liczba źródeł informacji rolniczej a poziom wyposażenia gospodarstw rolnych wtechniczne środki produkcji (The amount of agriculture information sources compared to farm possession of technicalmeans of production). Inżynieria Rolnicza 6 (104): 187-194.

 33. Magdalena Śmiglak-Krajewska, Małgorzata Węgrzyńska 213-217 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr inż. Magdalena Śmiglak-Krajewska (orcid.org/0000-0001-9984-6599)
  dr inż. Małgorzata Węgrzyńska (orcid.org/0000-0003-3967-2632)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  tel. (61) 846 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5189
  zrównoważony rozwój, zrównoważone rolnictwo, rośliny strączkowe, groch
  M40, M41, M42
  pl

  Głównym celem artykułu jest próba pomiaru i wyceny korzyści biologicznych jako miernika społecznej odpowiedzialności biznesu różnych sposobów uprawy roli pod wysiew grochu polnego. W badaniach wykorzystano wyniki z doświadczenia łanowego przeprowadzonego przez Katedrę Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Hodowlę Roślin Smolice, Oddział w Przebędowie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że przyrost korzyści biologicznych był najwyższy w systemie tradycyjnym uprawy roli, a najniższy w przypadku bezorkowej uprawy.

  Bargieł Dorota. 2011. Rola społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w ograniczaniu zjawiskkryzysowych (The role of Corporate Social Responsibility and sustainable development in limiting the crisisphenomena). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 225: 365-373.

  Buczek Jan, Bobrecka-Jamro Dorota, Szpunar-Krok Ewa, Tobiasz-Salach Renata. 2009. Plonowanie pszenicy ozimej wzależności od stosowanych przedplonów i stosowanych herbicydów (Yield of winter wheat depending on previouscrop and herbicides). Fragmenta Agronomica 26 (3): 7-14.

  Czerwińska-Kayzer Dorota. 2015. Korzyści biologiczne w rachunku opłacalności produkcji rolniczej (Biologicalbenefits in profitability account of agricultural production). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego weWrocławiu 398: 112-120.

  GUS. 2015. Rocznik statystyczny rolnictwa 2015 (Statistical Yearbook of Agriculture 2015). Warszawa.

  Jerzak Michał A., Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, Magdalena Śmiglak-Krajewska. 2012. Determinantyprodukcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka – w ramach nowego programu polityki rolnej wPolsce (Determinants for the production of legumes as an alternative source of protein in the new area of agriculturalpolicy within Poland). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 99 (1): 113-120.

  Juszkiewicz Wiesława. 2006: Znaczenie rolnictwa ekologicznego w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. [W]Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce (The importance of organic farming in the context of the idea of sustainabledevelopment. [In] Sustainable development in theory and practice), 3-6. Wrocław: Wydawnictwo Naukowewe Wrocławiu.

  Kapusta Franciszek. 2017. Rola roślin strączkowych w rolnictwie polskim (The role of legume in polish agriculture). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1 (17): 68-78.

  Martyniuk Stefan. 2012. Naukowe i praktyczne aspekty symbiozy roślin strączkowych z bakteriami brodawkowymi(Scientific and practical aspects of legumes symbiosis with root-nodule bacteria). Polish Journal of Agronomy9: 17-22.

  Podleśny Janusz, Jerzy Księżak. 2009. Aktualne i perspektywiczne możliwości produkcji nasion roślin strączkowychw Polsce (Current and prospective possibilities of legume seeds production in Poland). Studia i Raporty IUNG--PIB 14: 111-132.

  Rauba Małgorzata. 2015. Zrównoważona gospodarka nawozami naturalnymi na obszarach wiejskich na przykładziewybranych gmin województwa podlaskiego (Sustainable management of natural fertilizers in rural areas basedon selected communes of the Province Podlasie). Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania40 (2): 263-274.

  Szukała Jerzy. 2016. Kalkulacja opłacalności uprawy łubinu i grochu (Calculation of profitability of lupine and peacultivation). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Walkowiak Rafał. 2009. Społeczna odpowiedzialność organizacji. [W] Społeczna odpowiedzialność organizacji, ododpowiedzialności do elastycznych form pracy (ocial responsibility of the organization. [In] Social responsibilityof the organization, from responsibility to flexible forms of work), ed. Rafał Walkowiak, Krzysztof Krukowiak,10-29. Olsztyn: Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”.

