1. Marek Angowski
  Płeć nabywcy a wpływ działań promocyjnych na proces wyboru produktów spożywczych
  Słowa kluczowe: zachowania nabywców, produkty żywnościowe, promocja, płeć
  Abstrakt. Celem przedstawionych rozważań i analiz jest przybliżenie znaczenia płci w kształtowaniu zachowań nabywców w procesie decyzyjnym. Głównym celem badawczym była ocena wpływu działań promocyjnych na kształtowanie się procesu zakupowego konsumentów na rynku wybranych produktów żywnościowych Część badawczą opracowano na podstawie wyników badań sondażowych, które zostały przeprowadzone w 2016 roku na grupie 486 konsumentów żywności, przy zastosowaniu metody doboru celowego. Z badań wynika, że znaczenie poszczególnych działań promocyjnych w procesie zakupowym badanych konsumentów było różne w zależności od płci. Z analiz statystycznych wynika, że różnice te nie były duże. Na podstawie odpowiedzi respondentów można zauważyć, że mężczyźni byli znacznie bardziej wrażliwi na działania promocyjne w swoich decyzjach związanych z wyborem produktu. Najbardziej zróżnicowani w ocenie wpływu reklamy ze względu na płeć byli badani respondenci w grupie nabywców owoców i warzyw oraz produktów mleczarskich, a najmniej nabywcy produktów mięsnych.
 2. Katarzyna Bańkowska
  Instrumenty polityki spójności w procesie kreacji prośrodowiskowych funkcji obszarów wiejskich
  Słowa kluczowe: funkcje obszarów wiejskich, ochrona środowiska naturalnego, polityka spójności, rozwój obszarów wiejskich
  Abstrakt. Celem badań było zdiagnozowanie dostępności środków polityki spójności dedykowanych ochronie środowiska na poziomie województw obszarom wiejskim. Artykuł stanowi syntetyczne podsumowanie analizy regionalnych programów operacyjnych (RPO) pod kątem możliwości wykorzystania funduszy polityki spójności na wykreowanie bądź utrzymanie przyjaznych środowisku funkcji obszarów wiejskich. Zakres przestrzenny analizy dotyczył 16 województw. Analizie poddano dokumenty programowe perspektywy budżetowej 2014-2020 obowiązujące latem 2017 roku. Ocenie poddano poziom deklarowanej na obszary wiejskie alokacji funduszy oraz uszczegółowienia dotyczące zasad wyboru projektów i beneficjentów, w tym preferencji dla działań na obszarach wiejskich. Deklaratywny poziom alokacji środków na działania wspierające prośrodowiskowe funkcje obszarów wiejskich można ocenić jako relatywnie wysoki. Szczegółowe zapisy dokumentów programowych wskazują jednak na ograniczoną praktyczną dostępność tych funduszy dla obszarów pozamiejskich.
 3. Alicja Baranowska, Krystyna Zarzecka
  Koszty uprawy ziemniaków jadalnych odmiany Vineta
  Słowa kluczowe: plon ziemniaków, koszty, nadwyżka bezpośrednia
  Abstrakt. Celem badań było określenie efektywności ekonomicznej uprawy ziemniaków jadalnych odmiany Vineta, uprawianych na glebie lekkiej na podstawie standardowej nadwyżki bezpośredniej – SGM (Standard Gross Margin). Eksperyment prowadzono na plantacji produkcyjnej o powierzchni 1,7 ha, zlokalizowanej w województwie lubelskim. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że produkcja ziemniaków jadalnych
 4. Tomasz Berbeka
  Procesy koncentracji gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu państwa na Dolnym Śląsku
  Słowa kluczowe: koncentracja ziemi, gospodarstwo rolne, struktura obszarowa
  Abstrakt. Celem badań była próba oceny poziomu koncentracji gruntów rolnych w gospodarstwach na Dolnym Śląsku. Głównym celem opracowania było określenie udziału ziemi państwowej w procesie jej rozdysponowania do gospodarstw rolnych. Przez długi okres ocena rozdysponowania ziemi państwowej była niewłaściwa z uwagi na odnoszenie się głównie do liczby rozdysponowanych działek ewidencyjnych. Badania wykazały, że zastosowanie do celów statystycznych oraz raportowania w ramach działalności Agencji Nieruchomości Rolnych jedynie liczby działek jest niewystarczające i nie oddaje poziomu procesów koncentracji gruntów rolnych w większych obszarowo jednostkach. Jedynie analiza materiałów archiwalnych (AWRSP, ANR) w kategorii kontrahent (wraz z nadanym numerem) pozwala na oszacowanie faktycznego stanu koncentracji ziemi pochodzącej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Główni beneficjenci zakupywanych i dzierżawionych gruntów rolnych dokonywali wielokrotnych transakcji w różnych latach, obejmujących najczęściej od kilku do kilkudziesięciu działek ewidencyjnych. Badania potwierdziły wysoki stopień koncentracji ziemi na Dolnym Śląsku.
 5. Anna Bisaga
  Wybrane problemy zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa na przykładzie badań w województwie opolskim
  Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zrównoważona intensyfikacja rolnictwa, gospodarstwo rolne, regulacje środowiskowe, zarządzanie ryzykiem
  Abstrakt. Celem opracowania jest identyfikacja problemów związanych z wdrażaniem w gospodarstwach rolnych województwa opolskiego strategii zrównoważonej intensyfikacji. Materiał pierwotny do badań zebrano w 2014 roku metodą wywiadu kwestionariuszowego w 100 celowo dobranych gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 10 ha UR w subregionach reprezentatywnych dla rolnictwa regionu. Na podstawie badań stwierdzono, że rolnicy najczęściej wybierają trajektorię rozwojową, polegającą na powiększaniu areału posiadanej ziemi, przy jednoczesnym dostarczaniu dodatkowych usług środowiskowych. W opinii badanych rolników regulowana normami środowiskowymi intensyfikacja produkcji rodzi potrzebę ciągłego uczenia się oraz optymalizacji technologicznych możliwości specjalizacji. Badania potwierdziły też gotowość rolników do udziału w instytucjach zarządzania ryzykiem, głównie w funduszu ubezpieczeń wzajemnych na wypadek klęsk żywiołowych.
 6. Magdalena Renata Bodył
  Zmiany na rynku tytoniu i wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2001-2016
  Słowa kluczowe: tytoń, wyroby tytoniowe, przemysł tytoniowy, uprawa tytoniu, papierosy
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących w Polsce w produkcji tytoniu i wyrobów tytoniowych. Polska jest 25. producentem tytoniu na świecie i 4. w Unii Europejskiej, a także czołowym producentem wyrobów tytoniowych w Europie. Krajowy rynek tytoniu i wyrobów tytoniowych podlegał intensywnym przemianom. W ostatnich latach największy wpływ na funkcjonowanie rynku tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym okresie miała integracja Polski z UE oraz reforma +ej polityki rolnej, prowadząca do likwidacji bezpośredniego wsparcia produkcji tytoniu oraz systematyczne zaostrzanie polityki społecznej zniechęcającej do palenia papierosów. Pracochłonność uprawy tytoniu i wysokie koszty pracy sprawiają, że produkcja tytoniu w Europie jest mało konkurencyjna w stosunku do krajów rozwijających się, dysponujących wysokimi zasobami siły roboczej i sprzyjającymi warunkami klimatycznymi. Przetwórstwo tytoniu w Polsce jest w dużym stopniu uzależnione od importu surowca i nastawione jest na eksport wyrobów tytoniowych.
 7. Anna Borecka, Jerzy Cieślik
  Efektywność gospodarstw rodzinnych utrzymujących świnie w zależności od cyklu produkcji
  Słowa kluczowe: produkcja świń, gospodarstwa rodzinne, system produkcji, efektywność
  Abstrakt. Celem artykułu jest określenie efektywności ekonomicznej, produkcyjnej i technicznej gospodarstw rodzinnych utrzymujących świnie. Badania przeprowadzono w 40 gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego (20 gospodarstw produkowało tuczniki w cyklu zamkniętym oraz 20 w cyklu otwartym). Porównano dwie grupy gospodarstw utrzymujących świnie z zakresu wskaźników produkcyjnych oraz ekonomicznych. Stwierdzono, że w gospodarstwach produkujących tuczniki w cyklu otwartym odnotowano wyższy dochód z działalności w przeliczeniu na 1 kg żywca wieprzowego oraz wyższy wskaźnik efektywności względnej w porównaniu z gospodarstwami produkującymi tuczniki w cyklu zamkniętym.
 8. Agnieszka Brelik
  Innowacyjność w turystyce wiejskiej i agroturystyce
  Słowa kluczowe: agroturystyka, turystyka wiejska, innowacyjność, rozwój
  Abstract. Celem artykułu jest identyfikacja podstawowej problematyki elektromobliności dla rozwoju i innowacyjności agroturystyki i turystki wiejskiej. Na obecnym etapie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oczywiste jest stwierdzenie, że zjawisko elektromobilności może być kluczem do rozwoju i innowacyjności. Wniosek ten motywowany jest zarówno przesłankami natury ekonomicznej, jak i organizacyjnej. Jak powszechnie wiadomo, elektryczne pojazdy turystyczne znajdują coraz to szersze zastosowanie we wszystkich znanych formach i rodzajach turystyki. Ich ekologiczny charakter eksploatacji znajduje swój bezpośredni wymiar we wzroście atrakcyjności turystycznej danych regionów, w których pojazdy te znalazły swoje praktyczne zastosowanie. W związku z tym, proces elektryfikacji polskiej agroturystyki i turystyki wiejskiej z pewnością zasługuje na szersze omówienie w kontekście promowanego przez rząd Polski Planu rozwoju elektromobilności, który ma także objąć swoim zasięgiem poza obszarami metropolitalnymi, obszary wiejskie.
 9. Piotr Chechelski
  Ocena procesów koncentracji struktur podmiotowych w branżach przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce
  Słowa kluczowe: małe, średnie, duże przedsiębiorstwa, koncentracja struktur podmiotowych
  Abstrakt. Celem artykułu jest ocena poziomu i kierunków zmian struktur podmiotowych przetwórstwa produktów zwierzęcych w przemyśle spożywczym w Polsce w latach 2004-2015. Porównano zmiany struktur podmiotowych przemysłu spożywczego w Polsce i Unii Europejskiej. Zaprezentowano także zmiany udziału poszczególnych grup przedsiębiorstw zarówno w całkowitej liczbie podmiotów, przeciętnym zatrudnieniu, jak i w wartości produkcji sprzedanej oraz wpływ tych zmian na wydajność pracy w analizowanych grupach przedsiębiorstw. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że istotny wpływ na procesy koncentracji w branżach przetwórstwa produktów zwierzęcych miała integracja z UE i globalizacja (inwestycje w modernizację i dostosowanie produkcji do wymogów wspólnotowych). Proces zmian struktur podmiotowych w tym segmencie przebiegał szybciej niż w całym przemyśle spożywczym i był zróżnicowany branżowo. Poprawa wydajności pracy była efektem większej produkcji, przy względnie stabilnym zatrudnieniu, ale też wzrostu technicznego uzbrojenia pracy.
 10. Agnieszka Chęcińska-Zaucha, Zofia Gródek-Szostak, Luis Ochoa Siguencia
  Wsparcie rozwoju turystyki w doświadczeniach funduszu pożyczkowego „Rozwój turystyki w małopolsce”
  Słowa kluczowe: innowacje, turystyka, pożyczka, wsparcie publiczne, rozwój turystyki
  Abstrakt. Celem opracowania jest analiza uwarunkowań oraz efektów wsparcia rozwoju turystyki ze środków funduszu pożyczkowego. Szczegółowy cel pracy zakładał określenie poziomu przydatności wsparcia pożyczkowego dla rozwoju turystyki wiejskiej. Rozwój sektora turystyki odgrywa coraz ważniejszą rolę w społeczeństwie, a podkreślić należy, że nie jest ona jednorodną i zwartą dziedziną gospodarki, ale układem złożonym. Z kolei rozwój sektora funduszy pożyczkowych jest jednym z instrumentów realizacji polityki społeczno-gospodarczej kraju. Pozwala on na inwestowanie w obszarach, które są istotne z punktu widzenia społecznego i gospodarczego, a które ze względu na występujące na rynku różnorodne regulacje, wymogi czy przyjęte strategie działania mają utrudniony dostęp do źródeł zewnętrznego finansowania.
