1. Finansowanie działalności innowacyjnej na przykładzie przedsiębiorstw z regionów peryferyjnych
 2. KONTROLE I ICH WPŁYW NA WSPARCIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA W SEKTORZE MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA WĘGRZECH
 3. Młodzież akademicka względem idei rozwoju zrównoważonego
 4. Potencjał dochodowy gmin wiejskich w województwie wielkopolskim w latach 2005-2016
 5. Wybory strategiczne przedsiębiorstw branży piekarniczo-cukierniczej
 6. Tendencje kształtowania się kosztów inwestycyjnych w sektorze fotowoltaicznym
 7. DŁUGOTERMINOWE ZMIANY RELACJI CEN PRODUKTÓW DO CEN NAKŁADÓW W WĘGIERSKIM SEKTORZE PRODUKCJI BROJLERÓW
 8. Zależność między rentownością a płynnością finansową w sektorze przetwórstwa spożywczego w Polsce
 9. WYNIKI I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KARPIA ZWYCZAJNEGO
 10. Różnice w koncentracji inwestycji w energię słoneczną z użyciem paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w gminach województwa lubelskiego i mazowieckiego
 11. Tendencje zmian intensywności gospodarowania azotem w regionach Polski
 12. Pozycja Polski na światowym rynku zagęszczonego soku jabłkowego
 13. Wyzwania rozwoju i kierunki badań bioekonomii
 14. Bezrobocie i rynek pracy w regionach peryferyjnych
 15. Skuteczność kształcenia akademickiego w zakresie nauk rolniczych
 16. Kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
 17. RYNEK UBEZPIECZEŃ ROLNYCH W POLSCE
 18. Działanie osi 4. PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – zróżnicowanie przestrzenne poziomu i struktury wydatkowania środków LEADER
 19. Czynniki determinujące prowadzenie działalności agroturystycznej przez wiejskie gospodarstwa domowe na przykładzie województwa lubelskiego
 20. Zmiany efektywności i produktywności gospodarstw polowych i mlecznych w województwie lubelskim w latach 2014-2016
 21. ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WIELKOŚCIĄ FERM KURZYCH NA WĘGRZECH I ICH WYDAJNOŚCIĄ EKONOMICZNĄ W PRODUKCJI JAJ
 22. WARTOŚCI KULTUROWE JAKO DETERMINANTA ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ ICH POPULARNOŚĆ WŚRÓD POLAKÓW NA PRZYKŁADZIE MUZEÓW KULTURY LUDOWEJ
 23. Zarys koncepcji kosztów likwidacji gospodarstwA rolnego
 24. OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI MALIN ODMIANY POLESIE
 25. STAN I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARSTW Z CHOWEM BYDŁA RZEŹNEGO
 1. Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj 9-16 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
  orcid.org/0000-0002-1164-4966
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  tel. +48 83 344 99 06
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr inż. Magdalena Zwolińska-Ligaj
  orcid.org/0000-0001-6770-7092
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  tel. +48 83 344 99 00 w. 263
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7222
  nakłady na innowacje, źródła finansowania innowacji, bariery innowacyjności
  R11, O31
  pl

  Celem pracy jest charakterystyka skali, źródeł finansowania i przeznaczenia nakładów finansowych na działalność innowacyjną w badanych przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie dwóch powiatów regionu wykazującego cechy peryferyjności oraz określenie najważniejszych barier tej aktywności. Pracę oparto na wynikach badań sondażowych z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, zrealizowanych na terenie badanych powiatów województwa lubelskiego w 2015 roku. Obejmowały one okres 2010-2014. Materiał badawczy stanowiło 147 wywiadów z przedsiębiorcami. Wykazano, że wydatki ukierunkowane na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw dokonywane były rzadko i przeznaczane były głównie na wzmacnianie ich potencjału materialnego. Przedsiębiorcy finansowali działalność innowacyjną niemal wyłącznie ze środków własnych. Przedsiębiorcy w większości dostrzegali występowanie barier działalności innowacyjnej. Bariery dotyczyły głównie ograniczonych możliwości związanych z zapewnieniem jej finansowania oraz poziomu kosztów wdrażania innowacji – ocenianego jako wysoki.

  Adamowicz Mieczysław, Magdalena Zwolińska-Ligaj. 2017. Lokalne czynniki innowacyjności-perspektywa władz lokalnych i przedsiębiorców (Local factors of innovation – the perspective of local authorities and entrepreneurs). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 18 (67): 7-21.

  Coronado Daniel, Manuel Acosta, Ana Fernández. 2008. Attitudes to innovation in peripheral economic regions. Research Policy 37 (6): 1009-1021.

  GUS. 2015. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014 (Innovative activities of enterprises in 2012-2014). Warszawa: GUS.

  Felsenstein Daniel, Aliza Fleischer. 2002. Small-scale entrepreneurship and access to capital in peripheral locations: An empirical analysis. Growth and Change 33 (2): 196-215.

  Isaksen Arne, James Karlsen. 2016. Innovation in peripheral regions. [In] Handbook on the geographies of innovatio, ed. Richard Shearmur, Christophe Carrincazeaux, David Doloreux, 277-286. Cheltenham UK, Northampton USA: Edward Elgar Publishing.

  Kamińska Alfreda. 2011. Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubelskim (Impact of business environment institutions on the development of small and medium-sized enterprises in the Lublin voivodeship). Barometr Regionalny (1) 23: 53-65.

  Kijek Tomasz, Anna Matras-Bolibok. 2013. Wpływ nakładów na innowacje (działań projektowych, przygotowawczych, nowych procedur itp.) na wdrażanie innowacji oraz trendy/zmiany w nakładach innowacyjnych (w tym sektora rolnego) (Impact of expenditures on innovations (project activities, preparatory activities, new procedures, etc.) on the implementation of innovation and trends/changes in innovative expenditures (including the agricultural sector). Lublin: KIL.

  Lee Neil, Ross Brown. 2017. Innovation, SMEs and the liability of distance: the demand and supply of bank funding in UK peripheral regions. Journal of Economic Geography 17 (1): 233-260, doi: 10.1093/jeg/lbw011.

  North David, David Smallbone. 2000. Innovative activity in SMEs and rural economic development: Some evidence from England. European Planning Studies 8 (1): 87-106.

  Płoszaj Adam. 2012. Instytucje wsparcia biznesu i promowania innowacji w województwie lubelskim (Institutions supporting business and promoting innovation in the Lublin voivodeship), https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1235/instytucje_wsparcia_biznesu_i_promowania_innowacji_w_wojewdztwie_lubelskim_fin.pdf?sequence=1.

  Ratajczak Marcin, Magdalena Mądra. 2008. Źródła i bariery finansowania innowacji w sektorze MSP w Polsce (Resources and barriers of the innovation financing in the SME sector in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 69: 43-53.

  Serrasqueiro Zelia, Ana Caetano. 2015. Trade-off Theory versus Pecking Order Theory: capital structure decisions in a peripheral region of Portugal. Journal of Business Economics and Management 16 (2): 445-466.

  Thlon Michał. 2014. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw województwa lubelskiego – wyniki badań (Innovative activity of Lubelskie voivodeship enterprises – research results). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 6 (930): 117-130.

  Varis Miika, Hannu Littunen. 2012. SMEs and their peripheral innovation environment: Reflections from a Finnish case. European Planning Studies 20 (4): 547-582.

  Zwolińska-Ligaj Magdalena. 2015. Integracja funkcji gospodarczych i środowiskowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego: perspektywa przedsiębiorstw (Integration of economic and environmental functions in natural valuable areas of the Lubelskie Voivodeship: the perspective of enterprises). Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

  Zwolińska-Ligaj, Magdalena, Mieczysław Adamowicz. 2017. The activity of local self-governments in the area of creating local innovation (based on the example of Lublin counties, Poland). Economic Science for Rural Development Conference Proceedings 44: 226-235.

 2. Erika Bán, József Csernák 17-23 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  Erika Bán, senior lecturer
  ORCID: 0000-0001-6441-4024
  Budapest Business School
  University of Applied Sciences
  Faculty of Finance and Accountancy, Department of Accountancy
  H-1149 Budapest, Buzogány str. 11-13. Hungary
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  József Csernák, assistant lecturer
  ORCID: 0000-0002-9094-4384
  Eszterházy Károly University
  Károly Róbert Campus Gyöngyös, Hungary
  Institute of Business Sciences, Department of Finance and Accounting
  H-3200 Gyöngyös, Mátrai str. 36. Hungary
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7223
  audyt, zarządzanie, małe i średnie przedsiębiorstwa, Węgry
  M42
  en

  Przedsiębiorstwa realizując zamierzone cele, powinny podlegać audytom wewnętrznym, w celu wykazania, że funkcjonują zgodnie z założeniami korporacyjnymi. Audyt wewnętrzny jest organiczną częścią modelu ERM (Enterprise Risk Management), podczas gdy ERM jest zintegrowany z modelem biznesowym. Audyt wewnętrzny, który tworzy podsystem systemu kontroli korporacyjnej obok kontroli właścicielskich, można podzielić na dwie części: system kontroli wewnętrznej i niezależny audyt wewnętrzny. Na podstawie kwestionariusza ankiety dokonano identyfikacji i oceny metod kontroli i audytu wewnętrznego w firmach z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Węgrzech. Dotychczas takie badania prowadzone były tylko w dużych firmach, dlatego badanie to miało pionierski charakter. Z uwagi na fakt, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią większość na Węgrzech, podobnie jak w Unii Europejskiej, badanie to jest istotne, gdyż dostarcza nowych informacji dla kierujących przedsiębiorstwami oraz stwarza nowe ramy analityczne dla porównań regionalnych, a także wskazuje na dalsze kierunki badań.

  Act XXXIV of 2004 Act on small and medium enterprises. Support for their development.

  Blumné-Bán Erika. 2011. A dokumentációs kontrollok fejlesztése a belső ellenőrzési kontrollrendszerekben. Magyar Tudomány Ünnepe emlékkötet (Development of documentation controls in internal control control systems. Hungarian Memorial of Science memorial volume). Budapest: BGF.

  Bordáné Rabóczky Mária. 2012. A versenyképesség és a társaságok belső ellenőrzése (Competitiveness and internal control of companies). Vezetéstudomány 43 (11): 19-33.

  Boyle Douglas M., Anne M. Wilkins, Dana R. Hermanson. 2012. Corporate governance: preparing for the expanding role of the internal audit function. Internal Auditing 27 (2): 13-18.

  Burns James MacGregor. 1978. Leadership. New York: Harper-Row.

  COSO. 2006. Internal control over financial reporting – guidance for smaller public companies, Vol. I-II. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

  Cramer Duncan, Dennis Howitt. 2004. The SAGE dictionary of statistics: A practical resource for students in the social sciences. London: Thousand Oaks, California, SAGE.

  Deloitte. 2013. Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről (Survey on internal control and compliance status). Budapest: Deloitte’s Corporate Risk Management Advisory Department, http://etk-rt.hu/images/dokumentumok/deloitte_eloadas.pdf, access: 25 March 2016.

  Griffin Ricky W. 1984. Management. Boston: Houghton Mifflin Co.

  Horváth Gézáné. 2005. Kvantitatív módszerek. I Fejezetek a valószínűségszámításból (Quantitative methods. I chapters of probability calculus). Budapest: Perfekt.

  House Robert J., Paul J. Hanges, Mansour Javidan, Peter W. Dorfman, Vipin Gupta (eds.). 2004. Culture, leadership, and organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Vol. 1. CA: Sage Publications, Thousand Oaks.

  Kaplan Robert S., Robin Cooper. 2001. Költség és hatás – Integrált költségszámítási rendszerek: az eredményes vállalati működés alapjai (Cost and impact. Integrated costing systems: the basics of effective corporate operation). Budapest: PANEM.

  Kresalek Péter, Zsolt Merétey-Vida. 2008. Ellenőrzési alapismeretek (Basic knowledge of control). Budapest: Perfekt.

  KSH. 2017. A regisztrált vállalkozások száma (Number of registered companies), http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qvd017c.html Letöltés, access: 28 July 2017.

  Milicz Ákos. 2011. Ellenőrzési aspektusok a vállalatok versenyképességének szemszögéből – TM15 műhelytanulmány (Control aspects from the point of view of competitiveness of companies – TM15 workshop study. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet (BCE Enterprise Economics Institute). Budapest: Versenyképesség Kutatóközpont, http://www.unicorvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kutatokozpontok/versenykepesseg/Tamop_Muhelytanulmanyok_1_-110/TM15_Miliczakos_Ellenorzes.pdf.

  PwC. 2014. Gazdasági bűnözés – az üzleti életet fenyegető globális veszély (Economic crime – a global threat to business). Budapest: PwC, https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/globalis_gazdasagi_bunozes_felm, access: 30 May 2015.

  Spira Laura F., Michael Page. 2003. Risk management: the reinvention of internal control and the changing role of internal audit. Accounting, Auditing and Accountability Journal 16 (4): 640-661.

  Sudman Seymour. 1976. Applied Sampling. New York: Academic Press.

  Széles Zsuzsanna, László Pataki, Aranka Baranyi, Zoltán Széles. 2014. External methods of financing for Hungarian agricultural enterprises. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists XVI (5): 191-195.

  Vecsenyi János. 2011. Kisvállalkozások indítása és működtetése (Launching and running small businesses). Budapest: 72H.COM.

  Vroom Victor H., Phillip W. Yetton. 1973. Leadership and decision making. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

  Wilson Edwin Bidwell, Margaret M. Hilferty. 1931. The distribution of chi-squared. Colorado: Department of Vital Statistics of Public Health.

  Zéman Zoltán, Judit Bárczi, Márta Groszné Szentirmai. 2011. The information – connection between the strategic management. Accounting and the company valuation. Budapest: Social Science Research Network, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1928034.

  Zörög Zoltán, Kornélia Nagymihály Ficzeréné, Eszter Bakos-Tóth. 2011. The financial, controlling and IT aspects of the Sarbanes-Oxley Act. International Journal of Business and Management Studies 3 (1): 431-441.

