1. Środki Unii Europejskiej jako źródło konwergencji regionalnej rolnictwa w Polsce
 2. RENTOWNOŚĆ PRODUKCJI ZIEMNIAKÓW JADALNYCH – ANALIZA NA POZIOMIE PLANTACJI
 3. Czynniki kształtujące sytuację ekonomiczną gospodarstw rolniczych zajmujących się uprawą rzepaku
 4. Efektywność i konkurencyjność gospodarstw winiarskich w wybranych krajach UE w latach 2004-2015
 5. Asymetria samowystarczalności produkcji ziemniaków w krajach Unii Europejskiej
 6. INWESTYCJE NA TERENACH PRZYRODNICZO CENNYCH NA PRZYKŁADZIE BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
 7. Perspektywy produkcji rzepaku w Polsce w kontekście nowej polityki biopaliwowej Unii Europejskiej
 8. Zachowania nabywców na rynku produktów ekologicznych
 9. Środowiskowe aspekty specjalizacji gospodarstw rolnych
 10. Źródła dynamiki zmian wydajności pracy w rolnictwie krajów Unii Europejskiej na podstawie rachunków ekonomicznych dla rolnictwa
 11. Ocena znajomości działań promocyjnych przedsiębiorstwa Tymbark
 12. Wpływ unijnych dyrektyw w zakresie wykorzystania biopaliw na rozwój obszarów wiejskich w Polsce
 13. Skala marnotrawstwa wyrobów piekarskich w gospodarstwach domowych
 14. CYFROWA TRANSFORMACJA W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM – SZANSE I WYZWANIA
 15. Eksport jabłek z Polski w latach 1995-2015
 16. Zainteresowanie rolników prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych jako formy działalności pozarolniczej
 17. WYKORZYSTANIE INTELIGENTNYCH INNOWACJI W ROZWOJU KONCEPCJI CLIMATE SMART AGRICULTURE
 18. Przestrzenna koncentracja ciągników rolniczych względem powierzchni użytków rolnych w latach 2010 i 2016
 19. DZIAŁALNOŚĆ BEZODDZIAŁOWA BANKÓW NA OBSZARACH WIEJSKICH – NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RELACJACH Z KLIENTAMI
 20. Wynagrodzenia najemnej siły roboczej w gospodarstwach rolniczych polskiego FADN według wielkości ekonomicznej w latach 2010-2016
 21. Postawy młodzieży akademickiej względem dobrostanu zwierząt gospodarskich i produktów pochodzących od zwierząt utrzymywanych w przyjaznych im warunkach
 22. Wpływ wybranych czynników na rozwój innowacyjności sektora rolno-spożywczego w województwie podlaskim
 23. Wykorzystanie energii przez gospodarstwa domowe w Polsce
 24. Znaczenie postępu biologicznego we wzroście plonowania zbóż jarych w doświadczeniach odmianowych w Polsce
 25. Ekonomiczne uzasadnienie stosowania herbicydów i biostymulatorów w uprawie ziemniaków jadalnych
 1. Mieczysław Adamowicz, Adam Szepeluk 9-15 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
  orcid.org/0000-0002-1164-4966
  Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Katedra Ekonomii i Zarządzania
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8109
  konwergencja, fundusze europejskie, regiony, produktywność rolnictwa
  Q18, R51
  pl

  Celem artykułu jest porównawcza ocena produktywności pracy sektorów wiejskich (rolnictwo, leśnictwo, łownictwo i rybactwo) oraz wykorzystanie funduszy europejskich w regionach Polski w okresie 2003-2014. Założono możliwość wystąpienia zjawiska konwergencji sigma i konwergencji beta powiązanej z wysokością środków unijnych kierowanych na rolnictwo i inne sektory wiejskie. Badania potwierdziły wystąpienia zjawiska konwergencji w pewnej części okresu (2003-2008), a także wystąpienia zjawiska rozwarstwienia i stabilizacji w grupach województw reprezentującej średnio wysoki i niski poziom produktywności. Umocnienie grup o wysokim i średnim poziomie produktywności przemawia za wystąpieniem konwergencji klubowej.

  ARiMR, http://www.arimr.gov.pl/bip/informacja-publiczna.html.

  Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.

  Barath Lajos, Imre Fertö. 2017. Wydajność i konwergencja w europejskim rolnictwie (Productivity and convergence in Eurapan agriculture). Journal Agricultural Economics 68 (1): 228-248, doi: 10.1111/1477-9552.12157.

  Czyżewski Andrzej, Piotr Kułyk. 2009. Konwergencja czy dywergencja mechanizmów wsparcia sektora rolnego (Convergence or Divergence of the Agriculture Support Regime). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 8 (23): 41-51.

  Hamulczak Mariusz. 2015. Konwergencja całkowitej produktywności rolnictwa w Unii Europejskiej. [W] Międzynarodowa konferencja, Wydział Gospodarki Rolno-Spożywczej i Ekonomiki Środowiska (Total factor productivity convergence in the EU agriculture. [In] International Conference, Faculty of Agro-Food and Environmental Economics. Bucharest University of Economic Studies.

  Sapa Agnieszka, Agnieszka Baer-Nawrocka. 2014. Konwergencja wydajności pracy w rolnictwie a intensywność handlu rolno-żywnościowego w amerykańskich ugrupowaniach handlowych (Convergence in agricultural labor productivity and the intensity of agri-food trade in North, South and Central America). Gospodarka Narodowa 3 (271): 111-131.

  Smędzik-Ambroży Katarzyna. 2014. Konwergencja czy dywergencja rolnictwa w Polsce w latach 2004-2011. [W] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (Convergence or divergence of agriculture in Poland in 2004-2011. [In] Problems of agriculture development and food economy in the first decade of Poland’s membership in the European Union), ed. Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki, 110-129. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE).

  Wójcik Piotr. 2008. Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów (Divergence or convergence: growth dynamics of Polish regions). Studia Regionalne i Lokalne 2 (32): 41-60.

 2. Alicja Baranowska 16-21 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  Alicja Baranowska, PhD Eng.
  orcid.org/0000-0003-0998-1944
  Pope John II State School of Higher Education
  Department of Technical Sciences, Institute of Agriculture
  Sidorska Str. 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  phone: 512 475 045
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8110
  ziemniak, opłacalność uprawy, Nadwyżka Bezpośrednia
  Q1, Q14
  en

  Celem pracy było określenie efektywności ekonomicznej uprawy ziemniaków jadalnych na podstawie Nadwyżki Bezpośredniej. Dane dotyczące uprawy ziemniaków odmiany Owacja pochodziły z gospodarstwa rolnego położonego w gminie Biała Podlaska, w województwie lubelskim. Ziemniaki uprawiano w latach 2015-2016 na plantacji produkcyjnej o powierzchni 1,6 ha, na glebie kompleksu żytniego dobrego. W ocenie ekonomicznej produkcji ziemniaków ujęto koszty bezpośrednie, wartość zebranego plonu oraz nadwyżkę bezpośrednią. Stwierdzono, że produkcja ziemniaków w latach 2015-2016 była opłacalna. Wartość produkcji ziemniaków jadalnych odmiany Owacja wynosiła średnio 16 370 zł/ha, natomiast nadwyżki bezpośredniej 5851,5 zł/ha. Największy udział w strukturze poniesionych kosztów stanowiły koszty specjalistyczne (42,02%), sadzeniaków (34,46%), nawożenia naturalnego (obornik) (11,88%), a następnie koszty środków ochrony roślin (6,09%) oraz nawozów mineralnych (5,55%).

  Augustyńska-Grzymek Irena, Marcin Cholewa, Stanisław Mańko, Grażyna Nachtman, Aldona Skarżyńska, Izabela Ziętek. 2008. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2007 roku (Production, costs and gross margin of selected agricultural products in 2007). Warszawa: IERGiŻ-PIB.

  Chotkowski Jacek. 2010. Koszty i opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych i do przetwórstwa (Costs and profitability of production of edible potato and potato intended for processing). Ziemniak Polski 3: 1-3.

  Chotkowski Jacek. 2011. Koszty i opłacalność uprawy ziemniaków. Ziemniaki – cenne warzywo i nowoczesny biznes (Costs and profitability of potato cultivation. Potatoes – a valuable vegetable and modern business). Agroserwis 3: 18-21.

  Flis Bogdan, Ewa Zimnoch-Guzowska, Dariusz Mańkowski. 2012. Korelacje pomiędzy plonem, smakiem, charakterystyką bulw i zawartością składników mineralnych odmian ziemniaka uprawianych w różnych warunkach uprawy (Correlations among yield, taste, tuber characteristics and mineral contents of potato cultivars grown at different growing conditions). Journal of Agricultural Science 4 (7): 197-207.

  Gołaś Zbigniew. 2016. Ekonomika, organizacja i sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej ukierunkowanych na produkcję roślin okopowych (Economics, organization and income situation of EU countries’ farms focused on root crops production). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (1): 35-45.

  Gugała Marek, Krystyna Zarzecka. 2008. Porównanie opłacalności różnych sposobów uprawy i odchwaszczania plantacji ziemniaka (Comparison of profitability of different methods of cultivation and weed control in fields under potato crop. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych 530: 169-176.

  Jabłoński Kazimierz. 2009. Mechanizacja zbioru ziemniaków w Polsce (Mechanization of potato harvest in Poland). Wiadomości Rolnicze 9 (61): 28.

  Krasowicz Stanisław, Wojciech Nowacki. 2005. Wpływ intensywności technologii na efektywność produkcji roślinnej (Impact of the intensity of technology on the efficiency of plant production). Pamiętnik Puławski 140: 87-101.

  Nowacki Wojciech. 2010. Ziemniak – gatunkiem trudnym w uprawie narażonym na wysokie straty plonu handlowego (Potato – difficult species in cultivation is at risk of high market yield losses). Progress Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (3): 1174-1180.

  Nowacki Wojciech. 2013. Zmiany cen ziemniaków jadalnych w Polsce w latach 2002-2012. (Changes in potatoes prices in Poland in the years 2002-2012). Roczniki Naukowe SERiA XV (5): 215-219.

  Nowacki Wojciech. 2016. Rynek ziemniaków jadalnych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju (Table potatoes market in Poland – current state and perspectives). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 196-201.

  Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute. 2015. Charakterystyka Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka (Characteristics of the National Register of Potato Varietes). Jadwisin: IHAR-PIB.

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of October 29, 2003 on specific requirements regarding the commercial quality of potatoes). Dz.U.2003.194.1899, 1900.

  Skarżyńska Aldona. 2010. Sezon sprzedaży ziemniaków jadalnych a opłacalność ich produkcji (Season of selling potatoes for human consumption in the context of profitability of their production). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (16): 111-123.

  Skarżyńska Aldona. 2016. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2015 roku (Economic results of selected agricultural products in 2015). Warszawa: IERGiŻ-PIB.

  Skarżyńska Aldona, Izabela Ziętek, Krzysztof Zmarzłowski. 2009. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2008 roku (Production, costs and gross margin of selected agricultural products in 2008). Multiannual Program Report 140. Warszawa: IERGiŻ-PIB.

  Statistical Office in Lublin. 2017. Rolnictwo w województwie lubelskim w 2016 roku (Agriculture in the Lubelskie Voivodship in 2016). Lublin: Statistical Office in Lublin.

  Tuka Paulina. 2016. Zmiany powierzchni uprawy a opłacalność produkcji ziemniaków w Polsce (Changes in the production area vs. profitability of potatoes in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 363-367.

  Zarzecka Krystyna, Marek Gugała, Iwona Mystkowska, Alicja Baranowska, Bożena Głuszczak. 2016. Opłacalność uprawy ziemniaków jadalnych (Profitability of edible potato cultivation). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (4): 260-265.

 3. Aneta Bełdycka-Bórawska 22-29 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  mgr Aneta Bełdycka-Bórawska
  orcid.org/0000-0002-1398-0082
  Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Plac Łódzki 2, 10-957 Olsztyn
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8111
  wyniki produkcyjne i ekonomiczne, gospodarstwo rolne, rzepak
  D13, G14, Q14
  pl

  Przedstawiono zróżnicowanie wyników produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw zajmujących się uprawą rzepaku. Badania przeprowadzono na terenie Polski w 141 gospodarstwach rolnych. Podstawą zakwalifikowania gospodarstwa do badań było uzyskanie minimum 50% przychodów ze sprzedaży rzepaku. Do badań wykorzystano kwestionariusz ankiety, a w procesie analizy wyników badań metody tabelaryczne, graficzne i opisowe. Stwierdzono, że najwyższą efektywność osiągnęły gospodarstwa o największej powierzchni uprawy rzepaku. Koncentracja produkcji rzepaku przyczyniła się do poprawy efektywności gospodarstw rolnych. Na wartość dochodu gospodarstw rolnych wpływały czynniki związane z zasobami gospodarstw i wiek rolników.

  Bórawski Piotr. 2013. Czynniki różnicujące efektywność gospodarstw uzyskujących dochody z działalności alternatywnych i komplementarnych (Factors differentiating the effectiveness of households receiving income from alternative and complementary activities). Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

  Czyżewski Andrzej, Marta Guth. 2016. Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej w wyróżnieniem Polski (Diversification of milk production in macro-regions of the European Union in the distinction of Poland). Warszawa: PWN.

  Figiel Szepan. 2002. Cenowa efektywność rynku towarowego na przykładzie zbóż w Polsce (The price efficiency of the commodity market on the example of cereals in Poland). Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

  Floriańczyk Zbigniew, Dariusz Osuch, Renata Płonka, 2015. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2014 roku (Standard results obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN in 2014). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Gołębiewska Barbara, Bogdan Klepacki. 2005. Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolnych (Farmer’s education level as a reason of farm economic differentiation). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 7: 457-464.

  Kałuża Halina, Monika Krakowska. 2013. Źródła finansowania innowacji w gospodarstwach rodzinnych w powiecie siedleckim (Sources of innovation financing on family farms in the Siedlce district). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica 299 (70): 103-110.

