1. KAPITAŁ LUDZKI I JEGO ZNACZENIE W ROZWOJU GOSPODARSTW MLECZARSKICH NA OBSZARZE WSCHODNIEJ POLSKI – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH
 2. OPŁACALNOŚĆ UPRAWY ZIEMNIAKÓW JADALNYCH ODMIANY BELLAROSA
 3. WYBRANE KOMPONENTY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
 4. OCENA FUNKCJONOWANIA UZDROWISKA NAŁĘCZÓW W OPINII KURACJUSZY
 5. REAKCJA CEN RZEPAKU W POLSCE NA ZMIANY INDEKSU GIEŁDOWEGO – UJĘCIE EKONOMETRYCZNE
 6. FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 7. SYSTEM WSPARCIA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO I GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH – ZAŁOŻENIA I IMPLIKACJE PRAKTYCZNE
 8. POZYCJA PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO W POLSKIM HANDLU ROLNO-SPOŻYWCZYM
 9. ZMIANY W KRAJOWYM ROLNICZYM UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM W OKRESIE POAKCESYJNYM
 10. EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE W LATACH 2012-2015 W ZALEŻNOŚCI OD ICH WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ
 11. OCENA EKONOMICZNO-PRODUKCYJNA DWÓCH SPOSOBÓW RENOWACJI UŻYTKU ZIELONEGO Z WYKORZYSTANIEM MIESZANEK BOBOWATO-TRAWIASTYCH W WARUNKACH EKOLOGICZNYCH
 12. EWOLUCJA SPÓŁDZIELNI ROLNICZYCH W IZRAELU
 13. EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA REDUKCJĘ EMISJI CO2 NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
 14. NIERÓWNOŚCI W STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ – ANALIZA RELACJI MIASTO – WIEŚ
 15. ZRÓŻNICOWANIE KONSUMPCJI WYROBÓW ALKOHOLOWYCH W EUROPIE
 16. ZMIANY W UŻYTKOWANIU ZIEMI – ILUSTRACJA SKUTKÓW WSPARCIA PROGRAMÓW REGIONALNYCH W ZWIĘKSZANIU UDZIAŁU LASÓW NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
 17. METODA KASOWA ROZLICZANIA VAT W ROLNICTWIE
 18. ŚRODKI I PROGRAMY WSPIERAJĄCE PODNOSZENIE WYKSZTAŁCENIA LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W POLSCE
 19. WSPIERANIE FUNKCJI ŚRODOWISKOWYCH ROLNICTWA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM PO 2004 ROKU NA TLE KRAJU
 20. KAPITAŁ INTELEKTUALNY POLSKIEGO SADOWNICTWA
 21. LOKALNE SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE I ICH ZNACZENIE DLA OBSZARÓW WIEJSKICH
 22. NASTĘPSTWA DEZAGRARYZACJI W SFERZE PRODUKCYJNEJ I EKOLOGICZNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 23. ZASTĄPIENIE PODATKU ROLNEGO PODATKIEM DOCHODOWYM OD DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W OPINII ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH
 24. ZGODNOŚĆ ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW POLITYKI STRUKTURALNEJ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ Z REGIONALNYM ZRÓŻNICOWANIEM ROZWOJU WSI I ROLNICTWA W POLSCE
 25. WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. W LATACH 2010-2015
 26. ZNACZENIE PROW 2007-2013 JAKO INSTRUMENTU WSPARCIA INWESTYCJI SAMORZĄDÓW GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁTUSKIEGO
 27. PROBLEM OCENY POZIOMU DOCHODÓW ROLNICZYCH W UNII EUROPEJSKIEJ
 28. KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO NA RYNKU ŚWIATOWYM I KRAJÓW V4
 29. ZMIANY KLIMATU W OCENIE ROLNIKÓW
 30. POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POWSZECHNYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW
 31. ISTOTA I CELE KRAJOWYCH I REGIONALNYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W SEKTORZE ROLNYM
 32. ZNACZENIE PODEJŚCIA LEADER 2007-2013 W ROZWOJU WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE
 33. WZROST PRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH W POLSCE
 1. Karolina Babuchowska 9-14 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr Karolina Babuchowska (orcid.org/0000-0002-9053-7842)
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
  ul. Oczapowskiego 4/108, 10-719 Olsztyn
  tel. (89) 523 45 41
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6192
  kapitał ludzki, gospodarstwo rolne, produkcja mleka, inwestycje
  O13, O15, O33
  pl

  Celem artykułu jest próba ukazania związku pomiędzy rozwojem gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka działających na terenie Wschodniej Polski, rozpatrywanym z punktu widzenia inwestycji realizowanych w gospodarstwach a kapitałem ludzkim zgromadzonym w tych gospodarstwach. Materiałem źródłowym były wyniki własnych badań ankietowych. Problematyka rozwoju gospodarstw rolnych jest złożona. Czynnikiem sprawiającym, że zasoby którymi dysponuje gospodarstwo rolne są odpowiednio lub niewłaściwie wykorzystywane, jest człowiek. To w gestii producenta rolnego, którym niejednokrotnie jest właściciel gospodarstwa, pozostają decyzje dotyczące rozwoju gospodarstwa. Rozwój ten, zgodnie z literaturą przedmiotu, może być uwarunkowany inwestycjami lub mieć charakter nieinwestycyjny.

  Babuchowska Karolina, Renata Marks-Bielska. 2011. Realizacja działania PROW 2007-2013 „Modernizacja gospodarstw rolnych” w województwie lubelskim (Implementation of the PROW 2007-2013 Activity‚ Modernisation of Farms’ in the Lubelskie Voivodeship). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 11 (4): 7-16.

  Bezat-Jarzędowska Agnieszka, Włodzimierz Rembisz. 2010: Endo- i egzogenne źródła wzrostu gospodarczego w rolnictwie – zarys problemu (The endogenous and exogenous sources of growth in agriculture – outline of theproblem). Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 19-24.

  Dudzińska-Głaz Jadwiga. 2012. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. [W] Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej (Employee competence management as one of the elements of strategic human resource management. [In] Intellectual capital management in an intelligent organization), red. W. Harasim, 82-100. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.

  Gołębiewska Barbara. 2008. Zróżnicowanie wykorzystania zasobów produkcyjnych w rolnictwie krajów UE (Differentiationof use of production factors in agriculture in the EU countries). Roczniki Naukowe SERiA X (1): 91-96.

  Gołębiewska Barbara. 2010. Inwestycje i źródła ich finansowania w gospodarstwach o zróżnicowanych powiazaniach zotoczeniem (The investments and sources of financing in farms of varied relations with the environment). RocznikiNaukowe SERiA XII (3): 88-92.

  Komorowska Dorota. 2014. Prawidłowości rozwoju rolnictwa a rozwój współczesnego rolnictwa (Regularity of the development of agriculture and the development of modern agriculture). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 14 (3): 98-110.

  Kowalski Andrzej, Szczepan Figiel, Maria Halamska. 2011. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektorarolno-żywnościowego (Socio-economic conditions of food sector development). Polish Journal of Agronomy 7: 29-42.

  Kozera Magdalena. 2010. Zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego gospodarstw rolnych – aspekt teoretyczny orazwybrane implikacje praktyczne (Recourses of human and intellectual capital in agricultural farms – theoreticalaspect and its practice implications). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja GospodarkiŻywnościowej 84: 5-12.

  Kurdyś-Kujawska Agnieszka. 2013. Empiryczna weryfikacja czynników warunkujących rozwój gospodarstw rolnych(Empirical verification of the determinants of agricultural development). Journal of Agribusiness and Rural Development2 (28): 143-150.

  Kusz Dariusz. 2009. Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990-2007 (Investment outlays in polishagriculture in the years 1990-2007). Roczniki Naukowe SERiA XI (2): 131-136.

  Rembisz Włodzimierz. 2006. Endogenne i egzogenne warunki wzrostu dochodów producentów rolnych (The endogenous and exogenous conditions for agricultural producers’ income increasE). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 24-43.

  Sulewski Piotr. 2008. Bariery i możliwości rozwoju gospodarstw rolnych w opiniach ich właścicieli (Barriers and chances for farm development in farmers’ opinions). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i OrganizacjaGospodarki Żywnościowej 67: 67-77.

  Woś Augustyn. 2004: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa (In search of a model for the development of Polish agriculture). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

 2. Alicja Baranowska, Krystyna Zarzecka, Iwona Mystkowska, Marek Gugała 15-19 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr inż. Alicja Baranowska (orcid.org/0000-0003-0998-1944)
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
  Katedra Nauk Technicznych, Zakład Rolnictwa,
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6194
  plon ziemniaków, koszty, nadwyżka bezpośrednia
  Q14
  pl

  Celem badań było określenie efektywności ekonomicznej uprawy ziemniaków jadalnych na podstawie standardowej nadwyżki bezpośredniej – SGM. Materiał badawczy stanowiły dane dotyczące uprawy ziemniaków jadalnych odmiany Bellarosa. Badania polowe przeprowadzono w latach 2015-2016 na plantacji produkcyjnej o powierzchni 1,6 ha, zlokalizowanej w województwie lubelskim. Eksperyment prowadzono na glebie klasy bonitacyjnej IVb. Stwierdzono, że produkcja ziemniaków w latach 2015- 2016 była opłacalna. Największy udział w strukturze poniesionych kosztów stanowiły koszty zakupu sadzeniaków (44,04%), eksploatacji maszyn i pracy ludzkiej (34,25%), obornika (11,43%), a następnie koszty środków ochrony roślin (5,66%) oraz nawozów mineralnych (4,62%).

  Augustyńska-Grzymek Irena, Marcin Cholewa, Mariusz Dziewulski, Arkadiusz Orłowski, Aldona Skarżyńska,Izabela Ziętek, Krzysztof Zmarzłowski. 2009. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2008 roku (Production, costs and direct surplus of selected agricultural products in 2008). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Gołaś Zbigniew. 2016. Ekonomika, organizacja i sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych krajów UniiEuropejskiej ukierunkowanych na produkcję roślin okopowych (Economics, organization and incomesituation of eu countries’ farms focused on root crops production). Roczniki Naukowe EkonomiiRolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (1): 35-45.

  GUS. 2017. Wyniki produkcji roślinnej w 2016 roku. Informacje i opracowania statystyczne (Plant productionresults in 2016. Statistical information and studies). Warszawa: GUS.

  IHAR. 2015. Charakterystyka Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka (Characteristics of the NationalRegister of Potato Varieties). Jadwisin: IHAR.

  Kołodziejczyk Marek, Aleksander Szmigiel, Bogdan Kulig, Oleksy Andrzej, Andrzej Lepiarczyk. 2013.

  Ocena plonowania, składu chemicznego i jakości bulw wybranych odmian ziemniaka skrobiowego(Evaluation of yield, chemical composition and quality of tubers of medium early, medium late andlate starch potato cultivars). Inżynieria Rolnicza 2 (3/146): 123-130.

  Opłacalność uprawy ziemniaków jadalnych odmiany Bellarosa 19Nowacki Wojciech. 2009. Czynniki wpływające na opłacalność produkcji ziemniaka w Polsce (Factors influencing the profitability of potato cultivation in Poland). Roczniki Naukowe SERiA 11 (1): 320-323.

  Nowacki Wojciech. 2015. Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA XVII(2): 169-175.

  Nowacki Wojciech. 2016. Rynek ziemniaków jadalnych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju(TAble potatoes market in Poland – current state and perspectives). Roczniki Naukowe SERiA XVIII(1): 196-201.

  Rembeza Jerzy. 2005. Efektywność ekonomiczna wybranych nakładów w produkcji ziemniaka (Economic efficiency of selected expenditures in potato production). Wieś Jutra 2: 30-31.

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Regulation of the Minister of Agriculture andRural Development of October 29, 2003 on specific requirements regarding the commercial qualityof potatoes). Dz.U. 2003, nr 194, poz. 1899, 1900.

  Skarżyńska Anna. 2010. Sezon sprzedaży ziemniaków jadalnych a opłacalność ich produkcji (Season ofSelling potatoes for human consumption in the context of profitability of their production). Journalof Agribusiness and Rural Development 2 (16): 111-123.

  Tarant Szymon. 2002. Przystosowanie się producentów ziemniaków jadalnych do wymagań konsumentówi handlu (Adaptation of the table potato producers to the trade and consumer requirements). RocznikiAR w Poznaniu CCCXLIII, Ekonomia 1: 205-218.

  Tuka Paulina. 2016. Zmiany powierzchni uprawy a opłacalność produkcji ziemniaków w Polsce (Changes inthe production area vs. profitability of potatoes in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 363-367US w Lublinie. 2017. Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w województwie lubelskimw 2016 roku (The resultant estimate of the main agricultural crops in the Lublin province in 2016). Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych.

  Wereszczaka Jacek, Jan Marczakiewicz. 2014. Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko. Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie ziemniaków z zastosowaniem innowacyjnych,naturalnych technologii (Sustainable agriculture and a healthy environment. Good practices and the role of beneficial microorganisms in potato cultivation using innovative, natural technologie). 1-97. Warszawa: MRiRW, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

 3. Beata Będzik 20-26 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr Beata Będzik (orcid.org/0000-0003-1052-0977)
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6195
  kapitał społeczny, zaufanie, partycypacja, zaangażowanie, obszary wiejskie
  R59
  pl

  Wobec zróżnicowania rozwoju współczesnych społeczeństw, którego nie da się wyjaśnić różnicą w dostępie do trzech, do tej pory kluczowych, determinant wzrostu gospodarczego, coraz większą uwagę zaczęto poświęcać tzw. czynnikom miękkim, które stały się wyznacznikami potencjału rozwojowego gospodarek. W ostatnim czasie to kapitał społeczny staje się głównym przedmiotem dyskursu politycznego i naukowego w wyjaśnianiu generatorów rozwoju społeczno-gospodarczego. Jako kategoria słabo poznana i zbadana wymaga ciągłych analiz, a z uwagi na promień jej oddziaływania empiria powinna odbywać się na poziomie lokalnym. Ciągłe braki badawcze powodują pewien niedosyt analityczny. Celem artykułu jest próba przedstawienia wybranych komponentów kapitału społecznego na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Podjęta próba wykazała relatywnie niski poziom kapitału społecznego w zachodniopomorskich gminach wiejskich pod względem wybranych komponentów. Prowadzi to do konkluzji, że w celu zabezpieczenia wzrostu gospodarczego w przyszłości, należy już teraz rozwijać kapitał społeczny, gdyż jego tworzenie i pomnażanie ma charakter długookresowy.

  Bourdieu Pierre. 1986. The forms of capital. [In] Handbook of Theory and Research for the Sociology ofEducation, red. John Richardson, 241-258. New York: Greenwood Press.

  Coleman James. S. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

  Fukuyama Francis. 1997. Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa Wrocław: PWN.

  Moroń Dorota. 2009. Kapitał społeczny – próba definicji. [W] Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki (Social capital – an attempt at definition. [In] Human and social capital. Selected problems of theory and practices), ed. D. Moroń, 25-38. Wrocław: Wydawnictwo UniwersytetuWrocławskiego.

  North Douglass. 1986. The New Institutional Economics. Journal of Institutional and Theoretical Economics142: 230-237.

  ONS (Office for National Statistics). 2001. Social Capital: A review of the literature. United Kingdom:Office for National Statistics, Social Analysis and Reporting Division.

  Putnam Robert. 1995. Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech (Democracyin action. Civic traditions in modern Italy), Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków1995, s. 257-259.

 4. Wioletta Bieńkowska-Gołasa 27-32 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa (orcid.org/0000-0003-1654-390X)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 59 34 161
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6197
  ocena, kuracjusz, uzdrowiska
  R58
  pl

  Zaprezentowano wyniki badań, których celem było pozyskanie opinii kuracjuszy na temat funkcjonowania Uzdrowiska Nałęczów. Materiał empiryczny do badań zebrano za pomocą metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. Przedstawiono preferowane zabiegi, formy spędzania czasu wolnego przez kuracjuszy, a także wskazano elementy, które wymagają usprawnienia. Mimo że oferty zabiegowa, rekreacyjna, gastronomiczna i noclegowa zostały przez kuracjuszy ocenione wysoko, to i tak badani wskazali, że należy cały czas dbać i podnosić jakość świadczonych usług, zarówno leczniczych, jak i rekreacyjnych.

  Hadzik Andrzej, Stefan Nowak. 2008. Usługi aktywności rekreacyjno- sportowej w turystyce zdrowotnej uzdrowisk. [W] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia (Recreational and sports activities in health tourism. [W] Tourism and sport for everyone in the promotion of a healthy lifestyle), ed. W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, 87-88. Gdańsk: Wydawnictwo WSTiH.

  Meyer Beata, Marta Bordun. 2013. Fundacja Kołobrzeg Polskie Centrum Spa jako przykład współpracy podmiotów na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej (Kołobrzeg Polish Spa Centre Foundation as anexample of cooperation between different subjects contributing to health resort tourism development). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 3 (23): 123-136.

  Mika Mirosław, Danuta Ptaszycka-Jackowska. 2007. Formy turystyki zdrowotnej. [W] Turystyka (Formsof health tourism. [In] Tourism), ed. W. Kurek, 279-291. Warszawa: PWN.

  Panasiuk Aleksander. 2013. Miejsce turystyki uzdrowiskowej w strukturze rynku turystycznego (Place ofhealth tourism in the structure of the tourism market). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 3 (23): 9-22.

  Sala Józef, Joanna Górna. 2012. Preferencje turystów na rynku usług uzdrowiskowych w Polsce (Preferenceof tourists to the health resorts and SPA market in Poland). Zeszyty Naukowe UniwersytetuSzczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 84 (699): 137-145.

  Sielicka Janina. 2004. Bariery i uwarunkowania rozwoju firm świadczących usługi pacjentom i turystomw uzdrowiskach. [W] XIII Kongres Uzdrowisk Polskich „Ratujmy polskie uzdrowiska” (Barriersand determinants of the development of companies providing services to patients and tourists in spas. [In] XIII Congress of Polish Health Resorts „Let’s Save Polish Spas”), 30.09-3.10.2004, Nałęczów.

  Suprewicz Jerzy. 2008. Socjologia turystyki (Sociology of tourism). Lublin: Wydawnictwo WSSP im. W. Pola.

  Wolski Jerzy. 1978. Wypoczynek i turystyka w uzdrowiskach (Recreation and tourism in spas). Poznań:Wydawnictwo AWF w Poznaniu. www.naleczow.pl.