 3. Mariusz Dacko, Aleksandra Płonka, Piotr Prus 24-29 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  dr inż. Mariusz Dacko
  orcid.org/0000-0001-8424-4720
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytut Ekonomiczno-Społeczny
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr inż. Aleksandra Płonka
  orcid.org/0000-0001-5319-592X
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytut Ekonomiczno-Społeczny
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr inż. Piotr Prus orcid.org/0000-0002-4447-4019
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Pracownia Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie
  ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7224
  rozwój zrównoważony, świadomość ekologiczna, postawy młodzieży
  Q56
  pl

  Zaprezentowano wybrane wyniki międzynarodowych badań na temat opinii i postaw młodzieży akademickiej względem idei zrównoważonego rozwoju. Analizie poddano odpowiedzi 1054 studentów z ponad 30 krajów Europy udzielone w ankiecie w 2017 roku na pytanie dotyczące życia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem. Rozpatrując zróżnicowanie odpowiedzi udzielonych na to pytanie zwrócono uwagę na pochodzenie młodzieży, odnosząc wskazania grupy polskich studentów do wskazań udzielonych przez młodzież z pozostałych krajów Europy. Zbadano też, czy na zróżnicowanie odpowiedzi wpływał deklarowany w metryczce poziom kształcenia (studia I, II i III stopnia). Dane pozyskano przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety opracowanej w języku angielskim oraz przetworzono przy wykorzystaniu tabel przestawnych opracowanych w arkuszu Microsoft Excel. Stwierdzono, że życie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju najczęściej deklarowała młodzież akademicka z krajów UE-15. Wraz z podnoszeniem poziomu kształcenia, zauważono tendencję do wzrostu świadomości z zakresu zrównoważonego rozwoju.

  Babbie Earl. 2003. Badania społeczne w praktyce (Social researches in practice). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

  Bołtromiuk Artur. 2011. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000. (Conditions for the sustainable development of communes included in the Natura 2000 network). Warszawa: Wydawnictwo IRWiR PAN.

  Borys Tadeusz. 2010. Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju (Decade of education for sustainable development). Problemy Ekorozwoju 5 (1): 59-70.

  Czyżewski Andrzej. 2001. Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa (The role of macroeconomic policy in shaping the conditions for the sustainable development of agriculture). Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 13: 9-23.

  Dacko Mariusz, Aleksandra Płonka. 2017. Idea rozwoju zrównoważonego w opiniach i postawach rolników (Idea of sustainable development in the opinions and attitudes of farmers). Roczniki Naukowe SERiA XIX (1): 38-43.

  Domeradzki Piotr. 2010. Zrównoważony rozwój jako nowa etyka przyszłości (Sustainable development as a new ethic of the future). Kultura i Edukacja 4 (78): 7-20.

  Folke Carl, Steve Carpenter, Thomas Elmqvist, Lance Gunderson, C.S. Holling, Brian Walker. 2002. Resilience and sustainable development: building adaptive capacity in a world of transformations. A Journal of the Human Environment 31 (5): 437-440, doi: 10.1579/0044-7447-31.5.437.

  Gawor Leszek. 2006. Wizja nowej wspólnoty ludzkiej w idei zrównoważonego rozwoju (Vision of a new human community in the idea of sustainable development). Problemy Ekorozwoju 1 (2): 59-66.

  Giddings Bob, Bill Hopwood, Geoff O'brien. 2002. Environment, economy and society: fitting them together into sustainable development. Sustainable Development 10 (4): 187-196, doi: 10.1002/sd.199.

  Gruszczyński Leszek Andrzej. 1986. Elementy statystyki dla socjologów (Elements of statistics for sociologists). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

  Hopwood Bill, Mary Mellor, Geoff O'Brien. 2005. Sustainable development: mapping different approaches. Sustainable Development 13 (1): 38-52, doi: 10.1002/sd.244.

  Jaśkiewicz Jacek. 2008. Dylematy zrównoważonego rozwoju w Polsce (Dilemmas of sustainable development in Poland). Problemy Ekorozwoju 3 (1): 33-38.

  Kowal Jolanta (red.). 1998. Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku (Statistical methods in researches of market). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

  Kuder Dorota. 2014. Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju (New models of economic growth and paradigm of sustainable development). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 38: 27-39.

  Lélé Sharachchandra M. 1991. Sustainable development: a critical review. World Development 19 (6): 607-621, doi: 10.1016/0305-750X(91)90197-P.

  Matuszczak Anna. 2009. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym (The concept of sustainable development in economic, environmental and social areas). Roczniki Ekonomiczne IX (2): 125-141.

  MŚ. 2008. Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (Education Strategy for Sustainable Development). Warszawa: Ministerstwo Środowiska, Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych.

  MŚ. 2012. Ekspertyza dotycząca edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce (Expertise on education for sustainable development in Poland). Warszawa: Ministerstwo Środowiska.

  Pawłowski Artur. 2009. Rewolucja rozwoju zrównoważonego (Sustainable development revolution). Problemy Ekorozwoju 4 (1): 65-76.

  Poskrobko Bazyli. 2010. Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania (Economy of sustainable development. Study materials). Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.

  Prus Piotr. 2008. Sustainable development of individual farms based on chosen groups of farmers. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 11 (3)#06, http://www.ejpau.media.pl/volume11/issue3/art-06.html, dostęp 5.02.2018.

  Sobczyk Mieczysław (red.). 2004. Statystyka (Statistics). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Act of 27 April 2001. Environment protection act). Dz.U. 2001.62.627.

 4. Romana Głowicka-Wołoszyn, Feliks Wysocki, Agata Wieczorek 30-36 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  dr Romana Głowicka-Wołoszyn
  orcid.org/0000-0002-1039-3261
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Finansów i Rachunkowości
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  prof. dr hab. Feliks Wysocki
  orcid.org/0000-0003-2066-7163
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Finansów i Rachunkowości
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

  mgr Agata Wieczorek
  orcid.org/0000-0003-4070-5702
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Finansów i Rachunkowości
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

  10.5604/01.3001.0011.7225
  potencjał dochodowy gmin, źródła dochodów gmin, gminy wiejskie
  H71, H72
  pl

  Celem badań była ocena potencjału dochodowego gmin wiejskich na tle pozostałych typów administracyjnych gmin w województwie wielkopolskim w latach 20052016. Potencjał dochodowy gmin wiejskich rozpatrywano z wyróżnieniem gmin położonych w obszarze metropolitalnym Poznania (POM) i poza nim. Badania przeprowadzono na podstawie danych GUS (BDL), z zastosowaniem metod statystyki opisowe. Wykazano, że gminy wiejskie cechował najniższy poziom potencjału dochodowego, w tym niższy poziom dochodów własnych per capita i wartości wskaźnika samodzielności finansowej. Natomiast wyraźnie lepsza była sytuacja dochodowa gmin wiejskich w POM, które dysponowały najwyższym potencjałem dochodów własnych w porównaniu do pozostałych gmin wiejskich i pozostałych typów administracyjnych gmin. W badanym okresie w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich wzrastała rola wpływów z udziału w PIT w ich budżetach. W 2016 roku były one najważniejszym źródłem dochodów własnych we wszystkich badanych grupach gmin.

  Brzeziński Cezary. 2010. Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich na przykładzie gmin powiatu pabianickiego. Zmiany przestrzenne (Processes of suburbanisation of suburban areas on the example of the Pabianice county. Spatial changes). Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 245: 169-177.

  Filipiak Beata. 2009. Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Methodology of a comprehensive assessment of the financial management of a local government unit). Warszawa: Difin.

  Głowicka-Wołoszyn Romana. 2016. Identyfikacja efektów przestrzennych w ocenie sytuacji finansowej gmin województwa wielkopolskiego (Identification of spatial effects in evaluation of financial condition of wielkopolska voivodeship communes). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 432: 42-53.

  Głowicka-Wołoszyn Romana, Feliks Wysocki. 2016. Kondycja finansowa gmin wiejskich a źródła ich dochodów w województwie wielkopolskim (Financial condition and income sources of wielkopolska province rural communes). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 50-58.

  GUS. 2017a. Bank Danych Lokalnych (Local Data Bank). Finanse Publiczne (Public finance). Warszawa: GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat/27/497.

  GUS. 2017b. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku (Annual price indices of consumer goods and services since 1950). Warszawa: GUS.

  Jastrzębska Maria. 2012. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (Finances of local government units). Warszawa: Wolters Kluwer Business.

  Kamieniecki Krzysztof (red.). 2002. Raport. Miasto za miastem (Report. City behind the city). Warszawa: Instytut Rozwoju na Rzecz Ekorozwoju.

  Lubińska Teresa, Sławomir Franek, Marcin Będzieszek. 2007. Potencjał dochodowy samorządu w Polsce (Potential income of local government in Poland). Warszawa: Difin.

  Satoła Łukasz. 2015. Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej (Financial condition of communes in conditions of a changing economic situation). Journal of Agribussines Rural Development 1 (35): 115-123.

  Stanisławska Joanna, Romana Głowicka-Wołoszyn. 2017. Przemiany demograficzne na obszarach wiejskich woj. wielkopolskiego w latach 2005-2015 (Demographic changes in rural areas of the Wielkopolska province in 2005-2015). Roczniki Naukowe SERiA XIX (1): 170-175.

  Surówka Krzysztof. 2013. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce (The financial independence of local government in Poland). Warszawa: PWE.

  US Poznań 2017. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2016 r.

  (Budgets of local government units in the Wielkopolskie province in 2016). Poznań: Urząd Statystyczny w Poznaniu.

  Wołoszyn Andrzej, Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska. 2016. Nierówności dochodowe w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego (Income inequalities across functional types of rural communes). Zeszyty Naukowe PTE Zielona Góra 5: 123-135.

  Wysocki Feliks, Jarosław Lira. 2010. Statystyka opisowa (Descriptive statistics). Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 5. Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec 37-43 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
  orcid.org/0000-0001-9062-5984
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji
  ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, tel. 665 740 800
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7226
  branża piekarniczo-cukiernicza, determinanty rozwoju, wybory strategiczne
  Q13
  pl

  Celem artykułu jest analiza czynników determinujących wybory strategiczne wśród przedsiębiorstw branży piekarniczo-cukierniczej w okresie od 2012 roku do trzeciego kwartału 2017 roku. Przedmiotem badań były przedsiębiorstwa analizowanej branży. Jako metodę badawczą wykorzystano klasyczną statystykę opisową bazującą na danych statystycznych PONT Info Ltd oraz raportach branżowych. Jako technikę badawczą wykorzystano desk research oraz obserwację wykorzystując analizę wskaźników struktury i wskaźników natężenia. Wśród największych barier rozwoju rynku piekarniczo-cukierniczego wymieniono utrzymujący się w ostatnich latach spadek spożycia pieczywa, jak i brak współpracy wewnątrz branży pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami a małymi. Szansą dla rozwoju analizowanej branży jest rosnący eksport, oparcie strategii na specjalizacji polegającej na tworzeniu produktu niepowtarzalnego, jak również połączenie rzemiosła z nowoczesnymi technologiami i innowacjami – co jest najtrudniejsze.

  ARC Rynek i Opinia. Polacy zamierzają częściej odwiedzać cukiernie i lodziarnie (Poles intend to visit sweets and ice-cream shops more often), http://www.arc.com.pl/polacy_zamierzaja_czesciej_odwiedzac_cukiernie_i_lodziarnie-40999628-pl.html, access: 15.03.2018.

  Biznes pieczywa mrożonego zajmuje ok. 15 proc. rynku (The business of frozen bread takes about 15 percent of the market), portalspozywczy.pl, 20.09.2017, http://www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci/biznes-pieczywa-mrozonego-zajmuje-ok-15-proc-rynku,149202.html.

  Czakon Wojciech. 2009. Koopetycja – splot tworzenia i zawłaszczania wartości (Coopetition – a weave of creating and appropriating values). Przegląd Organizacji 12: 128-130.

  Kotler Philip. 2013. Kim są nasi klienci? [W] Pięć najważniejszych pytań (Who are our clients? [In] The five most important questions), ed. Peter Drucker, 44-45. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.

  Mielczarski Maciej. 2017. Czas się zbroić? Rynek pieczywa mrożonego w Polsce (It’s time to arm yourself? The frozen bread market in Poland). Raport Mistrza Branży, raport mistrza branży, http://mistrzbranzy.pl/artykuly/pokaz/raport-mistrza-branzy-czas-sie-zbroic-rynek-pieczywa-mrozonego-w-polsce-4041.html.

  Piętka Andrzej. 2016. Do Polski pukają wielkie piekarnie z Europy – podsumowanie roku 2016 w branży (Great bakeries from Europe knock on Poland – a summary of 2016 in the industry), portalspozywczy.pl, 22.12.2016, http://www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci/do-polski-pukaja-wielkie-piekarnie-z-europy-podsumowanie-roku-2016-w-branzy,138551.html.

  Piętka Andrzej. 2017. Większość polskich piekarni nie ma pomysłu na swoją przyszłość (Most Polish bakeries do not have an idea for their future), portalspozywczy.pl, 10.07.2017, http://www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci/wiekszosc-polskich-piekarni-nie-ma-pomyslu-na-swoja-przyszlosc,146525.html.

  PONT Info Ltd. http://baza.pontinfo.com.pl/index.php, 10-18. 03.2018.

  Reeves Martin, Mike Deimler. 2011/2012. Zdolność do adaptacji źródłem nowej przewagi konkurencyjnej (The ability to adapt to the source of a new competitive advantage). Harvard Business Review Polska 106-107: 41.

  Romaniuk Krystyna. 2016. Koopetycja jako model biznesu (Coopetition as a business model). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 421: 508-518.

  Shafer Scott, Jeff H. Smith, Jane Linderb. 2005. The power of business model. Business Horizons 48: 199-207.

  Skrzypczyk Marta. 2017. Stan branży (The condition of the industry), http://www.zsp2.ckj.edu.pl/PublikacjeSzkolne/Slota/WPC_maj_17.pdf.

  Topolski Waldemar. 2016. Polska eksportuje więcej pieczywa niż wódki (Poland exports more bread than vodka), portalspozywczy.pl, 03.11.2016, http://www.portalspozywczy.pl/zbo.za/wiadomosci/polska-eksportuje-wiecej-pieczywa-niz-wodki,136436.html.

 6. Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk, Anna Us 44-49 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  dr hab. Piotr Gradziuk
  orcid.org/0000-0003-0825-6281
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr Barbara Gradziuk
  orcid.org/0000-0002-6920-0604
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania i Marketingu
  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. (81) 461 00 61 w. 196
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  mgr Anna Us
  orcid.org/0000-0002-7630-417X
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska (83) 344 99 00 w. 264
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7227
  energia odnawialna, koszty inwestycyjne, sektor fotowoltaiczny, trendy
  Q42, Q47
  pl

  Celem podjętych badań było określenie zmian oraz dynamiki kształtowania się kosztów inwestycyjnych w sektorze fotowoltaicznym. W latach 2011-2016 polski sektor fotowoltaiczny charakteryzował się bardzo wysoką dynamika wzrostu. Moc zainstalowanych systemów fotowoltaicznych zwiększyła się z 1 MW do 187 MW, a ilość wytworzonej energii elektrycznej z około 0,01 GWh do 124 GWh. Do najważniejszych czynników dynamizujących rozwój tego sektora, oprócz liberalizacji prawa energetycznego oraz publicznych środków finansowych, należy zaliczyć spadek jednostkowych kosztów instalacji fotowoltaicznych, zarówno prosumenckich jak i komercyjnych. W 2018 roku średni koszt instalacji 1 kW systemu fotowoltaicznego wynosił od 4,0 do 6,4 tys. zł, przy średniej około 5 tys. zł. Wahania te wynikają m.in. z typu i jakości zastosowanych modułów PV, inwerterów, sposobu montażu, konkurencji na rynku lokalnym i sposobu wyboru oferty.