  Nowak Anna. 2015. Szanse i bariery rozwoju gospodarstw rolnych na przykładzie województwa lubelskiego (Opportunities and barriers to the development of farms on the example of the Lublin Province). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 317 (78): 73-80.

  Orłowska Maria J. 2013. Regionalne zróżnicowanie wyników ekonomicznych gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji – Polska w odniesieniu do Unii Europejskiej (Regional differences in potential and effectiveness of factors of production on farms in Poland in the light of FADN). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 299 (70): 169-180.

  Poczta Walenty, Wawrzyniec Czubak, Karolina Pawlak. 2009. Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolnych w warunkach akcesji Polski do UE (Changes in the volume of production and agricultural income in the conditions of Poland’s accession to the EU). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (321): 40-52.

  Runowski Henryk. 2007. Poszukiwanie równowagi ekonomiczno-ekologicznej i etycznej w produkcji mleka (Searching for economics-ecological and ethical equilibrium in milk production). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 93 (2): 13-26.

  Samuelson Paul A., Willam D. Nordhaus. 2002. Ekonomia (Economy). Warszawa: PWN.

  Sobczyk Mieczysław. 2005. Statystyka (Statistics). Warszawa: PWN.

  Szymańska Elżbieta, Jadwiga. 2011. Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego w Polsce (Efficiency of farms specializing in the production of live pigs in Poland). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

 4. Tadeusz Filipiak 30-36 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  dr inż. Tadeusz Filipiak
  orcid.org/0000-0002-9397-7595
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 59 342 35
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8112
  efektywność, konkurencyjność gospodarstw, gospodarstwa winiarskie, FADN
  Q12, D24
  pl

  Celem podjętych badań była ocena efektywności oraz konkurencyjności w gospodarstw uprawiających winorośla w wybranych krajach UE w latach 2004-2014. W badanym okresie w wybranych do badań gospodarstwach winiarskich występowało duże zróżnicowanie pod względem wyposażenia w czynniki produkcji. Największe dochody na gospodarstwo odnotowano w gospodarstwach francuskich, niemieckich, austriackich oraz włoskich, natomiast najmniejsze w gospodarstwach bułgarskich, cypryjskich oraz chorwackich. W badanym okresie w gospodarstwach winiarskich wskaźnik konkurencyjności nie osiągnął poziomu powyżej 2, co świadczy o ograniczonych możliwościach rozwojowych. Najwyższy wskaźnik konkurencyjności był w gospodarstwach francuskich i niemieckich. Osiąganie parytetu dochodowego właścicieli gospodarstw winiarskich na poziomie wynagrodzeń pracowników najemnych nie gwarantuje możliwości rozwojowych dla tych gospodarstw.

  Biswanger Hans Christoph. 2011. Spirala wzrostu, pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych (Spiral of growth, money, energy and creativity in the dynamics of market processes). Poznań: ZYSK I S-KA.

  Czudec Adam. 2008. Wyposażenie w czynniki wytwórcze a konkurencyjność gospodarstw rolnych (Farms resources vs. farms competitiveness). Roczniki Naukowe SERiA X (3): 103-108.

  Gorynia Marian, Ewa Łaźniewska. 2009. Kompendium wiedzy o konkurencyjności (Compendium of knowledge about competitiveness). Warszawa: PWN.

  Gołębiewski Jarosław. 2008. Konkurencyjność produktów polskiego rolnictwa na rynku UE (Competitiveness of Polish agriculture products on the EU market). Roczniki Naukowe SERiA XI (4): 95-100.

  Józwiak Wojciech, Adam Kagan, Grażyna Niewęgłowska, Aldona Skarżyńska, Jolanta Sobierajewska, Marek Zieliński, Wojciech Ziętara. 2014. Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długoterminowej (Efficiency, production costs and competitiveness of Polish farms presently and in the medium and long term). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Kleinhanss Werner. 2015. Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolniczych w Niemczech (Competitiveness of the major types of agricultural holdings in Germany). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 25-41.

  Latruffe Laure. 2010. Competitiveness. Productivity and efficiency in the agricultural and agri-food sectors. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers no. 30, OEDC Publishing, doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en.

  Maciejczak Mariusz. 2017. Innovations in viticultural production in Poland under climate change conditions. Roczniki Naukowe SERiA XX (2): 151-157.

  Mroczek Robert. 2007. Konkurencyjność produktów polskiego rolnictwa po wejściu do UE (Competitiveness of Polish agriculture after the accession to the EU). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 17 (2): 267-265.

  Nosecka Bożena (red.), Anna Bugała, Łukasz Zaremba, Piotr Brzozowski, Krzysztof Zmarlicki. 2013. Ocena konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej sektora rolno-spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem sektora ogrodniczego (Assessment of internal and external competitiveness of the agri-food sector with particular emphasis on the horticultural sector). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Sobczyński Tadeusz, Olga Stefko. 2011. Zmiany rentowności gospodarstw ogrodniczych w Polsce i UE (Profitability changes in horticultural farms in Poland and in European Union). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 139-153.

  Sobierajewska Jolanta, Wojciech Ziętara. 2017. Konkurencyjność polskich gospodarstw ogrodniczych (Competitiveness of the Polish horticulture farms). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (3): 21-32.

  Toth Janos.P., Zsolt Vegvari. 2015. Future of winegrape growing regions in Europe. Australian Journal of Grape and Wine Research 22 (1): 64-72, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajgw.12168, access: 1.04.2018.

  Ziętara Wojciech. 2012. Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji (Competitive position of Polish agricultural holdings in the process of integration and globalization). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (24): 297-308.

 5. Krzysztof Firlej, Sebastian Kubala 37-45 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  prof. dr hab. Krzysztof Firlej
  orcid.org/0000-0001-7870-046X
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
  ul. Rakowiecka 27, 31-510 Kraków
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  mgr Sebastian Kubala
  orcid.org/0000-0003-4021-9173
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
  ul. Rakowiecka 27, 31-510 Kraków
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8113
  rynek ziemniaka, konsumpcja, handel międzynarodowy
  Q13
  pl

  Uprawa ziemniaków od wielu lat uznawana jest za podstawowe źródło pozyskiwania pożywienia dla ludności na wszystkich kontynentach. Celem artykułu jest próba oceny samowystarczalności produkcji ziemniaków w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, jako produktu mającego duże znaczenie na rynkach rolnych. W badaniu skoncentrowano się na samowystarczalności technicznej oraz ekonomicznej. Jak wykazały poszczególne wskaźniki, kraje Unii Europejskiej charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem pod względem samowystarczalności.

  Baer Agnieszka. 2002. Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na samowystarczalność żywnościową na tle poziomu konsumpcji (The influence of the eu enlargement on food self-sufficiency against a background of the consumption level). Roczniki Naukowe SERiA IV (2): 12-17.

  Baer-Nawrocka Agnieszka. 2014. Zmiany w spożyciu i stopniu samowystarczalności żywnościowej w Unii Europejskiej (Changes in the consumption of agri-food products and food self-sufficiency in the European Union). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 360: 19-27.

  Bamberg John, David Spooner. 1994. Potato genetic resources: Sources of resistance and systematics. American Potato Journal 71 (5): 325-337.

  Eurostat. 2018. Potatoes: number of farms and area by agricultural size of farm (UAA) and size of potato area, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_alpotato&lang=en, access: 05.04.2018.

  FAO. 2012. FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

  Grochowska Renata, Wiesław Łopaciuk, Ewa Rosiak, Piotr Szajner. 2013. Światowa produkcja biopaliw w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego (Global production of biofuels in the context of food security). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Hamideldin Nahla, Omaima Sayed Hussien. 2013. Morphological, physiological and molecular changes in Solanum tuberosum L. in response to pre-sowing tuber irradiation by gamma rays. American Journal of food science and Technology 1: 36-41.

  International Trade Centre. 2018. Trade statistics for international business development, https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1||14719|||0701|||4|1|1|1|2|1|3|1|1, access: 05.04.2018.

  Kapusta Franciszek. 2011. Zboża w rolnictwie i gospodarce Polski (Cereals in agriculture and the Polish economy). Wieś Jutra 3-4: 4-5.

  Kapusta Franciszek. 2012. Agrobiznes (Agribusiness). Warszawa: Difin.

  Kotyza Pavel, Josef Slaboch. 2014. Food self sufficiency in selected crops in the Czech Republic and Poland. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 62 (6): 1329-1341.

  Mikuła Aneta. 2012. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski (Food security in Poland). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (4): 38-48.

  Sobiecki Roman. 2007. Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa (Globalization and the functions of Polish agriculture). Warszawa: SGH.

  Szczepaniak Iwona. 2012. Samowystarczalność żywnościowa Polski (Polish food self-sufficiency). Przemysł Spożywczy 66 (2): 2-5.

  Szybiga Krystyna. 2013. Asymetria spożycia i produkcji wybranych artykułów żywnościowych w ujęciu przestrzennym (The asymmetry of consumption and production of selected food products in a spatial perspective). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 104-117.

 6. Barbara Gołębiewska, Joanna Stefańczyk 46-52 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  Barbara Gołębiewska PhD, prof. SGGW
  orcid.org/0000-0003-4073-5274
  Warsaw University of Life Sciences – SGGW
  Faculty of Economic Sciences
  Nowoursynowska Str. 166
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Joanna Stefańczyk MSc.
  orcid.org/0000-0001-5258-4894
  Warsaw University of Life Sciences – SGGW
  Faculty of Economic Sciences
  Nowoursynowska Str. 166
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8114
  inwestycje, park narodowy, własność gruntów, baza noclegowa
  Q10, Q5
  en

  Podjęto zagadnienie oceny podejmowania działań inwestycyjnych na terenach przyrodniczo cennych. Obszar badawczy obejmował tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego. Źródłem danych była dostępna literatura przedmiotu, a także informacje zawarte w Kronikach Narodowego Parku Biebrzańskiego z lat 2015 i 2016. Przeprowadzono także wywiad z władzami parku. Sporządzono analizy i sformułowano wnioski w zakresie podejmowania inwestycji na obszarze parku. Ustalono jakie rodzaje inwestycji były realizowane oraz określono udział prowadzonych inwestycji w gminach na terenie parku w stosunku do liczby mieszkańców. Stwierdzono, że głównymi rodzajami inwestycji prowadzonymi na gruntach objętych ochroną parku narodowego były inwestycje w budynki gospodarcze, inwentarskie, a przede wszystkim w domy mieszkalne.

  Alemu Molla Mekonnen. 2016. Environmental role of National Parks. Journal of Sustainable Development 9 (1), doi:10.5539/jsd.v9n1p1.

  Bielecki Maciej. 2010. Utrudnienia w prowadzeniu przedsięwzięć budowlanych przewidziane ustawą o ochronie przyrody i prawem wodnym (Difficulties in conducting construction projects provided for by the Act on nature conservation and water law). Nieruchomości 5 (141), http://czasopisma.beck.pl/nieruchomosci/artykul/utrudnienia-w-prowadzeniu-przedsiewziec-budowlanych-przewidziane-ustawa-o-ochronie-przyrody-i-prawem-wodnym.

  BPN (Biebrza National Park). 2015. Kronika Biebrzańskiego Parku Narodowego (Chronicle of the Biebrza National Park), https://www.bip.biebrza.org.pl/plik,3618,kronika-biebrzanskiego-parku-narodowego-2015.pdf, access: 18.04.2018.

  BPN (Biebrza National Park). 2016. Kronika Biebrzańskiego Parku Narodowego (Chronicle of the Biebrza National Park), https://www.bip.biebrza.org.pl/plik,4086,kronika-biebrzanskiego-parku-narodowego-2016.pdf, access: 18.04.2018.

  Dudziuk Wojciech. 2009. Biebrzański Park Narodowy. Zagrożenia (Biebrza National Park. Threats). https://www.biebrza.org.pl/51.zagrozenia, access: 18.04.2018.

  Grygoruk Andrzej. 2009. Biebrzański Park Narodowy (Biebrza National Park). https://www.biebrza.org.pl/14,biebrzanski-park-narodowy-w-trosce-o-bagna, access: 18.04.2018.

  Kwiatkowski Grzegorz. 2002. Mapa podziału administracyjnego Biebrzańskiego Parku Narodowego (Map of the administrative division of the Biebrza National Park), https://www.biebrza.org.pl/plik,43,podzial-administracyjny.jpg, access: 18.04.2018.

  Michalak Aneta. 2007. Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce (Financing investments in theory and practice). Warszawa: PWN.

  Naughton-Treves Lisa, Margaret Buck Holland, Katrina Brandon. 2005. The role of protected areas in conserving biodiversity and sustaining local livelihoods. Annual Review of Environment and Resources 30: 219-252, doi: 10.1146/annurev.energy.30.050504.164507.

  Popławski Łukasz. 2009. Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego (Conditions of eco-development of rural communes in protected areas of the Świętokrzyskie Province). Warszawa: PWN.

  Sidor Tadeusz. 2010. Rola parków narodowych w sieci Natura 2000 – biebrzańskie doświadczenia. [W] Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa (The role of national parks in the Natura 2000 network – Biebrza experiences. [In] European Ecological Network Natura 2000 as a new element of the surroundings of Polish rural areas and agriculture), ed. A. Bołtromiuk. Warszawa: IRWiR PAN.

  UNEP. 2008. Protected areas in today’s world: Their values and Benefits for the welfare of the planet. Technical Series no. 36. Montreal: Secretariat of the Convention on Biological Diversity.

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (The Act of April 16, 2004 on Nature Conservation), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ download.xsp/WDU20040920880/U/D20040880Lj.pdf, access: 21.04.2018.

  Zygmunt Justyna, Łukasz Mach. 2011. Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (Spatial Order of Peripheral Areas in Aspects of Partition). Barometr Regionalny 4 (26): 67-74.

