1. Agnieszka Baer-Nawrocka
  Zmiany w wolumenie produkcji rolnej w krajach środkowej i wschodniej Europy po wstąpieniu do Unii Europejskiej
  CHANGES IN THE AGRICULTURAL PRODUCTION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEN COUNTRIES AFTER ACCESION TO THE EUROPEAN UNION
 2. Agata Balińska
  Funkcja turystyczna terenów wiejskich wschodniej Polski – pomiar i instrumenty wsparcia
  THE MEASUREMENT AND SUPPORT INSTRUMENTS OF RURAL TOURISM EASTERN POLAND
 3. Ewa Bąk-Filipek
  Polityka państwa w zakresie funkcjonowania rynku wołowiny w Polsce
  GOVERNMENT POLICY AND THE FUNCTIONING OF THE BEEF MARKET IN POLAND
 4. Małgorzata Błażejowska
  Uwarunkowania rozwoju spółdzielni socjalnych na obszarach wiejskich
  CONDITIONS OF DEVELOPMENT SOCIAL COOPERATIVES IN RURAL AREAS
 5. Agnieszka Borowska, Piotr Jałowiecki, Marek Karwański
  Konsumenci produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce a rozwój obszarów wiejskich
  CONSUMERS OF REGIONAL AND TRADITIONAL PRODUCTS IN POLAND AND DEVELOPMENT OF RURAL AREA
 6. Aleksandra Chlebicka, Radosław Lewandowski-Lepak
  Objęcie dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce
  IMPOSING PERSONAL INCOME TAX ON AGRICULTURAL ACTIVITY IN POLAND
 7. Wawrzyniec Czubak, Marlena Mikołajczak
  Znaczenie inwestycji współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w modernizacji rolnictwa w Polsce
  THE ROLE OF EU INVESTMENTS FUNDS IN THE MODERNISATION OF AGRICULTURE IN POLAND
 8. Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak
  Sfera realna versus socjalna (KRUS) w krajowym budżecie rolnym Polski w długim okresie
  THE REAL VERSUS SOCIAL (ASIF) SPHERE IN THE NATIONAL AGRICULTURE BUDGET IN THE LONG TERM
 9. Mariusz Dacko, Aneta Dacko
  Struktura agrarna rolnictwa w województwie małopolskim
  THE AGRARIAN STRUCTURE IN THE MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP
 10. Małgorzata Dolata
  Infrastruktura a konkurencyjność obszarów wiejskich
  THE INFRASTRUCTURE AND RURAL AREA COMPETITIVENESS
 11. Michał Dudek
  Wybrane uwarunkowania zmian poziomu wykształcenia ludności wiejskiej w Polsce
  SELECTED DETERMINANTS OF CHANGES IN THE LEVEL OF EDUCATION OF RURAL POPULATION IN POLAND
 12. Małgorzata Gajewska
  Predyspozycje rozwojowe wybranych rolniczych spółdzielni produkcyjnych na Opolszczyźnie – analiza porównawcza
  DEVELOPMENT PROPENSITY OF SELECTED AGRICULTURAL PRODUCTIVE COOPERATIVES IN THE OPOLE REGION – A COMPARATIVE ANALYSIS
 13. Marek Gałązka
  Konsumpcja żywności w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
  FOOD CONSUMPTION IN THE LOWEST-INCOME HOUSEHOLDS IN POLAND AFTER THE EUROPEAN UNION ACCESSION
 14. Wiesława Gierańczyk, Wieńczysław Gierańczyk
  Zmiany demograficzne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2010-2035
  POPULATIONS IN RURAL AREAS IN POLAND IN 2010 AND THE FORECASTED CHANGES FOR 2035
 15. Sylwia Gołąb
  Bariery w dostępie do edukacji młodzieży ze środowisk wiejskich
  THE BARRIERS TO ACCESSING EDUCATION AMONG RURAL AREA YOUTH
 16. Urszula E. Gołębiowska
  Prawne, organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji metyloestru rzepakowego w gospodarstwie rolnym
  LEGAL, ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF THE ON-FARM RAPESEED METHYLESTER PRODUCTION
 17. Danuta Gonet
  Tendencje zmian struktury agrarnej gospodarstw indywidualnych w Polsce (1980-2010)
  CHANGES THE FARM AGRARIAN STRUCTURE IN POLAND (1980-2010)
 18. Kinga Gruziel
  Koszty procesu fiskalnego podatku rolnego na przykładzie gminy wiejskiej