 5. Julita Bilakiewicz, Agnieszka Mruklik 33-41 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr inż. Agnieszka Mruklik (orcid.org/0000-0001-9930-3092)
  mgr Julita Bilakiewicz (orcid.org/0000-0001-5681-8416)
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Centrum Dydaktyczno-Naukowe
  pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
  tel. (71) 320 15 82, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6199
  cena rzepaku, indeks giełdowy, model ekonometryczny, prognoza punktowa
  Q11, Q13, C51, C53
  pl

  Zbadano korelację liniową między indeksami giełdowymi WIG, WIG20 i WIG-Spożywczy a cenami rzepaku w Polsce. Na podstawie zgromadzonych danych skonstruowano model ekonometryczny. W rozpatrywanym modelu ekonometrycznym zmienną objaśnianą była kwartalna cena rzepaku w Polsce. Zmiennymi objaśniającymi były czas i notowanie indeksu WIG-Spożywczy. Wykorzystano dane z lat 2004-2016. Model ten został oszacowany, zweryfikowany statystycznie, a następnie zastosowany do wyznaczenia prognoz punktowych cen rzepaku w Polsce w dwóch pierwszych kwartałach roku 2017.

  Boczar Paweł. 2007. Niektóre aspekty światowego rynku olejów roślinnych w latach 1961-2005 (Some aspects of world vegetable oil market in 1961-2005). Roczniki Naukowe SERiA IX (4): 20-23.

  Chibowski Piotr, Waldemar Izdebski, Oksana Makarchuk, Vladimir Sinielnikov, Jacek Skudlarski, SvetlanaAleksandrovna Zaika, Stanisław Zając. 2016. Produkcja rzepaku w Polsce, na Białorusi i Ukrainiew aspekcie rozwoju sektora biopaliw transportowych (Rapeseed production in Poland, Belarus andUkraine in terms of development of transportation biofuels). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (2): 52-57.

  Dudek Hanna. 2005. Prognozowanie cen skupu mięsa drobiowego za pomocą sezonowego modeluARIMA (Forecasting of poultry meat prices by using seasonal ARIMA Model). Roczniki NaukoweSERiA VII (5): 19-25.

  Hamulczuk Mariusz. 2006. Wykorzystanie modeli ARiMA w prognozowaniu cen wieprzowiny (Applicationof the ARIMA models to the pork prices forecasting). Roczniki Naukowe SERiA VIII (5): 43-47.

  Hamulczuk Mariusz, Stanisław Stańko (red.). 2009. Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych (Price risk management and the possibilities of stabilizing the income of agricultural producers). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Hamulczuk Mariusz (red.). 2011. Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych (Forecasting prices of agricultural commodities using time series models). Warszawa:IERiGŻ-PIB.

  Hamulczuk Mariusz. 2014. Polityka biopaliwowa a ceny surowców rolnych – wybrane problemy (Biofuel policy and agricultural commodity prices – selected issues) Roczniki Naukowe SERiA XVI (2): 82-87.

  Jerzak Michał A., Magdalena Śmiglak. 2006. Krótkoterminowe prognozy cen skupu zbóż, jako czynnik wspomagający zarządzanie ryzykiem cenowym w rolnictwie (Short price forecasting of selected grains as a handmaid factor of price risk management in agriculture). Roczniki Naukowe SERiA VIII (5): 53-57.

  Lira Jarosław. 2011. Prognozowanie targowiskowych cen żywca wieprzowego w Polsce (Forecasting ofpurchase prices of hog livestock in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIII (3): 168-172.

  Lira Jarosław. 2013.Ocena przydatności modelu Wintersa do prognozowania cen skupu mleka (An assessmentof the usefulness of Winters` model in forecasting of procurement prices of milk). RocznikiNaukowe SERiA XV (4): 231-236.

  Maddala Gangadharrao S. 2006. Ekonometria (Econometrics). Warszawa: PWN.

  Majewski Janusz. 2006. Ceny skupu mleka w Polsce – analiza i prognozowanie (Prices of milk purchase– analysis and forecasting). Roczniki Naukowe SERiA VIII (2): 116-118.

  Makowiec Aneta, Górski Artur. 2014. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – jej rola w gospodarcePolski (Warsaw Stock Exchange –its role in the Polish economy). Societas et Ius 3 (1): 25-45.

  Mruklik Agnieszka. Kamil Jodź. 2014. Koncepcja sposobu prognozowania cen pszenicy w Polsce (Idea of forecasting the price of wheat in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVI (5): 79-87.

  Nawrot Wioletta. 2008. Rynek kapitałowy i jego rozwój (Capital market and its development). Warszawa:Wydawnictwo CeDeWu.

  Rosiak Ewa. 2012. Stan i perspektywy rynku rzepaku w Polsce na tle rynku światowego (Situation and outlook rap seed market of according to world market). Roczniki Naukowe SERiA XIV (1): 417-422.

  Sideris Stefan, Joseph Farinella, William Sackley, Ravija Badarinathi. 2008. The Dow Theory: A HistoricalTest as Interpreted by Richard Russell. Annals of the International Masters of Business Administration at UNC Wilmington 1/2 (8): 8-10.

  Sławiński Andrzej. 2006. Rynki finansowe (Financial markets). Warszawa: PWE.

  Tłuczak Agnieszka. 2011. Prognozowanie w rolnictwie na podstawie wybranych modeli szeregów czasowych(Forecasting in agriculture based on selected models of time series). Opole: WydawnictwoUniwersytetu Opolskiego.

  Tłuczak Agnieszka, Mirosława Szewczyk. 2010. Efektywność modeli autoregresyjnych w prognozowaniu cen produktów rolnych w Polsce (The effectiveness of the autoregressive models in forecasting the agricultural prices in Poland). Oeconomia Copernicana 1: 99-119.

  Wilczyński Artur. 2010. Zmiany cen skupu mleka w krajach europejskich wraz z ich prognozą do 2020roku (Fluctuation of milk producer prices with forecasting to the year 2020). Roczniki Naukowe SERiAXII (4): 371-382.

 6. Małgorzata Błażejowska 42-47 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr Małgorzata Błażejowska (orcid.org/0000-0002-3279-9879)
  Politechnika Koszalińska
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Regionalnej
  ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin
  tel. (94) 343 91 58, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6200
  spółdzielnie socjalne, województwo wielkopolskie, osoby prawne, osoby fizyczne
  D69
  pl

  Celem artykułu jest omówienie funkcjonowania przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie 20 spółdzielni socjalnych, działających na terenie gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. Na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego zbadano profil działalności, poziom zatrudnienia, okres prowadzenia działalności, podmioty założycielskie oraz sytuację finansową analizowanych podmiotów przy wykorzystaniu metody indeksów dynamiki. Wskazano różnice w funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych, których przyczyną jest podmiotowość prawna założycieli. Wśród spółdzielni założonych przez osoby prawne ponad połowa (58%) uzyskała dochód i zatrudniała ponad 10 pracowników. Spośród podmiotów założonych przez osoby fizyczne 75% z nich odnotowało stratę z prowadzonej działalności, znacznie niższą kwotę przychodów (63% poniżej 100 tys. zł) oraz mniejszą liczbę zatrudnionych pracowników (średnio 7). Wyniki badań wykazały, że największe szanse na rozwój mają spółdzielnie założone przez gminy wspólnie z powiatem.

  Błażejowska Małgorzata. 2012. Uwarunkowania rozwoju spółdzielni socjalnych na obszarach wiejskich (Conditions of development social cooperatives in rural areas). Roczniki Naukowe SERiA XII (3): 26-30.

  Borzaga Carlo, Riccardo Bodini, Chiara Carini, Sara Depedri, Gulia Galera, Gianluca Salvatori. 2014. Europe in transition: the role of social cooperatives and social enterprises Euricse Working Papers 69: 20-37.

  Brzuska Eugeniusz, Iwona Kukulak-Dolata, Mariusz Nyk (red.). 2017. Ekonomia społeczna. Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorczości społecznej (Social economy. Theory and practice of social entrepreneurship management). Warszawa: Difin.

  Fici Antonio. 2015. Recognition and legal forms of social eneterprises in Europe: a critical analysis from a comparativelaw perspective. Euricse Working Papers 82: 1-29.

  Guo Chao, Wolfgang Bielefeld. 2014. Social entrepreneurship: an evidence-based approach to creating socialvalue. San Francisco: Jossey-Bass, John Wiley&Sons.

  Miżejewski Cezary (red.). 2015. Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych. Rekomendacje MinistraPracy i Polityki Społecznej, dokumenty rządowe i samorządowe, przykłady (Social co-operatives for self--government communities. Recommendations of the Minister of Labor and Social Policy, government andlocal government documents, examples). Warszawa: OZRSS.

  Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych (National Catalog of Social Cooperatives). www.spoldzielniesocjalne.org.

  Ustawa o spółdzielniach socjalnych (The Act on social cooperatives). Dz.U. 2006, nr 94, poz. 651 z późn.zm.

 7. Katarzyna Brodzińska 48-53 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr Katarzyna Brodzińska (orcid.org/0000-0003-1329-2391)
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu
  Plac Łódzki 2, 10-957 Olsztyn
  tel. (89) 253 39 23
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6202
  wspólna polityka rolna (WPR), rynek zakorzeniony, rolnictwo ekologiczne, grupy producentów rolnych (GPR)
  Q18
  pl

  Celem badań była próba oceny wybranych działań wspieranych w ramach WPR (rolnictwo ekologiczne oraz grupy producentów rolnych) w kontekście możliwości wykreowania „rynku zakorzenionego”, który może przyczynić się do rozwoju lokalnej gospodarki. Materiał badawczy stanowiły dane ARiMR, ARR i GIJHARS. Zastosowano analizę porównawczą poziomą wybranych parametrów charakteryzujących rolnictwo ekologiczne i GPR w 2016 roku oraz analizę porównawczą pionową obejmującą lata 2004-2016. Z przeprowadzonych analiz wynika, że system wsparcia rolnictwa ekologicznego oraz GPR w ograniczonym zakresie sprzyja rozwojowi obszarów wiejskich i konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań systemowych. Warto zdecentralizować system wsparcia finansowego GPR w ramach WPR, aby przyczynić się do rozwoju „rynków zakorzenionych” nie tylko w odniesieniu do produktów ekologicznych, ale również konwencjonalnych.

  Brodzińska Katarzyna. 2013. Determinanty środowiskowe i gospodarcze wdrażania programu rolnośrodowiskowego(Environmental and economic determinants of the implementation of the agri-environmental program). Rozprawy i Monografie 187: 1-149.

  Drygas Mirosław. 2016. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ramach wspólnej polityki rolnej UE(Support for rural development in Poland under Common Agricultural Policy), Studia BAS 4 (48): 101-122.

  IRWIR PAN. 2013. Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego – analiza wybranych przypadków(Organic farming as a factor of local development – analysis of selected cases). Warszawa: IRWIR PAN,http://irwirpan.waw.pl/polski/IRWiR_PAN_raport_Rolnictwo_ekologiczne_czynnikiem_rozwoju_lokalnego. pdf, Access July 2017.

  Jasiński Jakub, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak. 2014. Rynki zakorzenione – koncepcja uruchomieniamechanizmów lokalnego rozwoju (Nested markets – a new mechanism for local development). Wieś iRolnictwo 3 (164): 105-123.

  Korczak Iwona, Marcin Tomaszewski. 2016. Rozwój grup producentów rolnych w Polsce w latach 2000-2015 (Development of agricultural producer groups in Poland in 2000-2015). Zagadnienia DoradztwaRolniczego 2: 11-22.

  Krasowicz Stanisław. 2012. Problemy zrównoważonego rozwoju rolnictwa polskiego w świetle badań IUNG--PIB (Problems of sustainable development of Polish agriculture in the light of IUNG-PIB research). Studia i Raporty IUNG-PIB 29 (3): 21-47.

  Trajer Marzena, Krystyna Krzyżanowska. 2016. Finansowe wsparcie procesów integracyjnych a rolnictwie(Financial support for processes of integration in agriculture), Roczniki Naukowe SERiA XVIII (4): 231-238.

 8. Małgorzata Bułkowska 54-59 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  mgr Małgorzata Bułkowska (orcid.org/0000-0002-6673-7414)
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, tel. (22) 505 44 03
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6203
  handel zagraniczny, konkurencyjność, branża mięsna, branża mleczarska
  F13, F14, F15
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie pozycji produktów branży mięsnej i mleczarskiej w polskim handlu rolno-spożywczym w latach 2010-2016. Dokonano analizy zmian w strukturze geograficznej i towarowej w handlu produktami wybranych sektorów na tle całego sektora rolno-spożywczego oraz na podstawie wskaźników ujawnionych przewag komparatywnych (RCA) dokonano oceny ich pozycji konkurencyjnej. Badania wykazały, że pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych związanych z ograniczeniami w handlu, sektor mięsny pozostaje kluczowy dla polskiego przemysłu spożywczego. Odpowiada on za około 20% eksportu i generuje 1/3 nadwyżki w handlu produktami rolno-spożywczymi. Najszybciej w Polsce rozwija się branża drobiarska, która w najmniejszym stopniu odczuła skutki embarga i sukcesywnie powiększała swoje przewagi komparatywne.

  Ambroziak Łukasz. 2014. Evaluation of the Polish competitive position in foreign trade in agri-foodproducts with the European Union. [In] Assessment of the competitiveness of Polish food producersin the European Union, ed. I. Szczepaniak, 48-69. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Ambroziak Łukasz, Iwona Szczepaniak. 2014. Skutki rosyjskiego embarga na import produktów rolno--spożywczych (The consequences of the embargo, as imposed on import of agri-food products toRussia). Przemysł Spożywczy 68 (9): 2-8.

  Bułkowska Małgorzata. 2017. Kierunki polskiego eksportu mięsa i produktów mięsnych (Directions of Polish exports of meat and meat products). Gospodarka Regionalna i Międzynarodowa, Studia iPrace WNEiZ US 49 (2): 35-47.

  Mroczek Robert, Mirosława Tereszczuk. 2014. Zmiany w polskim przemyśle mięsnym po przystąpieniudo Unii Europejskiej (Changes in the Polish meat industry afterthe accession to the European Union). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 361: 152-161.

  Pasińska Dorota. 2016. Drób, wołowina, wieprzowina (Poultry, beef, pork). Handel Zagraniczny ProduktamiRolno-Spożywczymi. Stan i Perspektywy 44: 51-60.

  Szajner Piotr. 2016. Mleko i przetwory (Milk and preserves). Handel Zagraniczny Produktami Rolno--Spożywczymi. Stan i Perspektywy 44: 47-50.

 9. Krzysztof Firlej, Sebastian Kubala 60-64 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  prof. dr hab. Krzysztof Firlej (orcid.org/0000-0001-7870-046X)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
  ul. Rakowiecka 27, 31-510 Kraków
  tel. (12) 293 51 57
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6205
  Krajowa Rada Ubezpieczenia Społecznego, ubezpieczenia społeczne rolników, funkcje ubezpieczeń społecznych
  G22, P32
  pl

  Dokonano analizy zmian, które zachodziły w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych rolników w okresie poakcesyjnym. W okresie objętym badaniem utrzymywała się tendencja malejąca w liczbie osób ubezpieczonych w KRUS (spadek pomiędzy 2005 i 2015 rokiem o 10%). Zaobserwowano także podobną tendencję w relacji przeciętnej miesięcznej wartości emerytury brutto z KRUS oraz pozarolniczej przeciętnej miesięcznej wartości brutto do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Podsumowano także wyniki przeprowadzonych badań dotyczących analizy regresji pomiędzy przeciętnymi wydatkami na 1 osobę w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów oraz przeciętnym poziomem miesięcznych świadczeń emerytalno-rentowych. W badaniach wykorzystano miary struktury, korelacji liniowej Pearsona, regresji liniowej (wraz z najważniejszymi miarami odnoszącymi się do obliczanego modelu) oraz testów istotności.

  GUS. 2005-2015a. Budżety gospodarstw domowych (Household budgets). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

  GUS. 2005-2015b. Emerytury i renty (pensions and annuities). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

  KRUS. 2005-2015. Informacje o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników (Information on cashbenefits from farmers’ social insurance). Warszawa: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  KRUS. Informacje ogólne o KRUS (General information about Agricultural Social Insurance Fund). http://www.krus.gov. pl/krus/informacje-ogolne, access: 20.09.2017.

  KRUS. Przedmiot działalności Kasy (Scope of activities ASIF). http://www.krus.gov.pl/bip/przedmiot-dzialalnosci-kasy,access: 22.09.2017.

  Portal Infor.pl. Ubezpieczenia – definicje, składki (Insurance – definitions, contributions), http://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasady_podlegania/730869,Ubezpieczenia-spoleczne-definicje-skladki.html, access: 22.09.2017

  Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Art. 15 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Act on combatants and certain persons who are victims of war and post-war repressions. Article 15 of the Act of 24 January 1991 on combatants and certain persons who are victims of war and post-war repressions). Dz.U. 2012, poz. 400 ze zm.

  Ustawa z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniach społecznych rolników (The Act of 20 December 1990 on social insurance for farmers). Dz.U. 2016, poz. 277, 2043.

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (The Act of 27 August 2004 on health care services financed from public funds, in accordance with art. 20 of the Act of 24 January 1991, combatants and certain persons who are victims of war andpost-war repressions). Dz.U. 2012, poz. 400.

  Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012-2014 (The Act of 13 January2012 on contributions for farmers’ health insurance for 2012-2014. Dz.U. 2012, poz. 123 ze zm.

 10. Agnieszka Gałecka 65-71 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr Agnieszka Gałecka (orcid.org/0000-0002-7603-8086)
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Zakład Finansów i Rachunkowości
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  tel. (83) 344 99 00 w. 254
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6207
  gospodarstwo rolnicze, efektywność, wielkość ekonomiczna, FADN
  Q12, Q14
  pl

  Dokonano oceny poziomu efektywności gospodarstw rolnych w Polsce w zależności od ich wielkości ekonomicznej. Analizą objęto gospodarstwa uczestniczące w polskim systemie FADN. Okres badań obejmował lata 2012-2015. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstw zwiększała się produktywność ziemi, pracy i kapitału oraz wydajność pracy. W przypadku dochodowości ziemi, rentowności majątku oraz rentowności kapitału własnego rosnąca tendencja występowała do wielkości ekonomicznej 500 tys. euro SO, natomiast powyżej analizowane wskaźniki były na zdecydowanie niższym poziomie. W badanym okresie odnotowano spadek efektywności gospodarstw rolniczych w Polsce, co jest zjawiskiem niekorzystnym.

  Barry Peter J., Paul N. Ellinger, Chester B. Baker, John A. Hopkin. 1995. Financial Management inAgriculture. Danville, Illinois: Interstate Publishers, Inc.

  Bórawski Piotr. 2008. Wielkość ekonomiczna jako czynnik różnicujący wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolnych w regionie Pomorze i Mazury (Economic size as a differentiating factor of production and economic results of agricultural farms in Pomorze and Mazury Region). Zeszyty NaukoweSGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 67: 45-55.

  Bud-Gusaim Jan. 1988. Efektywność zasobów produkcyjnych w rolnictwie indywidualnym Polski (Efficiency of production resources in individual Polish agriculture). Warszawa: PWN.