  BP. 2017. BP Statistical Review of World Energy. London: BP.

  Feldman David, Galen Barbose, Robert Margolis, Mark Bolinger, Donald Chung, Run Fu, Joachim Seel, Carolyn Davidson, Ryan Wiser. 2015. Photovoltaic system pricing trends historical, recent, and near-term projections. SunShot, U.S. Department of Energy.

  Hansen Jorgen, Camilla Jensen, Erik Madsen. 2003. The establishment of the Danish windmill industry – was it worthwhile? Review of World Economics 139 (2): 324-347, doi: 10.1007/Bf02659748.

  Gradziuk Piotr. 2016. Znaczenie rolnictwa i obszarów wiejskich dla poprawy sytuacji ekologicznej i struktury energetycznej kraju [W] Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi, (Significance of agriculture and the rural areas for the improvement of the ecological situation and power supply system of Poland [In] Polish village 2016. Report on the state of the village) ed. J. Wilkin i I. Nurzyńska, 179-208. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

  Gradziuk Piotr, Gradziuk Barbara. 2017: Próba oceny absorpcji środków z funduszy europejskich na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w woj. lubelskim. (The attempt of evaluation of absorption of the European Funds for the development of use of renewable energy sources in Lubelskie Province). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (3): 95-105.

  IEO (Instytut Energetyki Odnawialnej). 2017. Rynek fotowoltaiki w Polsce (Photovoltaic market in Poland). Warszawa: Instytut Energetyki Odnawialnej.

  IREA (International Renewable Energy Agency). 2012. Renewable energy technologies: costs analysis series. Solar Photovoltaics 1 (4/5): 1-45.

  IREA (International Renewable Energy Agency). 2017. Renewable energy statistics. Abu Dhabi: United Arab Emirates.

  Manteuffel-Szoege Ryszard. 1987. Filozofia rolnictwa (Philosophy of agriculture). Warszawa: PWN.

  Mayer Johannes, Simon Philipps, Noha Hussein, Thomas Schlegl, Charlotte Senkpiel. 2015. Current and Future Cost of Photovoltaics. Berlin: Agora Energiewende.

  Ney Roman. 1994. Energia odnawialna (Renewable energy). Nauka 3: 43-66.

  Odum Howard Thomas. 1996. Environmental accounting – emergy and environmental decision making. New York: Wiley&Sons.

  Olchowik Jan M. 2011. Trendy rozwoju fotowoltaiki w Europie i na świecie (Trends in photovoltaic development in Europe and in the world). Fotowoltaika 1: 9-11.

  Polska PV (Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej). 2016. Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 2010-2020 (Photovoltaic market development in Poland 2010-2020). Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV. Globenergia: Kraków.

  Renewable Energy. 2015. Not a toy. The Economist, April 11th-17th 2015: 55-56.

  Rosołek Konrad, Anna Santorska, Aneta Więcka. 2013. Polski rynek PV w liczbach (Polish PV market in numbers). Czysta Energia 10: 28-30.

  Woś Augustyn, Józef Zegar. 2002 Rolnictwo społecznie zrównoważone (The socially sustaiable agriculture). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

 7. Péter Jankovics 50-57 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  Péter Jankovics
  orcid.org/0000-0002-7321-4515
  DPJ-Consult Ltd
  Str. Blahane u 252
  H-2100, Godollo, Hungary
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7228
  ceny pasz, cena brojlerów, relacje cen, trend, korelacje
  Q11, Q13
  en

  Przedstawiono kształtowanie się nakładów i cen produktów w węgierskim sektorze brojlerów w ciągu ostatnich 30 lat oraz korelacje pomiędzy tymi czynnikami. Do przetwarzania danych z długich okresów zastosowano funkcję trendów liniowych (regresji liniowej) oraz analizę korelacji i regresji. Ceny poszczególnych zbóż zmieniały się równomiernie, ponadto kształtowały je zmiany cen mieszanek paszowych. Zaobserwowano ścisłą korelację pomiędzy cenami zbóż i brojlerów oraz bardzo dużą korelację pomiędzy cenami mieszanek paszowych i brojlerów. W badanym okresie ceny pasz wzrastały szybciej niż ceny brojlerów. Stwierdzono również, że bieżące ceny pasz i energii miały znaczący wpływ na ceny jednodniowych piskląt, co również wpływało na kształtowania się cen brojlerów. Stwierdzono także ścisłą korelację pomiędzy cenami energii i mieszanek paszowych.

  AVEC. 2015. Annual Report 2015. Luxembourg: Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU Countries.

  Csorbai Attila. 2015. A magyar baromfiipar és az ágazatok helyzete, lehetőségei, versenyképessége avagy előre vagy hátra? (Situation, possibilities, competitiveness of Hungarian poultry sector, or forward or backward?) Baromfi Hírmondó 22 (3): 5-7.

  HCSO. 2015. A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban 2004 (The role of agriculture in the national economy 2004). Budapest: Hungarian Central Statistical Office.

  HCSO. 2017. Hungarian Central Statistical Office’s database, www.ksh.hu.

  HPBB. 2015. Hungarian Poultry Production Board’s database. Budapest.

  Keszi Andrea. 2005. A kritikus helyzetbe került állattenyésztési ágazatok és termékek jövője (Baromfiágazat) (Future of the livestock sector and products got in a critical situation (Poultry sector). Kaposvár: Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Agrár-és Vidékfejlesztési Témacsoportja (Agricultural and Rural Development Team of the Integration and Development Policy Group).

  Mészáros Sándor. 1981. Összefüggés-vizsgálatok. [In] Alapismeretek az operációkutatáshoz (Correlation analyses. [In] Basics for Operations Research), ed. Csáki Csaba, Mészáros Sándor, 42. Budapest: Mezőgazdasági Kiadó.

  MPIS. 2017. Market Price Information System. Hungary: Research Institute of Agricultural Economics, https://pair.aki.gov.hu/web_public/general/home.do

  OECD-FAO. 2015. OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024. Paris: OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-en.

  Popp József. 2007. A baromfiágazat jelenlegi helyzete és jövőbeni kilátásai. [In] Ágazatspecifikus innováción alapuló projektek generálása a baromfi ágazatban – A baromfiágazat helyzete, kilátásai és fejlesztési lehetőségei (The present situation and future perspectives of the poultry sector. [In] Generating sector-specific innovation-based projects in the poultry sector – Situation, prospects and development opportunities of the poultry industry), ed. Nábrádi András, Szőllősi László, 18-29. Debrecen: University of Debrecen

  Szentirmay András. 2006. Integrált baromfiipari vállalkozások az Európai Unió piacán (Integrated poultry companies on the market of the European Union). Doctoral (PhD) dissertation, Mosonmagyaróvár 1-163.

  Szőllősi László, István Szűcs. 2014. An economic approach to broiler production. A case study from Hungary, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists XVI (3): 275-281.

  Szőllősi László, István Szűcs. 2015. A vágócsirke hizlalás jövedelmezőségét meghatározó tényezők ökonómiai értéke (Economic value of factors defining the profitability of broiler production). Állattenyésztés és Takarmányozás 64 (1): 32-45.

  Udovecz Gábor. 2003. A magyar baromfiágazat kilátásai az EU csatlakozás előtt (Perspectives of the Hungarian poultry sector prior to the EU accession). Baromfiágazat 3 (3): 4-10.

  Utnik-Banaś Katarzyna. 2016. Zastosowanie funkcji produkcji Cobba-Douglasa do analizy zmian nakładów w produkcji żywca brojlerów (The use of the cobb-douglas production function for analyzing input-output changes in the broiler chicken production in Poland). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (3): 117-126.

  Zoltán Péter. 2010. Jó indítás, eredményes hizlalás (Good start – successful fattening), Baromfiágazat 10 (4): 36-42.

 8. Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka, Magdalena Mądra-Sawicka 58-63 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  dr hab. Jacek Jaworski, prof. WSB
  orcid.org/0000-0002-6629-3497
  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Katedra Finansów
  al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG
  orcid.org/0000-0002-8438-6443
  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
  ul. Armii Krajowej 119, 81-824 Sopot
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr Magdalena Mądra-Sawicka
  orcid.org/0000-0001-7842-889X
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 593 42 42
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7229
  płynność finansowa, rentowność, przetwórstwo spożywcze
  G32, Q14, Q12
  pl

  Celem badań było rozpoznanie relacji między rentownością a płynnością finansową przedsiębiorstw sektora przetwórstwa spożywczego. Materiał badawczy stanowiły dane sprawozdawcze 1046 przedsiębiorstw z lat 2012-2015. Do identyfikacji poszukiwanej zależności użyto modelu panelowego opartego na klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów. Nie wykryto istotnej statystycznie zależności dla całej próby badawczej. Zależność dodatnią stwierdzono dla podpróby, na którą złożyły się dane finansowe przedsiębiorstw o współczynniku płynności bieżącej (CR) mniejszym od 2,0.

  Bereźnicka Joanna. 2014. Financial Liquidity and Profitability of Family Farms – Interdependence Dilemma. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 325: 9-18.

  Bolek Monika, Bartosz Grosicki. 2013. Związek wzrostu przedsiębiorstwa z poziomem płynności w spółkach o profilu innowacyjnym i tradycyjnym na GPW (Relationship between company’s growth and its liquidity level in innovation and traditional sectors on WSE). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 766 (62): 497-504.

  Bolek Monika, Wojciech Wiliński. 2012. The influence of liquidity on profitability of polish construction sector companies. E-Finanse: Financial Internet Quarterly 8 (1): 38-52.

  Bolek Monika, Rafał Wolski. 2010. Mierniki płynności a rentowność przedsiębiorstwa. (Liquidity and profitability of a company). Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 9: 44-52.

  Cunningham Li Xue, Chris Rowley. 2010. Small and medium-sized enterprises in China: a literature review. Human resource management and suggestions for further research. Asia Pacific Business Review 16 (3): 319-37, doi: 10.1080/13602380903115948.

  Eljelly Abuzar M.A. 2004. Liquidity – profitability tradeoff: an empirical investigation in an emerging marke. International Journal of Commerce and Management 14 (2): 48-61, doi: 10.1108/10569210480000179.

  EMIS Intelligence database, access: 1.10.2017.

  Gentry James A. 1976. Management perceptions of the working capital process. Illinois: College of Commerce and Business Administration, University of Illinois at Urbana-Champaign.

  Kufel Tadeusz. 2007. Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. (Econometrics. Troubleshooting problems with the GRET program). Warszawa: PWN.

  Mendoza Rufo R. 2015. An empirical analysis of financial performance of micro, small and medium enterprises in the Philippines. Global Conference on Business and Finance Proceedings 10 (1): 192-203.

  Mitra Susanta, Kartik Chandra Nandi. 2013. Linkage between liquidity, risk and profitability: a study with reference to Eastern Coalfields Ltd. Journal of Institute of Public Enterprise 36 (3/4): 29-48.

  Pawlak Joanna, Dariusz Paszko. 2014. Rentowność kapitału własnego a poziom płynności i warzyw (Return on equity in regard to the level of financial liquidity for selected groups of fruit and vegetable producers). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3): 162-70.

  Qasim Saleem, Ramiz Ur Rehman. 2011. Impacts of Liquidity ratios on profitability (Case of oil and gas companies of Pakistan). Interdisciplinary Journal of Research in Business 1 (2): 95-98.

  Tagoe Noel, Ernest Nyarko, Ebenezer Anuwa-Amarh. 2005. Financial challenges facing urban SMEs under financial sector liberalization in Ghana). Journal of Small Business Management 43 (3): 331-43, doi: 10.1111/j.1540-627X.2005.00140.x.

  Waściński Tadeusz, Marta Kruk. 2010. Analiza powiązań pomiędzy rentownością i płynnością spółek branży cukierniczej notowanych na GPW (Analysis of connections between the profitability and the floating capital of the confectioner›s companies quoted on Stock Exchange in Warsaw). Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie 84: 9-20.

  Zawadzka Danuta, Roman Ardan, Ewa Szafraniec-Siluta. 2011. Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce – ujęcie modelowe (Liquidity and profitability of agricultural enterprises in Poland – a model approach). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 88: 195-207.

  Zhou Haiyan. 2007. Auditing standards, increased accounting disclosure, and information asymmetry: evidence from an emerging market. Journal of Accounting and Public Policy 26 (5): 584-620, doi: 10.1016/j.jaccpubpol.2007.08.004.

 9. Laura Karnai, István Szűcs 64-72 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  Laura Karnai PhD Student
  orcid.org/0000-0002-9216-6504
  University of Debrecen, Faculty of Economics and Business
  Böszörményi Str., H-4032 Debrecen 138, Hungary
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  István Szűcs Associate Professor
  orcid.org/0000-0001-8041-6636
  University of Debrecen, Faculty of Economics and Business
  Böszörményi Str., H-4032 Debrecen 138, Hungary

  10.5604/01.3001.0011.7230
  karp zwyczajny, tendencja rozwojowa, produkcja, handel, konsumpcja
  Q13, Q17
  en

  Karp zwyczajny (Cyprinus carpio) jest jednym z najdłużej hodowanych przez człowieka gatunków ryb słodkowodnych, którego globalna produkcja stanowi około 3,4% (4,4 mln ton w 2015 r.) światowej produkcji ryb. Karp jest trzecim pod względem ważności gatunkiem ryb w światowej produkcji sektora akwakultury, a 97,3% globalnej produkcji karpia pochodzi z akwakultury. Produkcja karpia stanowi 8,3% światowej produkcji ryb w sektorze akwakultury. Technologia produkcji pasz dla karpi jest niezależna od mączki rybnej i opiera się głównie na zbożach. Największymi producentami karpia w Unii Europejskiej są Czechy, Polska, Węgry, Niemcy i Chorwacja. Łączna produkcja w 2015 roku czołowej trójki producentów karpia w UE (Czechy, Polska, Węgry) stanowiła 67,7% całej produkcji w UE-28. W handlu pomiędzy państwami UE wykorzystywane są głównie żywe ryby, a w drugiej kolejności wstępnie przetworzone karpie.

  AKI 2017: Local Data Bank Database. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat.

  Buyucapar Hakan Murat, Adem Kamalak. 2007. Partial replacement of fish and soyabean meal protein in mirror carp (Cyprinus carpio) diets by protein in hazelnut meal. South African Journal of Animal Science (37): 35-44.

