1. Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
 2. Stan obecny i perspektywy uprawy roślin strączkowych w Polsce
 3. Efekty integracji producentów owoców i warzyw w Polsce i w Rumunii
 4. Przemiany struktury podmiotowej przemysłu spożywczego w Polsce w XXI wieku
 5. ROLNICTWO ORGANICZNE NA UKRAINIE – STAN, PROBLEMY I PERSPEKTYWY
 6. Poziom nadwyżki operacyjnej w ocenie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego
 7. Endogeniczna wartość dóbr publicznych na obszarach wiejskich: przypadek Pomorza Zachodniego
 8. Uwarunkowania rozwoju rynku rodzimych roślin strączkowych w Polsce
 9. Spójność terytorialna gmin w Polsce pod względem rozwoju infrastruktury technicznej w latach 2005-2015 w ujęciu miar autokorelacji przestrzennej
 10. Ocena ekonomiczna technologii produkcji pszenżyta ozimego o różnym poziomie intensywności
 11. Dynamika i struktura zadłużenia kredytowego gospodarstw rolniczych w Polsce
 12. WYZWANIA W ZAKRESIE ROZWOJU MASZYN ROLNICZYCH I ICH KOSZTÓW OPERACYJNYCH NA WĘGRZECH
 13. Funkcjonowanie Roczników Naukowych Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w latach 1999-2018
 14. Społeczno-ekonomiczne aspekty wykorzystania gleb w Polsce
 15. Koncentracja gruntów rolnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 16. Determinanty opłacalności produkcji pszczelarskiej w Polsce
 17. Żywność funkcjonalna – wyzwanie dla konsumenta, szansa dla producenta
 18. Ubój zwierząt rzeźnych w Polsce na potrzeby religijne
 19. Zróżnicowanie poziomu życia w wiejskich i miejskich gospodarstwach domowych w latach 2006 i 2016
 20. WARTOŚĆ PRODUKCJI ZIEMNIAKÓW JADALNYCH W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU STOSOWANYCH BIOSTYMULATORÓW
 21. Uprawa winorośli w Polsce w świetle danych statystycznych
 22. Konkurencyjność polskich gospodarstw ekologicznych o różnych kierunkach produkcji w świetle danych FADN
 23. Klasyfikacja obszarów wiejskich w Polsce pod względem poziomu kapitału ludzkiego
 24. Potencjał obszarów wiejskich na Litwie dla rozwoju energetyki odnawialnej
 25. Sytuacja finansowa gospodarstw ogrodniczych w Unii Europejskiej – ujęcie syntetyczne
 26. Analiza handlu międzynarodowego Polski z krajami sąsiadującymi z zastosowaniem modelu grawitacyjnego
 27. Procesy logistyki zaopatrzenia na przykładzie browaru
 28. IDENTYFIKACJA I OCENA STRATEGII MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA – STUDIUM PRZYPADKU ZAKŁADU CUKIERNICZEGO
 29. WPŁYW WYKORZYSTANIA MIKROINSTALACJI OZE NA REDUKCJĘ EMISJI CO2W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
 30. Zmiany w poziomie wykształcenia ludności na obszarach wiejskich
 31. Efektywność wybranych typów gospodarstw w województwie lubelskim w latach 2014-2016
 32. PRÓBA POMIARU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY W POLSCE NA PRZYKŁADZIE ZRÓŻNICOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTW W LATACH 2009-2016
 33. Konsolidacja w branży mięsnej – przyczyny i skutki
 34. OCZEKIWANY WPŁYW BREIXTU DLA KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
 35. Miara agregatowa jako metoda systemu informatycznego dla rolnictwa ekologicznego
 36. Preferencje konsumentów Skierniewic przy zakupie pieczarek
 37. Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym
 1. Joanna Baran 9-14 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr Joanna Baran
  orcid.org/0000-0001-9801-4344
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Logistyki
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 59 34 260
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6672
  internacjonalizacja, przemysł spożywczy, przedsiębiorstwa
  F20
  pl

  Celem głównym artykułu jest określenie modeli internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. W ramach badań empirycznych przeprowadzono wywiady z kadrą zarządzającą 52 przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. W badanych przedsiębiorstwach zidentyfikowano modele internacjonalizacji według typologii zaproponowanej przez M.K. Witek-Hajduk. Najwięcej badanych przedsiębiorstw zaklasyfikowano do modelu „średnio zdywersyfikowany geograficznie etnocentrysta” oraz „przedsiębiorstwo równomiernie umiędzynarodowione”, a najczęściej stosowaną formą umiędzynarodowienia był eksport.

  Gołębiowski Tomasz, Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk. 2007. Formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw (Forms of internationalization of Polish enterprises). Marketing i Rynek 2: 16-17.

  Gorynia Marian. 2000. Podstawy strategii przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. [W] Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym (Basics of corporate strategies in international business. [In] Business strategies in international business), ed. Marian Gorynia, 16. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.

  Gorynia Marian. 2007. Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw (Strategies of foreign expansion of enterprises). Warszawa: PWE.

  Hollensen Svend. 2004. Global marketing. A decision-oriented approach. London: Pearson.

  Jarosiński Mirosław. 2013. Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw (Processes and models of internationalization of Polish enterprises). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

  Johanson Jan, Jan Erik Vahlne. 1977. The internationalization process of the firm: A model of knowledge development and increasing foreign market commitments. Journal of International Business Studies 8 (1): 23-32.

  Johanson Jan, Finn Wiedersheim-Paul. 1975. The internationalization of the firm: Four Swedish cases. Journal of Management Studies 12 (3): 305-322.

  Luostarinen Reijo, Hellman Harri. 1993. Internationalization process and strategies of Finnish family enterprises. [In] Procedings of the Conference on the Development, ed. M. Virtanen. Studies and Reports, Ministry of Trade and Industry no 59.

  Müller Aleksander. 2004. Globalizacja – mit czy rzeczywistość [W] Globalizacja od A do Z (Globalization – myth or reality. [In] Globalization from A to Z), ed. E. Czarny. Warszawa: NBP.

  Oczkowska Renata. 2007. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Uwarunkowania strategii internacjonalizacji i globalizacji (An enterprise on the international market. Determinants of internationalization and globalization strategies). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

  Rymarczyk Jan. 2004. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa (Internationalization and globalization of the enterprise). Warszawa: PWE.

  Wach Krzysztof. 2008. Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw (Europeanisation of small and medium enterprises). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  Welch Lawrence, Reijo Luostarinen. 1993. Inward – outward connections in internationalization. Journal of International Marketing 1 (1): 44-56.

  Witek-Hajduk Marzanna Katarzyna. 2010. Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej (Strategies for the internationalization of Polish enterprises as part of Poland’s accession to the European Union). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

 2. Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak 15-22 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr Jolanta Bojarszczuk
  orcid.org/0000-0003-2065-344X
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB,
  Zakład Uprawy Roślin Pastewnych,
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  tel. (81) 478 67 96
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  prof. dr hab. dr Jerzy Księżak
  orcid.org/0000-0002-1991-1141
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
  Zakład Uprawy Roślin Pastewnych
  ul. Czartoryskich 8 , 24-100 Puławy
  tel. (81) 478 67 91
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6674
  rośliny strączkowe, powierzchnia zasiewów, plony, krajowa produkcja nasion
  Q12
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie stanu zasiewów, plonów oraz zbiorów roślin strączkowych uprawianych na nasiona w Polsce. Materiał źródłowy stanowiły dane statystyki masowej publikowane przez GUS, raporty IERiGŻ-PIB oraz wyniki Programu Wieloletniego MRiRW realizowanego w latach 2011-2015 i 2016-2020. Analiza obejmowała lata 2010-2017. W 2017 roku powierzchnia objęta zasiewami roślin strączkowych ogółem wynosiła 272 tys. ha, z czego 77% stanowiły odmiany pastewne. Rośliny strączkowe cechuje niski poziom towarowości, co spowodowane jest przez marginalizację w kraju rynku surowca białkowego z rodzimych roślin strączkowych. Zwiększenie zainteresowania rolników produkcją nasion roślin strączkowych może nastąpić przez stworzenie odpowiedniej struktury rynkowej w zakresie obrotu i wykorzystania nasion roślin strączkowych, co poprawiłoby zbyt oraz współpracę z zakładami przetwórstwa paszowego.

  Bojarszczuk Jolanta, Jerzy Księżak. 2014. Opłacalność uprawy mieszanek łubinu żółtego ze zbożami jarymi (The profitability of cultivating the crops of yellow lupine with spring cereals). Studia i Raporty IUNG-PIB Puławy 41 (15): 85-98.

  Bojarszczuk Jolanta, Jerzy Księżak, Mariola Staniak. 2015. Porównanie opłacalności uprawy grochu i bobiku w zależności od sposobu nawożenia (Comparison of the profitability of pea and faba bean cultivation depending on the method of fertilization). Studia i Raporty IUNG-PIB Puławy 44 (18): 73-88.

  Bojarszczuk Jolanta, Janusz Podleśny. 2016. Aspekty ekonomiczne uprawy mieszanki strączkowo-zbożowej w porównaniu do czystego siewu łubinu wąskolistnego i jęczmienia jarego (Economic aspects of legume-cereal mixture in comaprison to pure sowing of blue lupine and spring barley). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 23-28.

  Czerwińska-Kayzer Dorota, Joanna Florek. 2012a. Dochodowość uprawy wybranych roślin strączkowych a ryzyko dochodowe i produkcyjne (Profitability of selected legumes crops against the income and production risk). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 12 (27): 4: 25-36.

  Czerwińska-Kayzer Dorota, Joanna Florek. 2012b. Opłacalność wybranych upraw roślin strączkowych (Profitability of selected legumes). Fragmenta Agronomica 29 (4): 36-44.

  Czerwińska-Kayzer Dorota, Michał A. Jerzak, Paweł Krzysztofiak. 2016. Rynek rodzimych roślin strączkowych w Polsce a bezpieczeństwo kraju w zakresie białka roślinnego (Market of native protein crops in Poland and national safety in range of plant protein). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4 (86): 26-36.

  Florek Joanna. 2017. Możliwości wykorzystania roślin strączkowych do produkcji pasz w Polsce (Potential utilization of legumes in feed production in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIX (4): 40-45.

  GUS. 2011-2018. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w latach 2010-2017 (Production of agricultural and horticultural crops in 2010-2017). Warszawa: GUS.

  IERiGŻ-PIB. 2017. Rynek pasz. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe (Feed market. Status and prospects. Market analysis). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Jasińska Zofia, Andrzej Kotecki. 2003. Rośliny strączkowe. [W] Szczegółowa uprawa roślin (Legumes. [In] Detailed cultivation of plants). Wyd. AR Wrocław, 2: 7-22.

  Jerzak Michał A. 2014. Możliwości restytucji rynku rodzimych roślin strączkowych na cele paszowe w Polsce (The possibility of market restoration of native legumes for fodder purposes in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 104-109.

  Jerzak Michał A. 2015. Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego ludności w Polsce (The development of native legumes market as a factor of food safety of the population in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVII (1): 91-95.

  Jerzak Michał A, Paweł Krzysztofiak. 2016. Ekonomiczne możliwości rozwoju produkcji i rynku rodzimych roślin białkowych w Polsce (Economic opportunities of production development and market of native protein crops in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (2): 131-135.

  Jerzak Michał A., Wojciech Mikulski. 2017. Znaczenie dopłat do produkcji roślin strączkowych w odbudowie rynku rodzimych surowców białkowych pochodzenia roślinnego w Polsce (The importance of subsidies for the production of grain legumes for reconstruction of the domestic market of protein raw materials of vegetable origin in Poland). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2 (351): 152-163.

  Kopiński Jerzy, Mariusz Matyka. 2012. Regionalne zróżnicowanie produkcji i opłacalności upraw roślin strączkowych pastewnych na nasiona w Polsce. (Regional differentiation of production and profitability of the production of pasture leguminous crops grown for seeds in Poland). Polish Journal of Agronomy 10: 9-15.

  Majewski Edward, Adam Wąs. 2009. Znaczenie płatności bezpośrednich jako czynnika stabilizującego dochód rolniczy na przykładzie wybranych typów gospodarstw. (Importance of direct payments as an income stabilizing factor on the example of selected farm types). Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2 (51): 235-248.

  Pastuszewska Barbara. 1997. Wartość pokarmowa nasion roślin strączkowych w żywieniu zwierząt (Nutritive value of legume seeds for animals). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 446: 83-94.

  Podleśny Janusz, Jerzy Księżak. 2009. Aktualne i perspektywiczne możliwości produkcji nasion roślin strączkowych w Polsce (Current state and prospective possibilities of legume seeds production in Poland). Studia i Raporty IUNG-PIB 14: 111-132.

  Zawadzka Danuta, Agnieszka Strzelecka, Ewa Szafraniec-Siluta. 2013. Systemy wsparcia bezpośredniego rolników w Polsce – ujęcie regionalne (Farmers direct support systems in Poland – regional approach). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia 62: 713-724.

  http://bialkoroslinne.iung.pl/pw1115/images/rola_straczkowych.pdf.

 3. Maryla Bieniek-Majka 23-28 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr Maryla Bieniek-Majka
  orcid.org/0000-0003-1448-7406
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  Instytut Nauk Ekonomicznych
  ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6673
  Polska, Rumunia, integracja na rynku owoców i warzyw, kanały dystrybucji
  Q10, Q13
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie zarysu sytuacji rolnictwa w Polsce i w Rumunii oraz efektów zorganizowania się producentów owoców i warzyw w obu krajach. Na podstawie kwerendy bibliotecznej porównano wskaźniki obrazujące koniunkturę w rolnictwie i stwierdzono, że problemy w obu krajach są zbieżne. Niska efektywność czynników produkcji i rozdrobnienie agrarne powodują konieczność restrukturyzacji rolnictwa. Jednym ze sposobów jest organizacja rynku przez zrzeszanie się producentów, które zainicjowano w ramach WPR przez instrumenty wsparcia skierowane m.in. na rynek owoców i warzyw. Wykorzystując dane udostępnione przez Komisję Europejską pochodzące z corocznych, krajowych sprawozdań grup i organizacji producentów owoców i warzyw przedstawiono efekty ich działalności w Polsce i w Rumunii w latach 2012-2016. Stwierdzono, że polscy ogrodnicy w większym stopniu i relatywnie efektywniej realizowali proces organizowania rynku. Potwierdza to wyższa przeciętna wartość wprowadzanych produktów na rynek przez polską grupę/organizację oraz wyższa średnia uzyskana wartość produkcji w przeliczeniu na każdy zaangażowany hektar ziemi.

  Adamowicz Mieczysław, Adam Szepeluk. 2016. Wsparcie młodych rolników jako element polityki rolnej Unii Europejskiej (Support for young farmers as part of the European Union’s agricultural policy). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (348): 106-128.

  Adinolfi Felice. 2010. Rolnictwo w Rumunii. Notatka (Agriculture in Romania. Note), http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2010/438581/IPOL-AGRI_NT(2010)438581_PL.pdf, access: 20.08.2018.

  Bański Jerzy. 2010. Atlas rolnictwa Polski (Atlas of Polish agriculture). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, https://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGWiRL/ARP/01.Znaczenie%20rolnictwa%20w%20gospodarce%20Polski.pdf, access: 20.08.2018.

  Bieniek-Majka Maryla, Anna Matuszczak. 2017. Integracja pozioma na rynku owoców i warzyw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego (Horizontal integration of the fruit and vegetable market in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship). Bydgoszcz: Wydawnictwo KPSW w Bydgoszczy.

  Bożek Jadwiga. 2017. Typy struktury obszarowej gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w okresie 2005-2013 (Types of area structure of farms in the European Union countries in the period 2005-2013). Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych XVIII (2): 200-209.

  Burakowski Adam. 2010. Na ile Rumunia może być partnerem Polski (To what extent can Romania be a partner of Poland), http://www.omp.org.pl/stareomp/index2cc4.html?module=subjects&func=viewpage&pageid=773, access: 20.08.2018.

  Grontkowska Anna. 2014. Znaczenie dopłat w gospodarstwach ogrodniczych w krajach Unii Europejskiej według wielkości ekonomicznej (Importance of subsidies in horticultural farms in European Union countries by economic size). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3): 66-75.

  Ignaczewski Grzegorz. 2018. Rumunia: rolnictwo wielkich kontrastów (Romania: agriculture of great contrasts), https://www.topagrar.pl/articles/zarzadzanie/rumunia-rolnictwo-wielkich-kontrastow, access: 20.08.2018.

  Kołodziejczak Małgorzata. 2015. Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej (Effectiveness of using production factors in Polish agriculture against the background of the European Union). Wieś i Rolnictwo 2 (167): 1-24.

  Runowski Henryk. 2016. Zróżnicowanie wsparcia budżetowego gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej (Diversification of budget support for farms in European Union countries). Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 189-196.

  Sroka Wojciech. 2015. Historyczne uwarunkowania dominacji drobnych gospodarstw rolnych w rolnictwie Europy Środkowo-Wschodniej (Historical conditions for the domination of small farms in agriculture in Central and Eastern Europe). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 4: 61-73.

 4. Piotr Chechelski 29-35 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr hab. prof. IERiGŻ-PIB Piotr Chechelski
  orcid.org/0000-0002-1600-129X
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6675
  przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie, duże, struktura podmiotowa, przemysł spożywczy
  Q12, Q13, Q19
  pl

  Celem artykułu jest ocena kierunków i przyczyn przemian struktur podmiotowych przemysłu spożywczego w Polsce w XXI wieku. Dokonano analizy statystycznej i opisowej zmian struktury podmiotowej, wolumenu produkcji, zatrudnienia i wydajności pracy. Porównano struktury podmiotowe przemysłu spożywczego oraz wybranych mierników koncentracji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce i UE. Wyodrębniono okresy, w których różne przyczyny miały istotny wpływ na zmiany struktur w przemyśle spożywczym. Proces koncentracji struktur w przemyśle spożywczym w Polsce przebiegał szybciej niż w UE. Istotny wpływ na to miały procesy integracji z UE oraz globalizacji, a zwłaszcza wzrost znaczenia firm zagranicznych (głównie korporacji transnarodowych). Do analizy wykorzystano dane Eurostatu oraz dane pochodzące z roczników statystycznych przemysłu GUS.

  Chechelski Piotr. 2017a. Ocena procesów koncentracji struktur podmiotowych w branżach przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce (Evaluation of processes of concentration business entities in processing of animal-based products in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIX (6): 62-67.

  Chechelski Piotr. 2017b. Procesy koncentracji struktur podmiotów gospodarczych w branżach przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego w Polsce (Processes of concentration of business entities in processing of plant-based products in Poland). Roczniki naukowe SERiA XIX (1): 14-19.

  Chechelski Piotr, Agnieszka Judzińska. 2011. Wpływ kryzysu na polski przemysł spożywczy. Komunikaty, raporty, ekspertyzy (Impact of the crisis on the Polish food industry). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Czyż Michał. 2011. Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W] Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce, integracja, kooperencja, klastering (Impact of integration with the European Union on the functioning of small and medium-sized enterprises in Poland. [In] Processes of forming organizational ties in modern economy, integration, co-operation, clustering), ed. R. Borowiecki, T. Rojek, 19-29. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.