  THE FISCAL COST PROCESS AND AGRICULTURAL TAX: A RURAL COUNTY EXAMPLE
 19. Aleksander Grzelak
  Sytuacja ekonomiczna w rolnictwie na tle tendencji ogólnogospodarczych w Polsce w latach 1995-2010
  THE ECONOMIC SITUATION IN AGRICULTURE AND THE GENERAL ECONOMY IN POLAND IN 1995-2010
 20. Janusz Heller
  Finanse samorządów terytorialnych na obszarach wiejskich
  FINANCES OF LOCAL GOVERNMENTS IN RURAL AREAS
 21. Lilianna Jabłońska, Dawid Olewnicki
  Ceny owoców deserowych na polskim rynku hurtowym w latach 2003-2010
  THE DESSERT FRUIT PRICES ON POLISH WHOLESALE MARKET IN THE YEARS 2003-2010
 22. Ewa Jaska, Paulina Omen
  Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego w perspektywie komunikacji medialnej
  CRISIS MANAGEMENT IN LOCAL GOVERNMENTS AND COMMUNICATION WITH THE MASS MEDIA
 23. Karolina Jąder
  Preferencje mieszkańców Wielkopolski względem artykułów spożywczych regionalnego pochodzenia
  PREFERENCES FOR THE REGIONAL FOOD PRODUCTS OF WIELKOPOLSKA RESIDENTS
 24. Aleksandra Jezierska-Thöle, Mieczysław Kluba
  Zastosowanie metody modelu potencjału do badań struktury przestrzennej rolnictwa Polski
  THE MODEL OF POTENTIAL APPLIED IN INVESTIGATING THE SPATIAL STRUCTURE OF AGRICULTURE
 25. Anna Jęczmyk, Anna Sammel
  Ceny usług agroturystycznych w województwie wielkopolskim
  THE PRICES OF AGRITOURISM SERVICES IN WIELKOPOLSKA VOIVODESHIP
 26. Adam Kagan
  Możliwość zwiększenia efektywności wykorzystania wsparcia budżetowego inwestycji w rolnictwie w perspektywie 2014-2020
  OPPORTUNITIES FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF BUDGET SUPPORT FOR AGRICULTURAL INVESTMENTS IN THE PERIOD 2014-2020
 27. Julian Kalinowski, Andrzej Dyszewski
  Wsparcie komputerowe pracy doradczej specjalistów zakładowych i doradców terenowych Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
  THE COMPUTER SUPPORT FOR THE LOWER-SILESIAN AGRICULTURAL EXTENSION CENTER SPECIALISTS AND FIELD ADVISORS IN WROCLAW
 28. Józef Kania, Małgorzata Bogusz
  Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej w rozwoju gospodarstw niskotowarowych w województwie małopolskim
  THE USE OF EU FUNDS IN THE DEVELOPMENT OF SEMI-SUBSISTENCE HOLDINGS IN MALOPOLSKA PROVINCE
 29. Ryszard Kata
  Wpływ funduszy zewnętrznych na efektywność ekonomiczną gospodarstw rolnych
  INFLUENCE OF EXTERNAL FUNDS ON FARM ECONOMIC EFFICIENCY
 30. Anna Maria Klepacka, Bogdan Klepacki
  Tendencje zmian w sytuacji demograficznej gmin powiatu siemiatyckiego
  THE COUNTY DEMOGRAPHIC CHANGES IN SIEMIATYCZE DISTRICT
 31. Bogdan Klepacki, Anna Maria Klepacka
  Wyjazdy ludności z terenów peryferyjnych w opinii władz samorządowych na przykładzie województwa podlaskiego
  PERMANENT DEPARTURES OF PERIPHERAL AREA RESIDENTS IN LOCAL GOVERNMENT REPRESENTATIVES’ OPINIONS: AN EXAMPLE OF PODLASKIE VOIVODSHIP
 32. Mieczysław Kluba, Aleksandra Jezierska-Thöle
  Zmiany użytkowania ziemi rolnej na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego po akcesji do Unii Europejskiej
  THE CHANGES OF AGRICULTURAL LAND USE IN RURAL AREAS OF KUJAWSKO-POMORSKIE (KUYAVIAN-POMERANIAN) VOIVODESHIP AFTER THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
 33. Marek Kłodziński
  Polityka rozwoju obszarów wiejskich
  POLICY OF RURAL DEVELOPMENT
 34. Katarzyna Kokoszka
  Instrumentarium zrównoważonego rozwoju – wytyczne polityki krajowej
  INSTRUMENTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT – NATIONAL POLICY DIRECTIONS