  Chamberlain Anne. 2011. Fishmeal and fish oil – the facts, figures, trends, and IFFO’s responsible supply standard. London: International Fishmeal & Fish Oil Organisation.

  Comtrade. 2017. UN Comtrade Database, http://comtrade.un.org.

  Gilland Bernard. 2002. World population and food supply. Can food production keep pace with population growth in the next half-century? Food Policy (27): 47-63.

  EUMOFA. 2016. Price structure in the supply chain for fresh carp in Central Europe. Case study. EU Market Observatory for Fisheries and Aquaculture products (EUMOFA).

  EUMOFA. 2017. The EU fish market. European Commission, European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products, http://www.eumofa.eu.

  Eurostat. 2017. National trade. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/loadpage.do.

  FAO. 2017a. Fish and Aquaculture Department Statistics. Food And Agriculture Organization Of The United Nations Statistics Division database.

  FAO. 2017b. Livestock production, http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e07.htm.

  Füllner Gert, Dieter Steinhagen, Agnes Baumer, Marc Fabian, Martin Runge, Grit Bräuer, Kerstin Böttcher, Kornelia Mohr, Susanne Göbel, Eva-Maria Neumann, Annegret Thiem, Jan Gahsche, Michael Striese, Steffen Teufert. 2011. Untersuchungen zur Koi-Herpesvirus-Infektion. Untersuchung zu Infektionswegen der Koi Herpesvirus-Erkrankung von Karpfen und Untersuchungen zur Auswirkung von KHV Bekämpfungsmaßnahmen auf Ökonomie und Ökologie (Studies on Koi Herpesvirus infection. Investigation of infection pathways of Koi Herpesvirus disease of carp and studies on the impact of KHV control measures on economy and ecology). Schriftenreihe des LfULG, Heft 34 (2011): 1-172.

  Horn Péter. 2014. Production and competitiveness. Baromfiágazat 14 (3): 4-11.

  MAHAL. 2017. Report on the results of the Association’s operation in 2016. Budapest.

  PCP. 2016. Facts and Figures on the CFP (Basic Data on the Common Fisheries Policy). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

  Rucinski Piotr. 2016: Fish and Seafood Market in Poland. USDA GAIN Report (Global Agricultural Information Network), https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fish%20and%20Seafood%20Market%20in%20Poland._Warsaw_Poland_12-22-2016.pdf.

  Sterniša Meta, Jan Mraz, Sonja Smole Možina 2017: Common carp – still unused potential. Scientific and Professional Section 19 (5): 434-439.

  SustainAqua 2009: Handbook of sustainable aquaculture, http://www.haki.hu/sites/default/files/Sustainaqua/SustainAqua%20handbook_HU.pdf.

 10. Anna M. Klepacka 73-80 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  dr inż. Anna M. Klepacka
  orcid.org/0000-0002-2828-5429
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
  ul. Nowoursynowska 164, 02-787 warszawa
  tel. (22) 59 345 71
  e-mai1: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7231
  panele PV, kolektor słoneczny, województwo lubelskie, województwo mazowieckie
  Q29, Q42
  pl

  Celem artykułu jest rozpoznanie różnic wynikających z koncentracji inwestycji w energię słoneczną z rozróżnieniem inwestycji w panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne w gminach województwa lubelskiego oraz województwa mazowieckiego. Tematykę pracy podjęto m.in. ze względu na istotne zmiany w ustawach o odnawialnych źródłach energii oraz w wielkości dotacji z Unii Europejskiej, które wpływają na ekonomikę mikroinstalacji słonecznych w Polsce. Wykorzystano dane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które obejmowały zrealizowane operacje (inwestycje) z zakresu PROW 2007-2013. Udział liczby zrealizowanych operacji paneli fotowoltaicznych w województwie lubelskim i mazowieckim stanowił 22% inwestycji w całym kraju (odpowiednio 13 i 9% o łącznej mocy 2634 kW). Natomiast w przypadku liczby zrealizowanych operacji kolektorów słonecznych łączny udział operacji w województwie lubelskim i mazowieckim stanowił 44% (odpowiednio 29 i 15% o łącznej mocy 4239 kW). Wyniki potwierdzają tezę, że lokalizacja jest istotnym wyznacznikiem liczby zrealizowanych operacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w badanych województwach w kraju.

  Biczkowski Mirosław. 2016. Wpływ programu PROW na rozwój sektora odnawialnych źródeł energii przez inwestycje w mikroinstalacje prosumenckie (The effects of the RDP on the development of the renewable energy sector through investments in prosumers’ microinstallations), Roczniki Naukowe SERiA XVIII (2): 33-39.

  Dobra Energia. 2016. Ogniwa fotowoltaiczne (PV Cells), http://dobraenergia.edu.pl/ogniwa-fotowoltaiczne, access: 10.03.2018

  Gradziuk Piotr, Barbara Gradziuk. 2016. Efektywność ekonomiczna mikroinstalacji fotowoltaicznych (Economic efficiency of photovoltaic microinstallations). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 89-94.

  GUS. 2016a. Województwo lubelskie. podregiony, powiaty, gminy 2016 (Lubelskie Voivodship subregions, districs, communities 2016). Warszawa: GUS.

  GUS. 2016b. Województwo mazowieckie. podregiony, powiaty, gminy 2016 (Mazowieckie Voivodship subregions, districs, communities 2016). Warszawa: GUS.

  Klepacka Anna M., Agnieszka Buska. 2015. Ocena znajomości wykorzystania energii słonecznej oraz dofinansowania z budżetu rządowego rozwoju odnawialnych źródeł energii w opinii mieszkańców wybranych gmin powiatu włodawskiego (Assessment of knowledge of the solar energy utilization and subsidies from the government budget for the development of renewable energy sources in the opinion of residents of selected communes of the Włodawski district). Wieś Jutra 3: 9-12.

  Klepacka Anna M., Ewelina Pieńczuk, Natalia Kamińska. 2016. The Use of Solar Energy in the Opinion of County Employees in Mazowieckie Voivodship. [In] 15th International Scientific Days. Challenges and Prospects for Innovation between 2014-2020. Gyöngyös Károly, Róbert Föiskola. Electronic document: 869-876.

  Kossowski Tomasz. 2016. Regionalne programy operacyjne jako czynnik stymulujący wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (Regional Operational Programmes as a Leverage the Use of Renewable Energy Sources). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (6): 99-104

  Us Anna, Wojciech J. Florkowski, Anna M. Klepacka. 2014. Knowledge of renewable energy sources (RES) and the tendency to install solar panels for households. Economic and Regional Studies 7 (4): 86-98.

  Us Anna, Wojciech J. Florkowski, Anna M. Klepacka. 2015. From Water to Biofuels: Knowledge and Attitudes towards Renewable Energy Sources Among Rural Residents in Eastern Poland. Roczniki Naukowe SERiA XVII (5): 312-318.

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (The Act of April 10 1997. Energy law). Dz.U.1997, nr 54, poz. 348, art. 3 pkt 20, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970540348, access: 10.03.2018.

  Ustawa o zmianie ustawy. Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 lipca 2013 r. (Amendment of the act. Energy law and some other acts of July 26, 2013). Dz.U.2013, poz. 984 art. 3 pkt 20b i art. 9u-9x), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000984/T/D20130984L.pdf, http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/946_u.htm, access: 10.03.2018.

  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (The Act of February 20 2015 about renewable energy sources). Dz.U.2015, poz. 478, art. 2 pkt 27a), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000478, access: 10.03.2018.

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (The Act of June 22, 2016. on the amendment of the act on renewable energy sources and some other acts). Dz.U. 2016, poz. 925, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000925, access: 10.03.2018.

 11. Jerzy Kopiński 81-87 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  dr hab. Jerzy Kopiński
  orcid.org/0000-0002-2887-4143
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  tel. (81) 478 68 21
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7232
  zróżnicowanie regionalne, efektywność wykorzystania azotu, bilans azotu brutto, intensyfikowanie, ekstensyfikowanie
  Q15, Q51, Q56, R11, R15
  pl

  Dokonano określenia tendencji zmian intensywności produkcji roślinnej w aspekcie gospodarowania azotem. Analiza porównawcza charakteru i sposobu gospodarowania azotem, na poziomie województw, dotyczyła okresu 2002-2015. Obejmowała ona porównanie sald i efektywności wykorzystania azotu oraz tempa i kierunku trendów dopływu i odpływu w cyklu produkcji rolniczej. Analiza strukturalna i ilościowa obu stron bilansu azotu brutto dostarcza wielu informacji o warunkach prowadzenia produkcji rolniczej. O ile przeciętnie w skali kraju w latach 2012-2015 następowała umiarkowana intensyfikacja (typ A=) produkcji roślinnej, o tyle pomiędzy regionami Polski występowały znaczące różnice. Pod względem oceny agrośrodowiskowej i sposobów gospodarowania azotem, pozytywnie wyróżniały się województwa: lubuskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie.

  Fotyma Mariusz, Janusz Igras, Jerzy Kopiński. 2012. Nitrogen utilization and diffuse losses in agricultural crop production. [In] Contribution of Polish agriculture to emission of nitrogen and phosphorus compounds to the Baltic Sea, ed. Janusz Igras, Marianna Pastuszak, 109-159. Gdynia-Puławy: NMFRI, ISSPC-SRI, FRI.

  Fotyma Mariusz, Janusz Igras, Jerzy Kopiński. 2009. Produkcyjne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki nawozowej w Polsce (Production and environmental conditions of fertilizer management in Poland). Studia i Raporty IUNG-PIB 14: 187-206.

  Gałecka Agnieszka. 2017. Efektywność gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2012-2015 w zależności od ich wielkości ekonomicznej (Efficiency of agricultural farms in Poland in 2012-2015 depending on their economic size). Roczniki Naukowe SERiA 19 (5): 65-71, doi: 10.5604/01.3001.0010.6207.

  GIOŚ. 2014. Stan środowiska w Polsce. Raport 2014 (The state of the environment in Poland. Report 2014). Warszawa: GIOŚ Biblioteka Monitoringu Środowiska.

  GUS. 2003-2016. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2002, …, w 2015 roku (Production of agricultural and horticultural crops in 2002, ..., in 2015). Warszawa: GUS.

  GUS. 2002-2015. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2001, …, 2014/2015 (Means of production in agriculture in the 2001, ..., 2014/2015 farming year). Warszawa: GUS.

  GUS. 2002-2013. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2002, …, 2013 roku (Land use, sown area and livestock stocks in 2002, ..., in 2013). Warszawa: GUS.

  GUS. 2015-2016. Zwierzęta gospodarskie w 2014, …, 2015 roku (Livestock in 2014, ..., in 2015). Warszawa: GUS.

  Hatfield Jerry L., Douglas L. Karlen. 1994. Sustainable agriculture systems. Florida: Lewis Publishers.

  Jadczyszyn Tamara, Jerzy Kopiński. 2013. Nawożenie azotem w Polsce – aspekt produkcyjny i środowiskowy (Nitrogen fertilization in Poland – production and environmental aspect). Studia i Raporty IUNG-PIB 34 (8): 125-143.

  Klepacki Bogdan. 1997. Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie (Selected concepts from the organization of farms, production and work in agriculture). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  KOBiZE (National Center for Emissions Management and Balancing). 2016. Poland’s National Inventory Reports 2016. Warszawa: IOŚ-PIB, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

  Kopiński Jerzy. 2002. Porównanie wskaźników rozwoju zrównoważonego gospodarstw o różnej intensywności produkcji rolnej (Comparison of the parameters of sustainable development of farms with different intensity of agricultural production). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 89 (2): 66-72.

  Kopiński Jerzy. 2017a. Bilans azotu brutto – agrośrodowiskowy wskaźnik oddziaływania rolnictwa na środowisko. Opis metodyki, omówienie wyników bilansu na poziomie NUTS-0, NUTS-2 (Gross nitrogen balances (budget) – agrienvironmental indicators of changes of agricultural production. Methodology and the results of balances on the level NUTS-0 (Poland), NUTS-2 (voivodeships)). Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB Monografie i rozprawy naukowe (in print).

  Kopiński Jerzy. 2017b. Ocena zmian efektywności wykorzystania azotu w produkcji rolniczej Polski (Evaluation of changes in the efficiency of nitrogen utilization in agricultural production of Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIX (1): 85-91, doi: 10.5604/01.3001.0009.8344.

  Kremer Anne Miek. 2013. Nutrient Budgets EU-27. Norway, Switzerland. Methodology and handbook. ver. 1.02. Luxembourg: Eurostat/OECD. EC Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/aei_pr_gnb_esms_an1.pdf, access: 17/05/2013.

  Pastuszak Marianna, Tomasz Kowalkowski, Jerzy Kopiński, Jarosław Stalenga, Damian Panasiuk. 2014. Impact of forecasted changes in Polish economy (2015 and 2020) on nutrient emission into the river basins. Science of the Total Environment 493: 32-43, doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.05.124.

  Prandecki Konrad. 2015. Zagrożenia środowiskowe pochodzenia rolniczego jako skutek efektów zewnętrznych. [W] Efekty zewnętrzne i dobra wspólne w rolnictwie – identyfikacja problemu (Environmental threats of agricultural origin as a result of external effects [In] External effects and common values in agriculture – problem identification), ed. Konrad Prandecki, 68-89. Warszawa: Monografie PW IERiGŻ-PIB.

  Rembisz Włodzimierz. 2010. Kwestie efektywności, cen i dochodów producentów rolnych. [W] Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania (Productivity, prices and farm producers’ incomes issues. [In] Agroeconomy in market conditions. Problems and challenges), ed. Aleksander Grzelak, Agnieszka Sapa, 289-302. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny.

  Szymańska Elżbieta. 2010. Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar (Enterprise effectiveness – defining and measurement). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 97 (2): 152-164.

  Zegar Józef. 2014. Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego. Synteza (Competitiveness of sustainable agriculture. Synthesis). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Ziętara Wojciech, Marek Zieliński. 2012. Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną (The effectiveness and competitiveness of polish crop-oriented farms). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 40-61.

 12. Paweł Kraciński 88-93 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  mgr Paweł Kraciński
  orcid.org/0000-0003-2906-8618
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 59 34 238
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7233
  zagęszczony sok jabłkowy, handel zagraniczny, eksport
  Q13, Q17
  pl

  Celem badań było określenie pozycji Polski w światowych obrotach zagęszczonym sokiem jabłkowym (ZSJ) oraz identyfikacja tendencji w handlu tym produktem w latach 2005-2016. Określono znaczenie eksportu ZSJ w produkcji jabłek największych światowych eksporterów tego produktu. Średnio w latach 2014-2016 wolumen eksportu ZSJ osiągnął 1,4 mln t i był o 20% niższy niż w latach 2005-2007. Największymi eksporterami ZSJ w latach 2014-2016 były Chiny (34%), Polska (20%) oraz Ukraina (7%). Wśród największych dostawców w latach 2014-2016 w porównaniu do lat 2005-2007 obniżył się wolumen eksportu z Niemiec (o 62%), Chin (o 39%) oraz Włoch (o 25%), a wzrósł z Ukrainy (o 136%), Mołdawii (o 106%) i Polski (o 51%). W latach 2005-2016 eksport ZSJ odgrywał największą rolę w rozdysponowaniu zbiorów jabłek w Mołdawii (62%), na Węgrzech (51%), w Polsce (45%) oraz na Ukrainie (41%).