  Eurostat. 2018a. Annual detailed enterprise statistics for industry and construction. https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/hVEPsB0XIdBfx9oXmOPg, access: 08.05.2018.http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=sbs_sc_sca_r2, access: 08.05.2018.

  Eurostat. 2018b. Annual enterprise statistics by size class for industry and construction, http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=sbs_sc_sca_r2, access: 08.05.2018.

  GUS. 2004-2017. Roczniki statystyczne przemysłu (Statistical yearsbooks of industry). Warszawa: GUS.

  Pawlak Karolina. 2016. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej (Foreign Direct Investment in the Food Industry of European Union Countries). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 16 (2): 242-257.

  Szczepaniak Iwona, Jadwiga Drożdż, Mirosława Tereszczuk. 2016. Zmiany struktury podmiotowej przemysłu spożywczego w Polsce (Changes of subjective structures of the Polish food industry). Przemysł Spożywczy 6 (70): 8-11.

 5. Heorghiy Cherevko 36-41 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  Prof. dr hab. Heorgiy Cherevko
  orcid.org/0000-0003-4339-0152
  Uniwersity of Rzeszów
  Faculty of Economics
  Ćwiklińskiej Str. 2 D1, 22-680 Rzeszów, Poland
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6676
  organiczne rolnictwo, przetwórstwo, tendencje, certyfikacja, export, rynek wewnętrzny, czynniki, perspektywy, wsparcie państwowe
  Q180
  en

  Celem artykułu jest określenie problemów związanych z rozwojem rolnictwa organicznego na Ukrainie. Podsumowano istniejące podejścia rolników do zrozumienia istoty rolnictwa organicznego i jego zalet w porównaniu z tradycyjnym rolnictwem. Przeanalizowano aktualny stan branży, ujawniono główne tendencje rozwojowe Ukrainy na tle trendów światowych. Scharakteryzowano czynniki wpływające na ukraiński eksport organicznych produktów rolnych i ich rynek wewnętrzny. Uzasadniono perspektywy rozwoju rolnictwa organicznego na Ukrainie i sposoby ich osiągnięcia. Szczególną uwagę zwrócono na potrzeby regulacji wspierania roli państwa, przede wszystkim w okresie konwersji, a także na potrzebę informowania społeczeństwa i producentów produktów organicznych o ich korzyściach i przewagach w produkcji.

  AgroDay. 2017. Fair Price: Organic certification will rise in price by 30%. https://agroday.com.ua/2017/12/19/oko-za-eko-sertyfikatsiya-organichnogo-vyrobnytstva-podorozhchaye-na-30/, access: April 2018.

  AgroDay. 2018a. For the inscription “organic” on the usual products they promise to fined for 30 000 UAH, https://agroday.com.ua/2018/04/24/za-nadpys-organik-na-zvychajnij-produktsiyi-obitsyayut-shtrafuvaty-na-30-000-grn/, access: May 2018.

  AgroDay. 2018b. Look inorganically: Ukrainians spend on organic products 15 times less than in Europe. https://agroday.com.ua/2018/06/15/organichne-vidstavannya-ukrayinski-spozhyva chi-vytrachayut-na-organichni-produkty-v-15-raziv-menshe-nizh-v-yevropi/, access: May 2018.

  AgroDay. 2018c. Organomics: for organic grain Europeans are ready to pay extra 20-30%, https://agroday.com.ua/2018/05/17/za-organichne-zerno-yevropejtsi-gotovi-doplachuvaty-20-30/, access May 2018.

  AgroDay. 2018d. Our buckwheat: half of Ukrainian organic buckwheat is sown by Ukrainian farmers, https://agroday.com.ua/2018/05/23/polovynu-organichnoyi-grechky-u-sviti-siyut-ukrayinski-fermery/, access May 2018.

  EDC (Economic Discussion Club). 2016. Analytics/dynamics and prospects of development of organic products market in the world and in Ukraine. Kiev: Economic Discussion Club, http://edclub.com.ua/ analityka/dinamika-ta-perspektyvy-rozvytku-rynku-organichnoyi-produkciyi-v-sviti-ta-v-ukrayini, access: February 2018.

  GEF (Global Environment Facility). 2018. Current state and prospects of organic production development in Ukraine. 2018. Kiev: Global Environment Facility http://sgpinfo.org.ua/index.php/ua/resursy/novyny/471-suchasnyi-stan-ta-perspectivy-rozvytku-orhanichnoho-vyrobnytstva-v-ukraine, access: May 2018.

  Gorobchuk Anna. 2018. Condition and development of organic production in Ukraine, https://www.pressreader.com/ukraine/agrobusiness-segodni/20180329/281788514609625, access: May 2018.

  Kovalenko Tetiana. 2018. Production of Organic Products: Rules and Norms. Agribusiness Today 5 (372): 102-103.

  Krivenko Alexander. 2018. Organic market in Ukraine. Agribusiness Today 7 (374): 22-24.

  Kurkul.com. 2018. For 15 years, the number of organic producers has increased tenfold, https://kurkul.com/news/11823-za-15-rokiv-kilkist-virobnikiv-organiki-zbilshi lasya-vdesyatero, access May 2018.

  Latifundist.com. 2018. Live rating: organic agrocompanies of Ukraine, https://latifundist.com/rating/toporganic#195, access: May 2018.

  MHAU. 2018. Problems and prospects of development of organic agricultural production in Ukraine, http://finance.mnau.edu.ua/finance.mnau.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=177, access: May 2018.

  Najda Irina, Galina Zapsha. 2015. Organic farming as a priority direction of socio-economic development of agriculture in Ukraine. Biznesinform 1: 200-204.

  Ulanchuk Volodymyr, Elena Zharun, Sergei Sokolyuk, Svetlana Tkachuk. 2017. Development of organic production in Ukraine. Young Scientist 3 (43): 867-870.

  UNIAN Press Center. 2018. Experts predict growth of the Ukrainian market of organic products by 20%. Kiev: UNIAN Press Center and Public Relations Department, https://press.unian.ua/press/2142844-eksperti-prognozuyut-zrostannya-ukrajinskogo-rinku-organichnih-produktiv-na-20-za-pidsumkami-2017-roku-video.html, access: May 2018.

  Willer Helga, Julia Lernaud, Lucas Kilher. 2014. The world of organic agriculture. Statistics and trends 2013. Germany: FIBL/IOAMA.

 6. Agnieszka Cyburt, Agnieszka Gałecka 42-47 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr Agnieszka Cyburt
  orcid.org/0000-0002-7084-6066
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej
  Katedra Ekonomii i Zarządzania
  ul. Sidorska 95/9721-500, Biała Podlaska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr Agnieszka Gałecka
  orcid.org/0000-0002-7603-8086
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej
  Katedra Ekonomii i Zarządzania
  ul. Sidorska 95/9721-500, Biała Podlaska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6677
  fnanse publiczne, nadwyżka, jednostka samorządu terytorialnego
  R50, H62, H72
  pl

  Głównym celem opracowania jest ocena poziomu nadwyżki operacyjnej (strumienia wolnych środków w ujęciu bilansowym) wszystkich JST województwa lubelskiego w latach 2014-2016. Wykorzystano elementy analizy finansowej, w tym metodę opisową. Dane finansowe pochodziły z systemu sprawozdawczego Bestia. Ustalono, że poziom nadwyżki operacyjnej w badanym okresie ulegał zwiększeniu. W badanym okresie w Polsce blisko dwukrotnie wzrosła liczba jednostek, które wykazały nadwyżkę w budżecie (w 2014 roku było ich 1358, natomiast w 2016 roku 2245). Zwiększeniu uległa kwota nadwyżki wypracowanej przez JST w okresie 2014-2016, z ponad 3,6 mld zł do blisko 8,7 mld zł. Ponadto w województwie lubelskim zmniejszyła się liczba JST, które nie uzyskały nadwyżki operacyjnej, a jej średni poziom wzrastał.

  BIP. Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Wykonanie budżetów JST – dane liczbowe (Activity of the Regional Audit Chamber in Lublin. Implementation of local government budgets – numerical data), www.lublin.rio.gov.pl/?c=980, access: 30.04.2018.

  Brezdeń Paweł, Waldemar Spallek. 2012. Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki (The financial condition of local government in Poland as a innovation stimulating factor in the economy). Prace Komisji Geografii Przemysłu 19: 183-197.

  Brzozowska Krystyna. 2016. Efekty zarządzania finansami przez miasta metropolitalne. (Effects of metropolitan cities financial management). Ekonomiczne Problemy Usług 125: 95-109.

  Dylewski Marek. 2016. Reguła limitowanej nierównowagi samorządu województw (The rule of limited imbalance in voivodship self-government). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 1 (79): 631-642, doi: 10.18276.

  Dylewski Marek. 2017. Nadwyżka operacyjna a decyzje finansowe jednostek samorządu terytorialnego (Operating surplus in financial decisions of local government units). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowsk. Oeconomia 51 (6): 75-84.

  Filipiak Beata Zofia. 2016. Instrumenty i narzędzia zarządzania długiem – ocena spójności z wieloletnią prognozą finansową (Debt management instruments and tools – assessment of cohesion with the long-term financial forecast). Finanse Komunalne 11: 35-40.

  Lenio Paweł. 2014. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne w budżecie jednostek samorządu terytorialnego. [W] Instytucje prawno-finansowe w warunkach kryzysu gospodarczego (Prudential and rehabilitation procedures in the budget of local government units. [In] Legal and financial institutions in the economic crisis conditions), ed. Wiesława Miemiec, Krystyna Sawicka, 391-401. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

  MF (Ministerstwo Finansów). 2017. Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2014-2016 (Operating surplus in local government units in 2014-2016). Warszawa: Ministerstwo Finansów, www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/.../Informacja+za+lata+2014+-2016, access: 10.05.2018.

  Salachna Joanna M. 2010. Nowe instytucje prawne zarządzania długiem w samorządzie terytorialnym – założenia a realia zastosowania. [W] Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym (New legal institutions for debt management in local government – assumptions and realities of application. [In] European law – 5 years of experience in Polish financial law), ed. Hanna Litwińczuk, 207-219. Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego.

  Satoła Łukasz. 2015. Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej (Communes’ financial condition in a changing economic situation). Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (35): 118.

  Standar Aldona. 2017. Zagrożenia w gospodarce finansowej samorządów gminnych a wyrównywanie poziomu rozwoju lokalnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 49: 359 -371.

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Act of 27 August 2009 on public finance). Dz.U. 2013, poz. 885.

 7. Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak, Agnieszka Brelik 48-54 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  prof. dr hab. Bazyli Czyżewski
  orcid.org/0000-0002-6324-2723
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Aleja Niepodległości 10, 61-875 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr hab. prof. UEP Anna Matuszczak
  orcid.org/0000-0002-5045-5447
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Aleja Niepodległości 10, 61-875 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr hab. prof. ZUT Agnieszka Brelik
  orcid.org/0000-0003-0199-2040
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6680
  obszary wiejskie, dobra publiczne, wycena rynkowa, ceny hedoniczne
  Q18
  pl

  Celem artykułu jest przetestowanie nowego podejścia do wyceny dóbr publicznych na obszarach wiejskich określanego mianem „metody waloryzacji renty ekonomicznej” – ERV (Economic Rent Valuation). Wykorzystano w nim koncepcję renty producenta i konsumenta. Sformułowano hipotezę, że dobra publiczne wywierają endogeniczny wpływ na zasoby i ich produktywność, choć nie występują w modelu jako zmienne egzogeniczne. Hipoteza ta została zweryfikowana na podstawie badania dóbr publicznych jako endogenicznych determinant dochodów z agroturystyki w regionie Pomorza Zachodniego w Polsce. Potwierdzono endogeniczny wpływ środowiskowych i kulturowych dóbr publicznych, który zwiększał efekty marginalne zmiennych podażowych i osłabiał efekty czynników popytowych.

  Bennett Jeff W. 1999. Some fundamentals of environmental choice modelling.[In] Choice Modelling Research Report No. 11. Canberra: School of Economics and Management.

  Brelik Agnieszka. 2015. Public goods on rural areas as a agritourism development factor on West Pomerania Region: Warszawa: PWN.

  Carson Rebecca M., John C. Bergstrom. 2003. A review of ecosystem valuation techniques. Georgia: The University of Georgia, Department of Agricultural & Applied Economics, College of Agricultural & Environmental Sciences.

  Czyżewski Bazyli, Anna Matuszczak, Grzegorz Przekota. 2018. Metodologiczne aspekty wyceny dóbr publicznych na obszarach wiejskich: koncepcja waloryzacji endogenicznej (Methodological aspects of the valuation of public goods in rural areas: the concept of endogenous valorisation. W druku (in print).

  Dudu Hasan. Zuzana Smeets Kristkova. 2017. Impact of CAP pillar II payments on agricultural productivity. [In] Contribution presented at the XV EAAE Congress “Towards Sustainable Agri-food Systems: balancing between markets and society”. Parma, Italy, 29.08-1.09.2017, http://ageconsearch.umn.edu/record/261171/files/Dudu%20H%20and%20Smeets%20Kristkova%20Z%20%282017%29%20Impact%20Of%20CAP%20Pillar%20II%20Payments%20On%20Agricultural%20Productivity.pdf.

  Garrod Guy D., Ken G. Willis. 1992. Goods’ characteristics: an application of the hedonic price method to environmental attributes. Journal of Environmental Management 34: 59-76.

  Koetse Mark J., Roy Brouwer, Pieter J. H. Van Beukering. 2015. Economic valuation methods for ecosystem services. [In] Ecosystem Services: From Concept to Practice, ed. J. A. Bouma, P. J. H. van Beukering, 108-131. Cambridge: Cambridge University Press.

  Palmquist Raymond B. 2005. Property value models. [In] Handbook of environmental economics, vol II, ed. K.G. Maler, J. Vincent, 763-819. Amsterdam: Elsevier.

  Pandure Toke Emil, Kathrine Lausted Veie. 2013. Classification and valuation of urban green spaces. A hedonic house price valuation. Landscape and Urban Planning 120: 119-128.

  Schläpfer Felix, FabianWaltertb, Lorena Segurac, Felix Kienast. 2015. Valuation of landscape amenities: A hedonic pricing analysis of housing rents in urban, suburban and periurban Switzerland. Landscape and Urban Planning 141: 24-40.

 8. Joanna Florek, Dorota Czerwińska-Kayzer 55-61 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr Joanna Florek
  orcid.org/0000-0002-2990-3348
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Katedra Finansów i Rachunkowości
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  tel. (61) 846 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr Dorota Czerwińska-Kayzer
  orcid.org/0000-0003-4352-3074
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Katedra Finansów i Rachunkowości
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  tel. (61) 846 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6680
  rośliny strączkowe, rynek białka roślinnego, gospodarstwa rolne, wytwórnie pasz
  Q12, Q13
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zmian na rynku rodzimych roślin strączkowych, w obszarze funkcjonowania gospodarstw rolnych i wytwórni pasz. Dane do realizacji postawionego celu pochodziły z wywiadu bezpośredniego, którym objęto wybrane gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją roślin strączkowych oraz wytwórnie pasz. Z przeprowadzonych badań wynika, że jednym z głównych problemów funkcjonowania rynku rodzimych roślin strączkowych jest brak integracji pionowej między podmiotami. Przy organizacji rynku zbytu należałoby wykorzystać platformę internetową, o charakterze informacyjno-transakcyjnym. Wszyscy uczestnicy rynku powinni być w równym stopniu zainteresowani korzystaniem z możliwości, jakie ma ona zaoferować.

  Brzóska Franciszek. 2009. Postęp biologiczny i technologie produkcji zwierzęcej w warunkach zmieniającego się klimatu. [W] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich (Biological progress and technologies of animal production in the conditions of a changing climate. [In] The future of the agri-food sector and rural areas), ed. A. Harasim, 125-139. Puławy: IUNG-PIB.

  Czerwińska-Kayzer Dorota, Joanna Florek, Michał Jerzak, Magdalena Śmiglak-Krajewska. 2015. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku, systemu obrotu oraz opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe (Economic conditions of production development, market infrastructure, trading system and profitability of using leguminous plants for fodder purposes). Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

  Florek Joanna. 2017. Możliwości wykorzystania roślin strączkowych do produkcji pasz w Polsce (Potential utilization of legumes in feed production in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIX (4): 40-45.

  Florek Joanna, Dorota Czerwińska-Kayzer. 2018. Financial efficiencyof the industry producing fodder in comparison with other food industry sectors. Economic Science for Rural Development 49: 93-101.

  GUS. 2004-2018. Wyniki produkcji roślinnej (The results of plant production). Warszawa: GUS.

  Jerzak Michał, Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, Magdalena Śmiglak-Krajewska. 2012. Determinanty produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka – w ramach nowego obszaru polityki rolnej w Polsce (Determinants for the production of legumes as an alternative source of protein in the new area of agricultural policy within Poland). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 99 (1): 113-120.

  Kopiński Jerzy, Mariusz Matyka. 2012. Regionalne zróżnicowanie produkcji i opłacalności upraw roślin strączkowych pastewnych na nasiona w Polsce (Regional differentiation of production and profitability of the production of pasture leguminous crops grown for seeds in Poland). Polish Journal of Agronomy 10: 9-15.

  Skowronek-Mielczarek Anna. 2003. Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania (Small and medium companies. Sources of funding). Warszawa: C.H. Beck.

 9. Marcin Gospodarowicz 62-68 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. IERiGŻ-PIB
  orcid.org/0000-0001-5011-3247
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  tel. (22) 505 44 36
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

  10.5604/01.3001.0012.6682
  spójność terytorialna, infrastruktura techniczna, autokorelacja przestrzenna
  R50, R58
  pl

  Spójność terytorialna odnosi się do zintegrowanego zarządzania przestrzenią, łagodzącego i zapobiegającego jej polaryzacji. Celem analizy była delimitacja zjawiska spójności terytorialnej pod względem rozwoju infrastruktury technicznej przy wykorzystaniu statystyki autokorelacji przestrzennej w celu identyfikacji klastrów – skupień gmin o podobnej charakterystyce oraz hot-spots – regionów o wartościach odstających w stosunku do otoczenia. Badaniem objęto całą populację gmin w Polsce (2478), w latach 2005, 2010 i 2015. Rezultaty wskazują na istnienie dodatniej i rosnącej autokorelacji przestrzennej dla zagregowanej miary rozwoju infrastruktury technicznej w poszczególnych latach. Dla liczebności skupień lokalnych miar statystyki Morana cechami różnicującymi były rodzaj i typ ludnościowy gmin oraz położenie przestrzenne w ujęciu wojewódzkim. Spójność terytorialną, tj. zgodność w przyporządkowaniu do typu skupienia, zidentyfikowano w niewielkiej części badanych jednostek samorządu terytorialnego.

  Anselin Luc. 1995. Local indicators of spatial association – LISA. Geographical Analysis 27 (2): 93-115.