 7. Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk 53-58 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  dr hab. Piotr Gradziuk
  orcid.org/0000-0003-0825-6281
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr Barbara Gradziuk
  orcid.org/0000-0002-6920-0604
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania i Marketingu
  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. (81) 461 0061 w. 196
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8115
  energia odnawialna, biopaliwa, biodiesel, rzepak
  Q16, Q42
  pl

  Celem artykułu jest ocena skutków wprowadzania zmian do polityki klimatyczno-energetycznej UE w odniesieniu do sektora biopaliw, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych zmian na perspektywy produkcji rzepaku. Materiałem badawczym i źródłem informacji były raporty i sprawozdania Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, GUS i Komisji Europejskiej. Analizy obejmowały lata 2007-2015 z perspektywą do 2030 roku. W wyniku wprowadzenia tych zmian może nastąpić ograniczenie powierzchni zasiewów rzepaku. Z przeprowadzonych badań wynika, że obniżenie realizacji NCW o 1% będzie skutkować zmniejszeniem powierzchni zasiewów rzepaku o 42,28 tys. ha. W 2030 roku obszar zajęty pod uprawę tej rośliny może być mniejszy o 14,3% w stosunku do 2021 roku.

  Dyrektywa Komisji Europejskiej 2003/30/WE w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych (Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport). Dz.U. WE L 123, 17/5/2003.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Directive 2009/28 / EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77 / EC and 2003/30 / EC). Dz.U. WE L 09.140.16.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG (Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/70/EC relating to the specification of gasoline and diesel fuels and introducing a mechanism to monitor and limit greenhouse gas emissions and amending Council Directive 1999/32/EC relating to the specification of fuels used by inland waterway vessels and repealing Directive 93/12/EEC). Dz.U. WE L 09.140.88.

  EC (European Commission). 2005. Plan działania w sprawie biomasy (Communication from the Commission – Biomass action plan). COM/2005/0628 final.

  EC (European Commission). 2006. Strategia Unii Europejskiej na rzecz biopaliw (EU strategy for biofuels). COM(2006) 34.

  EC European Commission ). 2006a. Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej (Renewable Energy Road Map). COM (2006) 848.

  EC (European Commission). 2017a. Wniosek dotyczący Dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast). COM(2016) 767 final.

  EC (European Commission). 2017b. Załącznik X do wniosku dotyczącego dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych z dnia 23. 02. 2017 r. (Annex X to the proposal on or a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast). COM(2016)767, Annexes 1 to 12.

  Gradziuk Piotr. 2017. Możliwości i bariery rozwoju zaawansowanych biopaliw w Polsce (Possibilities and barriers to the development of advanced biofuels in Poland). Warszawa: Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki. http://biblio.modr.mazowsze.pl/Biblioteka/Ekonomia/biopaliwa_gradziuk.pdf, access: 24.04.2018.

  GUS. 2012-2016. Wyniki produkcji roślinnej w latach 2011-2015 (Plant production results in 2011-2015). Warszawa: GUS.

  GUS. 2013. Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r. (Energy from renewable sources in 2012). Warszawa: GUS.

  GUS. 2017. Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r. (Energy from renewable sources in 2016). Warszawa: GUS.

  KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). 2017. Biuletyn Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Public Information Bulletin of the National Center for Agricultural Support), http://bip.kowr.gov.pl/informacje-publiczne/odnawialne-zrodla-energii/informacje-dotyczace-rynku-biokomponentow, access: 24.04.2018.

  Kupczyk Adam, Joanna Mączyńska, Michał Sikora, Karol Tucki, Tomasz Żelaziński. 2017. Stan i perspektywy oraz uwarunkowania prawne funkcjonowania sektorów biopaliw transportowych w Polsce (The situation, prospects and legal conditions of the biofuels for transport sectors in Poland). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (1): 39-55.

  ME. 2017. Projekt stanowiska RP dotyczący wniosku: Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych z dnia 23. 02. 2017 r. (The draft position of the Republic of Poland regarding the application: Directive 2009/28 / EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources of 23.02.2017). Warszawa: Ministerstwo Energii.

  MRiRW. 2004. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej (Code of Good Agricultural Practice). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  MRiRW. 2016. Informacja w sprawie promowania wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego dla celów energetycznych oraz zmian powierzchni gruntów wykorzystywanych pod uprawy energetyczne (Information on the promotion of the use of biomass of agricultural origin for energy purposes and changes in the area of land used for energy crops). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  URE. 2009-2016. Sprawozdania z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2009-2016 (Reports on the activities of the President of the Energy Regulatory Office in 2009-2016). Warszawa: Urząd Regulacji Energetyki.

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (The Act of 10 April 1997 Energy Law). Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348.

  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Act of 25 August 2006 on the fuel quality monitoring and control system). Dz.U. 2006, nr 169, poz. 2000.

  Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Act of October 2, 2003 on biocomponents used in liquid fuels and liquid biofuels). Dz.U. 2003, nr 199, poz. 1934.

  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Act of 25 August 2006 on biocomponents and liquid biofuels). Dz.U. 2006, nr 169, poz. 1199.

  Wiśniewski Grzegorz. 2016. Jak Polska realizuje unijne zobowiązania dotyczące energii z OZE? (How does Poland implement EU energy obligations with RES?), http://biznesalert.pl/jak-polska-realizuje-unijne-zobowiazania-dotyczace-energii-z-oze/, dostęp 22.05. 2017.

 8. Mariusz Grębowiec 59-64 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  dr inż. Mariusz Grębowiec
  orcid.org/0000-0002-2531-3940
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8116
  zachowania konsumentów, narzędzia marketingowe, strategia przedsiębiorstwa
  D12, M30
  pl

  Głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest utrzymywanie określonego poziomu zbytu na oferowane produkty lub usługi. Odnoszenie sukcesów w sprzedaży jest skutkiem lokalizowania nabywców docelowych produktów danej firmy i docierania do nich z ofertą. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, których głównym celem było określenie czynników, kształtujących zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego za pomocą Internetu. W badaniu wzięło udział 205 respondentów dobranych w sposób celowy spośród mieszkańców aglomeracji warszawskiej, którzy byli nabywcami produktów ekologicznych. Przedstawiono również bariery, które utrudniają lub ograniczają zakup tych produktów przez konsumentów.

  IMAS. 2017. Raport. Żywność ekologiczna w Polsce (Organic food in Poland). IMAS International, http://www.imas.pl/blog/raport-zywnosc-ekologiczna-w-polsce-2017-juz-do-pobrania, access 10.03.2017.

  Koperska Natalia. 2010. Rynek i marketing ekologicznych produktów mlecznych w Polsce, a stopień zaspokojenia oczekiwań konsumenta (Market and marketing of organic dairy products in Poland, and the degree of satisfying consumer expectations). Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

  Łuczka-Bakuła Władysława. 2007. Rynek żywności ekologicznej (Organic food market). Warszawa: PWE.

 9. Adam Harasim 65-71 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  prof. dr hab. Adam Harasim
  orcid.org/0000-0003-3362-9465
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  tel. (81) 478 68 05
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8117
  typy gospodarstw, wskaźniki oceny, środowiskowe skutki specjalizacji
  Q10, Q51
  pl

  Celem artykułu jest określenie wpływu różnych typów gospodarstw rolnych na środowisko przyrodnicze, ocenionego na podstawie badań własnych i danych z literatury przedmiotu. Badaniami w latach 2011-2016 objęto 7 gospodarstw RZD należących do IUNG-PIB, pogrupowanych według wiodącego kierunku produkcji. Ocenę oddziaływania gospodarstw na środowisko przeprowadzono na podstawie wartości 10 wskaźników agroekologicznych. Największe zagrożenie dla środowiska (zanieczyszczenie wód) stwarzały gospodarstwa trzodowe cechujące się niekorzystnymi (nadmiernymi) saldami składników mineralnych i glebowej materii organicznej. Gospodarstwa roślinne z uprawami polowymi, z powodu ujemnych sald składników mineralnych, przyczyniały się do obniżenia żyzności gleby. Natomiast najmniejsze zagrożenie dla środowiska przyrodniczego i żyzności gleby stwarzały gospodarstwa o mieszanym profilu produkcji i bydlęce specjalizujące się w produkcji mleka w warunkach optymalnej obsady zwierząt (ok. 1 DJP/ha UR).

  Baum Rafał. 2011. Ocena zrównoważonego rozwoju w rolnictwie (studium metodyczne) (Evaluation of sustainable development in agriculture. Methodological study). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.

  Duer Irena, Mariusz Fotyma, Andrzej Madej (ed.). 2004. Kodeks dobrej praktyki rolniczej (The code of good agricultural practice). Warszawa: FAPA.

  Feledyn-Szewczyk Beata. 2014. Bioróżnorodność roślin jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa (Biodiversity of plants as a part of sustainable development of agriculture). Studia i Raporty IUNG-PIB 40 (14): 163-177.

  Fotyma Mariusz, Jan Kuś. 2000. Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego (Sustainable development of the farm). Pamiętnik Puławski 120 (I): 101-116.

  GUS. 2003. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. PSR 2002 (Classification and characteristic of agricultural holdings). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  GUS. 2012. Charakterystyka gospodarstw rolnych PSR 2010 (Characteristic of agricultural holdings). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  Harasim Adam. 2012. Ocena produkcji roślinnej na gruntach ornych w gospodarstwie rolniczym w ujęciu długookresowym (Crop production on arable lands: long term single-farm). Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.

  Harasim Adam. 2014. Przewodnik do oceny zrównoważenia rolnictwa na różnych poziomach zarządzania (The guide to assessing the sustainability of agriculture at different levels of management). Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.

  Harasim Adam, Andrzej Madej. 2008. Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gospodarstw bydlęcych o różnym udziale trwałych użytków zielonych (Evaluation of sustainable of cattle farms with varied percentage of grasslands). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 95(2): 28-38.

  Harasim Adam, Bogusław Włodarczyk. 2016. Ocena zrównoważenia różnych typów gospodarstw na glebach lekkich (Assessment of the sustainability of different types of farms on light soils). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (2): 109-115.

  Józwiak Wojciech, Jolanta Juźwiak. 2007. Rolnictwo wielostronne czy wyspecjalizowane? (Many-sided or specialized agriculture?). Wieś i Rolnictwo 4: 9-20.

  Kęsik Tadeusz. 2008. Struktura zasiewów i jej oddziaływanie na agroekosystem (Cropping pat tern and its influence on agricultural ecosystems). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 527: 39-50.

  Klepacki Bogdan. 1997. Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie (Selected concepts of the farm management, production and work in agriculture). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Koc Józef, Zbigniew Brodziński, Wojciech Gotkiewicz. 1994. Wpływ agrotechnologii na bioróżnorodność. [W] Doradztwo w ekorozwoju obszarów wiejskich (The Influence of agrotechnology on biodiversity. [In] Agricultural advisory in eco-development of rural areas), red. Antoni Mickiewicz, Aleksander Lewczuk, 141-150. Szczecin: Akademia Rolnicza.

  Körschens Martin (ed.). 2004. Humusbilanzierung. Methode zur Beurteilung und Bemessung der Humusversargung von Ackerland. Bonn: VDELUFA.

  Kupiec Jerzy, Janina Zbierska, Aleksandra Woźniak, Honorata Paluszkiewicz-Flak. 2010. Gospodarowanie azotem w gospodarstwach wdrożeniowych Opolszczyzny (Nitrogen management of Opolskie voivodship in development farms). Fragmenta Agronomica 27 (4): 76-85.

  Kuś Jan. 2012. Specjalizacja w rolnictwie jako element zwiększający ryzyko w produkcji i sposoby przeciwdziałania (Specialization in agriculture as factor increasing risk in the agricultural production and ways of preventing risk). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1: 33-50.

  Kuś Jan. 2013a. Specjalizacja gospodarstw rolnych a zrównoważony rozwój rolnictwa. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (19) (Specialization of farms and sustainable development of agriculture. [In] Research on socially sustainable agriculture), ed. Józef S. Zegar, 95-127. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Kuś Jan. 2013b. Specjalizacja gospodarstw rolnych i jej konsekwencje produkcyjne, ekonomiczne i siedliskowe (Specialization of farms and its production, economic and environmental consequences). Studia i Raporty IUNG-PIB 32 (6): 167-185.

  Kuś Jan, Jerzy Kopiński. 2012. Gospodarowanie glebową materią organiczną we współczesnym rolnictwie (The management of soil organic matter in contemporary agriculture). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2: 5-27.

  Matyka Mariusz. 2017. Ocena regionalnego zróżnicowania struktury zasiewów w kontekście oddziaływania na środowisko przyrodnicze (Evaluation of regional diversification in sown area structure in the context of impact on the natural environment). Roczniki Naukowe SERiA 19 (3): 188-192.

  Mierzejewska Wanda. 1998. Mierniki intensywności chemicznej ochrony roślin (Indicators of chemical plant protection intensity). Ochrona Roślin 9: 8-13.

  Pajewski Tomasz. 2017. Struktura użytków rolnych jako rolniczy element bioróżnorodności (Structure of agricultural land as an agricultural component of biodiversity). Roczniki Naukowe SERiA XIX (2): 182-187.

  Pietrzak Stefan, Andrzej Sapek, Wojciech Michalski, Jan Perka, Urszula Rybka. 1997. Bilans azotu w gospodarstwie rolnym jako przedmiot edukacji rolniczej (Nitrogen balance in the farms as object agricultural education). Zeszyty Edukacyjne IMUZ 4: 57-61.

  Ulén Barbro, Stefan Pietrzak, Karin S. Tonderski (ed.). 2013. Samoocena gospodarstw w zakresie zarządzania składnikami nawozowymi i oceny warunków środowiskowych (Self-assessment of farms in terms of fertilizer management and environmental conditions assessment). Falenty: Wydawnictwo IT-P.

