1. PŁEĆ NABYWCY A WPŁYW DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA PROCES WYBORU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
 2. INSTRUMENTY POLITYKI SPÓJNOŚCI W PROCESIE KREACJI PROŚRODOWISKOWYCH FUNKCJI OBSZARÓW WIEJSKICH
 3. KOSZTY UPRAWY ZIEMNIAKÓW JADALNYCH ODMIANY VINETA
 4. PROCESY KONCENTRACJI GRUNTÓW ROLNYCH Z ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA NA DOLNYM ŚLĄSKU
 5. WYBRANE PROBLEMY ZRÓWNOWAŻONEJ INTENSYFIKACJI ROLNICTWA NA PRZYKŁADZIE BADAŃ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
 6. ZMIANY NA RYNKU TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH W POLSCE W LATACH 2001-2016
 7. EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARSTW RODZINNYCH UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W ZALEŻNOŚCI OD CYKLU PRODUKCJI
 8. INNOWACYJNOŚĆ W TURYSTYCE WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYCE
 9. OCENA PROCESÓW KONCENTRACJI STRUKTUR PODMIOTOWYCH W BRANŻACH PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO W POLSCE
 10. WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI W DOŚWIADCZENIACH FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO „ROZWÓJ TURYSTYKI W MAŁOPOLSCE”
 11. PRZETWARZANIE AGROODPADÓW W ŚWIETLE GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
 12. PRODUKTYWNOŚĆ CZYNNIKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH OGRODNICZYCH W POLSCE W LATACH 2004-2014
 13. FUNKCJONOWANIE ZAOPATRZENIA I ZBYTU W OBSZARZE TOWAROWEJ PRODUKCJI ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
 14. WYKORZYSTANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH A ZATRUDNIENIE
 15. KONKURENCYJNOŚĆ OPODATKOWANIA ROLNICTWA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
 16. DODAWANIE WARTOŚCI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW ŻYWNOŚCI – STUDIUM PRZYPADKU
 17. DOCHODOWOŚĆ GOSPODARSTW UJĘTYCH W FADN Z REGIONU MAZOWSZE I PODLASIE W 2014 ROKU
 18. ROZWÓJ PRODUKCJI OWOCÓW W POLSCE A CENY SKUPU OWOCÓW DO PRZETWÓRSTWA
 19. POSTAWY I OPINIE WŁAŚCICIELI WINNIC W POLSCE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNESOWYM I INSTYTUCJONALNYM
 20. ZNACZENIE UNII BANKOWEJ DLA STABILNOŚCI SEKTORA FINANSOWEGO W STREFIE EURO
 21. WYNIKI PRODUKCYJNE I EKONOMICZNE GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W UPRAWACH POLOWYCH
 22. SPRZEDAŻ ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
 23. STANDARD JAKOŚCI W TURYSTYCE WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYCE W POLSCE I NA UKRAINIE W OPINII POTENCJALNYCH KLIENTÓW
 24. DOBROSTAN ZWIERZĄT JAKO DOBRO PUBLICZNE W OCENIE MIESZKAŃCÓW POLSKI
 25. DYSTRYBUCJA PIWA W MIKRO I MAŁYCH BROWARACH W POLSCE
 26. PERSPEKTYWY WZROSTU INNOWACYJNOŚCI PODLASKICH FIRM Z SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
 27. PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU LEŚNEGO W GMINACH WIEJSKICH W POLSCE
 28. BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENTÓW PRODUKTU TRADYCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE OSCYPKA
 29. KIERUNEK ROZWOJU AGROBIZNESU W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 30. WPŁYW ZRÓŻNICOWANEJ TECHNIKI ODCHWASZCZANIA I STOSOWANIA BIOSTYMULATORÓW NA EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNĄ UPRAWY ZIEMNIAKÓW JADALNYCH
 31. RYNEK FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ ROZMNAŻANIEM ROŚLIN W POLSCE
 32. ANALIZA REALIZACJI PROGRAMU „MŁODY ROLNIK” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LATACH 2007-2016
 33. KONDYCJA EKONOMICZNA GOSPODARSTW RODZINNYCH PRODUKUJĄCYCH MLEKO
 34. WYZWANIA DEMOGRAFICZNE PERYFERYJNYCH OBSZARÓW WIEJSKICH
 35. UWARUNKOWANIA REGIONALNEGO ZRÓŻNICOWANIA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW ROLNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE W POLSCE
 1. Marek Angowski 11-18 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr Marek Angowski (orcid.org/0000-0003-1669-5073)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Katedra Zarządzania i Marketingu
  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7892
  zachowania nabywców, produkty żywnościowe, promocja, płeć
  D12, M30
  pl

  Celem przedstawionych rozważań i analiz jest przybliżenie znaczenia płci w kształtowaniu zachowań nabywców w procesie decyzyjnym. Głównym celem badawczym była ocena wpływu działań promocyjnych na kształtowanie się procesu zakupowego konsumentów na rynku wybranych produktów żywnościowych Część badawczą opracowano na podstawie wyników badań sondażowych, które zostały przeprowadzone w 2016 roku na grupie 486 konsumentów żywności, przy zastosowaniu metody doboru celowego. Z badań wynika, że znaczenie poszczególnych działań promocyjnych w procesie zakupowym badanych konsumentów było różne w zależności od płci. Z analiz statystycznych wynika, że różnice te nie były duże. Na podstawie odpowiedzi respondentów można zauważyć, że mężczyźni byli znacznie bardziej wrażliwi na działania promocyjne w swoich decyzjach związanych z wyborem produktu. Najbardziej zróżnicowani w ocenie wpływu reklamy ze względu na płeć byli badani respondenci w grupie nabywców owoców i warzyw oraz produktów mleczarskich, a najmniej nabywcy produktów mięsnych.

  Angowski Marek, Katarzyna Domańska, Agnieszka Komor. 2016. Miejsca zakupu żywności – wybory młodych konsumentów (Food shopping places-young consumers choices). Roczniki Naukowe SERiAXVIII (6):11-16.

  Brandys Joanna, Magdalena Kowalska-Musiał. 2014. Marketing zorientowany na mężczyzn – założenia,uwarunkowania (Male-oriented marketing – assumptions and conditions). Zeszyt Naukowy. WyższaSzkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 31: 1-10.

  Byrne Kaileigh, Darrell Worthy. 2015. Gender differences in reward sensitivity and information processingduring decision-making. Journal of Risk and Uncertainty 50: 55-71.

  Deluga Włodzimierz. 2015. Miejsce gender marketingu w postępowaniu nabywców na rynku dóbr szybkozbywalnych (Place of gender marketing in behaviors of customers on the fast moving customer marketof goods). Problemy Profesjologii 1: 55-64.

  Górska-Warsewicz Hanna, Monika Świątkowska, Karol Krajewski. 2013. Marketing żywności (Foodmarketing). Warszawa: Wolters Kluwer.

  Jasiulewicz Anna. 2010. Płeć a zachowania konsumentów na rynku. Marketing skierowany na płeć(Gender and consumers behaviour on the market. Marketing directed on gender). Roczniki NaukoweSERiA XII (4): 125-130.

  Jaska Ewa. 2014. Wpływ reklamy na postawy konsumentów jako element budowania przewagi konkurencyjnejprzedsiębiorstwa (Impact of advertising on consumers’ attitudes as an element of buildingthe enterprise’s competitive advantage). Handel Wewnętrzny 1 (354): 120-130.

  Kicińska Joanna. 2010. Ekonomiczne i marketingowe determinanty rynkowych zachowań młodych konsumentów(The influence of economic and marketing factors on market behaviour of young consumers).

  Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (16):73-83.

  Kieżel Ewa, Sławomir Smyczek. 2012. Zachowania kobiet na rynku usług finansowych – nowe zjawiska,tendencje (Women’s behavior on the financial services market – new phenomena, trends). Konsumpcjai Rozwój 1 (2): 36-46.

  Kowalczuk Iwona. 2016. Preferencje konsumentów w zakresie sprzedaży żywności (Consumer preferences for sales promotion in the food market). Handel Wewnętrzny 2 (361): 241-252.

  Kozielski Robert. 2015. Płeć psychologiczna konsumentów a preferowane metody komunikacji rynkowej(Psychological sex of consumers and the preferred methods of market communication). HandelWewnętrzny 4 (357): 232-242.

  Łodziana-Grabowska Joanna. 2016. Wpływ promocji na zachowania konsumenckie (Impact of promotionon consumer behaviour). Marketing i Rynek 2: 20-31.

  Małys-Kaleta Agata. 2015. Płeć, gender i marketing a zachowania konsumentów w ujęciu kulturowym(Sex, gender and marketing and consumer behaviour in the cultural approach). Handel Wewnętrzny4 (357): 276-285.

  Niedzielska Anna. 2015 Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów na podstawie badań (Gender marketing in the awareness of a selected group of young customers on the basis of research). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 38 (865): 139-148.

  Nowacki Filip. 2014. Marketing 4.0 – nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta(Marketing 4.0 – the new concept facing transformation of the modern consume). Marketing i Rynek6: 11-19.

  Nowacki Robert. 2013. Percepcja przekazów reklamowych i jej wpływ na zachowania konsumentów w pierwszej dekadzie XXI wieku (Perception of advertising messages and its impact on consumers’ behavior in the first decade of the 21st century). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ProblemyZarządzania, Finansów i Marketingu 22 (777): 403-416.

  Piersiala Luiza. 2014. Strategie zakupowe konsumentów uwarunkowane płcią (Gender – influenced consumer strategies). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 68: 93-102.

  Pikuła-Małachowska Joanna. 2015. Zachowania konsumpcyjne kobiet przez pryzmat zmian zachodzącychw otoczeniu marketingowym (Female consumer behavior in the context of changes occurringin marketing environment). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania,Finansów i Marketingu 38 (865): 67-75.

  Popyrina Veronika. 2015. Men and women watching and reading: Gender and information processing opportunity effects in advertising. Journal of Marketing Communications 21 (2): 125-144.

  Rogala Anna. 2015. Role i aktywność konsumentów w społeczeństwie sieciowym w ramach komunikacji marketingowej na rynku żywności (High quality of life as a top priority of corporate social responsibility). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 414: 61-74.

  Tannenbaum Cara, Lorraine Greaves, Ian Graham. 2016. Why sex and gender matter in implementation research. BMC Medical Research Methodology 16 (145): 1-9.

  Wasilewska Ewa. 2011. Płeć kulturowa a zachowania konsumenckie (Gender and consumer behaviour). Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 52: 136-146.

 2. Katarzyna Bańkowska 19-24 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr inż. Katarzyna Bańkowska (orcid.org/0000-0002-8932-0136)
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
  Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7893
  funkcje obszarów wiejskich, ochrona środowiska naturalnego, polityka spójności, rozwój obszarów wiejskich
  R58, R51
  pl

  Celem badań było zdiagnozowanie dostępności środków polityki spójności dedykowanych ochronie środowiska na poziomie województw obszarom wiejskim. Artykuł stanowi syntetyczne podsumowanie analizy regionalnych programów operacyjnych (RPO) pod kątem możliwości wykorzystania funduszy polityki spójności na wykreowanie bądź utrzymanie przyjaznych środowisku funkcji obszarów wiejskich. Zakres przestrzenny analizy dotyczył 16 województw. Analizie poddano dokumenty programowe perspektywy budżetowej 2014-2020 obowiązujące latem 2017 roku. Ocenie poddano poziom deklarowanej na obszary wiejskie alokacji funduszy oraz uszczegółowienia dotyczące zasad wyboru projektów i beneficjentów, w tym preferencji dla działań na obszarach wiejskich. Deklaratywny poziom alokacji środków na działania wspierające prośrodowiskowe funkcje obszarów wiejskich można ocenić jako relatywnie wysoki. Szczegółowe zapisy dokumentów programowych wskazują jednak na ograniczoną praktyczną dostępność tych funduszy dla obszarów pozamiejskich.

  Bańkowska Katarzyna. 2015. Pakiet klimatyczno-energetyczny determinantem przeobrażeń obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA 17 (4): 16-20.

  Bańkowska Katarzyna. 2017. Endogeniczny potencjał kreacji prośrodowiskowych funkcji obszarów wiejskich – próbaoceny w oparciu o bazę Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju GUS. Studia Obszarów Wiejskich. Środowiskowei Kulturowe Zasoby Obszarów Wiejskich 45: 21-41.

  Dłuski Sebastian. 2013. Zmiany w systemie realizacji polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Przegląd Europejski 2: 73-85.

  Herodowicz Tomasz. 2014. Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 naprzykładzie Poznania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 27: 81-99.

  Herodowicz Tomasz. 2016. Interwencja środowiskowa polityki spójności w Polsce – merytoryczne ukierunkowanie iregionalne zróżnicowanie. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 33: 95-116.

  KE (Komisja Europejska). 2010. Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającegowłączeniu społecznemu. KOM (2010) 2020 z 03.03.2010 (Europe 2020: A strategy for smart, sustainableand inclusive growth. COM (2010) 2020 of 03/03/2010). Brussels: European Commission.

  Legucka Danuta. 2011. Determinanty rozwoju obszarów wiejskich a polityka spójności UE (Determinants of RuralDevelopment and the European Union Cohesion Policy). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego weWrocławiu 227: 84-95.

  Lewandowski Radosław. 2008. Rola polityki spójności w promowaniu zintegrowanego podejścia do obszarów wiejskich. [W] Ocena komplementarności działań Polityki Spójności, Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej naobszarach wiejskich (The role of cohesion policy in promoting an integrated approach to rural areas. [In] Evaluation of complementarity of the activities of Cohesion Policy, Agricultural Policy and Common Fisheries Policy in ruralareas), ed. I. Jędrzejczyk, 54-68. Warszaw: Wydawnictwo SGGW.

  MIiR (Ministry of Infrastructure and Development). 2014. Umowa Partnerstwa 2014-2020. Wspólna Lista WskaźnikówKluczowych 2014-2020. Katalog definicji dla celów tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy techniczne (Partnership Agreement 2014-2020. Common list of key indicators 2014-2020. Catalog of definitions for thematic objectives financed from the European RegionalDevelopment Fund, the Cohesion Fund and technical assistance). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

  MIiR (Ministry of Infrastructure and Development). 2017. Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej2014-2020 (Partnership Agreement. Programming of the financial perspective 2014-2020). Warszawa:Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

  Oleszko-Kurzyna Bożena. 2010. Rozwój obszarów wiejskich jako priorytet wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej(The development of rural areas as a priority of the European Union’s Common Agricultural Policy). AnnalesUniversitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 44 (1): 103-117.

  Ptak Michał. 2015. Ochrona środowiska w ramach Polityki Spójności – ujęcie statystyczne (Environmental protectionin eu Cohesion Policy – a statistical approach). Ekonomia i Środowisko 4 (55): 53-63.

  RPO i SzOOP. Regionalne programy operacyjne oraz szczegółowe opisy osi priorytetowych na lata 2014-2020 (Regional operational programs and detailed descriptions of priority axes for the years 2014-2020).

  Szlachta Jacek. 2012. Strategia Europa 2020 a europejska polityka spójności po 2013 roku (Europe 2020 Strategy v. European Cohesion Policy after 2013). Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 88: 231-253.

 3. Alicja Baranowska, Krystyna Zarzecka 25-30 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr inż. Alicja Baranowska (orcid.org/0000-0003-0998-1944)
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
  Katedra Nauk Technicznych, Zakład Rolnictwa
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7894
  plon ziemniaków, koszty, nadwyżka bezpośrednia
  Q1, Q14
  pl

  Celem badań było określenie efektywności ekonomicznej uprawy ziemniaków jadalnych odmiany Vineta, uprawianych na glebie lekkiej na podstawie standardowej nadwyżki bezpośredniej – SGM (Standard Gross Margin). Eksperyment prowadzono na plantacji produkcyjnej o powierzchni 1,7 ha, zlokalizowanej w województwie lubelskim. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że produkcja ziemniaków jadalnych w latach 2015-2016 była opłacalna. Największy udział w strukturze poniesionych kosztów bezpośrednich stanowiły koszty: zakupu sadzeniaków (42,67%), specjalistyczne (33,90%), obornika (13,96%), następnie środków ochrony roślin (4,73%) oraz nawozów mineralnych (4,28%).

  Augustyńska-Grzymek Irena, Marcin Cholewa, Mariusz Dziewulski, Arkadiusz Orłowski, Aldona Skarżyńska,Izabela Ziętek, Krzysztof Zmarzłowski. 2009. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2008 roku (Production, costs and direct surplus of selected agricultural products in 2008). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Chotkowski Jacek. 2011. Koszty i opłacalność uprawy ziemniaków. Ziemniaki – cenne warzywo i nowoczesny biznes (Costs and profitability of potato cultivation. Potatoes – a valuable vegetable andmodern business). Agroserwis 3:18-21.

  Dzwonkowski Wiesław. 2014. Rynek ziemniaków. Rynek Rolny. Analizy. Tendencje. Oceny 1 (275): 21-24.

  Dzwonkowski Wiesław. 2017. Ewolucja produkcji ziemniaków w Polsce i UE (Evolution of PotatoProduction in Poland and the EU). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy RolnictwaŚwiatowego 17 (3): 71-80.

  Gołaś Zbigniew. 2016. Ekonomika, organizacja i sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych krajów UniiEuropejskiej ukierunkowanych na produkcję roślin okopowych (Economics, organization and incomesituation of EU countries’ farms focused on root crops production). Roczniki Naukowe EkonomiiRolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (1): 35-45.

  GreenBack Sp. z o.o. 2017. http://www.greenback.net.pl/rolnictwo-i-ogrodnictwo, access: 10.10.2017.

  GUS. 2017. Wyniki produkcji roślinnej w 2016 roku. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS.

  IHAR-PIB. 2015. Charakterystyka Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka (Characteristics of the NationalRegister of Potato Varieties). Wydanie XVIII. Jadwisin: IHAR-PIB.