  Gospodarowicz Marcin. 2015. Social and technical infrastructure development of municipalities (gminas) in Poland. Studies in Agricultural Economics 117, 147-154, doi:10.7896/j.1510.

  Hellwig Zdzisław. 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr (Application of the taxonomic method to the typological division of countries due to the level of their development and the resources and structure of qualified personnel). Przegląd Statystyczny 4: 307-327.

  Herbst Mikołaj, Piotr Wójcik. 2013. Delimitacja dyfuzji rozwoju z miast metropolitalnych z wykorzystaniem korelacji przestrzennej (Diffusion of economic development from metropolitan cities in Poland. Delimitation on the basis of spatial correlation). Studia Regionalne i Lokalne 4 (54): 6-21.

  Janc Krzysztof. 2006. Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) – wybrane zagadnienia metodyczne (Spatial autocorrelation on the example of Moran's statistics and local spatial dependence indicators (LISA) – selected methodological issues). Dokumentacja Geograficzna 33: 76-83.

  King Bruce M., Edward W. Minium. 2009. Statystyka dla psychologów i pedagogów (Statistics for psychologists and pedagogues). Warszawa: PWN.

  Kopczewska Katarzyna. 2006. Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN (Econometrics and spatial statistics using the R CRAN program). Warszawa: CeDeWu.

  Myrdal Gunnar. 1958. Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte (Theory of economics and economically undeveloped countries). Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze.

  Polski Jan. 2015. Spójność terytorialna jako podstawa polityki regionalnej (Territorial cohesion as the basis for regional policy). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka Regionalna w Teorii i Praktyce 382: 74-80, doi: 10.15611/pn.

  Ryszkiewicz Alicja. 2013. Od konwergencji do spójności i efektywności. Podstawy teoretyczne polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej (From convergence to cohesion and efficiency. Theoretical foundations of the economic, social and territorial cohesion policy of the European Union). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 10. Bogusława Jaśkiewicz, Alicja Sułek 69-73 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr hab. Alicja Sułek
  orcid.org/0000-0002-7175-5713
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Uprawy Roślin Zbożowych
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. (81) 478 68 19
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr hab. Bogusława Jaśkiewicz
  orcid.org/0000-0002-2861-5248
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Uprawy Roślin Zbożowych
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  tel. (81) 478 68 19
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6683
  pszenżyto ozime, intensywność technologii, ocena ekonomiczna
  Q1, Q16
  pl

  Celem badań było porównanie produkcyjnych i ekonomicznych skutków różnej intensywności produkcji pszenżyta ozimego uprawianego w płodozmianie zbożowym. Obliczenia wykonano na podstawie wyników trzyletnich (2008-2010) badań polowych. Efektem badań było określenie wskaźników efektywności ekonomicznej dla pszenżyta ozimego w zależności od intensywności technologii produkcji. Badania wykazały, że poziom intensywności technologii wyznaczony przez nakłady ponoszone na środki produkcji decydował o strukturze kosztów bezpośrednich i opłacalności produkcji pszenżyta. Najwyższym wskaźnikiem opłacalności bezpośredniej cechowała się technologia oszczędna bez stosowania retardantu wzrostu i z ograniczoną ochroną fungicydową oraz niskim poziomem nawożenia mineralnego.

  Bielski Stanisław. 2015. Ekonomiczna efektywność zróżnicowanej intensywności ochrony fungicydowej pszenżyta ozimego (The place and role of certifying authorities and inspectors in the organic farming system). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 3: 62-69.

  Dropka Dorota. 2004. Efektywność energetyczna zróżnicowanej uprawy przedsiewnej na przykładzie pszenżyta ozimego (Energy efficiency of a diversified pre-sowing cultivation on the example of winter triticale). Annales UMCS. Section E 59 (4): 2071-2077.

  IERiGŻ-PIB. 2017. Rynek Rolny. Analizy. Tenencje. Oceny (Agricultural Market. Analysis. Trends. Assessment). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Jaśkiewicz Bogusława. 2015. Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze zasiewów (The impact of production technology on yields of winter triticale under varied percentages of cereals to total croipped area). Polish Journal of Agronomy 23: 11-17.

  Jaśkiewicz Bogusława. 2017. Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta jarego w warunkach zmiennego udziału zbóż w strukturze zasiewów (The impact of production technology on yield of spring triticale under varied percentage of cereals to cropped area). Fragmenta Agronomica 34 (2): 7-17.

  Klikocka Hanna, Aleksandra Głowacka, Dariusz Juszczak. 2011. Wpływ zróżnicowanych sposobów uprawy roli i nawożenia mineralnego na efekty ekonomiczne uprawy jęczmienia jarego (The influence of diffrent san tilage methods and mineral fertilization on the economic parametter). Fragmenta Agronomica 28 (2): 44-54.

  Krasowicz Stanisław, Wojciech Nowacki. 2005. Wpływ intensywności produkcji na efektywność technologii roślinnej (Efect of technology intensity on the efficiency of crop production). Pamiętnik Puławski 140: 87-102.

  Majchrzak Leszek, Jerzy Pudełko, Stanisław Sputracz. 2009. Opłacalność uprawy pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego w warunkach produkcyjnych w latach 2005-2007 (Profitability of winter wheat and winter triticale grown in productive conditions in the years 2005-2006). Fragmenta Agronomica 26 (2): 81-88.

  Nieróbca Piotr, Jerzy Grabiński, Edward Szeleźniak. 2008. Wpływ intensywności technologii uprawy zbóż w płodozmianie zbożowym na efektywność produkcyjną i ekonomiczną (Weed infestation of three grain species cultivated under cereal crop rotation and three technologies varying in production intensity). Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura 7 (3): 73-80.

  Szpunar-Krok Ewa. 2011. Produkcyjne i ekonomiczne efekty wybranych technologii produkcji nasion roślin strączkowych w siewie czystym i ich mieszankach ze zbożami (Production and economic effects of selected production technologies of legume seeds in pure sowings and in mixtures with cereals). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 11. Ryszard Kata 74-80 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr hab. prof. UR Ryszard Kata
  orcid.org/0000-0001-6085-3935
  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
  ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6684
  gospodarstwa rolnicze, kredyt bankowy, banki spółdzielcze
  Q14, G21
  pl

  Dokonano analizy dynamiki oraz struktury zobowiązań kredytowych rolników wobec banków. Zadłużenie kredytowe gospodarstw rolnych w Polsce przedstawiono na tle wybranych krajów UE i USA. Wykazano, że kwota zobowiązań kredytowych rolników w latach 2002-2017 miała trwałą tendencję wzrostową. Stopa zadłużenia aktywów gospodarstw od 2008 roku ulegała jednak sukcesywnej redukcji. Poziom zadłużenia kredytowego rolników oraz jakość ich portfela kredytowego w ujęciu sektorowym nie wskazują na wysokie ryzyko finansowe dla rolników i ryzyko kredytowe dla banków. W przypadku kilkuset zadłużonych gospodarstw rolnych (około 1,5 tysiąca) występują jednak poważne zagrożenia związane z pobranymi kredytami i ich spłatą.

  Barry Peter J., Lindon J. Robison. 2001. Agricultural finance: Credit, credit constraints, and consequences. Handbook of Agricultural Economics 1: 513-571.

  Benjamin Catherine, Euan Phimister. 1997. Transaction costs, farm finance and investment. European Review of Agricultural Economics 24 (3-4): 453-466.

  FADN. 2004-2016. FADN Public Report 2004-2016, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/report_en.cfm?dwh=SO, access: 10.07.2018.

  Gołaś Zbigniew. 2008. Uwarunkowania rentowności kapitału własnego w rolnictwie (część I) (Determinants of return on equity in agriculture (part I)). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 60-77.

  GUS. 2017. Rocznik statystyczny rolnictwa 2017 (Statistical Yearbook of Agriculture 2017). Warszawa: GUS.

  IERiGŻ-PIB. 2017. Wyniki standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część 1 (Standard 2016 results obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN. Part 1). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Kata Ryszard. 2011. Asymetria informacji jako przyczyna ograniczeń kredytowych w rolnictwie (Asymmetric information as a cause of credit constraints in agriculture). Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 88: 127-139.

  Kulawik Jacek, Barbara Wieliczko. 2013. Polityka pieniężna a kredytowanie rolnictwa (Monetary policy versus credits to agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 337 (4): 20-40.

  Kulawik Jacek. 2000. Ograniczenia kredytowe w rolnictwie. Rodzaje, skutki i możliwości ich łagodzenia (Credit restrictions in agriculture. Types, effects and mitigation capabilities). Banki i Kredyt 9: 31-42.

  NBP. 2018. Statystyka i sprawozdawczość. Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych i banków (Statistics and reporting. Receivables and liabilities of monetary financial institutions and banks). Warszawa: NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/nal_zobow.html, access: 10.07.2018.

  Petrick Martin. 2004. Farm investment, credit rationing, and governmentally promoted credit access in Poland: A cross-sectional analysis. Food Policy 29 (3): 275-294.

  Sikorska Alina (ed.). 2017. Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy (Agricultural land market. Status and prospects). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  UKNF. 2018. Raport o sytuacji banków w 2017 roku (Report on the condition of banks in 2017). Warszawa: KNF.

  USDA. Economic Research Service, Farm Income and Wealth Statistics, https://www.ers.usda.gov/data-products/farm-income-and-wealth-statistics, access: 10.07.2018.

  Zawadzka Danuta. 2012. Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce (The evaluation of trade credit use by agriculture enterprises in Poland). Studia Ekonomiczne 107: 331-339.

 12. Szilvia Erdeiné Késmárki-Gally, Renáta Rák 81-86 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  Szilvia Erdeiné Késmárki-Gally, PhD
  orcid.org/0000-0003-3118-9427
  National Agricultural Research and Innovation Centre
  Institute of Agricultural Engineering
  H-2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4, Hungary
  phone: +36 28 511 615
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6687
  sprzęt, dane gospodarstwa, rynek, wydajność
  O13, Q11, Q13
  en

  Jednym z najważniejszych czynników konkurencyjnej produkcji jest jej mechanizacja, która umożliwia zapewnienie terminowości i wysokiej jakości wykonywanych prac. Obecnie na Węgrzech wielu dystrybutorów zajmuje się handlem maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi. Koszty operacyjne tych maszyn stanowią znaczny odsetek kosztów produkcji rolnej, tym samym właściwe korzystanie z maszyn może mieć duży wpływ na wydajność gospodarowania. Celem artykułu jest przedstawienie rynku maszyn rolniczych, zbadanie kosztów operacyjnych oraz określenie przyczyn zmian zachodzących na węgierskim rynku maszyn w ostatnich latach. Z badań wynika, że finansowanie przez UE inwestycji w maszyny i sprzęt ma duży wpływ na proces wymiany maszyn oraz ich przeciętne wykorzystanie w ciągu roku, gdyż po zakończeniu dopłat ze strony UE liczba sprzedawanych maszyn rolniczych spadła.

  AKI. 2017a. Statisztikai jelentések. Mezőgazdasági gépek forgalma (Statistical reports. Turnover of agricultural machines no. 27 (1). Budapest: AKI.

  AKI. 2017b. Statisztikai jelentések. Mezőgazdasági gépek forgalma (Statistical reports. Turnover of agricultural machines no. 27 (3). Budapest: AKI.

  AKI. 2018. Statisztikai jelentések. Mezőgazdasági gépek forgalma (Statistical reports. Turnover of agricultural machines no. 28 (1). Budapest: AKI.

  KSH. 2014. Magyarország mezőgazdasága. Gazdaságszerkezeti Összeírás, 2013 (Agriculture in Hungary. Economic structure summary, 2013). Budapest: KSH.

  Lips Markus, Frank Burose. 2012. Repair and maintenance costs for agricultural machines, International Journal of Agricultural Management 1 (3): 40-46.

  Morris Joe. 1988. Estimation of tractor repair and maintenance costs, Journal Agricultural Engineering Research 41 (3): 191-200.

  Némediné Kollár Kitty, György Neszmélyi. 2015. Aspects of spatial economic processes of disadvantaged areas in hungarian and international perspective. Romanian review of regional studies. Journal of the Centre for Regional Geography 11 (2): 3-18.

  Takácsné György Katalin, István Takács. 2016. A magyar mezőgazdaság versenyképessége a hatékonyságváltozások tükrében (Competitiveness of Hungarian agriculture in the light of changes in efficiency). Gazdálkodás 60 (1): 31-50.

  WorldBank. 2017. ­­­http://data.worldbank.org/indicator/AG.AGR.TRAC.NO.

 13. Bogdan Klepacki 87-92 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  prof. dr hab. Bogdan Klepacki
  orcid.org/0000-0003-3483-7530
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 59 34 255
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6690
  Roczniki Naukowe SERiA, ocena punktowa czasopism
  R80, Y3
  pl

  Celem opracowania jest przedstawienie historii czasopisma naukowego pt. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), ewolucji zakresu tematycznego oraz prezentacja danych statystycznych dotyczących liczby opublikowanych artykułów. Przedstawiono zarys historyczny powstania i funkcjonowania czasopisma oraz ewolucję tematyki artykułów w okresie dwudziestu lat. W omawianym okresie opublikowano 5957 artykułów, najwięcej w latach 2008-2014, później wystąpiła tendencja spadkowa.

   
 14. Stanisław Krasowicz, Mariusz Matyka 93-98 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
  orcid.org/0000-0003-3949-1444
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
  Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  tel. 604 472 967;
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  prof. dr hab. Mariusz Matyka
  orcid.org/0000-0001-6269-1175
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
  Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  tel. (81) 47 86 801
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6691
  gleby, rolnicza przestrzeń produkcyjna, gospodarowanie zasobami, ekonomika, społeczeństwo
  Q24, Q56
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie głównych aspektów społeczno-ekonomicznych wykorzystania gleb w Polsce, z uwzględnieniem dynamiki i regionalnego zróżnicowania zmian. Wskazano, że racjonalne wykorzystanie gleb z uwzględnieniem uwarunkowań organizacyjnych i społeczno-ekonomicznych jest celem strategicznym dla Polski. Jednocześnie problemy te są ważnym wyzwaniem dla nauki oraz doradztwa i praktyki rolniczej. Poszukiwanie możliwości racjonalnego wykorzystania użytków rolnych wymaga dostrzegania specyfiki gospodarki w regionach oraz wskazywania sposobów ograniczania zagrożeń dla wszystkich funkcji gleb, nakierowanych na zaspokajanie potrzeb społeczeństwa.

  Chyłek Karol Eugeniusz, Jerzy Kopiński, Andrzej Madej, Mariusz Matyka, Janusz Ostrowski, Hubert Piórkowski. 2017. Uwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polsce (Conditions and directions of bioeconomy development in Poland). Warszawa, Falenty: MRiRW, ITP.

  Czudec Adam, Ryszard Kata, Teresa Miś. 2017. Efekty polityki rolnej Unii Europejskiej na poziomie regionalnym (Effects of the European Union’s agricultural policy at the regional level). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

  GUS. 2000-2017. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.

  Kapusta Franciszek. 2017. Ewolucja bezpieczeństwa żywnościowego Polski i jej mieszkańców na początku XXI wieku (Evolution of Polish food security and its residents at the beginning of the XXI century). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 161-178.

  Kopiński Jerzy, Mariusz Matyka. 2016. Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie (Assessment of regional diversity of correlations between environmental and organisational-production factors in Polish agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 57-79.

  Kuś Jan, Mariusz Matyka. 2013. Zróżnicowanie warunków przyrodniczych i organizacyjnych produkcji rolniczej w Polsce. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (Diversification of natural and organizational conditions of agricultural production in Poland. [In] Research on socially sustainable agriculture, ed. Józef S. Zegar, 47-70. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Krasowicz Stanisław, Jan Kuś. 2010. Kierunki zmian w produkcji rolniczej w Polsce do roku 2020 – próba prognozy (General directions of the agricultural production in Poland until the year 2020 – a prognosis). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 5-18.

  Krasowicz Stanisław, Jan Kuś. 2015. Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. [W] Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, 15-30. Warszawa: III Kongres Nauk Rolniczych. Nauka – Praktyce.

  Nowak Anna. 2017. Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej (Competitiveness of agriculture in Eastern Poland). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.

  Siebielec Grzegorz. 2017. Stały monitoring gleb użytków rolnych Polski (Permanent monitoring of agricultural land in Poland). Studia i Raporty IUNG-PIB 51 (5): 57-72.

  Stuczyński Tomasz, Jerzy Kozyra, Artur Łopatka, Grzegorz Siebielec, Jan Jadczyszyn, Piotr Koza, Andrzej Doroszewski, Rafał Wawer, Eugeniusz Nowocień. 2007. Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce (Natural conditions of agricultural production in Poland). Studia i Raporty IUNG-PIB 7: 77-115.

  Stuczyński Tomasz, Artur Łopatka. 2009. Prognoza przekształceń gruntów rolnych na cele związane z urbanizacją w perspektywie roku 2030 (Forecast for transformation of agricultural land for purposes related to urbanization in the perspective of 2030). Studia i Raporty IUNG-PIB, 14: 259-271.

  Zegar Józef Stanisław. 2012. Współczesne wyzwania rolnictwa (Contemporary agriculture challenges). Warszawa: PWN.

 15. Adam Majchrzak 99-104 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr Adam Majchrzak
  orcid.org/0000-0001-6486-0585
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
  al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
  tel. (61) 856 95 78
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.669
  ziemia rolnicza, koncentracja, Unia Europejska, Polska
  Q15, Q18, Q24, R1
  pl

  Przedstawiono problematykę koncentracji gruntów rolnych w Polsce oraz w innych krajach członkowskich UE. Oceniono istniejącą sytuację oraz zmiany zachodzące w latach 2005-2013. W tym celu na podstawie danych Eurostat wykreślono krzywe Lorenza oraz oszacowano wartości współczynnika Giniego. Wyniki analiz wskazały, że koncentracja ziemi rolniczej w UE ma przede wszystkim charakter regionalny, co powinno zostać uwzględnione w ramach projektowanej oraz wdrażanej wspólnej polityki rolnej UE oraz narodowych polityk obejmujących sektor rolny.

  Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, access: 15.06.2018.

  IERiGŻ-PIB. 2017. Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Kapusta Franciszek. 2005. Metodyka badania stanu oraz tendencji zmian ustroju rolnego i struktury agrarnej (Methodology of testing the state and the tendency of changes of the agricultural system and the agricultural structure). Roczniki Naukowe SERiA VII (5): 38-43.

  Kay Sylvia, Jonathan Peuch, Jennifer Franco. 2015. Extent of farmland grabbing in the EU. Agriculture And Rural Development. Directorate-General for Internal Policies, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies. Brussels: European Parliament.

  Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie nabywania gruntów rolnych i prawa Unii Europejskiej (2017/C 350/05) (Commission Interpretative Communication on the Acquisition of Farmland and European Union Law (C/2017/6168). OJ UE C 350/5.

  Marks-Bielska Renata. 2016, Conditions underlying the regional diversity of the area structure of farms in Poland, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 15 (4): 105-116.