  Żmija Dariusz. 2014. Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce sustainable development ofagriculture and rural areas in Poland). Studia Ekonomiczne 166: 149-158. https://www.ierigz.waw.pl/download/1189-60.pdf, dostęp 24.07.2017. http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020, dostęp 26.07.2017. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.5eb76a12-f274-3250-b5ff-9b085b8bf4c1/c/Skarzynska_Zietek. pdf, dostęp 10.09.2017.

 34. Aleksandra Wicka, Milena Leśniewska 218-223 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr inż. Aleksandra Wicka (orcid.org/0000-0001-7713-4953)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel. (22) 593 40 69
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5190
  ubezpieczenia na życie, emerytura, rolnicy
  Q14
  pl

  Celem opracowania jest przedstawienie wyników badań dotyczących poziomu korzystania przez rolników z ubezpieczeń osobowych i rozpoznania przesłanek, które mogłyby spowodować większe zainteresowanie tymi produktami wskazanego segmentu klientów. Badania ankietowe wykonano, wykorzystując platformę analityczno-raportującą PS IMAGO 4, zwierającą IBM SPSS Statistics 24. Próba badawcza wynosiła 153 rolników w wieku 25-60 lat. Stwierdzono, że badani rolnicy w bardzo małym stopniu wykorzystują produkty należące do ubezpieczeń osobowych (31% respondentów). Według badanych przesłankami, które mogłyby spowodować większe zainteresowanie ubezpieczeniami life, były niższa cena (68%) i lepsza oferta (36%).

  Anderson Dan R., John R. Nevin. 1975. Determinants of young marrieds’ life insurance purchasing behavior: anempirical investigation. Journal of Risk and Insurance 3: 375-387.

  Chen Renbao, Kie Ann Wong, Hong Chew Lee. 2001. Age, period and cohort effect on life insurance purchases in theU.S. The Journal of Risk and Insurance 2: 303-327.

  Duker Jacob M. 1969. Expenditure for life insurance among working-wife families. Journal of Risk and Insurance36: 525-533.

  Ferber Robert, Lucy Chao Lee. 1980. Acquisition and accumulation of life insurance in early married life. Journal ofRisk and Insurance 4: 713-734.

  GUS. 2016. Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. (Household budgets in 2015). Warszawa: GUS.

  Hammond John D., David B. Houston, Eugene R.Melander. 1967. Determinants of household life insurance premiumexpenditures: An empirical investigation. Journal of Risk and Insurance 34: 397-408.

  KRUS. 2017. Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. (Summary ofbasic amounts of social insurance benefits for farmers), http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/kwoty--swiadczen.

  Nowotarska-Romaniak Beata. 2013. Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej(Behavior of individual clients in the process of purchasing an insurance service). Warszawa: Oficyna WoltersKluwer.

  Rudnicki Leszek. 2004. Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania (Market behavior of buyers. Mechanisms and conditions). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

  Showers Vince E., Joyce A. Shotick. 1994. The effect of household characteristics on demand for insurance: a tobitanalysi. Journal of Risk and Insurance 61: 492-502.

  Smyczek Sławomir. 2012. Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych (New trends in consumerbehavior in financial markets). Warszawa: Placet.

  Szczepańska Magdalena. 2015. Ubezpieczenia na życie jako uzupełnienie systemu społecznych ubezpieczeń rolników. [W] Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów (Life insurance as a supplement to thesystem of social insurance for farmers. [In] Insurance for the global economy, sectors and regions), ed. I. Jędzrejczyk,183-200. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek.

  Śliwiński Adam. 2011. Popyt na ubezpieczenia na życie w świetle badań światowych. Prace Naukowe UniwersytetuEkonomicznego we Wrocławiu 175:150-160.

  Śliwiński Adam. 2016. Popyt na ubezpieczenia na życie – przegląd badań światowych. [W] Polski rynek ubezpieczeńna tle kryzysów społeczno- gospodarczych (Demand for life insurance – review of the most influential studies, [In]Polish insurance market against the background of socio-economic crises), ed. S. Nowak, A. Nowak, A. Sopoćko,110-125. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

  Światowy Grażyna. 2006. Zachowania konsumentów: Determinanty oraz metody poznania i kształtowania (Consumerbehavior: Determinants and methods of cognition and shaping). Warszawa: PWE.