  Nowacki Wojciech. 2009. Czynniki wpływające na opłacalność produkcji ziemniaka w Polsce (Factors influencing the profitability of potato cultivation in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XI (1): 320-323.

  Nowacki Wojciech. 2011. Systemy produkcji ziemniaka stosowane w kraju – ich wady i zalety (Potato production systems used in the country – their advantages and disadvantages). Wieś Jutra 1/2: 5-7.

  Nowacki Wojciech. 2015. Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce (Opportunities and threats ofpotato market in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 169-175.

  Nowacki Wojciech. 2016. Rynek ziemniaków jadalnych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju(Table potatoes market in Poland – current state and perspectives). Roczniki Naukowe SERiA XVIII(1): 196-201.

  Pawlak Jan. 2012. Kombajny do zbioru zbóż i roślin okopowych w rolnictwie polskim (Combine harvesters and root crop harvesters in the polish agriculture). Problemy Inżynierii Rolniczej. Problems ofAgricultural Engineering 4 (78): 45-55.

  Rembeza Jerzy. 2006. Efektywność ekonomiczna wybranych nakładów w produkcji ziemniaka (Economic efficiency of selected expenditures in potato production). Wieś Jutra 2: 30-31.

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Regulation of the Minister of Agriculture andRural Development of October 29, 2003 on specific requirements regarding the commercial quality of potatoes). Dz.U. 2003, nr 194, poz. 1899, 1900.

  Skarżyńska Aldona. 2010. Sezon sprzedaży ziemniaków jadalnych a opłacalność ich produkcji (Seasonof selling potatoes for human consumption in the context of profitability of their production). Journalof Agribusiness and Rural Development 2 (16): 111-123.

  Tuka Paulina. 2016. Zmiany powierzchni uprawy a opłacalność produkcji ziemniaków w Polsce (Changes inthe production area vs. profitability of potatoes in Poland). Roczniki NaukoweSERiA XVIII (3): 363-367US w Lublinie. 2017. Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w województwie lubelskim w 2016 roku (The resultant estimate of the main agricultural crops in the Lublin province in 2016). Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych.

  Wereszczaka Jacek, Jan Marczakiewicz. 2014. Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko. Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie ziemniaków z zastosowaniem innowacyjnych,naturalnych technologii (Sustainable agriculture and a healthy environment. Good practices and the role of beneficial microorganisms in potato cultivation using innovative, natural technologies). Warszawa: MRiRW, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

 4. Tomasz Berbeka 31-37 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr inż. Tomasz Berbeka (orcid.org/0000-0001-5148-8235)
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  Pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
  tel. (71) 320 17 76
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7895
  koncentracja ziemi, gospodarstwo rolne, struktura obszarowa
  Q15
  pl

  Celem badań była próba oceny poziomu koncentracji gruntów rolnych w gospodarstwach na Dolnym Śląsku. Głównym celem opracowania było określenie udziału ziemi państwowej w procesie jej rozdysponowania do gospodarstw rolnych. Przez długi okres ocena rozdysponowania ziemi państwowej była niewłaściwa z uwagi na odnoszenie się głównie do liczby rozdysponowanych działek ewidencyjnych. Badania wykazały, że zastosowanie do celów statystycznych oraz raportowania w ramach działalności Agencji Nieruchomości Rolnych jedynie liczby działek jest niewystarczające i nie oddaje poziomu procesów koncentracji gruntów rolnych w większych obszarowo jednostkach. Jedynie analiza materiałów archiwalnych (AWRSP, ANR) w kategorii kontrahent (wraz z nadanym numerem) pozwala na oszacowanie faktycznego stanu koncentracji ziemi pochodzącej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Główni beneficjenci zakupywanych i dzierżawionych gruntów rolnych dokonywali wielokrotnych transakcji w różnych latach, obejmujących najczęściej od kilku do kilkudziesięciu działek ewidencyjnych. Badania potwierdziły wysoki stopień koncentracji ziemi na Dolnym Śląsku.

  Czudec Adam. 2008. Czynniki kształtujące siłę ekonomiczną gospodarstw rolnych w regionie górskim(Economic position of agricultural agricultural farms in the mountain mountain region). ProblemyZagospodarowania Ziem Górskich 55: 9-18.

  Klepacki Bogdan. 1997. Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania (Production and economic adaptation of private farms to changes in farming conditions). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Klepacki Bogdan, Agata Żak. 2013. Przemiany agrarne na terenach polskich przed i po integracji z UniąEuropejską (Agrarian transformations in Polish areas before and after integration with the EuropeanUnion). Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (30): 95-113.

  Musiał Wiesław, Eugeniusz Otoliński. 2009. Rozważania nad potrzebą przemian gospodarstw rolniczych w regionach rozdrobnionych agrarnie (Deliberations on necessity of farms’ transformation in the region of fragmented agriculture). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 96 (4): 147-154.

  Parlament Europejski. 2017. Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? (2016/2141(INI) (Motionfor a European Parliament resolution on the state of play of farmland concentration in the EU: how tofacilitate the access to land for farmers),http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//ep//text+report+a8-2017-0119+0+doc+xml+v0//en.

  Procesy koncentracji gruntów rolnych z ZWRSP na Dolnym Śląsku 37Sikorska Alina. 2009. Instrumenty oddziaływania Państwa na kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce. Rola systemu ubezpieczenia społecznego rolników w kształtowaniu tej struktury (Instruments of state influence on shaping the area structure of farms in Poland. The role of the farmers’ social insurance system in shaping this structure). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z 30 kwietnia 2016 (Act on the suspension of the sale of real estate to the State TreasuryAgricultural Property Reserve and on the amendment of some acts from 30 April 2016). Dz.U. 2016.585,zmiana z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

  Wilkin Jerzy. 2014. Polska Wieś 2014, Raport o stanie wsi (Polish Countryside 2014. Report on the state of the village). Warszawa: SCHOLAR.

  Ziętara Wojciech. 2009. Uwarunkowania rozwoju gospodarstw wielkotowarowych w Polsce (Conditions for large scale farms development in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XI (1): 490-495.

 5. Anna Bisaga 38-44 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr Anna Bisaga
  Uniwersytet Opolski
  Wydział Ekonomiczny
  ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole
  tel. (77) 401 68-80
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7896
  zrównoważony rozwój, zrównoważona intensyfikacja rolnictwa, gospodarstwo rolne, regulacje środowiskowe, zarządzanie ryzykiem
  Q01, Q18, R11
  pl

  Celem opracowania jest identyfikacja problemów związanych z wdrażaniem w gospodarstwach rolnych województwa opolskiego strategii zrównoważonej intensyfikacji. Materiał pierwotny do badań zebrano w 2014 roku metodą wywiadu kwestionariuszowego w 100 celowo dobranych gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 10 ha UR w subregionach reprezentatywnych dla rolnictwa regionu. Na podstawie badań stwierdzono, że rolnicy najczęściej wybierają trajektorię rozwojową, polegającą na powiększaniu areału posiadanej ziemi, przy jednoczesnym dostarczaniu dodatkowych usług środowiskowych. W opinii badanych rolników regulowana normami środowiskowymi intensyfikacja produkcji rodzi potrzebę ciągłego uczenia się oraz optymalizacji technologicznych możliwości specjalizacji. Badania potwierdziły też gotowość rolników do udziału w instytucjach zarządzania ryzykiem, głównie w funduszu ubezpieczeń wzajemnych na wypadek klęsk żywiołowych.

  Bisaga Anna. 2015. Modernizacja ekologiczna towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego(Ecological modernization of agricultural merchandise farms in Opole Region), Roczniki NaukoweSERiA XVII (6): 32-37.

  Buckwell Allan et al. 2014. Sustainable intensification of European agriculture. A review sponsored bythe RISE Foundation. Brussels: RISE.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework fora Community action on the sustainable use of pesticides). Dz.Urz. UE L 309/71.

  Franks Jeremy R. 2014. Sustainable Intensification: A UK Perspective. Food Policy 47: 71-80.

  Krasowicz Stanisław. 2009. Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa a możliwości wdrażania polityk wspólnotowych (Regional differentiation of agriculture in Poland and possibilities for the implementation of community policies). Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse iMarketing 1 (50): 21-31.

  Kulawik Jacek. 2015. Wybrane problemy rolnictwa światowego (Selected problems of world agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (344): 19-47.

  Majchrzak Adam. 2015. Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej (Agricultural land in the European Union in the conditions of the evolution of the common agricultural policy). Warszawa: PWN.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2012. Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017 (National action plan to reduce the risk associated with the use of plant protection products). Warszawa: MinisterstwoRolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Poczta Walenty, Natalia Bartkowiak. 2012. Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce (Regional differentiation of agriculture in Poland), Journal of Agribusiness and Rural Development 1: 95-109.

  Zegar Józef S. 2014. Zrównoważenie rolnictwa woj. opolskiego na tle kraju (Balancing the agriculture of the Opolskie voivodship against the background of the country). Studia KPZK PAN 154: 83-100.

 6. Magdalena Renata Bodył 45-50 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr inż. Magdalena Renata Bodył (orcid.org/0000-0002-6491-961X)
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7898
  tytoń, wyroby tytoniowe, przemysł tytoniowy, uprawa tytoniu, papierosy
  Q13
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących w Polsce w produkcji tytoniu i wyrobów tytoniowych. Polska jest 25. producentem tytoniu na świecie i 4. w Unii Europejskiej, a także czołowym producentem wyrobów tytoniowych w Europie. Krajowy rynek tytoniu i wyrobów tytoniowych podlegał intensywnym przemianom. W ostatnich latach największy wpływ na funkcjonowanie rynku tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym okresie miała integracja Polski z UE oraz reforma +ej polityki rolnej, prowadząca do likwidacji bezpośredniego wsparcia produkcji tytoniu oraz systematyczne zaostrzanie polityki społecznej zniechęcającej do palenia papierosów. Pracochłonność uprawy tytoniu i wysokie koszty pracy sprawiają, że produkcja tytoniu w Europie jest mało konkurencyjna w stosunku do krajów rozwijających się, dysponujących wysokimi zasobami siły roboczej i sprzyjającymi warunkami klimatycznymi. Przetwórstwo tytoniu w Polsce jest w dużym stopniu uzależnione od importu surowca i nastawione jest na eksport wyrobów tytoniowych.

  Bodył Magdalena. 2017. Handel zagraniczny tytoniem i wyrobami tytoniowymi (Foreign trade in tobaccoand tobacco products). Rynek Wyrobów Tytoniowych. Stan i Perspektywy 5: 20-26.

  Eriksen Michael, Judith Mackay, NeilSchluger, Farhad Islami Gomeshtapeh, Jeffrey Drope. 2015. TheTobacco atlas. Atlanta: American Cancer Society.

  EUROSTAT. 2017. Database http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_sk1e-&lang=enFAOSTAT. Database FAO. http://www.fao.org/faostat/en/data/QC, dostęp czerwiec 2017.

  GUS. 2000-2015. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej (Statistical Yearbook of the Republic ofPoland). Warszawa: GUS.

  GUS. 2000-2016. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.

  GUS. 2005-2016. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów (Land use and sown area). Warszawa:GUS.

  Gwiazdowski Robert, Andrzej Barna, Marek Wepa, Renata Marchewka. 2013. Skutki wdrożenia dyrektywy tytoniowej (The effects of the implementation of the tobacco directive). Warszawa: Centrum im. Adama Smitha.

  Łopaciuk Wiesław. 2017. Ogólna ocena handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi (Overall rating of foreign trade in agri-food products). Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi45: 7-16.

  Mieszkowska Lucyna. 2017. Światowy rynek tytoniu i wyrobów tytoniowych (The global market for tobacco and tobacco products). Rynek Wyrobów Tytoniowych. Stan i Perspektywy 5: 6-14.

  MF (Ministry of Finance). 2017. Bazy danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej CAAC (Databaseof the CAAC Customs Analytical Center). Warszawa: Ministerstwo Finansów.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2014. Rejestr producentów wyrobów tytoniowych(Register of producers of tobacco products). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,https://bip.minrol.gov.pl/Rejestry-i-Wykazy/Rejestry/Rejestr-producentow-wyrobow-tytoniowych2,dostęp czerwiec 2017.

 7. Anna Borecka, Jerzy Cieślik 51-55 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr inż. Anna Borecka (orcid.org/0000-0002-3908-3398)
  Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Systemów i Środowiska Produkcji
  ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7899
  produkcja świń, gospodarstwa rodzinne, system produkcji, efektywność
  O12, O13, Q01, Q12
  pl

  Celem artykułu jest określenie efektywności ekonomicznej, produkcyjnej i technicznej gospodarstw rodzinnych utrzymujących świnie. Badania przeprowadzono w 40 gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego (20 gospodarstw produkowało tuczniki w cyklu zamkniętym oraz 20 w cyklu otwartym). Porównano dwie grupy gospodarstw utrzymujących świnie z zakresu wskaźników produkcyjnych oraz ekonomicznych. Stwierdzono, że w gospodarstwach produkujących tuczniki w cyklu otwartym odnotowano wyższy dochód z działalności w przeliczeniu na 1 kg żywca wieprzowego oraz wyższy wskaźnik efektywności względnej w porównaniu z gospodarstwami produkującymi tuczniki w cyklu zamkniętym.

  Borecka Anna. 2016. Produkcja świń w gospodarstwach rodzinnych w warunkach zrównoważonego rozwoju (Pork production on family farms under the conditions of sustainable development). RocznikiNaukowe SERiA XVIII (6): 17-21.

  Czyżewski Andrzej, Katarzyna Smędzik. 2010: Efektywność techniczna i środowiskowa gospodarstw rolnych w Polsce według ich typów i klas wielkości w latach 2006-2008 (Technical and environmental efficiency of farms in Poland in 2006-2008, according to their types and sizes). Roczniki NaukRolniczych. Seria G 97 (3): 61-71.

  Poczta Walenty, Natalia Bartkowiak. 2012. Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce (Regional differentiation of agriculture in Poland). Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (23): 95-109.

  Stępień Sebastian. 2006. Optymalna skala produkcji żywca wieprzowego w aspekcie zrównoważonego rozwoju rynku (Optimal scale of pork production in the aspect of sustainable market development). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo LXXXVII (540): 501-507.

  Stępień Sebastian. 2011. Mikroekonomiczne determinanty opłacalności produkcji żywca wieprzowegow Polsce (Pork market in the world under conditions of globalization). Roczniki Naukowe SERiAXIII (3): 47-64.

  Szymańska Elżbieta. 2009. Zastosowanie metody DEA do badania efektywności gospodarstw trzodowych(The DEA method application for examining the effectiveness of pigs households). Journal ofAgribusiness and Rural Develpoment 2 (12): 249-255.

  Szymańska Elżbieta. 2013: Znaczenie chowu trzody chlewnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich (Importance of pig breeding in sustainable rural development). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stietinensis. Oeconomica 299 (70): 225-236.

 8. Agnieszka Brelik 56-61 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  Dr hab. Agnieszka Brelik (orcid.org/0000-0003-0199-2040)
  West Pomeranian University of Technology Szczecin
  Żołnierska Str. 47, 71-210 Szczecin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7900
  agroturystyka, turystyka wiejska, innowacyjność, rozwój
  E62
  en

  Celem artykułu jest identyfikacja podstawowej problematyki elektromobliności dla rozwoju i innowacyjności agroturystyki i turystki wiejskiej. Na obecnym etapie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oczywiste jest stwierdzenie, że zjawisko elektromobilności może być kluczem do rozwoju i innowacyjności. Wniosek ten motywowany jest zarówno przesłankami natury ekonomicznej, jak i organizacyjnej. Jak powszechnie wiadomo, elektryczne pojazdy turystyczne znajdują coraz to szersze zastosowanie we wszystkich znanych formach i rodzajach turystyki. Ich ekologiczny charakter eksploatacji znajduje swój bezpośredni wymiar we wzroście atrakcyjności turystycznej danych regionów, w których pojazdy te znalazły swoje praktyczne zastosowanie. W związku z tym, proces elektryfikacji polskiej agroturystyki i turystyki wiejskiej z pewnością zasługuje na szersze omówienie w kontekście promowanego przez rząd Polski Planu rozwoju elektromobilności, który ma także objąć swoim zasięgiem poza obszarami metropolitalnymi, obszary wiejskie.

  Arrow Kenneth. 1962. Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. The Rate andDirection of Inventive Activity: Economic and Social Factors. Princeton: Princeton University Press.

  Aghion Philippe, Peter Howitt. 1994. A model of growth through creative destruction. Econometrica 60(2): 323-351.

  Dixit Avinash, Joseph Stiglitz. 1977. Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity. AmericanEconomic Review LXVII: 297-308.

  Gilbert Richard, David Newbery. 1982. Preemptive Patenting and the Persistence of Monopoly. AmericanEconomic Review LXXII: 514-526.

  Goranczewski Bolesław, Daniel Puciato. 2010. Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych (The use of SWOT analysis in the formulation of tourism development strategies in reception areas). Turyzm 20 (2): 45-55.

  Grossman Gene M., Elhanan Helpman. 1994. Endogenous innovation in the theory of growth. Journal of Economic Perspectives 8 (1): 23-44.

  Januszewska Małgorzata. 2008. Innowacyjność a konkurencyjność gospodarki turystycznej (Innovation vs. competitiveness of tourist economy). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu29: 68-77.

  Krawczyk-Sokołowska Izabela. 2011. Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwie a zrównoważony rozwój (Financing corporate innovation and sustained development). Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 105: 138-154.

  Lewicki Wojciech, Agnieszka Brelik 2017. Elektromobilność jako klucz do rozwoju i innowacyjności agroturystyki i turystyki wiejskiej. [W] Agroturystyka w teorii i praktyce (Electromobility as the key to the development and innovation of agritourism and rural tourism. [In] Agritourism in theory and practice), ed. J. Uglis, A. Jęczmyk, 25-42. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego wPoznaniu.