  Nowak Wioletta. 2006. Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego (Concepts of Convergence in the Growth Theory). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 8: 253-266.

  Pułaska-Turyna Beata. 2008. Statystyka dla ekonomistów (Statistics for economists). Warszawa: Difin.

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? (European Parliament resolution of 27 April 2017 on the state of play of farmland concentration in the EU: how to facilitate the access to land for farmers?). 2016/2141(INI), P8_TA(2017)0197.

  Sobczyk Mieczysław. 2006. Statystyka: aspekty praktyczne i teoretyczne (Statistics: practical and theoretical aspects). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  Wędrowska Ewa. 2012. Miary entropii i dywergencji w analizie struktur (Measures of entropy and divergence in the analysis of structures). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Ziętara Wojciech. 2014. Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z Unią Europejską (Concentration and specialisation of agricultural holdings in the process of European Union integration). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 14 (1): 157-169.

 16. Janusz Majewski 105-111 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr inż. Janusz Majewski
  orcid.org/0000-0002-2221-462X
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. +48 (22) 59 34 112
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6693
  pszczelarstwo, miód, opłacalność, Polska
  O13, Q12
  pl

  Celem artykułu jest wskazanie czynników wpływających na opłacalność produkcji pszczelarskiej w Polsce. Wykorzystano dane GUS, Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz literaturę przedmiotu. Przeprowadzono także osiem wywiadów bezpośrednich z pszczelarzami. Obliczenia wykonano dla czterech typów pasiek różniących się skalą produkcji i sposobem gospodarowania. Dla wskazanych typów pasiek obliczono wysokość nadwyżki bezpośredniej dla dwóch sposobów sprzedaży miodu (do punktu skupu i sprzedaż bezpośrednia). Najwyższe wyniki uzyskano w przypadku pasieki wędrownej. Wartość nadwyżki bezpośredniej na pień pszczeli wyniosła w przypadku sprzedaży bezpośredniej 1160 zł, a skupu 450 zł. W przypadku prowadzenia gospodarki stacjonarnej wysokość nadwyżki bezpośredniej była od 2 do kilkunastu razy niższa niż w przypadku pasieki wędrownej. Podobne różnice odnotowano także, szacując wartość dochodu rolniczego netto. Do czynników warunkujących opłacalność produkcji pszczelarskiej w Polsce można zaliczyć: skalę produkcji, rodzaj prowadzonej gospodarki w pasiece (stacjonarna czy wędrowna), kanały dystrybucji miodów oraz renomę pszczelarza.

  Cichoń Janusz, Jerzy Wilde. 2002. Opłacalność produkcji pasiecznej w Polsce (Profitability of production apiary in Poland). Biuletyn Naukowy 18: 137-143.

  GUS. 2017. Rocznik Statystyczny Rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.

  InHort. 2007-2017. Sektor pszczelarski w Polsce (Beekeeping sector in Poland). Puławy: Instytut Ogrodnictwa. Zakład Pszczelnictwa w Puławach.

  Klein Alexandra-Maria, Bernard E. Vaissiere, James H. Cane, Ingolf Steffan-Dewenter, Saul A. Cunningham, Claire Kremen, Teja Tscharntke. 2007. Importance of Pollinators in Changing Landscapes for World Crops. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 274: 303-313.

  Lautenbach Sven, Ralf Seppelt, Juliane Liebscher, Carsten F. Dormann. 2012. Spatial and temporal trends of global pollination benefit. PLoS ONE 7 (4): e35954, doi:10.1371/journal.pone.0035954.

  Madras-Majewska Beata, Janusz Majewski. 2006. Opłacalność i perspektywy produkcji miodu w Polsce (The profitability of and perspectives for honey production in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 15: 58-68.

  Majewski Janusz. 2016a. Ekonomiczna wycena roli owadów zapylających w polskim rolnictwie. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Internalizacja efektów zewnętrznych w rolnictwie – europejskie doświadczenia (Economic valuation of the role of pollinators in Polish agriculture. [In] Research on socially sustainable agriculture. Internalization of external effects in agriculture – European experience), ed. Konrad Prandecki, 80-97. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Majewski Janusz. 2016b. Pszczoły w biogospodarce – znaczenie i wartość ekonomiczna (Bees in bioeconomy – role and economic value). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (4): 172-177.

  Majewski Janusz, Wojciech Pizło. 2012. Znaczenie gospodarcze pszczół w polskim sadownictwie (Economic significance of bees in Polish fruit-growing). Wieś i Rolnictwo 1 (154): 146-159.

  Skarżyńska Aldona. 2016. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2015 roku (Economic results of selected agricultural products in 2015). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Wituszyńska Alicja. 2012. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw pasiecznych w 2009 roku prowadzących rachunkowość polski FADN (Economic situation of apiary farms running Polish accounting FADN in 2009). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1: 78-86.

 17. Katarzyna Mironiuk 112-118 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  mgr Katarzyna Mironiuk
  orcid.org/0000-0003-1075-3092
  Akademia Morska w Gdyni
  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
  Katedra Towaroznawstawa i Zrządzania Jakością
  Zakład Przechowalnictwa, Żywienia i Konsumpcji
  ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
  tel. (58) 55 86 400
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6694
  żywność funkcjonalna, konsument, postawy, rynek
  I12, I15, O13
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie obaw i potrzeb konsumentów względem żywności funkcjonalnej, z uwzględnieniem jej znaczenia zdrowotnego, prawodawstwa i szans dla rozwoju tego segmentu rynku. Wykonano analizę wyselekcjonowanych publikacji skupiających się na problematyce żywności funkcjonalnej z ostatnich dwóch dekad. Dane wskazują na rosnącą świadomość konsumentów względem zdrowego żywienia i zainteresowanie rynkiem żywności funkcjonalnej. Jednak istnieją obawy względem tych produktów w aspekcie realizowania zaleceń prawidłowego żywienia. Konsumenci wykazują niewielką zdolność do identyfikacji takich produktów oraz brak pełnego zaufania do przemysłu. Producenci żywności, z uwagi na wątpliwości i potrzeby konsumentów, mają szansę zwiększyć popyt na żywność funkcjonalną, prowadząc szeroko pojęte działania marketingowe, produktowe i edukacyjne.

  Annunziata Azzurra, Riccardo Vecchio. 2011. Functional foods development in the European market: a consumer perspective. Journal of functional foods 3: 223-228.

  Bazhan Marjan. 2017. Consumers’ awareness and perceptions regarding functional dairy products in Iran. A qualitative research. British Food Journal 119 (2): 253-266.

  Canavan Caroline, Joe West, Timothy Card. 2014. The epidemiology of irritable bowel syndrome. Clinical Epidemiology 6: 71-80.

  Derewiaka Dorota, Małgorzata Dawidziuk, Marta Ciecierska, Beata Drużyńska, Ewa Majewska, Jolanta Kowalska. 2014. Charakterystyka dostępnych na rynku warszawskim produktów wzbogacanych w fitosterole i fitostanole (Characteristics of available on the Warsaw market products enriched with phytosterols and phytostanols). Towaroznawcze Problemy Jakości 4 (41): 50-59.

  Dhiman Anju, Walia Vaibhav, Nanda Arun. 2014. Introduction to the Functional Foods. Introduction to Functional Food Science: Textbook. Dallas: TX Functional Food Center.

  Diplock T. Anthony et al. 1999. Scientific concepts of functional foods in Europe: Consensus document. British Journal of Nutrition 81 (1): 1-27.

  FDA. 2009. Guidance for Industry: Evidence-based review system for the scientific evaluation of health claims – final. US Food and Drug Administration, http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm073332.htm, acces: 28.06.2018.

  Gawęcki Jan, Wojciech Roszkowski. 2012. Żywienie człowieka a zdrowia publiczne (Human nutrition and public health). Warszawa: PWN.

  Górecka Danuta, Jolanta Czarnocińska, Marek Idzikowski, Justyna Kowalec. 2009. Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci (Dietary attitudes of adults in relation to functional food depending on the age and sex). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (65): 320-326.

  Jones Peter J.H., Stephanie Jew. 2007. Functional food development: Concept to reality. Trends in Food Science and Technology 18: 387-390.

  Krupińska Paulina, Magdalena Zegan. 2013. ß-glukan – wybrane korzyści zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na gospodarkę lipidową (ß-glucan – selected sanitary advantages with particular reference to lipid metabolism). Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLVI (2): 162-170.

  Krygier Krzysztof. 2007. Functional foods in Poland. [In] Proceedings of the 4th international FFNet meeting on functional foods. March 26-27, Budapest, Hungary.

  Lee Suan Chua, Hsia Mung Foo. 2014. Functional foods and its biormarkers. Introduction to functional food science: Textbook. Richardson, TX: Functional Food Center.

  Martiorosyan M. Danik, Jaishree Singh. 2015. A new definition of functional food by FFC: what makes a new definition unique? Functional Foods in Health and Disease 5 (6): 209-223.

  Nielsen 2011. Battle of the bulge and nutrition labels. Healthy eating trends around the world. New York: The Nielsen Company.

  Niva Mari. 2007. “All foods affect health”: Understandings of functional foods and healthy eating among health-oriented Finns. Appetite 48: 384-393.

  Nowak Anna. 2011. Fitosterole w codziennej diecie (Phytosterols in everyday dietary). Postępy Fitoterapii 1: 48-51.

  PTK. 2016. Wytyczne ESC/EAS dotyczące leczenia zaburzeń lipidowych w 2016 roku. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) i Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS) do spraw leczenia zaburzeń lipidowych (ESC/EAS guidelines for the treatment of lipid disorders in 2016. Working Group of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Atherosclerosis (EAS) for the treatment of lipid disorders). Kardiologia Polska 74 (11): 1234-1318.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods, amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 1852/2001 (Text with EEA relevance). OJ L 327, 11.12.2015.

  Shimizu Toshio. 2003. Health claims on functional foods: the Japanese regulations and an international comparison. Nutrition Research Reviews 16: 241-252.

  Siegrist Michael, Jing Shi, Alex Giusto, Christina Hartmann. 2015. Worlds apart. Consumer acceptance of functional foods and beverages in Germany and China. Appetite 92: 87-93.

  Siró István, Emese Kápolna, Beáta Kápolna, Andrea Lugasi. 2008. Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance. A review. Appetite 51 (3): 456-467.

  Tomaszewska Marzena, Beata Bilska, Wiesława Grzesińska, Wiesław Przybylski. 2014. Żywność funkcjonalna jako możliwość rozwoju polskich firm spożywczych (Functional food as a possibility for development of Polish food companies). Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 293-298.

  Van Trijp Hans C.M., Ivo A. van der Lans. 2007. Consumer perceptions of nutrition and health claims. Appetite 48: 305-324.

  Walęga Aneta. 2012. Rynek produktów funkcjonalnych w Polsce (The market of functional products in Poland), http://networkmagazyn.pl, access: 28.06.2018.

 18. Robert Mroczek 119-126 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr inż. Mroczek Robert
  orcid 0000-0003-2238-3885
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
  00-950 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
  tel. (22) 505 44 15
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6695
  rynek, przemysł mięsny, produkcja mięsa, handel, eksport
  L11, Q13, Q18
  pl

  Celem opracowania jest próba pokazania różnych aspektów związanych z ubojem bydła i drobiu w Polsce na potrzeby religijne w latach 2010-2017 oraz wskazanie czynników mających wpływ na ich wielkość (skalę). W ostatnich latach „ubój rytualny” zwierząt wywoływał wiele emocji i stał się bardzo kontrowersyjny, głównie ze względów społecznych (etycznych i kulturowych). Unijne przepisy dopuszczają ubój rytualny dla celów religijnych, ale ostateczna decyzja w tej sprawie należy do krajów członkowskich. Ubój rytualny, choć z pewnymi ograniczeniami, można przeprowadzać w 23 państwach Unii Europejskiej. W Polsce prowadzony jest on na skalę przemysłową, a pozyskiwane w ten sposób mięso, trafia przede wszystkim na eksport, gdyż popyt wewnętrzny jest relatywnie mały ze względu na niewielki odsetek mniejszości narodowych, tj. Muzułmanów i Żydów.

  Ardanowski Krzysztof. 2018. Projekt zakazu uboju rytualnego zostanie wycofany (Poland scraps plans to ban ritual slaughter. Portal Spożywczy, http://www.portalspozyczy.pl/mieso/wiadomosci/ardanowski-projekt-zakazu-uboju-rytualnego-zostanie-wycofany, access: 20.07.2018.

  EU. 2017. Ubój rytualny w Europie (Ritual slaughter in Europe), http://prawazwierzat.eu/uboj-rytualny/uboj-rytualny-w-europie/, access: 21.02.2017.

  GUS. 2011. Narodowy Spis Powszechny (National Census). Warszawa: GUS.

  KRD-IG. 2017. Projekt ws. uboju rytualnego to zagrożenie dla polskiego drobiarstwa (Legal Proposal on ritual slaughter is a threat for Polish poultry sector), http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomości/krd-ig-projekt-ws-uboju-rytualnego-to-zagrozenie-dla-polskiego-drobiarstwa, access: 15.11.2017.

  MF (Ministerstwo Finansów). Dane na temat obrotów handlowych mięsem pobrane z systemu gromadzenia i przetwarzania danych w IERiGŻ-PIB (Data on meat trade turnover taken from the data collection and processing system at IAFE-NRI).Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Mroczek Robert. 2017. Przemysł mięsny i drobiarski. [W] Przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce w latach 2010-2016 (Cattle meat and poultry industry. In: Meat products processing in Poland in 2010-2016), ed. J. Drożdż, R. Mroczek, 43-66. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Mroczek Robert. 2018, Sektor mięsa czerwonego i drobiowego (Red and poultry meat sector). Przemysł Spożywczy 3: 2-7.

  Pasińska Dorota. 2016. Aktualny i przewidywany stan rynku mięsa (Current situation and prospects for meat market). [W] Konferencja Meat Market. Ożarów Mazowiecki, 22.04.2016.

  Ptak Aleksandra. 2017. Ubój rytualny daje zarobić na eksporcie (Ritual slaughter is paying off on exports). Rzeczpospolita, 17.10.2017.

  PZPBM. 2017. Zakaz uboju rytualnego spowoduje jeszcze więcej cierpienia u zwierząt (Ban on ritual slaughter will cause much more animal pain), http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/pzpbm-zakaz-uboju-rytualnego-spowoduje-jeszcze-wiecej-cierpienia-u-zwierzat, access: 23.11.2017.

  Radio Pik. 2017. Ubój rytualny w krajach UE (Ritual slaughter in the EU countries, http://www.radiopik.pl/3,22382,uboj-rytualny-w-krajach-ue, access: 21.02.2017.

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, z 02 kwietnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz dopuszczalnych metod uboju i uśmiercania zwierząt (Regulation of Ministry of Agriculture of 02 April 2004 on the qualifications of persons entitled to a professional slaughter and acceptable methods of slaughtering and killing animals). Dz.U. 2004 nr 70 poz. 643

  Tereszczuk Mirosława. 2018. Analiza wyników handlu zagranicznego produktami mięsnymi w 2017 roku (An analysis of foreign trade in meat products in 2017). Gospodarka Mięsna 3: 48-52.

  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (The Act from 21 august 1997 on animal protection). Dz.U. 1997, nr 111, poz. 724.

  Zawadzka Danuta (ed.). 2014. Rynek mięsa. Stan i perspektywy nr 47 (Meat market. Status and prospects no. 47). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Zawadzka Danuta (ed.). 2016. Rynek mięsa. Stan i perspektywy, nr 51 (Meat market. Status and prospects no. 51). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Zawadzka Danuta (ed.). 2018. Rynek mięsa. Stan i perspektywy nr 54 (Meat market. Status and prospects no. 54). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

 19. Anna Murawska 127-133 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr inż. Anna Murawska
  orcid.org/0000-0002-3944-7657
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  Katedra Ekonomii i Prawa Gospodarczego
  ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz
  tel. (052) 340-88-70
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6696
  poziom życia, gospodarstwo domowe, wieś, miasto, zróżnicowanie
  D14, D31, I31, R29
  pl

  Celem artykułu jest ocena zróżnicowania poziomu życia wiejskich i miejskich gospodarstw domowych w Polsce. Dokonano analizy wskaźników stanowiących miarę stopnia zaspokojenia potrzeb. Uwzględniono czynniki ekonomiczne, infrastrukturalne i środowiskowe. Wyniki zaprezentowano dla danych za lata 2006 oraz 2016. Dane zostały poddane analizie statystycznej. Obliczono wskaźniki dynamiki, miarę rozstępu oraz miarę dystansu pomiędzy wartościami cech. Poziom życia na wsiach i w miastach znacznie różnił się na niekorzyść wiejskich gospodarstw domowych. Spowodowane to było gorszą sytuacją materialną, słabiej rozwiniętą infrastrukturą społeczną i techniczną oraz gorzej zagospodarowanymi walorami środowiska przyrodniczego.

  Berbeka Jadwiga. 2006. Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej (The standard of living of the population and economic growth in the countries of the European Union). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

  Bywalec Czesław. 2010. Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny (Consumption and economic and social development). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

  GUS. 2007. Budżety gospodarstw domowych w Polsce w 2006 r. (Household budgets in Poland in 2006). Warszawa: GUS.

  GUS. 2017. Budżety gospodarstw domowych w Polsce w 2016 r. (Household budgets in Poland in 2016). Warszawa: GUS.

  GUS. 2018. Obszary wiejskie w Polsce w 2016 r. (Rural areas in Poland in 2016). Warszawa: GUS.

  Gutkowska Krystyna. 2003. Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomie wieków (Diagnosis of the functioning of rural households at the turn of the century). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Halamska Maria. 2007. Regionalne zróżnicowanie rozwoju wsi. [W] Polska regionalna i lokalna w Świetle badań EUROREG-u (Regional diversification of rural development. [In regional and local Poland in the light of EUROREG research), ed. G. Gorzelak, 76-96. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

  Heffner Krystian. 2007. Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje-uwarunkowania-zależności-czynniki-skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich. [W] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian (Socio-economic development of rural areas. Definitions of-conditions-relationships-factors-effects. Studies on the diversification of rural areas development. [In] Diversification of the level of socio-economic development of rural areas and diversification of dynamics of changes), ed. A. Rosner, 11-26. Warszawa: IRWiR PAN.

  Kalinowski Sławomir. 2016. Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach (The living standards of the rural population with uncertain income). Warszawa: PWN.

  Murawska Anna. 2012. Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce (Changes in the level and quality of life of the population in rural areas in Poland). Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (25): 169-180.

  Murawska Anna. 2014. Sytuacja finansowa wiejskich gospodarstw domowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju (The financial situation of rural households in the context of sustainable development). Roczniki Naukowe SERiA XVI (1): 147-152.

  Murawska Anna. 2017. Ocena nierówności społecznych na obszarach wiejskich w Polsce w świetle realizacji celów polityki spójności (Assessment of social inequalities in rural areas of Poland in the light of achieving cohesion policy objectives). Roczniki Naukowe SERiA XIX (3): 206-211.