  Wojtaszek Zygmunt. 1965. Kryteria i mierniki klasyfikacji gospodarstw indywidualnych według kierunków i stopni wielostronności produkcji (Criteria and indices of classification of individual farms according to the degree of specialization of production in mixed farm). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 78 (1): 69-98.

  Ziętara Wojciech. 2014. Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z Unią Europejską (Concentration and specialisation of agricultural holdings in the process of European Union integration). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 14 (1): 157-169.

 10. Joanna Jaroszewska, Włodzimierz Rembisz 72-77 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  mgr inż. Joanna Jaroszewska
  orcid.org/0000-0003-3733-4082
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz
  orcid.org/0000-0001-9941-3398
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB
  ul Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8118
  źródła dynamiki wydajność pracy, zróżnicowanie UE
  J24, O13
  pl

  Celem artykułu jest ilustracja źródeł dynamiki wydajności czynnika pracy na podstawie wyprowadzonego ujęcia analitycznego. Do dynamiki zmian wydajności pracy odniesiono kształtujące ją dynamiki wartości dodanej brutto i zatrudnienia w rolnictwie. Analizę empiryczną oparto na danych Eurostat Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa i Statystyka Rolniczych Nakładów Pracy. Wykazano dodatni wpływ obu źródeł dynamiki wydajności pracy, z tendencją do większej stabilności dla państw UE-15. Stwierdzono również neutralny wpływ dopłat bezpośrednich na zmiany wydajności pracy.

  Blinder Alan S., William J. Baumol. 1993. Economics: Principles and Policy. San Diego, USA: Harcourt Brace Jovanovich.

  Gołaś Zbigniew, Magdalena Kozera. 2008. Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych (Farm labour productivity strategies). Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (7): 73-87.

  Jaroszewska Joanna, Włodzimierz Rembisz. 2018. Zróżnicowanie dynamiki zmian wydajności pracy w rolnictwie państw UE na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) (Diversification of labor productivity in agriculture based on Economic Accounts for Agriculture (EAA). W druku (in print).

  Kuźmar Sławomir. 2016. Wybrane determinanty wydajności pracy i technicznego uzbrojenia pracy w polskich województwach (w latach 1995-2012) (The chosen determinants of labour productivity and capital labour ratio in Polish regions (in 1995-2012). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 293: 51-68.

  Wagner Wiesław, Andrzej Mantaj. 2014. Zasady statystyki jedno- i dwuwymiarowej. Metodyka, teoria i zastosowania. Tom I Statystyka opisowa (Principles of one-dimensional and two-dimensional statistics. Methodology, theory and applications. Vol. I Descriptive statistics). Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

  http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

  http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/AACT_EAA01.

 11. Elżbieta Jurczuk, Anna Grontkowska 78-83 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  dr inż. Anna Grontkowska
  orcid.org/0000-0002-7286-8496
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8119
  promocja, marka, konsument, ankieta
  M31
  pl

  Celem artykułu jest określenie znajomości działań promocyjnych przedsiębiorstwa Tymbark. Badania przeprowadzono z użyciem kwestionariusza na próbie 120 respondentów (30 metodą PAPI i 90 – CAWI). Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że Tymbark jest znaną i w 100% rozpoznawalną marką na rynku, kreatywne zaś działania marketingowe, za które uznano innowacyjne opakowania produktów oraz nieszablonową promocję, z którymi konsumenci bezpośrednio się stykają, okazały się skuteczniejsze od tradycyjnych instrumentów marketingowych.

  Filar Dorota (red.). 2012. Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja (Contemporary marketing. Effective communication and promotion). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  Jurczuk Elżbieta. 2017. Rola działań marketingowych w kształtowaniu pozycji rynkowej na przykładzie przedsiębiorstwa Tymbark (The role of marketing activities in shaping the market position on the example of Tymbark). Praca magisterska na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Master’s Thesis at the Faculty of Economic Sciences of the Warsaw University of Life Sciences).

  Sztucki Tadeusz. 1996. Marketing przedsiębiorcy i menedżera. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

  Taranko Teresa. 2016. Czynniki determinujące postawy konsumentów wobec marki (Factors Determining Consumers’ Attitudes towards the Brand). Handel Wewnętrzny 3 (362): 341-352.

  http://nazwydlafirm.com/kapsel-od-tymbarku/, access: 10.06.2017.

  https://tymbark.com/o-firmie/historia/historia-tymbarku/, access: 03.06.2017.

 12. Anna M. Klepacka, Joanna Mączyńska 84-90 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  dr inż. Anna M. Klepacka
  orcid.org/0000-0002-2828-5429
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
  ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 59 345 71
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8120
  biopaliwa, estry metylowe, olej rzepakowy, dyrektywy UE
  Q16, Q42
  pl

  Obowiązek stosowania w transporcie odnawialnej energii stymuluje popyt na biopaliwa. Celem artykułu jest rozpoznanie regulacji prawnych UE w zakresie wykorzystania biopaliw w transporcie na rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Zakresem badań objęto produkcję estrów metylowych oleju rzepakowego w Polsce w latach 2011-2017. Zastosowano metodę opisową i porównawczą na podstawie literatury przedmiotu oraz danych KOWR, GUS i PSPO. Wskazano, że produkcja tego biopaliwa, nie tylko pozwala na dywersyfikację energii wykorzystywanej w transporcie, ale stanowi ważny element w rozwoju obszarów wiejskich. W Polsce wzrost zapotrzebowania na biopaliwa przyczynia się do aktywizacji społecznej, sprzyja wzrostowi opłacalności produkcji rolnej oraz zmniejsza dysparytety dochodowe w rolnictwie. Ponadto istotnie przyczynia się do zwiększenia podaży komponentów paszowych dzięki produkcji śruty rzepakowej towarzyszącej tłoczeniu oleju.

  Borychowski Michał. 2009, Produkcja biopaliw w Polsce a zrównoważony rozwój rolnictwa. Dylemat biogospodarki (Production of liquid biofuels in Poland and the Sustainable Development of Agriculture: the Dilemma of the Bioeconomy). Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 51-56.

  Danielak Marta. 2018. XII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (XII Forum of Rape and Protein Plant Producers). Oil Express 75 (2): 1-3.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC). Dz.U. UE L 09.140.16.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Directive (EU) 2015/1513 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources). Dz.U. UE L 2015.293.1.

  Golimowska Renata. 2012. Wpływ depresatorów na obniżenie temperatury blokady zimnego filtra biopaliw z tłuszczów zwierzęcych (The influence of depressants on cold filter plugging point of biodiesel from animal fats). Problemy Inżynierii Rolniczej 77 (3): 159-166.

  GUS. 2012-2017a. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2011-2016 r. (Production of agricultural and hirticultural crops in 2011-2016). Warszawa: GUS.

  GUS. 2017b. Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 r. (The resultant estimate of the main agricultural and horticultural crops in 2017). Warszawa: GUS.

  Jarosz Zuzanna, Antoni Faber. 2016. Zmiany w rozwoju sektora biopaliw płynnych (Changes in the Development of the Sector of Liquid Biofuels). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (4): 110-116.

  KE (Komisja Europejska). 2017. Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)). COM(2016) 767 final – 2016/0382 (COD).

  KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). 2017. Rejestr wytwórców stan na 15.12.2017. (Manufacturers’ register). Warszawa: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

  KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). 2018. Informacje dotyczące rynku biokomponentów (Information on the biocomponent market). Warszawa: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, http://bip.kowr.gov.pl, dostęp: 16.02.2018.

  KRIR (Krajowa Rada Izb Rolniczych). 2017. Wsparcie dla postulatów Koalicji na Rzecz Biopaliw (Support for postulates of the Coalition for Biofuels), https://raportrolny.pl/news/item/1120-wsparcie-dla-postulat%C3%B3w-koalicji-na-rzecz-biopaliw, dostęp: 16.02.2018.

  Kupczyk Adam, Joanna Mączyńska, Michał Sikora, Jakub Gawron. 2017. Identyfikacja obecnego stanu oraz atrakcyjność sektorów biopaliw transportowych w Polsce (Identification of the cstate of the art and attractiveness of transport biofuels sectors in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIX (2): 139-144.

  Kupczyk Adam, Michał Sikora, Anna M. Klepacka. 2013. Redukcja emisji CO2 a atrakcyjność sektorów biopaliw transportowych w Polsce na przykładzie bioetanolu. [W] Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy (CO2 emission reduction and attractiveness of the transportation biofuels sector in Poland: the example of bioethanol [In] Economics and energy management and economic development), ed. Pająk Kazimierz, Ziomek Agnieszka, Zwierzchlewski Sławomir, 154-162. Toruń: Adam Marszałek.

  MG (Minister Gospodarski). 2014. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2012 r. (Decree of the Minister of Economy of 3 January 2014 regarding the publication of a report to the European Commission realetive to supporting the use of biofuels and other renewable fuels for transport in 2012), M.P. 2014, poz. 91.

  MRiRW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 2018. Rynek roślin zbożowych i oleistych – notowania za okres: 12.02.2018-18.02.2018 (The market of cereal and oil crops – quotations for the period: 12/02/18-18/02/18), http://www.minrol.gov.pl/Rynki-rolne/Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej/Biuletyny-Informacyjne, access: 28.02.2018.

  Myśliwiec Ewa 2016 Koalicja Na Rzecz Biopaliw: biopaliwa odgrywają ważną rolą w stabilizacji i likwidacji dysparytetu dochodów rolniczych (Coalition for Biofuels: biofuels play an important role in stabilizing and liquidating the disparity of agricultural incomes). http://www.pspo.com.pl/?id_news=488, access: 16.02.2018.

  Pasyniuk Piotr, Wojciech Golimowski. 2011. Wpływ oleju rzepakowego na parametry pracy silnika wysokoprężnego coągnika rolniczego John Deere 6830 (Effect of rapeseed oil on the parameters of a diesel engine of John Deere tractor, model 6830). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 56 (2): 118-121.

  Piszczek Adam. 2017. Po raz kolejny Eurorzepak w Minikowie (Once again, Eurorzepak in Minikowo), http://www.kpodr.pl/dzien-rzepaku-18-maja-fotorelacja, access: 16.02.2018.

  PSPO (Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju). 2018. Pismo koalicji do członków PE ws. REDII przed głosowaniem (Coalition letter to the members of the European Parliament about REDII before the vote). Oil Express 75 (2): 5-6.

  RDSR (Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie). 2016. Stanowisko Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie z dnia 21 września 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Position of the Council for Social Dialogue in Agriculture of 21 September 2016 regarding draft act amending the act on biocomponents and liquid biofuels and some other acts).

  Zalega Krzysztof. 2017. Znaczenie biopaliw i systemu ich certyfikacji – polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej (Importance of biofuels and their certification system – energy and climate policy of the European Union). Kontrola Państwowa 62 (1/372): 40-60.

  Żołądkiewicz Agnieszka. 2016. Ekonomiczno-ekologiczne aspekty produkcji biopaliw ciekłych (Economic and Ecological Aspects of the Production of Liquid Biofuels). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 426-431.

 13. Renata Korzeniowska-Ginter, Alina Dereszewska 91-97 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  dr inż. Renata Korzeniowska-Ginter
  orcid.org/0000-0002-5675-6435
  Akademia Morska w Gdyni
  Katedra Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
  ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (58) 558 66 41
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8121
  odpady piekarsko-cukiernicze, marnotrawstwo żywności
  Q5, Q18
  pl

  Celem badań była ocena nadmiaru kupowanych i nieskonsumowanych produktów piekarskich i ciastkarskich. Badania przeprowadzono w 354 gospodarstwach domowych Polski Północnej. Strukturę marnotrawstwa wyrobów analizowano według wybranych czynników: wielkości gospodarstw domowych, liczby miejscowości oraz statusu ekonomicznego. Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu chi-kwadrat. Według deklaracji respondentów w 9,6% badanych gospodarstw nie powstały żadne odpady piekarskie. Wyliczono, że miesięcznie w badanych gospodarstwach domowych marnowało się od 0,61 do 1,2 kg chleba, od 0,5 do 0,74 kg drobnych wyrobów piekarskich. Wykazano związek statyczny pomiędzy ilością marnowanego chleba a wszystkimi badanymi czynnikami demograficzno-ekonomicznymi gospodarstw domowych. Czynniki te nie miały natomiast wpływu na skalę niewykorzystanych do konsumpcji drobnych wyrobów piekarskich.

  Bilska Beata, Wiesława Grzesińska, Małgorzata Tomaszewska, Michał Rudziński. 2015. Marnotrawstwo żywności jako przykład nieefektywnego zarządzania w gospodarstwach domowych (Food waste as an example inefficient management in households). Roczniki Naukowe SERiA XVII (4): 39-43.

  Boer den Emilia. 2015. Recykling bioodpadów – wymogi technologie (Recycling of biowaste – requirements and technologies). Recykling 1: 24-27.

  Bukowski Zbigniew. 2015. Bioodpady według UE i Polski (Biowaste according to EU and Poland). Recykling 10: 14-16.

  Buzby Jean C., Jeffrey Hyman. 2012. Total and per capita value of food loss in the United States. Food Policy. 37 (5): 561-570.

  Dereszewska Alina, Renata Korzeniowska-Ginter. 2016. Ocena przydatności odpadów piekarsko cukierniczych do zintensyfikowania procesów denitryfikacji i fermentacji w komunalnej oczyszczalni ścieków (The evaluation of the bakery waste suitability for intensification of fermentation and denitrification processes in the municipal sewage treatment plant). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (4): 49-54.

  GUS. 2017. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017 (Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2017). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  Kawa-Rygielska Joanna,Witold Pietrzak, Anna Czubaszek. 2012. Characterization of fermentation of waste wheat-rye bread mashes with the addition of complex enzymatic preparations. Biomass and Bioenergy 44: 17-22.