  Lichniak Irena. 2011. Cechy podmiotu innowacyjnego. Region innowacyjny. [W] Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007 (Features of the innovative entity. Innovative region. [In] Innovation as a factor in the growth of investment attractiveness of Polish regions in 2002-2007), ed. H. Godlewska-Majkowska, 14-16. Warszawa: SGH.

  MSiT (Ministerstwo Sportu i Turystyki). 2016. Plan rozwoju turystyki do roku 2020 (Tourism development plan until 2020). Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki.

  Nuszkiewicz Krzysztof, Michał Roman. 2013. Innowacje w rozwoju turystyki (Innovations in the developmentof tourism). Golądkowo: Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

  Obi Pat, Robert. L. Martin, Greg C. Obi. 2016. Tourism: the untapped goldmine in the gold coast” Tourismand Hospitality Management 22 (1): 17-28.

  Olearnik Janusz. 2013. Tourism product of the region – marketing approach. [W] Tourism role in the regional economy. Regional tourism product – theory and practice, ed. J. Wyrzykowski, J. Marak,88-97. Wrocław: University of Business in Wrocław.

  Porter Michael E. 1991. America’s green Strategy. Scientific American 254 (4): 168.

  Przeorek-Smyka Renata. 2008. Wybrane źródła finansowania innowacji w przedsiębiorstwach turystycznychw Polsce (Selected sources of financing innovations in tourist enterprises in Poland). PraceNaukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 29: 129-137.

  Puciato Daniel, Barbara Woś. 2011. Innowacje jako forma wzbogacenia oferty wybranych gospodarstw agroturystycznych w górach świętokrzyskich (Innovation as a form enriching offers of selected agrotourist farms in the Saint Cross Mountains). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 288 (64): 113-124.

  Romer Paul M. 1990. Endogenous technological change. Journal of Political Economy 98 (5): 71-102.

  Sikora Jan. 2008. Innowacyjność w agroturystyce polskiej – teoria i praktyka. [W] Innowacje w rozwoju turystyki (Innovation in Polish agritourism – theory and practice. [In] Innovations in the development of tourism). Białystok: Politechnika Białostocka.

 9. Piotr Chechelski 62-67 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr hab. Piotr Chechelski, prof. IERiGŻ-PIB (orcid.org/0000-0002-1600-129X)
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7901
  małe, średnie, duże przedsiębiorstwa, koncentracja struktur podmiotowych
  Q12, Q13, Q18
  pl

  Celem artykułu jest ocena poziomu i kierunków zmian struktur podmiotowych przetwórstwa produktów zwierzęcych w przemyśle spożywczym w Polsce w latach 2004-2015. Porównano zmiany struktur podmiotowych przemysłu spożywczego w Polsce i Unii Europejskiej. Zaprezentowano także zmiany udziału poszczególnych grup przedsiębiorstw zarówno w całkowitej liczbie podmiotów, przeciętnym zatrudnieniu, jak i w wartości produkcji sprzedanej oraz wpływ tych zmian na wydajność pracy w analizowanych grupach przedsiębiorstw. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że istotny wpływ na procesy koncentracji w branżach przetwórstwa produktów zwierzęcych miała integracja z UE i globalizacja (inwestycje w modernizację i dostosowanie produkcji do wymogów wspólnotowych). Proces zmian struktur podmiotowych w tym segmencie przebiegał szybciej niż w całym przemyśle spożywczym i był zróżnicowany branżowo. Poprawa wydajności pracy była efektem większej produkcji, przy względnie stabilnym zatrudnieniu, ale też wzrostu technicznego uzbrojenia pracy.

  Chechelski Piotr. 2017. Procesy koncentracji struktur podmiotów gospodarczych w branżach przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego w Polsce (Processes of concentration business entities in processing of plant-based products in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIX (1): 14-19.

  Drożdż Jadwiga, Robert Mroczek, Mirosława Tereszczuk. 2015. Rozwój przemysłu spożywczego w Polscei innych krajach Unii Europejskiej. [W] Przemiany strukturalne przemysłu spożywczego w Polsce i UEna tle wybranych elementów otoczenia zewnętrznego (The development of the food industry in Poland and other European Union countries. [In] Structural changes in the food industry in Poland and the EUagainst the background of selected elements of the external environment), ed. Robert Mroczek, 89-105. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Drożdż Jadwiga, Robert Mroczek. 2017. Stabilna, ale zróżnicowana branżowo sytuacja przemysłu spożywczego(Stable but diverse situation of sectors in food industry). Przemysł Spożywczy 71 (9): 6-11.

  GUS. 2004-2016. Rocznik statystyczny przemysłu (Statistical Yearbook industry). Warszawa: GUS.

  Tereszczuk Mirosława. 2013. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego. [W] Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (3) (The impact of CommonAgricultural Policy on the competitiveness of the Polish food industry. [In] Monitoring and assessment of competitiveness of Polish food producers (3), ed. Iwona Szczepaniak, 61-82. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Tubilewicz Adam. 2017. Pogoda dla dużych graczy (The weather for the big players). Rynek Spożywczy2: 66-67.

 10. Agnieszka Chęcińska-Zaucha, Zofia Gródek-Szostak, Luis Ochoa Siguencia 68-72 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr Zofia Gródek-Szostak (orcid.org/0000-0001-6283-6952)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
  ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  dr Agnieszka Chęcińska-Zaucha (orcid.org/0000-0003-2997-8486)
  Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
  Katedra Zarządzania Sportem i Turystyką
  ul. Mikołowska 72A, 40-001 Katowice
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7902
  innowacje, turystyka, pożyczka, wsparcie publiczne, rozwój turystyki
  D8, D81, D83, Q5, Q59
  pl

  Celem opracowania jest analiza uwarunkowań oraz efektów wsparcia rozwoju turystyki ze środków funduszu pożyczkowego. Szczegółowy cel pracy zakładał określenie poziomu przydatności wsparcia pożyczkowego dla rozwoju turystyki wiejskiej. Rozwój sektora turystyki odgrywa coraz ważniejszą rolę w społeczeństwie, a podkreślić należy, że nie jest ona jednorodną i zwartą dziedziną gospodarki, ale układem złożonym. Z kolei rozwój sektora funduszy pożyczkowych jest jednym z instrumentów realizacji polityki społeczno-gospodarczej kraju. Pozwala on na inwestowanie w obszarach, które są istotne z punktu widzenia społecznego i gospodarczego, a które ze względu na występujące na rynku różnorodne regulacje, wymogi czy przyjęte strategie działania mają utrudniony dostęp do źródeł zewnętrznego finansowania.

  Alińska Agnieszka, Maciej Gajewski, Marek Górecki, Maciej Kopytek, Marek Mika, Piotr Rogowiecki,Katarzyna Sabarańska, Jan Szczucki. 2014. Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce (Loan FundsMarket in Poland). Raport 2014. Warszawa: PZFP.

  Bąk-Filipek Ewa. 2010. Finansowanie turystyki w Polsce (Financing of tourism in Poland). Zeszyty NaukowePolityki Europejskie. Finanse i Marketing 4 (53): 204-213.

  Chęcińska-Zaucha Agnieszka, Zofia Gródek-Szostak. 2016. Zarządzanie i doskonalenie procesów biznesowych w turystyce. [W] Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami (Management andimprovement of business processes in tourism. [In] Process approach in managing organizations), ed. Patrycja Zwiech, 21-29. Szczecin: Zapol.

  Gródek-Szostak Zofia, Janusz Nesterak. 2017. Wybrane mechanizmy publicznego wsparcia rozwojuprojektów innowacyjnych. [W] Fìnansove zabezpečennâ rozvitku sub`êktìv pìdpriêmnictva realʹnogosektoru ekonomìki (Selected mechanisms of public support for the development of innovative projects. [In] Financed safe distribution of the agricultural subfund of the economics sector), 176-187. Černìgìv: ČNTU.

  Gródek-Szostak Zofia, Anna Szeląg-Sikora, Joanna Rorat. 2017. Znaczenie instytucjonalnego systemu wsparcia przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród kobiet na terenach wiejskich (na przykładziePunktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług) (The importance of the institutional supportsystem for entrepreneurship and self-employment among rural women (on the example of the NationalService Systems Advisory Points). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 1: 17-27.

  Matejun Marek. 2015. Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw– podejście strategiczne (Absorption of support in managing the development of micro, smalland medium enterprises – a strategic approach). Politechnika Łódzka. Zeszyty Naukowe 1194: 5-507.

  Szeląg-Sikora Anna, Zofia Gródek-Szostak, Michał Cupiał, Jakub Sikora. 2016. Rola usług doradczo--informacyjnych w rozwoju agrobiznesu (The role of consulting and information services in thedevelopment of agribusiness). Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 200-215.

  Szeląg-Sikora Anna, Zofia Gródek-Szostak, Jakub Sikora, Marcin Niemiec. 2017. Systemowe wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w doświadczeniach małopolskich przedsiębiorstw (System of supporting innovatives of agricultural and agricultural sectors under the experience of Małopolska enterprises). Roczniki Naukowe SERiA XIX (4): 207-212.

 11. Alina Dereszewska, Stanisław Cytawa 73-78 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr inż. Alina Dereszewska (orcid.org/0000-0003-0686-7177)
  Akademia Morska w Gdyni
  Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii
  ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
  tel. (58) 558 66 63
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7903
  odpady rolnicze, recykling organiczny, biogaz, oczyszczalnia ścieków
  Q29, Q53
  pl

  Omówiono metody postępowania z odpadami rolniczymi w kontekście zasady maksymalnego obiegu zamkniętego dla związków organicznych. Przedstawiono koncepcję regionalnej gospodarki agroodpadami z uwzględnieniem istniejących rozwiązań technologicznych, w tym biogazowni rolniczych oraz biogazowni zlokalizowanych przy oczyszczalniach ścieków. Oszacowano potencjał biogazowy dla odpadów rolniczych współ-fermentowanych z osadem wstępnym oczyszczalni ścieków. Przedstawiono obieg azotu, fosforu i węgla w biogazowni przy oczyszczalni ścieków. Określono stopień recyklingu organicznego tych pierwiastków.

  Błaszczyk-Pasteczka Agata, Witold Żukowski. 2007. Energetyczne wykorzystanie biogazu (Biogas useas an energy source). Czasopismo Techniczne. Chemia 1: 11-17.

  Daniel Zbigniew, Tadeusz Juliszewski, Zbigniew Kowalczyk, Mateusz Malinowski, Zygmunt Sobol,Paulina Wrona. 2012. Metoda szczegółowej klasyfikacji odpadów z sektora rolniczego i rolno-spożywczego(Metoda szczegółowej klasyfikacji odpadów z sektora rolniczegoi rolno-spożywczego). Infrastruktura i Ekologia Terenów 2 (4): 141-152.

  Dereszewska Alina, Renata Korzeniowska-Ginter. 2016. Ocena przydatności odpadów piekarskich do zintensyfikowania procesów fermentacji i denitryfikacji w komunalnej oczyszczalni ścieków (The evaluation of the bakery waste suitability for intensification of fermentation and denitrification processes in the municipal sewage treatment plant). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (4): 49-54.

  Goliński Paweł, Wojciech Jokś. 2007. Właściwości chemiczne i biologiczne traw a produkcja biogazu(Chemical and biological properties of grasses and biogas production). Łąkarstwo w Polsce 10: 37-47.

  KE (Komisja Europejska). 2015. Closing the loop. An EU action plan for the circular economy. Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM/2015/614 final. Brussels: EuropeanCommission.

  Szatkowska Beata, Bjarne Paulsrud, Andrzej Tonderski. 2014. Ocena potencjału biogazowego odpadów organicznych w województwie pomorskim. [W] Ekoenergetyka. Biogaz: badania, technologie, prawoi ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego (Assessment of biogas potential of organic waste in thePomeranian Voivodship. [In] Ecoenergy. Biogas: research, technologies, law and economics in theBaltic Sea region), ed. A. Cenian, J. Gołaszewski, T. Noch, 19-21. Gdańsk: Wydawnictwo GdańskiejSzkoły Wyższej.

  Ustawa o odpadach z 2001 roku (The Waste Act of 2001, consolidated text). Dz.U. 2010.185.1243, tekstjedn.

  Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (The Act of 10 July 2007 on fertilizers and fertilization). Dz.U. 2007. 147.1033 z późn. zm.

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (TheAct of 19 August 2011 amending the Act – Energy Law and some other acts.). Dz.U. 2011.205.1208.

 12. Tadeusz Filipiak 79-85 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr inż. Tadeusz Filipiak (orcid.org/0000-0002-9397-7595)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel. (22) 593 42 35
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7905
  produktywność czynników produkcji, gospodarstwa ogrodnicze, FADN
  Q12, D24
  pl

  Celem badań była ocena produktywności czynników produkcji w gospodarstwach ogrodniczych w Polsce w latach 2004-2014. Dokonano ogólnej charakterystyki gospodarstw ogrodniczych w Polsce, w tym określono produktywność pracy i kapitału, a także produktywność ziemi na 1 ha UR. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa zwiększała się o 6% średniorocznie w latach 2004-2014 i wynosiła w 2014 roku około 6 ha. Stwierdzono, że w gospodarstwach ogrodniczych produktywność wszystkich czynników produkcji w ujęciu nominalnym rosła. W ujęciu realnym produktywność pracy zmniejszyła się o około 16,6%, produktywność kapitału utrzymywała się na tym samym poziomie, natomiast produktywność ziemi zmniejszyła się o ponad 52,3%. Wartość produkcji na 1 AWU wynosiła w 2014 roku 81 tys. zł, na 1 ha 38 tys. zł, a na 1 zł majątku 0,38 zł. Obserwowane tendencje zmian w poziomie produktywności czynników i poziomie dochodu wskazują na to, że dla utrzymania żywotności ekonomicznej gospodarstw potrzebne jest zwiększanie skali produkcji, w tym powierzchni gospodarstw.

  Ball Eldon, Jean-Christophe Bureau, Richard Nehring, Agapi Somwaru. 1997. Agricultural Productivity revisited. American Journal of Agricultural Economics (79) 4: 1045-1063, http://www.jstor.org/stable/1244263.

  Baranyai Zsolt. 2008. Productivity and profitability in european agriculture especially in Hungary. Roczniki NaukoweSERiA XVI (1): 91-97.

  Czyżewski Andrzej, Jakub Staniszewski. 2016. Zastosowanie regresji panelowej dla oceny produktywności i dochodowości w rolnictwie krajów Unii Europejskiej po 2005 roku (The use of a panel regression for the assessment of productivity and profitability in the agriculture of the European Union countries after 2005). Roczniki EkonomiiRolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (3): 7-21.

  Filipiak Tadeusz. 2014a. Zmiany czynników produkcji a ich produktywność w gospodarstwach warzywniczych(Changes in the factors of production and productivity in vegetable farms). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3): 51-65.

  Filipiak Tadeusz. 2014b. Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z UniąEuropejską (Changes on the vegetable market and vegetable farms in Poland after integration with the European Union). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Fuglie Keith, Sun Wang, Eldon Ball (ed.). 2012. Productivity growth in agriculture: An international perspective. Oxfordshire, UK: CAB International, doi: http://dx.dooi.org/ 10.1079/9781845939212.0000.

  Grochowska Renata, Stanisław Mańko. 2014. Produktywność gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych krajów (The agricultural productivity of the Polish farms as compared to other countries). Zeszyty Naukowe SGGW wWarszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 14 (1): 25-33.

  Grontkowska Anna, Ludwik Wicki. 2015. Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze(Changes to the importance of agribusiness in the economy and its internal structure). Roczniki EkonomiiRolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 102 (3): 20-32.

  GUS 2015. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.

  Kasztelan Paweł. 2009. Substytucja czynników produkcji w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych(Substitution of production factors in the large scale agricultural companies). Roczniki Nauk Rolniczych. SeriaG 96 (3): 174-181.

  Krasowicz Stanisław, Jan Kuś. 2012. Przewidywane kierunki zmian w produkcji rolniczej w Polsce do roku 2020(Predicted directions of changes in agricultural production in Poland by 2020). Biuletyn Informacyjny PANOddział w Lublinie 17: 73-80.

  Mrówczyńska-Kamińska Aldona. 2012. Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w Polsce i Niemczech (Labour productivity in food economy in Poland and Germany). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju ObszarówWiejskich 99 (2): 68-76.

  Pawlak Jan. 2010. Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa (Role of mechanization in the development of agriculture). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 97 (2): 165-175.

  Rusielik Robert, Michał Świtłyk. 2009. Zmiany efektywności technicznej rolnictwa w Polsce w latach 1998-2006(Changes of technical efficiency of agriculture in Poland in the years 1998-2006). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 96 (3): 20-27.

  Stańko Stanisław. 2008: Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa (External conditions of development of Polishagriculture). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 94 (2): 65-79.

  Wicka Aleksandra (ed.). 2013. Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia(Factors and possibilities of risk reduction in crop production through insurance). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Wicki Ludwik. 2010. Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej (The effects of dissemination of biological progress in plant production). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Wicki Ludwik. 2012. Convergence of Labour Productivity in Agriculture in the European Union. Economic Science for Rural Development Conference Proceedings 27: 279-284.

  Wicki Ludwik. 2016. Zmiany produktywności czynników wytwórczych w polskim rolnictwie (Changes in factor productivity in Polish agriculture). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej116: 149-160.