  GUS. 2013. Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów w 2012 r. (Gardening production. Examination of orchards in 2012). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  Hegedűs Attila. 2005. Kína az almasűrítmény piacán (is) előretör (China is also a prosperous market for apple concentrate). Zöldség-Gyümölcs Piac És Technológia 10: 15.

  IERiGŻ-PIB. 2016. Rynek Owoców i Warzyw. Stan i Perspektywy (Fruit and Vegetable Market, Condition and Prospects) 48: 3-50, 49: 3-50.

  IERiGŻ-PIB. 2017. Rynek Owoców i Warzyw. Stan i Perspektywy (Fruit and Vegetable Market, Condition and Prospects) 50: 3-52, 51: 3-46.

  Kierczyńska Sylwia. 2015. Produkcja, eksport i ceny zagęszczonego soku jabłkowego a ceny skupu jabłek do przetwórstwa w Polsce (The relationship between production, export and prices of apple juice concentrate and the prices for apple for processing in Poland). Roczniki Naukowe Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 102 (4): 74-82.

  Kowalczyk Roman. 2004. Wydajność tłoczenia i wskaźnik zużycia jabłek w procesie wytwarzania zagęszczonego soku jabłkowego (Extraction output and an index of apple consumption in the process of concentrated apple juice production). Problemy Inżynierii Spożywczej 12 (20): 20-30.

  Kraciński Paweł. 2015. Handel zagraniczny jabłkami w UE w kontekście rosyjskiego embargo (The EU apples foreign trade in the context of the Russian embargo). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego XXX (3): 83-93.

  Kurmai Viktoria. 2016. Market competition and concentration in the global market of apple juice concentrate concerning Hungary, Poland and China. Roczniki Naukowe SERiA XVIII (5): 111-118.

  Nosecka Bożena (red.). 2017. Sytuacja na światowy rynku produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy (The Situation on the world market of horticultural products and its impact on the polish horticultural market). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  http://comtrade.un.org/db, dostęp: grudzień 2017.

  http://www.fao.org, dostęp: styczeń 2017.

 13. Mariusz Maciejczak 94-99 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  dr inż. Mariusz Maciejczak
  orcid.org/0000-0002-0630-5628
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. +48 (22) 593 42 35
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7284
  bioekonomia, zrównoważony rozwój, badania i rozwój
  Q01, B50
  pl

  Celem artykułu jest omówienie wyzwań związanych z rozwojem bioekonomii oraz zarysowanie kierunków badań, w szczególności w zakresie nauk ekonomicznych, odpowiadających na te wyzwania. Stwierdzono, że głównym problemem ograniczającym rozwój bioekonomii jest brak ujmowania jej w badaniach i dyskursie naukowym, strategiach i planach rozwoju oraz w debacie publicznej w sposób holistyczny. Istotna jest nie tylko analiza efektywności poszczególnych podsystemów: społecznego, gospodarczego, przyrodniczego, ale także procesów i powiązań pomiędzy tymi systemami, przy uwzględnieniu interakcji między ich elementami, co przenosi ciężar badań na poziom bardziej szczegółowy i nadaje im charakter dynamiczny.

  Adamowicz Mieczysław. 2017. Biogospodarka – koncepcja, zastosowanie i perspektywy (Bioeconomy – concept, application and perspectives). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (350): 29-49.

  Borys Tadeusz. 2009. Problemy zrównoważonej konsumpcji. [W] Rozwój zrównoważony, teoria i praktyka (Problems of sustainable consumption. [In] Sustainable development, theory and practice), ed. B. Fiedor, R. Jończy, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

  Brelik Agnieszka. 2016. Organic farming in Poland in aspects of bioeconomy and sustainable agriculture. Roczniki Naukowe SERiA XVIII (4): 25-30.

  Bryden John, Stig Gezelius S., Karen Refsgaard, Judith Sutz. 2017. Inclusive innovation in the bioeconomy: concepts and directions for research. Innovation and Development 7 (1): 1-16, doi: 10.1080/2157930X.2017.1281209.

  Chyłek Eugeniusz K. 2016. Nowe strategie Komisji Europejskiej dotyczące biogospodarki i gospodarki wewnętrznej o obiegu zamkniętym (New strategies of the european commission concerning the bioeconomy and the internal economy in a circular economy). Polish Journal of Agronomy 25: 3-12.

  Dąbrowska Anna, Felicjan Bylok, Mirosława Janoś-Kresło, Dariusz Kiełczewski, Irena Ozimek. 2015. Kompetencje konsumentów: innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja (Consumer competence: innovative behavior, sustainable consumption). Warszawa: PWN.

  De Besi Matteo, McCormick Kes. 2015. Towards a bioeconomy in Europe: National, regional and industrial strategies. Sustainability 7: 10461-10478, doi:10.3390/su70810461.

  Drejerska Nina, Jarosław Gołębiewski. 2017. The role of Poland’s primary sector in the development of the country’s bioeconomy. Rivista di Economia Agraria, Anno LXXII (3): 311-326.

  Dubois Olivier, Marta Gomez San Juan. 2016. How sustainability is addressed in official bioeconomy strategies at international, national and regional levels. An overview. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

  Drejerska Nina. 2017. Employment in vs. education for the bioeconomy. [In] Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development, doi: 10.15544/RD.2017.245.

  Enriquez Juan. 1998. Genomics and the world’s economy. Science 281 (5379): 925-926, doi: 10.1126/science.281.5379.925.

  Fiedor Bogusław, Romuald Jończy. 2009. Globalne problemy interpretacji i wdrażania koncepcji sustainable development. [W] Rozwój zrównoważony, teoria i praktyka (Global problems of interpretation and implementation of the sustainable development concept. [In] Sustainable development, theory and practice), ed. B. Fiedor, R. Jończy. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

  Gołębiewski Jarosław. 2014. Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja regionów w Polsce (Bioeconomy as a smart specialization of regions in Poland). Przedsiębiorczość i Zarządzanie XV (8): 55-71.

  Hardt Łukasz. 2015. Spór o realizm w filozoficznej refleksji nad ekonomią. [W] Nauki ekonomiczne stylizowane fakty a wyzwania współczesności (A dispute over realism in a philosophical reflection on economics. [In] Economic sciences, stylized facts and contemporary challenges), ed. B. Fiedor, 21-43. Warszawa: PTE.

  Krasowicz Stanisław. ?2016. Badania rolnicze jako wsparcie biogospodarki w regionach (Agricultural research as a support for the development of the bioeconomy in the regions). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1):138-144.

  Maciejczak Mariusz, Karen Hofreiter. 2013. How to define bioeconomy? Roczniki Naukowe SERiA XV (4): 243-248.

  Maciejczak Mariusz. 2015: How to analyze bioeconomy? Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 165-171.

  Maciejczak Mariusz. 2016a. Rola innowacji popytowych w rozwoju rolnictwa jako sektora biogospodarki (User driver innovations’ role in the development of agriculture as the sector of bioeconomy). Polish Journal of Agronomy 27: 80-87.

  Maciejczak Mariusz. 2016b. Koszty współistnienia w biogospodarce na przykładzie produkcji równoległej w gospodarstwach ekologicznych z województwa mazowieckiego (Costs of coexistence in the bioeconomy – the case of parallel production in organic farms from Mazovia province). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (5): 150-157.

  Maciejczak Mariusz. 2016c. Open innovations as a key driver of bioeconomy development in Europe. [In] Challenges and Prospects for Innovation between 2014-2020. 15TH International Scientific Day, 1077-1088. Gyöngyös: Karoly Robert College.

  Maciejczak Mariusz. 2017. Bioeconomy as a complex adaptive system of sustainable development. Journal of International Business Research and Marketing 2 (2): 7-10.

  Noga Marian. 2008. Logika monetarystyczno-liberalna w badaniach rzeczywistości gospodarczej (Monetary and liberal logic in economic research). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1 (1191): 377-385.

  Ozimek Irena, Agnieszka Bobola, Julita Szlachciuk. 2017. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw odpowiedzią na zasady zrównoważonego rozwoju – moda czy obowiązek (Corporate social responsibility respond to the principles sustainable development – fashion or obligation). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce 3 (26): 303-315.

  Parzonko Andrzej. 2015. Koncepcje kształtowania wsi i gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach europejskich – wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. [W] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (Concepts of shaping villages and farms in Poland and other European countries – economic, social and environmental dimension. [In] Problems of agriculture development and food economy in the first decade of Poland’s membership in the European Union), ed. Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki, 273-293. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

  Pätäri Satu, Anni Tuppura, Anne Toppinen, Jaana Korhonen. 2016. Global sustainability megaforces in shaping the future of the European pulp and paper industry towards a bioeconomy. Forest Policy and Economics 66: 38-46, doi:10.1016/j.forpol.2015.10.009.

  Pajewski Tomasz. 2016. Biogospodarka jako strategiczny element zrównoważonego rolnictwa (Agricultural holdings as a subjects of bioeconomy – legal aspects). Roczniki Naukowe SERiA XVI (5): 179-184.

  Ratajczak Ewa. 2013. Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki (Agriculture and forestry in the light of the bioeconomy concept). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

  Ronzon Tévécia, Stephan Piotrowski, Robert M’Barek, Michael Carus. 2017. A systematic approach to understanding and quantifying the EU’s bioeconomy. Bio-based and Applied Economics 6 (1): 1-17, doi: 10.13128/BAE-20567.

  Stappen Ralf K. 2006. A sustainable world is possible. Der wise consensus: Problemlösungen für das 21 Jahrhundert (Solving the problems of the 21st century with the Wise-Consensus process). Eichstätt: FAAPE.

  Viaggi Davide. 2016. Towards an economics of the bioeconomy: four years later. Bio-based and Applied Economics 5 (2): 101-112, doi: 10.13128/BAE-20086.

  Wicki Ludwik, Aleksandra Wicka. 2016. Bio-economy sector in Poland and its importance in the economy. Economic Science for Rural Development 41: 219-219.

  Wesseler Justus, Martin Banse. David Zilberman. 2015. The political economy of the bioeconomy. German Journal of Agricultural Economics 64 (4): 209-211.

  Zawojska, Aldona, Tomasz Siudek. 2016. Bioeconomics as an interdisciplinary science. Economic Science for Rural Development Conference Proceedings 41: 273-280.

  Zilberman David, Ben Gordon, Gal Hochman, Justus Wesseler. 2018. Economics of sustainable development and the bioeconomy. Applied Economic Perspectives and Policy 40 (1): 22-37, doi:10.1093/aepp/ppx051.

 14. Eugeniusz Niedzielski 100-103 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
  orcid.org/0000-0002-5063-0348
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Katedra Organizacji i Zarządzania
  ul. Prawocheńskiego 3, 10-720 Olsztyn, tel. (89) 523 34 98
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7234
  rynek pracy, bezrobocie, zatrudnienie, migracje
  J21
  pl

  Celem artykułu jest ocena zakresu i kierunku zmian w poziomie bezrobocia oraz w rozmiarach i strukturze zatrudnienia na terenach peryferyjnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Przedmiotem analizy był także wpływ zmian na rynku pracy, wyrażających się malejącymi rozmiarami bezrobocia, na relacje pracownik-pracodawca. Ocenie poddano również ruchy migracyjne obejmujące migracje napływowe z zagranicy, migracje wewnętrzne wieś-miasto, a także migracje odpływowe powodujące depopulację obszarów wiejskich i małych miast. Zakres czasowy analizy obejmował lata 2016-2017, a podstawą analizy są dane GUS oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

  Dąbrowska Justyna. 2018. Pracownik fizyczny musi być doceniony (A physical worker must be appreciated). Puls Biznesu 30.01.2017.

  GUS. 2017. Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) (Research on economic activity of the population). Warszawa: GUS.

  Kostro Paulina. 2016. Nowe trendy zmienią oblicze wielu zawodów (New trends will change the face of many professions). Puls Biznesu 2-4.12.2013.

  Rogala Aleksandra. 2018. Starzejące się społeczeństwa wymuszają zmiany w gospodarce. Niekonieczne negatywne (Aging societies are forcing changes in the economy. Not necessary negative). Puls Biznesu 18.01.2016.

  Stanny Monika, Drygas Mirosław. 2010. Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce (Spatial, socio-economic diversification of rural areas in Poland). Warszawa: IRWiR PAN.

  Szczepkowski Zdzisław. 2017. Sytuacja na regionalnym rynku pracy (Situation on the regional labour market). Olsztyn: WUP Olsztyn.

  Świątkowski Andrzej Marian. 2017. Status pracy i jej pożytków (Status of labour and its profits). Polityka Społeczna 1: 6-16.

 15. Piotr Pietrzak 104-110 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  dr Piotr Pietrzak
  orcid.org/0000-0002-1319-4815
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. 697 999 095
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7235
  szkolnictwo wyższe, kształcenie, nauki rolnicze, skuteczność
  E24, I21, I26
  pl

  Podjęto dyskusję na temat skuteczności kształcenia na kierunkach reprezentujących dziedzinę nauk rolniczych. Weryfikację empiryczną przeprowadzono na podstawie danych zaczerpniętych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaprezentowane badanie ma charakter pilotażu rozpoznawczego i dotyczy 1935 absolwentów 10 polskich uczelni publicznych, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów stacjonarnych drugiego stopnia w 2015 roku. Grupowania kierunków dokonano przy użyciu metody Warda, stosując odległość euklidesową. Przeprowadzona procedura pozwoliła na wyodrębnienie trzech skupień kierunków różniących się poziomem skuteczności kształcenia.

  Akerlof George Arthur. 1970. The market for lemons: quality, uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics 84 (3): 488-500, doi: 10.2307/1879431.

  Berbeka Jadwiga. 2006. The standard of living of the population and economic growth in the countries of the European Union. Kraków: Wydawictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

  Pietrzak Michał. 2016. University Steered by state, university steered by state and stakeholders or self-governed academic oligarchy? Dilemma of governance in public higher education organizations – new institutional economics approach. Studia Prawno-Ekonomiczne C: 285-302.

  Pietrzak Piotr. 2016. The efficiency of public higher education institutions in Poland. Warszawa: Wydawnictwo SGGW w Warszawie.