  Masternak-Janus Aneta. 2013. Analiza efektywności gospodarowania przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce (Analysis of economic efficiency of industrial enterprises in Poland). Economics and Management4: 111-126.

  Niewiadomski Kazimierz. 2007. Efektywność ekonomiczna gospodarstw rolniczych (Economic efficiency of agricultural farms). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 81-92.

  Orłowska Maria Jolanta. 2015. Zasoby czynników produkcji oraz ich efektywność w gospodarstwach o różnej wielkości ekonomicznej w świetle FADN (Resources of Production factors and their effectiveness on farms of different economic size in the light of FADN). Roczniki Naukowe SERiA XVII(2): 189-195. Polski FADN. http://fadn.pl/publikacje/wyniki-standardowe-2/wyniki-standardowe-srednie-wazone.

  Szymańska Elżbieta. 2010. Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar (Enterprise effectiveness– defining and measurement). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 97 (2): 152-164.

  Wasilewski Mirosław, Anna Wasilewska. 2007. Koszty i efektywność pracy w przedsiębiorstwach rolniczych. (Costs and labour productivity in agricultural enterprises) Roczniki Nauk Rolniczych. SeriaG 94 (1): 86-94.

  Ziętara Wojciech, Marek Zieliński. 2012. Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną (The effectiveness and competitiveness of polish crop-oriented farms). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 40-61.

 11. Eliza Gaweł, Andrzej Madej, Mieczysław Grzelak 72-79 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr Eliza Gaweł (orcid.org/0000-0001-9050-4509)
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Uprawy Roślin Pastewnych
  ul. Czartoryskich 8, 21-100 Puławy, tel. (81) 886 34 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6209
  mieszanka bobowato-trawiasta, plon suchej masy netto, wartość energetyczna, zawartość białka w paszy, renowacja runi użytku zielonego, koszty produkcji
  Q1, Q16
  pl

  Celem badań było porównanie pod względem produkcyjnym i ekonomicznym dwóch sposobów renowacji użytku zielonego (po orce i po powierzchniowym wzruszeniu wierzchniej warstwy gleby na głębokość 5 cm) oraz stwierdzenie, która z 3 mieszanek bobowato-trawiastych będzie najbardziej przydatna do renowacji użytku zielonego w warunkach badań. Badania polowe przeprowadzono w latach 2013-2016 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie, na glebie płowej (pgm.gl), w warunkach ekologicznych. Pierwszym czynnikiem były 2 sposoby renowacji użytku zielonego: A – po orce + wysiew mieszanek siewnikiem zbożowym, B – po uprawie gleby na głębokość 5 cm kompaktową broną talerzową + wysiew nasion siewnikiem zbożowym (czynnik I). Drugim czynnikiem były 3 mieszanki: Krasula + 3,5 kg/ha koniczyny białej odmiany Romena, Cent 4 i mieszanka autorska. Renowacja użytku zielonego metodą uproszczoną po bronie kompaktowej (obiekt B) dała korzystniejsze efekty produkcyjne i ekonomiczne od przeprowadzonej metodą pełnej uprawy gleby po orce (obiekt A). Uzyskanie podobnych parametrów oceny ekonomiczno-produkcyjnej dla porównywanych mieszanek bobowato-trawiastych wskazuje na ich przydatność do renowacji użytku zielonego w warunkach przeprowadzonych badań. Koszty nawozów i paliwa stanowiły łącznie 84,1-86,9% kosztów bezpośrednich ponoszonych na produkcję paszy.

  Aktualności Rolnicze (Agricultural News) no. 1-12. 2016. WODR Końskowola.

  Baryła Ryszard, Mariusz Kulik. 2012. Podsiew jako sposób poprawy runi łąk i pastwisk w aspekcie komponowania mieszanek,Łąkarstwo w Polsce (Overdrilling as a means of improving the sward of meadows and pasturesfrom the perspective of composing mixtures). Grassland Science in Poland 15: 9-28.

  Barszczewski Jerzy, Barbara Wróbel, Halina Jankowska-Huflejt. 2011. Efekt gospodarczy podsiewu łąki trwałej koniczyną łąkową (Economic effect of permanent meadow undersown with the red clover). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie11 (3/35): 21-37.

  Gaweł Eliza, Mieczysław Grzelak, Andrzej Madej. 2016. Ocena produkcyjno-ekonomiczna wydajności runi bobowato-trawiastej w zależności od składu gatunkowego i sposobu użytkowania (Economic evaluation of the sward productivity legume-grass in species composition of the mixtures and depending on usage). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (2): 95-101.

  Gaweł Eliza. 2017. Influence of renovation of grassland on swards yields. Journal Research Applied in Agriculture andEngineering 62 (3): 105-111.

  GUS. 2016. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.

  Harasim Adam, Józefa Harasim. 2003. Efektywność produkcji pasz objętościowych na trwałych użytkach zielonych igruntach ornych (Effectiveness of roughage production on permanent grassland and on arable land). Roczniki. NaukRolniczych. Seria G 90 (2): 23-29.

  Harasim Adam. 2010. Koszty produkcji paszy z mieszanki pastwiskowej w różnych warunkach siedliskowych (Productioncosts of feed from a grazing mixture grown under different environment conditions). Roczniki Nauk Rolniczych. SeriaG 97 (1): 75-81.

  Klepacki Bogdan, Barbara Gołębiewska. 2002. Opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych. [W] Produkcja i rynekziemniaków jadalnych (Profitability of edible potatoes production. [In] Production and market of edible potatoes), ed. J. Chotkowski, 40-49. Warszawa: Wieś Jutra.

  Krzywiecki Stanisław. 2003. Pasze z łąk i pastwisk w żywieniu krów mlecznych (Feed from meadows and pastures in thenutrition of dairy cows). Wieś Jutra 4: 32-34.

  Łyszczarz Roman, Romuald Dembek, Rafał Suś, Małgorzata Zimmer-Gajewska, Piotr Kornacki. 2010. Renowacja łąktrwałych położonych na glebach torfowo-murszowych (Renovation of perennial meadows located on peat-muck soils). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 10 (4/32): 129-146.

  Radkowska Iwona. 2013. Wykorzystanie pastwisk w ekologicznym chowie bydła mlecznego (Use of pastures in organicdairy farming). Wiadomości Zootechniczne LI (3): 43-54. Rynek Rolny (Agricultural Market), no. 3-8. 2016: Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Terlikowski Jerzy, Jerzy Barszczewski. 2015. The effectiveness of permanent grassland renovation under different soil andclimatic conditions. Journal Research Applied in Agriculture and Engineering 60 (4): 112-119.

  Wolski Karol. 1997. Renowacja runi łąkowej metodą siewu bezpośredniego z wykorzystaniem Trifolium pratense L. (Renovationof meadow sward direct sowing method using Trifolium pratense L.). Zeszyty Problemowe Postępów NaukRolniczych 453: 283-291.

  Zarudzki Ryszard, Jan Zastawny, Eugeniusz R. Grela, Adam Traczykowski. 2000. DLG – klucz organoleptycznej oceny jakości i szacowania wartości pokarmowej pasz objętościowych (DLG – the key to the organoleptic assessment of the quality and estimation of the nutritional value of roughage). Gdańsk: WODR.

  Ziętara Wojciech. 2005. Perspektywy produkcji pasz gospodarskich. [W] Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych(Prospects for the production of farm fodder. [In] Markets and technologies of crop production), ed. J. Chotkowski,78-87. Warszawa: Wieś Jutra.

  Ziętara Wojciech. 2007. Organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania produkcji pasz gospodarskich (Organizational andeconomic conditions for the production of farm fodder). Wieś Jutra 3: 26-27.

 12. Jarosław Gołębiewski 80-86 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr hab. Jarosław Gołębiewski prof. SGGW (orcid.org/0000-0001-7869-790X)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
  ul. Nowoursynowska 166
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6211
  łańcuch dostaw żywności, spółdzielczość rolnicza, kibuc, moszawa, rolnictwo w Izraelu
  Q1, Q13, Q15
  pl

  Celem opracowania jest określenie zmian roli spółdzielczości rolniczej w łańcuchu dostaw żywności w Izraelu. Szczególną uwagę zwrócono na scharakteryzowanie potencjału i wyników produkcyjnych rolnictwa w Izraelu. Na tym tle dokonano analizy przekształceń w modelu organizacyjnym spółdzielczości rolniczej i jej pozycji w łańcuchu żywnościowym. Podstawą źródłową badań była literatura przedmiotu, dane statystyczne, w tym Centralnego Urzędu Statystycznego Izraela, dane związków i zrzeszeń spółdzielczych oraz wyniki projektu naukowo-dydaktycznego zrealizowanego w 2017 roku w ramach Programu Erasmus+. W opracowaniu scharakteryzowano dwie podstawowe formy izraelskich spółdzielni rolniczych, tj. kibuce i moszawy. Badania wykazały, że przedsiębiorstwa spółdzielcze stanowią istotny, a jednocześnie zróżnicowany zbiór podmiotów w łańcuchu dostaw żywności w Izraelu. Ich udział w produkcji rolnej sięga 80%. Odgrywają one również ważną rolę w produkcji i marketingu artykułów spożywczych.

  Applebaum Levia, Michael Sofer. 2012. The moshav in Israel: Agricultural communities in a processof change – a current view. Horizons in Geography. Themes in Israeli Geography 79/80: 194-209.

  Ben-David Itzhak. 2017. Agriculture in Israel. Where R&D Meets Nation Needs. Sacramento (CA): Stateof Israel Ministry of Agriculture & Rural Development, https://secure.cdfa.ca.gov/egov/waterinag/docs/Itzhak_Ben-David_MOA, access: 26.05.2017.

  Ben-Rafael Eliezer, Menachem Topel. 2017. Redefining the kibbutz. [W] One Hundred Years of KibbutzLife: A Century of Crises and Reinvention, red M. Palgi, Sh. Reinharz, 249-258. New York: Routledge.

  Boguta Witold, Zdzisław Gumkowski, Marcin Martynowski, Adam Piechowski. 2014. Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi (Rural cooperatives asone of the main forms of the joint economic activity of people), Warszawa: Krajowa Rada Spółdzielcza.

  European Agri-cooperatives. 2010. Agricultural Cooperatives in Europe. Main issues and trends. Brussels: Cogeca.

  Israel Ministry of Environmental Protection. 2015. Israel’s first biennial update report, http://unfccc. int/files/national_reports/non-annex_i_parties/biennial_update_reports/application/pdf/isrbur1.pdf.

  Kawa Arkadiusz. 2010. Łańcuch dostaw. [W] Strategie łańcuchów dostaw (Supply chain. [In] Supply chainstrategies), ed. M. Ciesielski J. Długosz, 20-22. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

  Kedem-Tahar Efrat. 2014. The Kibbutz that was. What is left from the original concept. Cross-Cultural ManagementJournal XVI (2/6): 315-324.

  KIA. 2012. The Kibbutz Industries Association Annual Review. Tel-Aviv: http://www.kia.co.il/eng/info/KIA_in_English.pdf, Access; October 2017.

  Kislev Yoav. 2015. Agricultural Cooperatives in Israel: Past and present. [In] Agricultural Transition in post-sovieteurope and central asia after 25 years, ed. A. Kimhi, Z. Lerman. Leibniz: Leibniz Institute of AgriculturalDevelopment in Transition Economies IAMO.

  Kowalska Iwona. 2009. Zmienność cen na rynkach rolnych – znaczenie giełd towarowych w zarządzaniu ryzykiem cenowym (Fluctuations in prices on agricultural markets - importance of commodity exchanges for price risk management). Problemy Zarządzania. Efektywność i Ryzyko Inwestorów Finansowych 1(23): 127-141.

  Lerman Zvi, Claudia Parliament. 2017. Agricultural cooperatives in the U.S. and Israel, comparative performanceof cooperatives and investor-owned firms. Create Space. An Amazon.com Company, https://www. researchgate.net/publication/312125897.

  Maleszyk Edward. 2009. Zmiany w procesach koncentracji i integracji handlu w Polsce (Changes in the concentration and integration of retail trade in Poland). Gospodarka Narodowa 5-6: 113-131.

  Moskovich Yaffa, Yuval Achouch. 2014. Management, leadership and organizational change an KibbutzFactory. [In] International Conference „Management, knowledge and learning”, Slovenia: Portoroż, http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-09-3/papers/ML14-616.pdf, dostęp październik 2017.

  Moskovich Yaffa, Michal Palgi. 2015. Cultural change in a kibbutz factory: from democratic to moreautocratic management style. International Journal of Cooperative Studies 4 (2): 27-38, doi:10.11634/216826311504724.

  Mroczek Robert, Jadwiga Seremak-Bulge, Piotr Szajner, Iwona Szczepaniak. 2014. Wpływ sytuacji na rynkach zewnętrznych na polski sektor rolno-żywnościowy. [In] Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej (Impact of the situation on external markets on the Polish agri-food sector. [In] Competitiveness of the Polish food economy in the conditions of globalization and European integration), ed. A. Kowalski, M. Wigier, 23-35. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Nestorowicz Renata. 2013. The asymmetry of information on food market and consumers’ preferences – some aspects. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 10 (59): 506-513.

  Palgi Michal. 1998. Organization in Kibbutz industry [In] Crisis in the Israeli Kibbutz: Meeting the challengeof changing times, ed. U. Leviatan, H. Oliver, J. Quarter, 46-51. Westtport: Praeger Publishers.

  Rosenthal Gadi, Hadas Eiges. 2014. Agricultural Cooperatives in Israel, Journal of Rural Cooperation 42 (1):1-29.

  Sobczyk Genowefa. 2014. Współczesna konsumpcja – nowe trendy na polskim rynku (Contemporary consumption– new trends in the Polish market). Zeszyty Naukowe WSEI. Ekonomia 9 (2/2): 87-104.

  Szymanowski Wacław. 2008. Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian (Managingfood supply chains in Poland. Directions of changes). Warszawa: Difin. http://en.tnuva.co.il. http://en.tnuva.co.il/about. https://www.duns100.co.il/en/rating/Food_Industry/Food_Manufacturers/2017.

 13. Piotr Gradziuk 87-92 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr hab. Piotr Gradziuk (orcid.org/0000-0003-0825-6281)
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6212
  efektywność, koszty redukcji emisji CO2, Fundusze Europejskie, nakłady inwestycyjne, OZE
  D61, G18, H23, O13, P148, Q42, Q54
  pl

  Przedstawiono ocenę ekonomicznej efektywności nakładów inwestycyjnych na redukcję emisji CO2 poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dane źródłowe pochodziły z departamentów Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz funduszy europejskich Ministerstwa Energii. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w województwie lubelskim w ramach programów i działań łączna wartość zrealizowanych inwestycji z zakresu OZE wyniosła 390,9 mln zł, w tym 284,9 mln zł to dofinansowanie, co stanowiło 72,9% wartości projektów. Najwięcej środków przeznaczono na instalacje systemów solarnych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej (87,7%). Pozostałe wydatkowano na fotowoltaikę (4,6%), kotłownie na biomasę (4,2) oraz biogazownie rolniczą (2,8%) i w oczyszczalni ścieków (0,7%). Najkorzystniejszymi efektami redukcji emisji CO2 charakteryzowały się kotłownie zasilane biomasą (793 zł/Mg CO2) oraz biogazownie (1024-2344 zł/Mg CO2). Najwyższe wskaźniki odnotowano dla instalacji fotowoltaicznych (6193 zł/Mg CO2) i kolektorów słonecznych (4631 zł/Mg CO2). Kluczowym czynnikiem wpływającym na takie kształtowanie się tych wielkości były znaczące różnice w ilości wytwarzanej energii oraz nakłady inwestycyjne na jednostkę zainstalowanej mocy.

  Graczyk Andrzej. 2011. Problemy dofinansowania odnawialnych źródeł energii ze środków publicznych (Problems of financing the renewable energy sources from public funds). Ekonomia i Środowisko 2 (40): 72-89.

  Gradziuk Piotr, Barbara Gradziuk. 2016. Economical end ecological efficiency of solar systems (A Case study at theCommunes Gorzkow and Rudnik). Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 14 (3): 189-195.

  Gradziuk Piotr. 2012. Efektywność nakładów inwestycyjnych na redukcję emisji CO2 na przykładzie projektów współfinansowanych przez EkoFundusz (The efficiency on investments of CO2 emission abatement. a case study of projects supported by of the European funds for the development of use of res in Lubelskie voivodship). RocznikiNaukowe SERiA XIV (7): 35-39.

  KE (European Commission). 2011. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego KomitetuEkonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkęniskoemisyjną do 2050 roku. KOM (2011) 112 (Communication from the Commission to the EuropeanParliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on aroadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050. COM(2011) 112 final). Bruksela: KomisjaEuropejska.

  Kiuiła Olga. 2013. The cost of reducing CO2 emissions: Integrating abatement technologies into economic modeling. Ecological Economics 87: 62-71.

  Klepacki Bogdan, Piotr Gołasa, Marcin Wysokiński. 2016. Efektywność emisji gazów cieplarnianych w rolnictwieUnii Europejskiej (Efficiency of greenhouse gas rmissions in European Union agriculture). Wieś i Rolnictwo 3(172): 129-144.

  Mill John Stuart. 1965. Zasady ekonomii politycznej. Tom II (Principles of political economy. Vol. II). Warszawa: PWN.

  MG (Ministry of Economy). 2015. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt: wersja z dnia4 sierpnia 2015 r. (National Program for the Development of Low-emission Economy. Project: version of August4, 2015). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

  Say Jean-Babtiste. 1960. Traktat o ekonomii politycznej (Treaty on political economy). Warszawa: PWN.

  Stiglitz Joseph Eugene. 2004. Ekonomia sektora publicznego (Economics of the public sector). Warszawa: PWN.

  Szul Tomasz. 2014. The spatial diversity of the share the local sources of biomass in meeting of heat needs on the ruralareas of Lublin Province. Barometr Regionalny 12 (2): 77-83.

  UE (Unia Europejska). 2014. Wsparcie z funduszy polityki spójności na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych– czy osiągnięto dobre rezultaty? (Support from cohesion policy funds for the production of energyfrom renewable sources - have good results been achieved?). Luksemburg: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

  UMWM (Office of the Marshal of the Lublin Province). 2014. Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dlaWojewództwa Lubelskiego (Program for the Development of Renewable Energy Sources for the Lublin Province). Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

  UMWM (Office of the Marshal of the Lublin Province). 2006. Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych ŹródełEnergii dla Województwa Lubelskiego (Provincial Program for the Development of Alternative Energy Sourcesfor the Lublin Voivodship). Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (The Act of 19 December 2008. On public--private partnership). Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100.