 13. Joanna Florek, Dorota Czerwińska-Kayzer 86-91 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr Joanna Florek (orcid.org/0000-0002-2990-3348)
  dr Dorota Czerwińska-Kayzer (0000-0003-4352-3074)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Katedra Finansów i Rachunkowości
  60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
  tel. (61) 846 61 01, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7906
  organizacja rynku, informacja, rośliny strączkowe, środki produkcji
  Q12, Q13
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zmian na rynku rodzimych roślin strączkowych w zakresie funkcjonowania gospodarstw rolnych. Do realizacji postawionego celu przeprowadzono badania empiryczne, którymi objęto wybrane gospodarstwa rolne na terenie całego kraju, zajmujące się produkcją roślin strączkowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że przy organizacji rynku zbytu, należałoby wykorzystać platformę internetową o charakterze handlowym, informacyjnym i edukacyjnym, jako miejsce nawiązywania współpracy pomiędzy uczestnikami rynku paszowego.

  Czerwińska-Kayzer Dorota. 2015. Wpływ dopłat na dochodowość uprawy roślin strączkowych (The impact of subsidies on the profitability of leguminous crops). Roczniki Naukowe SERiA XVII (3): 72-78.

  Czerwińska-Kayzer Dorota, Joanna Florek, Michał Jerzak, Magdalena Śmiglak-Krajewska. 2015. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku, systemu obrotu oraz opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe (Economic conditions of production development, market infrastructure,trading system and profitability of using leguminous plants for fodder purposes). Poznań: WydawnictwoUP Poznań.

  Florek Joanna. 2011. Informacja rynkowa jako czynnik wspomagający zarządzanie ryzykiem w sektorze zbożowym(Information as aided factor of price risk management in cereal sector). Roczniki Naukowe SERiAXIII (2): 92-96.

  Florek Joanna. 2017. Możliwości wykorzystania roślin strączkowych do produkcji pasz w Polsce (Potential utilization of legumes in feed production in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XXIX (4): 40-45.

  GUS. 2006-2017. Skup i ceny produktów rolnych (Purchase and prices of agricultural products). Warszawa: GUS.

  Jerzak Michał, Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, Magdalena Śmiglak-Krajewska. 2012. Determinanty produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka – w ramach nowego obszaru polityki rolnejw Polsce (Determinants for the production of legumes as an alternative source of protein in the new area of agricultural policy within Poland). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 99 (1): 113-120.

  Księżak Jerzy (ed.). 2013. Uprawa roślin strączkowych w Polsce (Legume cultivation in Poland). Warszawa:Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

  Prusiński Janusz. 2007. Znaczenie odmian roślin strączkowych rejestrowanych przez COBORU w okresie gospodarki rynkowej (Degree of success of legume cultivars registered by the center for cultivar testing over the period of market economy). Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura 6 (2): 3-16.

  Rutkowski Andrzej (ed.). 2015. Możliwości wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych(Possibilities of using legumes in feeding monogastric animals). Warszawa: Fundacja ProgramówPomocy dla Rolnictwa FAPA.

  Uchwała Rady Ministrów nr 222/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r., przyjmująca Pogram Wieloletni pt. „Zwiększeniewykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” (Resolution of the Council of Ministers No. 222/2015 of December15, 2015 accepting the Multi-annual Program titled „Increasing the use of domestic feed protein for the production of high quality animal products in conditions of sustainable development”). Warszawa: KancelariaPrezesa Rady Ministrów. www.pin.org.pl, access: 20.09.2017.

 14. Piotr Gradziuk 92-98 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr hab. Piotr Gradziuk (orcid.org/0000-0003-0825-6281)
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7907
  energia odnawialna, zatrudnienie, modelowanie
  O13, P18, Q42, Q54, Q58
  pl

  Celem badań było określenie wpływu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na rynek pracy. Źródło danych empirycznych dotyczących wielkości produkcji energii stanowiły bazy danych EUROSTAT. Natomiast liczbę zatrudnionych i moc zainstalowanych urządzeń ustalono na podstawie raportów wydawanych przez organizację EurObserv’ER lub International Renewable Energy Agency. Uwzględniono następujące sektory: biomasy stałej, biogazu, biopaliw płynnych, geotermii, odpadów komunalnych, energii słońca, wody i wiatru. Zakres badań obejmował 28 państw UE w latach 2009-2015. Wyniki opracowano na podstawie uśrednionych danych dotyczących zarówno zatrudnienia jak i wolumenu produkcji energii pierwotnej oraz zainstalowanej mocy. Z oszacowanych modeli wynika, że w badanym okresie najwyższą pracochłonnością charakteryzowały się sektory energetyki słonecznej i wiatrowej.

  Bartodziej Gerhard, Michał Tomaszewski. 2009. Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne (Energy policyand energy security). Racibórz: Nowa Energia.

  Cameron Lachlan, Bob van der Zwaan. 2015. Employment factors for wind and solar energy technologies: A literaturereview. Renewable and Sustainable Energy Review 45: 160-172.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WEoraz 2003/30/WE (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives2001/77/EC and 2003/30/EC).

  EC (European Commission). 2003. Overview Report: Meeting the Targets and Putting Renewables to Work. ALTENERProgramme. Brusselss: European Commission DG for Transport and Energy.

  Employment and growth effects of sustainable energies in the European Union. Final Report. 2014. Karlsruhe:Fraunhofer ISI.

  Gostomczyk Waldemar. 2012. Zróżnicowanie nakładów pracy i kosztów w sektorze odnawialnych źródeł energii(Differentiation of labor and the cost of renewable energy sector). Roczniki SERiA XV (4): 122-127.

  Gostomczyk Waldemar. 2015. Wykorzystanie biomasy energetycznej do kreowania rynku pracy w aspekcie rozwoju zrównoważonego (The use of energy biomass to create the labor market in the aspect of sustainable development). Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.

  Gradziuk Piotr, Barbara Gradziuk. 2017. An Attempt to Evaluate Absorption of the Funds from the Operational ProgramInfrastructure and Environment within Action “Generation of Energy from Renewable Sources. BarometrRegionalny. Analizy i Prognozy 15 (1): 7-16.

  Greenpeace Polska. 2011. Pracując dla klimatu. Zielone miejsca pracy w Polsce (Working for the climate. Green jobs in Poland). Greenpeace Polska.

  Heavner Brad, Susannah Churchill. 2002. Renewables work, in: Job growth from renewable energy development in California. Los Angeles: CALPIRG Charitable Trust.

  Henriques Carla O., Dulce H. Coelho, Natalie L Cassidy. 2016. Employment impact assessment of renewable energytargets for electricity generation by 2020. An IO LCA approach. Sustainable Cities and Society 26: 519-530.

  IRENA (International Renewable Energy Agency). 2016. Renewable capacity statistics. IRENA Headquarters,Masdar City, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kammen Daniel, Kamal Kapadia, Matthias Fripp. 2004. Putting renewables to work: how many jobs can the clean energy industry generate? Report. Berkeley: Universityof California.

  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego iKomitetu Regionów „Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa2020”, KOM (2011)21 (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, theEuropean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a Resource-Efficient Europe –Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy).

  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego iKomitetu Regionów Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do2050 r. KOM(2011)112 (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, theEuropean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050’ COM(2011) 112 final.

  Lehr Urlike, Christian Lutz, Dietmar Edler. 2012. Green jobs? Economic impacts of renewable energy in Germany”Energy Policy 47: 358-364.

  Lund Henrik. 2007. Renewable Energy Strategies for Sustainable Development. Energy 32: 912-919.

  Molo Beata. 2013. Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku (Germany’s energy security policy in the 21st century). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM.

  Odum Howard. 1971. Environment, power, and society. New York: John Wiley & Sons.

  Research & Consulting Ltd. 1995. The Potential Contribution of Renewable Energy Schemes to Employment Opportunities. May 1995, Raport for ETSU.

  Sastresa Eva L., Alfonso A. Uson, Ignacio Z. Bribian, Sabina Scarpellini. 2010. Local Impact of Renewables on Employment:Assessment Methodology and Case Study. Renewable & Sustainable Energy Reviews 14 (2): 679–690.

  Schumacher Ernst. 1981. Małe jest piękne (Small is beautiful). Warszawa: PIW.

  Sidorczuk-Pietraszko Edyta. 2015. Wpływ instalacji odnawialnych źródeł energii na tworzenie miejsc pracy wwymiarze lokalnym (Impact of renewable energy sources on job creation in the local scale). Ekonomia iŚrodowisko 3 (54): 26-41.

  Smith Douglas J. 2002. Distributed generation coming into focus. Power Engineering 106 (4): 26-30.

  Stern Nicholas. 2010. Globalny ład. Zmiany klimatu a powstanie nowej epoki postępu i dostatku (Global order. Climate change and the emergence of a new era of progress and prosperity). Warszawa: Wydawnictwo KrytykiPolitycznej.

  Valentine Scott Victor. 2011. Emerging symbiosis: renewable energy and energy security. Renewable and SustainableEnergy Reviews 15 (9): 4572-4578.

  Wiszniewski Andrzej. 2012. Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii mikro--trigeneracji w rozproszonych źródłach energii. [W] Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej– wybrane problemy i wyzwania (Energy, economic and environmental benefits of micro-trigenerationtechnology in dispersed energy sources. [In] Generation dispersed in modern energy policy - selected problems and challenges), ed. J. Rączka, M. Swora i W. Stawiany, 56-63. Warszawa: NFOŚiGW.

 15. Kinga Gruziel 99-104 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr inż. Kinga Gruziel (orcid.org/0000-0003-2429-3795)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 59 340 32
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7909
  opodatkowanie rolnictwa, konkurencyjność, podatek
  E62, H24, Q1
  pl

  Podjęto próbę przedstawienia istoty i spektrum znaczeniowego konkurencji podatkowej, które spotyka się w literaturze przedmiotu oraz wskazanie wpływu tej kategorii na funkcjonowanie systemów opodatkowania rolnictwa. Przedstawiono również główne założenia systemów opodatkowanie rolnictwa funkcjonujących w krajach UE. Wskazano główne konstrukcje podatkowe, które można uznać za tożsame dla większości systemów podatkowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono podobieństwa systemów opodatkowania dochodów tytułem prowadzenia działalności rolniczej. Zasadniczo dochody uzyskiwane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a różnice dotyczą rozwiązań przyjętych w zakresie sposobu określania dochodu. Stosowanie specjalnych rozwiązań podatkowych w podatku dochodowym tytułem prowadzenia działalności rolniczej można uznać za rozwiązania wspierające konkurencyjność podatkową, zarówno w wymiarze wewnętrznym (rolnictwo, względem pozostałych sektorów gospodarki), jak i w wymiarze międzynarodowym.

  Bryndziak Szymon. 2013. Konkurencja podatkowa wśród krajów Unii Europejskiej na przykładzie podatku dochodowego od osób prawnych. Acta Universitatis Lodziensis (Tax competition among countries of the European Union on the example of corporate income tax). Folia Oeconomica 279: 111-126.

  Dziemianowicz Ryta, Renata Budlewska. 2014. Preferencje podatkowe jako instrumenty polityki rolnej– na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej (Tax expenditures as an instrument of theagriculture policy – an example of selected European Union member states). Zeszyty Naukowe SGGWw Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 14 (2): 53-58.

  Furman Łukasz. 2012. Konkurencyjność polskiego systemu podatkowego w świetle wybranych stawekpodatkowych (Competitiveness of the Polish tax system). Zarządzanie i Finanse. Journal of Managementand Finance 10 (4): 169-178.

  Oręziak Leokadia. 2007a. Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacja dla Polski (Tax competition and tax harmonization within the European Union. Implicationfor Poland). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. RyszardaŁazarskiego.

  Oręziak Leokadia. 2007b. Konkurencja podatkowa a międzynarodowe przepływy kapitału (Tax competition vs. international flows of capital). International Journal of Management and Economics 21: 70-86.

  Podstawka Marian. 1995. Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce (Taxation of agriculture and prospects for its changes in Poland). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Przygodzka Renata. 2006. Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa – przyczyny stosowania,mechanizmy i skutki (Fiscal instruments supporting agriculture development – reasons for use, mechanisms and effects). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

 16. Józef Kania, Wiesław Musiał 105-110 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR (orcid.org/0000-0001-9102-4005)
  prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał (orcid.org/0000-0002-8213-4859)
  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Instytut Ekonomiczno-Społeczny
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7912
  łańcuch dostaw żywności, wartość dodana, zróżnicowanie
  Q13, Q16, O31
  pl

  Dokonano analizy wybranej grupy producentów owoców i warzyw w zakresie uzyskania odpowiedzi na trzy kluczowe pytania badawcze: co jest innowacją w badanej grupie, w jaki sposób kreowana jest tam wartość dodana i w jaki sposób ta grupa oddziałuje na lokalną społeczność wiejską. Wybór tej organizacji do badań był celowy, na podstawie takich kryteriów, jak: innowacyjność organizacji, unikalność rozwiązania oraz współpraca z ODR. Dane źródłowe uzyskano metodą wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego z przedstawicielami zarządu. Stwierdzono, że badana grupa stanowi w województwie małopolskim unikatowy przykład integracji pionowej „w przód” oraz przechwytywania wartości dodanej z rynku przez wyeliminowanie wszystkich pośredników. Stanowi model biznesowy, który obejmuje cały łańcuch dostaw, tj. od pola do półki sklepowej. Wysoka jakość produktów i duże ich zróżnicowanie pozwala na osiąganie wysokich dochodów oraz inwestowanie w dalszy rozwój. Grupa stworzyła nowe miejsca pracy w lokalnym środowisku, upowszechnia dobre praktyki sadownicze, produkcyjne i przetwórcze oraz przez podatki i sponsoring przyczynia się do rozwoju ekonomicznego społeczności lokalnej.

  Bednarz Leszek. 2013. Analiza działań w łańcuchu dostaw z punktu widzenia tworzenia wartości (Analysis ofthe supply chain from the point of view of value creation). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej weWrocławiu 6 (38): 337-355.

  EIPAGRI. 2015. Innowacyjne zarządzanie krótkim łańcuchem dostaw żywności. Raport końcowy (Innovative management of the short food supply chain. Final report.). 2015. Grupa fokusowa EIPAGRI, www.produktlokalny.pl/publikacje, access: August 2017.

  European Network for Rural Development. 2016. Smart and competitive food and drink supply chains. EU RuralReview 22: 1-48. https://enrd.ec.europa.eu, dostęp sierpień 2017.

  Firlej Krzysztof. 2013. Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym (Business model in themanagement of food enterprise). Przedsiębiorczość i Zarządzanie XIV (13): 27-39.

  Jarzębowski Sebastian, Bogdan Klepacki. 2013. Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej (Supply chain infood industry). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 103: 107-117.

  Kania Józef. 2008. Razem możemy więcej, czyli jak wspólnie działać w grupach producentów rolnych (Togetherwe can do more: how to cooperate in agricultural producer groups). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4(55):16-28.

  Kania Józef, Wiesław Musiał, Krystyna Vinohradnik. 2004. Prognoza rozwoju łańcucha dostawczego małych i średnich przedsiębiorstw sektora żywnościowego (Supply chain development forecast for small and medium enterprises in the food sector). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego1 (37): 110-122.

  Kawecka Agnieszka, Marcin Gębarowski. 2015. Krótkie łańcuchy dostaw żywności – korzyści dla konsumentów i producentów żywności (Short food supply chains – benefits for consumers and food producers). Journal ofAgribusiness and Rural Development 3 (37): 1-7.

  Krzyżanowska Krystyna. 2016. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie (Economic and social determinants of the development of innovation in the collective action in agriculture). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Łącka Irena. 2012. Integracja pionowa w przetwórstwie drobiu szansą na wzrost i rozwój firmy we współczesnej gospodarce (Vertical integration in poultry processing as a chance for growth and development of the enterprise in the modern economy). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (2): 94-103.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2014. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020(Rural Development Program 2014-2020). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Motowidlak Urszula, Anita Fajczak-Kowalska. 2010. Wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności (Added valuein delivery chain of food). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 10 (2): 91-99.

  Nowak Anna, Roland Gąsior, 2017. Integracja pozioma producentów rolnych – możliwości i bariery (Horizontalintegration of agricultural producer – possibilities and bariers) Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Oeconomia LI (1): 63-72, doi:10.17951/h.2017.51.1.63.

  OECD, EUROSTAT. 2008. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji(Oslo Manual. Rules for collecting and interpreting innovation data). Warszawa: Ministerstwa Nauki i SzkolnictwaWyższego, OECD, EUROSTAT.

  Sroka Wojciech, Tomasz Wojewodzic, Bernd Pölling. 2016. Strategie i czynniki sukcesu gospodarstw rolnych w wybranych obszarach podmiejskich Europy (Strategies and success factors of farms in selected European peri-urban areas). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (2): 55-68.

  Urban Stanisław, Krystyna Szlachta. 2000. Ekonomika i organizacja handlu żywnością (Economics and organization of food trade). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

 17. Krzysztof Karpiesiuk, Andrzej Parzonko, Barbara Jarocka, Tomasz Kondraszuk 111-117 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr inż. Krzysztof Karpiesiuk (orcid.org/0000-0002-7334-5355)
  mgr inż. Barbara Jarocka (orcid.org/0000-0002-5753-0577)
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej
  ul. Oczapowskiego 5/359, 10-719 Olsztyn
  tel. (89) 523 38 43
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  dr hab. Andrzej Parzonko (orcid.org/0000-0002-8130-0376)
  dr inż. Tomasz Kondraszuk (orcid.org/0000-0003-0359-3123)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7913
  FADN, analiza dochodu, Region Mazowsze i Podlasie
  Q12
  pl

  Celem badań była ocena wyników ekonomicznych i potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych z regionu Mazowsza i Podlasia ujętych w systemie FADN w 2014 roku (4498 gospodarstw). Porównano wyposażenie w czynniki produkcji oraz wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ujętych w systemie polskiego FADN. Największe pogłowie zwierząt z regionu 795 skoncentrowane było w gospodarstwach mlecznych (37%) oraz mieszanych (33%). Najwyższą wielkością ekonomiczną charakteryzowały się gospodarstwa zajmujące się produkcją drobiarską, wynoszącą ponad 180 tys. euro. Drugie pod względem wielkości ekonomicznej były gospodarstwa zajmujące się trzodą chlewną – 51,1 tys. euro, a najniższą wielkość ekonomiczną miały gospodarstwa zajmujące się uprawami polowymi – 12,7 tys. euro, zwierzętami trawożernymi – 13,2 tys. euro oraz mieszane – 13,9 tys. euro.