  Korzeniowska-Ginter Renata, Dereszewska Alina, Ewa Spigarska. 2016. Postawa konsumentów wobec wdrażania idei segregacji odpadów piekarsko cukierniczych „u źródła” (Consumer attitude towards the implementation of the idea of bakery and confectionery waste segregation „at sources”). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 184-190.

  Kot Wioleta, Mariusz Adamski, Karol Durczak. 2015. Usefulness of the bakery industry west for biogas production. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2 (60): 43-45.

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Regulation of the Minister of the Environment of December 29, 2016 on the detailed method of selective collection of selected waste fractions). Dz.U. 2017, poz. 19.

  Sadowy Katarzyna. 2014. Odpady jako miara niezrównoważonej konsumpcji (Wastes as a Measure of Unbalanced Consumption). Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 138: 39-53.

  Śmiechowska Maria. 2016. Marnotrawstwo żywności a zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych. Próba oszacowania marnotrawstwa pieczywa (Food Wastage and Sustainable Consumption in Households. An Attempt to Estimate Bread Wastage). Handel Wewnętrzny 1 (360): 151-160.

  Witaszek Kamil, Jacek Dach, Damian Janczak, Wojciech Czekała, Andrzej Lewicki. 2014. Zagospodarowanie wybranych odpadów z przemysłu spożywczego poprzez fermentację metanową. [W] Ekoenergetyka – Biogaz: badania, technologie. Prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego (Management of selected wastes from the food industry through methane fermentation. [In] Eco-energy – Biogas: research, technologies. Law and economics in the area of the Baltic Sea), ed. A. Cenian. Gdańsk: Gdańska Szkoła Wyższa.

 14. Katarzyna Kosior 98-104 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  Katarzyna Kosior, PhD
  orcid 0000-0003-4825-730X
  Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute
  Świętokrzyska 20 Str.
  00-002 Warsaw, Poland
  Phone: +48 22 505 45 93
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8122
  technologie cyfrowe, Big Data, inteligentne rolnictwo, sektor rolno-spożywczy oparty na danych
  L16, O31, O33, Q16
  en

  Celem artykułu jest omówienie głównych szans i wyzwań, które pojawiają się w sektorze rolno-spożywczym w związku z postępującymi procesami cyfryzacji. Technologie cyfrowe, w tym Big Data i Internet Rzeczy, uznawane są w wielu kręgach za obiecujące nowe narzędzia zwiększenia produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, jak i zapewniania bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Wiedza oraz spostrzeżenia wydobywane z wciąż przyrastających woluminów rożnych danych cyfrowych mogą pomóc w optymalizacji procesów produkcji w gospodarstwie rolnym, zarządzaniu ryzykiem, przewidywaniu trendów rynkowych i wzmocnieniu możliwości podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Równocześnie zaawansowana analityka wielkich zbiorów danych jest potężnym narzędziem, potencjalnie przekształcającym funkcjonowanie poszczególnych rynków w ramach rolniczego łańcucha wartości. Cyfryzacja może zasadniczo zmienić relacje między dostawcami technologii i środków produkcji, rolnikami, firmami handlowymi, przetwórcami, sieciami sprzedaży i konsumentami. Pierwsze dowody wskazują, że rolnicze rynki danych mają określone wady i ograniczenia, które mogą zahamować pozytywne efekty transformacji cyfrowej w sektorze rolno-spożywczym. Podnoszone obawy dotyczą m.in. kwestii praw własności do danych rolniczych i ochrony prywatności, pozycji rynkowej głównych dostawców technologii rolniczych oraz nierównego podziału korzyści wynikających z procesów cyfryzacji.

  Bronson Kelly. 2018. Smart Farming: Including Rights Holders for Responsible Agricultural Innovation. Technology Innovation Management Review 8 (2): 7.

  Bronson Kelly, Irena Knezevic. 2016. Big Data in food and agriculture. Big Data & Society 3 (1): 1-5, doi: 2053951716648174.

  Carbonell Isabelle M. 2016. The ethics of big data in big agriculture. Internet Policy Review 5 (1): 1-13, doi: 10.14763/2016.1.405.

  Dyer Jonathan. 2016. The Data Farm. An investigation of the implications of collecting data on farm. Nuffield Australia Project No. 1506. Nuffield Australia.

  Ellixson Ashley, Terry Griffin. 2016. Farm data: Ownership and protections. University of Maryland Agriculture Law and Education Initiative, doi: 10.2139/ssrn.2839811

  Foresight Study. 2016. Precision agriculture and the future of farming in Europe. Scientific Foresight Study. European Parliamentary Research Service Scientific Foresight Unit (STOA), PIP/G/STOA/FWC/2013-1/Lot7/SC5, December.

  Kamilaris Andreas, Andreas Kartakoullis, Francesc X. Prenafeta-Boldú. 2017. A review on the practice of big data analysis in agriculture. Computers and Electronics in Agriculture 143: 23-37.

  Kempenaar Corne et al. 2016. Big data analysis for smart farming. Report 655. Wageningen University & Research.

  Kerber Wolfgang. 2017. Rights on data: The EU communication “Building a European Data Economy” from an economic perspective”. Joint Discussion Paper Series in Economics 35-2017.

  Kritikos Mihalis. 2017. Precision agriculture in Europe. Legal, social and ethical considerations. European Parliamentary Research Service. Scientific Foresight Unit (STOA). Brussels: PE 603.207.

  Nukala Revathi, Krishna Kaushal Panduru, Andrew Shields, Daniel Riordan, Pat Doody, Joseph Walsh. 2016. Internet of Things: A review from “Farm to Fork”. [In] Signals and Systems Conference (ISSC), IEEE. doi: 10.1109/ISSC.2016.7528456.

  Peterson Becky. 2017. IBM wants to use the technology that underlies bitcoin to help prevent major foodborne outbreaks like salmonella. Business Insider, 22 August 2017.

  Pham Xuan, Martin Stack. 2018. How data analytics is transforming agriculture. Business Horizons 61 (1): 125-133.

  Powell Al. 2017. Bringing big data to the farm. Harvard Gazette, April 7, 2017. http://news.harvard.edu/gazette/story/2017/04/the-future-of-food-will-be-proactive-efficient-and-digitized-or-else.

  Sonka Steve. 2016, Big data: Fueling the next evolution of agricultural innovation”. Journal of Innovation Management 4 (1): 114-136.

  Sykuta Michael E. 2016. Big data in Agriculture: Property rights, privacy and competition in Ag Data Services. International Food and Agribusiness Management Review 19 (A): 57-74.

  Vogt Willie. 2016. Data concerns remain top of mind for farmers. Farm Industry News, May 12, 2016. http://www.farmindustrynews.com/farm-equipment/data-concerns-remain-top-mind-farmers.

  Walter Achim, Robert Finger, Robert Huber, Nina Buchmann. 2017. Opinion: Smart farming is key to developing sustainable agriculture. Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (24): 6148-6150, http://www.pnas.org/content/114/24/6148.full.

  Wolfert Sjaak, Lan Ge, Cor Verdouw, Marc-Jeroen Bogaardt. 2017. Big data in smart farming – A review. Agricultural Systems 153: 69-80, doi: 10.1016/j.agsy.2017.01.023.

 15. Paweł Kraciński 105-110 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  mgr Paweł Kraciński
  orcid.org/0000-0003-2906-8618
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 59 34 238
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8123
  eksport jabłek, handel zagraniczny jabłkami, model regresji liniowej
  Q13, Q17
  pl

  Celem badań było określenie czynników wpływających na wielkość eksportu jabłek z Polski w latach 1995-2015. Wykorzystano liniowy model regresji. Badania wykazały, że wpływ na wolumen eksportu jabłek z Polski miały: wielkość rosyjskiego importu jabłek, zbiory jabłek w Polsce, kurs wymiany zł/USD oraz ceny producenta w Polsce z roku poprzedniego. Wzrost rosyjskiego importu jabłek o 1 tys. ton przekładał się na zwiększenie polskiego eksportu jabłek przeciętnie o 585 ton. Zwiększenie polskich zbiorów jabłek o 1 tys. ton wpływało na wzrost eksportu tych owoców o 292 tony. Deprecjacja złotego oraz wyższe ceny producenta w roku poprzednim również powodowały zwiększenie eksportu jabłek z Polski.

  Ambroziak Adam. 2017. Wpływ embarga Federacji Rosyjskiej na eksport jabłek z Polski w latach 2004-2015 (Influence of the Russian Federation Embargo on Export Apples from Poland in the years 2004-2015). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (1):106-118.

  Bank Światowy (World Bank). 2016, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, access: 4.10.2016.

  Bugała Anna. 2014. Światowy rynek jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego (World market of apples and concentrated apple juice). Problemy Rolnictwa Światowego 14 (2): 21-30.

  FAOSTAT. 2017, http://www.fao.org/faostat/en/#data, access: 1.12.2017.

  GUS. 1996-2016. Skup i ceny produktów rolnych (Procurement and prices of agricultural products). Warszawa: Wydawcnictwo GUS.

  Hamulczuk Mariusz. 2016. Czynniki warunkujące kierunki zmian handlu targowiskowego w Polsce (Determinants of Changes in Marketplace Trade in Poland). Roczniki Naukowe Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (2): 69-77.

  IERiGŻ-PIB. 1997-2016. Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy (Fruit and vegetable market, condition and prospects). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Jąder Karolina. 2016. Polski handel zagraniczny owocami i ich przetworami (Polish foreign trade of fruits and their prserves in Poland in the years 2001-2015). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego XXXI (3): 130-141.

  Kraciński Paweł. 2014. Polski eksport jabłek na tle światowego handlu jabłkami (Polish Export of Apples on the Background of World Market). Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 159-164.

  Kraciński Paweł. 2015. Handel zagraniczny jabłkami w UE w kontekście rosyjskiego embargo (The EU apples foreign trade in the context of the Russian embargo). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego XXX (3): 83-93.

  Kraciński Paweł. 2016. Konkurencyjność największych światowych eksporerów jabłek (The Competitiveness of the world’s largest exporters of apples). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (2):106-118.

  Kraciński Paweł. 2017. The Competitiveness of Polish Apples on International Markets. International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models 2 (1): 31-43.

  Kraciński Paweł. 2018. Pozycja Polski na światowym rynku zagęszczonego soku jabłkowego(Polish position on the world market of apple juice concentrate). Roczniki Naukowe SERiA XX (1): 88-93.

  NBP (Narodowy Bank Polski). 2016, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_wiecej.html, access: 1.12 2016.

  Nosecka Bożena. 2014. Konkurencyjność zewnętrzna świeżych owoców i warzyw z Polski (External competitiveness of fresh fruits and vegetables from Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVI (4): 213-218.

  Nosecka Bożena (red.). 2017. Sytuacja na światowym rynku produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy (The situation on the world market of horticultural products and its impact on the Polish horticultural market). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.

  Stańko Stanisław (red.). 2013. Prognozowanie w agrobiznesie. Teoria i przykłady zastosowania (Forecasting in agribusiness. Theory and examples of application). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Stock James, Mark Watson. 2007. Introduction to Econometrics. Boston: Addison Wesley.

  UN Comtrade. 2017, https://comtrade.un.org/data, access: 8.11.2017 .

 16. Krystyna Krzyżanowska 111-116 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
  orcid.org/0000-0002-4160-6661
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8124
  rolnictwo społeczne, gospodarstwo opiekuńcze, działalność pozarolnicza
  L26, O13, O18
  pl

  Celem opracowania jest rozpoznanie powodów zainteresowania i sposobów realizacji idei gospodarstw opiekuńczych przez polskich rolników. W analizie wykorzystano dane wtórne pochodzące z GUS i raportów oraz literaturę przedmiotu. Ustalono, że zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych na wsi jest bardzo duże. O podjęciu decyzji dotyczącej uruchomienia działalności opiekuńczej w gospodarstwie rolnym decydowały zarówno motywy ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne. Osoby, które miały doświadczenie w opiece nad członkami rodziny zdecydowanie częściej niż pozostałe interesowały się dziennym domem pobytu. Forma ta ma największą szansę na upowszechnienie i dalszy rozwój, ponieważ organizator posiada dużą swobodę w zakresie wymagań infrastrukturalnych i oferowanych usług.

  Chmielewski Michał, Monika Dab, Agata Miśkowiec, Ewa Rogalska, Magda Sochacka. 2017. Rozwój rolnictwa społecznego w Europie na przykładzie gospodarstwa opiekuńczych w wybranych krajach europejskich (The development of social farming in Europe on the example of welfare farms in selected European countries). Raport Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa: MRiRW.

  Dąbrowski Adam, Konrad Stępnik, Józefina Król. 2017. Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy (Welfare farms – building a cooperation network). Raport Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. cdrkursy.edu.pl/cdr/images/wydawnictwa/gospodarstwa_raport.pdf, dostęp: 26.03.2018.

  EESC (The European Economic and Social Committee). 2012. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Rolnictwo społeczne: zielone usługi terapeutyczno-opiekuńcze oraz polityka społeczna i zdrowotna (Social agriculture: green therapeutical, care services and social and health policy), http://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/ces1236-2012_00_00_tra_ac_pl.doc, access: 24.02.2018.

  GUS. 2014. Prognoza ludności na lata 2014-2050 (Population forecast for 2014-2050). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  Kociakowska Barbara. 2018. Gospodarstwa opiekuńcze – dla seniorów opieka, a dla rolników nowe możliwości (Welfare farms – care for seniors and new opportunities for farmers). Strefa Agro, http://www.wspolczesna.pl/strefa-agro/wiadomosci/a/gospodarstwo-opiekuncze-dla-seniorow-opieka-a-dla-rolnika-nowe-mozliwosci,12380520, access: 29.03.2018

  Król Józefina. 2017. Idea rozwoju rolnictwa społecznego, w tym gospodarstwa opiekuńczych na świecie (The idea of the development of social farming, including the welfare farms in the world). Kraków: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, http://www.teraz-wies.pl/pliki/rolnictwo-g-o-doradcy-v3.pdf, access: 27.03.2018.