 11. Alina Dereszewska, Stanisław Cytawa
  Przetwarzanie agroodpadów w świetle gospodarki o obiegu zamkniętym
  Słowa kluczowe: odpady rolnicze, recykling organiczny, biogaz, oczyszczalnia ścieków
  Abstrakt. Omówiono metody postępowania z odpadami rolniczymi w kontekście zasady maksymalnego obiegu zamkniętego dla związków organicznych. Przedstawiono koncepcję regionalnej gospodarki agroodpadami z uwzględnieniem istniejących rozwiązań technologicznych, w tym biogazowni rolniczych oraz biogazowni zlokalizowanych przy oczyszczalniach ścieków. Oszacowano potencjał biogazowy dla odpadów rolniczych współfermentowanych z osadem wstępnym oczyszczalni ścieków. Przedstawiono obieg azotu, fosforu i węgla w biogazowni przy oczyszczalni ścieków. Określono stopień recyklingu organicznego tych pierwiastków.
 12. Tadeusz Filipiak
  Produktywność czynników produkcji w gospodarstwach ogrodniczych w Polsce w latach 2004-2014
  Słowa kluczowe: produktywność czynników produkcji, gospodarstwa ogrodnicze, FADN
  Abstrakt. Celem badań była ocena produktywności czynników produkcji w gospodarstwach ogrodniczych w Polsce w latach 2004-2014. Dokonano ogólnej charakterystyki gospodarstw ogrodniczych w Polsce, w tym określono produktywność pracy i kapitału, a także produktywność ziemi na 1 ha UR. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa zwiększała się o 6% średniorocznie w latach 2004-2014 i wynosiła w 2014 roku około 6 ha. Stwierdzono, że w gospodarstwach ogrodniczych produktywność wszystkich czynników produkcji w ujęciu nominalnym rosła. W ujęciu realnym produktywność pracy zmniejszyła się o około 16,6%, produktywność kapitału utrzymywała się na tym samym poziomie, natomiast produktywność ziemi zmniejszyła się o ponad 52,3%. Wartość produkcji na 1 AWU wynosiła w 2014 roku 81 tys. zł, na 1 ha 38 tys. zł, a na 1 zł majątku 0,38 zł. Obserwowane tendencje zmian w poziomie produktywności czynników i poziomie dochodu wskazują na to, że dla utrzymania żywotności ekonomicznej gospodarstw potrzebne jest zwiększanie skali produkcji, w tym powierzchni gospodarstw.
 13. Joanna Florek, Dorota Czerwińska-Kayzer
  Funkcjonowanie zaopatrzenia i zbytu w obszarze towarowej produkcji roślin strączkowych w gospodarstwach rolnych
  Słowa kluczowe: organizacja rynku, informacja, rośliny strączkowe, środki produkcji
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zmian na rynku rodzimych roślin strączkowych w zakresie funkcjonowania gospodarstw rolnych. Do realizacji postawionego celu przeprowadzono badania empiryczne, którymi objęto wybrane gospodarstwa rolne na terenie całego kraju, zajmujące się produkcją roślin strączkowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że przy organizacji rynku zbytu, należałoby wykorzystać platformę internetową o charakterze handlowym, informacyjnym i edukacyjnym, jako miejsce nawiązywania współpracy pomiędzy uczestnikami rynku paszowego.
 14. Piotr Gradziuk
  Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych a zatrudnienie
  Słowa kluczowe: energia odnawialna, zatrudnienie, modelowanie
  Abstrakt. Celem badań było określenie wpływu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na rynek pracy. Źródło danych empirycznych dotyczących wielkości produkcji energii stanowiły bazy danych EUROSTAT. Natomiast liczbę zatrudnionych i moc zainstalowanych urządzeń ustalono na podstawie raportów wydawanych przez organizację EurObserv’ER lub International Renewable Energy Agency. Uwzględniono następujące sektory: biomasy stałej, biogazu, biopaliw płynnych, geotermii, odpadów komunalnych, energii słońca, wody i wiatru. Zakres badań obejmował 28 państw UE w latach 2009-2015. Wyniki opracowano na podstawie uśrednionych danych dotyczących zarówno zatrudnienia jak i wolumenu produkcji energii pierwotnej oraz zainstalowanej mocy. Z oszacowanych modeli wynika, że w badanym okresie najwyższą pracochłonnością charakteryzowały się sektory energetyki słonecznej i wiatrowej.
 15. Kinga Gruziel
  Konkurencyjność opodatkowania rolnictwa na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej
  Słowa kluczowe: opodatkowanie rolnictwa, konkurencyjność, podatek
  Abstrakt. Podjęto próbę przedstawienia istoty i spektrum znaczeniowego konkurencji podatkowej, które spotyka się w literaturze przedmiotu oraz wskazanie wpływu tej kategorii na funkcjonowanie systemów opodatkowania rolnictwa. Przedstawiono również główne założenia systemów opodatkowanie rolnictwa funkcjonujących w krajach UE. Wskazano główne konstrukcje podatkowe, które można uznać za tożsame dla większości systemów podatkowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono podobieństwa systemów opodatkowania dochodów tytułem prowadzenia działalności rolniczej. Zasadniczo dochody uzyskiwane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a różnice dotyczą rozwiązań przyjętych w zakresie sposobu określania dochodu. Stosowanie specjalnych rozwiązań podatkowych w podatku dochodowym tytułem prowadzenia działalności rolniczej można uznać za rozwiązania wspierające konkurencyjność podatkową, zarówno w wymiarze wewnętrznym (rolnictwo, względem pozostałych sektorów gospodarki), jak i w wymiarze międzynarodowym.
 16. Józef Kania, Wiesław Musiał
  Dodawanie wartości w łańcuchach dostaw żywności – studium przypadku
  Słowa kluczowe: łańcuch dostaw żywności, wartość dodana, zróżnicowanie
  Abstrakt. Dokonano analizy wybranej grupy producentów owoców i warzyw w zakresie uzyskania odpowiedzi na trzy kluczowe pytania badawcze: co jest innowacją w badanej grupie, w jaki sposób kreowana jest tam wartość dodana i w jaki sposób ta grupa oddziałuje na lokalną społeczność wiejską. Wybór tej organizacji do badań był celowy, na podstawie takich kryteriów, jak: innowacyjność organizacji, unikalność rozwiązania oraz współpraca z ODR. Dane źródłowe uzyskano metodą wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego z przedstawicielami zarządu. Stwierdzono, że badana grupa stanowi w województwie małopolskim unikatowy przykład integracji pionowej „w przód” oraz przechwytywania wartości dodanej z rynku przez wyeliminowanie wszystkich pośredników. Stanowi model biznesowy, który obejmuje cały łańcuch dostaw, tj. od pola do półki sklepowej. Wysoka jakość produktów i duże ich zróżnicowanie pozwala na osiąganie wysokich dochodów oraz inwestowanie w dalszy rozwój. Grupa stworzyła nowe miejsca pracy w lokalnym środowisku, upowszechnia dobre praktyki sadownicze, produkcyjne i przetwórcze oraz przez podatki i sponsoring przyczynia się do rozwoju ekonomicznego społeczności lokalnej.
 17. Krzysztof Karpiesiuk, Andrzej Parzonko, Barbara Jarocka, Tomasz Kondraszuk
  Dochodowość gospodarstw ujętych w FADN z regionu Mazowsze i Podlasie w 2014 roku
  Słowa kluczowe: FADN, analiza dochodu, Region Mazowsze i Podlasie
  Abstrakt. Celem badań była ocena wyników ekonomicznych i potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych z regionu Mazowsza i Podlasia ujętych w systemie FADN w 2014 roku (4498 gospodarstw). Porównano wyposażenie w czynniki produkcji oraz wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ujętych w systemie polskiego FADN. Największe pogłowie zwierząt z regionu 795 skoncentrowane było w gospodarstwach mlecznych (37%) oraz mieszanych (33%). Najwyższą wielkością ekonomiczną charakteryzowały się gospodarstwa zajmujące się produkcją drobiarską, wynoszącą ponad 180 tys. euro. Drugie pod względem wielkości ekonomicznej były gospodarstwa zajmujące się trzodą chlewną – 51,1 tys. euro, a najniższą wielkość ekonomiczną miały gospodarstwa zajmujące się uprawami polowymi – 12,7 tys. euro, zwierzętami trawożernymi – 13,2 tys. euro oraz mieszane – 13,9 tys. euro.
 18. Sylwia Kierczyńska
  Rozwój produkcji owoców w Polsce a ceny skupu owoców do przetwórstwa
  Słowa kluczowe: ogrodnictwo, areał upraw owoców, zmiany cen
  Abstrakt. Celem pracy jest identyfikacja zmian w areale upraw owoców w Polsce, wskazujących na rozwój produkcji owoców oraz określenie, czy wraz ze wzrostem produkcji owoców przeznaczonych do przetwórstwa następowały zmiany cen skupu tych owoców. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zarówno wzrost areału uprawy owoców, jak i wzrost udziału powierzchni uprawy owoców w powierzchni użytków rolnych przy malejącym areale użytków rolnych, wskazywały na wzrost produkcji owoców w województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim. Wzrost produkcji owoców w tych województwach nastąpił m.in. za sprawą zwiększenia powierzchni uprawy jabłoni oraz malin. W analizowanym okresie najbardziej wzrosły ceny tych gatunków, których areał uprawy zmniejszał się (z wyjątkiem malin).
 19. Radosław Knap, Piotr Prus
  Postawy i opinie właścicieli winnic w Polsce dotyczące ochrony środowiska oraz relacji z otoczeniem biznesowym i instytucjonalnym
  Słowa kluczowe: winnice, obszary wiejskie, środowisko przyrodnicze, środowisko biznesowe i instytucjonalne
  Abstrakt. Celem artykułu jest poznanie opinii właścicieli winnic w zakresie wybranych elementów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Skupiono się na zdiagnozowaniu opinii respondentów względem ochrony środowiska przyrodniczego oraz relacji z otoczeniem społecznym i instytucjonalnym. Zbierając dane empiryczne wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach której zastosowano badania ankietowe, które przeprowadzono w 2017 roku na grupie 73 respondentów. Większość badanych właścicieli winnic wykazywała zainteresowanie stanem środowiska przyrodniczego, zatrudniała lokalnych pracowników i kupowała produkty od lokalnych przedsiębiorców, oferowała usługi turystyczne i promowała walory przyrodnicze regionu. Działania te wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, przyczyniają się do zwiększenia rozpoznawalności walorów kulturowych i krajobrazowych, jak i do rozwoju lokalnych rynków.
 20. Elżbieta Kołodziej
  Znaczenie unii bankowej dla stabilności sektora finansowego w strefie euro
  Słowa kluczowe: unia bankowa, kryzys finansowy
  Abstrakt. Celem badawczym pracy jest ocena znaczenia unii bankowej dla stabilności sektora finansowego w strefie euro. Dokonano przeglądu literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz wykonano analizy danych statystycznych. Kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 roku, miał swoje źródło w deregulacji rynków finansowych, braku ram prawnych działania instytucji nadzorczych oraz w niewłaściwie funkcjonującym systemie informacji rynkowej. Pomoc publiczna dla banków w UE w ciągu 5 lat (2008-2012) wyniosła prawie 4 bln euro. Większość pomocy publicznej (75%) była skierowana do banków strefy euro. Największymi kwotami rządy wsparły systemy bankowe w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii. W przypadku Irlandii doprowadziło to budżet państwa niemal do bankructwa. Kryzys doprowadził do zmian w podejściu do bezpieczeństwa sektora finansowego krajów należących do strefy euro. Najważniejszym projektem wdrażanym w odpowiedzi na zaistniały kryzys finansowy jest unia bankowa, która opiera się na trzech filarach: jednolitym mechanizmie nadzorczym (SSM), europejskim mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (mechanizm resolution SRM) oraz europejskim systemie gwarantowania depozytów (SDGS).
 21. Dorota Komorowska
  WYNIKI PRODUKCYJNE I EKONOMICZNE GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W UPRAWACH POLOWYCH
  Słowa kluczowe: produkcja roślinna, wyniki produkcji rolniczej
  Abstrakt. Celem opracowania jest ocena wyników gospodarowania zasobami produkcyjnymi w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach polowych na tle wyników ogółu gospodarstw rolnych, które były objęte rachunkowością rolną w systemie FADN w latach 2013-2015. Analizie poddano wyniki produkcyjne i ekonomiczne oraz produktywność i dochodowość zasobów ziemi, pracy i kapitału. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki badanych gospodarstw wskazują na niższy poziom wyników produkcyjnych i produktywności zasobów ziemi i kapitału w gospodarstwach roślinnych, zwłaszcza produktywności zasobów ziemi. Gospodarstwa specjalizujące się w uprawach polowych uzyskały wyniki ekonomiczne na znacznie niższym poziomie niż gospodarstwa ogółem, dlatego dochodowość zasobów ziemi była także wyraźnie mniejsza w tych gospodarstwach. Należy podkreślić, że dopłaty do działalności gospodarstw roślinnych przesądzają o poziomie dochodów uzyskiwanych przez te gospodarstwa.