  Żylicz Tomasz. 2012. Ekonomia wobec wspierania odnawialnych źródeł energii. [W] Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej – wybrane problemy i wyzwania (Economics in support of renewable energy sources. [In] Generation dispersed in modern energy policy – selected problems and challenges) , ed. J. Rączka,M. Swora, W. Stawiany, 46-50. Warszawa: NFOŚiGW.

 14. Agnieszka Jakubowska, Anna Rosa 93-99 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr Agnieszka Jakubowska
  (orcid.org/0000-0002-3610-8713)
  Politechnika Koszalińska
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin
  tel. (94) 343 91 23
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  dr Anna Rosa
  (orcid.org/0000-0002-0247-6593)
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – PAN
  ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
  tel. (22) 657 28 27
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6213
  zdrowie, nierówności, relacje miasto – wieś, kraje UE
  I14, N34
  pl

  Celem artykułu jest ocena nierówności występujących na poziomie krajów Unii Europejskiej w obszarze zdrowia. Analizy dokonano w ujęciu miasto – wieś, w kontekście ich oddziaływania na potencjał kapitału ludzkiego. Analizie poddano zróżnicowanie zmiennej opisującej poziom samooceny stanu zdrowia mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich krajów UE. Wykorzystując dane statystyczne na poziomie NTS-1, wskazano na charakter badanych procesów w ujęciu państw członkowskich. Zidentyfikowano odrębność zachowań mieszkańców obszarów wsi i miast. Na potrzeby badania wyodrębniono populację kobiet i mężczyzn w dwóch grupach wiekowych. Wykazano znacząco wyższy poziom nierówności w obszarze zdrowia w relacji miasto – wieś, występujący w grupie krajów członkowskich Środkowej i Wschodniej Europy.

  Abegunde Dele, Anderson Stanciole. 2006. An estimation of the economic impact of chronic noncommunicable diseases in selected countries. WHO Department of Chronic Diseases and Health Promotion (CHP).

  Białynicki-Birula Paweł. 2007. „Wpływ zdrowia na kształtowanie się społecznego dobrobytu”. Biuletyn Ekonomiczny e-GAP 3/2007.

  Eberhardt Mark S., Deborah D. Ingram, Diane M. Makuc i in. 2001. Urban and rural health chart-book. Health,United State. Hyattsville, Maryland: National Center for Health Statistics.

  Eberhardt Mark S., Elsie R Pamuk. 2004. The importance of place of residence: Examining health in rural and nonruralareas. American Journal Public Health 94 (10): 1682-1686.

  EUROSTAT. 2017. Distribution of population aged 18 and over by health status, age group, sex and degree of urbanisation– EU-SILC survey. http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ilc_lvhl01.

  Finlay Jocelyn. 2007. The role of health in economic development. PGDA working paper no. 21, Harvard University.

  Goryakin Yevgebiy, Marc Suhrcke. 2017. The impact of poor adult health on labor supply in the Russian Federation. The European Journal of Health Economics 18 (3): 361-372.

  Grossman Michael. 1972. On the Concept of Health Capital and Demand for Health. Journal of Political Economy80 (2): 223-255.

  Jakubowska Agnieszka. 2015. Zdrowie i ograniczenia w zdrowiu jako przyczyna dezaktywizacji ekonomicznejludności wiejskiej (Health and restrictions in health as a cause of economic deactivation of the rural population). Roczniki Naukowe SERIA XVII (5): 71-76.

  Leon David A., Gill Walt. 2000. Poverty, inequality, and health in international perspective: a divided world? [W]Poverty, Inequality and Health. An International Perspective, ed. D.A. Leon, G. Walt, 1-16. Oxford: OxfordUniversity Press, doi: 10.1093/acprof:oso/9780192631961.003.0001.

  Marmot Michael. 2005. Status Syndrome. how your social standing directly affects your health. London: Bloomsbury.

  Podemski Krzysztof. 2009. Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności (A dispute over the social significance of social inequalities). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Sen Amartya. 2000. Economic progress and health. [In] Poverty, inequality and health. an international perspective, ed. D.A. Leon, G. Walt, 333-345. Oxford: Oxford University Press, doi: 10.1093/acprof:oso/9780192631961.003.0001.

  Stanny Monika, Radosław Hoffmann, Zofia Śliwowska. 2016. Miasto – wieś: dychotomia czy continuum? Rozważania osadzone w trzech kontekstach: socjologicznym, ekonomicznym i geograficznym (Town – village:dichotomy or continuum? reflections in three contexts: sociological, economic and geographical). ZeszytyNaukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej 20 (1): 265-279.

  Wilkinson Richard, Michael Marmot. 2003. Social Determinants of Health, The solid facts. Oxford: UniversityPress.

  Zagozdzon Pawel, Emilia Kolarczyk, Jerzy T. Marcinkowski. Quality of life and rural place of residence inPolish women-population based study. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 18 (2): 429-432.

 15. Piotr Jałowiecki, Izabela Surtel 100-105 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr Piotr Jałowiecki (orcid.org/0000-0002-3610-2151)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Wydział Zastosowań Matematyki i Informatyki
  ul. Nowoursynowska 166
  02-766 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6214
  konsumpcja alkoholu, przemysł wyrobów alkoholowych, zróżnicowanie konsumpcji alkoholu
  E21, E23
  pl

  Przedstawiono wyniki badań nad zróżnicowaniem poziomu konsumpcji wyrobów alkoholowych w państwach europejskich w latach 2000-2013. W badanym okresie zaobserwowano zmianę tendencji spożycia wyrobów alkoholowych z rosnącej na malejącą. Spadek nastąpił w latach 2007-2008 i najprawdopodobniej jest związane z kryzysem finansowym, który wówczas się rozpoczął. Konsumpcja wyrobów alkoholowych w Europie charakteryzuje się niskim poziomem zróżnicowania w badanym okresie, co oznacza, że pomimo wspomnianej zmiany tendencji, charakteryzowała się ona dużą stabilnością. Oceniono również zróżnicowanie poziomu konsumpcji wyrobów alkoholowych w poszczególnych państwach oraz sklasyfikowano je pod jego względem.

  Bouchery Ellen, James Harwood, Jeffrey Sacks, Carol Simon, Robert Brewer. 2011. Economic costs ofexcessive alcohol consumption in the U.S.. American Journal of Preventive Medicine 41 (5): 516-524.

  Collis James, Andrew Grayson, Surjinder Johal. 2010. Econometric analysis of alcohol consumption inthe UK. London: HM Revenue & Customs.

  Cook Philip, Michael Moore. 2002. The economics of alcohol abuse and alcohol-control policies. HealthAffairs 21 (2): 120-133.

  Howe Laura, Bruna Galobardes, Alicia Matijaschevich, David Gordon, Deborah Johnston, Obinna Onwujekwe,Rita Patel, Elizabeth Webb, Debbie Lawlor, James Hargreaves. 2012. Measuring socio-economicposition for epidemiological studies in low- and middle income countries: a methods of measurementin epidemiology paper. International Journal of Epidemiology 41 (3): 871-886.

  Leppänen Kalervo, Risto Sullstrom, Ilpo Suoniemi. 2001. Effects of economic factors on alcohol consumptionin 14 European countries. Nordisk Alkohol & Narkotikatidskrift 18: 100-116.

  Parry Charles, Jayadeep Patra, Jürgen Rehm. 2011. Alcohol consumption and non-communicable diseases:epidemiology and policy implications. Addiction 106 (10): 1718-1724.

  Patra Jayadeep, Benjamin Taylor, Hyacinth Irving, Michael Roerecke, Dolly Baliunas, Satya Mohapatra,Jürgen Rehm. 2011. Alcohol consumption and the risk of morbidity and mortality for different stroketypes – a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health 10: 258.

  Philps Louis. 2014. Applied Consumption Analysis. Amsterdam: North Holland Publishing Co. Elsevier.

 16. Anna M. Klepacka, Wojciech J. Florkowski, Monika Bagińska 106-112 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr inż. Anna M. Klepacka (orcid.org/0000-0002-2828-5429)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
  ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 59 345 71, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6215
  zalesienia, dotacje unijne, ziemia rolnicza, KPZL
  Q15, Q23, Q56
  pl

  Celem analizy było zbadanie związku między wzrostem lesistości a gruntami rolnymi w latach 2010-2015 oraz korelacją pomiędzy lesistością a migracją wewnętrzną mieszkańców poszukujących zatrudnienia poza rolnictwem (m.in. przez rejestrację mikroprzedsiębiorstw) na przykładzie województwa podlaskiego. Zastosowano metodę opisową, którą poszerzono o wyliczenie współczynnika korelacji Pearson’a dla zbadania kluczowych współzależności. Obliczone współczynniki korelacji sugerują silne powiązanie wielkości środków UE z wielkością obszarów zalesionym w trzech wydzielonych powiatach – Białystok, Łomża, Suwałki. Ponadto, stwierdzono wysoką korelację między migracją wewnętrzną a działalnością przedsiębiorców odzwierciedloną w liczbie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w powiatach białostockim i łomżyńskim oraz przeciętnych powiązań w przypadku powiatu suwalskiego. Na transfer użytków rolnych pod zalesiania ma wpływ lokalny rozwój infrastruktury technicznej, np. budowa dróg w powiecie suwalskim i oddziaływuje na uzyskane współczynniki korelacji.

  Adamowicz Krzysztof. 2006. Próba wskazania roli zalesień w polityce agrarnej i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (Anattempt to estimate the role of afforestation in the agrarian policy and development of rural areas in Poland). RocznikiNaukowe SERiA VII (4): 9-13.

  Cohen Jacob 1998. Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

  Grabowiecki Jerzy, Henryk Wnorowski. 2012. Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do Unii Europejskiej(Trade exchange of the Podlasie Voivodship after accession to the European Union). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.

  GUS. 2017. Bank Danych Lokalnych (Local Data Bank) https://bdl.stat.gov.pl/BDL dostęp 30.06.2017.

  IBL (Forest Research Institute). 2014. Krajowy Program Zwiększania Lesistości. Aktualizacja krajowego Programu ZwiększaniaLesistości 2014 (Update of the National Forestry Extension Program 2014). Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa.

  Kaliszewski Adam. 2012. Problemy realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” po wstąpieniu Polski do UniiEuropejskiej (Problems implementing the „National Program for Expanding of Forest Cover” following Poland’s accessionto the European Union). Leśne Prace Badawcze 73 (3): 189-200, doi: 10.2478/v10111-012-0019-z.

  Klepacka Anna Maria, Wojciech Jan Florkowski, Cesar Revoredo-Giha. 2017. Farmers and their groves: Will cost inefficiencylead to land use change?. Land Use Policy 61: 329-338.

  Klepacka Anna Maria, Steven T. Yen, Wojciech Jan Florkowski. 2013. Migration to rural counties: an example from the north--eastern Poland. Annual Meeting, February 2-5. Orlando, Florida: Southern Agricultural Economics Association, .

  Klepacki Bogdan, Anna Maria Klepacka. 2011. Procesy depopulacji regionu północno-wschodniej Polski na przykładzie powiatusiemiatyckiego (Depopulation processes of North Eastern Region of Poland on example Siemiatycze district). RocznikiNaukowe SERiA XIII (1): 177-182.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2007. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(Rural Development Program for the years 2007-2013). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2014. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(Rural Development Program for 2014-2020). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Pajewski Tomasz. 2017. Struktura użytków rolnych jako element bioróżnorodności (Structure of agricultural land as an agriculturalcomponent of biodiversity). Roczniki Naukowe SERiA XIX (2): 182-187.

  Polna Małgorzata. 2012. Zalesienia gruntów rolnych wschodniego pogranicza Polski (Afforestation of agricultural land in therural areas of the Polish eastern borderland). Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (26): 91-102.

  Polna Małgorzata. 2017. Zmiany lesistości obszarów wiejskich w Polsce w latach 1995-2016 (Changes in the woodiness of ruralareas in poland in the years 1995-2016). Roczniki Naukowe SERiA XIX (2): 194-199, doi: 10.5604/01.3001.0010.1188.

  Poławski Zenon F. 2006. Zmiany powierzchni i przestrzennego rozmieszczenia powierzchni lasów w Polsce w II połowie XXwieku (Changes of area and spatial distribution of forests in Poland in late 20th century). Leśne Prace Badawcze 3: 57-70.

  Stanny Monika, Wojciech Strzelczyk. 2015. Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno--gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce (Spatial variation of municipalities’ income situation versus socio-economic development of rural areas in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVII (4): 301-307.

  US (Statistical Office). 2015. Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego. I kwartał 2015 (Statistical bulletin of the PodlasieVoivodship. I quarter of 2015). Białystok: Urząd Statystyczny.

  US (Statistical Office). 2016. Ochrona środowiska i leśnictwa w województwie podlaskim w 2015 r. (Environmental protectionand forestry in the Podlasie voivodship in 2015). Białystok: Urząd Statystyczny.

  Zieliński Marek 2017. Efektywność gospodarstw rolnych uczestniczących w działaniu „Zalesianie gruntów rolnych” w ramachPROW 2004-2006 na tle gospodarstw pozostałych w latach 2004-2013 (Efficiency of farms participated in the measureafforestation of agricultural land under rdp 2004-2006 and remaining farms in the years 2004-2013). Roczniki NaukoweSERiA XIX (2): 289-295.

  Zimnoch Krystyna 2013. Wymywanie zasobów ludzkich barierą rozwoju regionów peryferyjnych (na przykładzie województwapodlaskiego) (The backwash effects as a barrier to the development of peripheral regions on the example PodlaskieProvince). Economics and Management 3 (5): 206-220.

 17. Tomasz Kondraszuk 113-118 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr inż., Tomasz Kondraszuk (orcid.org/0000-0003-0359-3123)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
  02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, tel/fax (22) 593 42 21
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6216
  VAT, rolnictwo, rolnik ryczałtowy, zarządzanie, finanse
  G14, M48
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie możliwości stosowania przez rolników metody kasowej przy rozliczania VAT. Dotyczy to rolników, którzy zrezygnowali z ryczałtu i stali się czynnymi płatnikami tego podatku. Krytycznie oceniono metodę kasową stosowaną w podatkowej książce przychodów i rozchodów (PKPiR). Jednocześnie na przykładzie rolniczego kalendarza rachunkowego (RKR) wykazano, że możliwa jest integracja ewidencji metodą kasową rozliczania VAT z zapisami księgowymi w RKR umożliwiającymi sporządzanie przepływów pieniądza metodą bezpośrednią odpowiednio z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i prywatnej. Istnieje również możliwość sporządzenia pozostałych sprawozdań finansowych: rachunku wyników, bilansu majątkowego oraz zmian w kapitale własnym. Dla rolnika istotną korzyścią stosowania metody kasowej jest zmniejszenie ryzyka zatorów płatniczych wynikających z konieczności uregulowania VAT przed uzyskaniem płatności od dłużnika. Dla urzędu skarbowego konieczność uregulowania pełnej płatności przed wystąpieniem o zwrot VAT naliczonego istotnie ogranicza możliwość nadużyć w tym zakresie.

  Brodzińska Katarzyna. 2015. Podatek VAT w rolnictwie a proces modernizacji gospodarstw rolnych – studium przypadku(VAT in agriculture and the process of modernization of agricultural holdings – case studies). Roczniki Naukowe SERiAXVII (3): 56-61.

  Filipiak Tadeusz. 2007. Podatek VAT w gospodarstwach rolnych (VAT in the farms). Roczniki Naukowe SERiA IX (1): 109-114.

  Goraj Lech, Tomasz Kondraszuk, Stanisław Mańko, Roman Sass, Teresa Pokrzywa, Elżbieta Wójcik. 1996. Dane źródłowe iwyniki zunifikowanego systemu rachunkowości gospodarstw rolniczych (Source data and results of the unified accountingsystem of farms). Warszawa: Krajowe Seminarium.

  Gruziel Kinga. 2009. Skutki zmian w rozliczaniu podatku VAT w gospodarstwach indywidualnych (Consequences of changesin VAT settlements for individual farms). Roczniki Naukowe SERiA XI (1):130-135.

  Kondraszuk Tomasz. 1995a. Próba określenia zakresu i przydatności różnych metod księgowania w rachunkowości i analiziefinansowej [W] Materiały Konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości (An attempt to determine thescope and usefulness of various accounting methods in accounting and financial analysis. [In] Conference Materials ofthe National Congress of Departments of Accountancy). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

  Kondraszuk Tomasz. 1995b. Ocena przydatności różnych metod księgowania z punktu widzenia controllingu. [W] Rachunkowośća proces zarządzania (Assessment of suitability of various accounting methods from the point of viewof controlling. [In] Accounting and the management process). Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza w Szczecinie.

  Kondraszuk Tomasz. 2011. Rachunkowość rolnicza a ogólna teoria i praktyka rachunkowości (Agricultural accountancy and thegeneral theory and accounting practice). Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1 (1): 43-54.

  Kondraszuk Tomasz (red.). 2015. System rachunkowości uproszczonej dla gospodarstw wiejskich (Simplified accountingsystem for farms). Warszawa: Wieś Jutra.

  Kondraszuk Tomasz. 2016a. Wybrane problemy rozliczania VAT w rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA XVIII (2): 154-159.

  Kondraszuk Tomasz. 2016b. Dylematy funkcjonowania podatku od wartości dodanej (VAT) w rolnictwie (Chosen problemsof accounting for the Vat in the farming). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103(1): 95‑107.

  Kurkova Karina. 2003. Uproszczone formy ewidencji księgowej na przykładzie Polski i Czech. [W] Historia, współczesnośći perspektywy rachunkowości w Polsce (Simplified forms of accounting records on the example of Poland and the CzechRepublic. [In] History, present and accounting perspectives in Poland), ed. S. Sojak, 371-382. Toruń: WydawnictwoUniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  Namysłowski Roman, Dorota Prokop. 2012. Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz (VAT directive. Polish perspective. Comment). Warszawa: Wolter Kluwers Polska.

  Turowska Wioletta. 2010. Ewidencja, rozliczenie i skutki rozrachunków przedsiębiorstw rolniczych z tytułu podatku VAT(The register, accounting and effects of the score-settling of farming enterprises on account of the value added tax). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 82: 229-237.

  Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (The Act of 29 September 1994 on accounting).Dz.U. 2016, poz. 1047 ze zm.

  Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (The Act of 11 March 2004 on tax on goods and services). Dz.U. 2017, poz. 1221. ze zm.

  Węgrzyn Adam. 2007. Metodyka ewidencji i rozliczania VAT w rolnictwie (Methodology of VAT records and vat accountingin agriculture). Roczniki Naukowe SERiA IX (1): 532-536.

  Zabielska Daniela. 2011. Uwarunkowania zasad funkcjonowania podatku VAT w gospodarstwach rolnych (Conditioning ofthe operation of the VAT rules in agricultural). Zeszyty Naukowe. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej89: 61-73.