 35. Danuta Kołodziejczyk
  Polityka przestrzenna w rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych na przykładzie województwa mazowieckiego
  THE SPATIAL POLICY OF PERIPHERAL RURAL AREA DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MAZOWIECKIE VOIVODSHIP
 36. Zofia Kołoszko-Chomentowska
  Działalność inwestycyjna w gospodarstwach młodych rolników
  INVESTMENT ACTIVITY OF YOUNG FARMERS
 37. Jerzy Kopiński
  Wpływ WPR na organizację i efekty ekonomiczne gospodarstw o różnych kierunkach produkcji
  THE INFLUENCE OF CAP ON THEORGANIZATION AND ECONOMIC EFFECTS OF FARMS WITH VARYING PRODUCTION FOCUS
 38. Sylwester Kozak
  Zmiany w strukturze kredytów w bankach spółdzielczych w Polsce w latach 2005-2011
  CHANGES IN THE LOAN STRUCTURE IN COOPERATIVE BANKS IN POLAND BETWEEN 2005 AND 2011
 39. Magdalena Kozera
  Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce
  HUMAN CAPITAL AND REGIONAL DEVELOPMENT
 40. Małgorzata Krotowska
  Wspieranie tworzenia grup producentów rolnych i ich związków w świetle badań
  THE SUPPORT OF AGRICULTURAL PRODUCER CLUSTERS AFTER 2013
 41. Tomasz Kujaczyński
  Zmiany strukturalne w gospodarce żywnościowej w Polsce w latach 1995-2005
  THE STRUCTURAL CHANGE IN POLAND’S FOOD ECONOMY DURING THE PERIOD 1995-2005
 42. Agnieszka Kurdyś-Kujawska
  Wysokość kredytów klęskowych uzyskanych przez właścicieli gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2006-2011
  DISASTER CREDITS RECEIVED BY FARMERS DURING THE PERIOD 2006-2011
 43. Dariusz Kusz
  Efekty działalności inwestycyjnej w gospodarstwach rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
  EFFECTS OF INVESTMENT ON FARMS USING THE EUROPEAN UNION STRUCTURAL FUNDS
 44. Barbara Kutkowska, Tomasz Pilawka
  Program odnowy wsi jako instrument wzmacniający jakość kapitału społecznego
  THE VILLAGE REVITALIZATION PROGRAM AS AN INSTRUMENT OF STRENGTHENING THE SOCIAL CAPITAL QUALITY
 45. Kazimierz Łęczycki
  Techniczny rozwój rolnictwa w wybranych nurtach myśli ekonomicznej
  TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE SELECTED SCHOOLS OF ECONOMIC THOUGHT
 46. Aleksandra Łuczak
  Ocena czynników strategicznych gminy wiejskiej z zastosowaniem metody FAHP
  THE APPLICATION OF FAHP METHOD TO EVALUATE A RURAL COUNTY STRATEGIC FACTORS
 47. Jacek Maśniak
  Prywatyzacja ziemi rolniczej jako instrument kształtowania ustroju rolnego
  THE FARMLAND PRIVATIZATION AS AN INSTRUMENT OF THE AGRICULTURAL SYSTEM FORMATION
 48. Antoni Mickiewicz, Bogdan M. Wawrzyniak
  Porównanie ceny ziemi rolniczej przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
  COMPARISON OF AGRICULTURAL LAND PRICE BEFORE AND AFTER POLAND’S ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
 49. Bartosz Mickiewicz
  Zmiany w powierzchni użytków rolnych według danych powszechnych spisów rolnych z lat 2002 i 2010
  CHANGES IN AREA OF ARABLE LAND ACCORDING TO COMMON AGRICULTURAL INDEX IN 2002 AND 2010
 50. Aneta Mikuła
  Poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej na obszarach o różnym stopniu urbanizacji
  POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN AREAS WITH THE VARYING DEGREE OF URBANIZATION IN THE EUROPEAN UNION
 51. Jarosław Mioduszewski
  Trwałość zagospodarowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa
  THE PERMANENCE OF MANAGEMENT OF THE TREASURY AGRICULTURAL PROPERTY
 52. Agnieszka Mruklik, Kamil Jodź
  Uprawa zbóż i produkcja zwierzęca w Polsce – analiza zależności