 22. Ewa Koreleska
  Sprzedaż żywności ekologicznej w województwie kujawsko-pomorskim
  Słowa kluczowe: żywność ekologiczna, produkt ekologiczny, rolnictwo ekologiczne, sprzedaż, sprzedaż bezpośrednia, kanały dystrybucji, dystrybucja
  Abstrakt. Celem głównym pracy jest przedstawienie sprzedaży żywności ekologicznej w województwie kujawsko-pomorskim na przykładzie wybranego gospodarstwa ekologicznego. Przedstawiono rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rynku żywności ekologicznej w regionie oraz jego znaczenie dla rozwoju ruchu ekorolniczego w całym kraju, jako tła do dalszych badań. Następnie opisano sprzedaż żywności ekologicznej w Polsce i województwie. Wykorzystano dane pochodzące ze źródeł wtórnych – raportów krajowych (GIJHARS) i literatury przedmiotu. Następnie posłużono się metodą studium przypadku, którą przygotowano z wykorzystaniem danych pierwotnych pozyskanych podczas wizyt studyjnych w ekologicznym gospodarstwie rolnym w latach 2015-2017. Jako kryteria doboru gospodarstwa przyjęto jego lokalizację, ustabilizowaną produkcję ekologiczną, charakter innowacyjny oraz przynależność do grupy obszarowej gospodarstw o największym udziale w województwie kujawsko-pomorskim. Stwierdzono, że sprzedaż realizowana w krótkich kanałach dystrybucji, głównie na jarmarkach, dobrze funkcjonuje, mając dodatkowo wsparcie w mediach społecznościowych. Taka forma zapewnia bezpośredni kontakt z klientem, budowanie marki, płatność gotówką oraz możliwość jednorazowej sprzedaży dużej partii towaru. Odpowiada one zarówno oczekiwaniom części indywidualnych konsumentów, jak i całych grup, które w ramach np. kooperatyw spożywczych, aktywnie wpływają na proces produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej, zapewniając bezpieczeństwo funkcjonowania tego typu gospodarstwom ekologicznym.
 23. Katarzyna Łukasiewicz
  Standard jakości w turystyce wiejskiej i agroturystyce w Polsce i na Ukrainie w opinii potencjalnych klientów
  Słowa kluczowe: standard, jakość, turystyka, agroturystyka, wieś, Polska, Ukraina
  Abstrakt. Przedstawiono problematykę standardu jakości w turystyce wiejskiej i agroturystyce w opinii potencjalnych klientów na przykładzie Polski i Ukrainy. Z analizy dostępnych materiałów oraz przeprowadzonych badań wynika, że istnieją standardy jakości w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Zaprezentowano funkcjonujące systemy kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej. Wykorzystano również wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród mieszkańców Polski i Ukrainy w 2016 roku, aby zaprezentować zdanie potencjalnych klientów na temat znaczenia jakości w świadczeniu usług w turystyce wiejskiej i agroturystyce. Stwierdzono, że jakość odgrywa dużą rolę w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki. Standard jakości w turystyce wiejskiej i agroturystyce jest obecnie koniecznością, ponieważ dla większości badanych jest gwarancją spełnienia określonych w danej kategorii wymagań.
 24. Sylwia Małażewska, Edyta Gajos
  Dobrostan zwierząt jako dobro publiczne w ocenie mieszkańców Polski
  Słowa kluczowe: dobra publiczne, dobrostan zwierząt, rolnictwo, wartość
  Abstrakt. Tematyka dóbr publicznych w rolnictwie stała się w ostatnich latach bardzo ważnym i szeroko poruszanym zagadnieniem. Zapotrzebowanie na dobra publiczne generowane przez rolnictwo wynika z oczekiwań całego społeczeństwa, a same dobra uważane są za element zdrowia publicznego. W związku z tym podjęto próbę określenia ważności dobrostanu zwierząt dla mieszkańców Polski, jako przykładu dóbr publicznych generowanych przez rolnictwo oraz czynników ją determinujących. Badania empiryczne przeprowadzono w drugim kwartale 2017 roku na reprezentatywnej próbie 500 mieszkańców Polski. Na podstawie badań stwierdzono, że mieszkańcy Polski generalnie wysoko oceniają dobrostan zwierząt (średnia ocena 88,43 w skali 0-100) oraz że istnieje statystyczna różnica w ocenie ważności dobrostanu zwierząt, ze względu na zainteresowanie zdrową żywnością, liczbę osób w gospodarstwie domowym i wrażliwość na piękno przyrody. Ponadto do determinant ważności dobrostanu zwierząt zaliczyć należy: spożywanie żywności ekologicznej, zainteresowanie kulturą, zainteresowanie modą, płeć, wiek oraz palenie papierosów.
 25. Wiktor Maszkowski, Marcin Wysokiński
  Dystrybucja piwa w mikro i małych browarach w Polsce
  Słowa kluczowe: dystrybucja piwa, browar regionalny, browar rzemieślniczy
  Abstrakt. Celem artykułu jest identyfikacja specyficznych cech dotyczących dystrybucji piwa niszowego w mikro i małych browarach w Polsce. Badania przeprowadzono w 2015 roku za pomocą ankiety. Kwestionariusz wysłano do 95 mikro i małych browarów, co stanowiło prawie 77% wszystkich tego typu obiektów w Polsce. Odpowiedzi udzieliło 20 podmiotów, czyli 21% ankietowanych browarów, a 16% wszystkich takich obiektów Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono m.in., że liczba mikro i małych browarów w Polsce rokrocznie wzrasta, a ich udział w rynku piwa również zwiększa się i wszystkie przewidywa­nia wskazują, że trend ten nie będzie się zmieniał. Zaobserwowano również, że dystrybucja piwa jest zróżnicowana w zależności od rodzaju browaru.
 26. Adam Miara
  Perspektywy wzrostu innowacyjności podlaskich firm z sektora rolno-spożywczego
  Słowa kluczowe: innowacje, finansowanie innowacji, innowacyjność przemysłu spożywczego
  Abstrakt. Rozwój gospodarczy oparty tylko na tradycyjnej konkurencji nie może być już podstawą sukcesu na rynku. W dobie globalizacji gospodarki światowej, aby być konkurencyjnym firmy muszą zaoferować coś więcej, co spowoduje, że będą zauważone. Tym czymś coraz częściej są innowacje, które decydują o kierunkach rozwoju. Tempo i zakres wdrażania innowacji decyduje o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw, gdyż to one odgrywają kluczową rolę we wprowadzaniu nowych produktów na rynek, czyli zaspokajaniu potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów. Celem artykułu jest przedstawienie skali planowanych do wdrożenia innowacji i źródeł ich finansowania przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego województwa podlaskiego. Analizę przeprowadzono na podstawie badań literaturowych oraz źródeł pierwotnych. Stwierdzono, że perspektywy wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego województwa podlaskiego są bardzo duże.
 27. Anna Milewska
  Przestrzenne zróżnicowanie wpływów z tytułu podatku leśnego w gminach wiejskich w Polsce
  Słowa kluczowe: podatek leśny, dochody gmin, zróżnicowanie przestrzenne
  Abstrakt. Przedstawiono wyniki badań dotyczących przestrzennego zróżnicowania wpływów z tytułu podatku leśnego. Analizie poddano wysokość kwot zasilających lokalne budżety wszystkich gmin wiejskich w Polsce oraz ich udział w dochodach ogółem. Szczegółowe dane zaprezentowano dla gmin, w których wpływy z podatku leśnego stanowiły co najmniej 4% udziału w strukturze dochodowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dynamika zmian dotyczących tego zjawiska nie jest duża. Dotyczy to podatku leśnego jako dochodu oraz jego wymiaru zdeterminowanego występowaniem na terenach wiejskich gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – Ls. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej odnotowano wzrostową tendencję pod względem wielkości areału przeznaczanego pod zalesienie. Nie oznaczało to jednak, że zwiększała się baza do opodatkowania, gdyż właściciele gruntów leśnych z drzewostanem do 40 lat, mimo że podlegają opodatkowaniu, korzystali ze zwolnienia, co oznacza brak wpływów fiskalnych do budżetu.
 28. Stanisław Minta, Magdalena Cempiel
  Badanie satysfakcji konsumentów produktu tradycyjnego na przykładzie oscypka
  Słowa kluczowe: satysfakcja klienta, metoda CSI, produkt tradycyjny, ser oscypek
  Abstrakt. Celem badań było określenie poziomu zadowolenia konsumentów wybranego produktu tradycyjnego, którym został ser typu „oscypek”. Materiały badawcze o pierwotnym charakterze zebrano metodą wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem specjalnego kwestionariusza badawczego. W badaniach wzięło udział 200 osób, które kupowały oscypki w sklepie należącym do jednego z producentów tego sera z Żywca. Do określenia poziomu satysfakcji klientów zastosowano metodę CSI. Ogółem do oceny zadowolenia wybrano 12 czynników, wśród których największe znaczenie dla respondentów miały: smak, zapach i cena. Syntetyczny wskaźnik satysfakcji klientów mierzony metodą CSI wyniósł 3,56. Otrzymane wyniki pozwoliły określić poziom satysfakcji konsumentów oscypka jako dobry oraz wskazały, że dla nabywców żywności tradycyjnej największe znaczenie mają cechy jakościowe kupowanych produktów – szczególnie związane z walorami smakowymi tego typu produktów.
 29. Aldona Mrówczyńska-Kamińska
  Kierunek rozwoju agrobiznesu w krajach Unii Europejskiej
  Słowa kluczowe: wydajność pracy, rolnictwo, agrobiznes, Unia Europejska, kierunek rozwoju agrobiznesu
  Abstrakt. Celem badań była ocena rozwoju gospodarki żywnościowej (agrobiznesu) w krajach UE. Przeanalizowano wydajność pracy w agrobiznesie w poszczególnych krajach UE na tle całej gospodarki narodowej. Następnie zestawiono tę wydajność z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego (mierzonym PKB per capita) krajów UE i dokonano oceny rozwoju sektora rolno-żywnościowego. Zakres czasowy badań obejmował lata 1995 i 2010, czyli lata, dla których dostępne były pierwsze oraz najnowsze dane dotyczące bilansów przepływów międzygałęziowych dla poszczególnych krajów UE. Jedną z najważniejszych metod wykorzystywanych do oceny rozwoju agrobiznesu w krajach UE była metoda input-output (nakładów i wyników). Z badań wynika, że wydajność pracy w agrobiznesie w krajach UE-12 była niższa niż w większości państw UE-15. Na różnice w poziomie wydajności pracy w agrobiznesie pomiędzy poszczególnymi krajami wpływał przede wszystkim nadmiar siły roboczej w rolnictwie. Rosnąca wydajność pracy w rolnictwie przyczyniała się do silniejszego procesu społecznego podziału pracy zarówno w rolnictwie, jak i w agrobiznesie, czyli do kształtowania się nowoczesnego sektora żywnościowego zgodnie z modelem rozwoju rolnictwa. Otwarte jednak pozostaje pytanie, czy nowe kraje członkowskie będą powielały drogę wyznaczoną przez rozwinięte państwa północnej i zachodniej Europy i opartą przede wszystkim na dużym wzroście wydajności pracy, czy jednak podążać będą zupełnie inną ścieżką rozwojową w sferze produkcji żywności.
 30. Iwona Mystkowska
  Wpływ zróżnicowanej techniki odchwaszczania i stosowania biostymulatorów na efektywność ekonomiczną uprawy ziemniaków jadalnych
  Słowa kluczowe: ziemniaki, biostymulatory, opłacalność
  Abstrakt. Celem badań było określenie wpływu zróżnicowanej techniki odchwaszczania i stosowania biostymulatorów na efektywność ekonomiczną uprawy ziemniaków jadalnych. Badania polowe przeprowadzono w latach 2015-2017 z zastosowaniem biostymulatorów w gospodarstwie indywidualnym w miejscowości Międzyrzec Podlaski. Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaków odmiany Honorata pochodzące z trzyletniego doświadczenia polowego przeprowadzonego na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego. Zastosowane biostymulatory zwiększyły plon handlowy bulw średnio o 10,85 t/ha w stosunku do obiektu kontrolnego, bez dolistnego dokarmiania. Nadwyżka bezpośrednia kształtowała się od 6354,9 zł/ha na obiekcie kontrolnym do 14879,8 zł/ha na obiekcie, na którym zastosowano biostymulator Kelpak SL.