  Świstak Jarosław, Aleksandra Wicka. 2016. Ubezpieczenia na życie w latach 2005-2014 (Life Insurance in the Period2005-2014). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 16: 100-113.

  Truett Dale B., Lila J. Truett 1990. The demand for life insurance in Mexico and the United States: a comparative study. Journal of Risk and Insurance 2: 321-328.

  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (The Act of 11 September 2015. On insurance and reinsurance activities). Dz.U.2015, poz.1844.

 35. Ludwik Wicki 224-230 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr hab. inż. Ludwik Wicki, prof. nadzw. (orcid.org/0000-0002-7602-8902)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Organizacji Przedsiębiorstw
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 593 42 38
  e-mail: ludwik_wicki @sggw.pl


  10.5604/01.3001.0010.5191
  postęp biologiczny, postęp odmianowy, plony zbóż, doświadczenia odmianowe
  O33, Q16
  pl

  Celem pracy jest określenie wpływu postępu odmianowego i zmian technologii produkcji na poziom plonowania odmian pszenicy ozimej i żyta ozimego w doświadczeniach odmianowych. Analizą objęto lata 2006-2016. Wykorzystano wyniki badań porejestrowych koordynowanych przez COBORU. Stwierdzono, że plonowanie odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach wzrosło w badanym okresie o 12,5 oraz 13,8 dt/ha, odpowiednio przy niższym i wyższym poziomie intensywności produkcji. Udział postępu biologicznego w tym wzroście wynosił 60 i 38%. Roczny przyrost plonów w wyniku postępu biologicznego wyniósł 0,92 i 0,58%. Dla żyta wzrost plonowania wynosił 7,4 i 8,5 dt/ha, a udział postępu biologicznego w tym wzroście wynosił 41 i 32%. Średnioroczny przyrost plonów wynikający z samego postępu biologicznego wynosił 0,50 i 0,38%. Wyższe efekty wprowadzania postępu biologicznego zaobserwowano dla niższego poziomu agrotechniki. Postęp biologiczny w produkcji zbóż wciąż odgrywa znaczącą rolę we wzroście plonowania. Dla pszenicy ozimej i żyta było to od 30 do 60%. Kolejnym ważnym czynnikiem jest stosowanie poprawnej agrotechniki. W warunkach wysokointensywnej produkcji maleje znaczenie wprowadzania nowych odmian. Prace badawcze w zakresie hodowli roślin powinny być silniej ukierunkowane na równoczesne uzyskiwanie odporności odmian na stresy biotyczne i abiotyczne.

  Alston Julian, Jason Beddow, Philip Pardey. 2009. Agricultural research, productivity, and food prices in the long run. Science 325 (5945): 1209-1210, doi: http://dx.doi.org/10.1126/science.1170451.

  Alston Julian. 2011. Global and U.S. Trends in Agricultural R&D in a Global Food Security Setting. [W] OECD Conferenceon Agricultural Knowledge Systems: Responding to Global Food Security and Climate Change Challenges. June 1517, 2011. Paris: OECD.

  Chotkowski Jacek, Irena Stypa. 2007. Ocena postępu hodowlanego w produkcji ziemniaka w Polsce w latach 1946-2007 (Estimation of breeding progress in potato production in Poland in the years 1946-2007). Biuletyn IHAR245: 181-189.

  COBORU. 2007-2017. Zboża ozime 2006, …, 2016. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (Winter cereals2006, ..., 2016. Results of post-registration varietal experiments). Słupia Wielka: COBORU.

  Duvick Donald. 2005. The contribution of breeding to yield advances in maize (Zea mays L.). Advances in Agronomy86: 83-145.

  Filipiak Tadeusz. 2008. Hodowla roślin ogrodniczych w spółkach ANR (Breeding horticultural plant in APA`s companies). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 94 (2): 157-165.