  FADN. 2016a. Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w PolskimFADN Region FADN 795 Mazowsze i Podlasie. Część I. Wyniki Standardowe (Standard Results 2014obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN Region FADN 795 Mazowsze andPodlasie. Part I. Standard results). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  FADN. 2016b. Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w PolskimFADN Region FADN 795 Mazowsze i Podlasie. Część II. Analiza wyników standardowych (StandardResults 2014 obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN Region FADN 795Mazowsze and Podlasie. Part II. Analysis of standard results). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  FADN. 2016c. Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w PolskimFADN. Część I. Wyniki Standardowe (Standard Results 2014 obtained by agricultural holdings participatingin the Polish FADN. Part I. Standard results). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Knecht Damian, Sebastian Środoń. 2013. Sytuacja wybranych elementów sektora produkcji mięsa wieprzowegow Polsce na tle najważniejszych producentów w Unii Europejskiej (State of selected branchesof pork production sector in poland compared to the main producers in the European Union). Journalof Agribusinnes and Rural Development 27 (1): 119-131.

  Niezgoda Dionizy. 2009. Zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach rolnych oraz jego przyczyny(Diversification of income in farms and its causes). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (318): 24-37.

  Nowak Anna. 2011. Zmiany wydajności rolnictwa Polski i innych krajów Unii Europejskiej. (Changes in agricultural productivity in poland and in other European Union) Zeszyty Naukowe SGGW. ProblemyRolnictwa Światowego 26 (1): 130-132.

  Szymańska Elżbieta. 2008. Dochodowość gospodarstw trzodowych o różnych systemach produkcyjnych w Polsce po integracji z UE (Profitability of pig farms characterized by different production systems after Polish accession to the EU). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 4 (19):434-443.

  Zegar Józef. 2010. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce. Stan i perspektywa zmian (Area structure of farms in Poland. Condition and perspective of changes). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

 18. Sylwia Kierczyńska 118-123 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr inż. Sylwia Kierczyńska
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
  tel. (61) 848 71 29
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7915
  ogrodnictwo, areał upraw owoców, zmiany cen
  Q15
  pl

  Celem pracy jest identyfikacja zmian w areale upraw owoców w Polsce, wskazujących na rozwój produkcji owoców oraz określenie, czy wraz ze wzrostem produkcji owoców przeznaczonych do przetwórstwa następowały zmiany cen skupu tych owoców. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zarówno wzrost areału uprawy owoców, jak i wzrost udziału powierzchni uprawy owoców w powierzchni użytków rolnych przy malejącym areale użytków rolnych, wskazywały na wzrost produkcji owoców w województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim. Wzrost produkcji owoców w tych województwach nastąpił m.in. za sprawą zwiększenia powierzchni uprawy jabłoni oraz malin. W analizowanym okresie najbardziej wzrosły ceny tych gatunków, których areał uprawy zmniejszał się (z wyjątkiem malin).

  GUS. 2003-2017a. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów (Land use and sown area). Warszawa:GUS.

  GUS. 2003-2017b. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych (Production of agricultural and horticultural crops). Warszawa: GUS.

  GUS. 2013. Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów w 2012 r. (Gardening production. Examination of orchards in 2012). Warszawa: GUS. Departament Rolnictwa.

  Jabłońska Lilianna, Dawid Olewnicki. 2014. Rozwój i znaczenie sektora ogrodniczego w Polsce w ostatnim półwieczu. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3): 25-35.

  Krasowicz Stanisław, Jan Kuś. 2010. Kierunki zmian produkcji rolniczej w Polsce do roku 2020 – próba prognozy (General directions of the agricultural production in Poland until the year 2020 – a prognosis). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 5-18.

  Rynek Owoców i Warzyw. Raporty Rynkowe (Fruit and Vegetable Market. Market Eeports). 1999-2017. IERiGŻ-PIB.

 19. Radosław Knap, Piotr Prus 124-128 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr Radosław Knap (orcid.org/0000-0002-6509-6088)
  Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
  Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  dr inż. Piotr Prus (orcid.org/0000-0002-4447-4019)
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
  ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz
  tel. (52) 340 81 85, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7916
  winnice, obszary wiejskie, środowisko przyrodnicze, środowisko biznesowe i instytucjonalne
  Q56
  pl

  Celem artykułu jest poznanie opinii właścicieli winnic w zakresie wybranych elementów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Skupiono się na zdiagnozowaniu opinii respondentów względem ochrony środowiska przyrodniczego oraz relacji z otoczeniem społecznym i instytucjonalnym. Zbierając dane empiryczne wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach której zastosowano badania ankietowe, które przeprowadzono w 2017 roku na grupie 73 respondentów. Większość badanych właścicieli winnic wykazywała zainteresowanie stanem środowiska przyrodniczego, zatrudniała lokalnych pracowników i kupowała produkty od lokalnych przedsiębiorców, oferowała usługi turystyczne i promowała walory przyrodnicze regionu. Działania te wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, przyczyniają się do zwiększenia rozpoznawalności walorów kulturowych i krajobrazowych, jak i do rozwoju lokalnych rynków.

  Czyżewski Bazyli, Agnieszka Brelik. 2014. Sustainable development of agriculture – case of Poland. Roczniki NaukoweSERIA XVI (2): 38-43.

  Dacko Mariusz, Aleksandra Płonka. 2017. Idea rozwoju zrównoważonego w opiniach i postawach rolników (Ideaof sustainable development in the opinions and attitudes of farmers). Roczniki Naukowe SERIA XIX (1): 38-43, doi: 10.5604/01.3001.0009.8337.

  Duer Irena, Mariusz Fotyma. 1999. Polski kodeks dobrej praktyki rolniczej (Polish Code of Good Agricultural Practice). Puławy: IUNG.

  Gębarowski Marcin, Agnieszka Cholewa-Wójcik. 2015. The popularization of an ecological dimension of sustainableconsumption using sensory marketing. Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (37): 379-386, doi: 10.17306/JARD.2015.40.

  Kiełbasa Barbara. 2012. Współczesne determinanty skutecznego zarządzania gospodarstwem (przedsiębiorstwem)rolnym (Contemporary determinants of effective farm business management). Studia i Materiały. MiscellaneaOeconomicae 16 (2): 183-195.

  Koreleska Ewa. 2016. Rola ekotargów w promocji zrównoważonej konsumpcji (The role of eco fairs in promotionof sustainable consumption). Handel wewnętrzny 1 (360): 40-52.

  Kowalska Magdalena, Wioletta Knapik, Małgorzata Bogusz. 2016. Farm Education as a Component of SustainableDevelopment in Selected Countries of the European Union. Problemy Ekorozwoju. Problems of SustainableDevelopment 11 (2): 81-88.

  Kozera-Kowalska Magdalena, Sławomir Kalinowski. 2016. Wiedzochłonność obszarów wiejskich w warunkach zrównoważonego rozwoju (Knowledge-intensiveness of rural areas in conditions of sustainable development). Handel Wewnętrzny 4 (363): 88-100.

  Majewski Edward, Andrzej Bednarek, Marie Bagel. 2002. Environmental awareness of Polish farmers. EasternEuropean Countryside 8: 129-144.

  Puślecki Zdzisław W., Robert Kmieciak, Maciej Walkowski. 2010. Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej (Common Agricultural Policy in the conditions of increased competitiveness of the European Union). Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

  Prus Piotr. 2003. Zrównoważony rozwój w rolnictwie w opinii rolników współpracujących z ośrodkami doradztwa rolniczego w regionie kujawsko-pomorskim (Sustainable development in agriculture in the opinion of farmers cooperating with agricultural advisory centers in the Kujawsko-Pomorskie region). Zagadnienia DoradztwaRolniczego 1/2 (34): 70-81.

  Roman Michał. 2016. The importance of a sustainable and smart growth economy in tourism. Zeszyty NaukoweWyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce 2 (21): 168-180.

  Roman Michał, Krzysztof Nuszkiewicz. 2013. Changes in agricultural production in Poland after accession to the EuropeanUnion. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 13 (4): 156-161.

  Ryden Lars, Pawel Miguła, Magnus Andersson. 2003. Environmental Science. Uppsala: The Baltic University Press.

  Wawro Ewa. 2015. Winnice w Polsce. Wszystko o enoturystyce (Vineyards in Poland. Everything about enotourism). Warszawa: MULTICO Oficyna Wydawnicza.

  Wojewodzic Tomasz, Wiesław Musiał. 2001. Rozwój zrównoważony i ekorozwój w opiniach liderów samorządówlokalnych (Sustainable development and sustainable development in the opinions of leaders of local governments). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 29: 187-197.

  Zawisza Sławomir. 2004. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. [W] Zarządzanie zrównoważonymrozwojem obszarów wiejskich (Determinants of sustainable development of rural areas and agriculture. [In]Management of sustainable development of rural areas), ed. S. Zawisza, 9-16. Bydgoszcz: Wydawnictwo ATR.

  Żmija Dariusz. 2014. Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce (Sustainable development ofagriculture and rural areas in Poland). Studia Ekonomiczne 166/2014: 149-158. http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_14.shtml, dostęp z dnia 28.12.2016.

 20. Elżbieta Kołodziej 129-134 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr Elżbieta Kołodziej (orcid.org/0000-0002-4431-463X)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
  tel. (81) 461 00 61, wew. 178
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7917
  unia bankowa, kryzys finansowy
  G18
  pl

  Celem badawczym pracy jest ocena znaczenia unii bankowej dla stabilności sektora finansowego w strefie euro. Dokonano przeglądu literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz wykonano analizy danych statystycznych. Kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 roku, miał swoje źródło w deregulacji rynków finansowych, braku ram prawnych działania instytucji nadzorczych oraz w niewłaściwie funkcjonującym systemie informacji rynkowej. Pomoc publiczna dla banków w UE w ciągu 5 lat (2008-2012) wyniosła prawie 4 bln euro. Większość pomocy publicznej (75%) była skierowana do banków strefy euro. Największymi kwotami rządy wsparły systemy bankowe w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii. W przypadku Irlandii doprowadziło to budżet państwa niemal do bankructwa. Kryzys doprowadził do zmian w podejściu do bezpieczeństwa sektora finansowego krajów należących do strefy euro. Najważniejszym projektem wdrażanym w odpowiedzi na zaistniały kryzys finansowy jest unia bankowa, która opiera się na trzech filarach: jednolitym mechanizmie nadzorczym (SSM), europejskim mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (mechanizm resolution SRM) oraz europejskim systemie gwarantowania depozytów (SDGS).

  Dobrzańska Anna. 2014. Polityka makro ostrożnościowa – zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej (Macro-prudential policy – institutional issues. Theory and previous experience in the European Union). Materiały i Studia 307: 4-70.

  EBC. 2014. Facts & Figures 2014. Brussels: European Banking Federation, www.zyyne.com/zh5/147735/p=0&z=1, dostęp czerwiec 2017.

  EBC. 2015. Raport roczny EBC z działalności nadzorczej (ECB annual report on supervisory activities). Brussels:European Banking Federation, www.bankingsupervision.europa.eu, access May 2017.

  Liikanen Erkki (red.). 2012. High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector. Final Report. Brussels, http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/high-level_expert_group/report_en.pdf,acces maj 2017.

  Matysek-Jędrych Anna. 2014. Odpowiedzialność i przejrzystość banku centralnego w działaniach na rzecz stabilności finansowej (Accountability and transparency in the activities of the central bank’s financial stability). Materiały i Studia 303: 4-99.

  NBP. 2014a. Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro (Economic challenges of Poland’s integration with the euro area). Warszawa: NBP.

  NBP. 2014b. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej (Report on the full participation of the Republic of Poland in the third stage of economic and monetary union). Warszawa: NBP.

  Szczepańska Olga. 2013. Unia bankowa – potrzebna rekonfiguracja (Banking Union – reconfiguration needed). Horyzonty Bankowości. Bank 3, http://alebank.pl/horyzonty-bankowosci-2013-unia-bankowa-potrzebnarekonfiguracja/?id=32318&catid=711, access: May 2017.

  Valiante Diego. 2014. Framing Banking Union in the Euro Area. Some empirical evidence. CEPS WorkingDokument no. 388, Brussels: CEPS, access May 2017.

  Waliszewski Krzysztof. 2015. Od koncepcji do realizacji – szanse i zagrożenia europejskiej unii bankowej dla sektora banków komercyjnych w Polsce. [W] Europejska unia bankowa (From concept to implementation– opportunities and threats to the European banking union for the commercial banks sector in Poland. [In]European banking union), ed. M. Zaleska, 35-63. Warszawa: Difin.

  Zaleska Małgorzata. 2015. Zintegrowane ramy finansowe – koncepcja i wyzwania. [W] Europejska unia bankowa(Integrated financial framework – concept and challenges. [In] European Banking Union, ed. M. Zaleska),ed. M. Zaleska, 13-34. Warszawa: Difin.

 21. Dorota Komorowska 135-140 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr hab. inż. Dorota Komorowska (orcid.org/0000-0002-9881-7785)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 593 41 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7918
  produkcja roślinna, wyniki produkcji rolniczej
  Q12
  pl

  Celem opracowania jest ocena wyników gospodarowania zasobami produkcyjnymi w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach polowych na tle wyników ogółu gospodarstw rolnych, które były objęte rachunkowością rolną w systemie FADN w latach 2013-2015. Analizie poddano wyniki produkcyjne i ekonomiczne oraz produktywność i dochodowość zasobów ziemi, pracy i kapitału. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki badanych gospodarstw wskazują na niższy poziom wyników produkcyjnych i produktywności zasobów ziemi i kapitału w gospodarstwach roślinnych, zwłaszcza produktywności zasobów ziemi. Gospodarstwa specjalizujące się w uprawach polowych uzyskały wyniki ekonomiczne na znacznie niższym poziomie niż gospodarstwa ogółem, dlatego dochodowość zasobów ziemi była także wyraźnie mniejsza w tych gospodarstwach. Należy podkreślić, że dopłaty do działalności gospodarstw roślinnych przesądzają o poziomie dochodów uzyskiwanych przez te gospodarstwa.

  FADN. 2014. Wyniki standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w PolskimFADN (Standard results for 2013 obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  FADN. 2015. Wyniki standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w PolskimFADN (Standard results for 2014 obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  FADN. 2016. Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w PolskimFADN (Standard results for 2015 obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Goraj Lech, Stanisław Mańko. 2009. Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwierolnym (Accounting and economic analysis in an individual farm). Warszawa: Difin,Goraj Lech, Stanisław Mańko. 2013. Analiza sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych wlatach 2004‑2010. Powszechny Spis Rolny 2010 (Analysis of the economic situation of commercialfarms in 2004-2010. Agricultural Census 2010). Warszawa: GUS.

  GUS. 2015. Rolnictwo w 2014 r. (Agriculture in 2014). Warszawa: GUS.

  GUS. 2016. Rolnictwo w 2015 r. (Agriculture in 2015). Warszawa: GUS.

  GUS. 2017. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. (Characteristics of agricultural holdings in2016). Warszawa: GUS.

  Krasowicz Stanisław. 2009. W Polsce powinno dominować rolnictwo zrównoważone. [W] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich (Sustainable agriculture should dominate in Poland. [In] The future of the agri-food sector and rural areas), ed. A. Harasim, 21-38. Puławy: IUNG-PIB.

  Kuś Jan. 2013. Specjalizacja gospodarstw rolnych a zrównoważony rozwój rolnictwa. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (Specialization of farms and sustainable development of agriculture. [In] From research on socially sustainable agriculture), ed. J. Zegar, 95-127. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Runowski Henryk. 2014. Ekonomika rolnictwa – przemiany w gospodarstwach rolnych. [W] Rolnictwo,gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej (The economics of agriculture– changes in farms. [In] Agriculture, food economy, rural areas – 10 years in the European Union), ed. N. Drejerska, 31-48. Warszawa: SGGW.

  Smędzik Katarzyna. 2010. Problem skali produkcji w różnych typach indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA (Problems of production scale in different types of individual farms in poland using DEA Method). Roczniki Naukowe SERiA 12 (3): 343-348.

  Zieliński Marek. 2015. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych szczególnie zagrożonych suszą rolniczą w województwie wielkopolskim w latach 2006-2013(Economic situation of farms specializing in field crops particularly endangered by agricultural drought in Wielkopolskie province in the years 2006-2013). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 15 (4/52): 83-92.

  Ziętara Wojciech, Jolanta Sobierajewska. 2013. Polskie gospodarstwa warzywnicze na tle wybranych krajówUnii Europejskiej (Polish vegetable farms compared to selected European Union countries). ZeszytyNaukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 102: 67-86.