  NU. 1954. Rapport sur la définition et évaluation des niveaux de vie du pointde vue international (Report on the definition and assessment of living standards from the international point of view). New York: Nations Unies.

  NU. 1962. Définition et évaluation des niveaux de vie du pointde vue international (Definition and assessment of living standards from the international point of view). New York: Nations Unies, E-CN-3-270-Rev. 1: 1-20.

  Piasny Janusz. 1993. Problem jakości życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania (Standard and quality of living). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2: 73-92.

  Słaby Teresa. 1990. Poziom życia, jakość życia (The standard of living, quality of life). Wiadomości Statystyczne 6: 8-25.

  Wilkin Jerzy. 2007. Polska wieś i rolnictwo w obliczu wielkiej zmiany. [W] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XXI wieku (Polish countryside and agriculture in the face of a great change. [In] Dimensions of social life. Poland at the turn of the 21st century), ed. M. Marody, 161-179. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

 20. Iwona Mystkowska, Krystyna Zarzecka, Alicja Baranowska, Marek Gugała 134-138 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  Alicja Baranowska, PhD
  orcid.org/ orcid.org/ 0000-0003-0998-1944
  Pope John Paul II State School of Higher Education
  Department of Environment Sciences
  Sidorska Str. 95/97, 21-500 Biala Podlaska, Poland
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Prof. dr hab. Krystyna Zarzecka
  orcid.org/0000-0002-7792-6448
  Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
  Faculty of Natural Sciences
  Department of Agrotechnology
  B. Prusa Str. 14, 08-110 Siedlce, Poland
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Marek Gugała, PhD
  orcid.org/0000-0001-5048-3432
  Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
  Faculty of Natural Sciences
  Department of Agrotechnology
  B. Prusa Str. 14, 08-110 Siedlce, Poland
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Iwona Mystkowska, PHD
  orcid.org/0000-0002-8361-5806)
  Pope John Paul II State School of Higher Education
  Department of Environment Sciences
  Sidorska Str. 95/97. 21-500 Biala Podlaska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6697
  ziemniaki, bezpośrednie koszty produkcji, nadwyżka bezpośrednia
  Q1, Q14
  en

  Celem badań było określenie wpływu stosowania biostymulatorów na plonowanie i opłacalność uprawy ziemniaków jadalnych w porównaniu do obiektu kontrolnego. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2015-2017, z zastosowaniem biostymulatorów w gospodarstwie indywidualnym w układzie split-plot w trzech powtórzeniach. Badanymi czynnikami były: I – trzy odmiany ziemniaka jadalnego: Honorata, Jelly, Tajfun, a II – cztery rodzaje stosowania biostymulatorów: obiekt kontrolny (bez stosowania biostymulatorów), biostymulator Kelpak SL®, Titanit®, GreenOk®, BrunatneBio Złoto®. Zastosowane w doświadczeniu biostymulatory wpływały na zwiększenie plonu (średnio o 1,80 t/ha) w porównaniu do poletka kontrolnego bez dolistnego dokarmiania. Obliczono wartość produkcji, bezpośrednie koszty produkcji i nadwyżkę bezpośrednią. Stosowane biostymulatory stanowiły element różnicujący bezpośrednie koszty produkcji. Badania wykazały, że największe plony otrzymano na obiekcie, gdzie zastosowano dolistnie biostymulator BrunatneBio Złoto Cytokinin.

  Augustyńska-Grzymek Irena, Leszek Goraj, Sławomir Jarka, Tadeusz Pokrzywa, Aldona Skażyńska. 2000. Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej I zasady typologii gospodarstw rolniczych (Methodology of calculating direct surplus and the typology of farms). Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Programów Pomocy ds. Rolnictwa (FAPA).

  Chotkowski Jacek. 2000. Technologiczne i rynkowe czynniki opłacalności produkcji ziemniaków (Technological and market factors of profitability of potato production). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2-3: 48-59.

  Czeczko Renata, Maria Mikos-Bielak. 2004. Effects of Asahi bio-stimulator application in the cultivation of different vegetable species. Annales UMCS. Agricultura 59 (3): 1073-1079.

  Dobrzański Adam, Zbigniew Anyszka, Krystyna Elkner. 2008. Reakcja marchwi na ekstrakty pochodzenia naturalnego z alg z rodzaju Sargassum – Algaminoplant i z leonardytu Humiplant (Reaction of carrots to extracts of natural origin from algae of the genus Sargassum – Algaminoplant and leonardite Humiplant. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 53 (3): 53-58.

  Emitazi G, A. Nader, Z, Etemadifar. 2004. Effect of nitrogen fixing bacteria on growth of potato tubers. Advances in Food Sciences 26 (2): 56-58.

  Erlichowski Tomasz, 2005. Wpływ zastosowania regulatorów rozwoju roślin na cechy jakościowe i plonowanie ziemniaka (Impact of the use of plant growth regulators on qualitative characteristics and yielding of potato). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 45 (2): 645-649.

  Erlichowski Tomasz, Maria Pawińska. 2003. Biologiczna ocena preparatu Kelpak w ziemniaku (Biological evaluation of Kelpak in potato). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 43 (2): 606-609.

  Kozak Marcin. 2009. Biostymulator dobry wybór (Biostimulator a good choice). Agrotechnika 3: 61-62.

  Koziara Wiesław, Hanna Sulewska, Katarzyna Panasiewicz. 2006. Efekty stosowania stymulatorów odporności w wybranych roślinach rolniczych (Effects of using immunity stimulators in selected agricultural plants). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51 (2): 82-87.

  Maciejewski Tadeusz, Jerzy Szukała, Antoni Jarosz. 2007. Wpływ biostymulatora Asahi SL i Atonik SL na cechy jakościowe bulw ziemniaków (The impact of Asahi SL and Atonik SL biostimulant on quality characteristics of potato tubers). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 52 (3): 109-112.

  Matysiak Kinga, Kazimierz Adamczewski. 2010. Wpływ regulatora wzrostu i rozwoju roślin Moddus 250 EC, Kelpak SL, Algaminoplant, Humiplant i Yeald Plus na plonowanie i wielkość bulw ziemniaka (Effect of plant growth and development regulator Moddus 250 EC, Kelpak SL, Algaminoplant, Humiplant and Yeald Plus on yield and size of potato tubers). Ziemniak Polski 1: 28-33.

  Mystkowska Iwona, Krystyna Zarzecka, Alicja Baranowska, Marek Gugała, Bożena Głuszczak, Marcin Lipiecki. 2016. Porównanie opłacalności produkcji ziemniaków skrobiowych w rodzinnym gospodarstwie rolnym (Comparison of profitability of production of starch potatoes in a family farm). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 186-189.

  Nowacki Wojciech. 2009. Czynniki wpływające na opłacalność produkcji ziemniaka w Polsce (Factors affecting the profitability of potato production in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XI (1): 320-323.

  Nowacki Wojciech. 2015. Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce (Opportunities and threats of the potato market in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 169-175.

  Trawczyński Cezary. 2014. Biostymulatory aminokwasowe –Tecaminy w uzupełniającym odżywianiu roślin ziemniaka (Amino acid biostimulants – Tecamines in complementary potato plant nutrition). Poradnik Gospodarski 6:16-18.

  Rembeza Jerzy, Jacek Chotkowski. 1995. Opłacalność produkcji ziemniaków na różne kierunki użytkowania (Profitability of potato production for various directions of use). Poznań: Wydawnictwo CDiER.

  Sawicka Barbara, Barbara Krochmal-Marczak, 2009b. Wpływ stosowania nawozu dolistnego Insol 7 i bioregulatora Asahi SL na zdrowotność bulw kilku odmian ziemniaka” (Influence of foliage application of preparation Insol 7 and Asahi SL on sanitary conditions of tubers of some potato cultivars). Annales UMCS. Agricultura 64 (2): 29-38, doi: 10.2478/v10081-009-0015-z.

  Skarżyńska Aldona, ed. 2008. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2007 roku (Production, costs and direct surplus of selected agricultural products in 2007). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Słowiński Adam. 2004. Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin (Biostimulators in modern crop cultivation). Nauka i Praktyka 3 (68): 25-26.

 21. Dawid Olewnicki 139-145 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr inż. Dawid Olewnicki
  orcid.org/0000-0002-3096-3882
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa
  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  tel. (22) 59 320 21(20)
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6698
  winnice, winorośl, produkcja ogrodnicza
  Q12, Q15, L23
  pl

  Celem opracowania jest ocena zmian na rynku producentów winogron w Polsce, a także próba usystematyzowania danych dotyczących tej produkcji pochodzących z różnych źródeł statystycznych. Szczegółowo analizowano zmiany liczby winnic w ujęciu zarówno ogólnopolskim, jak i wojewódzkim. Źródłem danych, które posłużyły do obliczeń, były roczniki Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz dane pochodzące z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Przeprowadzone analizy wskazują, że omawiany dział produkcji ogrodniczej charakteryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem. Według danych KOWR, w roku gospodarczym 2017/2018 w Polsce było 201 winnic, a więc aż o 673,1% więcej niż w roku 2009/2010. Istotnie wzrosła również powierzchnia upraw winorośli, która w roku gospodarczym 2017/2018 była aż o 871,1% wyższa.

  Adamczewska-Sowińska Katarzyna, Przemysław Bąblewski, Piotr Chochura, Marta Czaplicka-Pędzich, Ewelina Gudarowska, Jan Krężel, Janusz Mazurek, Ireneusz Sosna, Adam Szewczuk. 2016. Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli (Agrotechnical aspects of viticulture). Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

  Filipiak Tadeusz, Mariusz Maciejczak. 2017. Zrównoważona uprawa winorośli i produkcja winogron jako szanse na dostosowanie do zmian klimatu badane w projekcie Vitismart (Sustainable viticulture and grape production as a chance to adapt to climate change studied in the Vitismart project) Wieś Jutra 4 (193): 1-3.

  Golis Tomasz. 2014. Ilustrowany katalog odmian winorośli (Illustrated catalog of grape varieties) Skierniewice: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

  GUS 2009-2017. Roczniki Polskiej Klasyfikacji Działalności (Annals of the Polish Classification of Activities). Warszawa: Wydawnictwo GUS

  KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). 2018. Rynek wina w liczbach (Wine market in numbers) http://www.kowr.gov.pl, access: 25.06.2018.

  Lisek Jerzy. 2008. Climatic factors affecting development and yielding of grapevine in Central Poland (Czynniki klimatyczne wpływające na rozwój i plonowanie winorośli w centralnej Polsce). Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 16: 285-293.

  Myśliwiec Roman. 2013. Uprawa winorośli (Viticulture). Warszawa: PWRiL.

  Szymańska Agnieszka. 2018. Rynek wina – branża z potencjałem (The wine market – the industry with potential). Rolniczy Magazyn Elektroniczny, http://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/751-styczen-luty-nr-83/rolnictwo-w-ue-i-na-swiecie, access: 28.06.2018.

  Wawro Ewa. 2017. Na czele wciąż Podkarpacie i Małopolska (Podkarpacie and Małopolska are still at the Forefront) Nasze Winnice, http://www.naszewinnice.pl, access: 25.06.2018.

 22. Maria Jolanta Orłowska 146-153 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr inż. Maria J. Orłowska
  orcid.org/0000-0003-3930-4346
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
  Pracownia Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie
  ul. Fordońska 430/404
  85-790 Bydgoszcz
  tel. (52) 340 80 25
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6699
  gospodarstwo ekologiczne, potencjał produkcyjny, intensywność produkcji, konkurencyjność
  Q12 D2, D24, D3, D31, O1
  pl

  Celem artykułu jest ocena efektywności oraz konkurencyjności polskich gospodarstw ekologicznych o różnych kierunkach produkcji. Przedstawiono też ich potencjał produkcyjny, intensywność oraz koszty produkcji. Wykorzystano informacje z gospodarstw prowadzących rachunkowość według polskiego FADN zawarte w publikacjach IERiGŻ-PIB: Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w latach 2013, 2014, 2015. Zastosowano metody opisową z wykorzystaniem zestawień tabelarycznych oraz porównawczą. Badaniami objęto lata 2013-2015. W analizowanym okresie kierunek produkcji wpływał na efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw ekologicznych. Gospodarstwa prowadzące produkcję roślinną charakteryzowały się wyższą produktywnością pracy niż gospodarstwa utrzymujące zwierzęta. Wśród badanych gospodarstw ekologicznych pełną zdolnością konkurencyjną wykazały się jedynie gospodarstwa z uprawami trwałymi, zdolnością do konkurencji – wyspecjalizowane w uprawach polowych, natomiast brakiem zdolności konkurencyjnej – gospodarstwa utrzymujące zwierzęta: krowy mleczne, zwierzęta trawożerne oraz mieszane.

  Bocian Monika, Dariusz Osuch, Adam Smolik. 2017. Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2015 roku (Technical and economic parameters by group of farms participating in the Polish FADN in 2015). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Goraj Lech, Monika Bocian, Dariusz Osuch, Adam Smolik. 2015. Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2013 roku (Technical and economic parameters by group of farms participating in the Polish FADN in 2013). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Goraj Lech, Monika Bocian, Dariusz Osuch, Adam Smolik. 2016. Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2014 roku (Technical and economic parameters by group of farms participating in the Polish FADN in 2014). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Czubak Wawrzyniec, Arkadiusz Sadowski. 2014. Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej gospodarstw rolnych w Polsce (Impact of the EU Funds Supporting Farm Modernisation on the Changes of the Assets in Polish Farms). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (32): 45-57.

  Grzelak Aleksander. 2015. Determinanty zasobowe procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN) (Resource determinants of reproduction processes of assets of farms engaged in agricultural accountancy (FADN). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 69-74.

  Józwiak Wojciech. 2012. Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. Program Wieloletni 2011-2014 53 (Polish agriculture and farms in the first and second decade of the 21st century. Multiannual Program 2011-2014 53). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Kleinhanss Werner. 2015. Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolnych w Niemczech (Competitiveness of the major types of agricultural holdings in Germany). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (342): 25-41, doi: 10.5604/00441600.1146869.

  MRiRW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 2016. Przewodnik po działaniu Rolnictwo Ekologiczne PROW 2014-2020 (Guide to the action Organic Farming Program for Rural Development 2014-2020). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Natchman Grażyna. 2014. Konkurencyjność ekologicznych gospodarstw roślinnych na tle gospodarstw prowadzących produkcję z udziałem zwierząt (Competitiveness of organic crop farms against a background of farms involved in the livestock production). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 131-143.

  Niewęgłowska Grażyna. 2014. Gospodarstwa ekologiczne - szansą czy zagrożeniem dla polskiego rolnictwa? (Organic farms – an opportunity or a threatfor polish agriculture?). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 361: 169-176.

  Nowogródzka Teresa. 2012. Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce (Current status and prospects of organic farming in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 12 (2): 54-65.

  Rozporządzenie RADY (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. (Council Regulation (EC) No. 834/2007 of 28 June 20070). OJ L 189, 20.7.2007.

  Sass Roman. 2017. Konkurencyjność gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim w zależności od kierunku i skali produkcji (Competitiveness of farms in kujawsko-pomorskie voivodeship depending on the direction and scale of production). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2 (351): 32-50, doi 10.5604/00441600.1240388.

  Sobierajewska Jolanta, Wojciech Ziętara. 2017. Konkurencyjność polskich gospodarstw ogrodniczych (Competitiveness of the Polish horticulture farms). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (3): 21-32, doi 10.22630/RNR.2017.104.3.18.

  Ziętara Wojciech. 2014. Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych (Competitiveness of polish farms). Roczniki Naukowe SERiA XVI (1): 257-262.

 23. Piotr Pietrzak 154-159 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr Piotr Pietrzak
  orcid.org/0000-0002-1319-4815
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel. 697 999 095
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6700
  kapitał ludzki, obszary wiejskie, wskaźnik złożony
  C38, O15, O18
  pl

  Celem badań było przedstawienie klasyfikacji obszarów wiejskich w Polsce pod względem poziomu kapitału ludzkiego w 2016 roku. Poziom kapitału ludzkiego określono za pomocą wskaźnika złożonego, do którego konstrukcji wykorzystano sześć wskaźników cząstkowych. W grupie regionów, których obszary wiejskie charakteryzowały się wysokim poziomem kapitału ludzkiego znalazły się województwa: mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie, pomorskie i dolnośląskie. Z kolei najniższym poziomem kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich odznaczały się województwa: lubelskie, lubuskie, podlaskie, opolskie, warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie.

  Becker Gary Stanley. 1964. Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Chicago: University of Chicago Press.

  Domański Stanisław Ryszard. 1993. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy (Human capital and economic growth). Warszawa: PWN.

  GUS. 2017. Obszary wiejskie w Polsce w 2016 r. (Rural areas in Poland in 2016). Warszawa-Olsztyn: Wydawnictwo GUS.

  Kowalewska Magdalena. 2014. Terytorialne zróżnicowanie poziomu kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich (Territorial differentiation of the level of human capital in rural areas). Roczniki Naukowe SERiA XVI (1): 105-110.

  Kowalewski Tadeusz. 2011. Zagadnienie kapitału ludzkiego w kontekście funkcjonowania banku (The problem of the human capital in the context of the functioning of the bank). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 34 (7): 377-382.

  Kunasz Marek. 2004. Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej. [W] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia (The theory of human capital at the background of economic thought. [In] Unification of European economies: Opportunities and threats), ed. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, 433-442. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

  Mincer Jacob. 1958. Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. Journal of Political Economy 4 (66): 281-302, doi: 10.1086/258055.

  Mossakowska Ewa, Aldona Zawojska. 2009. Rozwój gospodarczy a kapitał ludzki na obszarach wiejskich (Economic development and rural human capital). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 79: 5-21.

  Niklewicz-Pijaczyńska Małgorzata, Małgorzata Wachowska. 2012. Wiedza – kapitał ludzki – innowacje (Knowledge – human capital – innovations). Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.

  Pietrzak Michał. 2003. Najlepiej wycenić z kartą (The best to evaluate with card). Personel i Zarządzanie 10 (151): 16-22.

  Pietrzak Piotr, Michał Pietrzak. 2014. Publiczne szkolnictwo wyższe jako kreator kapitału ludzkiego i wiedzy na rzecz rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich po akcesji Polski do UE. [W] Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej (Public higher education as a creator of human capital and knowledge for agriculture, food economy and rural areas after the Polish accession to the EU. [In] Agriculture, food economy, rural areas – 10 years in EU), ed. Nina Drejerska, 81-96. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Przygodzki Zbigniew. 2009. Znaczenie kapitału ludzkiego w budowaniu innowacyjności regionów. [W] Budowanie zdolności innowacyjnych regionów (The role of human capital in building the innovative regions. [In] Building regional innovative capacities), ed. Aleksandra Nowakowska, 61-82. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  Romer Paul Michael. 1986. Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy 5 (94): 1002-1037, doi: 10.1086/261420.

  Say Jean-Baptiste. 1960. Traktat o ekonomii politycznej (A Treatise on political economy). Warszawa: PWN.