  Filipiak Tadeusz. 2014. Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z UniąEuropejską (Changes on the vegetable market and vegetable farms in Poland after integration with the EuropeanUnion). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Gacek Edward, Marcin Behnke. 2006. Wdrażanie postępu biologicznego do praktyki rolniczej w warunkach gospodarkirynkowej (Practical application of the biological progress in agriculture in conditions of the market economy). Biuletyn IHAR 240/241: 83-89.

  Gołębiewski Jarosław. 2015. Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju. [W] Problemy rozwojurolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. IX KongresEkonomistów Polskich (Sustainable bioeconomy - potential and development factors. [In] Problems of agriculturedevelopment and food economy in the first decade of Poland’s membership in the European Union. IX Congressof Polish Economists), ed. A. Czyżewski, B. Klepacki, 344-362. Warszawa: PTE.

  Grabiński Jerzy. 2001. Znaczenie czynników ograniczających plonowanie roślin uprawnych przy różnym poziomienawożenia mineralnego (The importance of factors limiting crop yields at different levels of mineral fertilization). Wieś Jutra 11: 10-12.

  ISAAA. 2016. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2016. Ithaca, NY: ISAAA.

  Krasowicz Stanisław. 2017. Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki (New challenges for science, advisoryservices and agricultural practice). Roczniki Naukowe SERiA XIX (2): 121-126, doi: org/10.5604/01.3001.0010.1171.

  Krzymuski Jerzy, Ada Krzeczkowska. 1998. Postęp odmianowy w plonach zbóż w latach 1994-1996 (Varietal progressin crop yields in 1994-1996). Biuletyn IHAR 207: 3-13.

  Krzymuski Jerzy, Zbigniew Laudański, Tadeusz Oleksiak. 1993. Metody oceny postępu genetycznego (Methods ofevaluation of genetic progress). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 58: 49-56.

  Krzymuski Jerzy. 1991. Postęp odmianowy w produkcji zbóż w Polsce (Varietal progress in cereal production inPoland). Biuletyn IHAR 177: 38.

  Oleksiak Tadeusz. 2002. Efekty hodowli pszenicy ozimej. Część I. Zmiany potencjału plonowania odmian (Effects ofwinter wheat breeding. Part I. Yield potential changes). Biuletyn IHAR 223/224: 171-178.

  Wicka Aleksandra (red.). 2013. Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia(Factors and possibilities of risk reduction in crop production through insurance). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Wicki Ludwik, Hanna Dudek. 2005. Wpływ podstawowych nakładów plonotwórczych na poziom i wartość produkcji wgospodarstwach rolniczych (The impact of basic expenditures increasing yield on the level and value of productionin farms). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 92 (1): 30-41.

  Wicki Ludwik, Aleksandra Wicka. 2016. Bio-economy sector in Poland and its importance in the economy. EconomicScience for Rural Development 41: 219-228.

  Wicki Ludwik. 2010. Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej (The effects of the biologicalprogress dissemination in plant production). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Wicki Ludwik. 2016. Wykorzystanie potencjału plonowania zbóż w produkcji rolniczej w Polsce (The level of utilization of potential of yielding of cereals species in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (5): 267-273.

 36. Wioletta Wrzaszcz 231-237 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr Wioletta Wrzaszcz (orcid.org/0000-0003-2485-3713)
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  tel. (22) 505 47 81
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5192
  zazielenienie, wspólna polityka rolna, płatności bezpośrednie, środowisko przyrodnicze, polski FADN
  Q12, Q18, Q58, Q01
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie zmian organizacyjnych, które zaszły w gospodarstwach

  rolnych w Polsce po wprowadzeniu tzw. wymogu zazielenienia, związanego z pozyskaniem płatności bezpośrednich. Przedmiotem analizy były gospodarstwa indywidualne objęte polskim FADN w latach 2014-2015. Wyniki badań wskazały na dostosowanie się gospodarstw rolnych do nowych wymogów warunkujących pełne wsparcie bezpośrednie.

  ARiMR. 2015a. Płatności bezpośrednie w roku 2015 (Direct payments in 2015). Warszawa: ARiMR.

  ARiMR. 2015b. Zazielenienie. Rolniku! Sprawdź, co to dla Ciebie oznacza! (Greening of. Farmer! Check what it means to you! ). Warszawa: ARiMR.