 22. Ewa Koreleska 141-146 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr inż. Ewa Koreleska (orcid.org/0000-0002-7277-7519)
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich, Wydział Zarządzania
  ul. Fordońska 480, Bydgoszcz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7919
  żywność ekologiczna, produkt ekologiczny, rolnictwo ekologiczne, sprzedaż, sprzedaż bezpośrednia, kanały dystrybucji, dystrybucja
  M31, Q13
  pl

  Celem głównym pracy jest przedstawienie sprzedaży żywności ekologicznej w województwie kujawsko-pomorskim na przykładzie wybranego gospodarstwa ekologicznego. Przedstawiono rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rynku żywności ekologicznej w regionie oraz jego znaczenie dla rozwoju ruchu ekorolniczego w całym kraju, jako tła do dalszych badań. Następnie opisano sprzedaż żywności ekologicznej w Polsce i województwie. Wykorzystano dane pochodzące ze źródeł wtórnych – raportów krajowych (GIJHARS) i literatury przedmiotu. Następnie posłużono się metodą studium przypadku, którą przygotowano z wykorzystaniem danych pierwotnych pozyskanych podczas wizyt studyjnych w ekologicznym gospodarstwie rolnym w latach 2015-2017. Jako kryteria doboru gospodarstwa przyjęto jego lokalizację, ustabilizowaną produkcję ekologiczną, charakter innowacyjny oraz przynależność do grupy obszarowej gospodarstw o największym udziale w województwie kujawsko-pomorskim. Stwierdzono, że sprzedaż realizowana w krótkich kanałach dystrybucji, głównie na jarmarkach, dobrze funkcjonuje, mając dodatkowo wsparcie w mediach społecznościowych. Taka forma zapewnia bezpośredni kontakt z klientem, budowanie marki, płatność gotówką oraz możliwość jednorazowej sprzedaży dużej partii towaru. Odpowiada one zarówno oczekiwaniom części indywidualnych konsumentów, jak i całych grup, które w ramach np. kooperatyw spożywczych, aktywnie wpływają na proces produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej, zapewniając bezpieczeństwo funkcjonowania tego typu gospodarstwom ekologicznym.

  Bogusz Małgorzata. 2017. Paczka od rolnika jako przykład sprzedaży bezpośredniej produktów ekologicznych. [W]Uwarunkowania rozwoju rynku produktów ekologicznych w teorii i praktyce (A pack from a farmer as an example of direct sales of organic products. [In] Determinants of the market development of organic products in theory and practice), ed. Ewa Koreleska, 4-5. Bydgoszcz: UTP Bydgoszcz.

  Dziedzic Sylwia. 2006. Bezpośrednia sprzedaż jako istotny kanał zbytu produktów rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim (Direct sale as essential distribution channel of ecological products in Podkarpacie province). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51 (2): 22-29.

  GIJHARS. 2009. Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Raport 2007-2008 (Organic farming in Poland. Report 2007-2008). Warszawa:Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

  GIJHARS. 2011. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010 (Report on the state of organicfarming in Poland in 2009-2010) . Warszawa: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

  GIJHARS. 2013. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012 (Report on the state of organicfarming in Poland in 2011-2012). Warszawa: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

  GIJHARS. 2015. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014 (Report on the state of organicfarming in Poland in 2013-2014). Warszawa: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

  Kaźmierczak Renata, Kinga Salach, Ewa Rembiałkowska. 2014. Distribution channels of organic agricultural products inPoland-an example of the producers from the Masovian voivodeship. Journal of Research and Applications in AgriculturalEngineering 59 (3): 103-107.

  Kaźmierczak Renata, Urszula Zgiep. 2013. Channels of eco-products distribution on the example of fruit from organic orchards.

  Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58 (3): 248-254.

  Koreleska Ewa. 2017. Przestawianie gospodarstw rolnych na ekologiczne metody gospodarowania – szanse i zagrożenia. [W]Uwarunkowania rozwoju rynku produktów ekologicznych w teorii i praktyce (Adjustment of farms to organic farmingmethods – opportunities and threats. [In] Determinants of the market development of organic products in theory and practice), ed. Ewa Koreleska, 22-23. Bydgoszcz: UTP Bydgoszcz.

  Koreleska Ewa, Katarzyna Chwal. 2016. Ocena dostępności żywności ekologicznej w wybranych punktach sprzedaży wBydgoszczy (Assessment of availability of organic food in selected sale points in Bydgoszcz). Roczniki Naukowe SERiAXVIII (5): 87-91.

  Kwasek Mariola (ed.). 2013. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Żywność ekologiczna − regulacje prawne,system kontroli i certyfikacji (From research on socially sustainable agriculture. Organic food – legal regulations, controland certification system). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Niewęgłowski Marek, Jabłonka Ryszard. 2014. Kanały dystrybucji surowców i produktów żywnościowych gospodarstw ekologicznychw regionie siedleckim (Sales channels of raw food and food products from organic farms in Siedlce Region). Roczniki Naukowe SERiA XVI (2): 195-199.

  Organic Farma Zdrowia. 2013. Raport jednostkowy za rok 2012. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Żywność ekologiczna − regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji (Unit report for 2012. [In] Research on socially sustainable agriculture. Organic food – legal regulations, control and certification system), ed. Mariola Kwasek. Warszawa:IERiGŻ-PIB.

  Pawlewicz Adam, Wojciech Gotkiewicz. 2012. Kanały dystrybucji surowców żywnościowych z gospodarstw ekologicznych w województwie Warmińsko-Mazurskim (Channels of distribution of raw materials from organic farms in the voivodshipof Warmia and Mazury). Logistyka 4: 1168-1174.

  Potkańska Dominika. 2013. Zmierzch epoki tradycyjnego konsumenta, czyli jak wspólne zakupy ekologicznej żywności kształtują tożsamość społeczną młodych Polaków (The twilight of the traditional consumer era, or how collective purchases of organic food shape the social identity of young Poles), https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/5186/Potkanska_Dominika_Zmierzch_epoki_tradycyjnego_konsumenta.pdf?sequence=1.

  Sołtysiak Urszula. 1997. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce do 1996 roku (Ecological farming development in Poland before and after joining the European Union). Wieś i Rolnictwo 3 (96): 129-130.

  Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (The Act ofNovember 16, 2016 on amending certain acts to facilitate the sale of food by farmers). Dz.U. poz. 1961.

  Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych Franciszka z Asyżu (Trade Union of Ecological Farmers St. Francis of Assis),http://rolnicyekologiczni.pl/?page_id=27.

  Żakowska-Biemans Sylwia, Krystyna Gutkowska. 2003. Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej(Organic food market in Poland and in European Union countries). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

 23. Katarzyna Łukasiewicz 147-152 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr Katarzyna Łukasiewicz (orcid.org/0000-0001-9715-3756)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Organizacji i Zarządzania
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 593 42 15
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7920
  standard, jakość, turystyka, agroturystyka, wieś, Polska, Ukraina
  Z32
  pl

  Przedstawiono problematykę standardu jakości w turystyce wiejskiej i agroturystyce w opinii potencjalnych klientów na przykładzie Polski i Ukrainy. Z analizy dostępnych materiałów oraz przeprowadzonych badań wynika, że istnieją standardy jakości w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Zaprezentowano funkcjonujące systemy kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej. Wykorzystano również wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród mieszkańców Polski i Ukrainy w 2016 roku, aby zaprezentować zdanie potencjalnych klientów na temat znaczenia jakości w świadczeniu usług w turystyce wiejskiej i agroturystyce. Stwierdzono, że jakość odgrywa dużą rolę w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki. Standard jakości w turystyce wiejskiej i agroturystyce jest obecnie koniecznością, ponieważ dla większości badanych jest gwarancją spełnienia określonych w danej kategorii wymagań.

  Kudla Nazar. 2010. Potencjał rekreacyjny regionu wschodnio-karpackiego w kontekście rozwoju turystyki wiejskie (recreational potential of the Carpathian Region in the context of rural tourismdevelopme). Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 57: 101-112.

  Kurdyś-Kujawska Agnieszka. 2010. Turystyka wiejska jako szansa rozwoju gmin i powiatów na przykładzie powiatu gryfickiego (Rural tourism as a chance of districts development on Gryfice District example). Folia PomeranaeUniversitatis Technologiae.Oeconomica 284 (61): 53-60.

  Krupa Jan (ed.). 2014. Nowoczesne metody i narzędzia wsparcia w rozwoju małych destynacji turystycznych (Modern methods and support tools in the development of small tourist destinations). Dynów: Wyd. Edytorial.

  Majewska Iwona (ed.). 2014. Program rozwoju i promocji systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej w Polsce (Program for the development and promotion of a categorization system for agritourismand rural tourism facilities in Poland). Nałęczów.

  Matlegiewicz Małgorzata. 2015. Agroturystyka – pozarolniczy biznes polskiej wsi (Agritourism - Non0 AgriculturalBusiness of Polish Countryside). Ekonomia i Środowisko 4: 221-234.

  Mikulska Teresa. 2008. Korzyści i bariery rozwoju agroturystyki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego. [W] Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej (Benefits and barriers to thedevelopment of agritourism in Poland, with particular emphasis on the Małopolska province. [In] Economic and social aspects of the development of rural tourism), ed. I. Sikorska-Wolak, 161-176. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” (Polish Federation of Rural Tourism „HospitableFarms”), www.pftw.pl, access: 6.11.2017.

  Przewodnik metodyczny dla mieszkańców obszarów wiejskich obwodu winnickiego (Methodical guide for the inhabitants of the rural areas of the Vinnytsia region). 2009. Kielce-Winnica: Urząd Marszałkowski WojewództwaŚwiętokrzyskiego.

  Sieczko Anna. 2012. Turystyka wiejska i agroturystyka w świetle perspektyw rozwoju obszarów wiejskich (Rural tourism and agritourism in the prospects of rural development). Roczniki Naukowe SERIA XIV (3): 353-357.

  Wojciechowska Jolanta. 2009. Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce (Processes and conditionsfor agritourism development in Poland). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu.

  Zaburanna Lesia. 2012. Turystyczna działalność przedsiębiorcza w sektorze agrarnym: teoria, organizacja (Touristentrepreneurial activity in the agrarian sector: theory, organization). Kijów: Instytut Agrarnej Ekonomiki. http://www.greentour.com.ua, dostęp 6.11.2017.

 24. Sylwia Małażewska, Edyta Gajos 153-158 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  mgr Sylwia Małażewska (orcid.org/0000-0001-9586-9101)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  dr Edyta Gajos (orcid.org/0000-0003-0441-5708)
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
  Zakład Ogólnej Ekonomiki
  ul. Świętokrzyska 20. 00-002 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7921
  dobra publiczne, dobrostan zwierząt, rolnictwo, wartość
  H4, H41
  pl

  Tematyka dóbr publicznych w rolnictwie stała się w ostatnich latach bardzo ważnym i szeroko poruszanym zagadnieniem. Zapotrzebowanie na dobra publiczne generowane przez rolnictwo wynika z oczekiwań całego społeczeństwa, a same dobra uważane są za element zdrowia publicznego. W związku z tym podjęto próbę określenia ważności dobrostanu zwierząt dla mieszkańców Polski, jako przykładu dóbr publicznych generowanych przez rolnictwo oraz czynników ją determinujących. Badania empiryczne przeprowadzono w drugim kwartale 2017 roku na reprezentatywnej próbie 500 mieszkańców Polski. Na podstawie badań stwierdzono, że mieszkańcy Polski generalnie wysoko oceniają dobrostan zwierząt (średnia ocena 88,43 w skali 0-100) oraz że istnieje statystyczna różnica w ocenie ważności dobrostanu zwierząt, ze względu na zainteresowanie zdrową żywnością, liczbę osób w gospodarstwie domowym i wrażliwość na piękno przyrody. Ponadto do determinant ważności dobrostanu zwierząt zaliczyć należy: spożywanie żywności ekologicznej, zainteresowanie kulturą, zainteresowanie modą, płeć, wiek oraz palenie papierosów.

  Bennett Richard. 1996. People’s willingness to pay for farm animal welfare. Animal Welfare 5 (1): 3-11.

  Bennett Richard. 1998. Measuring public support for animal welfare legislation: a case study of cage egg production. Animal Welfare 7 (1): 1-10.

  Blandford David. 2006. Animal welfare. Choices 21: 195-198.

  Cooper Tamsin, Kaley Hart, David Baldock. 2009. Provision of public goods through agriculture in theEuropean Union. London: Institute for European Environmental Policy.

  Czyżewski Andrzej, Piotr Kułyk. 2011. Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa– ujęcie teoretyczne i praktyczne (Public goods in the concept of multifunctional development of agriculture; theoretical and practical approach). Problemy Rolnictwa Światowego 11 (2): 16-25.

  Daniłowska Alina. 2014. Koncepcja dóbr publicznych a rolnictwo (Public goods concept vs. agriculture). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 360: 244-252.

  Euro group for Animals. 2011. The Global Trade Challenge of Animal Welfare. Bruksela: Eurogroup forAnimals, www.eurogroupforanimals.org.

  Gatnar Eugeniusz, Marek Walesiak. 2004. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniachmarketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

  GUS. 2015. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2015 (Economic activity of the Polish population, Q1 2015). Warszawa: GUS.

  KE (Komisja Europejska). 2013. Dokument roboczy służb komisji streszczenie oceny skutków, towarzyszący dokumentowi: wniosek dotyczący rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady w sprawie zdrowia zwierząt (Staff working document summary of the impact assessment accompanying the document: proposal for a European Parliament and Council regulation on animal health). Brussels:European Commission.

  Lagerkvist Carl J., Fredrik Carlsson, Diana Viske. 2006. Swedish consumer preferences for animal welfareand biotech: a choice experiment. AgBioForum 9 (1): 51-58.

  Lusk Jayson, Tomas Nilsson, Ken Foster. 2007. Public preferences and private choices: effect of altruism and free riding on demand for environmentally certified pork. Environmental and Resource Economics36 (4): 499-521.

  McInerney John. 2004. Animal welfare, economics and policy. report on a study undertaken for the Farm& Animal Health Economics Division of Defra. UK: DEFRA.

  Meuwissen Miranda, Ia van der Lans. 2004. Trade-offs between consumer concerns: an application for pork production. [W] 84th EAAE Seminar “Food Safety in a Dynamic World”. Zeist, The Netherlands,8-11 February 2004.

  Tawse Jacqueline. 2010. Consumer attitudes towards farm animals and their welfare: a pig production case study. Bioscience Horizons. The International Journal of Student Research 3 (2): 156-165.

  Wilkin Jerzy. 2010. Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne (Multifunctionality of agriculture. Research directions, methodological foundations and practical implications). Warszawa: IRWiR PAN.

 25. Wiktor Maszkowski, Marcin Wysokiński 159-164 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr Marcin Wysokiński (orcid.org. 0000-0002-0741-8077)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Logistyki
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7922
  dystrybucja piwa, browar regionalny, browar rzemieślniczy
  Q11
  pl

  Celem artykułu jest identyfikacja specyficznych cech dotyczących dystrybucji piwa niszowego w mikro i małych browarach w Polsce. Badania przeprowadzono w 2015 roku za pomocą ankiety. Kwestionariusz wysłano do 95 mikro i małych browarów, co stanowiło prawie 77% wszystkich tego typu obiektów w Polsce. Odpowiedzi udzieliło 20 podmiotów, czyli 21% ankietowanych browarów, a 16% wszystkich takich obiektów Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono m.in., że liczba mikro i małych browarów w Polsce rokrocznie wzrasta, a ich udział w rynku piwa również zwiększa się i wszystkie przewidywania wskazują, że trend ten nie będzie się zmieniał. Zaobserwowano również, że dystrybucja piwa jest zróżnicowana w zależności od rodzaju browaru.

  Coyle John J., Edward J. Bardi, John Langley jr. 2002. Zarządzanie logistyczne (Logistics management). Warszawa: PWE.

  Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages). Dz.U. L316 z 31.10.1992.

  Fertsch Marek (red.). 2006. Słownik terminologii logistycznej (Dictionary of logistic terminology). Poznań:ILiM.

  Frankowska Marzena, Mariusz Jedliński. 2011. Efektywność systemu dystrybucji (Effectiveness of the distribution system). Warszawa: PWN.

  KPMG. 2014. Rynek napojów alkoholowych w Polsce (The alcoholic beverages market in Poland), http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2014/Rynek-napojow--alkoholowych-w-Polsce-2014.pdf.

  Kramer Teodor. 2004. Podstawy Marketingu (Basics of marketing). Warszawa: PWE.

  Piasecki Bogdan (red.). 1999. Ekonomika i zarządzanie małą firmą (Economics and management of a small company. Warszawa: PWN.

  Piwna Mapa Polski (Beer Map of Poland), https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=52.067454724375885%2C13.743896921875034&spn=4.602969%2C8.843994&msa=0&mid=1H53727tGMjmaVg_8KJO9Mm63JJ8&z=7, access: 21.11.2017.

  Portal Spożywczy (Food Portal). 2017. Ekspert: to średnie browary rozdają karty na rynku piwa wPolsce (Expert: medium-sized breweries distribute cards on the beer market in Poland), http://www.

  portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/ekspert-to-srednie-browary-rozdaja-karty-na-rynkupiwa-w-polsce,150315.html.

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego(Regulation of the Minister of Finance of 8 February 2013 on exemptions from excise duty). Dz.U. 2013, poz. 212.

  Sobol Elżbieta (red.). 1997. Słownik wyrazów obcych (Dictionary of foreign words). Warszawa: PWN.

  Wojtyra Bartosz, Łukasz Grudzień. 2017. Rozwój przemysłu piwowarskiego w Polsce w okresie tzw. piwnej rewolucji w latach 2011-2016 (The development of the beer industry in Poland during “TheCraft Beer Revolution” (2011-2016)). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego TowarzystwaGeograficznego 31 (1): 53-67.

  Żywczak Krzysztof (red.). 2002. Przewodnik piwosza (Guide to beer). Bielsko-Biała: Pascal.

 26. Adam Miara 165-169 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr Adam Miara (orcid.org/0000-0001-6844-1193)
  Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  ul. W. Reymonta 11A/42, 18-400 Łomża
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7923
  innowacje, finansowanie innowacji, innowacyjność przemysłu spożywczego
  O3
  pl

  Rozwój gospodarczy oparty tylko na tradycyjnej konkurencji nie może być już podstawą sukcesu na rynku. W dobie globalizacji gospodarki światowej, aby być konkurencyjnym firmy muszą zaoferować coś więcej, co spowoduje, że będą zauważone. Tym czymś coraz częściej są innowacje, które decydują o kierunkach rozwoju. Tempo i zakres wdrażania innowacji decyduje o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw, gdyż to one odgrywają kluczową rolę we wprowadzaniu nowych produktów na rynek, czyli zaspokajaniu potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów. Celem artykułu jest przedstawienie skali planowanych do wdrożenia innowacji i źródeł ich finansowania przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego województwa podlaskiego. Analizę przeprowadzono na podstawie badań literaturowych oraz źródeł pierwotnych. Stwierdzono, że perspektywy wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego województwa podlaskiego są bardzo duże.