  Matysiak Ilona. 2018. Filozofia rolnictwa: Gospodarstwa opiekuńcze jako miejsce opieki i terapii (przykład Holandii) (Philosophy of agriculture: Welfare farms as a place of care and therapy (example of the Netherlands), https://nowe-peryferie.pl/index.php/2017/04/filozofia-rolnictwa-gospodarstwa-opiekuncze-jako-miejsce-opieki-terapii-przyklad-holandii/, access: 29.03.2018.

  Miśkowiec Agata, Ewa Rogalska, Magda Sochacka. 2016. Innowacje społeczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom starszym na obszarach wiejskich w wybranych krajach europejskich (Social innovations aimed at ensuring social security for elderly people in rural areas in selected European countries). Raport Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa: MRiRW.

  Przepióra Krzysztof. 2017. Startuje projekt Aktywny i zdrowy senior-rolnik (The Active and healthy senior farmer project is starting), www.okiemrolnika.pl/prawo-i-finanse/item/2280-startuje-projekt-aktywny-i-zdrowy-senior-rolnik, access: 04.04.2018.

  Przestrzeń Innowacji. 2018. Gospodarstwa opiekuńcze – czyli rolnictwo społeczne, jako nowa perspektywa dla gospodarstwa rolnych (Welfare farms – social farming, as a new perspective for agricultural holdings). Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy, http://www.przestrzeninnowacji.pl/gospodarstwa-opiekuncze, access: 29.03.2018.

  Stępnik Konrad, Józefina Król. 2017. Gospodarstwa opiekuńcze. Budowa sieci współpracy (Households. Construction of a cooperation network). Kraków: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

  Szlązak Małgorzta, Aleksandra Piłat, Joanna Sarata. 2015. Opiekunowie rodzinni osób starszych – problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej (Family carers of older people – the problems, needs, challenges for social policy). Raport z badania ROPS w Krakowie. Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

  http://www.zielonaakcja.pl/index.php/najnowsze/262-konferencje-wies-dla-seniorow-seniorzy-dla-wsi, access: 26.03.2018

 17. Mariusz Maciejczak, István Takács, Katalin Takács-György 117-124 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  Maciejczak Mariusz, PhD
  orcid.org/0000-0002-0630-5628
  Warsaw University of Life Sciences – SGGW
  Nowoursynowska Str. 166, 02-787 Warsaw, Poland
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Prof. dr. István Takács
  orcid.org/0000-0002-0847-3844
  Óbuda University
  1084 Budapest, Tavaszmező utca 17., Hungary
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Prof. dr Takács-György, Katalin
  orcid.org/0000-0002-9129-7481
  Óbuda University
  1084 Budapest, Tavaszmező utca 17., Hungary
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8125
  inteligentne innowacje, Climate Smart Agriculture, technologie, zrównoważony rozwój, badania foresight
  O31, Q19, Q55
  en

  Koncepcja Climate Smart Agriculture (CSA) łączy wyzwania związane ze zmianami klimatu i bezpieczeństwem żywnościowym, postulując integrację działań ograniczających i zapobiegających powstającym ryzykom, głównie za sprawą inteligentnych innowacji. Artykuł przedstawia, w jaki sposób CSA może wykorzystać inteligentne innowacje w rolnictwie. W szczególności jak innowacje te mogą przyczynić się do zmniejszenia podatności na zagrożenia systemu rolnego, a tym samym zwiększenia jego odporność na zmiany klimatu. Wyniki badań foresight pokazały, że wykorzystanie innowacyjnych technologii może przynieść korzyści poprzez zmniejszenie asymetrii informacji pochodzących z naturalnych systemów produkcyjnych oraz poprzez ograniczenie szoków i stresów wynikających ze zmian klimatu, a także zmniejszenie presji środowiskowej i związanych z nią ryzyk produkcyjnych i negatywnych skutków zewnętrznych.

  Banuls Víctor A., Murray Turoff. 2011. Scenario construction via Delphi and cross-impact analysis. Technological Forecasting & Social Change 78: 1579-1602, doi:10.1016/j.techfore.2011.03.014.

  Behnassi Mohamed, Sabbir A. Shahid, Joyce D’Silva. 2011. Sustainable Agricultural Development. Recent approaches in resources management and environmentally-balanced production enhancement. Springer, https://www.springer.com/gp/book/9789400705180.

  Brandt Patric, Marko Kvakić, Klaus Butterbach-Bahl, Mariana C. Rufino. 2017. How to target climate-smart agriculture? Concept and application of the consensus-driven decision support framework “target CSA”. Agricultural Systems 151: 234-245, doi: 10.1016/j.agsy.2015.12.011.

  Caffey Rex H., Richard F. Kazmierczak, James W. Avault. 2001. Incorporating Multiple Stakeholder Goals into the Development and use of Sustainable Index: Consensus Indicators of Aquaculture Sustainability. Eunice, LA, USA: Department of AgEcon and Agribusiness of Louisiana State University.

  Csizmadia Zoltán. 2009. Együttműködés és újítóképesség: Kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai (Cooperation and ability for renewing. Regional characteristics of networks). Budapest: Napvilág Kiadó.

  Dethier Jean-Jacques, Alexandra Effenberger. 2012. Agriculture and development: A brief review of the literature. Economic Systems 36 (2): 175-205, doi: 10.1016/j.ecosys.2011.09.003.

  Everett M. Rogers. 1962. Diffusion of Innovations. New Jork: Free Press of Glencoe.

  FAO. 2013. Climate-smart agriculture sourcebook food and agriculture organization of the UN.

  Fenn Jackie, Mark Raskino. 2008. Mastering the hype cycle: How to choose the right innovation at the right time. Brighton, Boston: Harvard Business Press.

  Fogarassy Csaba, András Nábrádi. 2015. Proposals for low-carbon agriculture production strategies between 2020 and 2030 in Hungary. APSTRACT – Applied Studies in Agribusiness and Commerce. E 9:(4) pp. 5-16.

  Grainger-Jones Elwyn. 2012. Climate-smart smallholder agriculture: What’s different? Occasional paper 3. International Fund for Agricultural Development

  Husti István. 2003. Az agrárműszaki-fejlesztés elméleti alapjai [In] Fejezetek a mezőgazdaság műszaki-fejlesztéséből Dimény Imre akadémikus 80. Születésnapjára (Theoretical bases of agricultural technology development [In] Chapters on the technical development of agriculture Imre Dimény’s 80th birthday), ed. Fenyvesi László, 12-15. Gödöllő FVMMI 30: 78-85.

  Jámbor Attila, Nuno Carlos Leitao. 2017. Economic Growth and sustainable development: evidence from Central and Eastern Europe. International Journal of Energy Economics and Policy 7 (5): 171-177.

  Latouche Serge. 2007. Petit traité de la décroissance sereine (Farewell to growth). Paris: Fayard.

  Latouche Serge. 2011. Tactful charm of degrowth. Szombathely. Savaria Uni. Press.

  Lencsés Enikő, István Takács, Katalin Takács-György. 2014. Farmers’ perception of precision farming technology among Hungarian farmers. Sustainability 6: 8452-8465, doi:10.3390/su6128452.

  Maciejczak Mariusz. 2012. The concept of SMART specialization in the development of agribusiness sector on the example of clusters of innovations in agribusiness in Mazovia Province. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists XIV (6): 169-176.

  Maciejczak Mariusz. 2016. Real-time delphi survey on competition and competitiveness of geographical indications as a negotiations issue of the transatlantic trade and investment partnership. Acta Scientiarium Polonium 15 (1): 65-74.

  Maciejczak Mariusz. 2017. Bioeconomy as a complex adaptive system of sustainable development. Journal of International Business Research and Marketing 2 (2): 7-10.

  Maciejczak Mariusz, Janis Faltmann. 2017. Sustainable intensification of modern agriculture through production technologies on different readiness levels. [In] Proceedings of IX International Scienfic Symposium “Farm Machinery and Processes Management In Sustainable Agriculture”. Lublin, Poland, 22-24 November 2017, p. 216-222.

  Mensah Adelia Maria, Luciana Camargo Castro. 2004. Sustainable Resource Use & Sustainable Development: A Contradiction. Working Paper. Bonn: (ZEF) Center for Development Research University of Bonn.

  Mwongera Caroline, Kelvin Shikuku, Jennifer Twyman, Peter Läderach, Edidah Ampaire, Van Piet Asten, Steve Twomlow, Leigh A. Winowiecki. 2017. Climate smart agriculture rapid appraisal (CSA-RA): A tool for prioritizing context-specific climate smart agriculture technologies. Agricultural Systems 151: 192-203, doi: 10.1016/j.agsy.2016.05.009.

  Oláh Judit, Péter Lengyel, Péter Balogh, Mónika Harangi-Rákos, József Popp. 2017. The role of biofuels in food commodity prices volatility and land use. Journal of Competitiveness 9 (4): 81-93.

  Parry Martin. 1992. The potential effect of climate changes on agriculture and land use. Advances in Ecological Research 22: 63-91, doi: 10.1016/S0065-2504(08)60133-6.

  Popp József, László Váradi, Emese Békefi, András Péteri, Gergő Gyalog, Zoltán Lakner, Judit Oláh. 2018. Evolution of integrated open aquaculture systems in hungary: results from a case study. Sustainability 10 (1): 177.

  Sain Gustavo, Ana María Loboguerrero, Caitlin Corner-Dolloff, Miguel Lizarazo, Andree Nowak, Deissy Martínez-Baróna, Nadine Andrieu. 2017. Costs and benefits of climate-smart agriculture: The case of the Dry Corridor in Guatemala. Agricultural Systems 151: 163-173, doi: 10.1016/j.agsy.2016.05.004.

  Takács-György Katalin, Enikő Lencsés, István Takács. 2013. Economic benefits of precision weed control and why itsuptake is so slow. Studies in Agircultural Economics 115 (1): 40-46.

  Takacs István. 2008. Change of asset efficiency in EU agriculture: challenges for new members. [In] Proceedings of the International Congress of European Association of Agricultural Economists, August 26-29, 2008, Ghent, Belgium.

  Vanclay Frank M., Wendy Russell, Julie Kimber. 2013. Enhancing innovation in agriculture at the policy level: The potential contribution of technology assessment. Land Use Policy 31: 406-411, doi: 10.1016/j.landusepol.2012.08.004.

  Verschuuren Jonathan. 2017. Towards a regulatory design for reducing emissions from agriculture: lessons from Australia’s carbon farming initiative. Climate Law 7 (1): 1-51.

  Wicki Ludwik. 2017. Changes in land use for production of energy crops in Poland. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (4): 37-47. doi: 10.22630/RNR.2017.104.4.31.

  Wolfert Sjaak, Lan Ge, Cor Verdouw, Marc-Jeroen Bogaardt. 2017. Big data in smart farming – A review. Agricultural Systems 153: 69-80, doi:10.1016/j.agsy.2017.01.023.

 18. Andrzej Madej 125-131 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  dr inż. Andrzej Madej
  orcid.org/0000-0002-3369-1077
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. (81) 47 86 809
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8126
  koncentracja, ciągniki rolnicze
  C18, O13, Q16, Q18
  pl

  Do analizy przestrzennej koncentracji liczby ciągników rolniczych na 100 ha UR w zależności od ich mocy w latach 2010 i 2016 wykorzystano współczynnik koncentracji Lorenza. Najbardziej równomierne rozmieszczenie stwierdzono dla grupy ciągników o mocy silnika 40-100 kW (wartość współczynnika w 2016 roku wynosiła 0,13). Natomiast większą koncentrację odnotowano dla ciągników o mocy silnika poniżej 40 kW, a najsilniejszą dla grupy ciągników poniżej 15 kW (wartość współczynnika w 2016 roku wynosiła 0,54). W obydwu analizowanych latach 100-procentowa koncentracja wystąpiła w województwie małopolskim. Zdecydowanie mniejszą koncentracją w 2016 roku charakteryzowała się grupa ciągników o mocy powyżej 100 kW (K= 0,28), gdzie koncentracja powyżej 90% wystąpiła w województwach dolnośląskim i opolskim.

  Badach Elżbieta, Lidia Luty, Monika Zioło. 2017. Ciągniki rolnicze w gospodarstwach indywidualnych Małopolski w świetle badań ankietowych (Agricultural tractors in individual farms of Malopolska in the light of the survey research). Roczniki Naukowe SERiA XIX (2): 15-20, doi: 10.5604/01.3001.0010.1152.

  Grabiński Tadeusz 1992. Mierniki koncentracji i lokalizacji przestrzennej. [W] Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny (Measures of concentration and spatial location. [In] Spatial research of the market and consumption. Methodical quide), ed. Stefan Młynarski, 76-105. Warszawa: PWN.

  GUS. 2011. Środki produkcji w rolnictwie. PSR 2010 (Means of production in agriculture). Warszawa: GUS.

  GUS. 2012. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2010 r. PSR 2010 (Characteristics of agricultural holdings in 2010). Warszawa: GUS.

  GUS. 2017. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. (Characteristics of agricultural holdings in 2016). Warszawa: GUS.

  Kapusta Franciszek. 2015. Zmiany strukturalne środków trwałych w polskim rolnictwie i ich produktywność w okresie przedakcesyjnym i po akcesji do Unii Europejskiej (Structural changes of fixed assets in polish agriculture and their productivity in the periods of pre-accession and after accession to the European Union). Roczniki Naukowe SERiA XVII (1): 100-106.

  Kossowski Tomasz, Robert Perdał. 2014. Wykorzystanie metod ekonometrii przestrzennej do analizy procesów koncentracji w rolnictwie polskim. [W] Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa. PSR 2010 (The use of spatial econometrics methods to analyze concentration processes in Polish agriculture. [In] Spatial diversification of agriculture. AC 2010), ed. Benicjusz Głębocki, 466-487. Warszawa: GUS.