  Czekaj Stefania, Majewski Edward, Adam Wąs. 2012. Oszacowanie skutków „zazielenienia” Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce w perspektywie 2014 roku na przykładzie zbiorowości gospodarstwFADN. [W] Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. Raport Programu Wieloletniego 2011-2014, nr 46 (Estimating the effects of „greening” of the Common Agricultural Policy of the EU in Poland in the perspective of 2014 on the example of the FADN farm group. [In] Direct payments and budget subsidies versus finances andfunctioning of farms and agricultural enterprises), ed. J. Kulawik, 9-35. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Czekaj Stefania, Edward Majewski, Adam Wąs. 2014. Impact of the CAP new greening on the economicresults of the Polish farms. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 341 (4): 105-121.

  EC (European Commission). 2016. Commission staff working document. Review of greening after oneyear. SWD(2016) 218 final PART 1/6. Brussels: European Commission.

  Hart Kaley. 2015. Green direct payments: implementation choices of nine Member States and their environmentalimplications. London: IEEP.

  Hart Kaley, David Baldock, Allan Buckwell. 2016. Learning the lessons of the Greening of the CAP. London: IEEP.

  Kociszewski Karol. 2014. Ekologiczne aspekty zmian Wspólnej Polityki Rolnej a zrównoważony rozwójpolskiego rolnictwa. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Monografie PWRaport 100 (Ecological aspects of changes in the Common Agricultural Policy and the sustainabledevelopment of Polish agriculture. [In] From research on socially sustainable agriculture. MonographsPW Report 100), ed. J.S. Zegar, 124-157. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  KE (Komisja Europejska). 2017. Sprawozdanie komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawiewdrażania obowiązku w zakresie obszarów proekologicznych w ramach systemu płatności bezpośrednichz tytułu zazieleniania. COM(2017) 152 final (Report from the Commission to the EuropeanParliament and the Council on the implementation of the ecological focus obligation under the directpayments scheme for greening. COM (2017) 152 final). Brussels: European Commission.

  Krzyżanowski Julian. 2015. Wpływ WPR 2014-2020 na zrównoważenie polskiego rolnictwa w świetledotychczasowych badań i bieżących dokumentów. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym.

  Monografie PW Raport 6 The impact of the CAP 2014-2020 on the sustainability of Polishagriculture in the light of current research and current documents. [In] From research on sociallysustainable agriculture. Monographs PW Report 6), ed. J.St. Zegar, 89-115. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  MauerhoferVolker, Klaus Hubacek, Alastor Coleby. 2013. From polluter pays to provider gets: distributionof rights and costs under payments for ecosystem services. Ecology and Society 18 (4): 41.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2015. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa wPolsce (Agriculture and food economy in Poland). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2016. Materiał informacyjny dotyczący płatnościw tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (zazielenienie) (Informationmaterial regarding payments for agricultural practices beneficial for the climate and the environment(greening). Warszawa: MRiRW, Departament Płatności Bezpośrednich.

  Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 december 2013establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the frameworkof the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 andCouncil Regulation (EC) No 73/2009. OJ EU, 2013, L 347/608.

  Regulation (EU) No 639/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1307/2013 of theEuropean Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers undersupport schemes within the framework of the common agricultural policy and amending Annex Xto that Regulation. OJ EU, 2014.

  Wąs Adam, Joanna Jaroszewska. 2017. Pierwsze zmiany w polskim rolnictwie po wprowadzeniu mechanizmuzazielenienia (The first changes in Polish agriculture after the introduction of the greeningmechanism). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 37. Marcin Wysokiński, Paulina Trębska, Arkadiusz Gromada 238-243 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr Marcin Wysokiński (orcid.org/0000-0002-0741-8077)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Logistyki
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5193
  energochłonność, sektory gospodarki, rolnictwo
  O13, P18, P4
  pl

  Celem artykułu jest ocena energochłonności polskiego rolnictwa na tle pozostałych sektorów gospodarki. Dokonano także oceny udziału rolnictwa w finalnym zużyciu energii w krajach Unii Europejskiej. Wykorzystano dane wtórne pochodzące z GUS oraz z EUROSTAT. Energochłonność rolnictwa w Polsce maleje i będzie nadal malała wraz ze zmianami w strukturze agrarnej i intensyfikacją produkcji w towarowych gospodarstwach rodzinnych. Porównując energochłonność gospodarki w krajach członkowskich UE, stwierdzono, że jest ona znacznie wyższa w krajach nowo przyjętych do UE niż w krajach UE-15.