  Filip Paulina, Mariola Grzebyk. 2012. Nowoczesne koncepcje finansowania działalności gospodarczej (Modernconcepts of business financing). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Grzybowska Barbara 2012. Przestrzenna koncentracja innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczegow Polsce (Spatial concentration of innovative food industry enterprises in Poland). Zeszyty NaukoweUniwersytetu Szczecińskiego 715: 45-64.

  Markowska Małgorzata. 2008. Problematyka pomiaru innowacyjności regionalnej w statystyce unijnej. StatystykaWczoraj, Dziś i Jutro. Biblioteka Wiadomości Statystycznych 56: 131-139.

  Matusiak Krzysztof. 2008. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (Innovation and technology transfer. Dictionary of concepts). Warszawa: PARP.

  Miara Adam. 2016a. Regionalne specjalizacje województwa podlaskiego – przykład budowania specjalizacji polskich regionów (Regional specializations of podlaskie voivodeship – an example of building the specialization of polish regions). Specjalizacje Regionalne. Współczesne Podejścia CLXX: 292-303.

  Miara Adam. 2016b. Trends in development of polish economy in the context of the new financial perspective for 2014-2020. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego XXI: 261-270.

  OECD, EUROSTAT. 2005. Podręczniku Oslo – zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji(Oslo Manual – rules for collecting and interpreting innovation data). Bruksela: European Communities.

  Szwacka-Mokrzycka Joanna, Adam Miara. 2017. Sposoby finansowania innowacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego województwa podlaskiego (The methods of financing innovation in food industry of PodlaskieProvince). Roczniki Naukowe SERIA XIX (1): 176-181.

  Szwacka-Mokrzycka Joanna, Adam Miara. 2016. Regionalne inteligentne specjalizacje szansą rozwoju sektora rolno-spożywczego w województwie podlaskim (The regional smart as an specialization opportunity for development of agri-food in Podlaskie Province). Roczniki Naukowe SERIA XVIII (1): 265-270.

  Świtalski Władysław. 2004. Nauka, zasoby wiedzy, teorie innowacyjności a wzrost gospodarczy (Science,knowledge resources, theories of innovation and economic growth). Ekonomista 1: 89-98.

  Tomaszewska Anna. 2012. Innowacyjność polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej w ujęciu krajowymi regionalnym (Innovation of the Polish economy against the background of the European Union in the national and regional context). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 715: 11-28.

  ZWP (Podlaskie Voivodeship Board of Governors). 2015. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020+. Załącznik do Uchwały Nr 62/650/2015Zarządu Województwa Podlaskiego z 14 lipca 2015 (Entrepreneurship development plan based on smart specializations of the Podlasie Voivodship for the years 2015-2020 +. Annex to Resolution No. 62/6/2015of the Podlaskie Voivodeship Board of Governors of July 14, 2015).

 27. Anna Milewska 170-175 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr inż. Anna Milewska (orcid.org/0000-0003-4776-6049)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Katedra Finansów
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 593 40 69
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7924
  podatek leśny, dochody gmin, zróżnicowanie przestrzenne
  H7, H71
  pl

  Przedstawiono wyniki badań dotyczących przestrzennego zróżnicowania wpływów z tytułu podatku leśnego. Analizie poddano wysokość kwot zasilających lokalne budżety wszystkich gmin wiejskich w Polsce oraz ich udział w dochodach ogółem. Szczegółowe dane zaprezentowano dla gmin, w których wpływy z podatku leśnego stanowiły co najmniej 4% udziału w strukturze dochodowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dynamika zmian dotyczących tego zjawiska nie jest duża. Dotyczy to podatku leśnego jako dochodu oraz jego wymiaru zdeterminowanego występowaniem na terenach wiejskich gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – Ls. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej odnotowano wzrostową tendencję pod względem wielkości areału przeznaczanego pod zalesienie. Nie oznaczało to jednak, że zwiększała się baza do opodatkowania, gdyż właściciele gruntów leśnych z drzewostanem do 40 lat, mimo że podlegają opodatkowaniu, korzystali ze zwolnienia, co oznacza brak wpływów fiskalnych do budżetu.

  BDL. 2008. Dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatu. Dane za 2008 rok (Income of budgetsof communes and cities with county rights. Data for 2008), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wymiary.

  BDL. 2016. Dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatu. Dane za 2016 rok (Budget revenues of municipalities and cities with county rights. Data for 2016), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wymiary.

  Gruziel Kinga. 2014. „Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin wiejskich w Polsce (Agricultural tax as own revenues ssource of rural municipalities in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVI(6): 145-149.

  GUS. 2008, 2013, 2014, 2015, 2016. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały (w odniesieniu do 1 m3 za lata 2008, 2013, 2014, 2015, 2016) (Announcement of the President of the Central Statistical Office regarding the average price of timber sales, calculated according to the average price of timber obtained by forest inspectorates for the first three quarters (in reference to 1 m3 for the years 2008, 2013, 2014, 2015, 2016). Warszawa: GUS.

  Potocki Artur. 2016. Opodatkowanie lasów a źródła finansowania gmin (Taxation of forests as a source of funding for local government). Rocznik Samorządowy 5: 201-215.

  Rakowska Joanna. 2013. Klasyfikacja obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczne– statystyczne (Classification of areas – criteria, definitions, methods of delimitation. Methodological study – statistical). Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra.

  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (The Act of 15 November 1984 on agricultural tax). Dz.U. 2017, poz. 1982.

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (The Act of 30 October 2002 on forest tax). Dz.U. 2017, poz. 1821.

  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (The Act of January 12, 1991 on taxes and local fees). Dz.U. 2017, poz. 1785, 2141.

  Utzig Monika. 2007. Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin (Agricultural tax as a source of communal own revenue). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja GospodarkiŻywnościowej 62: 17-27.

  Wyrok NSA z 30 marca 2010 r. II FSK 1914/08 (Judgment of the Supreme Administrative Court of 30March 2010 II FSK 1914/08). Warszawa. NSA.

  Wyrok WSA w Kielcach z 4 września 2008 r. I SA/Ke 168/08 (Judgment of the Provincial AdministrativeCourt in Kielce of 4 September 2008. I SA / Ke 168/08). Kielce: WSA. http://www.plaska.pl/strona-125-polozenie_gminy.html, access: 16.11.2017.

 28. Stanisław Minta, Magdalena Cempiel 176-181 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr inż. Stanisław Minta (orcid.org/0000-0001-5383-0647)
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  Pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7925
  satysfakcja klienta, metoda CSI, produkt tradycyjny, ser oscypek
  D12, Q13
  pl

  Celem badań było określenie poziomu zadowolenia konsumentów wybranego produktu tradycyjnego, którym został ser typu „oscypek”. Materiały badawcze o pierwotnym charakterze zebrano metodą wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem specjalnego kwestionariusza badawczego. W badaniach wzięło udział 200 osób, które kupowały oscypki w sklepie należącym do jednego z producentów tego sera z Żywca. Do określenia poziomu satysfakcji klientów zastosowano metodę CSI. Ogółem do oceny zadowolenia wybrano 12 czynników, wśród których największe znaczenie dla respondentów miały: smak, zapach i cena. Syntetyczny wskaźnik satysfakcji klientów mierzony metodą CSI wyniósł 3,56. Otrzymane wyniki pozwoliły określić poziom satysfakcji konsumentów oscypka jako dobry oraz wskazały, że dla nabywców żywności tradycyjnej największe znaczenie mają cechy jakościowe kupowanych produktów – szczególnie związane z walorami smakowymi tego typu produktów.

  Kapała Anna, Stanisław Minta, Bożena Tańska-Hus. 2016. Selected quality signs of food products inPoland, legal and economic aspects. Journal of Agribusiness and Rural Development 2( 40): 281-288. doi: 10.17306/JARD.2016.32.

  Jęczmyk Anna, Jarosław Uglis, Magdalena Maćkowiak. 2013. Food products as an element influencing agritourism farms’ attractiveness. Roczniki Naukowe SERiA XV (3): 136-141.

  Kotler Philip. 2005. Marketing. Warszawa: Rebis.

  Pawłowska Bożena, Justyna Witkowska, Lech Nieżurawski. 2010. Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta (Modern concepts of customer orientation strategies). Warszawa: PWN.

  Schulz Maciej, 2011. Wpływ satysfakcji na lojalność klienta na rynku B2B. [W] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów – trendy i kierunki zmian (Impact of satisfaction on customer loyalty in the B2B market. [In] Marketing of the future. Trends. Strategies. Instruments. Consumer behavior – trends and directions of change), ed. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska,107-116. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Council Regulation (EC) No. 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of originfor agricultural products and foodstuffs). Dz.Urz.2006, L 93.

  Rust Roland T., Anthony J. Zahornik, Timothy L Keningham. 1996. Service Marketing. New York:PHarper Collins College Publishers.

  Tańska-Hus Bożena, Stanisław Minta. 2012. Miejsce produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku region (The place of regional and traditional products in creating the image ofthe region). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów iMarketingu 23: 217-230.

 29. Aldona Mrówczyńska-Kamińska 182-189 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska (orcid.org/0000-0001-5439-7339)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Wydział Ekonomiczno-Społeczny
  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  tel. (61) 846 63 74
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7927
  wydajność pracy, rolnictwo, agrobiznes, Unia Europejska, kierunek rozwoju agrobiznesu
  O13, A10
  pl

  Celem badań była ocena rozwoju gospodarki żywnościowej (agrobiznesu) w krajach UE. Przeanalizowano wydajność pracy w agrobiznesie w poszczególnych krajach UE na tle całej gospodarki narodowej. Następnie zestawiono tę wydajność z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego (mierzonym PKB per capita) krajów UE i dokonano oceny rozwoju sektora rolno-żywnościowego. Zakres czasowy badań obejmował lata 1995 i 2010, czyli lata, dla których dostępne były pierwsze oraz najnowsze dane dotyczące bilansów przepływów międzygałęziowych dla poszczególnych krajów UE. Jedną z najważniejszych metod wykorzystywanych do oceny rozwoju agrobiznesu w krajach UE była metoda input-output (nakładów i wyników). Z badań wynika, że wydajność pracy w agrobiznesie w krajach UE-12 była niższa niż w większości państw UE-15. Na różnice w poziomie wydajności pracy w agrobiznesie pomiędzy poszczególnymi krajami wpływał przede wszystkim nadmiar siły roboczej w rolnictwie. Rosnąca wydajność pracy w rolnictwie przyczyniała się do silniejszego procesu społecznego podziału pracy zarówno w rolnictwie, jak i w agrobiznesie, czyli do kształtowania się nowoczesnego sektora żywnościowego zgodnie z modelem rozwoju rolnictwa. Otwarte jednak pozostaje pytanie, czy nowe kraje członkowskie będą powielały drogę wyznaczoną przez rozwinięte państwa północnej i zachodniej Europy i opartą przede wszystkim na dużym wzroście wydajności pracy, czy jednak podążać będą zupełnie inną ścieżką rozwojową w sferze produkcji żywności.

  Baer-Nawrocka Agnieszka. 2016. The role of agriculture in the national economy of EU countries. Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (42): 501-510.

  Baer-Nawrocka Agnieszka, Natalia Markiewicz. 2012. Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej – analiza regionalna. Journal of Agribusiness andRural Development 3 (25): 13-23.

  Davis John H., Ray Goldberg A. 1957. A concept of agribusiness. Boston: Harvard University.

  Dethier Jean J., Alexandra Effenberger. 2012. Agriculture and development: A brief review of the literature. Economic Systems 380: 1-31.

  EUROSTAT. 1995, 2010. Bilans przepływów miedzygałęziowych dla krajów Unii Europejskiej (The balanceof bilateral flows for European Union countries). European Commission, www.epp.eurostat. ec.europa.eu.

  EUROSTAT. Rachunki narodowe (National accounts), www.epp.eurostat.ec.europa.eu

  Fonge Fuabeh P. 1997. Modernization without development in Africa: patterns of change and continuityin post-independence Cameroonian Public Service. Trenton: Africa World Press.

  Leszczyńska Małgorzata. 2010. Procesy przeobrażeń modernizacyjnych w teoriach ekonomicznych – implikacje dla rozwoju społecznego (Processes of modernization transformations in economic theories– implications for social evolution). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 16: 7-16.

  Mrówczyńska-Kamińska Aldona. 2015. Gospodarska żywnościowa w krajach Unii Europejskiej; Kierunki rozwoju, przepływy i współzależności (Food economy in the countries of the European Union; Directions of development, flows and interdependencies). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Musiał Wiesław. 2008. Nowe teorie modernizacji: próby konceptualizacji globalnych procesów zmiany. [W] Globalizacja – nieznośne podobieństwo. Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji (New theories of modernization: attempts to conceptualize global change processes. [In] Globalization -unbearable similarity. The world and its institutions in the process of uniformity), ed. P. Borowiec, B.

  Krauz-Mozer, 22-49. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego.

  Płachciak Adam. 2010. Sena koncepcja rozwoju jako wolności a idea sustainable development (A. Sena’s concept of development as freedom and the idea of “sustainable development”). Annales. Etyka wŻyciu Gospodarczym 13 (1): 149-156.

  Sen Amarty. 2002. Rozwój i wolność (Development and freedom). Poznań: Zysk i S-ka.

  Tomczak Franciszek. 2004. Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowejStanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (From agriculture to agribusiness. Transformation ofthe agricultural and food economy of the United States of America). Warszawa: Wydawnictwo SGH.

  Woś Augustyn. 1979. Związki rolnictwa z gospodarką narodową (Relations between agriculture and national economy). Warszawa: PWRiL.

  Zalewski Aldon. 1989. Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce (Problems of food economy in Poland). Warszawa: PWN.

  Zegar Józef S. 2012. Współczesne wyzwania rolnictwa (Contemporary agriculture challenges). Warszawa:PWN.

 30. Iwona Mystkowska 190-193 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr Iwona Mystkowska (orcid.org/0000-0002-8361-5806)
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7928
  ziemniaki, biostymulatory, opłacalność
  Q1, Q14
  pl

  Celem badań było określenie wpływu zróżnicowanej techniki odchwaszczania i stosowania biostymulatorów na efektywność ekonomiczną uprawy ziemniaków jadalnych. Badania polowe przeprowadzono w latach 2015-2017 z zastosowaniem biostymulatorów w gospodarstwie indywidualnym w miejscowości Międzyrzec Podlaski. Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaków odmiany Honorata pochodzące z trzyletniego doświadczenia polowego przeprowadzonego na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego. Zastosowane biostymulatory zwiększyły plon handlowy bulw średnio o 10,85 t/ha w stosunku do obiektu kontrolnego, bez dolistnego dokarmiania. Nadwyżka bezpośrednia kształtowała się od 6354,9 zł/ha na obiekcie kontrolnym do 14879,8 zł/ha na obiekcie, na którym zastosowano biostymulator Kelpak SL.

  Augustyniak-Grzymek Irena, Leszek Goraj, Sławomir Jarka, Tadeusz Pokrzywa, Aldona Skarżyńska. 2000.

  Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych (Methodology of calculating direct surplus and the typology of farms). Warszawa: FAPA.

  Chotkowski Jacek. 2000. Technologiczne i rynkowe czynniki opłacalności produkcji ziemniaków (Technological and market factors of profitability of potato production). Zagadnienia Ekonomii Rolnej 2-3: 48-59.

  Jarka Sławomir, Stanisław Chojnacki. 2008. Opłacalność produkcji ziemniaków na wczesny zbiór (Profitability of potatoes production for early collection harvest). Roczniki Naukowe SERiA X (3): 240-245.

  Kozak Marcin. 2009. Biostymulator dobry wybór (Biostimulator a good choice). Agrotechnika 3: 61-62.

  Mystkowska Iwona, Krystyna Zarzecka, Alicja Baranowska, Marek Gugała, Bożena Głuszczak, MarcinLipiecki. 2016. Porównanie opłacalności produkcji ziemniaków skrobiowych w rodzinnym gospodarstwierolnym (The comparison of profitability of starchy potato cultivation in a family farm). RocznikiNaukowe SERiA XVIII (1): 186-189.

  Nowacki Wojciech. 2009. Czynniki wpływające na opłacalność produkcji ziemniaka w Polsce (Factors influencing the profitability of potato cultivation in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XI (1): 320-323.

  Nowacki Wojciech. 2015. Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce (Opportunities and threats of potato market in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 169-175.

  Rembeza Jerzy, Jacek Chotkowski. 1995. Opłacalność produkcji ziemniaków na różne kierunki użytkowania(Profitability of potato production for various directions of use). Poznań: Wydawnictwo. CDiER.

  Skarżyńska Aldona (ed.). 2008. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2007 roku (Production, costs and direct surplus of selected agricultural products in 2007). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Słowiński Adam. 2004. Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin (Biostimulators in modern crop cultivation). Nauka i Praktyka 3 (68): 25-26.

  Trawczyński Cezary. 2014. Biostymulatory aminokwasowe –Tecaminy w uzupełniającym odżywianiu roślin ziemniaka (Amino acid biostimulants – Tecamines in complementary potato plant nutrition). Poradnik Gospodarski 6: 16-18.

  Vavrina Charles S. 1997a. Atonic plant growth stimulator: Effect on tomato under seepage irrigation inSW Florida. SWFREC Station Report 97 (4): 1-6.