  Sztanderska Urszula, Gabriela Grotkowska. 2017. Higher education costs. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

  Zieleniewski Jan. 1969. Organization and management. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

  http://ela.nauka.gov.pl, dostęp luty 2018.

 16. Iwona Pomianek, Magdalena Niewęgłowska 111-116 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  dr inż. Iwona Pomianek
  orcid.org/0000-0002-2858-2714
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
  Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  mgr Magdalena Niewęgłowska
  orcid.org/0000-0002-2341-5001
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
  Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7236
  przedsiębiorczość, czynniki rozwoju, obszary wiejskie, województwo lubelskie
  L53, R11
  pl

  Celem artykułu jest wskazanie instrumentów, którymi władze gminy mogą pobudzać rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W gminach podejmowano działania prowadzące do poprawy warunków pracy i zamieszkania, polegające na inwestycjach w obszarze budowy i remontu dróg, w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Zdecydowanie rzadziej zapewniano potencjalnym przedsiębiorcom oraz właścicielom już działających przedsiębiorstw usługi doradcze i szkoleniowe. Ograniczone środki budżetu gminy wymuszają podjęcie decyzji, które potrzeby lokalnej społeczności powinny być zaspokojone w pierwszej kolejności. Inwestycje w infrastrukturę techniczną, np. w poprawę jakości dróg lokalnych lub budowę dróg tam, gdzie ich dotychczas nie było, przynoszą relatywnie szybkie i wymierne efekty, są zauważalne przez społeczność i mogą być ważnym atutem przy ocenie działalności władz lokalnych.

  Adamowicz Mieczysław, Aldona Machla. 2015. Wsparcie władz samorządowych dla małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie miasta i gminy Pułtusk. [W] Przedsiębiorczość, jej przejawy i szanse rozwoju (Support for local authorities for small and medium enterprises on the example of the town and commune of Pułtusk. [In] Entrepreneurship, its manifestations and development opportunities) ed. M. Popowska, 85-105. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

  Dziemianowicz Wojciech, Marta Mackiewicz, Elżbieta Malinowska, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak. 2000. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd lokalny (Supporting entrepreneurship by the local self-government). Warszawa: Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

  Kłodziński Marek, Barbara Fedyszak-Radziejowska (ed.). 2002. Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej (Rural entrepreneurship in Poland and European Union countries). Warszawa: IRWiR PAN.

  Krajewski Krzysztof, Jan Śliwa. 2004. Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju (Local entrepreneurship in Poland. Conditions for development). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

  Matejun Marek. 2012. Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. [W] Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu (Regional instruments supporting the development of small and medium enterprises. [In] Cooperation of small and medium enterprises in the region. Building the competitiveness of companies and the region), ed. A. Adamik, 82-109. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

  Niedzielski Eugeniusz. 2015. Rozwój drobnej przedsiębiorczości gospodarczej na obszarach słabo zurbanizowanych (Development of small business in low urbanized areas). Roczniki Naukowe SERiA XVII (1): 159-163.

  Plawgo Bogusław (ed.). 2007. Kierunki rozwoju lokalnego w województwie podlaskim. Rola samorządu gminnego w aktywizacji obszarów wiejskich (Directions of local development in the Podlasie voivodship. The role of municipal self-government in the activation of rural areas). Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.

  Pomianek Iwona, Janina Sawicka. 2010. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości wiejskiej przez władze samorządowe w województwie warmińsko-mazurskim (Local self-governments instruments supporting rural entrepreneurship in Warmia and Mazury province). Roczniki Naukowe SERiA XII (2): 280-284.

  Sadowska-Spychała Jolanta. 2013. Rola samorządu gminnego w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej (The role of local authorities in the development of rural entrepreneurship). Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie 61: 151-161.

  Skica Tomasz. 2007. Podstawowe wymiary relacji samorządu gminnego z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (The basic dimensions of relations between the municipal self-government and the sector of small and medium-sized enterprises). Finansowy Kwartalnik Internetowy eFinance 2/2007, http://docplayer.pl/34088534-E-finanse-finansowy-kwartalnik-internetowy-nr-2-2007.html.

  Wójtowicz Katarzyna. 2013. Ulgi i zwolnienia w podatkach samorządowych jako instrument wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w gminach (na przykładzie doświadczeń gmin miejskich województwa lubelskiego) (Reliefs and exemptions in the tax as an instrument of government support for the development of entrepreneurship in the municipalities (for example the experience of municipalities Lublin province). Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 5 (1): 411-439.

 17. Tomasz Rokicki 117-122 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  Tomasz Rokicki, PhD
  orcid.org/0000-0003-3356-2643
  Warsaw University of Life Sciences – SGGW
  Department of Logistics
  Nowoursynowska Str. 166, 02-787 Warsaw
  tel. +48 22 593 42 59
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7237
  ubezpieczenia, ubezpieczenia rolne. rynek ubezpieczeń
  G22, Q14
  en

  Przedstawiono zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń rolnych w Polsce. Okres badań dotyczył lat 2006-2015. Rynek po stronie podażowej był dosyć stabilny, nie było gwałtownych zmian w liczbie firm i jego strukturze. W pracy dokonano analizy zmian w liczbie, wartości ubezpieczeń rolnych, a także ich udziału w ubezpieczeniach z działu II. Stwierdzono bardzo silną dodatnią korelację między ubezpieczeniami a wartością PKB oraz mniejszą w odniesieniu do wartości produkcji globalnej rolnictwa. Z kolei mniejsza była siła związku parametrów gospodarki i rolnictwa z odszkodowaniami od ubezpieczeń rolnych. Dla odszkodowań od ubezpieczeń budynków w gospodarstwach rolnych zależności te były nieistotne. Wynikało to z nieprzewidywalnego działania sił przyrody i innych zdarzeń nadzwyczajnych.

  Banasiński Antoni. 1997. Ubezpieczania gospodarcze (Economic insurance). Warszawa: POLTEXT.

  Enjolras Geoffroy, Patrick Sentis. 2011. Crop insurance policies and purchases in France. Agricultural Economics 42 (4): 475-486.

  GUS. 2016. Polski rynek ubezpieczeniowy 2015 (Polish insurance market 2015). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  Janowicz-Lomott Marieta, Krzysztof Łyskawa. 2009. Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo – doświadczenia polskie i wskazania unijne (Agricultural insurance subsidized by the state – Polish experience and EU recommendations). Wiadomości Ubezpieczeniowe 2: 127-142.

  Kaczała Monika, Krzysztof Łyskawa. 2008. Ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa jako instrument ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami ryzyka przyrodniczego (State subsidized insurance programs as an instrument of protecting farmsteads against outcomes of natural risks). Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 103: 123-145.

  Kołosowska Bożena, Damian Walczak. 2011. Rynek ubezpieczeń rolnych w Polsce – stan obecny i perspektywy (Agricultural insurance market in Poland – current status and prospects). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 181: 90-99.

  Łozowski Jan. 1948. Wstęp do nauki o ubezpieczeniach (Introduction to learning about insurance). Warszawa: PZUW.

  Nurmet Maire, Katrin Lemsalu, Anne Poder. 2016. Agricultural insurance in Estonia – current situation and farmers’willingness to use crop insurance. Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives 10 (1): 122-128.

  Sikorska Alina. 2008. Ubezpieczenia w rolnictwie indywidualnym (Insurance in individual agriculture). Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 532: 1-31.

  Šmid Wacław. 2012. Boss leksykon (Boss lexicon). Kraków: Wydawnictwo Dr Lex.

  Szymecka Agnieszka. 2008. Ubezpieczenia gospodarcze jako instrument zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Doświadczenia wybranych państw Unii Europejskiej (Economic insurance as a risk management instrument in agriculture: experiences of selected EU member states). Przegląd Prawa Rolnego 2 (4): 164-179.

  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Act of 23 April 1964. The Civil Code). Dz.U.2014, poz. 121, 827, 2015, poz. 4, 397, 539.

  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Act of May 22, 2003 on compulsory insurance, Insurance Guarantee Fund and Polish Motor Insurers’ Bureau). Dz.U.124.1152 z późn. zm.

  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Act of 7 July 2005 on insurance of agricultural crops and livestock). Dz.U.50.1249 z późn. zm.

  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Act of 11 September 2015 on insurance and reinsurance activities). Dz.U.2017, poz. 1170, 1089, 1926, 2102.

  www.krus.gov.pl, KRUS, access: 05.01.2018.

  www.piu.org.pl, Polska Izba Ubezpieczeń, access: 05.01.2018.

 18. Roman Rudnicki, Katarzyna Wilczyńska, Kamil Kaliński 123-129 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  mgr Katarzyna Wilczyńska
  orcid.org/0000-0003-2196-9470
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Wydział Nauk o Ziemi
  ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7238
  LEADER, oś 4. PROW 2007-2013, fundusze UE, lokalne grupy działania
  Q14
  pl

  Celem badania była ocena zróżnicowania przestrzennego poziomu i struktury wydatkowania funduszy działania osi 4. PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Zakres czasowy wyznaczała perspektywa finansowa UE na lata 2007-2013. Zakres przestrzenny obejmował terytorium Polski w układzie powiatów. Dotyczył zróżnicowania liczby 40,4 tys. wniosków (średnio 10,5 wniosków na 10 tys. osób) oraz 2,8 mld zł płatności (średnio 73 zł na 1 osobę), z uwzględnieniem podziału na cztery rodzaje realizowanych strategii: „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Analizę przestrzenną oparto o dwa wskaźniki cząstkowe, które następnie poddano procedurze standaryzacji i ujęto łącznie jako syntetyczny wskaźnik wykorzystania środków LEADER. Wykazano duże zróżnicowanie przestrzenne ww. działania PROW, charakteryzujące się wyższym poziomem wykorzystanych wskaźników w powiatach o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, co zgodne jest z realizowaną w UE polityką spójności.

  Biczkowski Mirosław, Wojciech Knieć, Jacek Kukowski. 2012. Społeczno-przestrzenne aspekty wykorzystania funduszy UE na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego (Socio-spatial aspects of the use of EU funds in rural areas of the Kuyavia-Pomeranian Voivodeship). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.

  Błąd Marta, Ryszard Kamiński. 2005. Wzmacnianie kapitału społecznego polskiej wsi: doświadczenia z wdrażania programów typu LEADER. [W] Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich (Strengthening the social capital of Polish villages: experience in implementing LEADER programs. [In] Rural development. The experience of European countries), ed. Katarzyna Zawalińska, 235-248. Warszawa: IRWiR PAN.

  Borowska Agnieszka. 2009. Lokalne grupy działania czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich w Polsce (Local Action Groups a factor stimulating the development of rural areas in Poland). Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 8 (4): 13-22.

  Furmankiewicz Marek, Krzysztof Janc. 2011. Wpływ Programu Pilotażowego LEADER+ na aktywność mieszkańców w gminach należących do partnerstw terytorialnych w województwie dolnośląskim (Impact of the Pilot Program LEADER+ on the activity of residents of communes belonging to territorial partnerships in the Lower Silesian Voivodship). Wieś i Rolnictwo 1 (150): 106-123.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2016. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Rural Development Program for the years 2007-2013). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Psyk-Piotrowska Elżbieta. 2013. Badanie kapitału społecznego LGD – uzasadnienie problemu, założenia metodologiczne, podstawowe wyniki badań (LAG socialcapitalsurvey – justification of the problem, methodological assumptions, basicresearchresults). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 44: 89-108.

  Racine Jean Baptiste, Henri Reymond. 1977. Analiza ilościowa w geografii (Quantitative analysis in geography). Warszawa: PWN.

  Rudnicki Roman. 2010. Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce (Spatial diversification of the use of European Union funds by agricultural holdings in Poland). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

  Rudnicki Roman. 2016. Rolnictwo Polski. Studium statystyczno-przestrzenne lata 2002-2010 (Polish agriculture. Statistical and spatial study of the years 2002-2010). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  Sykała Łukasz. 2015. The LEADER approach in Poland in 2007-2013 (selected aspects). [In] The LEADER Method. Transferring experience od the Visegrad Group Countries to Georgia, ed. Łukasz Sykała, Magdalena Dej, Oskar Woski, 89-128. Kraków: Institute of Urban Development.

  Zajda Katarzyna. 2011. Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego (New forms of socialcapital of the village. Case study of local action groups from the Lodz region), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  Zajda Katarzyna.2013. Zasoby kapitału społecznego liderów podkarpackich lokalnych grup działania a ich partycypacja polityczna (Resources of social capital of Podkarpackie leaders of local action groups and their political participation). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 44: 143-157.

  Zajda Katarzyna. 2014. New forms of social capital of rural areas. A case study of selected Polish Local Action Groups. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing.

 19. Agnieszka Siedlecka, Gabriela Wielogórska 130-136 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  dr Agnieszka Siedlecka
  orcid.org/0000-0002-1853-0590
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  tel. (83) 344 99 05
  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7239
  gospodarstwo domowe, dochody, agroturystyka
  Q12, D1
  pl

  Poziom dochodów osiąganych przez wiejskie gospodarstwa domowe prowadzące działalność rolniczą jest niższy w porównaniu z pozostałymi typami gospodarstw. Jednym ze sposobów uzyskiwania dodatkowych środków finansowych na obszarach wiejskich jest świadczenie usług turystycznych (np. agroturystycznych). Obszary wiejskie województwa lubelskiego charakteryzują się szczególnie korzystnymi warunkami środowiskowymi dla realizacji tego rodzaju działalności. Celem artykułu jest określenie czynników wpływających na podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności agroturystycznej. Postawiono hipotezę, że czynnikiem w największym stopniu wpływającym na decyzję była potrzeba pozyskania dodatkowego źródła dochodów. Weryfikacja postawionej hipotezy możliwa była dzięki badaniom zrealizowanym w grupie 51 kierowników gospodarstw domowych świadczących usługi agroturystyczne. Uzyskany materiał empiryczny pozwolił stwierdzić, że czynnikiem który w największym stopniu wpłynął na decyzję o rozpoczęciu świadczenia usług agroturystycznych było atrakcyjne położenie gospodarstwa.

  Balińska Agata, Izabella Sikorska-Wolak. 2009. Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin (Rural tourism as a chance for the development of eastern border areas on the example of selected municipalities). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  GUS. 2017. Budżety gospodarstw domowych w 2016 roku (Household budgets in 2016). Warszawa.

  Karbowiak Katarzyna. 2011. Turystyka wiejska i agroturystyka – stan obecny i perspektywy rozwoju. [W] Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki – wybrane zagadnienia (Rural tourism and agritourism – current status and development prospects. [In] Functioning and development of modern tourism – selected issues), ed. I. Ozimek, 165-178. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Kobyłka Agata, Bogusław Sawicki. 2016. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach parków krajobrazowych województwa lubelskiego (Conditions for Agrotourism Development in Areas of Landscape Parks in Lublin Voivodeship). Ekonomia i środowisko 1 (56): 208-222.