  AN APPLICATION OF THE CORRELATION ANALYSIS TO THE CEREALS PRODUCTION AND ANIMAL PRODUCTION IN POLAND
 53. Anna Murawska
  Poziom zaspokojenia potrzeb kulturalnych na obszarach wiejskich
  SATISFYING CULTURAL NEEDS IN RURAL AREAS
 54. Eugeniusz Niedzielski
  Znaczenie dzierżawy w trwałym zagospodarowaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa
  LEASE IMPORTANCE IN THE SUSTAINABLE USE OF AGRICULTURAL PROPERTY OF THE TREASURY
 55. Anna Oleńczuk-Paszel, Agnieszka Kurdyś-Kujawska
  Inwestycje infrastrukturalne jako element gminnej polityki wydatkowej
  INFRASTRUCTURE INVESTMENT AS AN ELEMENT OF THE COUNTY SPENDING POLICY
 56. Bożena Oleszko-Kurzyna
  Rozwój gminy a ograniczenia w sferze ochrony środowiska na przykładzie gmin powiatu janowskiego
  COUNTY DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION CONSTRAINTS: AN EXAMPLE OF COUNTIES IN JANÓW DISTRICT
 57. Anna Olszańska
  Tendencje zmian w relacjach cen podstawowych produktów rolnych w Polsce w latach 1990-2010
  RELATIONS AMONG PRICES OF BASIC AGRICULTURAL PRODUCTS IN THE PERIOD 1990-2010
 58. Maria Jolanta Orłowska
  Regionalne zróżnicowanie inwestycji w gospodarstwach rolniczych o różnym kierunku produkcji – Polska na tle Unii Europejskiej
  REGIONAL DIFFERENCES IN FARM INVESTMENT OF DIFFERENT AGRICULTURAL PRODUCTION PROFILE – POLAND AND THE EUROPEAN UNION
 59. Agnieszka Parlińska, Urszula Tetwejer
  Podział środków na zadania realizowane w ramach funkcji „Środowisko”
  BUDGET ALLOCATIONS AND RESOURCE DISTRIBUTION AMONG THE ENVIRONMENT-RELATED OBJECTIVES
 60. Joanna Pawlak, Justyna Potębska
  Podatek od towarów i usług w gospodarstwach rolnych w kontekście zmian przepisów i wyboru formy rozliczenia
  VAT ON FARMS AND THE REGULATORY AND FILING FORM SELECTION CHANGES 7 Znaczenie dopłat do działalności operacyjnej dla tworzenia dochodów gospodarstw towarowych
 61. Marian Podstawka
  Uwarunkowania produkcji agroenergii
  THE DETERMINANTS OF AGRO-ENERGY PRODUCTION
 62. Renata Przygodzka
  Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec ludności wiejskiej
  CONTEMPORARY CHALLENGES OF THE RURAL POPULATION’S SOCIAL POLICY
 63. Rafał Rosiński
  Obciążenia składkami ubezpieczeń społecznych działów specjalnych produkcji rolnej w Polsce
  THE SOCIAL SECURITY CONTRIBUTION BURDEN OF SPECIAL BRANCHES OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN POLAND
 64. Roman Rudnicki
  Zróżnicowanie przestrzenne wniosków złożonych w ramach działania PROW 2007-2013 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
  SPATIAL DIFFERENCES IN APPLICATIONS SUBMITTED UNDER THE 2007-2013 RDP MEASURE „CREATION AND DEVELOPMENT OF MICRO-ENTERPRISES”
 65. Arkadiusz Sadowski, Wojciech Antczak
  Wpływ dopłat bezpośrednich na sytuację ekonomiczną gospodarstw w ocenie ich kierowników
  INFLUENCE OF DIRECT PAYMENTS ON THE ECONOMIC SITUATION OF FARMS IN OPINION OF THEIR MANAGERS
 66. Anna Sieczko
  Turystyka wiejska i agroturystyka w świetle perspektyw rozwoju obszarów wiejskich
  RURAL TOURISM AND AGRITOURISM IN THE PROSPECTS OF RURAL DEVELOPMENT
 67. Katarzyna Smędzik
  Przepływy czynników wytwórczych pomiędzy gospodarstwami indywidualnymi z obszaru intensywnego rolnictwa w Wielkopolsce
  PRODUCTION FACTOR TRANSFER AMONG FARMS IN THE AREA OF INTENSIVE AGRICULTURE IN WIELKOPOLSKA
 68. Elżbieta Sowula-Skrzyńska, Anna Borecka, Grzegorz Skrzyński, Justyna Żychlińska-Buczek
  Wpływ zróżnicowanych źródeł wsparcia na kształtowanie efektów ekonomicznych gospodarstw produkujących żywiec wołowy