 31. Dawid Olewnicki
  Rynek firm zajmujących się rozmnażaniem roślin w Polsce
  Słowa kluczowe: rośliny, szkółkarstwo, lokalizacja przedsiębiorstw
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie zmian liczby przedsiębiorstw zajmujących się rozmnażaniem roślin w Polsce ogółem, a także w poszczególnych województwach w latach 2009-2016. Źródłem danych, które posłużyły do obliczeń były roczniki Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przeprowadzono także badania dotyczące lokalizacji omawianych przedsiębiorstw w stosunku do liczby ludności danych województw. Wykazano 9,5-procentowy wzrost liczby firm z omawianej branży w badanym okresie. Wzrost ten miał postać trendu wielomianowego drugiego stopnia. Ponadto liczba firm w poszczególnych województwach dopasowana była do skupisk występujących tam konsumentów, o czym świadczy niska wartość współczynnika Florence’a (F), wynosząca w 2016 roku F = 0,20.
 32. Krzysztof Patkowski, Danuta Leszczyńska, Anna Szymanowska, Piotr Zarajczyk
  Analiza realizacji programu „Młody rolnik” na terenie województwa lubelskiego w latach 2007-2016
  Słowa kluczowe: PROW 2007-2013, PROW 2014-2020, „Młody rolnik”
  Abstrakt. Celem badań było przedstawienie realizacji programu „Ułatwienie startu młodym rolnikom” w ramach PROW w latach 2007-2013 oraz stanu realizacji programu „Premie dla młodych rolników” w latach 2014-2016 na terenie województwa lubelskiego w ramach PROW 2014-2020. Materiał badawczy stanowiły dane udostępnione przez Lubelski Oddział Regionalny ARiMR z siedzibą w Elizówce. W województwie lubelskim w latach 2007-2016 złożono 6849 wniosków, co stanowiło 12% wszystkich złożonych deklaracji o przyznanie pomocy w Polsce i podpisano 5371 umów. Najwięcej wniosków o wsparcie złożono w powiecie bialskim – 1128. Powiat lubelski z wynikiem 665 znalazł się na drugim miejscu pod względem liczby złożonych wniosków. Kolejne miejsca zajmowały powiaty radzyński, parczewski, chełmski i hrubieszowski. Średni wiek beneficjentów mieścił się w przedziale od 21 lat w powiecie radzyńskim do 26 w powiecie tomaszowskim. Nowy nabór charakteryzował się wyższym wiekiem beneficjentów składających wnioski, zarówno na poziomie województw, jak i na poziomie powiatów. W województwie lubelskim średnia powierzchnia przejmowanego gospodarstwa w latach 2007-2013 wynosiła 13,8 ha. Na poziomie województwa lubelskiego największe gospodarstwa utworzono w powiatach parczewskim i chełmskim. Większość beneficjentów składających wnioski w obu edycjach programu miało wykształcenie średnie. W latach 2007-2016 uprawy polowe oraz produkcja mieszana stanowiły główne kierunki produkcji w większości gospodarstw.
 33. Elżbieta Sowula-Skrzyńska, Grzegorz Skrzyński, Renata Matysik-Pejas, Sabina Kurpan
  Kondycja ekonomiczna gospodarstw rodzinnych produkujących mleko
  Słowa kluczowe: bydło mleczne, efektywność ekonomiczna, koszty, próg rentowności
  Abstrakt. Celem badań była ocena kondycji ekonomicznej gospodarstw mleczarskich o różnej skali produkcji. Skuteczność ekonomiczną tych gospodarstw analizowano według skali produkcji. Wyliczono podstawowe wskaźniki i miary efektywności ekonomicznej produkcji, tj.: dochód netto z działalności rolniczej, nadwyżkę bezpośrednia, koszty produkcji, parytet dochodów i progi rentowności. Przedstawiono analizę dysproporcji dochodów między małymi i dużymi gospodarstwami. Przeprowadzona ocena wykazała, że z ekonomicznego punktu widzenia rentowne gospodarstwa mleczne utrzymują około 60 krów.
 34. Grzegorz Ślusarz
  Wyzwania demograficzne peryferyjnych obszarów wiejskich
  Słowa kluczowe: obszary wiejskie, demografia, obszary peryferyjne
  Abstrakt. Celem opracowania jest identyfikacja wyzwań i zagrożeń dla rozwoju społeczno-gospodarczego peryferyjnych obszarów wiejskich, wynikających ze specyfiki procesów demograficznych zachodzących na tych obszarach. Badaniami szczegółowymi (lata 2004-2016) objęto przygraniczne gminy Podkarpacia. Ich peryferyjność wynika zarówno z przygranicznego położenia, jak i położenia względem regionalnych i krajowych ośrodków rozwoju (odległości – dostępności). Stwierdzono, że badane obszary stoją w obliczu dużych wyzwań demograficznych, wynikających z małej i zmniejszającej się liczby ludności (przy niskim wskaźniku gęstości zaludnienia). Jest to wynikiem zarówno zaszłości historycznych, procesów migracyjnych, jak i ujemnego wskaźnika przyrostu naturalnego. Te procesy rzutują na niekorzystną strukturę wiekową ludności z całym „pakietem” problemów towarzyszących starzejącemu się społeczeństwu. Zagraża to rozwojowi badanych jednostek, ogranicza możliwości pełnego wykorzystania ich endogenicznego potencjału. Demografia urasta do rangi bariery rozwoju peryferyjnych obszarów przygranicznych regionu.
 35. Arkadiusz Zalewski
  Uwarunkowania regionalnego zróżnicowania wyposażenia gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze w Polsce
  Słowa kluczowe: regionalne zróżnicowanie, ciągniki rolnicze
  Abstrakt. Celem opracowania jest próba pogrupowania województw ze względu na czynniki mające potencjalny wpływ na regionalne zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze. Do pogrupowania województw w skupienia zastosowano metodę Warda. Wyodrębniono cztery grupy województw, które różniły się między sobą pod względem zaproponowanych cech. W województwach z największą powierzchnią użytków rolnych przypadających na 1 ciągnik występowała największa średnia powierzchnia gospodarstw rolnych, był największy udział gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych i najmniejszy poziom zatrudnienia w rolnictwie. Województwa z najniższą powierzchnią użytków rolnych przypadających na 1 ciągnik to te z najmniejszą powierzchnią gospodarstw, najmniejszym udziałem rolników z wykształceniem rolniczym oraz najmniejszą wartością skupu z 1 ha użytków rolnych. Udział osób zatrudnionych w rolnictwie był w tych województwach zdecydowanie największy.
 1. Karolina Babuchowska
  Kapitał ludzki i jego znaczenie w rozwoju gospodarstw mleczarskich na obszarze Wschodniej Polski – wyniki badań empirycznych
  Słowa kluczowe: kapitał ludzki, gospodarstwo rolne, produkcja mleka, inwestycje
  Abstrakt. Celem artykułu jest próba ukazania związku pomiędzy rozwojem gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka działających na terenie Wschodniej Polski, rozpatrywanym z punktu widzenia inwestycji realizowanych w gospodarstwach a kapitałem ludzkim zgromadzonym w tych gospodarstwach. Materiałem źródłowym były wyniki własnych badań ankietowych. Problematyka rozwoju gospodarstw rolnych jest złożona. Czynnikiem sprawiającym, że zasoby którymi dysponuje gospodarstwo rolne są odpowiednio lub niewłaściwie wykorzystywane, jest człowiek. To w gestii producenta rolnego, którym niejednokrotnie jest właściciel gospodarstwa, pozostają decyzje dotyczące rozwoju gospodarstwa. Rozwój ten, zgodnie z literaturą przedmiotu, może być uwarunkowany inwestycjami lub mieć charakter nieinwestycyjny.
 2. Alicja Baranowska, Krystyna Zarzecka, Iwona Mystkowska, Marek Gugała
  Opłacalność uprawy ziemniaków jadalnych odmiany bellarosa
  Słowa kluczowe: plon ziemniaków, koszty, nadwyżka bezpośrednia
  Abstrakt. Celem badań było określenie efektywności ekonomicznej uprawy ziemniaków jadalnych na podstawie standardowej nadwyżki bezpośredniej – SGM. Materiał badawczy stanowiły dane dotyczące uprawy ziemniaków jadalnych odmiany Bellarosa. Badania polowe przeprowadzono w latach 2015-2016 na plantacji produkcyjnej o powierzchni 1,6 ha, zlokalizowanej w województwie lubelskim. Eksperyment prowadzono na glebie klasy bonitacyjnej IVb. Stwierdzono, że produkcja ziemniaków w latach 2015-2016 była opłacalna. Największy udział w strukturze poniesionych kosztów stanowiły koszty zakupu sadzeniaków (44,04%), eksploatacji maszyn i pracy ludzkiej (34,25%), obornika (11,43%), a następnie koszty środków ochrony roślin (5,66%) oraz nawozów mineralnych (4,62%).
 3. Beata Będzik
  Wybrane komponenty kapitału społecznego na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego
  Słowa kluczowe: kapitał społeczny, zaufanie, partycypacja, zaangażowanie, obszary wiejskie
  Abstrakt. Wobec zróżnicowania rozwoju współczesnych społeczeństw, którego nie da się wyjaśnić różnicą w dostępie do trzech, do tej pory kluczowych, determinant wzrostu gospodarczego, coraz większą uwagę zaczęto poświęcać tzw. czynnikom miękkim, które stały się wyznacznikami potencjału rozwojowego gospodarek. W ostatnim czasie to kapitał społeczny staje się głównym przedmiotem dyskursu politycznego i naukowego w wyjaśnianiu generatorów rozwoju społeczno-gospodarczego. Jako kategoria słabo poznana i zbadana wymaga ciągłych analiz, a z uwagi na promień jej oddziaływania empiria powinna odbywać się na poziomie lokalnym. Ciągłe braki badawcze powodują pewien niedosyt analityczny. Celem artykułu jest próba przedstawienia wybranych komponentów kapitału społecznego na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Podjęta próba wykazała relatywnie niski poziom kapitału społecznego w zachodniopomorskich gminach wiejskich pod względem wybranych komponentów. Prowadzi to do konkluzji, że w celu zabezpieczenia wzrostu gospodarczego w przyszłości, należy już teraz rozwijać kapitał społeczny, gdyż jego tworzenie i pomnażanie ma charakter długookresowy.
 4. Wioletta Bieńkowska-Gołasa
  Ocena funkcjonowania Uzdrowiska Nałęczów w opinii kuracjuszy
  Słowa kluczowe: ocena, kuracjusz, uzdrowiska
  Abstrakt. Zaprezentowano wyniki badań, których celem było pozyskanie opinii kuracjuszy na temat funkcjonowania Uzdrowiska Nałęczów. Materiał empiryczny do badań zebrano za pomocą metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. Przedstawiono preferowane zabiegi, formy spędzania czasu wolnego przez kuracjuszy, a także wskazano elementy, które wymagają usprawnienia. Mimo że oferty zabiegowa, rekreacyjna, gastronomiczna i noclegowa zostały przez kuracjuszy ocenione wysoko, to i tak badani wskazali, że należy cały czas dbać i podnosić jakość świadczonych usług, zarówno leczniczych, jak i rekreacyjnych.
 5. Julita Bilakiewicz, Agnieszka Mruklik
  Reakcja cen rzepaku w Polsce na zmiany indeksu giełdowego – ujęcie ekonometryczne
  Słowa kluczowe: cena rzepaku, indeks giełdowy, model ekonometryczny, prognoza punktowa
  Abstrakt. Zbadano korelację liniową między indeksami giełdowymi WIG, WIG20 i WIG-Spożywczy a cenami rzepaku w Polsce. Na podstawie zgromadzonych danych skonstruowano model ekonometryczny. W rozpatrywanym modelu ekonometrycznym zmienną objaśnianą była kwartalna cena rzepaku w Polsce. Zmiennymi objaśniającymi były czas i notowanie indeksu WIG-Spożywczy. Wykorzystano dane z lat 2004-2016. Model ten został oszacowany, zweryfikowany statystycznie, a następnie zastosowany do wyznaczenia prognoz punktowych cen rzepaku w Polsce w dwóch pierwszych kwartałach roku 2017.
 6. Małgorzata Błażejowska
  Funkcjonowanie przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych województwa wielkopolskiego
  Słowa kluczowe: spółdzielnie socjalne, województwo wielkopolskie, osoby prawne, osoby fizyczne
  Abstrakt. Celem artykułu jest omówienie funkcjonowania przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie 20 spółdzielni socjalnych, działających na terenie gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. Na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego zbadano profil działalności, poziom zatrudnienia, okres prowadzenia działalności, podmioty założycielskie oraz sytuację finansową analizowanych podmiotów przy wykorzystaniu metody indeksów dynamiki. Wskazano różnice w funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych, których przyczyną jest podmiotowość prawna założycieli. Wśród spółdzielni założonych przez osoby prawne ponad połowa (58%) uzyskała dochód i zatrudniała ponad 10 pracowników. Spośród podmiotów założonych przez osoby fizyczne 75% z nich odnotowało stratę z prowadzonej działalności, znacznie niższą kwotę przychodów (63% poniżej 100 tys. zł) oraz mniejszą liczbę zatrudnionych pracowników (średnio 7). Wyniki badań wykazały, że największe szanse na rozwój mają spółdzielnie założone przez gminy wspólnie z powiatem.