  Kryński Zdzisław. 2003. Czynniki i motywy warunkujące rozwój agroturystyki. [W] Turystyka wiejska i agroturystyka: stan i perspektywy rozwoju (Factors and motives conditioning the development of agritourism. [In] Rural tourism and agritourism: the state and prospects for development), ed. A. Mirończuk, 142-158. Siedlce: Wydaw. Akademii Podlaskiej.

  Krzyminiewska Grażyna, Jan Sikora. 2003. Socjoekonomiczne aspekty agroturystyki jako czynnika rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce. [W] Turystyka wiejska i agroturystyka: stan i perspektywy rozwoju (Socioeconomic aspects of agritourism as a factor of rural development in Wielkopolska. [In] Rural tourism and agritourism: the state and prospects for development), ed. A. Mirończuk, 89-99. Siedlce: Wydaw. Akademii Podlaskiej.

  Kuźnicka Ewa, Konrad Michałowski, Marek Balcerak, Agnieszka Boruta. 2015. Zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym jako element zwiększający atrakcyjność oferty (Animals on the farm as an element increasing the attractiveness of the offer). Wiadomości Zootechniczne LIII (4): 132-137.

  Matlegiewicz Małgorzata. 2015. Agroturystyka – pozarolniczy biznes polskiej wsi (Agritourism - non-agricultural business of the Polish countryside). Ekonomia i Środowisko 4 (55): 221-234.

  MSiT (Ministry of Sport and Tourism). 2008. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku (Directions of tourism development until 2015). Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki.

  Nitkiewicz-Jankowska Anna. 2005. Agroturystyka w obrębie parków krajobrazowych województwa śląskiego (na przykładzie Żywieckiego Parku Krajobrazowego). [W] Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej (Agrotourism within landscape parks of the Silesian Voivodeship (on the example of Żywiecki Landscape Park). [In] Selected issues from rural tourism), ed. J. Bergier, B. Sawicki, 35. Biała Podlaska: PWSZ im. Papieża Jana Pawła II.

  Przecławski Krzysztof. 1997. Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki (Man and tourism. Outline of tourism sociology). Kraków: FHU „Albis”.

  Przezbórska-Skobiej Lucyna, Sławomir Sobotka. 2016. Propozycja delimitacji regionów agroturystycznych w Polsce (Proposal of delimitation of agritourism regions in Poland). Wieś i Rolnictwo 2 (171): 173-197, doi: 10.7366/wir022016/08.

  Puciato Daniel, Barbara Woś. 2011. Innowacje jako forma wzbogacenia oferty wybranych gospodarstw agroturystycznych w Górach Świętokrzyskich (Innovation as a form enriching offers of selected agrotourist farms in the saint cross mountains). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 288 (64): 113–124.

  Raport z badania rolników będących użytkownikami gospodarstw rolnych, w tym rolników prowadzących dodatkowo działalność agroturystyczną na terenie woj. podkarpackiego (Report on the survey of farmers who are users of agricultural holdings, including farmers who additionally carry out agrotourism activities in the Podkarpackie Voivodeship). Zespół ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Kutno 2007.

  Sikora Jan, Anna Jęczmyk. 2005. Czynniki wspierające i bariery ograniczające rozwój agroturystyki. [W] Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi (Supporting factors and barriers limiting the development of agritourism. [In] Determinants of tourism development related to rural areas), ed. B. Sawicki, J. Bergier, 37-45, Biała Podlaska PWSZ im. Papieża Jana Pawła II.

  Stasiak Andrzej (ed.). 2008. Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych (The role of sightseeing and tourism in the lives of people with disabilities). Warszawa: Wydawnictwo PTTK „KRAJ”.

  Sznajder Michał, Lucyna Przezbórska. 2006. Agroturystyka (Agrotourism). Warszawa: PWE.

  Wiatrak Tomasz, Nurzyńska Iwona. 2010. Wsparcie turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach instrumentów wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. [W] Perspektywy rozwoju oraz promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsc (Support for rural tourism and agrotourism within the framework of instruments implemented by the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture. [In] Prospects for development and promotion of rural tourism and agritourism in Poland), ed. C. Jastrzębski, 25. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego.

  Zając Kazimierz. 1988. Zarys metod statystycznych (Outline of statistical methods). Warszawa: PWE.

  http://www.dodr.pl/III/4/2/3/2/1/1.pdf, access:dnia 30.11.2017.

  http://www.efrwp.pl/przedsiebiorczosc/kredyty-na-agroturystyke, access: 7.11.2017.

  http://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej-w-nowym-prow,46586.html, access: 7.11.2017.

 20. Alina Syp, Dariusz Osuch 137-142 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  dr hab. Alina Syp, prof. nadzw.
  orcid.org/0000-0002-0190-9350
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
  Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. (81) 478 67 62
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr Dariusz Osuch
  orcid.org/0000-0002-4696-8602
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
  Zakład Rachunkowości Rolnej
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7240
  DEA model, efektywność techniczna, efektywność skali, indeksy produktywności Malmquista
  D24, Q12, P51
  pl

  Celem badań była ocena zmian efektywności i produktywności gospodarstw w woj. lubelskim w latach 2014-2016. W analizie wykorzystano model Data Envelopment Analysis (DEA) ukierunkowany na nakłady i indeksy Malmquista z jego składowymi. Kalkulacje zostały wykonane dla średnich gospodarstw polowych i mlecznych, które w badanym okresie nieprzerwanie zbierały dane dla systemu FADN. Stwierdzono, że wszystkie wskaźniki efektywności dla gospodarstw mlecznych w badaniach były większe niż dla gospodarstw polowych. W latach 2014-2016 średnia efektywność techniczna gospodarstw mlecznych wynosiła 0,752, co oznacza, że w gospodarstwach tych można ograniczyć nakłady średnio o 25%, a wartość produkcji pozostanie na tym samym poziomie. W przypadku gospodarstw polowych ograniczenia nakładów powinny wynieść około 33%. Zastosowana dekompozycja obliczonych indeksów Malmquista pozwoliła zdefiniować, które czynniki miały wpływ na zmiany produktywności.

  Borecka Anna, Jerzy Cieślik. 2017. Efektywność gospodarstw rodzinnych utrzymujących świnie w zależności od cyklu produkcji (Efficiency of family farms keeping pigs depending on production system). Roczniki Naukowe SERiA XIX (6): 51-55, doi: 10.5604/01.3001.0010.7899.

  Charnes Abraham, William Wager Cooper, E. Rhodes. 1978. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research 2: 429-444.

  Gadanakis Yiorgos, Richard Bennett, Julian Park, Francisco Jose Areal. 2015. Evaluating the sustainable intensification of arable farms. Journal of Environmental Management 150: 288-298, doi:10.1016/j.jenvman.2014.10.005.

  Ghali Mohamed, Laure Latruffe, Karine Daniel. 2016. Efficient use of energy resources on french farms: an analysis through technical efficiency. Energy 9 (601): 1-15, doi: 10.3390/en9080601.

  GUS. 2017. Statistical Yearbook of the Regions. Poland. Warszawa: GUS.

  Fogarasi József, Laure Latruffe. 2009. Technical Efficiency in dairy farming: A comparison of France and Hungry in 2001-2006. Studies in Agricultural Economics 110: 75-84.

  Kagan Adam (ed). 2014. Technical and environmental efficiency of large-scale agricultural enterprises in Poland. Warszawa: IERiGŻ-PIB

  Kulawik Jacek (ed). 2014. Direct payments and budget subsidies versus finances and functioning of farms and agricultural enterprises 120 (4): 1-170. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Kusz Dariusz, Marek Sobolewski. 2016. Zmiany efektywności gospodarstw rolniczych korzystających z pomocy publicznej w działalności inwestycyjnej (Changes of efficiency of farms benefiting from public funds in investment activity). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 209-216.

  Latruffe Laure, Yann Desjuex. 2016. Common Agricultural Policy support. technical efficiency and productivity change in French agriculture. Review of Agricultural. Food and Environmental Studies 97: 15-28, doi: 10.1007/s41130-016-0007-4.

  Parlinska Maria, Agnieszka Bezet. 2008. Efficiency of the Polish wholesale markets – validation based on the Data Envelopment Analysis. Roczniki Naukowe SERiA X (5): 122-124.

  Rusielik Robert. 2010. Wykorzystanie parametrycznej i nieparametrycznej metody analizy granicznej do pomiaru efektywności technicznej rolnictwa – analiza porównawcza (Parametric and nonparametric methods of frontier analysis used for measuring the technical efficiency of agriculture – a comparative study). Roczniki Naukowe SERiA XII (1): 174-179.

  Smędzik Katarzyna. 2010. Problem skali produkcji w różnych typach indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA (Problems of production scale in different types of individual farms in poland using DEA method). Roczniki Naukowe SERiA XII (3): 343-348.

  Syp Alina, Antoni Faber, Magdalena Borzęcka-Walker, Dariusz Osuch. 2015. Assessment of greenhouse gas emissions in winter wheat farms using Data Envelopment Analysis approach. Polish Journal of Environmental Studies 24 (5): 2197-2203, doi: 10.15244/pjoes/39682.

  Tomaa Pierluigi, Pier Paolo Migliettaa, Giovanni Zurlinib, Donatella Valenteb, Irene Petrosillob. 2017. A non-parametric bootstrap-data envelopment analysis approach for environmental policy planning and management of agricultural efficiency in EU countries. Ecological Indicators 83: 132-143, doi: 0.1016/j.ecolind.2017.07.049.

 21. Virág Szabó 143-148 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  Virág Szabó PhD
  orcid.org/0000-0002-9439-8210
  HU-8144 Sárkeszi, Táncsics M. u. 5.
  Phone: +36/202397596
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7241
  system klatkowy, system na głębokiej ściółce, koszty jednostkowe, koszty pracy, cena sprzedaży
  Q120
  en

  Dokonano analizy wydajności ekonomicznej chowu w systemie klatkowym i systemie na głębokiej ściółce na fermach o różnej wielkości. Do analizy kosztów i przychodów wykorzystano dane pochodzące z Farm Accountancy Data Network (FADN) za lata 2004-2014, przekazane przez Węgierski Instytut Badawczy Ekonomiki Rolnictwa (AKI). Pomimo zmiany klatek przez hodowców, różnice w zakresie wydajności ekonomicznej chowu w obu systemach nadal się pogłębiały. Wykazano, że hodowcy stosujący system na głębokiej ściółce zwykle utrzymują mniejsze stada, a 36% stada jest utrzymywane w ramach działalności rodzinnej, gdzie wynagrodzenie nie jest rejestrowane jako koszty osobiste. Koszt jednostkowy i średnia cena sprzedaży jednego jaja zmniejszały się wraz ze wzrostem wielkości fermy, niezależnie od systemu chowu. Największy spadek średnich cen sprzedaży dotykał hodowców stosujących system klatkowy, utrzymujących ponad 25 tys. sztuk drobiu. W przypadku hodowców stosujących system na głębokiej ściółce spadek ten był odczuwalny już przy wielkości stada wynoszącej 10 tys. sztuk.

  Béládi Katalin, Róbert Kertész. 2013. A főbb mezőgazdasági ágazatok költség- és jövedelemhelyzete 2011-ben (The cost and income situation of the major Hungarian agricultural products in 2011). Budapest: Agrárgazdasági Kutató Intézet.

  HCSO (Hungarian Central Statistical Office). 2016. Data of Hungarian Central Statistical Office. http://www.ksh.hu/mezogazdasag, access: 10.03.2016.

  Horn Péter. 2013. Korunk fő fejlődési tendenciái az élelmiszertermelésben, különös tekintettel az állati termékekre (Future trends in food production, with special reference to animal production). Gazdálkodás 57 (6): 523-524.

  AKI (Hungarian Research Institute of Agricultural Economics). 2013. A főbb mezőgazdasági ágazatok költség- és jövedelemhelyzete (The cost and income situation of the major Hungarian agricultural products), https://www.aki.gov.hu/publikaciok/publikacio/a:579/a_fobb_mezogazdasagi_agazatok_koltseg__es_jovedelemhelyzete, access: 10.02.2016.

  Molnár Györgyi. 2012. A tojáságazat aktuális kérdései (Current questions of the egg sector). Egg World Day, Siófok, 2012, Október 12, presentation.

  Molnár Szilvia, László Szőllősi. 2015. Fogyasztási és vásárlási szokások Magyarországon (Consumption and shopping habits in Hungary). Baromfiágazat 15 (3): 60-68.

  NÉBIH (National Food Chain Safety Office). 2016. Nyilvántartott tojótyúktartó telepek (Registered laying hen keepers), http://portal.nebih.gov.hu/-/nyilvantartott-tojotyuk-tarto-telepek, access: 02.08.2016.

  Udovecz Gábor, Katalin Kertész, Róbert Béládi. 2006. A mezőgazdasági ágazatok önköltség és ágazati eredmény differenciáltsága (Differentiation of costs and returns in agricultural branches). Gazdálkodás 50 (6): 19-29.

 22. Monika Wojcieszak, Jan Zawadka 149-155 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  Monika Wojcieszak PhD
  orcid.org/0000-0002-9962-2648
  Poznan University of Life Sciences
  Faculty of Economic and Social Sciences
  Dep. of Economics and Economics Policy in Agribusiness
  Wojska Polskiego Str. 28, 60-637 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Jan Zawadka, PhD
  orcid.org/0000-0003-1979-0607
  Warsaw University of Life Sciences –SGGW
  Faculty of Economics, Dep. of Economics
  of Education, Communications and Counseling
  Nowoursynowska Str. 166, 02-787 Warsaw
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7242
  kultura ludowa, obszary wiejskie, produkt turystyczny, turystyka wiejska
  L83, Z32, O18
  en

  Celem artykułu jest zaprezentowanie roli i znaczenia walorów kulturowych w rozwoju turystyki wiejskiej oraz ich znajomości i popularności wśród Polaków, na przykładzie wybranych muzeów kultury ludowej Mazowsza i Podlasia. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 459 osób. Pozwalają one wnioskować, że wiele muzeów prezentujących kulturę ludową cieszy się dużym zainteresowaniem (np. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum Wsi Radomskiej czy Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu). Są też niestety takie, które odwiedzane są relatywnie rzadko, np. Ośrodek Etnograficzny w Lelisie czy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.

  Balińska Agata. 2012. The place of agritourism in the development of the commune in the assessment of its inhabitants. [In] Socio-economic determinants of rural development, ed. K. Krzyżanowska, 83-91. Warszawa: SGGW.

  Balińska Agata. 2016. The importance of tourism in the development of rural communes on the example of peripheral areas of the eastern borderland of Poland. Warszawa: SGGW.