  Schultz Theodore William. 1961. Investment in human capital. The American Economic Review 1 (51): 1-17.

  Walsh John Richard. 1935. Capital concept applied to man. The Quarterly Journal of Economics 2 (49): 255-285, doi: 10.2307/1884067.

  Wronowska Gabriela. 2005. Koncepcja kapitału ludzkiego – ujęcie historyczne. [W] Teoretyczne aspekty gospodarowania (The concept of human capital – a historical approach. [In] Theoretical aspects of management), ed. Danuta Kopycińska, 121-123. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Zajączkowska-Jakimek Sylwia. 2006. Wiedza techniczna i kapitał ludzki w teorii wzrostu gospodarczego (Know-how and human capital in the theory of economic growth), Gospodarka Narodowa 11-12: 47-69.

  https://bdl.stat.gov.pl/BDL, access: 11.07.2018.

 24. Stanisław Pilżys 160-166 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  mgr Stanisław Pilżys
  orcid 0000-0002-2282-4049
  Uniwersytet w Białymstoku
  Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
  ul. Kalvariju 135, LT-08221 Wilno
  tel. 0037 052 766 739
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6701
  energia odnawialna, obszary wiejskie
  Q16, Q18, Q42
  pl

  Celem pracy jest zbadanie potencjału obszarów wiejskich na Litwie dla rozwoju energetyki odnawialnej. Materiałem badawczym i źródłem informacji były dokumenty: Program Rozwoju Litewskiej Wsi 2014-2020 Ministerstwa Rolnictwa Republiki Litewskiej oraz Narodowa Strategia Niezależności Energetycznej z 2018 roku Ministerstwa Energetyki RL, a także dane statystyczne Departamentu Statystyki RL oraz raporty instytucji związanych z energetyką odnawialną. Badania obejmują lata 2007-2018 z perspektywą do 2050 roku. Analiza materiałów wykazała, że udział OZE w energetyce Litwy będzie się nieprzerwanie zwiększał, głównie ze względu na wybraną przez państwo politykę dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska. Obszary wiejskie mają szanse wykorzystać daną koniunkturę w celu poprawy swojej sytuacji ekonomicznej poprzez wdrożenie innowacji, obniżenie kosztów produkcji rolnej, zmniejszenie bezrobocia na lokalnym rynku pracy oraz ogólnie poszerzenie i dywersyfikację aktywności ekonomicznej. Z analizy wynika, że największy udział w OZE będzie miała energetyka wiatrowa oraz słoneczna, a znaczenie produkcji biomasy zmniejszy się.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Directive No. 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of April 23, 2009, on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives No. 2001/77/EC and No. 2003/30/EC), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=PL, access: 30.06.2018.

  Gradziuk Piotr, Barbara Gradziuk. 2017. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej – wyzwania i szanse dla obszarów wiejskich (European Union climate and energy policy – challenges and chances for the development of rural areas). Roczniki Naukowe SERiA XIX (4): 79-85.

  Gradziuk Piotr, Błażej Jendrzejewski. 2017. Wyzwania dla sektora biopaliw w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej (The challenges for the biofuels sector in the context of the EU climate and energy policy). Roczniki Naukowe SERiA XIX (2): 58-65.

  Gradziuk Piotr. 2017a. Energetyka słoneczna w Unii Europejskiej – stan i tendencje rozwojowe (Solar energy in the UE –state of the art and development trends). Roczniki Naukowe SERiA XIX (1): 52-59.

  Gradziuk Piotr. 2017b. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych a zatrudnienie (The use of energy from renewable sources and employment). Roczniki Naukowe SERiA XIX (6): 92-98.

  KE (Komisja Europejska). 2017. Informacijos apie 2014-2020 m. Lietuvos kaimo pletros programą suvestine (Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme for Lithuania), https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/lt/factsheet_lt.pdf, access: 26.09.2018.

  Litewski Departament Statystyki (Lithuanian Statistics Department), https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?theme=all#/, access: 30.07.2018

  Marčiukaitis Mantas, Eugenija Farida Dzenajavičiene, Vaclovas Kveselis, Juozas Savickas, Eugenijus Perednis, Aurimas Lisauskas, Antanas Markevičius, Kazys Marcinauskas, Giedrius Gecevičius, Regina Erlickyte-Marčiukaitiene. 2016. Atsinaujinančiu energijos ištekliu naudojimo Lietuvoje patirtis, reikšme ir siekiai (Experience, value and aspirations of renewable energy resources in Lithuania). Energetika 62 (4): 247-267.

  MERL (Ministerstwo Energetyki Republiki Litewskiej). 2014. Nacionaline atsinaujinančiu energijos ištekliu pletros programa iki 2020 m. Strateginio pasekmiu aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas (National Program for the Development of Renewable Energy Sources by 2020 Document for determining the scope of strategic environmental impact assessment). Wilno: Ministerstwo Energetyki Republiki Litewskiej, https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/SPAV%20APIMTIS%20po%20pastabu(5).pdf, access: 30.06.2018.

  MERL (Ministerstwo Energetyki Republiki Litewskiej). 2017. Energetika konkurencingai Lietuvai (Energy for competitive Lithuania). Wilno: Ministerstwo Energetyki Republiki Litewskiej, https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Nacionaline%20energetines%20nepriklausomybes%20strategija.pdf, access: 30.06.2018.

  MERL (Ministerstwo Energetyki Republiki Litewskiej). 2018. Statistika (Statistics) Wilno: Ministerstwo Energetyki Republiki Litewskiej, http://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/atsinaujinantys-energijos-istekliai/statistika, access: 30.07.2018.

  MRRL (Ministerstwo Rolnictwa Republiki Litewskiej). 2018. Lietuvos kaimo pletros 2014-2020 metu programa (Lithuanian Rural Development Program 2014-2020). Wilno: Ministerstwo Energetyki Republiki Litewskiej, https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/programa-2, access: 30.07.2018.

  MŚ (Ministerstwo Środowiska). 2017. Apie "Natura 2000" (About "Natura 2000"), http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/74, access: 26.09.2018.

  PKRL (Państwowa Kontrola Republiki Litewskiej). 2010. Valstybinio audito ataskaita atsinaujinančiu energijos ištekliu potencialo naudojimas Lietuvoje (Public audit report use of renewable energy resources in Lithuania). Wilno: Państwowa Kontrola Republiki Litewskiej, https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=2021, access: 30.06.2018.

  PCIRBW (The National Center for Information on Agriculture and Rural Business). 2018. Lietuvos Žemes Ukis Faktai ir Skaičiai Pusmetinis Statistinis Leidinys (Lithuanian Agriculture Facts & Figures Semiannual Statistical Report) 1 (21), http://www.vic.lt/leidiniai/lietuvos-zemes-ukis-faktai-ir-skaiciai-2007-m/, access: 26.09.2018.

  SRL (Sejm Republiki Litewskiej). 2018. Nacionaline energetines nepriklausomybes strategija 2018 (National Energy Independence Strategy 2018). Wilno: Sejm Republiki Litewskiej, http://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Nacionaline_energetines_nepriklausomybes_strategija_2018.pdf, access: 18.07.2018.

  Tavoriene Vida. 2010. Dideli užmojai remti žaliąją energiją baigesi teismuose (The great ambition to support green energy has ended in the courts). Valstiečiu Laikraštis, https://www.delfi.lt/verslas/energetika/zalioji-energetika-isuko-teismu-karusele.d?id=42167579, access: 30.06.2018.

  Tavoriene Vida. 2013. Ukininkas: žalioji energetika tapo keiksmažodžiu (Farmer: Green energy has become curse). Valstiečiu Laikraštis, https://www.delfi.lt/verslas/kaimas/ukininkas-zalioji-energetika-tapo-keiksmazodziu.d?id=60971689, access: 30.06.2018.

 25. Walenty Poczta, Joanna Średzińska, Paula Mikołajczyk 167-172 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  prof. dr hab. Walenty Poczta
  orcid.org/0000-0002-7592-7412
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr Joanna Średzińska
  orcid.org/0000-0002-1189-8456
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  mgr Paula Mikołajczyk
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Wydział Ekonomiczno-Społeczny
  Katedra Ekonomii i Polityki
  Gospodarczej w Agrobiznesie
  ul. Wojska Polskiego 28
  60-637 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6703
  sytuacja finansowa, gospodarstwa ogrodnicze, FADN, TOPSIS
  O52, Q14
  pl

  Celem artykułu jest ocena sytuacji finansowej gospodarstw ogrodniczych w krajach UE. Oceny tej sytuacji dokonano metodą taksonomiczną TOPSIS. Jako cechy proste wykorzystano wybrane wskaźniki finansowe. Badania przeprowadzono na podstawie danych FADN za lata 2013-2015. Wyniki analiz potwierdziły występowanie zróżnicowania sytuacji finansowej gospodarstw ogrodniczych w krajach UE. Zastosowanie metody TOPSIS pozwoliło podzielić gospodarstwa w przekroju krajów na grupy o podobnej sytuacji finansowej i dokonać ich charakterystyki w zakresie badanych wskaźników.

  FADN. 2018. FADN Public Database, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm, access: 03.08.2018.

  Figura Michał. 2012. Sytuacja ekonomiczno-finansowa towarowych gospodarstw ogrodniczych w Polsce na tle gospodarstw ogółem w 2010 roku (Economic and financial situation of horticultural farms in Poland compared with all farms). Roczniki Naukowe SERiA XIV (1): 140-145.

  Marcysiak Adam, Agata Marcysiak. 2009. Zakres zróżnicowania wyników produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw o różnym typie produkcji (Differentiation of output and economic results of farms conducting different types of production). Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 96 (3): 202-208.

  Ryś-Jurek Roma, Olga Stefko. 2012. Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ogrodniczych według ich wielkości ekonomicznej w Polsce i w UE-27 w 2009 roku na podstawie danych FADN (Production, economic and financial results of horticultural farms according to their economic size in Poland and in EU-27 in 2009 on the basis of FADN data). Wieś i Rolnictwo 3 (156): 113-129.

  Sobierajewska Jolanta. 2012. Efektywność funkcjonowania polskich gospodarstw ogrodniczych (The efficiency of Poland’s horticultural farms). Roczniki Naukowe SERiA XIV (1): 455-459.

  Średzińska Joanna, Walenty Poczta. 2012. Zróżnicowanie sytuacji finansowej gosodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej (Diversification of agricultural farms’ financial situation in the European Union countries from Central and Eastern Europe). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Vrolijk Hans C.J., C.J.A.M. de Bont, Hennie B. van der Veen, J.H. Wisman, Krijn J. Poppe. 2009. Volatility of farm incomes, prices and yields in the European Union. The Hague: LEI Wageningen UR.

  Wysocki Feliks, Jarosław Lira. 2007. Statystyka opisowa (Descriptive statistics). Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego.

  Wysocki Feliks. 2010. Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich (Taxonomic methods in the identification of economic types of agriculture and rural areas). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Ziętara Wojciech, Jolanta Sobierajewska. 2012. Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej (Horticultural holdings in Poland and in selected European Union countries). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

 26. Piotr Pomichowski, Maria Parlińska 173-178 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW,
  orcid.org/0000-0003-3323-7779
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  mgr Piotr Pomichowski
  orcid.org/0000-0001-6466-332X
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6704
  model grawitacyjny, bariery pozataryfowe, handel międzynarodowy
  F10, F15, F17, F41
  pl

  Celem pracy jest próba oceny, czy istnieją bariery pozataryfowe (NTBs) w handlu Polski z krajami sąsiadującymi oraz gdzie ich nasilenie jest największe. W tym celu zastosowano model grawitacyjny handlu międzynarodowego, w którym oszacowano parametry wybranych zmiennych w 5 sektorach rolno-spożywczych: surowce rolne, produkty mleczne, żywność, owoce i warzywa oraz produkty pochodzenia mięsnego. Oszacowanie NTBs było najmniej nasilone we wszystkich wymienionych sektorach w eksporcie Polski do Słowacji. Największe ograniczenia, z wyjątkiem sektora mlecznego, wystąpiły w handlu Polski z Ukrainą. Największe bariery pozataryfowe w handlu Polski z sąsiadami stwierdzono w sektorze surowców rolnych, a najmniejsze produktów mięsnych. Ponadto model potwierdził prawdziwość hipotezy Lindera.

  Anderson James E., Eric van Wincoop. 2003. Gravity with gravitas: A solution to the border puzzle. American Economic Review 93: 170-192.

  Baier Scott L., Jeffrey H. Bergstrand. 2005. Do free trade agreements actually increase members’ international trade? Working Paper Federal Reserve Bank of Atlanta, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=670982.

  Bergeijk van Peter A.G., Steven Brakman. 2010. The Gravity Model in international trade: advances and applications. Cambridge: University Press.

  Fontagne Lionel, Thierry Mayer, Soledad Zignago. 2005. Trade In Triad: how easy is the access to large markets? Canadian Journal of Economics 38 (4) : 1401-1430.

  GTAP. 2015. Global Trade Analysis Project. Purdue: Uniwersytet w Purdue, Departament Ekonomii Rolnictwa.

  Kamin Katrin. 2015. The impact of conflicts on trade – evidence from panel data. [In] Grenoble: 19th International Conference on Economics and Security, June 2015, Grenoble, https://www.defense-realms.com/wp-content/uploads/2015/07/kamin_the_impact_conflict_trade_ices_2015_grenoble2.pdf.

  Kuiper Marijke, Frank van Tongeren. 2006. Using gravity to move Armington: An empirical approach to the small initial trade share problem in general equilibrium models. West Lafayette, Indiana: Purdue University, https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/2633.pdf

  Linder Staffan. 1961. An essay on trade and transformation. Stockholm: Almqvist, Viksell, New York, J. Wiley.

  Rose Andrew K. 2000. One money, one market: estimating the effect of common currencies on trade. Economic Policy 15 (30): 8-45.

  Sanjuán Ana I., George Philippidis, Helena Resano. 2013. Gravity estimation of nontariff measures (NTMs) on EU-USA agri-food trade: Implications for further analysis

  Tinbergen Jan. 1962. Shaping the world economy’ suggestions for an international economic policy. New York: The Twentieth Century Fund.

 27. Monika Roman, Michał Pracz 179-183 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr inż. Monika Roman
  orcid.org/0000-0003-1799-0445
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 166, 02-972 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6705
  logistyka, zaopatrzenie, browar, piwo
  Q10, Q13, L13
  pl

  Celem artykułu było określenie funkcjonowania logistycznych procesów zaopatrzenia w browarze. Wykorzystano metodę studiów literaturowych, metodę obserwacji uczestniczącej oraz studium przypadku. Dane pierwotne zebrano podczas wywiadów przeprowadzonych z pracownikami jednego z browarów należących do międzynarodowego koncernu. Na podstawie przeprowadzonych badań zidentyfikowano najważniejsze surowce i materiały niezbędne do procesu produkcji i dystrybucji piwa. Należą do nich: woda, słód, chmiel, drożdże oraz opakowania. Przedstawiono organizację zaopatrzenia browaru w te produkty.

  Beer statistics 2017 edition. 2017. Belgium: The Brewers of Europe.

  Bendkowski Józef, Grażyna Radziejowska. 2011. Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie (Supply logistics in the enterprise). Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

  Bernatek Andrzej, Dariusz Dobkowski, Piotr Kuskowski, Adrianna Modzelewska, Zbigniew Sobecki, Tomasz Wiśniewski, Mikołaj Zdyb. 2014. Rynek napojów alkoholowych w Polsce (The alcoholic beverages market in Poland). Warszawa: KPMG.

  Groń Kacper, Karolina Papińska. 2017. Piwne podsumowanie 2017 (Beer summary 2017). Piwna Zwrotnica, http://www.zwrotnica.com.pl/2017/12/piwne-podsumowanie-2017.html, access: 18.07.2018.

  Kopyra Tomasz. 2016. Piwo. Wszystko co musisz wiedzieć żeby nie wyjść na głupka (Beer. Everything you need to know not to go out on a fool). Kraków: Wydawnictwo Znak Literanova.

  Pazera Tadeusz, Tadeusz Rzemieniuk. 1998. Przemysł fermentacyjny. Browarnictwo (Fermentation industry. Brewing). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

  Pisz Iwona, Tadeusz Sęk, Władysław Zielecki. 2013. Logistyka w przedsiębiorstwie (Logistics in the enterprise). Warszawa: PWE.

  PKO BP. 2017. Rynek piwa. Monitoring branżowy. Analizy sektorowe (Beer market. Industry monitoring. Sectoral analyzes). Warszawa: Departament Analiz Ekonomicznych PKO BP, http://www.pkobp.pl/media_files/70fbf70e-4722-4f51-bbe8-a35ebe764360.pdf, access: 22.07.2018.

  PMP (Piwna Mapa Polski). 2018. https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1H53727tGMjmaVg_8KJO9Mm63JJ8&hl=en_US&ll=52.12731906848597%2C21.276497392968736&z=9, access: 20.07.2018.

  Szajner Piotr (ed.). 2013-2017. Rynek wyrobów alkoholowych (The alcoholic products market). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Wojciechowski Tadeusz. 1999. Zarządzanie sprzedażą i zakupem materiałów (Sales management and purchase of materials). Warszawa: PWE.

 28. Krzysztof Rutkiewicz, Tomasz Berbeka 184-192 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr inż. Krzysztof Rutkiewicz
  orcid.org/0000-0001-7675-4704
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
  tel. (71) 320 17 81
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr inż. Tomasz Berbeka
  orcid.org/0000-0001-5148-8235
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  Pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
  tel. (71) 320 17 76
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6707
  analiza strategiczna, branża piekarniczo-cukiernicza, zarządzanie małym przedsiębiorstwem
  D22, L10, L21, L22, L25, L26
  pl

  Celem badań była kompleksowa ocena procesu kształtowania strategii małego przedsiębiorstwa (zakładu cukierniczego), prowadzącego działalność na lokalnym rynku. Weryfikowaną hipotezą jest przypuszczenie, że strategia funkcjonowania małej firmy nie zawsze jest sformalizowana, ponieważ plany strategiczne mogą się znajdować jedynie „w głowie właściciela”. Badania mają charakter teoretyczno-empiryczny, obejmują krytyczną analizę danych. Zastosowano metodę obserwacji, pogłębiony wywiad indywidualny i badania ankietowe. Przeprowadzono analizę SWOT oraz kluczowych czynników sukcesu (KCS) badanej firmy i jej konkurentów. Współczesne realia rynkowe determinują konieczność elastyczności organizacji w zakresie osiągania celów w ramach strategii twórczych i innowacyjnych. Badana firma znajduje się w stabilnej fazie dojrzałości, wykorzystując strategię utrzymania silnej pozycji na lokalnym rynku wyrobów cukierniczych. Zachowawcza strategia oparta wyłącznie na zwiększaniu asortymentu, a nie na innowacjach, może stanowić barierę rozwoju przedsiębiorstwa. Firma, wykorzystując 30-letnie doświadczenie, wypracowała własny system wartości („DNA organizacji”) w postaci zasad, norm i poglądów na kwestie biznesowe, które instynktownie wdrażane są do prowadzonej działalności.