  THE INFLUENCE OF DIFFERENT SUPPORT SOURCES ON BEEF FARM ECONOMIC RESULTS
 69. Grzegorz Spychalski
  Kapitał społeczny jako czynnik konkurencyjności obszarów wiejskich
  SOCIAL CAPITAL AS THE FACTOR OF COMPETITIVENESS OF RURAL AREAS
 70. Alicja Stolarska
  Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Polski w latach 2000-2010
  SELECTED ISSUE OF POLAND’S ECONOMIC DEVELOPMENT DURING THE PERIOD 2000-2010
 71. Joanna Strońska-Ziemann
  Ocena poziomu rozwoju zrównoważonego w podregionie pilskim
  ASSESSMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE SUBREGION PIŁA
 72. Aneta Suchoń
  Dzierżawca gruntów rolnych jako beneficjent środków unijnych
  THE AGRICULTURAL LAND LEASEE AS THE BENEFICIARY OF EU FUNDS
 73. Piotr Sulewski, Anna Dróżdż
  Ubezpieczenia produkcji rolniczej w opiniach i ocenie rolników
  AGRICULTURAL INSURANCE SCHEME IN FARMERS’ OPINIONS
 74. Monika Szafrańska
  Postawy i tendencje etnocentryczne młodzieży wiejskiej na rynku usług bankowych
  ETHNOCENTRIC ATTITUDES AND TENDENCIES OF RURAL YOUTH AND THE BANKING SERVICES’ MARKET
 75. Anna Szymanowska, Marlena Mirosław, Krzysztof Patkowski
  Ocena realizacji programu „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” na terenie powiatu lubelskiego w latach 2009-2011
  „THE FARM MODERNIZATION” PROGRAM EVALUATION IN LUBLIN DISTRICT DURING THE PERIOD 2009-2011
 76. Joanna Szymańska
  Kształtowanie się cen sprzedaży ziemi rolniczej w województwie dolnośląskim
  PRICES OF AGRICULTURAL LAND IN LOWER SILESIA
 77. Magdalena Śmiglak-Krajewska
  Ekonomiczne uwarunkowania uprawy oraz wykorzystania na cele paszowe roślin strączkowych uprawianych w Polsce
  ECONOMIC CONSIDERATIONS OF USING THE LEGUMINOUS PLANTS GROWN IN POLAND IN CULTIVATION AND FEEDING
 78. Bożena Tańska-Hus, Stanisław Minta
  Polityka rolna państwa a kwestia dzierżawców
  AGRICULTURAL POLICY AND THE LEASEHOLDERS
 79. Monika Utzig
  Tendencje zmian oraz struktura kredytów i pożyczek dla rolników indywidualnych
  CHANGES AND STRUCTURE OF LOANS MADE TO INDIVIDUAL FARMERS
 80. Andrzej Piotr Wiatrak
  Strategia gminy jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich
  THE COUNTY STRATEGY AS A RURAL AREA DEVELOPMENT TOOL
 81. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska
  Zróżnicowanie absorpcji środków z budżetu UE w gminach województwa mazowieckiego
  THE DIFFERENTIATION OF THE EU BUDGET FUND ABSORPTION IN THE MAZOWIECKIE VOIVODESHIP COUNTIES
 82. Agnieszka Wrzochalska
  Współczesne społeczeństwo wiejskie w świetle osiąganego poziomu wykształcenia i korzystania z technologii cyfrowych
  EDUCATIONAL ATTAINMENT LEVEL AND SKILLS IN A MODERN RURAL SOCIETY
 83. Serhiy Zabolotnyy
  Polityka zarządzania finansami w spółkach giełdowych z sektora agrobiznesu w opiniach zarządzających
  THE MANAGMENT VIEW OF THE INTERNAL FINANACIAL POLICY IN JOINT STOCK AGRIBUSINESS COMPANIES
 84. Aldona Zawojska
  Pokryzysowe refleksje o nauce makroekonomii i ich implikacje dla polityk publicznych
  POST-CRISIS REFLECTIONS ON MACROECONOMICS AND THEIR IMPLICATIONS FOR PUBLIC POLICY
 85. Jolanta Zawora
  Zadłużenie gmin wiejskich Podkarpacia na tle uwarunkowań ich rozwoju
  RURAL COUNTY DEBT AND THEIR DEVELOPMENT CONDITIONS IN PODKARPACKIE VOIVODSHIP
 86. Agnieszka Żołądkiewicz
  Pomoc finansowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz poszkodowanych rolników w wyniku klęsk żywiołowych
  FINANCIAL AID OF THE AGENCY FOR RESTRUCTURING AND MODERNIZATION OF AGRICULTURE FOR FARMERS AFFECTED BY NATURAL DISASTERS