  EUROSTAT. ec.europa.eu/Eurostat.

  GUS. 2011. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski (Indicators of sustainable development of Poland). Katowice: GUS.

  GUS. 2017. Efektywność wykorzystania energii w latach 2005-2015 (Energy efficiency in the years 2005-2015). Warszawa: GUS.

  Mikucki Oskar. 2005. Energochłonność jako czynnik nowoczesnej gospodarki (Energy intensity as afactor of modern economy). Czysta Energia lipiec-sierpień.

  Pawlak Jan. 2012. Efektywność nakładów energii w rolnictwie polskim (Efficiency of energy inputs inPolish agriculture). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 99 (1): 121-128.

  Wójcicki Zdzisław. 2010. Potrzeby energetyczne i wykorzystanie odnawialnych zasobów energii (The demandsof energy and utilization of renewable energy resources). Problemy Inżynierii Rolniczej 4: 37-47.

  Wójcicki Zdzisław. 2006. Postęp technologiczny i energochłonność produkcji rolniczej w Polsce (Europeanunion financial support to agriculture and rural areas in 2007-2013). Zeszyty Naukowe SGGW wWarszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 15: 95-103.

 38. Aneta Zakrzewska, Tomasz Kijek 244-249 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  mgr inż. Aneta Zakrzewska (orcid.org/0000-0001-8972-220X)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  dr hab. Tomasz Kijek (orcid.org/0000-0002-0134-4943)
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą
  pl. im. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5194
  innowacja, działalność innowacyjna, finansowanie innowacji, przedsiębiorstwo, przemysł spożywczy
  L66, O30
  pl

  Celem opracowania jest zbadanie kierunku i siły oddziaływania wybranych determinant wyboru określonego źródła finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Próba badawcza obejmuje 40 podmiotów gospodarczych z branży spożywczej zlokalizowanych w województwie lubelskim. W analizach empirycznych wykorzystano dwuwymiarowy model probitowy. Uzyskane wyniki wskazują, że rodzaj innowacji ma wpływ na wybór źródła finansowania innowacji.

  Bravo-Biosca Albert, Ana Paula Cusolito, Justin Hill. 2015. Financing business innovation. A Review of ExternalSources of Funding for Innovative Businesses and Public Policies to Support Them. World Bank Group. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23140/91713.pdf, dostęp 14.06.2017.

  Drobny Paweł. 2014. Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. [W] Uwarunkowaniainnowacyjności polskich przedsiębiorstw, ed. K. Przybylska, 109-115. Warszawa: PWN.

  Dziawgo Danuta, Aleksander Zawadzki. 2011. Finanse przedsiębiorstwa (Finanse przedsiębiorstwa). Warszawa:Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

  Głodek Paweł, Pietras Paweł. 2011. Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy (Sources offunding for the commercialization of technology and knowledge). Warszawa: PARP.

  Greene William. 2008. Econometric analysis. New Jersey: Pearson Education.

  Kijek Tomasz. 2012. Innovation Capital and Its Measurement. Journal of Entrepreneurship. Management andInnovation 8 (4): 52-68.

  Klamecka-Roszkowska Grażyna. 2009. Finansowanie działalności innowacyjnej w podlaskich przedsiębiorstwach(The financing innovation activities in Podlasie area). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 76: 73-84.

  Kokot-Stępień Patrycja. 2016. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce (Financingof enterprises innovation activity in Poland). Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie24 (1): 16-29.

  OECD. 2008. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacyjności (TheOslo Manual. Rules for collecting and interpreting innovation data). Warszawa: OECD i Eurostat.

  Pietras Paweł, Głodek Paweł. 2011. Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych MSP. Warszawa: PARP.

  Rutkowski Andrzej. 2000. Zarządzanie finansami (Finance management). Warszawa: PWE.

  Spielkamp Alfred, Christian Rammer. 2009. Financing of innovation – thresholds and options. Management &Marketing 4 (2): 3-18.