  Czapla Tomasz. 2008. Metody analizy wnętrza organizacji. [W] Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych (Methods of analysis of the organization’s interior. [In] Organization and management methods. Shaping organizational relations), ed. Wanda Błaszczyk, 24-25. Warszawa: PWN.

  Czarniawska Barbara. 2002. Interviews and organizational narratives. [W] Handbook of interview research: Context and method (Wywiady i narracje organizacyjne. [In] Podręcznik badań w zakresie rozmów kwalifikacyjnych), ed. Jaber Gubrium, James Holstein, 733-749. Thousand Oaks: Sage Publications.

  Dyduch Wojciech. 2014. Twórcza strategia jako podstawa dla pobudzania innowacyjności i przedsiębiorczości (A creative strategy as the basis for stimulating innovation and entrepreneurship). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 366: 108-114, doi: 10.15611/pn.2014.366.10.

  Firlej Krzysztof. 2013. Charakterystyka przemysłu spożywczego w Polsce oraz metodologia badań. [W] Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce (Characteristics of the food industry in Poland and research methodology. [In] Strategic analysis of selected sectors of the agri-food industry in Poland), ed. Krzysztof Firlej, 5-25. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena. 2013. Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej. [W] Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce (The use of key success factors in strategic analysis on the example of the baking and confectionery industry. [In] Strategic analysis of selected sectors of the agri-food industry in Poland), ed. Krzysztof Firlej, 26-43. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  GUS. 2017. Sytuacja społeczno-ekonomiczna polskich gospodarstw domowych w latach 2000-2015. Zróżnicowanie miasto-wieś (The socio-economic situation of Polish households in the years 2000-2015. Differentiation between city and village). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  Janasz Krzysztof, Joanna Wiśniewska. 2014. Strategie innowacyjne organizacji (Organizational innovation strategies). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 366: 184-187, doi: 10.15611/pn.2014.366.17.

  Johannsen Hano, Terry Page. 1990. International dictionary of management (Międzynarodowy słownik zarządzania). London: Kogan Page Ltd.

  Kaleta Andrzej. 2008. Procedura współczesnego zarządzania strategicznego – ku elastyczności. [W] Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy (The procedure of modern strategic management. [In] Strategic management. Basic problems), ed. Rafał Krupski, 119-120. Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.

  Kostera Monika. 2003. Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych (Anthropology of the organization. Methodology of field research). Warszawa: PWN.

  Krupski Rafał, Wojciech Cieśliński. 2003. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody (Strategic management. Concepts – methods). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

  PAIiH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu). Sektor spożywczy (The food sector). Polska Agencja Inwestycji i Handlu (Polish Investment and Trade Agency – food sector), https://www.paih.gov.pl/sektory/spozywczy#, access: 15.04.2018.

  Pierścionek Zdzisław. 2011. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie (Strategic management in the enterprise). Warszawa: PWN.

  Samul Joanna, Wiesław Matwiejczuk. 2011. Przewaga konkurencyjna w małych przedsiębiorstwach budowlanych (Competitive advantage in small construction companies). Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 1 (732): 47-54.

  Sosnowska Krystyna. 1987. Opracowania dokumentacyjne (Documentation studies). Warszawa: CINTE.

  Woźniak Michał. 1997. Statystyka ogólna (General statistics). Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.

 29. Aleksandra Siudek, Anna M. Klepacka 193-199 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  Aleksandra Siudek MSc
  orcid.org/ 0000-0003-3903-1990
  Warsaw University of Life Sciences – SGGW
  Faculty of Economic Sciences
  Nowoursynowska 166 St., 02-787 Warsaw
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Anna M. Klepacka PhD
  orcid.org/0000-0002-2828-5429
  Warsaw University of Life Sciences – SGGW
  Faculty of Production Engineering
  Department of Organization and Production Engineering
  Nowoursynowska 166 St., 02-787 Warsaw
  phone (22) 59 345 71
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6708
  OZE, mikroinstalacje, redukcja emisji CO2, prosument
  O13, O18, Q42, Q54, R11
  en

  Podjęto próbę oszacowania potencjału redukcji emisji dwutlenku węgla przy zastosowaniu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w budownictwie jednorodzinnym. Na podstawie zapotrzebowania energetycznego budynku jednorodzinnego o określonej średniej powierzchni oraz danych statystycznych obejmujących średnią liczbę budynków jednorodzinnych budowanych rocznie w Polsce obliczono prognozowaną krajową roczną redukcję emisji dwutlenku węgla, wynikającą z wdrażania mikroinstalacji w budownictwie jednorodzinnym. Wyniki badań wskazały na roczną redukcję emisji dwutlenku węgla wynikającą z zastosowania wybranych mikroinstalacji OZE wyłącznie w sektorze budownictwa jednorodzinnego na poziomie 230 tys. t/rok.

  Cieślik Sławomir. 2015. Mikroinstalacje prosumenckie w Polsce – korzyści i zagrożenia (Potential prosumer installations in Poland – benefits and threats). Zeszyty Naukowe Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 45: 29-34.

  CIRE. 2018. Wzrost na rynku pomp ciepła w Polsce (Growth on the heat pump market in Poland), https://leonardo-energy.pl/port-pc-w-2017-roku-wzrost-na-rynku-pomp-ciepla-w-polsce, access: 12.09.2018.

  Derski Bartłomiej. 2017. Polska na 21 miejscu w Unii pod względem rozwoju OZE (Poland at the 21st place in the Union in terms of the development of OZE), https://wysokienapiecie.pl/2152-udziale-oze-w-polsce-ue-2016/, access: 01.10.2018.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Directive of the European Parliament and of the Council 2010/31/EU of 19 May 2010 on the energy performance of buildings). OJ EU L 153/13.

  Eurostat. 2018. Dane statystyczne dotyczące energii ze źródeł odnawialnych (Statistics data on renewable energy sources), https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/pl/, access: 01.10.2018.

  Gawlik Lidia, Eugeniusz Mokrzycki. 2017. Paliwa kopalne w krajowej energetyce – problemy i wyzwania (Fossil fuels in domestic energy – problems and challenges). Polityka Energetyczna 20 (4): 6-26.

  Gotowska Małgorzata, Anna Jakubczyk. 2014. Ocena porównawcza odnawialnych źródeł energii w Polsce i pozostałych krajach UE (Comparative assesement of renewable energy sources in Poland and other European countries). Roczniki Naukowe SERiA XIII (1): 126-130.

  Graczyk Andrzej, Izabela Wielewska, Małgorzata Piaskowska-Silarska. 2017. Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Problemy bezpieczeństwa energetycznego i lokalnego wykorzystania zasobów (Development of renewable energy sources in Poland. Problems of energy security and local use of resources). Warszawa: Texter.

  Grzegorczyk Lidia. 2014. Mikroinstalacje-regulacje i uwarunkowania w perspektywie krajowej energetyki prosumenckiej (Microinstallations – regulations and conditions in the perspective of national prosumer energy). Polityka Energetyczna 17 (3): 207-216.

  GUS (CSO). 2013. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011. Zamieszkane budynki (National census of population and flats 2011. Populated buildings). Warszawa: GUS.

  GUS (CSO). 2014, 2015, 2016. Pozwolenia wydane na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym/budynki jednorodzinne (Permits issued for construction and applications with a construction project/single-family buildings). Warszawa: GUS.

  GUS (CSO). 2017. Budownictwo – wyniki działalności w 2016 roku (Construction – activity results in 2016). Warszawa: GUS.

  IEA. 2015. Global energy related emission of carbon dioxide stalled in 2014. World Energy Outlook Special Report.France.

  Kacejko Piotr, Paweł Pijarski, Karolina Gałązka. 2014. Prosument – przyjaciel, wróg czy tylko hobbysta? (Prosumer – friend, enemy or just a hobbyist?). Rynek Energii 5 (114): 83-89.

  Klepacka Anna Maria. 2018. Różnice w koncentracji instalacji w energię słoneczną z użyciem paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w gminach województwa lubelskiego i mazowieckiego (Differences in the concentration of solar energy investments using photovoltaic panels and solar collectors in Lubelskie and Mazowieckie Voivodships’ municipalities). Roczniki Naukowe SERiA XX (1): 73-80.

  Pach-Gurgul Agnieszka. 2014. Energetyka odnawialna Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego (Renewable Energy in the European Union in the context of economic crisis). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 27: 131-145.

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Regulation of the Minister od Infrastructure and Development of 27 february 2015 on the methodology for determining the energy performance of a building and Energy performance certificates). JL 2015, item 376.

  Sarniak Mariusz. 2008. Podstawy fotowoltaiki (Basics of photovoltaics). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

  SBF Polska PV. 2017. Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce (The numer of photovoltaics microinstalations in Poland) thehttp://polskapv.pl/rynek-mikroinstalacji-fotowoltaicznych-w-polsce-w-2017-r-wzrosl-o-81-mwp/, access: 19.08.2018.

  Starościk Janusz. 2015. Rynek kolektorów słonecznych w Polsce (Solar collectors market in Poland), http://www.komfort-international.com/rynek-kolektorów-słonecznych-w-Polsce/, access: 14.08.2018.

  URE (Urząd Energetyki Odnawialnej). 2017. Moc zainstalowana (PV) – stan na 31.12.2017 (Installed power (PV) – condition as of 31.12.2017), https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html.

  Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z póz. zmianami (Act on renewable energy sources of 20 February 2015, as amended). JL 2015, item 478.

  Wiśniewski Grzegorz, Anna Oniszk-Popławska. 2015. Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030 (National Development Plan for Microinstallations of Renewable Energy Sources until 2030). Warszawa: Instytut Energii Odnawialnej (IEO).

  Żabińska Iwona. 2017. Rozwój energetyki prosumenckiej opartej o OZE w Polsce (The development of prosumer energy based on RES in Poland). Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 6 (1): 83-95.

 30. Paulina Stolarczyk 200-205 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  mgr Paulina Stolarczyk
  orci.org/0000-0001-8094-1174
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6709
  kapitał ludzki, obszary wiejskie, wykształcenie, wskaźnik skolaryzacji
  E22, J22, O15, I21
  pl

  Celem badań było przedstawienie kapitału ludzkiego jako ważnego czynnika wspierającego rozwój obszarów wiejskich. Wykorzystano dane wtórne pochodzące z GUS. Przeanalizowano wskaźnik skolaryzacji, za pomocą którego zaobserwowano różnice między województwami w uczęszczaniu dzieci do szkoły podstawowej oraz w perspektywie czasowej zmniejszenie wartości tego wskaźnika. Zwrócono uwagę na demografię oraz wykształcenie jako determinanty wpływające na rozwój obszarów wiejskich. Edukacja, wykształcenie i umiejętności stanowią o jakości kapitału ludzkiego. Im wyższy poziom wykształcenia, tym lepsza jakość kapitału. Zauważono wzrostową tendencję udziału osób z wykształceniem wyższym i spadek odsetka ludności z wykształceniem najniższym. W badanym okresie (2007-2016) liczba ludności w wieku od 3 do 18 lat zmniejszyła się, powodując tym samym spadek wskaźnika skolaryzacji dla szkół podstawowych.

  Becker Gary Stanley. 1975. Human capital. New York: National Bureau of Economic Research NBER

  Bogdański Marcin, Jacek Michalak, Paweł Merto. 2015. Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik rozwoju warmińsko-mazurskiego. [W] Efekty inwestowania w kształcenie kadry menadżerskiej dla potrzeb regionalnego rynku pracy. Studium przypadku na przykładzie WNE UWM, ed. Paweł Merło, Jacek Michalak, 9-17. Olsztyn: WNE UWM w Olsztynie.

  Cichy Krzysztof 2008. Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego (Human capital and technical development as the determinants of economic growth). Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.

  Domański Stanisław Ryszard. 1993. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy (Human capital and economic growth). Warszawa: PWN .

  Dudek Michał 2013. Określenie roli kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich (Determining the role of human capital in rural development). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  GUS. 2017a. Aktywność ekonomiczna ludności. (Economic activity of the population). Warszawa: GUS.

  GUS. 2017b. Kapitał ludzki w Polsce w Latach 2012-2016 (human capital in Poland in the years 2012-2016). Warszawa: GUS.

  Kamińska Wioletta. 2012. Kapitał ludzki jako czynnik stymulujący rozwój gospodarczy obszarów wiejskich? Przykład województwa świętokrzyskiego (Is human capital a factor stimulating rural economic development? The case of the świętokrzyskie voivodeship). Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 11 (3): 109-125.

  Klonowska-Matynia Maria. 2014. Zasoby kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce (Resources of human capital on rural areas in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 142-146.

  Klonowska-Matynia Maria. 2017. Czynniki edukacyjne a przestrzenne rozmieszczenie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce (Educational factors and spatial distribution of human capital in rural areas in Poland). Folia Oeconomica Acta Universitas Lodzensis 1 (327): 107-127, doi:10.18778/0208-6018.327.07.

  Kunasz Marek. 2004. Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej. [W] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia (Theory of human capital against the background of economic thought. [In] Unification of European economies: opportunities and threats). ed. Arkadiusz. Manikowski, Arkadiusz Psyk, 433-442. Warszawa, Uniwersytet Warszawski

  Rutkowska Anna. 2013. Istota kapitału ludzkiego i wybrane metody jego pomiaru (Essence of human capital and its methods of measurement). Zarządzanie i Finanse 10 (1): 339-348.

  US Lublin (Urząd Statystyczny w Lublinie). 2012. Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym 2011/12. Lublin: Urząd Statystyczny.

  Wronowska Gabriela. 2012. Kapitał ludzki. Ujęcie teoretyczne (Human capital. Theoretical approach). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 31. Alina Syp, Adam Kagan, Dariusz Osuch 206-211 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr hab. Alina Syp, prof. nadzw.
  orcid.org/0000-0002-0190-9350
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  tel. (81) 81 478 67 62
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  mgr. Adam Kagan
  orcid.org/0000-0001-9385-3720
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr Dariusz Osuch
  orcid.org/0000-0002-4696-8602
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Rachunkowości Rolnej
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6710
  DEA model, efektywność techniczna, FADN data, gospodarstwa polowe i trzodowe
  D24, Q12, P51
  pl

  Celem badań było przedstawienie zmian w efektywności gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych i produkcji trzody chlewnej w województwie lubelskim. Wykorzystano dane empiryczne z dużych gospodarstw polowych i trzodowych zbierane dla systemu Polskiego FADN w latach 2014-2016. Poziom efektywności określono z wykorzystaniem modeli Data Envelopment Analysis (DEA) ukierunkowanych na nakłady. W badanych latach w gospodarstwach polowych wskaźniki efektywności technicznej i efektywności skali pozostały na tym samym poziomie, a efektywności technicznej czystej nieznacznie wzrosły. W gospodarstwach trzodowych wszystkie składniki efektywności uległy pogorszeniu. Porównując średnie efektywności gospodarstw ze względu na specjalizację produkcji, stwierdzono, że gospodarstwa polowe były bardziej efektywne niż trzodowe.

  Bieńkowski Jerzy F., Janusz Jankowiak, Małgorzata Holka, Radosław Dąbrowicz. 2016. Środowiskowa ocena rozwoju rolnictwa w Polsce w ujęciu regionalnym (Environmental appraisal fo agriculture development in Poland from a regional perspective). Roczniki Naukowe SERiA XVI (1): 14-19.

  Charnes Abraham, William Wager Cooper, E. Rhodes. 1978. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research 2: 429-444.

  Coelli Timothy J., D.S. Prasada Rao, Christopher J. O’Donnell, George E. Battese. 2005. An Introduction to efficiency and productivity analysis. New York: Springer.

  Kagan Adam (ed.). 2014. Techniczna i środowiskowa efektywność wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w Polsce (Technical and environmental efficiency of large-scale agricultural enterprises in Poland). Warszawa: IERiGŻ-PIB

  Kulawik Jacek (ed.). 2014. Dopłaty bezpośednie i dotacje budżetowe a finance oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (Direct payments and budget subsidies versus finances and functioning of farms and agricultural enterprises). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Kusz Dariusz, Marek Sobolewski. 2016. Zmiany efektywności gospodarstw rolniczych korzystających z pomocy publicznej w działalności inwestycyjnej (Changes of efficiency of farms benefiting from public funds in investment activity). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 209-216.

  Lampe Hannes W., Dennis Hilgers. 2015. Trajectories of efficiency measurement: A bibliometric analysis of DEA and SFA. European Journal of Operational Research 240: 1-21. 444. doi:/10.1016/j.ejor.2014.04.041.

  Latruffe Laure, Kelvin Balcombe, Sophia Davidova, Katarzyna Zawalińska. 2005. Technical and scale efficiency of crop and livestock farms in Poland: does specialization matter? Agricultural Economics 32: 281-296.

  Parlińska Maria, Agnieszka Bezet. 2008. Efficiency of the Polish wholesale markets – validation based on the Data Envelopment Analysis. Roczniki Naukowe SERiA X (5): 122-124.

  Rusielik Robert. 2010. Wykorzystanie parametrycznej i nieparametrycznej metody analizy granicznej do pomiaru efektywności technicznej rolnictwa – analiza porównawcza (Parametric and nonparametric methods of frontier analysis used for measuring the technical efficiency of agriculture – a comparative study). Roczniki Naukowe SERiA XII (1): 174-179.

  Sueyoshi Toshiyuki, Yan Yuana, Mika Goto. 2017. A literature study of DEA applied to energy and environment. Energy Economics 62: 104-124. doi:/10.1016/j.eneco.2016.11.006

  Syp Alina. 2017. Ocena efektywności ekonomicznej I środowiskowej uprawy pszenicy ozimej (Assessment of economic and environmental efficiency of winter wheat cultivation). Roczniki Naukowe SERiA XVII (4): 314-318.

  Syp Alina, Dariusz Osuch. 2018. Efficiency and productivity of field crop farms in Lublin province in 2014-2016. Economic Science for Rural Development 4: 269-276, doi 10.22616/ESRD.2018.139.

  Szymańska Elżbieta. 2018. Scale efficiency of farms with different systems of rearing pigs. Economic Science for Rural Development 4: 277-285, doi: 10.22616/ESRD.2018.139.

  Ziółkowska Justyna. 2009. Efektywność techniczna i efektywność skali gospodarstw wielkotowarowych w latach 2005-2007 – pomiar metodą nieparametryczną (Technical efficiency and scale efficiency of l large-scale agricultural enterprises in Poland in the years of 2005-2007 – nonparametric measurement method. Wieś i Rolnictwo 4 (145): 226-245.