 18. Jolanta Kondratowicz-Pozorska 119-128 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr hab. Jolanta Kondratowicz-Pozorska, prof. PK (orcid.org/0000-0001-6467-8142)
  Politechnika Koszalińska
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin
  tel. (94) 343 91 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6218
  kapitał ludzki, programy, fundusze, edukacja, tereny wiejskie, wykształcenie
  I20, I22, Q15
  pl

  Celem pracy jest przedstawienie różnych form wsparcia i towarzyszących im źródeł finansowania, które przeznaczone były na edukację i kształcenie ludności wiejskiej w latach 2002-2016 oraz określenie efektów tych działań. Dokonano przeglądu licznych polityk i programów unijnych (w tym krajowych) oraz ofert różnych fundacji działających na rzecz ludności wiejskiej. Przestudiowano obszerną literaturę przedmiotu, empiryczne materiały i opracowania instytucji unijnych i krajowych, a także przeanalizowano programy wspierające ekonomiczno-społeczny rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Dane niezbędne do napisania pracy pochodziły również od takich instytucji badawczo-naukowych, jak IRWiR, IERiGŻ oraz z dostępnych opracowań GUS i The World Bank.

  CRG (Center for Economic Development). 2017. Wsparcie edukacji z funduszy unijnych (Education support from EUfunds). Dotacje Unijne – Portal Informacyjny. Centrum Rozwoju Gospodarczego, http://www.dotacja-unijna.com/wiadomosci,akt-2,wiad-63.html, access: July 2017.

  Dzikowska Ewelina E., Ewa Gabryelak. 2014. Fundusze unijne jako formy wspierania młodych przedsiębiorczych napolskiej wsi (EU funds as forms of supporting young entrepreneurs in the Polish countryside). Warszawa: WydawnictwoKSOW.

  Gabińska Celina G. 2012. Kształcenie na rzecz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (Entrepreneurship versus educationin rural areas in Podlasie region). Przedsiębiorczość-Edukacja. Rola Przedsiębiorczości w Edukacji 8: 259-278.

  GUS. 2010, 2016. Rocznik demograficzny. Struktura wykształcenia ludności Polski (Demographic Yearbook. The educationstructure of the Polish population). Warszawa: GUS.

  Kozera Magdalena. 2011. Jakość zasobów ludzkich na obszarach wiejskich (Quality of human resources in rural areas). Problemy Rolnictwa Światowego 11 (4): 109-117.

  MEN (Ministry of Education). 2014a. Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013 (Programof Education Development in Rural Areas for the years 2008-2013). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  MEN (Ministry of Education). 2014b. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskichna lata 2008-2013 oraz podsumowanie działań z całego okresu trwania programu (Report on the implementation ofthe Education Development Program in Rural Areas for the years 2008-2013 and a summary of activities from theentire duration of the program). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  Mossakowska Ewa, Aldona Zawojska. 2009. Rozwój gospodarczy a kapitał ludzki na terenach wiejskich w Polsce(Economic development and rural human capital in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i OrganizacjaGospodarki Żywnościowej 79: 5-29.

  MR (Ministry of Development). 2014. Formy wsparcia (Forms of support). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, Serwis ProgramuWiedza Edukacja Rozwój, https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/zasady/formy-wsparcia, access: July 2017.

  MRiGŻ (Ministry of Agriculture and Food Economy). 1999. Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskichi rolnictwa (A coherent structural policy for the development of rural areas and agriculture). Warszawa: MinisterstwoRolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

  MRiRW. 2014. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich. Raport końcowy(Impact of Common Agricultural Policy and Cohesion Policy on rural development. Final report). Warszawa: FUNDEKOKorbel, Krok-Baściuk Sp. J., https://www.minrol.gov.pl/pol/.../Fundeko_raport_30122011_zalaczniki_SP. pdf.

  Rada Ministrów (Council of Ministers). 2008. Strategiczny Plan Rządzenia – 100 dni, 300 dni, 1500 dni, 3000 dni (StrategicPlan of Governance – 100 days, 300 days, 1500 days, 3000 days). Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Wrzocholska Agnieszka (red.). 2014. Kapitał ludzki w procesach przemian strukturalnych wsi i rolnictwa (Human capitalin the processes of structural changes in rural areas and agriculture). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.

 19. Barbara Kutkowska, Anna Barczyk 129-134 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  prof. dr hab. Barbara Kutkowska (orcid.org/0000-0002-3024-9435)
  mgr inż. Anna Barczyk (orcid.org/0000-0001-5970-9776)
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, tel. (71) 320 17 83, 320 17 97
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6220
  program rolno środowiskowy, rolnictwo ekologiczne, region dolnośląski
  R11
  pl

  Problem negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i łagodzenia tego zjawiska jest powszechnie omawiany w literaturze naukowej. Państwo dysponuje wieloma instrumentami, które mają na celu wsparcie funkcji środowiskowych. Przystąpienie do UE dodatkowo rozszerzyło te instrumentarium za pośrednictwem WPR. Celem opracowania jest wskazanie miejsca regionu dolnośląskiego we wdrażaniu instrumentów WPR mających za zadanie wspieranie funkcji środowiskowych działalności rolniczej. Ocenie poddano realizację programu rolnośrodowiskowego, w tym zwłaszcza pakiety rolnictwo ekologiczne, ochronę gleb i wód oraz ekstensywne użytki zielone. Analizy wykazały, że wsparcie ochrony środowiska przy wykorzystaniu pakietów rolno środowiskowych w województwie dolnośląskim jest zauważalnie mniejsze w porównaniu do innych regionów Polski.

  ARiMR. 2006-2015. Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Reports on the activities of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture). Warszawa: ARiMR.

  Bołtromiuk Artur. 2010. Środowiskowe efekty wspierania rozwoju obszarów wiejskich z funduszy unijnych (Environmental results of rural development support from the EU funds). Postępy Nauk Rolniczych 2: 71-92.

  Bołtromiuk Artur. 2012. Rozwój gospodarczy wsi a stan środowiska naturalnego-współzależności, konflikty i oddziaływania polityk. Raport o stanie wsi. Polska wieś 2012 (Rural development and the state of the natural environment – interdependencies,conflicts and policy interactions. Report on the state of the village. Polish countryside 2012). Warszawa: SCHOLAR.

  Brodzińska Katarzyna. 2013. Determinanty środowiskowe i gospodarcze wdrażania programu rolno środowiskowego(Environmental and economic determinants of the implementation of the agri-environmental program). Olsztyn: UW-M.

  Czudec Adam, Ryszard Kata, Teresa Miś. 2017. Efekty polityki rolnej Unii Europejskiej na poziomie regionalnym (Effects of the European Union’s agricultural policy at the regional level). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.

  Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) (Council Directive of 12 December 1991 concerning the protection of watersagainst pollution caused by nitrates from agricultural sources (91/676 / EEC). Dz.U. UE.L.91.375.1.

  GUS. 2006, 2016. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich (Statistical yearbook of agriculture and ruralareas). Warszawa: GUS.

  GUS. 2005, 2009, 2016. Rocznik statystyczny województw (Statistical yearbook of provinces). Warszawa: GUS.

  IJHAR-S (Trade Quality Inspection of Agricultural and Food Products). 2004-2016. Raporty Inspekcji Jakości HandlowejArtykułów Rolno-Spożywczych (Reports of the Trade Quality Inspection of Agricultural and Food Products). Warszawa: IJHAR-S.

  Judzińska Agnieszka, Wiesław Łopaciuk. 2011. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo (The impact of CommonAgricultural Policy on agriculture). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Kokoszka Katarzyna. 2014. Ochrona środowiska na terenach wiejskich w świetle nowej perspektywy Wspólnej PolitykiRolnej Unii Europejskiej 2014-2020 (The environmental protection on rural areas in the light of the new perspectiveof common agricultural policy in European Union 2014-2020). Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 166 (14): 139-148.

  Kutkowska Barbara. 2008. Realizacja programów rolnośrodowiskowych na terenie Dolnego Śląska w latach 2004-2006ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o wysokich walorach przyrodniczych (Realization of agri-environmentalprogrammes on the terrain of lower silesia in 2004-2006 with the special regard of high natural values areas). OchronaŚrodowiska i Zasobów Naturalnych 35/36: 44-47.

  Kutkowska Barbara, Andrzej Kotecki. 2014. Rolnictwo Dolnego Śląska po wejściu do Unii Europejskiej (Agriculture ofLower Silesia after joining the European Union). Wrocław: Wydawnictwo UP.

  Mickiewicz Bartosz, Antoni Mickiewicz, Mirosław Sobala. 2013. Analiza przyczyn zmiany powierzchni użytków rolnychw okresie międzyspisowym (2002-2010) (Analysis of factors behind change of arable land area in period betweentwo agricultural censuses (2002-2010). Optimum. Studia Ekonomiczne 4 (64): 13-24.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2007. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2016. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Rural Development Program for 2007-2013 (RDP 2007-2013) Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Prandecki Konrad. 2017. Ewolucja polityki ochrony środowiska w kontekście internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (Evolution of environmental policy in the context of internalization of external effects in agriculture. [In] From research on socially sustainable agriculture),9-16. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011z uwzględnieniem lat 2012-2015. 2009 (Forecast of the environmental impact of the project of the Voivodship Environmental Protection Program of the Lower Silesian Voivodship for the years 2008-2011including the years 2012-2015). Wrocław: Zarząd Województwa.

  Rozporządzenie nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 13.09. 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Regulation No. 5/2012 of the Director of the Regional Water Management Board in Wrocław from 13.09. 2012 on the introduction of a program of measures to reduce the outflow of nitrogen from agricultural sources). Dz.Urz.2012, poz. 3157.

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (The Act of April 16, 2004 on Nature Conservation). Dz.U. nr 92, poz. 880.

  Zegar Józef. 2013. Zrównoważenie polskiego rolnictwa (Sustainability of Polish agriculture). Warszawa: GUS.

 20. Aleksandra Łakomiak 135-142 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr Aleksandra Łakomiak (orcid.org/0000-0002-6860-0702)
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
  tel. 601 711 247
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6221
  kapitał intelektualny, wiedza, wykształcenie, sady
  B19, I121, I123, J24, Q19
  pl

  Celem głównym badania było ustalenia tego, w jaki sposób ukształtował się kapitał intelektualny polskiego sadownictwa XXI wieku. Przedmiotem badań były osiągnięcia polskich naukowców propagujących wiedzę z zakresu sadownictwa w uczelniach wyższych. Dokonano przeglądu literatury historycznej i przedmiotu oraz analizy danych GUS. Wyniki badań pokazały, że od początku rozwoju sadownictwa istnieją w wyższych uczelniach katedry zajmujące się rozwiązywaniem problemów związanych z uprawą, ochroną i ekonomiką produkcji. Katedry te tworzyli i tworzą naukowcy, którzy zbliżyli naukę do praktyki. Ograniczenie bezpłatnego dostępu do osiągnięć nauki i zajęć praktycznych wpłynie negatywnie na zdobycie doświadczenia.

  Bils Mark, Peter J. Klenow. 2000. Does Schooling Cause Growth? American Economic Review 90:1160-1183.

  Brzozowski Piotr. 2009. Rola postępu w rozwoju produkcji jabłek w Polsce w ostatnim 50-leciu (The roleof technological progress in the growth of apple production in Poland in the last 50 years). ZeszytyNaukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka 17: 53-65.

  Dolatowski Jakub (red.). 1999. Szkółkarstwo polskie 1799-1999 (Fruit nurseries in Poland in 1799-1999). Warszawa: Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.

  Dobija Dorota (red.). 2003. Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (Measurementand reporting of the company’s intellectual capital). Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.

  Edvinsson Leif, Michael S. Malone (red.). 2001. Kapitał intelektualny (Intellectual capital). Warszawa:PWN.

  Grodzicki Jan (red.). 2003. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej (The role of humancapital in the development of the global economy). Gdańsk: Wydawnictwo UG.

  GUS. 2007. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2007 roku (Production of agricultural and horticulturalcrops in 2007). Warszawa: GUS.

  GUS. 2016. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2015 r. (Production of agricultural and horticulturalcrops in 2015). Warszawa: GUS.

  Herbst Mikołaj (red.). 2012. Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego. Doświadczenia Polskiw perspektywie międzynarodowej (Education as a factor and the result of regional development. Polishexperience in the international perspective). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

  Hryniewski Bolesław. 1938-1945. Wspomnienia pośmiertne: Wincenty Siemaszko (1887-1943) (Posthumousmemories: Wincenty Siemaszko (1887-1943). Rocznik Towarzystwa Warszawskiego 31-38: 249-250.

  Jakimiec Jan. 2017. Kapitał ludzki w historii myśli ekonomicznej (Human capital in the history of economicthought). Pedagogika Katolicka 7: 159-171.

  Jankowski Edmund (red.). 1923. Dzieje ogrodnictwa w Polsce w zarysie (The history of gardening inPoland in outline). Warszawa: Bank dla Handlu i Przemysłu.

  Jarugowa Alicja, Justyna Fijałkowska (red.). 2002. Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka (Accounting and management of intellectual capital. Concepts and practice). Gdańsk: ODDK.

  Kożuch Barbara (red.). 2000. Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy (Shaping the company’s humancapital). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

  Makosz Eberhard. 2015. Trzecia rewolucja w produkcji i dystrybucji jabłek w naszym kraju (The third revolution in the production and distribution of apples in our country). Lublin: Towarzystwo RozwojuSadów Karłowych.

  Malepszy Stefan. 2014. Edmund Malinowski – botanik, leśnik, ogrodnik, fitopatolog, genetyk – zawiłości czy prostota nauki? (Edmund Malinowski – botanist, forester, gardener, phytopathologist, geneticist- complexities or simplicity of science?) Sylwetki. Agricola 89: 26-28.

  Marczyński Szczepan. 1999. Wstęp. [W] Szkółkarstwo polskie 1799-1999 (Introduction. [In] Fruit nurseriesin Poland in 1799-1999), ed. J. Dolatowski, 4,5. Warszawa: Agencja Promocji Zieleni Sp.

  Mika Augustyn (red.). 1996. Nowoczesny sad karłowy (Modern dwarf orchard). Warszawa: Hortpresssp. z o.o.

  Pieniążek Szczepan Aleksander (red.). 1988. Sadownictwo (Orchards). Warszawa: PWRiL.

  Starck Jan Roman. 1963. Wspomnienia pośmiertne (Posthumous memories). Soil Science Annual 13 (1):245-248.

  Ślaski Jan. 1949. Szkółkarstwo polskie (Fruit nurseries). Poznań: Instytut Naukowo-wydawniczy RuchuLudowego „Polska”.

  Woźniak Michał Gabriel. 2005. Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne (Human and Intellectual capital in a pro-growth strategy limiting social Inequalities). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Kapitał Ludzki i Intelektualny 6: 173-189.

  Wróblewska Wioletta, Joanna Pawlak, Katarzyna Kwiatkowska. 2013. Funkcjonowanie grup producenckich w ogrodnictwie – produkcja i obrót jabłek. [W] Przyszłość polskiego jabłka (Functioning of producer groups in horticulture – production and marketing of apples. [In] The future of the Polish apple), ed. E. Makosz, 105 -118. Lublin: Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych.

  Wystawa. 2011. Tadeusz Daszewski. Prekursor sadownictwa w Grójeckim. Życie i dzieło (Tadeusz Daszewski. Precursor of fruit growing in Grójecki. Life and work). Warszawa. http://cbr.gov.pl/index. php/relacje-z-imprez/item/208-tadeusz-daszewski-prekursor-sadownictwa-w-grojeckim-zycie-i-dzielo. html, dostęp sierpień 2017.

  Stanisław Zaliwski. 1963. Sad karłowy (Dwarf orchard). Warszawa: PWRiL. http://www.inhort.pl/o-nas. dostęp sierpień 2017. http://www.zielen.ogr.ar.krakow.pl/Ksip/katedra.php?id=historia, dostęp sierpień 2017. http://www.up.poznan.pl/ks/historia.html, dostęp wrzesień 2017. http://www.wpt.upwr.edu.pl/?page_id, dostęp sierpień 2017. http://wobiak.sggw.pl/informacje/historia/, dostęp sierpień 2017. http://www.up.lublin.pl/ogrodnictwo-historia/. Michałojć Zenia. Historia wydziału, dostęp sierpień 2017. http://ks.sggw.pl/pl/historia. Sadowski Andrzej. Zarys historii Katedry Sadownictwa. Warszawa: SGGW,dostęp sierpień 2017.

 21. Renata Matysik-Pejas, Jerzy Cieślik, Anna Borecka, Elżbieta Sowula-Skrzyńska 143-148 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr inż. Renata Matysik-Pejas (orcid.org/0000-0003-3485-0970)
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  tel. (12) 662 43 73, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6223
  system żywnościowy, krótkie łańcuchy dostaw, żywność lokalna
  Q13, Q18
  pl

  Celem opracowania jest przedstawienie istoty oraz roli, jaką pełnią lokalne systemy żywnościowe na obszarach wiejskich. Opracowanie ma charakter przeglądowy i oparte jest na źródłach wtórnych. Lokalne systemy żywnościowe stanowią alternatywę w stosunku do systemów konwencjonalnych produkcji, przetwórstwa i dystrybucji żywności. Dla lokalnych systemów żywnościowych charakterystyczne są krótkie łańcuchy dostaw żywności, co umożliwia rozwój bardziej partnerskich form relacji pomiędzy producentami rolnymi a konsumentami, którzy poszukują żywności wytwarzanej lokalnie o specyficznych walorach jakościowych. Korzyści ekonomiczne funkcjonowania lokalnych systemów żywnościowych przejawiają się w sposób bezpośredni, m.in. w zwiększeniu dochodów rolniczych, pośrednio zaś widoczne są ich interakcje z całą lokalną gospodarką. Korzyści o charakterze społecznym uwidaczniają się w inkluzji społecznej i poprawie jakości życia lokalnych społeczności, a korzyści środowiskowe są efektem bardziej zrównoważonych i przyjaznych środowisku praktyk rolniczych. Dzięki pozytywnemu oddziaływaniu, rola lokalnych systemów żywnościowych w ożywianiu obszarów wiejskich jest w coraz większym stopniu doceniana.

  Brunori Gianluca. 2007. Local food and alternative food networks: a communication perspective. Antropology of Food. FromLocal Food to Localised Food, https://aof.revues.org/430, dostęp lipiec 2017.

  Chase Lisa, Vern Grubinger. 2014. Food, farms and community: Exploring Food Systems. Durham: University of NewHampshire Press.

  Darolt Moacir Roberto, Claire Lamine, Alfio Brandenburg, Maria de Cléofas Faggion Alencar, Santiago Lucimar Abreu. 2016.

  Alternative food networks and new producer-consumer relations in France and in Brazil. Ambiente & Sociedade 19 (2): 1-22.

  FAAN. 2010. Local Food Systems in Europe. Case studies from five countries and what they imply for policy and practice.