  Lorencowicz Edmund. 2016. Zmiany cen ciągników rolniczych w Polsce w latach 2000-2014 (Changes of agricultural tractors prices in Poland in the years 2000-2014. Roczniki Naukowe SERiA XVIII (4): 163-166.

  MRiRW. Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013, access: 05.03.2018.

  Pawlak Jan. 2015. Podaż krajowa środków mechanizacji rolnictwa w Polsce w latach 2004-2013 (National supply of agricultural mechanization equipment in Poland in the years 2004-2013). Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (87): 41-52.

  Skudlarski Jacek. 2017. Rynek nowych i używanych ciągników rolniczych w Polsce w latach 2012-2016 (Market of new and used agricultural tractors in Poland in the years 2012-2016). Roczniki Naukowe SERiA XIX (1): 165-169, doi: 10.5604/01.3001.0009.8359.

  Zalewski Arkadiusz. 2017. Uwarunkowania regionalnego zróżnicowania wyposażenia gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze w Polsce (Determinations of regional differences of farm equipment in agricultural tractors in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIX (6): 219-224, doi: 10.5604/01.3001.0010.7935.

 19. Ktut Silvanita Mangani, Bustanul Arifin, Marta Idasz Balina, Sławomir Juszczyk, Yusman Syaukat 132-137 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
  orcid.org/0000-0003-3790-6247
  Warsaw University of Life Sciences – SGGW
  Faculty of Economic Sciences
  Department of Finance, Division of Banking
  Nowoursynowska 166 Str., 02-787 Warszawa, Poland,
  phone +48 (22) 593 42 41
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8127
  obszary wiejskie, Indonezja, agent banku, nieprawidłowości w obsłudze
  A130, M210
  en

  Celem badań było ustalenie rodzajów nieprawidłowości w działalności bezoddziałowej banków na obszarach wiejskich Indonezji w latach 2012-2015. W toku badań ustalono, że najczęściej występuje 7 rodzajów nieprawidłowości w zakresie nadużyć między lokalnym przedstawicielem banku a na ogół biednymi klientami na tych obszarach. Opisano te nieprawidłowości, co w rezultacie może być ułatwieniem w ich ograniczaniu lub eliminacji.

  BI (Bank Indonesia). 2014. Booklet Keuangan Inklusif Bank Indonesia.

  Gilardi Fabrizio. 2001. Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of Delegation. [In] ECPR General Conference, Canterbury (UK), 6-8 September 2001.

  Ivatury Gautam, Ignacio Mas. 2008. The Early Experience With Branchless Banking. CGAP. Focus Note 46: 1-16.

  Khattab Ishgara, Yousif Balola, Tillal Eldabi. 2012. Factors influencing branchless banking for microfinance in Sudan: Theoretical perspectives and future directions. London: Brunel University Research Archive (BURA), http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/8446.

  Kumar Nitin. 2013. Financial Inclusion And Its Determinants: Evidence From India. Journal of Financial Economic Policy 5: 4-19, doi:10.1108/17576381311317754.

  Mas Ignacio. 2009. The economics of branchless banking. Innovations 4: 57-75.

  OJK (Otoritas Jasa Keuangan). 2015. Seputar Informasi Mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) (Information Regarding Non-Office Financial Services for Inclusive Finance (Clever Learning). Jakarsa: OJK, Department of Research and Regulation of Banking.

  OJK (Otoritas Jasa Keuangan). 2016. Laporan Kinerja 2015 (Performance Report 2015). http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/la-poran-kinerja-oj15/FA_LaporaninerjaOJK2015rev070116_II.pdf access: 10 April 2016.

  Petrie Murray. 2002. A framework for public sector performance contracting. OECD Journal on Budgeting 2: 117-153.

 20. Jarosław Mikołajczyk, Wojciech Sroka 138-144 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  dr inż. Jarosław Mikołajczyk
  orcid.org/0000-0001-6165-2529
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  Instytut Administracyjno-Ekonomiczny
  ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
  tel. (14) 63 16 562
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr inż. Wojciech Sroka
  orcid.org/0000-0002-4255-3741
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  Instytut Administracyjno-Ekonomiczny
  ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
  tel. (14) 63 16 574
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8128
  FADN, gospodarstwo, praca najemna, wielkość ekonomiczna, wynagrodzenie
  J 31, Q14
  pl

  Celem artykułu jest oszacowanie wysokości potencjalnych wynagrodzeń pracy najemnej w towarowych gospodarstwach rolniczych według wielkości ekonomicznej. Źródłem danych liczbowych były wyniki gospodarstw uczestniczących w polskim FADN oraz dane GUS. Uzyskane wyniki wskazują na marginalne zaangażowanie zewnętrznej siły roboczej w gospodarstwach bardzo małych, małych i średnio małych ekonomicznie. Także potencjalne wynagrodzenia w tych podmiotach utrzymywały się na niskim poziomie. W większości lat były one poniżej najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w kolejnych latach relacje potencjalnych wynagrodzeń w rolnictwie do wypłacanych w pozostałych działach gospodarki narodowej w gospodarstwach zaliczanych do małych ekonomicznie pogarszały się. Najwyższe wynagrodzenia pracy najemnej występowały w gospodarstwach bardzo dużych ekonomicznie. Wartość wynagrodzeń wypłacanych przez właścicieli tych gospodarstw była na poziomie porównywalnym ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce, co pozwala postrzegać te podmioty przez pracowników najemnych jako atrakcyjnych finansowo pracodawców.

  Karwat-Woźniak Bożena, Paweł Chmieliński. 2006. Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych (Work in individual farms). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Kołoszko-Chomentowska Zofia. 2008. Kwestia czynnika ludzkiego w rolnictwie (Human factor issue in agrilutlture). Acta Sceientiarum Polonarum Oeconomia 7 (4): 87-95.

  Poczta Walenty, Joanna Średzińska. 2007. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej (na przykładzie regionu FADN Wielkopolska i Śląsk) (Production, economic and financial results in individual agricultural holdings according to their economic size (basing on example of Wielkopolska and Śląsk FADN region). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 2 (17): 433-443.

  Pocztowski Aleksy. 2003. Zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resources management). Warszawa: PWE.

  Wasilewski Mirosław, Anna Wasilewska. 2011. Koszty wynagrodzeń pracy najemnej w gospodarstwach indywidualnych w zależności od typu rolniczego (Seasonal employment cost in individual farms depending on agriculture type of production). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 91: 229-239.

  Wojewodzic Tomasz. 2011. Wynagrodzenia za pracę w rolnictwie (Remuneration for work in agriculture). Prace Naukowe UE we Wrocławiu 165: 422-433.

 21. Monika Szafrańska 145-150 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  dr inż. Monika Szafrańska
  orcid.org/0000-0002-4948-7636
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  Zakład Ekonomiki i Finansów Przedsiębiorstw
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel. (12) 662 43 72
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8129
  dobrostan zwierząt, młodzież akademicka, konsument żywności
  D12, P46, Q13
  pl

  Celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka postaw młodzieży akademickiej względem dobrostanu zwierząt gospodarskich oraz produktów pochodzących od zwierząt utrzymywanych w przyjaznych im warunkach. Podstawowym źródłem danych były informacje pierwotne pochodzące z badań własnych (kwestionariusz wywiadu, 436 respondentów). Do realizacji celu zastosowano wskaźniki struktury, nieparametryczny test chi-kwadrat oraz niehierarchiczną metodę analizy skupień – grupowanie metodą k-średnich. Jak wynika z przeprowadzonych badań, kwestia dobrostanu zwierząt gospodarskich była dla młodych konsumentów ważna (64%) lub bardzo ważna (36%). Zabezpieczenie dobrostanu było istotną kwestią dla większości kobiet i mieszkańców miast. Ponad 75% studentów nabywało produkty z procesu produkcji przyjaznemu dobrostanowi zwierząt. Zidentyfikowano 3 typy postaw młodych konsumentów żywności względem dobrostanu zwierząt gospodarskich.

  Gajos Edyta. 2010. Dobrostan bydła mlecznego – implikacje ekonomiczne (Economic aspects of dairy welfare norms). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 84: 123-131.

  Gębska Monika, Agata Malak-Rawlikowska, Edward Majewski, Anna Rekiel. 2012. Ocena finansowych skutków podnoszenia standardów dobrostanu trzody chlewnej w rolnictwie europejskim (Cost-efectiveness assessment of improving pigs welfare standards in the european agriculture). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (4): 89-104.

  Gutkowska Krystyna, Iwona Kowalczuk, Marta Sajdakowska, Sylwia Żakowska-Biemans, Anna Kozłowska, Anna Olewnik-Mikołajewska. 2014. Postawy konsumentow wobec innowacji na rynku żywności (Consumer’s attitudes towards innovations in the food market). Handel Wewnętrzny 4 (351): 80-93.

  Herbut Eugeniusz, Janusz Walczak. 2017. Dobrostan zwierząt w nowoczesnej produkcji (Animal welfare in modern production). Przegląd Hodowlany 5: 3-7.

  Król Dorota. 2016. Szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2015/2016 (Higher education in the Małopolskie voivodeship in the academic year 2015/2016). Opracowanie Sygnalne 10: 1-12.

  Kukuła Karol. 2012. Elementy statystyki w zadaniach (Elements of statistics in tasks). Warszawa: PWN.

  Malak-Rawlikowska Agata, Monika Gębska. 2010. Postrzeganie dobrostanu zwierząt przez uczestników łańcucha żywnościowego w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce (Chain atttitudes towards animal welfare problems in chosen EU member states and in Poland). Roczniki Nauk Rolniczych 97 (4): 135-148.

  Malak-Rawlikowska Agata, Monika Gębska, Edyta Spaltabaka. 2010. Społeczne i prawne aspekty podwyższania norm dobrostanu bydła mlecznego w wybranych krajach europejskich i w Polsce (Social and legal aspects of upgrading dairy welfare norms in selected european countries and in Poland). Roczniki Nauk Rolniczych 97 (1): 28-42.

  Małażewska Sylwia, Gajos Edyta. 2017. Dobrostan zwierząt jako dobro publiczne w ocenie mieszkańców Polski (Animal welfare as a public good in Polish opinion). Roczniki Naukowe SERiA XIX (6): 153-158, doi:10.5604/01.3001.0010.7921.

  Mroczek Janusz. 2013. Dobrostan zwierząt jako element retardacji przekształcania zasobów produkcji zwierzęcej (Animal welfare as an element of retardation reversing the transformation of resources in livestock production). Inżynieria Ekologiczna 34: 181-188.

  Park Miyun, Peter Singer. 2014. Globalizacja dobrostanu zwierząt (Globalization of animal welfare), http://witrynawiejska.org.pl/zwierzęta/item/20266-globalizacja–dobrostanu-zwierząt, access: l9.03.2018.

  Sajdakowska Marta, Krystyna Gutkowska, Sylwia Żakowska-Biemans. 2014. Skłonność konsumentów do płacenia wyższej ceny za innowacyjne produkty żywnościowe w kontekście metodologii WTP (Willingness to pay concept for innovative food products in the context of WTP methodology). Marketing i Rynek 10: 27-32.

  Sajdakowska Marta, Sylwia Żakowska-Biemans, Krystyna Gutkowska. 2015. Symptomy ekologizacji konsumpcji w zachowaniach konsumentów na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego (Ecologization of consumption symptoms in consumer behaviour on the food market of animal origin). Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (37): 521-530, doi: 10.17306/JARD.2015.55.

  Special Eurobarometr. 2015. Attitudes of Europeans towards Animal Welfare. Report, http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion, dostęp: 19.03.2018.

  Stanisz Andrzej. 2007. Analizy wielowymiarowe (Multivariate analyzes). Kraków: StatSoft.

  Szreder Mirosław. 2004. Metody i techniki sondażowych badań opinii (Methods and techniques of opinion polls). Warszawa: PWE.

  Żakowska-Biemans Sylwia. 2011. Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej (Barriers to buy organic ford in the context of organic ford market development). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 56 (4): 216-220.

 22. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara 151-156 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  dr Adam Miara
  orcid.org/0000-0001-6844-1193
  Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  ul. W. Reymonta 11A/42, 18-400 Łomża
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr hab. Prof. SGGW Joanna Szwacka-Mokrzycka
  orcid.org/ 0000-0001-5197-6212
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8130
  innowacje, czynniki innowacyjności, innowacyjność przemysłu spożywczego
  O31
  pl

  Celem przewodnim artykułu jest ocena wpływu wybranych czynników na rozwój sektora rolno-spożywczego w województwie podlaskim. Postrzeganie najistotniejszych czynników rozwoju regionu jest zmienne w zależności od stadium rozwoju poszczególnych gospodarek. Czynnikiem o rosnącym znaczeniu, na obecnym etapie rozwoju, jest informacja, będąca nośnikiem wiedzy i innowacji. Oparcie gospodarek na wykorzystaniu czynnika, którym są innowacje powoduje nasilenie się presji konkurencyjnej. Analizę przeprowadzono na podstawie literatury przedmiotu oraz wykorzystano dane pierwotne. Analiza materiału skłania do wniosku, że największy wpływ na wzrost innowacyjności sektora rolno- spożywczego w województwie podlaskim ma możliwość finansowania działalności innowacyjnej ze środków Unii Europejskiej.

  GUS. 2016a. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2015. Informacje i opracowania statystyczne (Innovative activity of enterprises in 2012-2015. Statistical information and studies). GUS: Warszawa.

  GUS. 2016b. Rocznik statystyczny województwa podlaskiego (Statistical yearbook of the Podlasie Voivodship). GUS: Warszawa.

  Matusiak Krzysztof B. 2005. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (Innovation and technology transfer. Dictionary of concepts). Warszawa: PARP.

  Miara Adam. 2017. Możliwości finansowania badań w branży rolno spożywczej w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 (Possibilities of financing research in the agri-food industry in the context of the new financial perspective for 2014-2020). Przemysł Spożywczy 71 (4): 6-10.