 32. Wacław Szymanowski, Gabriela Brudniak 212-217 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  Prof. dr hab. Wacław Szymanowski
  orcid.org/0000-0002-8093-4457
  University of Warmia & Mazury in Olsztyn, Poland
  Faculty of Economic Sciences
  Department of Quantitative Methods
  Przy Bażantarni Str. 11/30, 02-793 Warsaw
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Gabriela Brudniak, PhD
  orcid.org/0000-0002-4026-7039
  University of Warmia & Mazury in Olsztyn, Poland
  Faculty of Economic Sciences
  Department of Quantitative Methods
  Herberta Str. 2c/28, 10-687 Olsztyn
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6711
  gospodarka oparta na wiedzy, przestrzenne zróżnicowanie, TOPSIS, ranking województw
  O31, O32, O43
  en

  Celem artykułu jest próba pomiaru poziomu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (KBE). Zastosowana metodyka KAM (Knowledge Asessment Methodology), opracowana przez Bank Światowy w 1999 roku, jest jedną z metod pomiaru stopnia rozwoju KBE. Polega ona na opracowaniu zestawu wskaźników opisujących funkcjonowanie poszczególnych wymiarów społeczno-gospodarczych, pogrupowanych w cztery kategorie: (A) gospodarcze i instytucjonalne, (B) edukacja i zasoby ludzkie, (C) system informacji i nowe technologie, (D) technologie informacyjne. Analiza tych filarów pomaga uzyskać przewagę konkurencyjną (region, przemysł, gospodarka narodowa). Obliczono wskaźniki syntetyczne dla województw Polski w latach 2009-2016. Wyniki badań wykazują znaczną różnicę przestrzenną w rozwoju KBE. Zmiany w tej dywersyfikacji województw przedstawiono dla lat 2015 i 2016 w odniesieniu do lat 2012 i 2009.

  Goliński Michał. 2011. Społeczeństwo informacyjne – geneza i problematyka pomiaru (Information society – genesis and measurement issues). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

  Hellwig Zdzisław. 1968. Zastosowania metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr (Application of the taxonomic method to the typological division of countries due to the level of development and the structure of qualified personel). Przegląd Statystyczny 4 (15): 307-326.

  Hellwig Zdzisław, Urszula Siedlecka, Juliusz Siedlecki. 1997. Taksonometryczne modele zmian struktury gospodarczej Polski (Taximetric models of changes in the economic structure of Poland). Warszawa: IRiSS.

  Hwang Ching-Lai, Kwangsun Yoon. 1981. Multiple attribute decision making: Methods and applications. Berlin: Springer-Verlag.

  OECD. 1996. The knowledge-based economy. Paris: OECD, http://www.oecd.org, access: 20.12.2017.

  Roszkowska Ewa, Ewa Piotrowska. 2011. Analiza zróżnicowania województw polski w aspekcie kształtowania się gospodarki opartej na wiedzy. [W] W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce (Analysis of the diversity of Polish voivodships in the aspect of the development of a knowledge-based economy [In] Towards a sustainable knowledge-based economy in Poland), ed. Piotr Sochaczewski, 12-30. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

  Webster Frank. 2006. Theories of information society. New York: Routledge.

 33. Elżbieta Jadwiga Szymańska 218-223 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr hab. inż. Elżbieta Jadwiga Szymańska, prof. SGGW
  orcid.org/: 0000-0001-7686-1243
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Logistyki
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 593 42 27
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6712
  branża mięsna, procesy konsolidacji, fuzje, przejęcia
  L14, P13, Q13
  pl

  Celem badań było rozpoznanie najważniejszych fuzji i przejęć w branży mięsnej w Polsce w latach 2015-2017 oraz ich przyczyn i skutków. Dane na temat transakcji na rynku mięsnym w kraju pozyskano z bazy Thomson Reuters. Cennym źródłem informacji była także literatura przedmiotu oraz wywiady prasowe z ekspertami z branży mięsnej. Z analiz wynika, że struktura podmiotów na rynku mięsnym w Polsce jest bardzo rozdrobniona, co ogranicza ich konkurencyjność. W związku z tym zwiększa się liczba fuzji i przejęć, których celem jest zwiększenie pozycji przedsiębiorstw na rynku oraz osiągnięcie wyższego zysku z połączonych podmiotów. W wyniku takich działań na rynku mięsa w Polsce zwiększa się udział dużych podmiotów zagranicznych o globalnej skali działalności. Jednak małe i średnie przedsiębiorstwa obawiają się procesów konsolidacji, ponieważ ich pozycja negocjacyjna ulega osłabieniu.

  Frąckowiak Waldemar (ed.). 2009. Fuzje i przejęcia (Mergers and acquisitions). Warszawa: PWN.

  GUS. 2018. Mały rocznik statystyczny Polski (Concise statistical yearbook of Poland). Warszawa: GUS.

  Kaczyński Stanisław. 2013. Konsolidacja, kooperacja czy konkurowanie – sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej i przetrwanie przedsiębiorstwa (The consolidation, cooperation and competition – according to the method of building competitive advantage and survival of the company). Zarządzanie i Finanse 11 (1): 95-111.

  Łącka Irena. 2008. Sukces konsolidacji w polskim sektorze mięsnym na przykładzie PKM DUDA (The success of consolidation in the Polish meat sector on the example of PKM DUDA). Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 7 (2): 37-54.

  Multański Jakub. 2018: Konsolidacja i problemy w branży mięsnej. Analizy i raporty (Consolidation and problems in the meat industry. Analyzes and reports), https://cmt-advisory.pl/pl/konsolidacja-i-problemy-w-branzy-miesnej-analiza, access: 01.08.2018.

  NBP. 2003-2018. Portal Edukacji Ekonomicznej. Konsolidacja (Portal of Economic Education: Consolidation), https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/konsolidacja, access: 31.07.2018.

  Rawa Łukasz. 2017a: Nadchodzą duże zmiany w branży mięsnej – wywiad z dyrektorem BZ WBK, (Big changes are coming in the meat industry – an interview with the director of BZ WBK), https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/nadchodza-duze-zmiany-w-branzy-miesnej-wywiad-z-dy,39874 (02.08.2018).

  Rawa Łukasz. 2017b. Branża mięsna się łączy. Co to oznacza dla handlu? (Meat industry connects. What does this mean for trade?). Wiadomości Handlowe 9.10.2017, https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/branza-miesna-sie-laczy-co-to-oznacza-dla-handlu,42462, access: 29.07.2018.

  Strategor. 1997. Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość (Company management. Strategies, structures, decisions, identity). Warszawa: PWE.

  Suszyński Cezary. 2003. Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw (Restructuring, consolidation, globalization of enterprises). Warszawa: PWE.

 34. Miklos Vasary 224-230 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  Miklos Vasary, PhD
  orcid.org/0000-0003-4501-6367
  Budapest Metropolitan University
  Institute of Economics and Business Science
  H-1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9, Hungary
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6713
  Wielka Brytania, Brexit, handel, kraje Wyszehradzkie
  Q17, F13
  en

  W rezultacie opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię wewnętrzna wymiana handlowa Wspólnoty ulegnie znaczącym zmianom. Pomimo tego, że handel Wielkiej Brytanii z krajami Grupy Wyszehradzkiej nie jest najważniejszy, konieczne jest dokonanie przeglądu obecnego przepływu towarów i przedstawienie relacji związanych z sektorem rolno-spożywczym. Na podstawie danych Eurostatu dotyczących handlu wewnętrznego w Unii Europejskiej można stwierdzić, że głównie produkty przetworzone stanowią podstawę handlu dwustronnego Wielkiej Brytanii z Grupą Wyszehradzką, w szczególności z Polską.

  DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) 2018. Agriculture in the United Kingdom 2017. Annual statistics about agriculture in the United Kingdom to 2017, https://www.gov.uk/government/statistics/agriculture-in-the-united-kingdom-2017.

  EDA (European Dairy Association). 2018. BREXIT: Don’t spill the milk a completely new dimension of a milk crisis, http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_Brexit_June_2018.pdf, access: 28.06.2017.

  EC (European Commission). 2017. Brexit negotiations. The Article 50 negotiation process and principles for the United Kingdom’s departure from the European Union, https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en, access: 21.10.2017.

  Eurostat. 2018. Traditional international trade database access (ComExt), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/, access: 20.03.2017.

  House of Lords. 2017. Brexit: trade in goods, European Union Committee. 16th Report of Session 2016-17. HL Paper 129, https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/129/129.pdf, access: 18.12.2017.

  Maia de La Baume, Ryan Heath, Quentin Aries. 2017. 13 things you didn’t know about Brexit, https://www.politico.eu/article/brexit-negotiation-issues-worrying-the-european-parliament/, access: 04.04.2017.

  Statistics Netherlands. 2016. Im-, export, transit trade, value weight, http://cbs.overheidsdata.nl/82007ENG, access: 11.12.2017.

 35. Tomasz Woźniakowski 231-236 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr inż. Tomasz Woźniakowski
  orcid.org/0000-0002-0779-4769
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 161, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6714
  miary agregatowe, łańcuch dostaw, internet wszechrzeczy, rolnictwo, dobre praktyki, transparentność, jakość, rolnictwo ekologiczne
  Q19, O39
  pl

  Przedstawiono kolejny etap projektu platformy informatycznej wspierającej rolników i producentów ekologicznych. Artykuł opisuje implementację metody wypracowanej w toku badań, opisanej w publikacji Good-Food-Print – the concept of an IT system tracking the level of good practices used in organic food production process and in its supply chain. Metoda zakłada użycie miar agregatowych w celu stworzenia uniwersalnego miernika („Good Food Print” Gfp), który dostarcza kompleksowej informacji na temat używanych dobrych praktyk w całym łańcuchu dostaw produktu rolnictwa ekologicznego. System oferuje konsumentom informacje w formule „internetu wszechrzeczy’, wspiera producentów w wyborze najlepszych dostawców oraz umożliwia prowadzenie obligatoryjnych rejestrów.

  Castells Manuel. 2009. Communication Power. New York: Oxford University Press.

  De la Rosa Daniel. 2004. A land evaluation decision support system (MicroLEIS DSS) for agricultural soil protection with special reference to the Mediterranean region. Environmental Modelling & Software 19: 929-942.

  Gaudin Sharon. 2011. Serve ‘Customer 2.0’ well or perish. Computerworld 2: 15-16.

  Hamzaoui-Essoussi Leila, Mehdi Zahaf. 2012. Production and distribution of organic foods: Assessing the added values. London: Intech.

  Prensky Marc. 2001. Digital Natives, Digital immigrants. On the Horizon 9 (5): 1-6, doi: 1108/10748120110424816.

  Shim John. 2002. Past, present and future of decision support technology. Decision Support Systems 33: 111-126.

  Woźniakowski Tomasz. 2018. Good-Food-Print – the concept of an IT system tracking the level of good practices used in organic food production process and in its supply chain. Acta Scientarum Polonorum. Oeconomia 18 (2) – in print.

  Zeliaś Aleksander. 2000. Metody statystyczne (Statistical methods). Warszawa: PWE.

  http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne, access: 27.06.2018.

  http://www.agrobiotest.pl , access: 28.01.2018.

 36. Krzysztof Zmarlicki, Piotr Brzozowski 237-241 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr inż. Krzysztof Zmarlicki
  orcid.org/0000-0002-1816-7592
  Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
  tel. (46) 834 54 49
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.6715
  rynek, pieczarki, konsumenci, konsumpcja, ankieta
  D12
  pl

  Celem opracowania jest poznanie preferencji konsumentów Skierniewic przy zakupie pieczarek na podstawie badań ankietowych. W Polsce przy spadku spożycia warzyw zwiększa się konsumpcja pieczarek, jednak jej poziom jest około dwa razy niższy niż średnia w UE. W pierwszej połowie 2018 roku w skierniewickich sklepach i na targowisku miejskim przeprowadzono badania ankietowe wśród 347 konsumentów w celu poznania czynników mających wpływ na zakup i spożycie pieczarek. Jedynie dwadzieścia osób z ankietowanej populacji stwierdziło, że ich nie jada. Większość badanych konsumuje pieczarki okazjonalnie bądź raz w miesiącu (odpowiednio 46,1 i 41,8% odpowiedzi). Najchętniej badani kupowali pieczarki w opakowaniach 500-gramowych (52,9% wskazań) oraz luzem (28,4% odpowiedzi). Z czynników ograniczających zakup pieczarek wskazano nieświeży wygląd grzybów (53,2% odpowiedzi) oraz zbyt wysoką cenę (30% wskazań). Z badanej populacji jedynie 40% kupowało pieczarki przetworzone.

  Boin Elisa, Joao Nunes. 2017. Mushroom Consumption Behavior and Influencing Factors in a Sample of the Portuguese Population. Journal of International Food & Agribusiness Marketing 30 (1): 35-48, doi: 10.1080/08974438.2017.1382420.

  Figueiredo Lélia, Wiliam César Bento Régis. 2017. Medicinal mushrooms in adjuvant cancer therapies: an approach to anticancer effects and presumed mechanisms of action. Nutrire 42: 28, doi 10.1186/s41110-017-0050-1.

  Marketsand Markets. 2016. Mushroom market worth $50,034.12 million by 2019, https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/mushroom.asp, access: 19.06.2018.

  Nosecka Bożena. 2014. Zewnętrzne uwarunkowania wzrostu eksportu owoców, warzyw i ich przetworów z Polski (External conditions for the growth of exports of fruit, vegetables and their products from Poland). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3): 133-144.

  Nosecka Bożena (ed.). 2017. Rynek owoców i warzyw stan i perspektywy (Fruit and vegetable market now and perspectives). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Olewnicki Dawid, Lilianna Jabłońska. 2012. Długookresowa analiza rozwoju sektora pieczarkarskiego w Polsce (Long-term analysis of the development of the button mushroom sector in Poland). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (4): 127-132.

  Strefa Agro. 2018. Polskie pieczarki podbijają Europę. Zobacz, gdzie trafiają (Polish mushrooms are conquering Europe. See where they go), hhttp://www.wspolczesna.pl/strefa-agro/rosliny/a/polskie-pieczarki-podbijaja-europe-zobacz-gdzie-trafiaja,12636228, access: 14.06.2018.

  Twojepole. 2018. Polska królestwem pieczarki (Polish kingdom of mushrooms), http://twojepole.pl/polska-krolestwem-pieczarki, access: 16.06.2018.

 37. Dariusz Żmija, Katarzyna Żmija, Marta Czekaj 242-248 RN SERiA 2018, v. XX, no. 5

  dr hab. Dariusz Żmija
  orcid.org/0000-0002-4084-8968
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr Katarzyna Żmija
  orcid.org/0000-0002-4119-8012
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr Marta Czekaj
  orcid.org/0000-0002-3150-838X
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  10.5604/01.3001.0012.6716
  bezpieczeństwo żywnościowe, polityka żywnościowa, bezpieczeństwo żywności
  Q18
  pl

  Celem opracowania jest zaprezentowanie opinii przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w działania na rzecz zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego na temat wpływu władz centralnych i regionalnych na bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie krajowym i regionalnym. Materiał empiryczny stanowiły wyniki badań przeprowadzonych w 2017 roku w podregionie rzeszowskim wśród interesariuszy regionalnego systemu żywnościowego. Wyniki badań wskazują, że bezpieczeństwo żywnościowe jest wieloaspektowym pojęciem odnoszącym się do kwestii gospodarczych, politycznych, demograficznych, społecznych, kulturowych i technicznych. Wymaga ono podejmowania w jednym czasie działań o różnorodnym charakterze, realizowanych na różnych szczeblach władz państwowych i w wielu obszarach.

  Alamgir Mohiuddin, Arora Poonam. 1991. Providing food Security for all. Rome: IFAD.

  Clapp Jennifer. 2015. Food security and international trade. Unpacking disputed narratives. Background paper prepared for The State of Agricultural Commodity Markets 2015-2016. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

  Devereux Stephen. 2001. Sen’s entitlement approach: Critiques and counter-critiques. Oxford Development Studies 29 (3): 245-263.

  FAO. 2009. The State of Food Insecurity In the World 2009. Economic crises – impacts and lesson learned. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

  Grochowska Renata, Wiesław Łopaciuk, Ewa Rosiak, Piotr Szajner. 2013. Światowa produkcja biopaliw w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego (Global production of biofuels in the context of food security). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Grzelak Aleksander. 2016. Związki między bezpieczeństwem żywnościowym a nierównościami dochodowymi (Relations between food security and income inequalities). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 95-100.

  Grzelak Aleksander. 2017. Wybrane determinanty bezpieczeństwa żywnościowego w krajach objętych statystyką OECD (Selected determinants of food security in countries covered by OECD statistics). Roczniki Naukowe SERiA XIX (4): 86-91.

  Gulbicka Bożena. 2009. Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się (Problems of feeding in developing countries). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Kapusta Franciszek. 2015, Bezpieczeństwo żywnościowe jako indykator zrównoważonego spożycia (Food security as an indicator of sustainable consumption). Journal of Agribusiness and Rural Development 4: 695-703.

  Kowalczyk Stanisław. 2009. Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji (Food security in the era of globalisation). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

  Kowalczyk Stanisław. 2017. Wolny rynek a bezpieczeństwo żywności w epoce globalizacji (Free market and food safety in the era of globalization). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (4): 15-27

  Krysztofiak Julia, Karolina Pawlak. 2017. Ekonomiczna dostępność żywności w gospodarstwach domowych krajów Unii Europejskiej (Economic access to food in households of EU countries). Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze 7: 192-208.

  Kwasek Mariola (ed.). 2015. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Analiza bezpieczeństwa żywnościowego Polski (From research on socially sustainable agriculture. Analysis of food security in Poland). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Leśkiewicz Katarzyna. 2012. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne (Food security and food safety – legal aspects). Przegląd Prawa Rolnego 1 (10):179-198.

  Maison Dominika. 2001. Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych (Focus group interviews. A qualitative marketing research method). Warszawa: PWN.

  Małysz Jerzy. 2008. Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości (Food security as a strategic need of humanity). Warszawa: ALMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

  Marzęda-Młynarska Katarzyna. 2014. Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku (Global food security management at the turn of the 20th and 21st centuries). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  Michalczyk Joanna. 2012. Bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu globalizacji (Food security in the face of globalization). Ekonomia 1 (18): 9-23.

  Nikodemska-Wołowik Anna Maria. 2008. Klucz do zrozumienia nabywcy – jakościowe badania marketingowe (The key to understanding the buyer – qualitative marketing research). Warszawa: Grupa Verde.

  Obiedzińska Agnieszka. 2016. Wybrane aspekty zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej (Selected aspects of ensuring food security in the European Union). Studia BAS 4 (48): 123-161.

  Paarlberg Robert.L. 2002. Governance and food security in an age of globalization. Washington: International Food Policy Research Institute.

  Sapa Agnieszka. 2010, Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się (Food security in developing countries). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 3: 231-244.

  Sapa Agnieszka. 2016. Regionalne porozumienia handlowe w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego (Regional trade agreements in providing food security). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (40): 415-422.

  Timmer C. Peter. 2000. The macro dimension of the food security: economic growth, equitable distribution and food price stability. Food Policy 25: 283-295.

  Wegener Jessica, Raine Kim D., Hanning Rhona M. 2012. Insights into the government’s role in food system policy making: improving access to healthy, local food alongside other priorities. International Journal of Environmental Research and Public Health 9: 4103-4121.

  Żmija Dariusz, Katarzyna Żmija. 2018. Prospects for the development of small farms in Poland. Hradec Economic Days 8 (2): 573-583.