  Facilitating Alternative Agro-Food Networks. European Union’s Seventh Framework Programme. Graz: IFZ.

  Gołębiewski Jarosław, Ola Bareja-Wawryszuk. 2016. Znaczenie sprzedaży bezpośredniej w polskim rolnictwie (The importance of direct sales in Polish agriculture). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 82-88.

  Jarzębowski Sebastian, Bogdan Klepacki. 2013. Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej (Supply chain in food industry). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 103: 107-117.

  Kawecka Agnieszka, Marcin Gębarowski. 2015. Krótkie łańcuchy dostaw żywności – korzyści dla konsumentów i producentówżywności (Short food supply chains – benefits for consumers and food producers). Journal of Agribusiness andRural Development 3 (37): 1-7.

  KE (European Commission). 2013. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu etykietowaniadotyczącego rolnictwa lokalnego i sprzedaży bezpośredniej z dnia 6 grudnia 2013 r. (Report from the Commissionto the European Parliament and the Council on the labeling system for local and direct marketing of 6 December 2013). Brussels: Komisja Europejska.

  Kotecki Andrzej. 2015. Dokąd zmierza agronomia w Polsce (Prospects for agronomy in Poland). Fragmenta Agronomica32 (4): 7-21.

  Lutz Juliana, Judith Schachinger. 2012. Consumer-initiated alternative food networks – Speiselokal!, 10th European IFSASymposium. Aarhus, Denmark, 1-4 July 2012.

  Marsden Terry, Jo Banks, Gillian Brostow. 2000. Food supply chain approaches: exploring their role in rural development. Sociologia Ruralis 40 (4): 424-438.

  Michalczyk Joanna. 2017. Znaczenie lokalnej żywności oraz krótkich łańcuchów dostaw w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej (The importance of local food and short supply chains in shaping sustainable development of agriculture and rural areas in the European Union). Ekonomia Międzynarodowa 17: 5-20.

  MODR. 2017. Lokalne systemy żywnościowe, czyli jak to się robi w Szwajcarii (Local food systems, or how to do it in Switzerland). Karniowice: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

  MRiRW, FAPA. 2013. Produkt tradycyjny i lokalny: wytwarzanie, promocja, budowanie marki, dystrybucja. Kompendium dobrych praktyk (Traditional and local product: production, promotion, brand building, distribution. A compendium of good practices). 2013. Warszawa: Społeczny Instytut Ekologiczny Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura.

  Nilsson Helen. 2009. Local food systems from a sustainability perspective: experiences from Sweden. International Journalof Sustainable Society 1 (4): 347-363, doi: 10.1504/IJSSOC.2009.028906.

  Opinia perspektywiczna Komitetu Regionów „Lokalne systemy żywnościowe” (Opinion of the Committee of the Regions on‘Local food systems’ (outlook opinion). Dz.Urz. UE 2011/C 104/01.

  Pretty Jules. 2001. Some benefits and drawbacks of local food systems. Briefing Note for TVU/Sustain AgriFood Network,https://www.sustainweb.org/pdf/ afn_m1_p2.pdf, access: 2017.

  Renting Henk, Terry K. Marsden, Jo Banks. 2003. Understanding alternative food networks: exploring the role of short foodsupply chains in rural development. Environment and Planning A 35: 393-411.

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie sprawiedliwego wynagrodzenia dla rolników:poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie (2009/2237(INI) (European Parliament resolution of7 September 2010 on fair revenues for farmers: A better functioning food supply chain in Europe (2009/2237(INI). Dz.U.UE.C.2011.308E.22.

  Sánchez Hernández José Luis. 2009. Alternative food networks: concept, typology and adaptation to the Spanish context. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 49: 375-380.

  Sieczko Anna, Leszek Sieczko, Anna J. Parzonko. 2016. Regionalne zróżnicowanie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzeniazwierzęcego w Polsce (Regional differences in direct sales of animal products in Poland). Roczniki NaukoweEkonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (4): 69-77.

  Tundys Blanka. 2015. Krótki łańcuch dostaw produktów spożywczych (SFSC) – ujęcie teoretyczne i praktyczne (Short foodsupply chain (SFSC)– theoretical and practical approach). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznegow Katowicach 249: 94-110.

  Zalewski Romuald I., Eulalia Skawińska. 2016. Towards sustainable food system. Acta Scintiarum Polonorum Oeconomia15 (2): 187-198.

 22. Wiesław Musiał, Kamila Musiał 149-157 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  prof. dr hab. Wiesław Musiał (orcid.org/0000-0002-8213-4859)
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
  Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  tel. (12) 662 43 54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  dr Kamila Musiał
  Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
  Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej
  ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6225
  dezagraryzacja, bioróżnorodność, województwo podkarpackie
  Q0, Q1,Q5
  pl

  Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2016 roku, w zakresie stanu zaawansowania wybranych aspektów procesu dezagraryzacji na terenie 7 powiatów województwa podkarpackiego. Ukazano wybrane problemy dezagraryzacji w zakresie zmian w zagospodarowaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dla powiatu kolbuszowskiego, gdzie zmiany te były szczególnie zaawansowane, nakreślono zagrożenia w zakresie zmniejszania się bioróżnorodności na gruntach ornych i użytkach zielonych, będące następstwem zaprzestania ich rolniczego użytkowania. Z badań wynika, że Podkarpacie jest regionem o charakterze dezagraryzacyjnym, w którym ok. 63% gospodarstw nie prowadzi produkcji zwierzęcej, około 34% odłoguje część ziemi, a szacunkowy średni udział odłogów i ugorów wynosi około 21%. Występuje tu także duży udział gospodarstw stagnujących (34%) oraz schyłkowych-upadających (41%). Porzucanie produkcji roślinnej stwarza także duże zagrożenie dla różnorodności gatunków roślin związanych z agrocenozami, w szczególności chwastów segetalnych oraz niektórych gatunków rodzimych, występujących na łąkach. W wyniku porzucania ziemi występuje wyraźny spadek liczby tych stanowisk, co wykazano na przykładzie Płaskowyżu Kolbuszowskiego, przez co gatunki takie stają się rzadkie, a w efekcie zagrożone wyginięciem.

  Cymanow Piotr. 2010. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji zewnętrznych mieszkańców obszarówwiejskich (Social and economic consequences of rural dwellers’ external migrations). ZeszytyNaukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego XXV (1): 33-40.

  Dembek Wiesław. 2012. Problemy ochrony polskiej przyrody w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej (Problemsof nature protection in Poland in the context of Common Agricultural Policy). Woda ŚrodowiskoObszary Wiejskie 12 (4/40): 109-121.

  Dulska-Jeż. Agata, Kamila Musiał. 2014. Roślinność niekoszonych łąk Płaskowyżu Kolbuszowskiego(Meadows vegetation in the Kolbuszowa Plateau after the abandonment of management). EpistemeCzasopismo Naukowo-Kulturalne 22 (2): 227-233.

  GUS. 2013. Rolnictwo na obszarach specyficznych. Powszechny Spis Rolny 2010 (Agriculture in specific areas. General Agricultural Census 2010). Warszawa: GUS.

  Kazimierczakowa Róża, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek. 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe (Polish Red Book of Plants. Ferns and flowering plants). Kraków: InstytutOchrony Roślin PAN.

  Kołodziej Zbigniew, Piotr Bilański, Marek Pająk. 2015. Nowe stanowiska nasięźrzału pospolitego Ophioglossumvulgatum na Płaskowyżu Kolbuszowskim (New localities of adder’s-tongue Ophioglossumvulgatum on the Kolbuszowa Plateau). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71 (6): 467-469.

  Kondracki Jerzy. 2009. Geografia regionalna Polski (Regional geography of Poland). Warszawa: PWN.

  Matuszkiewicz Władysław. 2002. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: PWN.

  Mirek Zbigniew, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając. 2002. Flowering plants and pteridophytesof Poland, a checklist. Kraków: Instytut Botaniki PAN.

  Mirek Zbigniew, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg. 2006. Red list of plants andfungi in Poland. Kraków: Instytut Botaniki PAN.

  Musiał Kamila, Beata Grygierzec. 2017. Mozaikowatość siedlisk i różnorodność florystyczna na terenierolniczej gminy Sędziszów (Mosaic habitats and floristic diversity in the area of agricultural SędziszówCommune). Fragmenta Agronomica 34 (2): 55-66.

  Musiał Wiesław. 2007. Dezagraryzacja polskiej wsi – problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne(Desagrarization of polish rural areas – economic, ecological and social problems). Wieś i Rolnictwo 3(136): 29-44.

  Musiał Wiesław. 2008. Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich(Economic and social problems of rural areas development of the Polish Carpatians). Warszawa: InstytutRozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

  Musiał Wiesław, Kamila Musiał. 2016. Wybrane problemy przebudowy strukturalnej rolnictwa – przykładMałopolski (Selected problems of structural reconstruction of agriculture – as an example of Malopolskaregion). Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe XVIII (6): 136-143.

  Nasalski Zbigniew. 2005. Dezagraryzacja obszarów wiejskich i jej skutki społeczno-ekonomiczne na Warmiii Mazurach (Disagrarian process of country area and social and economic results of this process onwarmia and Mazury Province). Roczniki Naukowe SERiA VII (7): 216-220.

  Oklejewicz Krzysztof, Magdalena Nykiel, Anna Kucharzak, Anna Gudyka, Agata Pałęcka. 2010. Uzupełnieniado flory Płaskowyżu Kolbuszowskiego (SE Polska). Część II (Supplement to the flora of the KolbuszowaPlateau (SE Poland). Part II). Fragmenta Floristica et Geobotanica. Polonica 17 (2): 285-303.

  Pajewski Tomasz. 2017. Struktura użytków rolnych jako rolniczy element bioróżnorodności (Structure of agriculturalland as an agricultural component of biodiversity). Roczniki Naukowe SERiA XIX (2): 182-186.

  Płonka Aleksandra, Łukasz Paluch. 2016. Relation between prices of food products and agriculture productsas an element of assess the economic trends in polish agriculture. Zeszyty Naukowe Wyższej SzkołyEkonomiczno-Społecznej w Ostrołęce 22: 30-40.

  Rogut Krzysztof, Czesława Trąba, Paweł Wolański. 2015. Łąkowe zbiorowiska ziołoroślowe PłaskowyżuKolbuszowskiego na tle niektórych czynników ekologicznych (Macroforb meadow communities of the Kolbuszowa Plateau against certain environmental factors). Annales UMCS. Sectio E. AgriculturaLXX (4): 69-85.

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin(Regulation of the Minister of Environment of October 9, 2014 on the protection of plant species). Dz.URP. 2014, poz. 1409.

  Siemiński Paweł. 2015. Sytuacja ekonomiczna a kierunki rozwoju małych gospodarstw rolnych (The economic situation and development trends of small farms). Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 247-252.

  Sroka Wojciech. 2016. Aktywność ekonomiczna i powiązanie z rynkiem gospodarstw rolnych zlokalizowanych w miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych (Economic activity and connection with market of farms located in cities and their functional areas). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (5): 231-237.

  Ślusarz Grzegorz. 2016. Strategiczne priorytety rozwoju obszarów wiejskich a zrównoważone wykorzystanie ich potencjału (Strategic priorities for development of rural areas and sustainable exploitation of their potential). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (6): 221-227.

  Wnuk Zygmunt, Mariusz Piasek. 1998. Zagrożone wyginięciem gatunki flory segetalnej woj. rzeszowskiego(Endangered species of segetal the flora of the Rzeszów voivodeship). Acta Universitatis Lodziensis,Folia Botanica 13: 257-264.

  Wojewodzic Tomasz. 2017. Procesy dywestycji i dezagraryzacji w rolnictwie o rozdrobnionej strukturze agrarnej. Zeszyty Naukowe UR w Krakowie. Rozprawy 412 (535): 1-285.

  Wolanin Mateusz, Magdalena Nykiel, Krzysztof Oklejewicz, Angelika Żyła, Paweł Marciniuk, JolantaMarciniuk, Bohumił Trávníček. 2014. Uzupełnienia do flory Płaskowyżu Kolbuszowskiego (SE Polska). Część III (Supplement to the flora of the Kolbuszowa Plateau (SE Poland). Part III). Fragmenta Floristicaet Geobotanica. Polonica 21 (1): 113-121.

  Zając Adam. 1979. Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce (The origin of the archaeophytesoccuring in Poland). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

  Zając Maria, Adam Zając. 1992. A tentative list of segetal and ruderal apophytes in Poland. Zeszyty NaukoweUniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne 24: 7-23.

  Zarzycki Kazimierz, Helena Trzcińska-Tacik, Wojciech Różański, Zbigniew Szeląg, Jerzy Wołek, UrszulaKorzeniak. 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski (Ecological numerical indicators of vascular plants in Poland). Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. Kraków.

 23. Joanna Pawlak, Dariusz Paszko, Wioletta Wróblewska 158-164 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr inż. Joanna Pawlak (orcid.org/0000-0002-1670-5043)
  dr inż. Dariusz Paszko (orcid.org/0000-0002-2140-5029)
  dr inż. Wioletta Wróblewska (orcid.org/0000-0002-8454-9118)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Katedra Zarządzania i Marketingu
  ul. B. Dobrzańskiego 37, 20-068 Lublin, tel. (81) 524 71 61
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6227
  podatek dochodowy, podatek rolny, gospodarstwo rolne
  K34, Q12
  pl

  Przedstawiono opinie rolników indywidualnych na temat ewentualnych zmian w rolniczym systemie podatkowym w Polsce w kontekście wprowadzania podatku dochodowego w rolnictwie. Prawie 40% badanych pozytywnie oceniło powyższą propozycję zmiany, chociaż pod pewnymi warunkami, a 31% twierdziło, że będzie to posunięcie niekorzystne dla rolników. Obawiali się oni głównie skomplikowanych rozliczeń i kar za nieprawidłowości w rozliczeniach oraz częstych kontroli organów podatkowych. Jednak odpowiednio 45 i 30% ankietowanych przewidywało, że zmiana może przyczynić się do zwiększenia inwestycji i ogólnego rozwoju gospodarstw indywidualnych.

  Bieluk Jerzy. 2015. Obciążenia podatkowe gospodarstw rodzinnych w Polsce i w Europie. Propozycje rozwiązań na przykładzie jednostek prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. [W] Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach UE (Taxation of family farms in Poland and Europe. Units conducting special agricultural production as examples of suggested solutions [In] Legal mechanisms to support and protect family farming in Poland and other EU countries), ed. P. Litwiniuk, 335-350. Warszawa: FAPA.

  Chlebicka Aleksandra, Radosław Lewandowski-Lepak. 2012. Objęcie dochodów z działalności rolniczejpodatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce (Imposing personal income tax on agriculturalactivity in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIV (3): 38-41.

  Chmielewska Marzena. 2009. Podatek rolny w dochodach budżetowych gmin (The farming tax inCcommunity’s budgets revenue). Zeszyty Naukowe SGGW.Ekonomika i Organizacja GospodarkiŻywnościowej 77: 187-199.

  Gotowska Małgorzata, Jacek Kulawik, Joanna Pawłowska-Tyszko, Marian Podstawka. 2012. Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie (Changes in the tax system in agriculture). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Kubot Agnieszka, Wawrzyniec Czubak. 2016. Perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w ocenia rolników (The perspective of implementation the income tax in agriculture inthe assessment of farmers). Journal of Agrobusiness and Rular Development 2 (40): 335-344, doi:10.17306/JARD.2016.37.

  Malewska Marzena Agata. 2014. Rolniczy system podatkowy w Polsce i kierunki jego zmian (Agricultural tax system in Poland and directions of the changes). Współczesna Gospodarka 5 (1): 77-88.

  Pawlak Joanna, Dariusz Paszko, Grzegorz Karwacki. Postawy rolników indywidualnych wobec wprowadzeniapodatku dochodowego w rolnictwie (The attitudes of individual farmers towards the introductionof the income tax in agriculture). Roczniki Naukowe SERiA XVII (4): 225-230.

  Podstawka Marian. 2005. Podatek rolny od gruntów – jego ocena i potrzeba zmian (Agricultural landtax. – it`s estimation and the need of changes). Roczniki Naukowe SERiA VII (4): 347-351.

  Wasilewski Mirosław, Kinga Gruziel. 2008. Podatek dochodowy w indywidualnych gospodarstwach rolniczych-koncepcja i skutki (Income tax in individual farms – concept and results). ZagadnieniaEkonomiki Rolnej 1: 60-77.

  Wasilewski Mirosław, Marzena Ganc. 2012. Funkcjonowanie systemu podatkowego w rolnictwie orazpropozycje zmian w opinii rolników indywidualnych (Taxation in agriculture and proposed changesin the opinion of private farmers), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, RynkiFinansowe, Ubezpieczenia 689: 725-733.

 24. Walenty Poczta, Patrycja Beba 165-172 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  prof. dr hab. Walenty Poczta (orcid.org/0000-0002-7592-7412)
  dr Patrycja Beba (orcid.org/0000-0001-8120-3683)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny
  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6229
  priorytety WPR, PROW
  Q18
  pl

  Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy dotychczasowe rozdysponowanie środków polityki strukturalnej wspólnej polityki rolnej (środków z II filara WPR) pomiędzy różne jej cele w poszczególnych makroregionach odpowiada regionalnemu zróżnicowaniu wsi i rolnictwa w Polsce. Cele polityki wyróżniono według priorytetów PROW 2014-2020. Przyjęto sześć makroregionów na poziomie regionalnym NTS 1. W celu ustalenia czy kierunki rozdysponowania odpowiadają regionalnemu zróżnicowaniu wyliczono współczynnik korelacji liniowej pomiędzy zmiennymi syntetycznymi opisującymi poziom rozwoju wsi i rolnictwa w makroregionach Polski i regionalnymi alokacjami środków programów rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce w latach 2004-2013 według priorytetów PROW 2014-2020. Analiza wykazała występowanie umiarkowanej zależności liniowej bądź jej brak pomiędzy badanymi zmiennymi. Oznacza to, że stosowany dotychczas podział środków strukturalnych WPR tylko w części uwzględniał regionalne zróżnicowanie wsi i rolnictwa w kraju.

  Beba Patrycja, Walenty Poczta, Ewa Kiryluk-Dryjska. 2016. Ewolucja kierunków wsparcia wsi i rolnictwaw Polsce środkami Wspólnej Polityki Rolnej o charakterze strukturalnym (Evolution of directions ofsupport for agriculture and rural areas in Poland by cap’s structural funds). Roczniki Naukowe SERiAXVIII (5): 9-16.