  Katarzyna Brodzińska System wsparcia rolnictwa ekologicznego i grup producentów rolnych – założenia i implikacje praktyczne SUPPORT SYSTEM FOR ORGANIC FARMING AND AGRICULTURAL PRODUCER GROUPS – ASSUMPTIONS AND PRACTICAL IMPLICATIONS Słowa kluczowe: wspólna polityka rolna (WPR), rynek zakorzeniony, rolnictwo ekologiczne, grupy producentów rolnych (GPR) Key words: Common Agricultural Policy (CAP), nested market, organic farming, groups of agricultural producers (GAP) Abstrakt. Celem badań była próba oceny wybranych działań wspieranych w ramach WPR (rolnictwo ekologiczne oraz grupy producentów rolnych) w kontekście możliwości wykreowania „rynku zakorzenionego”, który może przyczynić się do rozwoju lokalnej gospodarki. Materiał badawczy stanowiły dane ARiMR, ARR i GIJHARS. Zastosowano analizę porównawczą poziomą wybranych parametrów charakteryzujących rolnictwo ekologiczne i GPR w 2016 roku oraz analizę porównawczą pionową obejmującą lata 2004-2016. Z przeprowadzonych analiz wynika, że system wsparcia rolnictwa ekologicznego oraz GPR w ograniczonym zakresie sprzyja rozwojowi obszarów wiejskich i konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań systemowych. Warto zdecentralizować system wsparcia finansowego GPR w ramach WPR, aby przyczynić się do rozwoju „rynków zakorzenionych” nie tylko w odniesieniu do produktów ekologicznych, ale również konwencjonalnych. The aim of this study is to evaluate selected actions supported within the CAP in the context of ability to create nested market which can facilitate the development of local economy. The research material consists of ARMA, ARR, and AFQI data. A horizontal comparative analysis was applied for selected specifications of organic farming and GAP for the year 2016, and a vertical comparative analysis for years 2004-2016. The analyses conducted show that the support system for organic farming and GAP favours the development of rural areas to a limited extent, and it is necessary to search for new system solutions. Decentralization of the financial support system for GAP as a part of CAP could lead to the development of nested markets for both organic and conventional products.
 7. Małgorzata Bułkowska
  Pozycja produktów pochodzenia zwierzęcego w polskim handlu rolno-spożywczym
  Słowa kluczowe: handel zagraniczny, konkurencyjność, branża mięsna, branża mleczarska
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie pozycji produktów branży mięsnej i mleczarskiej w polskim handlu rolno-spożywczym w latach 2010-2016. Dokonano analizy zmian w strukturze geograficznej i towarowej w handlu produktami wybranych sektorów na tle całego sektora rolno-spożywczego oraz na podstawie wskaźników ujawnionych przewag komparatywnych (RCA) dokonano oceny ich pozycji konkurencyjnej. Badania wykazały, że pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych związanych z ograniczeniami w handlu, sektor mięsny pozostaje kluczowy dla polskiego przemysłu spożywczego. Odpowiada on za około 20% eksportu i generuje 1/3 nadwyżki w handlu produktami rolno-spożywczymi. Najszybciej w Polsce rozwija się branża drobiarska, która w najmniejszym stopniu odczuła skutki embarga i sukcesywnie powiększała swoje przewagi komparatywne.
 8. Krzysztof Firlej, Sebastian Kubala
  Zmiany w krajowym rolniczym ubezpieczeniu społecznym w okresie poakcesyjnym
  Słowa kluczowe: Krajowa Rada Ubezpieczenia Społecznego, ubezpieczenia społeczne rolników, funkcje ubezpieczeń społecznych
  Abstrakt. Dokonano analizy zmian, które zachodziły w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych rolników w okresie poakcesyjnym. W okresie objętym badaniem utrzymywała się tendencja malejąca w liczbie osób ubezpieczonych w KRUS (spadek pomiędzy 2005 i 2015 rokiem o 10%). Zaobserwowano także podobną tendencję w relacji przeciętnej miesięcznej wartości emerytury brutto z KRUS oraz pozarolniczej przeciętnej miesięcznej wartości brutto do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Podsumowano także wyniki przeprowadzonych badań dotyczących analizy regresji pomiędzy przeciętnymi wydatkami na 1 osobę w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów oraz przeciętnym poziomem miesięcznych świadczeń emerytalno-rentowych. W badaniach wykorzystano miary struktury, korelacji liniowej Pearsona, regresji liniowej (wraz z najważniejszymi miarami odnoszącymi się do obliczanego modelu) oraz testów istotności.
 9. Agnieszka Gałecka
  Efektywność gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2012-2015 w zależności od ich wielkości ekonomicznej
  Słowa kluczowe: gospodarstwo rolnicze, efektywność, wielkość ekonomiczna, FADN
  Abstrakt. Dokonano oceny poziomu efektywności gospodarstw rolnych w Polsce w zależności od ich wielkości ekonomicznej. Analizą objęto gospodarstwa uczestniczące w polskim systemie FADN. Okres badań obejmował lata 2012-2015. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstw zwiększała się produktywność ziemi, pracy i kapitału oraz wydajność pracy. W przypadku dochodowości ziemi, rentowności majątku oraz rentowności kapitału własnego rosnąca tendencja występowała do wielkości ekonomicznej 500 tys. euro SO, natomiast powyżej analizowane wskaźniki były na zdecydowanie niższym poziomie. W badanym okresie odnotowano spadek efektywności gospodarstw rolniczych w Polsce, co jest zjawiskiem niekorzystnym.
 10. Eliza Gaweł, Andrzej Madej, Mieczysław Grzelak
  Ocena ekonomiczno-produkcyjna dwóch sposobów renowacji użytku zielonego z wykorzystaniem mieszanek bobowato-trawiastych w warunkach ekologicznych
  Słowa kluczowe: mieszanka bobowato-trawiasta, plon suchej masy netto, wartość energetyczna, zawartość białka w paszy, renowacja runi użytku zielonego, koszty produkcji
  Abstrakt. Celem badań było porównanie pod względem produkcyjnym i ekonomicznym dwóch sposobów renowacji użytku zielonego (po orce i po powierzchniowym wzruszeniu wierzchniej warstwy gleby na głębokość 5 cm) oraz stwierdzenie, która z 3 mieszanek bobowato-trawiastych będzie najbardziej przydatna do renowacji użytku zielonego w warunkach badań. Badania polowe przeprowadzono w latach 2013-2016 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie, na glebie płowej (pgm.gl), w warunkach ekologicznych. Pierwszym czynnikiem były 2 sposoby renowacji użytku zielonego: A – po orce + wysiew mieszanek siewnikiem zbożowym, B – po uprawie gleby na głębokość 5 cm kompaktową broną talerzową + wysiew nasion siewnikiem zbożowym (czynnik I). Drugim czynnikiem były 3 mieszanki: Krasula + 3,5 kg/ha koniczyny białej odmiany Romena, Cent 4 i mieszanka autorska. Renowacja użytku zielonego metodą uproszczoną po bronie kompaktowej (obiekt B) dała korzystniejsze efekty produkcyjne i ekonomiczne od przeprowadzonej metodą pełnej uprawy gleby po orce (obiekt A). Uzyskanie podobnych parametrów oceny ekonomiczno-produkcyjnej dla porównywanych mieszanek bobowato-trawiastych wskazuje na ich przydatność do renowacji użytku zielonego w warunkach przeprowadzonych badań. Koszty nawozów i paliwa stanowiły łącznie 84,1-86,9% kosztów bezpośrednich ponoszonych na produkcję paszy.
 11. Jarosław Gołębiewski
  Ewolucja spółdzielni rolniczych w Izraelu
  Słowa kluczowe: łańcuch dostaw żywności, spółdzielczość rolnicza, kibuc, moszawa, rolnictwo w Izraelu
  Abstrakt. Celem opracowania jest określenie zmian roli spółdzielczości rolniczej w łańcuchu dostaw żywności w Izraelu. Szczególną uwagę zwrócono na scharakteryzowanie potencjału i wyników produkcyjnych rolnictwa w Izraelu. Na tym tle dokonano analizy przekształceń w modelu organizacyjnym spółdzielczości rolniczej i jej pozycji w łańcuchu żywnościowym. Podstawą źródłową badań była literatura przedmiotu, dane statystyczne, w tym Centralnego Urzędu Statystycznego Izraela, dane związków i zrzeszeń spółdzielczych oraz wyniki projektu naukowo-dydaktycznego zrealizowanego w 2017 roku w ramach Programu Erasmus+. W opracowaniu scharakteryzowano dwie podstawowe formy izraelskich spółdzielni rolniczych, tj. kibuce i moszawy. Badania wykazały, że przedsiębiorstwa spółdzielcze stanowią istotny, a jednocześnie zróżnicowany zbiór podmiotów w łańcuchu dostaw żywności w Izraelu. Ich udział w produkcji rolnej sięga 80%. Odgrywają one również ważną rolę w produkcji i marketingu artykułów spożywczych.
 12. Piotr Gradziuk
  Efektywność nakładów inwestycyjnych na redukcję emisji CO2 na przykładzie projektów z zakresu Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanych z funduszy europejskich w województwie lubelskim
  Słowa kluczowe: efektywność, koszty redukcji emisji CO2, Fundusze Europejskie, nakłady inwestycyjne, OZE
  Abstrakt. Przedstawiono ocenę ekonomicznej efektywności nakładów inwestycyjnych na redukcję emisji CO2 poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dane źródłowe pochodziły z departamentów Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz funduszy europejskich Ministerstwa Energii. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w województwie lubelskim w ramach programów i działań łączna wartość zrealizowanych inwestycji z zakresu OZE wyniosła 390,9 mln zł, w tym 284,9 mln zł to dofinansowanie, co stanowiło 72,9% wartości projektów. Najwięcej środków przeznaczono na instalacje systemów solarnych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej (87,7%). Pozostałe wydatkowano na fotowoltaikę (4,6%), kotłownie na biomasę (4,2) oraz biogazownie rolniczą (2,8%) i w oczyszczalni ścieków (0,7%). Najkorzystniejszymi efektami redukcji emisji CO2 charakteryzowały się kotłownie zasilane biomasą (793 zł/Mg CO2) oraz biogazownie (1024-2344 zł/Mg CO2). Najwyższe wskaźniki odnotowano dla instalacji fotowoltaicznych (6193 zł/Mg CO2) i kolektorów słonecznych (4631 zł/Mg CO2). Kluczowym czynnikiem wpływającym na takie kształtowanie się tych wielkości były znaczące różnice w ilości wytwarzanej energii oraz nakłady inwestycyjne na jednostkę zainstalowanej mocy.
 13. Agnieszka Jakubowska, Anna Rosa
  Nierówności w stanie zdrowia mieszkańców krajów Unii Europejskiej – analiza relacji miasto – wieś
  Słowa kluczowe: zdrowie, nierówności, relacje miasto – wieś, kraje UE
  Abstrakt. Celem artykułu jest ocena nierówności występujących na poziomie krajów Unii Europejskiej w obszarze zdrowia. Analizy dokonano w ujęciu miasto – wieś, w kontekście ich oddziaływania na potencjał kapitału ludzkiego. Analizie poddano zróżnicowanie zmiennej opisującej poziom samooceny stanu zdrowia mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich krajów UE. Wykorzystując dane statystyczne na poziomie NTS-1, wskazano na charakter badanych procesów w ujęciu państw członkowskich. Zidentyfikowano odrębność zachowań mieszkańców obszarów wsi i miast. Na potrzeby badania wyodrębniono populację kobiet i mężczyzn w dwóch grupach wiekowych. Wykazano znacząco wyższy poziom nierówności w obszarze zdrowia w relacji miasto – wieś, występujący w grupie krajów członkowskich Środkowej i Wschodniej Europy.
 14. Piotr Jałowiecki, Izabela Surtel
  Zróżnicowanie konsumpcji wyrobów alkoholowych w Europie
  Słowa kluczowe: konsumpcja alkoholu, przemysł wyrobów alkoholowych, zróżnicowanie konsumpcji alkoholu
  Abstrakt. Przedstawiono wyniki badań nad zróżnicowaniem poziomu konsumpcji wyrobów alkoholowych w państwach europejskich w latach 2000-2013. W badanym okresie zaobserwowano zmianę tendencji spożycia wyrobów alkoholowych z rosnącej na malejącą. Spadek nastąpił w latach 2007-2008 i najprawdopodobniej jest związane z kryzysem finansowym, który wówczas się rozpoczął. Konsumpcja wyrobów alkoholowych w Europie charakteryzuje się niskim poziomem zróżnicowania w badanym okresie, co oznacza, że pomimo wspomnianej zmiany tendencji, charakteryzowała się ona dużą stabilnością. Oceniono również zróżnicowanie poziomu konsumpcji wyrobów alkoholowych w poszczególnych państwach oraz sklasyfikowano je pod jego względem.