  NBP. 2016. Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy (Innovative potential of the economy: determinants, determinants, perspectives). Warszawa: Narodowy Bank Polski.

  OECD. 2016. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Bruksela: OECD.

  PARP. 2016. Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników (Determinants of innovation development in the context of the level of education of employees). Warszawa: PARP.

  Szwacka-Mokrzycka Joanna, Adam Miara. 2016. Regionalne inteligentne specjalizacje szansą rozwoju sektora rolno-spożywczego w województwie podlaskim. Roczniki Naukowe SERIA XVIII (1): 265-270

 23. Paulina Trębska 157-161 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  mgr Paulina Trębska
  orcid.org/0000-0002-0364-4296
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8131
  efektywność energetyczna, gospodarstwo domowe, wydatki na energię, zużycie energii, budżet gospodarstwa domowego
  P4, P18, R2
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie zmian w wykorzystaniu energii przez gospodarstwa domowe w Polsce. Dokonano również oceny zmian w wydatkach energetycznych w gospodarstwach domowych. Wykorzystano dane wtórne pochodzące z GUS. Gospodarstwa domowe w Polsce charakteryzują się największym zużyciem energii w strukturze finalnego zużycia energii ogółem, a wydatki na energię stanowią ważną pozycję w wydatkach w domowym budżecie gospodarstw domowych.

  Dziakowicz-Grudzień Agata. 2014. Wydatki na energię w budżetach gospodarstw domowych w Polsce – kontekst zrównoważonej konsumpcji (Expenditure on energy in household budgets in Poland – the context of sustainable consumption). Ekonomia i Środowisko 3 (50): 134-144.

  Godlewska Joanna. 2011. Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w gospodarstwie domowym (A guide to good practices in energy management in the household). Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.

  Górecka-Zbrońska Aleksandra, Daniel Zbroński. 2017. Zmiana struktury zużycia energii w gospodarstwach domowych w kontekście stosowanych nośników energii (Change in the structure of energy consumption in households in the context of used energy carriers). Rynek Energii 4 (131): 1-19.

  GUS. 2005-2017. Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny za lata 2003, … , 2016. (Material and fuel-energy market). Warszawa: GUS.

  GUS. 2011-2016. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2010, …, 2015. Zużycie bezpośrednie energii w gospodarstwach domowych, w rolnictwie i u pozostałych odbiorców (Fuel and energy management in 2010, ..., 2015. Direct consumption of energy in households, in agriculture and other recipients). Warszawa: GUS.

  GUS. 2011-2017. Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., …, 2016 r. (Households’ budgets in 2010, …, in 2016). Warszawa: GUS.

  GUS. 2016a. Efektywność wykorzystania energii w latach 2004-2014 (Energy efficiency in 2004-2014). Warszawa: GUS.

  GUS. 2017a. Efektywność wykorzystania energii w latach 2005-2015 (Energy efficiency in 2004-2015). Warszawa: GUS.

  Kott Marek. 2015. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych dla wybranych krajów UE (Electricity consumption in households for selected EU countries). Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG 42: 163-166.

  Malko Jacek, Artur Wilczyński, Henryk Wojciechowski. 2015. Bezpieczeństwo energetyczne, dostępność energii i zrównoważony rozwój a strategia unii energetycznej (Energy security, energy availability and sustainable development and the energy union strategy). Rynek Energii 2 (116): 10-17.

 24. Ludwik Wicki 162-168 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  dr hab. inż. Ludwik Wicki, prof. nadzw.
  orcid.org/0000-0002-7602-8902
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Organizacji Przedsiębiorstw
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel. +48 (22) 59 34 238
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  105604/01.3001.0011.8132
  postęp biologiczny, plony zbóż, doświadczenia odmianowe, hodowla roślin
  O33, Q16
  pl

  Wzrastająca liczba ludności świata oraz wzrost zamożności społeczeństw są powodem zwiększania się popytu na żywność. Ważnym zagadnieniem jest uzyskiwanie wzrostu produkcji przy oszczędnym zużyciu nakładów. Jest to możliwe dzięki postępowi biologicznemu, którego udział w kreowaniu wzrostu produkcji roślinnej na świecie szacowany jest na 40%. Celem pracy jest określenie wpływu postępu biologicznego na wzrost plonowania zbóż jarych w Polsce na podstawie wyników porejestrowych w doświadczeniach odmianowych w latach 2006-2017. Stwierdzono, że plonowanie odmian zbóż jarych zwiększyło się w badanym okresie przeciętnie o ponad 15 dt/ha. Udział postępu biologicznego w obserwowanym wzroście wynosił od 15% dla pszenżyta jarego do 38% dla jęczmienia jarego. Przeciętnie było to 28% przy niższym poziomie intensywności produkcji i 23% przy wyższym poziomie intensywności. Znaczenie postępu biologicznego we wzroście plonowania odmian zbóż jarych jest wysokie, a efektywne upowszechnianie nowych odmian może umożliwiać uzyskiwanie większej produkcji roślinnej bez zwiększania nakładów, o ile poziom wykorzystania rosnącego potencjału odmian będzie wykorzystywany w produkcji masowej.

  Altman Arie. 1999. Plant biotechnology in the 21st century: the challenges ahead. Electronic Journal of Biotechnology 2 (2), http://www.ejbiotechnology.cl/index.php/ejbiotechnology/article/view/v2n2-1/817, access: 25.03.2018.

  Brookes Graham, Peter Barfoot. 2017. GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996-2015. Dorchester: PG Economics Ltd.

  Chrispeels Maarten, David Sadova. 2003. Plants, Genes, And Crop Biotechnology. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers Inc.

  COBORU. 2007-2018. Zboża jare 2006-2017. Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych. COBORU: Słupia Wielka.

  Dudek Hanna, Ludwik Wicki. 2009. Factors influencing productivity of cereals in Polish agriculture. Economic Science for Rural Development 20: 79-88.

  Duvick Donald. 2005. The Contribution of breeding to yield advances in maize (Zea mays L.). Advances in Agronomy 86: 83-145.

  Fernandez-Cornejo Jorge, Seth Wechsler, Mike Livingston, Lorraine Mitchell. 2014. Genetically engineered crops in the United States. Economic Research Report no.162, https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=45182.

  Filipiak Tadeusz. 2008. Hodowla roślin ogrodniczych w spółkach ANR (Breeding horticultural plant in APA`s companies). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 94 (2): 157-165.

  Gołębiewska Barbara. 2010. Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem (Organizational and economic effects of the diversification of agricultural farms’ connections with the environment). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Gołębiewski Jarosław. 2015. Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju. [W] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. IX Kongres Ekonomistów Polskich (Sustainable bioeconomy – potential and development factors. [In] Problems of agriculture development and food economy in the first decade of Poland’s membership in the European Union. IX Congress of Polish Economists), ed. A. Czyżewski, B. Klepacki, 344-362. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

  ISAAA. 2016. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2016. Brief No. 52. Ithaca: ISAAA.

  Krzymuski Jerzy, Ada Krzeczkowska. 1998. Postęp odmianowy w plonach zbóż w latach 1994-1996 (Varietal progress in crop yields in 1994-1996). Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 207: 3-13.

  Majchrzycki Dariusz. 2015. Rynek kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej w Polsce (Market of certified seed of winter wheat in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVII (3): 254-259.

  Mańkowski Dariusz R., Tadeusz Oleksiak. 2007. Czynniki determinujące stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego w gospodarstwach rolnych (Factors determining application of certified seed material in farms). Biuletyn Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 244: 5-19.

  Marciniak Karol. 2008. Stan polskiej hodowli roślin w roku 2008 (State of the art of Polish plant breeding in the Year 2008). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 95(1): 166-173.

  Oleksiak Tadeusz, Dariusz Mańkowski, Zbigniew Laudański. 2004. Metoda oceny postępu hodowlanego w warunkach produkcyjnych (The method of breeding progress estimation in production condition). Colloquium Biometryczne 34a: 109-121.

  Runowski Henryk, Wicki Ludwik. 2017. Postęp biologiczny w rolnictwie i jego wpływ na konkurencyjność producentów rolnych. [W] Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (Biological progress in agriculture and its impact on the competitiveness of agricultural producers [In] Competitiveness of Polish food producers and its determinants), ed. I. Szczepaniak, 152-197. Warszawa: IERiGŻ-PIB, doi:10.30858/pw/9788376587097.6.

  Wicka Aleksandra (red.). 2013. Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia (Factors and possibilities of risk reduction in crop production through insurance). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Wicka Aleksandra. 2018. Crop insurance with subsidies in Poland – do it works? Economic Science for Rural Development 48: 211-218.

  Wicki Ludwik. 2010. Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej (The effects of the biological progress dissemination in plant production). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Wicki Ludwik. 2016. Wykorzystanie potencjału plonowania zbóż w produkcji rolniczej w Polsce (The level of utilization of potential of yielding of cereals species in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (5): 267-273.

  Wicki Ludwik. 2017. Postęp w plonowaniu odmian pszenicy ozimej i żyta w doświadczeniach odmianowych w Polsce (Changes in yielding of varieties of winter wheat and rye in variety testing in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIX (4): 224-230, doi: 10.5604/01.3001.0010.5191.

  Wicki Ludwik, Aleksandra Wicka. 2016. Bio-economy sector in Poland and its importance in the economy. Economic Science for Rural Development 41: 219-228.

 25. Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Bożena Głuszczak, Iwona Mystkowska 169-175 RN SERiA 2018, v. XX, no. 2

  prof. dr hab. Krystyna Zarzecka
  orcid.org/0000-0002-7792-6448
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Agrotechnologii
  ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, tel. (25) 643 12 82
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  105604/01.3001.0011.8133
  ziemniaki, plon, herbicydy, biostymulatory, nadwyżka bezpośrednia
  Q1, Q14
  pl

  Celem pracy jest określenie opłacalności uprawy ziemniaka jadalnego w warunkach stosowania herbicydów i biostymulatorów. Materiał badawczym były dane dotyczące efektów i kosztów w uprawie ziemniaków odmiany Bartek pochodzące z trzyletniego doświadczenia polowego. Zabiegi mechaniczno-chemiczne z zastosowaniem herbicydów i biostymulatorów zwiększyły plon ogólny bulw średnio o 21,9% w stosunku do obiektu kontrolnego. Nadwyżka bezpośrednia kształtowała się od 4883,4 zł na obiekcie kontrolnym pielęgnowanym mechanicznie do 13 086,8 zł na obiekcie, na którym zastosowano herbicyd Sencor 70 WG i biostymulator Asahi SL.

  Abramczuk Lukasz, Irena Augustyńska-Grzymek, Magdalena Czułowska, Marcin Idzik, Konrad Jabłoński, Aldona Skarżyńska, Marcin Żekało. 2013. Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2012 roku oraz projekcja dochodów na 2015 rok (Gross margin of selected agricultural products in 2012 and projected income for the year 2015). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Barbaś Piotr, Barbara Sawicka. 2017. Porównanie opłacalności różnych sposobów regulacji zachwaszczenia w uprawie ziemniaka jadalnego (Comparison of profitability of different weed control methods in potato cultivation). Problemy Inżynierii Rolniczej 2 (96): 5-15.

  Bogucka Bożena, Tomasz Winnicki. 2016. An economic assessment of different fertilization systems in the cultivation of potato for industrial processing. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura 15 (4): 15-24.

  Dzwonkowski Wiesław. 2017. Polski handel zagraniczny ziemniakami i ich przetworami w latach 2000-2015 (Polish foreign trade of potatoes and potato products in the period 2000-2015). Roczniki Naukowe SERiA XIX (3): 46-51, doi: 10.5604/01.3001.0010.3214.

  Grużewska Agata, Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Sylwia Paprocka. 2016. Produkcja i znaczenie konsumpcyjne ziemniaka i rzepaku w Polsce i w wybranych krajach UE (The importance of production and consumption of potato and oilseed rape in poland and selected EU countries). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 16 (2): 85-93.

  Gugała Marek. 2010. Ekonomiczny efekt różnych sposobów pielęgnacji ziemniaka (Economic effect of different weed control methods of potato. Roczniki Naukowe SERiA XII (3): 111-113.

  Gugała Marek, Krystyna Zarzecka, Anna Sikorska, Iwona Mystkowska, Honorata Dołęga. 2017. Wpływ herbicydów i biostymulatorów wzrostu na ograniczenie zachwaszczenia i plonowanie ziemniaka jadalnego (Effect of herbicides and growth biostimulants on weed reduction and yield of potato edible). Fragmenta Agronomica 34 (4): 59-66.

  Nowacki Wojciech. 2009. Czynniki wpływające na opłacalność produkcji ziemniaka w Polsce (Factors influencing the profitability of potato cultivation in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XI (1): 320-323.

  Nowacki Wojciech. 2010. Ziemniak – gatunkiem trudnym w uprawie narażonym na wysokie straty plonu handlowego (Potato – difficult species in cultivation is at risk of high market yield losses). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (3): 1174-1180.

  Nowacki Wojciech. 2015. Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce (Opportunities and threats of potato market in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 169-175.

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 29 October 2003 on detailed requirements for commercial quality of potatoes). Dz.U. z 19 listopada 2003 r.

  Rynek Ziemniaka. Stan i Perspektywy (Potato Market. Status and Perspectives). Analizy Rynkowe 44 (2017): 1-40.

  Trawczyński Cezary. 2014. Wpływ biostymulatorów aminokwasowych – tekamin na plon i jakość ziemniaków (The influence of amino acid biostimulators – tekamines on the yield and quality of potatoes). Ziemniak Polski 3: 29-34.

  Zarzecka Krystyna, Marek Gugała, Iwona Mystkowska, Alicja Baranowska, Bożena Głuszczak. 2016. Opłacalność uprawy ziemniaków jadalnych (Profitability of edible potatoes cultivation). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (4): 260-264.