 39. Patrycjusz Zarębski 250-256 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr Patrycjusz Zarębski (orcid.org/0000-0002-2774-9180)
  Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5195
  rewitalizacja, odnowa wsi, planowanie przestrzenne, zjawiska kryzysowe
  O15, R12, I32
  pl

  Celem badania była identyfikacja oraz ocena wskaźników na potrzeby planowania przestrzennego procesu rewitalizacji na obszarach wiejskich. Zwrócono szczególną uwagę na badanie koncentracji zjawisk kryzysowych oraz wpływu ich przestrzennego rozmieszczenia na planowanie strategiczne rozwoju gminy wiejskiej. Gminę podzielono na jednostki analityczne (sołectwa) i przeprowadzono identyfikację istotnych wskaźników opisujących 4 kluczowe aspekty rewitalizacji w wymiarach: społecznym, gospodarczym, technicznym oraz funkcjonalno-przestrzennym. Na ich podstawie przeprowadzono klasyfikację sołectw ze względu na występowanie zjawisk kryzysowych. Wyznaczono tym samym obszary zdegradowane w gminie o wysokiej koncentracji wielowymiarowych zjawisk negatywnych, które wymagają wsparcia i zaplanowania działań, mających na celu wyjście ze stanu kryzysowego. W kolejnym kroku dokonano geokodawania otrzymanych wyników analizy i przedstawiono przestrzenne rozmieszczenie zjawisk kryzysowych. Mapowanie wyłoniło trzy skupiska obszarów zdegradowanych, które wymagają odrębnych programów naprawczych, co może powodować pewne utrudnienia w planowaniu działań rewitalizacyjnych.

  Błąd Marta. 2007. Kilka refleksji na temat odnowy wsi. [W] Odnowa wsi w integrującej się Europie (Some reflections on therenewal of the country. [In] Country renewal in integrating Europe), ed. M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński, 105-112. Warszawa: IRWiR PAN.

  Godlewska-Majkowska Hanna. 2012. Potencjał inwestycyjny obszarów wiejskich Polski. (Investment potential of Polish ruralareas). Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2 (23): 5-30.

  Godlewska-Majkowska Hanna, Zarębski Patrycjusz. 2011. Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna wtradycyjnych usługach. [W] Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako uwarunkowanie przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych(Investment attractiveness and regional entrepreneurship in traditional services. [In] Investment attractivenessof regions as conditioning of entrepreneurial competitive advantages), ed. H. Godlewska-Majkowska, 81-124. Warszawa:Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa SGH.

  Godlewska-Majkowska Hanna, Zarębski Patrycjusz. 2012. Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów, jako podstawa korzyściaglomeracji. [W] Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych (Investmentattractiveness of Polish regions, as the basis for the benefits of agglomeration. [In] Investment attractiveness of regions asconditioning of entrepreneurial competitive advantages, ed. H. Godlewska-Majkowska, 15-49. Warszawa: Studia i AnalizyInstytutu Przedsiębiorstwa SGH.

  Kaleta Andrzej. 2007. Odnowa wsi z perspektywy historycznej. [W] Odnowa wsi w integrującej się Europie (Renewal of thecountry from a historical perspective. [W] Country renewal in integrating Europe), ed. M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński,77-85. Warszawa: IRWiR PAN.

  Kamiński Ryszard. 2008. Aktywność społeczności wiejskich: lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych (Activityof rural communities: local initiatives of non-governmental organizations). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi iRolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

  Kłodziński Marek. 2007. Program odnowy wsi a jej kapitał ludzki, społeczny i kulturowy. [W] Odnowa wsi w integrującej sięEuropie (Country renewal program and its human, social and cultural capital. [In] Country renewal in integrating Europe)ed. M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński, 87-104. Warszawa: IRWiR PAN.

  Rosner Andrzej, Stanny Monika. 2014. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I (Monitoring rural development. StageI). Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

  Rosner Andrzej, Stanny Monika. 2016. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II (Monitoring rural development. StageII). Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

  Stanny Monika. 2013. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (Spatial diversification of rural developmentin Poland). Warszawa: IRWIR PAN.