 15. Anna M. Klepacka, Wojciech J. Florkowski, Monika Bagińska
  Zmiany w użytkowaniu ziemi – ilustracja skutków wsparcia programów regionalnych w zwiększaniu udziału lasów na przykładzie województwa podlaskiego
  Słowa kluczowe: zalesienia, dotacje unijne, ziemia rolnicza, KPZL
  Abstrakt. Celem analizy było zbadanie związku między wzrostem lesistości a gruntami rolnymi w latach 2010-2015 oraz korelacją pomiędzy lesistością a migracją wewnętrzną mieszkańców poszukujących zatrudnienia poza rolnictwem (m.in. przez rejestrację mikroprzedsiębiorstw) na przykładzie województwa podlaskiego. Zastosowano metodę opisową, którą poszerzono o wyliczenie współczynnika korelacji Pearson’a dla zbadania kluczowych współzależności. Obliczone współczynniki korelacji sugerują silne powiązanie wielkości środków UE z wielkością obszarów zalesionym w trzech wydzielonych powiatach – Białystok, Łomża, Suwałki. Ponadto, stwierdzono wysoką korelację między migracją wewnętrzną a działalnością przedsiębiorców odzwierciedloną w liczbie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w powiatach białostockim i łomżyńskim oraz przeciętnych powiązań w przypadku powiatu suwalskiego. Na transfer użytków rolnych pod zalesiania ma wpływ lokalny rozwój infrastruktury technicznej, np. budowa dróg w powiecie suwalskim i oddziaływuje na uzyskane współczynniki korelacji.
 16. Tomasz Kondraszuk
  Metoda kasowa rozliczania VAT w rolnictwie
  Słowa kluczowe: VAT, rolnictwo, rolnik ryczałtowy, zarządzanie, finanse
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości stosowania przez rolników metody kasowej przy rozliczania VAT. Dotyczy to rolników, którzy zrezygnowali z ryczałtu i stali się czynnymi płatnikami tego podatku. Krytycznie oceniono metodę kasową stosowaną w podatkowej książce przychodów i rozchodów (PKPiR). Jednocześnie na przykładzie rolniczego kalendarza rachunkowego (RKR) wykazano, że możliwa jest integracja ewidencji metodą kasową rozliczania VAT z zapisami księgowymi w RKR umożliwiającymi sporządzanie przepływów pieniądza metodą bezpośrednią odpowiednio z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i prywatnej. Istnieje również możliwość sporządzenia pozostałych sprawozdań finansowych: rachunku wyników, bilansu majątkowego oraz zmian w kapitale własnym. Dla rolnika istotną korzyścią stosowania metody kasowej jest zmniejszenie ryzyka zatorów płatniczych wynikających z konieczności uregulowania VAT przed uzyskaniem płatności od dłużnika. Dla urzędu skarbowego konieczność uregulowania pełnej płatności przed wystąpieniem o zwrot VAT naliczonego istotnie ogranicza możliwość nadużyć w tym zakresie.
 17. Jolanta Kondratowicz-Pozorska
  Środki i programy wspierające podnoszenie wykształcenia ludności wiejskiej w Polsce
  Słowa kluczowe: kapitał ludzki, programy, fundusze, edukacja, tereny wiejskie, wykształcenie
  Abstrakt. Celem pracy jest przedstawienie różnych form wsparcia i towarzyszących im źródeł finansowania, które przeznaczone były na edukację i kształcenie ludności wiejskiej w latach 2002-2016 oraz określenie efektów tych działań. Dokonano przeglądu licznych polityk i programów unijnych (w tym krajowych) oraz ofert różnych fundacji działających na rzecz ludności wiejskiej. Przestudiowano obszerną literaturę przedmiotu, empiryczne materiały i opracowania instytucji unijnych i krajowych, a także przeanalizowano programy wspierające ekonomiczno-społeczny rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Dane niezbędne do napisania pracy pochodziły również od takich instytucji badawczo-naukowych, jak IRWiR, IERiGŻ oraz z dostępnych opracowań GUS i The World Bank.
 18. Barbara Kutkowska, Anna Barczyk
  Wspieranie funkcji środowiskowych rolnictwa w województwie dolnośląskim po 2004 roku na tle kraju
  Słowa kluczowe: program rolnośrodowiskowy, rolnictwo ekologiczne, region dolnośląski
  Abstrakt. Problem negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i łagodzenia tego zjawiska jest powszechnie omawiany w literaturze naukowej. Państwo dysponuje wieloma instrumentami, które mają na celu wsparcie funkcji środowiskowych. Przystąpienie do UE dodatkowo rozszerzyło te instrumentarium za pośrednictwem WPR. Celem opracowania jest wskazanie miejsca regionu dolnośląskiego we wdrażaniu instrumentów WPR mających za zadanie wspieranie funkcji środowiskowych działalności rolniczej. Ocenie poddano realizację programu rolnośrodowiskowego, w tym zwłaszcza pakiety rolnictwo ekologiczne, ochronę gleb i wód oraz ekstensywne użytki zielone. Analizy wykazały, że wsparcie ochrony środowiska przy wykorzystaniu pakietów rolnośrodowiskowych w województwie dolnośląskim jest zauważalnie mniejsze w porównaniu do innych regionów Polski.
 19. Aleksandra Łakomiak
  Kapitał intelektualny polskiego sadownictwa
  Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, wiedza, wykształcenie, sady
  Abstrakt. Celem głównym badania było ustalenia tego, w jaki sposób ukształtował się kapitał intelektualny polskiego sadownictwa XXI wieku. Przedmiotem badań były osiągnięcia polskich naukowców propagujących wiedzę z zakresu sadownictwa w uczelniach wyższych. Dokonano przeglądu literatury historycznej i przedmiotu oraz analizy danych GUS. Wyniki badań pokazały, że od początku rozwoju sadownictwa istnieją w wyższych uczelniach katedry zajmujące się rozwiązywaniem problemów związanych z uprawą, ochroną i ekonomiką produkcji. Katedry te tworzyli i tworzą naukowcy, którzy zbliżyli naukę do praktyki. Ograniczenie bezpłatnego dostępu do osiągnięć nauki i zajęć praktycznych wpłynie negatywnie na zdobycie doświadczenia.
 20. Renata Matysik-Pejas, Jerzy Cieślik, Anna Borecka, Elżbieta Sowula-Skrzyńska
  Lokalne systemy żywnościowe i ich znaczenie dla obszarów wiejskich
  Słowa kluczowe: system żywnościowy, krótkie łańcuchy dostaw, żywność lokalna
  Abstrakt. Celem opracowania jest przedstawienie istoty oraz roli, jaką pełnią lokalne systemy żywnościowe na obszarach wiejskich. Opracowanie ma charakter przeglądowy i oparte jest na źródłach wtórnych. Lokalne systemy żywnościowe stanowią alternatywę w stosunku do systemów konwencjonalnych produkcji, przetwórstwa i dystrybucji żywności. Dla lokalnych systemów żywnościowych charakterystyczne są krótkie łańcuchy dostaw żywności, co umożliwia rozwój bardziej partnerskich form relacji pomiędzy producentami rolnymi a konsumentami, którzy poszukują żywności wytwarzanej lokalnie o specyficznych walorach jakościowych. Korzyści ekonomiczne funkcjonowania lokalnych systemów żywnościowych przejawiają się w sposób bezpośredni, m.in. w zwiększeniu dochodów rolniczych, pośrednio zaś widoczne są ich interakcje z całą lokalną gospodarką. Korzyści o charakterze społecznym uwidaczniają się w inkluzji społecznej i poprawie jakości życia lokalnych społeczności, a korzyści środowiskowe są efektem bardziej zrównoważonych i przyjaznych środowisku praktyk rolniczych. Dzięki pozytywnemu oddziaływaniu, rola lokalnych systemów żywnościowych w ożywianiu obszarów wiejskich jest w coraz większym stopniu doceniana.
 21. Wiesław Musiał, Kamila Musiał
  Następstwa dezagraryzacji w sferze produkcyjnej i ekologicznej na przykładzie wybranych powiatów województwa podkarpackiego
  Słowa kluczowe: dezagraryzacja, bioróżnorodność, województwo podkarpackie
  Abstrakt. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2016 roku, w zakresie stanu zaawansowania wybranych aspektów procesu dezagraryzacji na terenie 7 powiatów województwa podkarpackiego. Ukazano wybrane problemy dezagraryzacji w zakresie zmian w zagospodarowaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dla powiatu kolbuszowskiego, gdzie zmiany te były szczególnie zaawansowane, nakreślono zagrożenia w zakresie zmniejszania się bioróżnorodności na gruntach ornych i użytkach zielonych, będące następstwem zaprzestania ich rolniczego użytkowania. Z badań wynika, że Podkarpacie jest regionem o charakterze dezagraryzacyjnym, w którym ok. 63% gospodarstw nie prowadzi produkcji zwierzęcej, około 34% odłoguje część ziemi, a szacunkowy średni udział odłogów i ugorów wynosi około 21%. Występuje tu także duży udział gospodarstw stagnujących (34%) oraz schyłkowych-upadających (41%). Porzucanie produkcji roślinnej stwarza także duże zagrożenie dla różnorodności gatunków roślin związanych z agrocenozami, w szczególności chwastów segetalnych oraz niektórych gatunków rodzimych, występujących na łąkach. W wyniku porzucania ziemi występuje wyraźny spadek liczby tych stanowisk, co wykazano na przykładzie Płaskowyżu Kolbuszowskiego, przez co gatunki takie stają się rzadkie, a w efekcie zagrożone wyginięciem.
 22. Joanna Pawlak, Dariusz Paszko, Wioletta Wróblewska
  Zastąpienie podatku rolnego podatkiem dochodowym od działalności rolniczej w opinii rolników indywidualnych
  Słowa kluczowe: podatek dochodowy, podatek rolny, gospodarstwo rolne
  Abstrakt. Przedstawiono opinie rolników indywidualnych na temat ewentualnych zmian w rolniczym systemie podatkowym w Polsce w kontekście wprowadzania podatku dochodowego w rolnictwie. Prawie 40% badanych pozytywnie oceniło powyższą propozycję zmiany, chociaż pod pewnymi warunkami, a 31% twierdziło, że będzie to posunięcie niekorzystne dla rolników. Obawiali się oni głównie skomplikowanych rozliczeń i kar za nieprawidłowości w rozliczeniach oraz częstych kontroli organów podatkowych. Jednak odpowiednio 45 i 30% ankietowanych przewidywało, że zmiana może przyczynić się do zwiększenia inwestycji i ogólnego rozwoju gospodarstw indywidualnych.
 23. Walenty Poczta, Patrycja Beba
  Zgodność rozdysponowania środków polityki strukturalnej wspólnej polityki rolnej z regionalnym zróżnicowaniem rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce
  Słowa kluczowe: priorytety WPR, PROW
  Abstrakt. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy dotychczasowe rozdysponowanie środków polityki strukturalnej wspólnej polityki rolnej (środków z II filara WPR) pomiędzy różne jej cele w poszczególnych makroregionach odpowiada regionalnemu zróżnicowaniu wsi i rolnictwa w Polsce. Cele polityki wyróżniono według priorytetów PROW 2014-2020. Przyjęto sześć makroregionów na poziomie regionalnym NTS 1. W celu ustalenia czy kierunki rozdysponowania odpowiadają regionalnemu zróżnicowaniu wyliczono współczynnik korelacji liniowej pomiędzy zmiennymi syntetycznymi opisującymi poziom rozwoju wsi i rolnictwa w makroregionach Polski i regionalnymi alokacjami środków programów rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce w latach 2004-2013 według priorytetów PROW 2014-2020. Analiza wykazała występowanie umiarkowanej zależności liniowej bądź jej brak pomiędzy badanymi zmiennymi. Oznacza to, że stosowany dotychczas podział środków strukturalnych WPR tylko w części uwzględniał regionalne zróżnicowanie wsi i rolnictwa w kraju.
 24. Joanna Pomarańska, Anna Grontkowska
  Wybrane aspekty działalności kredytowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w latach 2010-2015
  Słowa kluczowe: bank spółdzielczy, kredyt, działalność kredytowa
  Abstrakt. Celem opracowania jest ocena zmian wartości kredytów i ich struktury według rodzajów klientów, terminów zapadalności oraz położenia geograficznego klientów Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w latach 2010-2015 (BPS). Na podstawie rocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PBS wykazano przeważający udział kredytów udzielonych klientom korporacyjnym w całkowitej wartości udzielonych kredytów. Odnotowano wyraźne zwiększanie się udziału kredytów z przekroczonym terminem zapadalności. Województwa mazowieckie, dolnośląskie oraz małopolskie to te, w których łączna wartość udzielonych kredytów była największa.