  Bogusz Małgorzata, Marcin Tomaszewski. 2017. Network products of rural tourism as an example of innovation in rural areas. [In] Cooperation networks in rural tourism. Current status and new challenges, ed. J. Wojciechowska, 137-148. Kraków: CDR.

  Dębniewska Maria, Maria Tkaczuk. 1997. Agritourism, costs, prices, effects. Warszawa: Poltext.

  Jęczmyk Anna. 2015. Traditional and regional food products as an element of agritourism farm development [In] Innovation in rural tourism and new employment opportunities in rural areas, ed. W. Kamińska, 143-154. Warszawa: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

  Kmita Elżbieta. 1997. Agritourism as an opportunity for socio-economic activation of rural areas. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2: 17-21.

  Kmita-Dziasek Elżbieta, Bogusz Małgorzata. 2017. Networking of rural entrepreneurship on the example of the Nationwide Educational Farm Network [In] Nature reserves of the Lower Silesian Voivodeship. Ed. H. Liberacka, S. Szefer-Michalak, 115-133. Wroclaw: RDOŚ in Wroclaw.

  Lijewski Tadeusz, Bogdan Mikułowski, Jerzy Wyrzykowski. 2008. Geography of Polish tourism. Warszawa: PWE.

  Majewski Janusz. 2004. Agritourism is also a business. Warszawa: FWW.

  Przezbórska-Skobiej Lucyna. 2016. Proposal of delimitation of agritourism regions in Poland, Wieś i Rolnictwo 2 (171): 137-197.

  Roszkowska-Mądra Barbara. 2010. Rural areas with unfavorable farming conditions in terms of their sustainable development. Białystok: Uniwersytet Białostocki.

  Sieczko Anna. 2013. Traditional and regional products and territorial marketing. [In:] Building competitiveness of rural areas, ed. K. Krzyżanowska, 149-159. Warszawa: SGGW.

  Sikora Jan. 2002. Agritourism is a factor in the development of the market economy in rural areas. [In] Sociological and economic issues of the market economy – opportunities and threats, ed. H. Januszek, 95-109. Poznań: Poznań University of Economics and Business.

  Sikora Jan. 2012. Agritourism. Entrepreneurship in rural areas. Warszawa: C.H. Beck.

  Sikorska-Wolak Izabella. 2010. Tourism in a social-economic activation of country areas (Lubelszczyzna case study). Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9 (4): 477-488.

  Sznajder Michał, Wojcieszak Monika. 2017. Tourism valorisation of metropolitan reas based on their natural resources. [In] Metropolitan Commuter Belt Tourism, ed. M. Sznajder, 139-156. Oxon: Routledge Taylor & Francis Ltd.

  Wiatrak Andrzej Piotr. 1996. The impact of the agrotourism development of rural areas. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 34-46.

  Wiatrak Andrzej Piotr. 2017. The essence and goals of national and regional smart specializations in the agricultural sector, Roczniki Naukowe SERiA XIX (5): 210-216.

  Wojciechowska Jolanta. 2009. Processes and conditions of agritourism development in Poland. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  Wojcieszak Monika. 2017. Innovative tourist products in the metropolitan area of Krakow – an attempt at characterization. Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze 6: 165-178.

  Zawadka Jan. 2012. The importance of agritourism in the economic development of rural areas. [In] Regional management: theory, practice and development, ed. Š. Hittmár, 269-273. Žilina: University of Žilina.

  Zawadka Jan. 2014. Agritourism in multifunctional development of rural areas. [In] Challenges for the agricultural sector in Central and Eastern Europe, ed. A. Dunay, 85-97. Budapest: Agroinform Publishing House.

 23. Tomasz Wojewodzic 156-161 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic
  orcid.org/0000-0002-0817-4190
  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłataja w Krakowie
  Instytut Ekonomiczno-Społeczny
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  tel. (12) 662 34 58
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7243
  gospodarstwo rolne, koszty, likwidacja, renta
  D21, D24, E71
  pl

  Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie koncepcji prywatnych kosztów likwidacji gospodarstwa rolnego, które mogą stanowić ważny czynnik hamujący proces przemian strukturalnych w polskim rolnictwie. Liczba gospodarstw rolnych w Polsce, będących w różnych fazach likwidacji w 2016 roku może być szacowana na poziomie pomiędzy 40 tys. a 400 tysięcy, w zależności od zastosowanych metod i przyjętych definicji. Na koszty zakończenia bytu ekonomicznego, jakim jest gospodarstwo rolne, obok wydatków związanych z likwidacją produkcji, przygotowaniem i przeprowadzeniem transferu ziemi, składają się również różnego rodzaju koszty ekonomiczne (utracone renty ekonomiczne). Brak jest dotychczas w literaturze opracowań prezentujących wysokość takich kosztów.

  ARiMR (The Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture). Sprawozdania ARiMR za lata 2004-2016 (ARMA reports for 2004-2016), http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/biblioteka/sprawozdania-z-dzialalnosci-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa.html, dostęp: 27.02.2018.

  BDL GUS, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3137,pojecie.html, dostęp: 27.02.2018.

  Breustedt Gunnar, Thomas Glauben. 2007. Driving Forces behind Exiting from Farming in Western Europe. Journal of Agricultural Economics 58: 115-127.

  Czyżewski Andrzej, Piotr Kułyk. 2017. Wpływ zmian w otoczeniu makroekonomicznym na rozwój rolnictwa w krajach wysokorozwiniętych w długim okresie (Impact of changes in the macroeconomic environment on the development of agriculture in highly developed countries in the long period). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 491: 86-96.

  Mikołajczyk Jarosław, Wojciech Sroka. 2018. Nakłady inwestycyjne w Polsce w ujęciu trzech sektorów gospodarki w latach 2005-2015 (Capital expenditures in Poland from the perspectives of three economic sectors in the years 2005-2015). Tarnowskie Colloquia Naukowe 5 (1): 57-70.

  Płonka Aleksandra, Wiesław Musiał. 2012. Reakcje dostosowawcze gospodarstw drobnotowarowych w okresie dekoniunktury gospodarczej na przykładzie województwa małopolskiego (Streamlining small farm operations towards the economic changes on example of Malopolska Region). Roczniki Naukowe SERiA XIV (8): 292-296.

  Prus Piotr, Bogdan M. Wawrzyniak. 2010. Cechy charakterystyczne rolnictwa i obszarów wiejskich w 27 krajach Unii Europejskiej (Characteristic of agriculture and rural areas in 27 European Union countries). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1 (2): 52-72.

  Satoła Łukasz, Tomasz Wojewodzic, Wojciech Sroka. 2018. Farming exit barriers encountered by small farms in light of the theory of new institutional economics. Agricultural Economics. Zemědělská Ekonomika (in print), http://www.agriculturejournals.cz/web/agricecon.htm?type=futureArticles.

  Sroka Wojciech, Mariusz Dacko. 2010. Ocena czynników rozwoju przodujących gospodarstw rolniczych z wykorzystaniem metody drzew regresyjnych typu C and RT (Evaluation of development factors in the leading agricultural holdings using the Method of Regression Trees (C&RT). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2: 100-112.

  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Act of 23 April 1964. The Civil Code). Dz.U. 2017, poz. 459.

  Ustawa z dznia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Act of 15 November 1984 on agricultural tax). Dz.U. 2016, poz. 617.

  Wojewodzic Tomasz. 2017. Procesy dywestycji i dezagraryzacji w rolnictwie na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej (Divestment and disagrarization processes in agriculture systems with distributed agrarian structure). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 535 (412): 1-287.

 24. Krystyna Zarzecka, Alicja Baranowska, Marek Gugała, Iwona Mystkowska, Karol Wereszczyński 162-166 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  Alicja Baranowska, PhD Eng.
  orcid.org/0000-0003-0998-1944
  Pope John II State School of Higher Education
  Department of Technical Sciences, Institute of Agriculture
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7245
  plon malin, koszty, nadwyżka bezpośrednia
  Q1, Q14
  en

  Celem artykułu jest określenie opłacalności produkcji malin odmiany Polesie w latach 2016-2017. Dane dotyczące uprawy malin pochodziły z gospodarstwa rolnego położonego w gminie Łuków. Opłacalność uprawy określono na podstawie Standardowej Nadwyżki Bezpośredniej (SGM – Standard Gross Margin). W analizowanym gospodarstwie większy plon owoców malin uzyskano w 2016 roku niż w 2017 roku, co znalazło odzwierciedlenie w wyniku finansowym. Wartość Standardowej Nadwyżki Bezpośredniej wynosiła odpowiednio 11 675 zł/ha w 2016 roku i 5875 zł/ha w 2017 roku. Uzyskany wynik finansowy wskazuje, że produkcja malin w analizowanym gospodarstwie rolnym w latach 2016-2017 była opłacalna.

  Augustyńska-Grzymek Irena, Marcin Cholewa, Mariusz Dziewulski, Arkadiusz Orłowski, Aldona Skarżyńska, Izabela Ziętek, Krzysztof Zmarzłowski. 2009. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2008 roku (Production, costs and gross margin of selected agricultural products in 2008). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Baranowska Alicja, Krystyna Zarzecka. 2014. Koszty uprawy malin odmiany Polesie (Cultivation costs of raspberries variety Polesie). Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 15-19.

  GUS. 2016. Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2016 roku (Preliminary estimate of the main agricultural and horticultural crops of 2016). Warszawa: GUS.

  GUS. 2017a. Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 roku (Preliminary estimate of the main agricultural and horticultural crops in 2017). Warszawa: GUS.

  GUS. 2017b. Wyniki produkcji roślinnej w 2016 roku. Informacje i opracowania statystyczne (Results of plant production in 2016. Information and statistic studies). Warszawa: GUS.

  Hamulczuk Mariusz, Stanisław Stańko. 2011. Prognozowanie cen surowców rolnych – uwarunkowania i metody (Forecasting prices of agricultural raw materials – determinants and methods). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Hodór Monika. 2017. Uprawa owoców miękkich – innowacyjne metody (Growing soft fruit – innovative methods). Olsztyn: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

  Kowalczyk Zbigniew. 2006. Poziom i struktura nakładów pracy w wybranych gospodarstwach sadowniczych. (The level and structure of labor input in selected horticultural farms). Inżynieria Rolnicza 11: 209-214.

  Krawiec Paweł. 2012a. Agrowłóknina w uprawie malin powtarzających (Nonwoven crop cover in cultivation of raspberry bushes repeatedly bearing fruit). Jagodnik 2 (2): 39.

  Krawiec Paweł. 2012b. Fertygacja malin jesiennych (Fertigation of fall-bearing raspberries). Jagodnik 3 (3): 41

  Król Katarzyna. 2012. Rubus & Ribes – w Serbii, Chile i Polsce (Rubus & Ribes – in Serbia, Chile and Poland). Jagodnik 2 (2): 36.

  Muzalewski Aleksander. 2008. Koszty eksploatacji maszyn rolniczych (Costs of operation of agricultural machines). Warszawa: IBMER.

  Paszko Dariusz, Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska. 2016. Wahania koniunktury produkcji owoców jagodowych w Polsce i na świecie (Seasonal Fluctuations in Berries Production in Poland and in the Word). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego XVI (31) 3: 301-312.

  Paszko Dariusz, Paweł Krawiec, Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska. 2017. Ocena kosztów i opłacalności produkcji maliny pod osłonami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranego gospodarstwa (Assess the cost and profitability of raspberry production under cover in the context of building competitive advantage on example of selected farm). Roczniki Naukowe SERiA XIX (3): 218-223.

  Paszko Dariusz. 2006. Wybrane problemy rachunku ekonomicznego na przykładzie specjalistycznych gospodarstw sadowniczych województwa lubelskiego (Selected aspects of economic accounting for specialist fruit farms in the Lublin province). Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 14: 95-105.

  Stępka Grażyna. 2012. Jak maliny to jesienne (When it comes to raspberries, choose fall-bearing ones), http://www.ogrodinfo.pl/rosliny-jagodowe/jak-maliny-to-jesienne, access: December 2017.

  US. 2017. Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w województwie lubelskim w 2016 roku (Final estimation of main agricultural crops in the Lublin Province in 2016). Lublin: Urząd Statystyczny.

  http://www.brzezna.pl, access: December 2017.

 25. Wojciech Ziętara 167-173 RN SERiA 2018, v. XX, no. 1

  Prof. Wojciech Ziętara
  orcid.org/0000-0002-3182-522X
  Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute
  Świętokrzyska 20 Str., 00-002 Warszawa, Poland
  Phone +48 (22) 505 45 84
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0011.7246
  gospodarstwa rolne, chów bydła rzeźnego, konkurencyjność
  O13, Q12, Q16
  en

  Celem badań była ocena efektywności i konkurencyjności gospodarstw z chowem bydła rzeźnego w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Badaniami objęto gospodarstwa z Polski, Austrii, Niemiec, Holandii i Francji. Dobór krajów był celowy. Źródłem materiałów badawczych były dane z gospodarstw objętych monitoringiem Polskiego i Europejskiego FADN. W ocenie badanych gospodarstw posłużono się metodą wskaźnikową i porównawczą. Zdolnościami do konkurencji wykazały się średnio duże gospodarstwa polskie utrzymujące ponad 50 sztuk dużych bydła w przeliczeniu na jedno gospodarstwo i użytkujące około 55 ha użytków rolnych oraz bardzo duże gospodarstwa niemieckie utrzymujące 480 sztuk dużych bydła i użytkujące 417 ha. Głównym źródłem dochodu w gospodarstwach były płatności. Ich udział w dochodzie z gospodarstwa wynosił odpowiednio: 83% (polskie) i 166% (niemieckie).

  Biswanger Hans Christoph. 2011. Spirala wzrostu, pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych (The Growth Spiral, money, energy and creativity in the dynamics of the market process). Poznań: Zysk i S-ka.

  Goraj Lech, Monika Bocian, Dariusz Osuch, Adam Smolik. 2009-2016. Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w polskim FADN w latach 2008-2015 (Technical and economic parameters by groups of farms participating in the Polish FADN in 2008-2015). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  GUS. 2016. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical yearbooks of agriculture). Warszawa: GUS.

  GUS. 2017a. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. (Characteristics of farms in 2016). Warszawa: GUS.

  Harasim Adam. 2013. Agroekologiczna ocena zrównoważenia uspołecznionych gospodarstw rolnych (Agri-environmental assessment of the sustainability of collectivised farms). Roczniki Naukowe SERiA XV (2): 101-105.

  Kleinhanss Werner. 2015: Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolniczych w Niemczech (Competitiveness of the main types of farms in Germany). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 25-41.

  Ziętara Wojciech, Marek Zieliński. 2016. Polskie gospodarstwa roślinne na tle gospodarstw wybranych krajów (Polish plant farms compared to farms in selected countries). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2: 73-95.