  Vavrina Charles S. 1997b. Atonic plant growth stimulator: Effect on cucumber under seepage irrigation in SW Florida. Univ. Florida. SWFREC Station Report 97 (5): 1-4.

 31. Dawid Olewnicki 194-199 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr inż. Dawid Olewnicki (orcid.org/0000-0002-3096-3882)
  Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa
  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, SGGW
  02-776 Warszawa, ul Nowoursynowska 159
  tel. (22) 59 320 21(20)
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7929
  rośliny, szkółkarstwo, lokalizacja przedsiębiorstw
  L21, L22, P42
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie zmian liczby przedsiębiorstw zajmujących się rozmnażaniem roślin w Polsce ogółem, a także w poszczególnych województwach w latach 2009-2016. Źródłem danych, które posłużyły do obliczeń były roczniki Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przeprowadzono także badania dotyczące lokalizacji omawianych przedsiębiorstw w stosunku do liczby ludności danych województw. Wykazano 9,5-procentowy wzrost liczby firm z omawianej branży w badanym okresie. Wzrost ten miał postać trendu wielomianowego drugiego stopnia. Ponadto liczba firm w poszczególnych województwach dopasowana była do skupisk występujących tam konsumentów, o czym świadczy niska wartość współczynnika Florence’a (F), wynosząca w 2016 roku F = 0,20.

  Dudek Hanna, Monika Krawiec, Joanna Landmesser. 2011. Podstawy analizy statystycznej w badaniach rynku (Basics of statistical analysis in market research). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Jabłońska Lilianna. 2007. Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce (Economic aspects of the development of the floriculture sector in Poland). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Jabłońska Lilianna, Dawid Olewnicki. 2016. Przyszłość produkcji kwiatów ciętych w Polsce w świetle zmianw światowym kwiaciarstwie. [W] Współczesne kierunki badań nad roślinami ozdobnymi w Polsce (The future of cut flower production in Poland in the light of changes in world floriculture. [In] Contemporary trends in research on decorative plants in Poland), ed. A. Bach, A. Kapczyńska, M. Malik, M. Maślanka,17-29. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

  Marczuk Andrzej. 2005. Sieciowa metoda lokalizacji obiektów jako czynnik ograniczający koszty transportuw rolnictwie (Network based method of object localization as a reduction factor in agricultural transportcost). Inżynieria Rolnicza 7: 161-168.

  Olewnicki Dawid. 2011. Przemiany w gospodarce ogrodniczej w Polsce w latach 1965-2008 oraz perspektywyjej rozwoju (Structural changes in Polish horticulture in 2002-2010). Praca doktorska (PhD thesis),SGGW Warszawa.

  Olewnicki Dawid. 2015. Zmiany w szkółkarstwie ozdobnym w ujęciu ogólnopolskim i wojewódzkim (Changes in decorative nurseries in the national and provincial perspective). Europa Regionum 22: 171-182.

  Wróblewska Wioletta. 2007. Rynek materiału wyjściowego ozdobnych roślin cebulowych w Polsce i Holandii(The market for the starting material of decorative bulb plants in Poland and the Netherlands). Pracadoktorska (PhD thesis). Lublin: Akademia Rolnicza.

 32. Krzysztof Patkowski, Danuta Leszczyńska, Anna Szymanowska, Piotr Zarajczyk 200-205 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr Krzysztof Patkowski (orcid.org/0000-0003-4113-8981)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7931
  PROW 2007-2013, PROW 2014-2020, „Młody rolnik”
  Q1
  pl

  Celem badań było przedstawienie realizacji programu „Ułatwienie startu młodym rolnikom” w ramach PROW w latach 2007-2013 oraz stanu realizacji programu „Premie dla młodych rolników” w latach 2014-2016 na terenie województwa lubelskiego w ramach PROW 2014-2020. Materiał badawczy stanowiły dane udostępnione przez Lubelski Oddział Regionalny ARiMR z siedzibą w Elizówce. W województwie lubelskim w latach 2007-2016 złożono 6849 wniosków, co stanowiło 12% wszystkich złożonych deklaracji o przyznanie pomocy w Polsce i podpisano 5371 umów. Najwięcej wniosków o wsparcie złożono w powiecie bialskim – 1128. Powiat lubelski z wynikiem 665 znalazł się na drugim miejscu pod względem liczby złożonych wniosków. Kolejne miejsca zajmowały powiaty radzyński, parczewski, chełmski i hrubieszowski. Średni wiek beneficjentów mieścił się w przedziale od 21 lat w powiecie radzyńskim do 26 w powiecie tomaszowskim. Nowy nabór charakteryzował się wyższym wiekiem beneficjentów składających wnioski, zarówno na poziomie województw, jak i na poziomie powiatów. W województwie lubelskim średnia powierzchnia przejmowanego gospodarstwa w latach 2007-2013 wynosiła 13,8 ha. Na poziomie województwa lubelskiego największe gospodarstwa utworzono w powiatach parczewskim i chełmskim. Większość beneficjentów składających wnioski w obu edycjach programu miało wykształcenie średnie. W latach 2007-2016 uprawy polowe oraz produkcja mieszana stanowiły główne kierunki produkcji w większości gospodarstw.

  ARiMR (Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture). 2013. 20 lat wsparcia dla polskiego rolnictwa (20 years of support for Polish agriculture). Warszawa: Agencja Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa.

  Braja Mirosława. 2015. Udział, znaczenie i konkurencyjność rodzinnych gospodarstw rolnych w różnych sektorach produkcji rolnej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. [W] Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego (Share, importance and competitiveness of family farms in various sectors of agricultural production and non-agricultural business. [In] Economicand legal mechanisms to support and protect family farming), ed. Mariana Podstawka, 7-25. Warszawa: FAPA.

  Dudek Michał 2008. Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie indywidualnym na przykładzie gospodarstw emerytów i młodych rolników (The role of the human factor in individual farming on the example of pensioners‚ and young farmers’ farms). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2013. Sprawozdanie z realizacji ProgramuRozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Report on the implementation of the Rural DevelopmentProgram for the years 2007-2013). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2014. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wersja pełna (Rural Development Program for 2014-2020. Full version). Warszawa:Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Olszańska Anna, Joanna Szymańska. 2014. Agrobiznes, problemy ekonomiczne i społeczne (Agribusiness,economic and social problems). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

  Parlińska Agnieszka, Maria Parlińska, Grażyna Rembielak. 2014. Ocena wykorzystania środków PROW2007-2013 na ułatwienie startu młodym rolnikom (Evaluation of the use of funds RDP 2007-2013for setting up of young farmers). Research Papers of the Wroclaw University of Economics/PraceNaukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 360: 188-197.

 33. Elżbieta Sowula-Skrzyńska, Grzegorz Skrzyński, Renata Matysik-Pejas, Sabina Kurpan 206-212 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska (orcid.org/0000-0002-6754-3021)
  Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Systemów i Środowiska Produkcji
  ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.32
  bydło mleczne, efektywność ekonomiczna, koszty, próg rentowności
  O12, O13, Q01, Q12
  pl

  Celem badań była ocena kondycji ekonomicznej gospodarstw mleczarskich o różnej skali produkcji. Skuteczność ekonomiczną tych gospodarstw analizowano według skali produkcji. Wyliczono podstawowe wskaźniki i miary efektywności ekonomicznej produkcji, tj.: dochód netto z działalności rolniczej, nadwyżkę bezpośrednia, koszty produkcji, parytet dochodów i progi rentowności. Przedstawiono analizę dysproporcji dochodów między małymi i dużymi gospodarstwami. Przeprowadzona ocena wykazała, że z ekonomicznego punktu widzenia rentowne gospodarstwa mleczne utrzymują około 60 krów.

  Adamowicz Mieczysław. 2006. Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa. Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa (The concept of sustainable and sustainable developmenttowards rural areas and agriculture. Sustainable and sustainable development of rural areas and agriculture). Prace Naukowe SGGW 38: 11-12.

  Bednarski Lech. 2007. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie (Financial analysis in the enterprise). Warszawa:PWE.

  Goraj Lech, Elżbieta Olewnik. 2015. FADN i Polski FADN (Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych i system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych) (FADN and PolishFADN (Farm accountancy data network and system for collecting and using accounting data from agriculturalholdings). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  GUS. 2017. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. (Announcement of the President of the Central Statistical Office of February 9, 2017 on the average remuneration in the national economy in 2016). Warszawa: GUS.

  Harasim Adam. 2009. Kierunek produkcji a zrównoważony rozwój gospodarstw rolniczych (Production specialization and sustainable development of the farm). Roczniki Naukowe SERiA XI (1): 139-143.

  Harasim Adam. 2013. Metoda oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa na poziomie gospodarstwa rolnego(The method of assessing the sustainable development of agriculture at the level of an agricultural holding). Studia i Raporty IUNG-PIB Puławy 32 (6): 57-58.

  Komorowska Dorota. 2006. Koncentracja produkcji mleka w Polsce (The concentration of dairy production in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej61: 159-166.

  Kowalczyk Stanisław. 1996. Analiza kosztów firmy. [W] Agrobiznes – mikroekonomika, ed. Augustyn Woś,153-182. Warszawa: Wydawnictwo KEY TEXT.

  Romaniuk Wacław. 2010. Kierunki zrównoważonego rozwoju technologii i budownictwa w chowie zwierząt(Directions of the sustainable development in mechanization techniques and structural engineering for animal production). Problemy Inżynierii Rolniczej 4: 121-128.

  Runowski Henryk. 2007. Poszukiwanie równowagi ekonomiczno-ekologicznej i etycznej w produkcji mleka(Searching for economics-ecological and ethical equilibrium in milk production). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 93 (2): 14-26.

  Skarżyńska Aldona. 2010. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2008 (Economic results of selected agricultural products in 2005-2008). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Skarżyńska Aldona, Izabela Ziętek, Irena Augustyńska-Grzymek, Grażyna Nachtman, Marcin Cholewa, PawełMaciszewski, 2006. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2005roku (Production, costs and direct surplus of selected agricultural products in 2005). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Utnik-Banaś Katarzyna, Elżbieta Sowula-Skrzyńska, Magda Baranek. 2013. Wykorzystanie progu rentowności i wskaźnika bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w ocenie opłacalności produkcji jaj wylęgowych kur nieśnych na przykładzie wybranej fermy drobiu (Using of profitability threshold and enterprise security indexin assessment of profitability of hatching eggs productions of laying hens on the example of chosen poultry farm). Roczniki Naukowe SERiA XV (5): 330-335.

 34. Grzegorz Ślusarz 213-218 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  dr hab. Grzegorz Ślusarz prof. UR (orcid.org/0000-0002-3922-0831)
  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
  ul. Ćwiklińskiej 2, 35 601 Rzeszów
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7934
  obszary wiejskie, demografia, obszary peryferyjne
  R1, R2, J6
  pl

  Celem opracowania jest identyfikacja wyzwań i zagrożeń dla rozwoju społeczno-gospodarczego peryferyjnych obszarów wiejskich, wynikających ze specyfiki procesów demograficznych zachodzących na tych obszarach. Badaniami szczegółowymi (lata 2004-2016) objęto przygraniczne gminy Podkarpacia. Ich peryferyjność wynika zarówno z przygranicznego położenia, jak i położenia względem regionalnych i krajowych ośrodków rozwoju (odległości – dostępności). Stwierdzono, że badane obszary stoją w obliczu dużych wyzwań demograficznych, wynikających z małej i zmniejszającej się liczby ludności (przy niskim wskaźniku gęstości zaludnienia). Jest to wynikiem zarówno zaszłości historycznych, procesów migracyjnych, jak i ujemnego wskaźnika przyrostu naturalnego. Te procesy rzutują na niekorzystną strukturę wiekową ludności z całym „pakietem” problemów towarzyszących starzejącemu się społeczeństwu. Zagraża to rozwojowi badanych jednostek, ogranicza możliwości pełnego wykorzystania ich endogenicznego potencjału. Demografia urasta do rangi bariery rozwoju peryferyjnych obszarów przygranicznych regionu.

  Błachut Barbara, Marek Cierpiał-Wolan, Adam Czudec, Grzegorz Ślusarz. 2015. Obszary transgranicznePolski, Słowacji, Ukrainy – czynniki progresji i peryferyzacji (Cross-border areas of Poland, Slovakiaand Ukraine – factors of progression and periphery). Rzeszów: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

  Cierpiał-Wolan Marek. 2017, Przestrzenne zróżnicowanie procesów demograficznych w województwie podkarpackim. [W] Sytuacja demograficzna Podkarpacia jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej (Spatial differentiation of demographic processes in the Podkarpackie voivodship. [In] The demographic situation of Podkarpacie as a challenge for social and economic policy), ed. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, 65-84. Warszawa: Rządowa Rada Ludności.

  Grzelak Grzegorz. 2002. Polskie regiony w procesie integracji europejskie (Polish regions in the process of European integration). Studia Regionalne i Lokalne 2-3 (9): 61-63.

  Idczak Piotr. 2013, Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce (Multidimensional concept of regional peripherality. Identification of peripheral regions in Poland). Difin: Warszawa.

  Klamut Mirosława. 2008. Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej. [W] Gospodarka regionalna i lokalna (Competitiveness of regional and local economy. [In] Regional and local economy), ed. Z. Strzelecki, 47-77. Warszawa: PWN.

  Nowińska-Łaźniewska Ewa. 2004. Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego (Spatial relations in Poland in the period of transformation in the light of the theory of regional development). Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.

  Okólski Marek. 2010. Wyzwanie demograficzne Europy i Polski. [W] Europejskie wyzwanie dla Polski i jej regionów (The demographic challenge of Europe and Poland. [In] A European challenge forPoland and its regions), ed. A. Tucholska, 91-120. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

  Ślusarz Grzegorz. 2016. Strategiczne priorytety rozwoju obszarów wiejskich a zrównoważone wykorzystanie ich potencjału (Strategic priorities for development of rural areas and sustainable exploitation of their potential). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (6): 221-227.

  Ślusarz Grzegorz 2017. Podkarpacie wobec wyzwań demograficznych. [W] Sytuacja demograficzna Podkarpacia jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej (Podkarpacie in the face of demographic challenges. [In] The demographic situation of Podkarpacie as a challenge for social and economic policy), ed. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, 26. Warszawa: Rządowa Rada Ludności.

  Wiatrak Andrzej P. 2015. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego jako narzędzie rozwoju i aktywności ludności (Regional and local development strategies as a tool for development activities of population). Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 303-307.

 35. Arkadiusz Zalewski 219-224 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 6

  mgr inż. Arkadiusz Zalewski
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
  Zakład Badań Rynkowych
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  tel. (22) 505 47 02
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.7935
  regionalne zróżnicowanie, ciągniki rolnicze
  C38, O13
  pl

  Celem opracowania jest próba pogrupowania województw ze względu na czynniki mające potencjalny wpływ na regionalne zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze. Do pogrupowania województw w skupienia zastosowano metodę Warda. Wyodrębniono cztery grupy województw, które różniły się między sobą pod względem zaproponowanych cech. W województwach z największą powierzchnią użytków rolnych przypadających na 1 ciągnik występowała największa średnia powierzchnia gospodarstw rolnych, był największy udział gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych i najmniejszy poziom zatrudnienia w rolnictwie. Województwa z najniższą powierzchnią użytków rolnych przypadających na 1 ciągnik to te z najmniejszą powierzchnią gospodarstw, najmniejszym udziałem rolników z wykształceniem rolniczym oraz najmniejszą wartością skupu z 1 ha użytków rolnych. Udział osób zatrudnionych w rolnictwie był w tych województwach zdecydowanie największy.

  GUS. 2008: Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2007 (Statistical yearbook of agriculture and rural areas 2007). Warszawa: GUS.

  GUS. 2014. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. (Characteristics of farms in 2013). Warszawa:GUS.

  GUS. 2017a. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2015/2016 (Means of production in agriculture in the marketing year 2015/2016). Warszawa: GUS.

  GUS. 2017b. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2016 (Statistical yearbook of agriculture and rural areas 2016). Warszawa: GUS.

  GUS. 2017c. Rocznik statystyczny województw 2016 (Statistical yearbook of provinces 2016). Warszawa: GUS.

  Kukuła Karol. 2014. Budowa rankingu województw ze względu na wyposażenie techniczne rolnictwa wPolsce (Ranking construction of the Polish Voivodships due to the technical equipment of agriculture). Wiadomości Statystyczne 7: 62-75.

  Lorencowicz Edmund. 2011. Rynek ciągników rolniczych w Polsce (Market of new and Used AgriculturalTractors in Poland in the Years 2012-2016). Roczniki Naukowe SERiA XIII (3): 173-177.

  Marek Tadeusz. 1989. Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN (Cluster analysis in empirical research. SAHN methods). Warszawa: PWN.

  Młodak Andrzej. 2006. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej (Taxonomic analysis in regional statistics). Warszawa: Difin.

  Pawlak Jan. 2010. Stan motoryzacji rolnictwa polskiego w świetle porównań międzynarodowych. Część I. Ciągniki rolnicze (State of the motorization in polish agriculture in light of international comparisons. Part I. Agricultural tractors). Problemy Inżynierii Rolniczej 3: 17-24.

  Pawlak Jan. 2012. Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2000-2010 (The market of agricultural tractors in Poland within the years 2000-2010). Problemy Inżynierii Rolniczej 1: 5-14.

  Piwowar Arkadiusz. 2013. Analiza cen wybranych maszyn i urządzeń rolniczych w latach 2008-2012(Analysis of prices of selected agricultural machinery and equipment in years 2008-2012). TechnikaRolnicza Ogrodnicza Leśna 4: 5-8.

  Szewczyk Janina. 2012. Miara zróżnicowania wyposażenia gospodarstw rolnych w techniczne środki produkcji (Regional differentiation index of farm Equipment in Poland). Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych XIII (1): 204-211.

  Ward Joe H. 1963. Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the AmericanStatistical Association 58 (301): 236-244.