 25. Joanna Rakowska, Ewa Wojciechowska
  Znaczenie PROW 2007-2013 jako instrumentu wsparcia inwestycji samorządów gmin wiejskich powiatu pułtuskiego
  Słowa kluczowe: PROW 2007-2013, samorząd gminny, obszary wiejskie
  Abstrakt. Celem artykułu jest określenie znaczenia środków unijnych z PROW 2007-2013 dla realizacji inwestycji rozwojowych przez samorządy gmin wiejskich powiatu pułtuskiego na podstawie ilościowych danych wtórnych z Banku Danych Lokalnych GUS i bazy PROW oraz pierwotnych danych jakościowych pozyskanych w badaniu ankietowym. Badane gminy zrealizowały w ramach PROW 2007-2013 łącznie 76 projektów o zróżnicowanym charakterze, choć z przewagą projektów infrastrukturalnych, wpływających głównie na poprawę warunków życia mieszkańców. Pozyskały z PROW 2007-2013 środki unijne o różnej wartości w ujęciu bezwzględnym oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wskaźnik SDm) i w relacji do średniorocznych dochodów ogółem swoich budżetów (wskaźnik Rsdd). Fundusze te miały istotne znaczenie dla realizacji analizowanych projektów: w trzech gminach warunkowały ich realizację całkowicie, w pozostałych projekty bez tego współfinansowania zostałyby zrealizowane albo w całości później, albo w tym samym czasie tylko w części. Niezależnie od wartości pozyskanego dofinansowania, samorządy wszystkich badanych gmin określiły PROW 2007-2013 jako bardzo ważne źródło finansowania zrealizowanych inwestycji.
 26. Henryk Runowski
  Problem oceny poziomu dochodów rolniczych w Unii Europejskiej
  Słowa kluczowe: dochody rolnicze, problemy oceny, Polska, Unia Europejska
  Abstrakt. Celem opracowania jest wskazanie problemów stosowania różnych sposobów pomiaru wysokości dochodów rolniczych i wynikających stąd ocen. Stosowany w UE sposób pomiaru dochodów rolników jest niedoskonały. Koncepcja pomiaru dochodów gospodarstw rolnych jest krytykowana. Wskazuje się m.in. na brak statystyk dotyczących dochodów gospodarstw rolnych, w tym zarówno pochodzących z gospodarstwa rolnego, jak i dochodów osiąganych ze źródeł pozarolniczych. Wspólna polityka rolna dąży do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, a więc właściwego poziomu dochodu rozporządzalnego w gospodarstwie rolnym. Problematyczna staje się odpowiedź na pytanie, co to jest właściwy poziom. W dużym stopniu decyduje o tym poziom społecznej wydajności pracy w rolnictwie i odniesienie dochodów osiąganych w rolnictwie do dochodów osiąganych poza nim przez grupy zawodowe o podobnym poziomie wydajności pracy. Tylko w takim stanie ma sens odwoływanie się do potrzeby zapewnienia parytetu dochodowego w rolnictwie i poza nim.
 27. Anna Rytko
  Konkurencyjność polskiego eksportu rolno-spożywczego na rynku światowym i krajów V4
  Słowa kluczowe: konkurencyjność, eksport rolno-spożywczy, przewagi komparatywne, przewagi wzrostu eksportu
  Abstrakt. Podjęto problem konkurencyjności polskiego eksportu rolno-spożywczego. Celem badań było oszacowanie poziomu konkurencyjności polskiego eksportu grup towarowych związanych z sektorem rolno-spożywczym na rynkach krajów Grupy Wyszehradzkiej i rynku światowym oraz wskazanie grup i rynków z potencjałem na rozwój w przyszłości, jak i tych tracących udziały rynkowe. Dokonano analizy wskaźnikowej i oszacowano przewagi komparatywne stosując wskaźnik RCA i przewagi absolutne używając wskaźnika AGE. Polski eksport w 2015 roku mierzony wskaźnikiem RCA posiadał przewagi konkurencyjne na rynku światowym w przypadku zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności i napojów. RCA < 1 było w przypadku roślin i produktów pochodzenia roślinnego. W przypadku zwierząt polski eksport zwiększał się w takim samym tempie jak eksport światowy, w przypadku roślin i przetworów były duże wahania AGE. Najlepsza sytuacja była w grupie żywności i napojów, gdzie AGE w większości lat był powyżej zera.
 28. Alina Syp, Artur Żukiewicz
  Zmiany klimatu w ocenie rolników
  Słowa kluczowe: opinie rolników, rolnictwo, skala Likerta, zmiany klimatu
  Abstrakt. Jednym z głównych czynników wpływających na antropogeniczną zmianę klimatu jest rolnictwo, choć paradoksalnie sektor ten jest także bardzo narażony na skutki zmian klimatu, szczególne na ekstremalne zjawiska pogodowe. Na podstawie przeprowadzonej ankiety (125 odpowiedzi) oceniono, w jaki sposób rolnicy w powiecie łęczyńskim postrzegają zmiany klimatyczne i ich potencjalne skutki w swoich gospodarstwach. Z badań wynika, że 39% rolników uważa działalność człowieka i naturalne zmiany w środowisku za równoważne przyczyny zmian klimatu, 37% respondentów stwierdziło, że zmiany te są tylko wynikiem działalności człowieka, a 24% – naturalnych procesów zachodzących w środowisku. Zdecydowana większość rolników obawia się, że następstwem zachodzących zmian będzie wzrost kosztów prowadzenia produkcji rolniczej (69%) i obniżenie poziomu życia (61%). Przeprowadzone badanie wskazało również na dużą świadomość rolników dotyczącą dbania o środowisko i glebę – 73% rolników stwierdziło, że regulacje dotyczące ochrony środowiska są dobre dla przyszłości rolnictwa, ale zwiększają nakłady pracy rolnika i obniżają dochód z gospodarstwa rolnego.
 29. Zbigniew Wasąg
  Pozarolnicza działalność gospodarcza w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu społecznym rolników
  Słowa kluczowe: pozarolnicza działalność gospodarcza, system ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie społeczne rolników
  Abstrakt. Celem pracy jest porównanie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby objęte powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniem społecznym rolników w latach 2013-2017. W pierwszym przypadku uwzględniono ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz składki na fundusz pracy. Ubezpieczenia społeczne rolników określono na podstawie ubezpieczeń emerytalno-rentowych, chorobowych, wypadkowych i macierzyńskich. Miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą były ponadtrzykrotnie wyższe w powszechnym systemie ubezpieczeń (ZUS). Natomiast po uwzględnieniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i fundusz pracy pięciokrotnie przewyższały koszty ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS). Udział składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w dochodach osób rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą był ponaddwukrotnie wyższy niż w dochodach osób ubezpieczonych w KRUS.
 30. Andrzej Piotr Wiatrak
  Istota i cele krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji w sektorze rolnym
  Słowa kluczowe: innowacja, specjalizacja, agrobiznes, sieć, współpraca, rozwój
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie założeń i wymogów inteligentnych specjalizacji oraz ukazanie ich na przykładzie sektora rolnego w Polsce. Przedstawiono istotę strategii inteligentnych specjalizacji, charakterystykę i analizę krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji w sektorze rolnym w Polsce oraz ich ocenę. Przeprowadzone rozważania, na bazie analizy literatury przedmiotu oraz dokumentów UE i Polski, wskazują, że podstawą inteligentnych specjalizacji jest potencjał regionów, zaangażowanie społeczności i wykorzystanie jej wiedzy oraz publiczne wsparcie. Inteligentne specjalizacje dotyczące sektora rolnego najczęściej obejmują biogospodarkę, innowacyjne technologie w sektorze rolnym oraz bezpieczną żywność. Inteligentne specjalizacje są instrumentem rozwoju i konkurencyjności regionów w UE, opartym na wykorzystaniu zasobów poprzez wiedzę i współpracę różnych grup interesariuszy, począwszy od sektora
 31. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska
  Znaczenie podejścia LEADER 2007-2013 w rozwoju współpracy międzyregionalnej na obszarach wiejskich w Polsce
  Słowa kluczowe: PROW 2007-2013, podejście LEADER, kapitał społeczny, obszary wiejskie
  Abstrakt. Celem badań było określenie zróżnicowania przestrzennego wielkości wydatkowanych środków publicznych oraz wskazanie efektów i barier podejmowanej współpracy. Oceniono realizację projektów współpracy międzyregionalnej w Polsce podejmowanej w ramach działania 421. podejścia LEADER 2007-2013. Łącznie zrealizowano 223 projekty, zdecydowanie przeważały projekty międzyregionalne. Wydatkowano 48,2 mln zł, najwięcej w województwach małopolskim, wielkopolskim i mazowieckim. Efekty rzeczowe współpracy były niewielkie, ale nastąpiło wzmocnienie kapitału społecznego, szczególnie pomostowego i łączącego. Bariery występowały częściej w przypadku współpracy międzynarodowej. Były to wysokie koszty związane ze współpracą oraz uwarunkowania prawne i wymogi formalne występujące w różnych krajach.
 32. Danuta Zawadzka, Ewa Szafraniec-Siluta
  Wzrost przedsiębiorstw rolniczych w Polsce
  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa rolnicze, przychody z całokształtu działalności, wskaźniki rentowności obrotu netto
  Abstrakt. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce charakteryzuje wzrost, a jeśli tak, to czy jest on zbieżny z tendencjami zbliżonymi do przedsiębiorstw ogółem, czy istotnie się różni. Badania przeprowadzono, wykorzystując dane publikowane przez GUS w Bilansowych wynikach finansowych podmiotów gospodarczych. Przyjęto, że miernikiem wzrostu są przychody z całokształtu działalności w latach 2006-2015. Uzupełniająco dokonano oceny wskaźników rentowności obrotu netto.
 1. Marcin Adamski
  Kondycja ekonomiczno-finansowa rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce
  ECONOMIC AND FINANCIAL CONDITION OF AGRICULTURAL PRODUCTION COOPERATIVES IN POLAND

  Słowa kluczowe: rolnicze spółdzielnie produkcyjne, gospodarstwa spółdzielcze, wyniki ekonomiczne
  Key words: agricultural production cooperatives, cooperatives farms, economic results
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji ekonomicznej gospodarstw wielkoobszarowych funkcjonujących w formie rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) w latach 2013-2015. Podstawę do takiej analizy stanowiły dane ze spółdzielni biorących udział w rankingu 100 najlepszych RSP, który rokrocznie powstaje w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Z przeprowadzonych analiz wynika, że badana grupa spółdzielni w 2015 roku osiągnęła gorsze wskaźniki finansowe niż w latach poprzednich. Nie spowodowało to jednak zaprzestania inwestycji i modernizacji w tych gospodarstwach.
  The aim of this study was to present the changes that occurred in the group of large-scale farms functioning in a form of agricultural production cooperatives (APC) in 2013-2015. Due to little availability of information concerning this form of farms in Poland, the data for the analysis were gathered from the database of the Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute. This database was created in connection with the annual publication of Top 100 APC. The analyses show that the surveyed group of cooperatives in 2015 reached a worse financial ratios than in previous years. However, this did not result in discontinuation of investment and modernization in these farms.
 2. Julita Bilakiewicz, Agnieszka Mruklik
  Reakcja cen skupu żywca wieprzowego w Polsce na zmiany indeksu giełdowego – ujęcie ekonometryczne
  THE REACTION OF PURCHASE PRICES OF HOG LIVESTOCK IN POLAND TO CHANGES IN STOCK INDEX – ECONOMETRIC CONCEPTUALIZATION

  Słowa kluczowe: cena skupu żywca wieprzowego, indeks giełdowy, model ekonometryczny, regresja liniowa, prognoza punktowa
  Key words: purchase price of hog livestock, stock index, econometric model, linear regression, point forecast
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Zbadano wpływ notowań indeksów giełdowych: WIG, WIG20 oraz WIG-Spożywczy na wysokość cen skupu żywca wieprzowego w Polsce. Na podstawie zgromadzonych danych skonstruowano model ekonometryczny, który wyjaśnia kształtowanie się miesięcznych cen trzody chlewnej w Polsce w okresie od stycznia 2004 roku do grudnia 2015 roku w zależności od notowań indeksu WIG20. Ten model regresji liniowej został oszacowany, zweryfikowany merytorycznie oraz statystycznie, a następnie zastosowany do wyznaczenia prognoz punktowych cen żywca wieprzowego w Polsce we wszystkich miesiącach 2016 roku. Wyznaczono m.in. błąd ex post tych prognoz.