  Beba Patrycja. 2017. Modele optymalizacyjne regionalnej alokacji środków strukturalnych Wspólnej PolitykiRolnej w Polsce (Optimization models for the regional allocation of structural funds of the Common AgriculturalPolicy in Poland. PhD thesis). Praca doktorska. Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

  Czyżewski Andrzej, Agnieszka Poczta-Wajda, Agnieszka Sapa. 2011. Rozliczenia z Unią Europejską w budżecie rolnym Polski jako determinanta rozwoju sektora rolnego w Polsce po 2004 roku (Financial transfers between Poland and the European Union as determinant of development of agricultural sector inPoland after 2004). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 291 (65): 63-72.

  GUS. Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych (Nomenclature of territorial units forstatistical purposes), http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/nomenklatura-nts.

  Kirschke Dieter, Kurt Jechlitschka. 2003. Interaktive Programmierungsansätze für die Gestaltung vonAgrar- und Umwelt programmen (Interactive programming approaches for the design of agricultural and environmental programs). Agrarwirtschaft 52 (4).

  Kiryluk-Dryjska Ewa, Walenty Poczta. 2010. Kwantyfikacja i ocena alokacji środków strukturalnych UniiEuropejskiej przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce (Quantification and assessment of the allocationof structural funds of the European Union for the development of agriculture in Poland). Poznań:Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Nurzyńska Iwona. 2016. Polska wieś i rolnictwo jako beneficjenci funduszy Unii Europejskiej. [W] Polskawieś 2016. Raport o stanie wsi (Polish countryside and agriculture as beneficiaries of European Unionfunds. [In] Polish village 2016. Report on the state of the village), ed. J. Wilkin, I. Nurzyńska, 107-128. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

  Zawalińska Katarzyna. 2005. Indeks rozwoju obszarów wiejskich dla Polski (IROW) – konstrukcja i propozycjapraktycznego wykorzystania. [W] Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich(The Rural Development Index for Poland (IROW) – design and proposal of practical use. [In] Rural development. The experience of European countries), ed. K. Zawalińska, 289-311. Warszawa: IRWiR PAN.

  Zawalińska Katarzyna. 2008. Fundusze unijne: skuteczność i efektywność wspierania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. [W] Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian(EU funds: effectiveness and efficiency of supporting rural development in Poland. [In] Polish village and agriculture in the European Union. Dilemmas and directions of change), ed. M. Drygas, A. Rosner,59-92. Warszawa: IRWiR-PAN.

 25. Joanna Pomarańska, Anna Grontkowska 173-178 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr inż. Anna Grontkowska (orcid.org/0000-0002-7286-8496)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6230
  bank spółdzielczy, kredyt, działalność kredytowa
  G21
  pl

  Celem opracowania jest ocena zmian wartości kredytów i ich struktury według rodzajów klientów, terminów zapadalności oraz położenia geograficznego klientów Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w latach 2010-2015 (BPS). Na podstawie rocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PBS wykazano przeważający udział kredytów udzielonych klientom korporacyjnym w całkowitej wartości udzielonych kredytów. Odnotowano wyraźne zwiększanie się udziału kredytów z przekroczonym terminem zapadalności. Województwa mazowieckie, dolnośląskie oraz małopolskie to te, w których łączna wartość udzielonych kredytów była największa.

  BPS (Bank of Polish Cooperatives). 2010-2015. Sprawozdania finansowe Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. za lata2010-2015(Financial statements of Bank of Polish Cooperatives for the years 2010-2015). Warszawa: Bank PolskiejSpółdzielczości S.A.

  Bagieński Stanisław, Aleksandra Perek. 2014. Struktura i jakość portfela kredytowego w zależności od lokalizacji siedziby banku spółdzielczego na przykładzie województwa mazowieckiego (The structure and quality of loan portfolio depending on the location of seat of cooperative bank for example Mazovia voivodeship). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa iRozwoju Obszarów Wiejskich 101 (2): 102-111.

  Olesiak Kazimierz, Andrzej Zawadzki. 2002. Podstawy bankowości: podręczniki dla studentów bankowości i ubezpieczeń (Thebasics of banking: textbooks for banking and insurance students). Warszawa: Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM sp. z o.o.

  Orzeszko Teresa. 1998. Banki spółdzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju (Cooperative banks in Poland. Economic and financial development conditions). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Act ofDecember 7, 2000 on the functioning of cooperative banks, their association and associating banks). Dz.U. 2000.119.1252,t.j., Dz.U. 2016.1826, 2017.1089.

  Zalcewicz Anna. 2009. Bank Spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania (Cooperative Bank. Legal aspects ofcreation and functioning). Warszawa: Wolters Kluwer Business.

 26. Joanna Rakowska, Ewa Wojciechowska 179-184 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr Joanna Rakowska (orcid.org/0000-0001-5135-6996)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6232
  PROW 2007-2013, samorząd gminny, obszary wiejskie
  O18
  pl

  Celem artykułu jest określenie znaczenia środków unijnych z PROW 2007-2013 dla realizacji inwestycji rozwojowych przez samorządy gmin wiejskich powiatu pułtuskiego na podstawie ilościowych danych wtórnych z Banku Danych Lokalnych GUS i bazy PROW oraz pierwotnych danych jakościowych pozyskanych w badaniu ankietowym. Badane gminy zrealizowały w ramach PROW 2007-2013 łącznie 76 projektów o zróżnicowanym charakterze, choć z przewagą projektów infrastrukturalnych, wpływających głównie na poprawę warunków życia mieszkańców. Pozyskały z PROW 2007-2013 środki unijne o różnej wartości w ujęciu bezwzględnym oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wskaźnik SDm) i w relacji do średniorocznych dochodów ogółem swoich budżetów (wskaźnik Rsdd). Fundusze te miały istotne znaczenie dla realizacji analizowanych projektów: w trzech gminach warunkowały ich realizację całkowicie, w pozostałych projekty bez tego współfinansowania zostałyby zrealizowane albo w całości później, albo w tym samym czasie tylko w części. Niezależnie od wartości pozyskanego dofinansowania, samorządy wszystkich badanych gmin określiły PROW 2007-2013 jako bardzo ważne źródło finansowania zrealizowanych inwestycji.

  Adamowicz Mieczysław. 2008. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej perspektywy nadrugą dekadę XXI wieku. [W] Polityka Unii Europejskiej (The evolution of the Common AgriculturalPolicy of the European Union and its prospects for the second decade of the 21st century. [In] EuropeanUnion policy), ed. D. Kopycińska, 26-35. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Brol Ryszard. 1998. Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego. [W] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce (Local development – a new logic of economic development. [In] Local economy in theory and practice), ed. M. Obrębalski, 11-115. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

  Campion Magdalena. 2012. Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości (Therole of self-government in supporting local and regional entrepreneurship). Kraków: WydawnictwoNaukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

  Chądzyński Jacek. 2007. Nowe koncepcje rozwoju – w kierunku rozwoju lokalnego. [W] Region i jego rozwój w warunkach globalizacji (New concepts of development – towards local development. [In]Region and its development in the conditions of globalization), ed. J. Chądzyński. A. Nowakowska,Z. Przygodzki, 61-102. Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.

  EUROSTAT. 2016. ttp://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/population-distribution--demography/degurba, acess: 30.11.2016.

  Grosse Tomasz, Łukasz Hardt. 2010. Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi (Sectoral or integrated, that is, the optimal strategy for the development of the Polish countryside), Warszawa: Wydawnictwo Key Text.

  Klasik Andrzej. 1996. Lokalny rozwój gospodarczy i metody jego budowania. [W] Gospodarka lokalnaw teorii i praktyce (Local economic development and methods of its construction. [In] Local economy in theory and practice), ed. M. Obrębalski, 23-30. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

  Kołodziejczyk Danuta. 2001. Sytuacja finansowa gmin jako czynnik rozwoju lokalnego (The financial situation of municipalities as a factor of local development). Samorząd Terytorialny 12: 38-60.

  Korenik Stanisław. 1998. Zarządzanie rozwojem lokalnym (gminy). [W] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy. Tom I (Local development management (municipalities). [In] Functioning of territorial self-government. Experience and perspectives. Vol. 1), ed. S. Dolata,361-375. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

  Kożuch Antoni. 2011. Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego. [W] Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach (The role of territorial self-government in supporting local development. [In] Development management instruments in enterprising municipalities),ed. A. Kożuch, A. Noworól, 9-26. Kraków: Instytut Spraw Publicznych.

  Pająk Kazimierz. 2005. Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego (The role of territorial self-government in shaping local development). Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

  Parysek Jerzy. 2015. Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin (The role of local self-government in the socio-economic and spatial development of communes and municipalities). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXXVII (3): 27-46.

  Potoczek Andrzej. 2012. Interwencjonizm samorządowy w praktyce działania władz publicznych (na przykładzie Funduszu Wsparcia w woj. kujawsko-pomorskim) (Self-government interventionism in the practice of public authority activity (on the example of the Support Fund in the province Kuyavian--Pomeranian). Studia Lubuskie VIII: 245-265.

  Rakowska Joanna. 2016. Samorządy gmin jako beneficjenci polityki spójności UE w latach 2007-2013(Municipal self-governments as beneficiaries of the EU cohesion policy in 2007-2013). Warszawa:Wydawnictwo SGGW.

  Strategia Rozwoju Gminy Gzy na lata 2016-2025. (Development Strategy of the Gzy commune for the years 2016-2025). 2016. Gzy.

  Strategia Rozwoju Gminy Obryte na lata 2016-2025 (Development Strategy of the Obryte commune for the years 2016-2025). 2016. Obryte.

  Strategia Rozwoju Gminy Pokrzywnica na lata 2008-2020 (Development Strategy of the Pokrzywnica commune for the years 2016-2020). 2008. Pokrzywnica.

  Strategia Rozwoju Gminy Świercze na lata 2016-2021. (Development Strategy of the Świercze commune for the years 2016-2021). 2015. Świercze.

  Strategia Rozwoju Gminy Winnica na lata 2015-2025 (Development Strategy of the Winnica commune for the years 2016-2025). 2015. Winnica.

  Strategia Rozwoju Gminy Zatory na lata 2016-2025. (Development Strategy of the Zatory commune for the years 2016-2025). 2015. Zatory.

  Sztando Andrzej. 1998. Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin (The influence of local self-government on local development in the light of the evolution of communal system models). Samorząd Terytorialny 11 (95): 12-29.

  Wiatrak Andrzej. 2011. Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich (Rural development strategies. Theoretical basis,assessment of suitability and importance in structural changes of rural areas). Warszawa: IRWiR PAN.

 27. Henryk Runowski 185-190 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  prof. dr hab. Henryk Runowski (orcid.org/0000-0002-6150-1891)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6233
  dochody rolnicze, problemy oceny, Polska, Unia Europejska
  Q1, Q14, Q17
  pl

  Celem opracowania jest wskazanie problemów stosowania różnych sposobów pomiaru wysokości dochodów rolniczych i wynikających stąd ocen. Stosowany w UE sposób pomiaru dochodów rolników jest niedoskonały. Koncepcja pomiaru dochodów gospodarstw rolnych jest krytykowana. Wskazuje się m.in. na brak statystyk dotyczących dochodów gospodarstw rolnych, w tym zarówno pochodzących z gospodarstwa rolnego, jak i dochodów osiąganych ze źródeł pozarolniczych. Wspólna polityka rolna dąży do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, a więc właściwego poziomu dochodu rozporządzalnego w gospodarstwie rolnym. Problematyczna staje się odpowiedź na pytanie, co to jest właściwy poziom. W dużym stopniu decyduje o tym poziom społecznej wydajności pracy w rolnictwie i odniesienie dochodów osiąganych w rolnictwie do dochodów osiąganych poza nim przez grupy zawodowe o podobnym poziomie wydajności pracy. Tylko w takim stanie ma sens odwoływanie się do potrzeby zapewnienia parytetu dochodowego w rolnictwie i poza nim.

  EUROSTAT. 2016a. Output of the agricultural industry – basic and producer prices, http://epp.eurostat.ec.europa. eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tag00102&language=en.

  EUROSTAT. 2016b. Gross value added of the agricultural industry – basic and producer prices, http://epp.eurostat. ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tag00056&plugin=1.

  Hergrenes Agnar, Berknel Hill, Georg Linem. 2001. Income instability among farm households – evidence from Norwey. Farm Management. Journals of the Institute of Agricultural Management 11 (1): 37-48.

  Kulawik Jacek. 2011. Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw iprzedsiębiorstw rolnych (Direct payments and budget subsidies versus finances and functioning of farms andagricultural enterprises). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Kutkowska Barbara. 2009. Wspieranie dochodów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach DolnegoŚląska (Support of agricultural incomes by direct payments in farms located in the Lower Silesia area). Journalof Agribusiness and Rural Development 2 (12): 101-109.

  Niezgoda Dionizy. 2009. Zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach rolnych oraz jego przyczyny (Diversification of income in farms and its causes). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 36-38.

  Phimister Euan, Deborah Roberts, Alana Gilbert. 2004. The dynamics of farm incomes. Journal of AgriculturalEconomics. 55 (2): 197-220.

  Poczta-Wajda Agnieszka. 2017. Polityka wspierania rolnictwa a problem deprywacji dochodów rolników w krajach o rożnym poziomie rozwoju (Agriculture support policy and the problem of farmers’ income deprivation in countries with different levels of development). Warszawa: PWN.

  Runowski Henryk. 2010. Zmienność dochodów gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej i jej przyczyny(Variability of incomes of agricultural farms in the EU and its reasons). Roczniki Naukowe SERIA XIII (1): 327-331.

  Runowski Henryk. 2014. Kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (Shaping incomes ofagricultural farms in the European Union). Prace Naukowe Uniwersytetu Naukowe we Wrocławiu 361: 195-205.

  Runowski Henryk. 2015. Kierunki i skala zmian dochodów rolniczych w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2014 (Directions and scale of changes in agricultural incomes in the European Union in the period 2005-2014). Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 233-239.

  Runowski Henryk. 2016. Dochody rolnicze – źródło społeczno-ekonomicznych kontrowersji. [W] Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczna (Agricultural income – a source of socio-economic controversy. [In] Anagrarian question. Legal and economic issues). Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

  Samuelson Paul A., William D. Nordhaus. 2012. Ekonomia (Economy). Poznań: Wydawnictwo Rebis.

  Vrolijk Hans, Kevin Bont, Ellie Phimister. 2007. Stabilność dochodów w rolnictwie holenderskim. Analiza zmiennościdochodów gospodarstw rolnych w oparciu o dane FADN (Stability of income in Dutch agriculture. Analysis offarm income volatility based on FADN data). Maszynopis.

  Zawalińska Katarzyna, Edward Majewski, Adam Wąs. 2015. Długookresowe zmiany w dochodach polskiego rolnictwana tle krajów UE (Long-term changes in the incomes of the Polish agriculture compared to the European Unioncountries). Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 346-354.

  Zegar Józef. 2001. Przesłanki i uwarunkowania kształtowania dochodów w rolnictwie (Premises and determinants of income formation in agriculture). Warszawa: IERiGŻ.

 28. Anna Rytko 191-196 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr Anna Rytko (orcid.org/0000-0003-0578-4521)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 593 40 77
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6235
  konkurencyjność, eksport rolno-spożywczy, przewagi komparatywne, przewagi wzrostu eksportu
  F14, Q17
  pl

  Podjęto problem konkurencyjności polskiego eksportu rolno-spożywczego. Celem badań było oszacowanie poziomu konkurencyjności polskiego eksportu grup towarowych związanych z sektorem rolno-spożywczym na rynkach krajów Grupy Wyszehradzkiej i rynku światowym oraz wskazanie grup i rynków z potencjałem na rozwój w przyszłości, jak i tych tracących udziały rynkowe. Dokonano analizy wskaźnikowej i oszacowano przewagi komparatywne stosując wskaźnik RCA i przewagi absolutne używając wskaźnika AGE. Polski eksport w 2015 roku mierzony wskaźnikiem RCA posiadał przewagi konkurencyjne na rynku światowym w przypadku zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności i napojów. RCA < 1 było w przypadku roślin i produktów pochodzenia roślinnego. W przypadku zwierząt polski eksport zwiększał się w takim samym tempie jak eksport światowy, w przypadku roślin i przetworów były duże wahania AGE. Najlepsza sytuacja była w grupie żywności i napojów, gdzie AGE w większości lat był powyżej zera.

  Balassa Bela. 1965. Trade liberalization and revealed comparative advantage. The Manchester School ofEconomic and Social Studies 33: 99-123.

  Bossak Jan, Wojciech Bieńkowski. 2001. Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UniąEuropejską i globalizacji (Competitiveness of the Polish economy in the era of integration with theEuropean Union and globalization). Warszawa: SGH.

  Civan Abdulkadir, Vildan Serin. 2008. Revealed comparative advantage and competitiveness: A case studyfor Turkey towards the EU. Journal of Economic and Social Research 10 (2): 25-41.

  Czajkowski Ziemowit. 2010. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcia, definicje, modele. [W] Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności (International competitiveness of the economy. Concepts, definitions,models. [In] Competitiveness of Poland against the background of economic changes in OECD countries. The evolution of the importance of competitiveness factors), ed. W. Bieeńkowski, M.A. Weresa,M.J. Radło, 19-29. Warszawa: SGH.

  De Benedictis Luca. 2011. Three decades of Italian comparative advantages. Economic and TechonlogyManagement Review 6: 1-17.

  European Commission, DG for Economic and Financial Affairs. Reports and Studies. 1985. EuropeanEconomy 25: 11.

  Krugman Paul. 1994. Competitiveness: A dangerous obsession. Foreign Affairs 73 (2): 28-44.

  Misala Józef. 2011. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej (International competitiveness of the national economy). Warszawa: PWE.

  Olczyk Magdalena. 2008. Konkurencyjność. Teoria i praktyka. Warszaw: CeDeWu.

  Porter Michael E. 1985. Competitive advantage (Competitiveness. Theory and practice). New York: FreePress.

  Rytko Anna. 2015. Konkurencyjność gospodarki narodowej a konkurencyjność towarów w handlu zagranicznym.

  Teoria i Praktyka (Competitiveness of the national economy and competitiveness of goods in foreign trade Theory and practice). Warszawa: Wieś Jutra.

  Siggel Eckhard. 2006. International competitiveness and comparative advantage: a survey and a proposalfor measurement. Journal of Industry, Competition and Trade 6 (2): 137-159.

  Weresa Marzenna Anna (red.). 2007. Polska. Raport o konkurencyjności 2007 (Poland. CompetitivenessReport 2007). Warszawa: SGH.

  Wysokińska Zofia. 2002. Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami technologicznie intensywnymi (high-tech) (Competitiveness in the international and global trade of high-techproducts). Studia Europejskie 1: 127-146.

  Zielińska-Głębocka Anna (ed.). 2003. Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu eksportowego w warunkach integracji z Unią Europejską (Competitive potential of the Polish export industry in the conditions of integration with the European Union). Gdańsk: UG.