  Suchecki Bogdan, Olejnik Alicja. 2010. Miary i testy statystyczne w eksploracyjnej analizie danych przestrzennych. [W] Ekonometriaprzestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych (Measures and statistical tests in the exploratoryanalysis of spatial data. [in] Spatial econometrics. Methods and models of spatial data analysis), ed. B. Suchecki, 129-161. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

  UMWZ-P. 2016. Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działańinterwencyjnych (Special Area of Inclusion in the area of the West Pomeranian Voivodeship and planned directions of interventions). 2016. Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Wydział Zarządzania Strategicznego.

  Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (The Act of 9 October 2015 on revitalization). Dz.U. 2015, poz. 1777.

  Wilczyński Ryszard. 2003. Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (Country renewal as a prospect ofrural development in Poland). Poznań: Fundusz Współpracy i Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział w Poznaniu.

  Wilczyński Ryszard, Wacław Idziak. 2013. Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania (Country renewal. Space, people, activities). Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

  Zarębski Patrycjusz. 2012. Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich w Polsce (Investment attractiveness of rural areas inPoland). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 12 (4): 169-178.

 40. Katarzyna Żmija 257-262 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 4

  dr Katarzyna Żmija (orcid.org/0000-0002-4119-8012)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
  tel. (12) 293 52 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.5197
  instrumenty wsparcia, przedsiębiorczość wiejska, małe gospodarstwa rolne
  Q12
  pl

  Celem opracowania jest ocena instrumentów wsparcia bezpośredniego, z których korzystali przedsiębiorcy związani z małymi gospodarstwami rolnymi, i oczekiwań przedsiębiorców względem pożądanych form wspierania działalności pozarolniczej. Materiał empiryczny do badań stanowiły wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku wśród rolników – przedsiębiorców z województwa małopolskiego posiadających małe gospodarstwa rolne. W świetle wyników badań uznać należy, że przedsiębiorcy wiejscy zgłaszali i nadal zgłaszają zapotrzebowanie przede wszystkim na wsparcie finansowe o charakterze inwestycyjnym, które pozwala im pokonać barierę braku dostępu do zasobów technicznych, dużo mniejsze znaczenie mają dla nich zaś instrumenty o charakterze niefinansowym, które pozwoliłyby im poszerzyć wiedzę, podnieść kwalifikacje i kompetencje w zakresie prowadzenia działalności pozarolniczej.

  Bański Jerzy. 2015. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi – wybrane zagadnienia (Eentrepreneurshipsdevelopment factors in the countryside – selected issues). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i RozwojuObszarów Wiejskich 102 (1): 59-69.

  Czyżewski Andrzej, Sebastian Stępień. 2013. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania zmian paradygmatu rozwojurolnictwa drobnotowarowego w świetle ewolucji wspólnej polityki rolnej (Economic and social factors determiningthe shift in the development paradigm of small-holding agriculture in the light of the evolving Common AgriculturalPolicy). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 2: 25-39.

  Gancarczyk Marta. 2010. Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza (Public supportfor SMEs. Theoretical foundations and business practice). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

  Matejun Marek. 2013. Instruments supporting development in the life cycle of small and medium-sized enterprises. International Journal of Economic Sciences 2 (1): 40-60.

  Matusiak Krzysztof B. 2006. Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i instytucje (Developmentof entrepreneurship support systems – premises, policies and institutions). Radom – Łódź: WydawnictwoInstytutu Technologii Eksploatacji – PIB.

  Nurzyńska Iwona. 2013. Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (Institutionalframework for the development of rural entrepreneurship). Wieś i Rolnictwo 3 (160): 119-137.

  Wasilewski Adam (red.). 2011. Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości naobszarach wiejskich (Instruments of regional and structural policy supporting the development of entrepreneurshipin rural areas). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Zegar Stanisław. 2012. Współczesne wyzwania rolnictwa (Contemporary agriculture challenges). Warszawa: PWN.

  Żmija Dariusz. 2016. Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnychw Polsce (The impact of the common agricultural policy of the European Union on the functioning of small farmsin Poland). Warszawa: Difin.

  Żmija Katarzyna, Dariusz Żmija. 2017. Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings. [W] Hradec Economic Days: Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific ConferenceHradec Economic Days 2017, ed. Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal, 973-979. Hradec Králové: TheUniversity of Hradec Králové.