 29. Alina Syp, Artur Żukiewicz 197-203 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr hab. Alina Syp, prof. nadzw. (orcid.org/0000-0002-0190-9350)
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach
  Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  tel. (81) 81 478 67 62
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  mgr inż. Artur Żukiewicz
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Biuro Powiatowe w Łęcznej
  ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6236
  opinie rolników, rolnictwo, skala Likerta, zmiany klimatu
  Q51, Q54
  pl

  Jednym z głównych czynników wpływających na antropogeniczną zmianę klimatu jest rolnictwo, choć paradoksalnie sektor ten jest także bardzo narażony na skutki zmian klimatu, szczególne na ekstremalne zjawiska pogodowe. Na podstawie przeprowadzonej ankiety (125 odpowiedzi) oceniono, w jaki sposób rolnicy w powiecie łęczyńskim postrzegają zmiany klimatyczne i ich potencjalne skutki w swoich gospodarstwach. Z badań wynika, że 39% rolników uważa działalność człowieka i naturalne zmiany w środowisku za równoważne przyczyny zmian klimatu, 37% respondentów stwierdziło, że zmiany te są tylko wynikiem działalności człowieka, a 24% – naturalnych procesów zachodzących w środowisku. Zdecydowana większość rolników obawia się, że następstwem zachodzących zmian będzie wzrost kosztów prowadzenia produkcji rolniczej (69%) i obniżenie poziomu życia (61%). Przeprowadzone badanie wskazało również na dużą świadomość rolników dotyczącą dbania o środowisko i glebę – 73% rolników stwierdziło, że regulacje dotyczące ochrony środowiska są dobre dla przyszłości rolnictwa, ale zwiększają nakłady pracy rolnika i obniżają dochód z gospodarstwa rolnego.

  Arbuckle J. Gordon, Lois Wright Morton, Jon Hobbs. 2013a. Farmer beliefs and concerns about climatechange and attitudes toward adaptation and mitigation: Evidence from Iowa. Climate Change 118(3-4): 551-563, doi:10.1007/s10584-013-0700-0.

  Arbuckle J. Gordon, Lind Stalker Prokopy, Tonya Haigh i inni. 2013b. Climate change beliefs, concerns,and attitudes toward adaptation and mitigation among farmers in the Midwestern United States. ClimateChange 117: 943-950, doi: 10.1007/s10584-013-0707-6.

  Barnes Andrew, Luiza Toma. 2011. A typology of dairy farmer perceptions towards climate change.

  Climate Change 112 (2): 507-522, doi:10.1007/s10584-011-0226-2.

  Eggers Markus, Manfred Kayser, Johannes Isselstein. 2015. Grassland farmers’ attitudes toward climatechange in the North German Plain. Regional Environmental Change 15: 607-617, doi:10.1007/s10113-014-0672-2.

  FAO. 2016. The State of Food and Agriculture: Climate change. Agriculture and food security. http://www.fao.org/3/a-i6132e.pdf.

  Feliksiak Michał. 2016. Stan środowiska i zmiany klimatu. Komunikat z badań nr 39/2016 (The state ofthe environment and climate change. Test report no. 39/201). Warszawa: Centrum Badania OpiniiSpołecznej.

  Gramig Benjamin, Jessa Barnard, Linda Prokopy. 2013. Farmer beliefs about climate change and carbonsequestration incentives. Climate Research 56 (2): 157-167, doi:10.3354/cr01142.

  GUS. 2014a. Powszechny spis rolny (Agricultural census). Warszawa: GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.

  GUS. 2014b. Województwo lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy (Lublin province. Sub-regions, counties,municipalities). Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.

  Habtemariam Lemlem Taklegiorgis, Markus Gandorfer, Getachew Abate Kassa, Alois Heissenhuber. 2016. Factors influencing smallholder farmers’ climate change perceptions: a study from farmers inEthiopia. Environmental Management 58 (2): 343-358.

  Iglesias Ana, Luis Garrote, Sonia Quiroga, Marta Moneo. 2012. A regional comparison of the effects of climate change on agricultural crops in Europe. Climate Change 112 (1): 29-46, doi:10.1007/s10584-011-0338-8.

  Jørgensen Sisse Liv, Mete Termansen. 2016. Linking climate change perceptions to adaptation and mitigation action. Climate Change 138 (1-2): 283-296, doi: 10.1007/s10584-016-1718-x.

  Maddison David. 2007. The perception of and adaptation to climate change in Africa. World Bank PolicyResearch Working Paper no. 4308. Washington DC: World Bank, Development Research Group, doi:10.1596/1813-9450-4308.

  Olesen Jørgen, Marco Bindi. 2002. Consequences of climate change for European agricultural productivity,land use and policy. European Journal of Agronomy 16 (4): 239-262.

  Woods Bryndis Arndal, Helle Ørsted Nielsen, Andreas Branth Penderson Dadi, Kristofersson. 2017. Farmers’ perceptions of climate change and their likely responses in Danish agriculture. Land UsePolicy 65: 109-120.

 30. Zbigniew Wasąg 204-209 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr hab. inż. Zbigniew Wasąg (orcid.org/0000-0001-8337-2683)
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju
  ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6238
  pozarolnicza działalność gospodarcza, system ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie społeczne rolników
  J30, J38
  pl

  Celem pracy jest porównanie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby objęte powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniem społecznym rolników w latach 2013-2017. W pierwszym przypadku uwzględniono ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz składki na fundusz pracy. Ubezpieczenia społeczne rolników określono na podstawie ubezpieczeń emerytalno-rentowych, chorobowych, wypadkowych i macierzyńskich. Miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą były ponadtrzykrotnie wyższe w powszechnym systemie ubezpieczeń (ZUS). Natomiast po uwzględnieniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i fundusz pracy pięciokrotnie przewyższały koszty ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS). Udział składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w dochodach osób rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą był ponad dwukrotnie wyższy niż w dochodach osób ubezpieczonych w KRUS.

  Dzienisiuk Dorota. 2011. Podobieństwa i różnice systemów emerytalnych dla rolników i osób prowadzących pozarolnicza działalność. [W] ZUS. System emerytalny – problemy na przyszłość. Materiały z seminariów(Similarities and differences in pension systems for farmers and persons engaged in non-agricultural activities. [In] Social Security. Pension system – problems for the future. Materials from seminars), 133-146. Warszawa: Poligrafia ZUS.

  Litwiniuk Przemysław. 2015. Ewolucja stanu prawnego w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. [W]Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy (Evolution of the legal status in the farmers’ socialinsurance system. [In] Social insurance for accidents at work), 254-262. Warszawa: Poligrafia ZUS.

  Podstawka Marian. 2015. System ubezpieczenia społecznego rolników a finanse publiczne. [W] Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy (The social insurance system for farmers and public finances. [In]Social insurance for accidents at work), 265-285. Warszawa: Poligrafia ZUS.

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (The Act of December 20, 1990 on social insurance for farmers). Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.

  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (The Act of October 13, 1998 on thesocial insurance system). Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.

  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (The Act of17 December 1998 on pensions and disability benefits from the Social Insurance Fund). Dz.U. z 2009 r. nr153, poz. 1227 z późn. zm.

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (The Act of July 2, 2004 on the freedomof economic activity). Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późń. zm.

  Witoszko Wioletta. 2015. Rozszerzenie obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu umów cywilnoprawnych(Broadening social insurance obligations in relations to civil law agreements). Ubezpieczenia społeczne. Teoria i Praktyka 4 (127): 22-35. www.krus.gow.pl, dostęp 15.06.2017. www.zus.gov.pl, dostęp 15.06.2017.

 31. Andrzej Piotr Wiatrak 210-216 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak (orcid.org/0000-0002-0962-2805)
  Uniwersytet Warszawski
  Wydziału Zarządzania, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
  ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
  tel. (22) 553 41 54
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6239
  innowacja, specjalizacja, agrobiznes, sieć, współpraca, rozwój
  O31, O38, Q55, Q57, Q58, R58
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie założeń i wymogów inteligentnych specjalizacji oraz ukazanie ich na przykładzie sektora rolnego w Polsce. Przedstawiono istotę strategii inteligentnych specjalizacji, charakterystykę i analizę krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji w sektorze rolnym w Polsce oraz ich ocenę. Przeprowadzone rozważania, na bazie analizy literatury przedmiotu oraz dokumentów UE i Polski, wskazują, że podstawą inteligentnych specjalizacji jest potencjał regionów, zaangażowanie społeczności i wykorzystanie jej wiedzy oraz publiczne wsparcie. Inteligentne specjalizacje dotyczące sektora rolnego najczęściej obejmują biogospodarkę, innowacyjne technologie w sektorze rolnym oraz bezpieczną żywność.

  Foray Dominique, John Goddard, Xabier Goenaga Beldarrain i inni, 2012. Guide to Research and InnovationStrategies for Smart Specialisations (RIS 3). Luxembourg: Publications Office of the EuropeanUnion.

  Gołębiewski Jarosław. 2014. Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja regionów w Polsce (Bioeconomyas a smart specialization of regions in Poland). Przedsiębiorczość i Zarządzanie XV (8): 55-69.

  KE (Komisja Europejska). 2010. Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwojusprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM 2020, wersja ostateczna (Europe 2020: A strategyfor smart, sustainable and inclusive growth. COM(2010) 2020 final). Brussels: European Commission.

  KE (Komisja Europejska). 2012. Komunikat Komisji do Parlamentu i Rady w sprawie europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rozwoju z dnia 29 lutego 2012.

  COM 79, wersja ostateczna (Communication from the Commission to the Parliament and the Councilon the European Innovation Partnership for Efficient and Sustainable Development of 29 February2012. COM 79, final). Brussels: European Commission.

  MG (Ministry of Economy). 2013. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „DynamicznaPolska 2020” (Strategy of innovation and efficiency of the economy „Dynamic Poland 2020”). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

  MG (Ministry of Economy). 2014. Krajowa inteligentna specjalizacja (KIS) (National smart specialization(NSS). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

  MG (Ministry of Economy). 2015. Krajowe inteligentne specjalizacje (National smart specializations). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

  Nowakowska Aleksandra. 2016. Inteligentne specjalizacje – nowa architektura regionalnej polityki innowacyjnej(Smart specializations – a new architecture of regional innovation policy). Studia KomitetuPrzestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 170: 56-66.

  OECD. 2013. Innovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation. Preliminary version. Paris: OECD.

  Romanowska Ewa, Agnieszka Firgolska, Justyna Hrudeń. 2014. Strategia inteligentnej specjalizacji w kontekście wybranych regionów Polski (Smart specialisation strategy in context of selected PolishRegions). Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce 2: 55-78.

  Słodowa-Hełpa Małgorzata. 2013. Inteligentna specjalizacja polskich regionów. Warunki, wyzwania i dylematy (Smart specialization of the Polish regions conditions, challenges and dilemmas). RocznikiNauk Społecznych 5/41 (1): 87-120.

  Ślusarz Grzegorz. 2015. Koncepcja inteligentnej specjalizacji w rolnictwie i obszarach wiejskich. Dylematy i wyzwania (The conception of smart specialization in agriculture and rural areas. dilemmas and challenges). Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 287-293.

  UE (European Union). 2016. Inteligentna specjalizacja: tworzenie sieci doskonałości na rzecz należycieprowadzonej polityki spójności. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2014r. (2013/2094(INI) (European Parliament resolution of 14 January 2014 on smart specialisation:networking excellence for a sound Cohesion Policy (2013/2094(INI). Dz.Urz. UE 2016/C 482/01 z dnia 23 grudnia 2016.

 32. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska 217-222 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska (orcid.org/0000-0003-2393-0430)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 59 340 76
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6240
  PROW 2007-2013, podejście LEADER, kapitał społeczny, obszary wiejskie
  O15, P25
  pl

  Celem badań było określenie zróżnicowania przestrzennego wielkości wydatkowanych środków publicznych oraz wskazanie efektów i barier podejmowanej współpracy. Oceniono realizację projektów współpracy międzyregionalnej w Polsce podejmowanej w ramach działania 421. podejścia LEADER 2007-2013. Łącznie zrealizowano 223 projekty, zdecydowanie przeważały projekty międzyregionalne. Wydatkowano 48,2 mln zł, najwięcej w województwach małopolskim, wielkopolskim i mazowieckim. Efekty rzeczowe współpracy były niewielkie, ale nastąpiło wzmocnienie kapitału społecznego, szczególnie pomostowego i łączącego. Bariery występowały częściej w przypadku współpracy międzynarodowej. Były to wysokie koszty związane ze współpracą oraz uwarunkowania prawne i wymogi formalne występujące w różnych krajach.

  Antoci Angelo, Fabio Sabatini, Mauro Sodini. 2009. Fragility of social capital. Siena: University of Siena.

  Fukuyama Francis. 2003. Kapitał społeczny. [W] Kultura ma znaczenie (Social capital. [In] Culture matters), ed. L. E. Harrisom, S. P. Huntington, 169-187. Poznań: Zysk i S-ka.

  Grootaert Christiaan, Thierry Van Bastelaer. 2002. Conclusion: Measuring impact and drawing policyimplications. [In] The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment, ed. Ch. Grootaert, T. Van Bastelaer, 341-350. Cambridge: University Press.

  Kaasa Anneli, Eve Parts. 2007. Individual – level determinants of social capital in Europe: DifferencesBetween Country Groups. Tartu: Tartu University Press.

  Kłodziński Marek. 2003. Kapitał społeczny jako podstawowy czynnik różnicujący stopień rozwoju gospodarczo-społecznego gmin wiejskich. [W] Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne. Tom I (Social capital as a basic factor differentiating the level of economic and social development ofrural communes. [In] Local development strategies. Institutional aspects, Vol. 1), ed. M. Adamowicz,161-169. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Krishna Anirudh, Norman Uphoff. 2002. Mapping and measuring social capital trough assessment of collectiveaction to conserve and develop watersheds in Rajasthan, India. [In] The Role of Social Capitalin Development. An Empirical Assessment, ed. C. Grootaert, T. Van Bastelaer, 85-124. Cambridge:University Press.

  Ledzion Bartosz, Izabela Grabowska, Tomasz Kupiec, Adam Płoszaj, Łukasz Widła-Domaradzki, AgnieszkaWojewódzka-Wiewiórska, Agata Rauzer, Dominika Wójtowicz. 2016. Ocena wpływu PROW 2007-2013 na jakość życia na obszarach wiejskich z uwzględnieniem podejścia LEADER (Assessment ofthe RDP 2007-2013 impact on the quality of life in rural areas, including the LEADER approach). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2017. Dane Agencji Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa dotyczące wdrażania osi 4 PROW 2007-2013 według stanu na 31.12.2015 (Dataof the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture regarding the implementation ofaxis 4 of RDP 2007-2013 as of 31/12/2015).

  Skawińska Eulalia (ed.). 2012. Kapitał społeczny w rozwoju regionu (Social capital in the developmentof the region). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Wojewódzka-Wiewiórska Agnieszka. 2011a. Determinants of rural areas development in the theory. [In]Development prospects of rural areas lagging behind in the CEE Region, 186-192. Godollo, Hungary:Szent Istvan University.

  Wojewódzka-Wiewiórska Agnieszka. 2011b. Social capital as an endogenous factor of local development. Roczniki Naukowe SERiA XIII (6): 255-259.

  Wojewódzka-Wiewiórska Agnieszka. 2015. Structural dimension of social capital in Poland. Urban versusrural areas. [In] Proceedings of the 7th International Scientific Conference „Rural Development”, ed. A. Raupelienė, 1-6. Kowno: Aleksandras Stulginskis University.

 33. Danuta Zawadzka, Ewa Szafraniec-Siluta 223-229 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 5

  dr hab. Danuta Zawadzka, prof. nadzw. PK (orcid.org/0000-0001-9353-5941)
  dr Ewa Szafraniec-Siluta (orcid.org/0000-0001-8168-4325)
  Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
  tel. (94) 343 92 16, 343 91 64
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.6241
  przedsiębiorstwa rolnicze, przychody z całokształtu działalności, wskaźniki rentowności obrotu netto
  G32, Q14
  pl

  Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce charakteryzuje wzrost, a jeśli tak, to czy jest on zbieżny z tendencjami zbliżonymi do przedsiębiorstw ogółem, czy istotnie się różni. Badania przeprowadzono, wykorzystując dane publikowane przez GUS w Bilansowych wynikach finansowych podmiotów gospodarczych. Przyjęto, że miernikiem wzrostu są przychody z całokształtu działalności w latach 2006-2015. Uzupełniająco dokonano oceny wskaźników rentowności obrotu netto.

  Czerwińska-Lubszczyk Agnieszka, Anna Michna, Anna Męczyńska. 2013. Determinanty rozwoju małych iśrednich przedsiębiorstw sektora budowlanego (The determinants small and medium-sized enterprisesof construction industry). Zarządzanie i Finanse 11 (4): 67-79.

  Davidson Per, Leona Achtenhagen, Lucia Naldi. 2010. Small firm growth. Foundations and Trends inEntrepreneurship 6 (2): 69-166.

  Delmar Frédéric. 1997. Measuring growth: Methodological considerations and empirical results. [In]Entrepreneurship and SME research: On its way to the next millennium, ed. R. Donckels, A. MiettinenAldershot, 190-216. Aldershot, England: Ashgate.

  Gabrusewicz Wiktor. 1992. Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej(The development of industrial enterprises and its assessment in the market economy). ZeszytyNaukowe. Seria II Prace Doktorskie i Habilitacyjne 120: 30-32.

  GUS. 2007-2016. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006, …, 2015 roku (Balancesheet financial results of business entities in 2006, ..., 2015). Warszawa: GUS.

  Kurczewska Agnieszka. 2008. Problemy pomiaru wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw. [W] Problemyekonomii i polityki gospodarczej (Problems measuring the growth of small and medium enterprises. [In] Problems of economics and economic policy), ed. Grażyna Maniak, 119-126. Szczecin:Uniwersytet Szczeciński.

  Sierpińska Maria, Tomasz Jachna. 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych (Evaluationof the company according to global standards). Warszawa: PWN.

  Skalik Jan. 2012. Aktywizacja potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa. [W] Determinanty potencjału rozwojowego organizacji (Activation of the company’s development potential. [In] Determinants of organizational development potential), ed. A. Stabryła, K. Woźniak, 13-14. Kraków: WydawnictwoMFiles.pl.

  Szczepaniak Iwona. 2007. Czynniki i uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. (Factors and background for the development of small and medium enterprises (SME’s) in knowledge-based economy) Nierówności Społeczne a WzrostGospodarczy 10: 573-583.

  Wyrwicka Magdalena K. 2003. Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa (Endogenous organizational premises for company development). Poznań: Wydawnictwo PolitechnikiPoznańskiej.

  Wyrwicka Magdalena K., Dorota Jaźwińska. 2014. Percepcja uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw(Perception of enterprise development conditions). Economics and Management 2: 259-275.