  The authors of the article examined the impact of exchange quotations of indexes WIG, WIG20 and WIG-food on prices of hog livestock in Poland. Based on the collected data was constructed an econometric model, which explains the evolution of the monthly prices of the hog livestock in Poland in the period from January 2004 to December 2015 depending on the WIG20 index quotes. This model of the linear regression has been estimated, verified substantially and statistically and next used to calculate point forecasts for all months of 2016. Forecasts errors have also been calculated.
 3. Roman Chorób, Jolanta Wojnar
  Potencjał produkcyjny rolnictwa województwa podkarpackiego – analiza typologiczna
  PRODUCTION POTENTIAL OF AGRICULTURE OF PODKARPACKIE VOIVODSHIP – TYPICAL ANALYSIS

  Słowa kluczowe: porządkowanie liniowe, grupowanie, rolnictwo, potencjał produkcyjny
  Key words: linear ordering, grouping, agriculture, agricultural potential
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Głównym celem opracowania jest ocena zróżnicowania rolnictwa w województwie podkarpackim pod względem posiadanego potencjału wytwórczego. Analizę przeprowadzono wykorzystując miarę syntetyczną, co pozwoliło na uporządkowanie obiektów (powiatów województwa podkarpackiego, z wyłączeniem czterech miast na prawach powiatu) pod względem osiągniętego poziomu rozwoju rolnictwa oraz wskazanie powiatów najbardziej i najmniej rozwiniętych z punktu widzenia badanego zjawiska. W kolejnym etapie przeprowadzono analizę skupień w celu wyodrębnienia grup typologicznych. Na podstawie analizy skupień wyodrębniono pięć wewnętrznie jednorodnych i zewnętrznie odrębnych pod względem przyjętych cech grup powiatów. Wyniki badań dowiodły, że najlepszym potencjałem produkcyjnym rolnictwa cechują się powiaty: mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, przeworski, lubaczowski, jarosławski, łańcucki i leżajski. Natomiast relatywnie najgorszą sytuację rolnictwa ze względu na analizowane cechy można wskazać w powiatach bieszczadzkim, stalowowolskim i leskim.
  The main objective of the study is to assess the variation of agriculture in the Podkarpackie Voivodeship, both in terms of the production potential and the productivity of the factors of production. The purpose of the analysis is to measure the variation of the level of agriculture in the regions of the Podkarpackie Voivodship using a synthetic measure. The application of the synthetic measure will allow for the ordering of objects (counties of Podkarpackie Voivodeship, excluding four cities with district status) in terms of achieved level of agricultural development and indication of poorest and least developed districts from the point of view of the examined phenomenon. At the next stage, cluster analysis was carried out to isolate the typological groups. Based on cluster analysis, five internally homogeneous and externally distinct groups of poorest. Results of the research proved that the best production potential of agriculture is characterized by the following counties: mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, przeworski, lubaczowski, jarosławski, łańcucki and leżajski. On the other hand, the worst situation of agriculture, because of the analyzed characteristics, can be indicated in poviats: bieszczadzki, stalowowolski and leski.
 4. Katekhaye Dhanashree, Robert Magda
  FACTORS INFLUENCING ENTREPRENEURSHIP IN RURAL COMMUNITIES: AN OVERVIEW ABOUT INDIAN SCENARIO
  CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W GMINACH WIEJSKICH: PRZEGLĄD SCENARIUSZA INDYJSKIEGO

  Key words: entrepreneurship, rural areas, innovation, motivation, problems, India
  Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, obszary wiejskie, innowacje, motywacja, problemy, Indie
  Streszczenie/Summary
  Abstract. The main purpose of this study is to identify the route of entrepreneurial development and their associated emerging opportunities and the formation of essential strategies which are useful in order to achieve the goal. On the basis of the knowledge of the background and the long-term situation of the Indian labor market and by examining the trend, particularly the one which refers to rural development, the study also explores the potential entrepreneurial values with the help of recognizing the specificity of rural entrepreneurial culture, researcher can understand the current situation in the entrepreneurial environment of Indian villages and basic strategies for its development. Apart from that this research also identify the main factors influencing the developmental innovation in the rural environment. The paper implemented a descriptive research design using 85 randomly selected registered entrepreneurs from Vidarbha region, data collected were analyzed using quantitative research as the systematic observation, The data analysis indicated that there is great interest to initiate a business among young individuals, even if it is difficult to promote the entrepreneurial culture, and to create the environment required for new rural enterprise.
  Podjęto próbę identyfikacji czynników mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności na terenach wiejskich w Indiach. Na podstawie danych zgromadzonych od 85 przedsiębiorców z rejonu Vidarbha w Indiach, stwierdzono, że chociaż wielu młodych ludzi przejawia postawy przedsiębiorcze, to istnieją przeszkody ograniczające powstawanie nowych przedsiębiorstw.
 5. Árpád Ferencz, Zsuzsanna Deák, Márta Nótari
  Environmentally conscious consumption in Hungary
  ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNEJ KONSUMPCJI NA WĘGRZECH

  Key words: consciousness, consumer behaviour, environment, waste, Hungary
  Słowa kluczowe: świadomość, zachowania konsumentów, środowisko, odpady, Węgry
  Streszczenie/Summary
  Abstract. The developed world for decades has been trying to achieve waste management that meets the requirements of sustainable production. It is very important to understand, analyse and predict the individual consumer behaviour, motivations, values and attitudes towards environmental consciousness. Consumers’ environmental awareness covers positive attitudes towards the environment supported by values and beliefs. The conclusion of the research is that in the area of environmental awareness Hungary is at the beginning of a long process and it cannot be predicted when will it reach the level of developed countries. A positive trend is that today’s young people, who represent the next generation, show more interest towards environmental awareness.
  Kraje wysoko rozwinięte od dziesięcioleci starają się wprowadzić zarządzanie odpadami, które spełnia wymagania zrównoważonego rozwoju. Bardzo ważne jest zrozumienie, analizowanie i przewidywanie indywidualnych zachowań konsumentów, ich motywacji, wartości i postaw wobec środowiska przyrodniczego. Świadomość ekologiczna konsumentów obejmuje pozytywne nastawienie do otoczenia wspieranego przez wartości i przekonania. Celem artykułu jest określenie czynników wpływających na ekologiczną konsumpcję. Badanie przeprowadzono na podstawie wywiadów z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w uniwersyteckim mieście Kecskemét na Węgrzech. Stwierdzono, że w obszarze świadomości ekologicznej Węgry są na samym początku długiego procesu i nie można przewidzieć, kiedy osiągnie poziom krajów wysokorozwiniętych. Pozytywną tendencją jest to, że dzisiejsi młodzi ludzie, którzy reprezentują następne pokolenie, wykazują większe zainteresowanie świadomością ekologiczną.
 6. Joanna Florek
  Możliwości wykorzystania roślin strączkowych do produkcji pasz w Polsce
  POTENTIAL UTILIZATION OF LEGUMES IN FEED PRODUCTION IN POLAND

  Słowa kluczowe: rośliny strączkowe, opłacalność produkcji, rynek białka roślinnego
  Key words: legumes, production profitability, plant protein market
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu produkcji rodzimych roślin strączkowych i możliwości ich wykorzystania jako źródła białka w paszach. Do realizacji postawionego celu posłużono się materiałami statystycznymi GUS oraz raportami IERiGŻ-PIB. Przeprowadzono również porównawczy rachunek opłacalności produkcji rodzimych roślin strączkowych. Analiza obejmowała lata 2003-2016. Dodatkowo przeprowadzono badania empiryczne, którymi objęto gospodarstwa rolne na terenie całego kraju zajmujące się produkcją roślin strączkowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że aby zwiększyć zainteresowanie rolników produkcją nasion roślin strączkowych, a tym samym ich podaż na rynku pasz, potrzebne są działania zmierzające do łatwego ich zbytu. To właśnie ten czynnik, oprócz korzyści finansowych, był najważniejszym czynnikiem uwzględnianym przy podejmowaniu decyzji w zakresie produkcji roślinnej. Producenci rolni, mając świadomość dużych trudności ze sprzedażą nasion roślin strączkowych, dokonywali ich zasiewów i traktowali uprawę jako przedplon pod inne uprawy i w konsekwencji zaorywali plantację przed zbiorami.
  The aim of the article was to display current production state of vernacular legumes and potentiality of using it as the source of protein in animal feed. In attaining this objective the GUS statistical materials and IERiGŻ-PIB reports were employed. Furthermore, the comparative account profitability of domestic production was conducted. The analysis encompassed years between 2003 and 2016. Additionally, empirical research was conducted, involving homesteads located across the country and occupying themselves with producing leguminous crops. The study revealed that to increase interest in manufacturing seeds of legumes and thereby its supply on the fodder market, essential is to take measures leading to an effortless sale. Aforementioned aspect, in addition to financial gain – is the prime factor taken into account during making the decision regarding crop production. Agricultural producents, being aware of immense difficulty with which selling legumes seeds is associated, at the time of plantations consider it a previous cropping for other crops and consequently ploughing plantation before crop establishment.
 7. Wojciech J. Florkowski, Walter Motouri, Mohammed Ibrahim, Sashidhara Kolavalli
  Cash sale of peanuts among small farmers in the Northern Region of Ghana
  SPRZEDAŻ GOTOWKÓWA ORZESZKÓW ZIEMNYCH PRZEZ DROBNYCH ROLNIKÓW Z PROWINCJI PÓŁNOCNEJ W GANIE

  Key words: storage, survey, Tobit model, price
  Słowa kluczowe: przechowalnictwo, badania ankietowe, model Tobit, cena
  Streszczenie/Summary
  Abstract. Small farmers grow peanuts to feed their families and to sell a portion of the crop to raise cash to pay, among others, their children school fees. The dual nature of peanut crop has been recognized, but not rigorously examined. The amount of sold peanuts depends on a number of factors and varies by location. This paper specifies an empirical relationship modeling the volume of sold peanuts using the survey data collected among small farmers in northern Ghana. The truncated nature of the dependent variable, the number of sold bags of peanuts, led to the application of the Tobit model. Among variables significantly influencing the number of sold bags are respondent and farm characteristics, prices, and general features of the environment in which a farmer sells peanuts, including distance to markets and credit access. Farmers choose to store peanuts rather than selling them at harvest because prices tend to increase, although by a small amount.
  Przedstawiono empiryczną relację kształtującą wielkość sprzedaży orzeszków ziemnych na podstawie danych z ankiet zebranych wśród drobnych rolników w północnej Ganie. Drobni rolnicy produkują orzeszki ziemne przede wszystkim w celu wyżywienia rodziny, ale także sprzedają swoje zbiory w celu uiszczenia opłaty za szkołę swoich dzieci. Wolumen sprzedaży zależy od wielu czynników, które ulegają zmianie w zależności od miejsca. Odcięty charakter zmiennej zależnej, którą jest liczba sprzedanych worków orzeszków ziemnych, spowodowała zastosowanie modelu Tobit’a. Wśród zmiennych objaśniających, które wpływają na liczbę sprzedanych worków orzeszków były: cechy respondenta i gospodarstwa, ceny i czynniki ogólne otoczenia, w którym rolnik dokonuje sprzedaży, w tym odległość od rynku i dostęp do kredytu. Rolnicy nie sprzedawali orzeszków ziemnych w czasie zbiorów, lecz przechowywali je, ponieważ ceny miały wzrostową tendencję w miarę upływu czasu, chociaż wzrost ten nie był wielki.
 8. Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska, Karolina Ratajczak
  Wydatki na restauracje i hotele w gospodarstwach domowych rolników w Polsce w latach 2005-2015
  EXPENDITURE ON RESTAURANTS AND HOTELS IN FARM HOUSEHOLDS IN POLAND IN 2005-2015

  Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe rolników, wydatki gospodarstw domowych, wydatki na restauracje i hotele
  Key words: household farmers, household expenditures, restaurant and hotel expenditures
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań była ocena poziomu i częstości występowania wydatków na hotele i restauracje w gospodarstwach domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych oraz diagnoza zmian tego zjawiska pomiędzy latami 2005, 2010 a 2015. Ponadto w pracy podjęto próbę identyfikacji wewnętrznych demograficznych i społeczno-ekonomicznych determinant popytu na hotele i restauracje w gospodarstwach domowych rolników. Analizy przeprowadzono na podstawie nieidentyfikowalnych danych pochodzących z badania Budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w latach 2005, 2010 i 2015.
  The study aimed to assess changes in the incidence and the level of hotel and restaurant expenditure in farmer household budgets between 2005, 2010, and 2015 against the backdrop of other socio-economic groups. Moreover, an attempt was made to identify preference-shaping demographic, social and economic determinants of the demand for these services. The analysis drew on source data from individual microdata of Household Budget Survey conducted by the Central Statistical Office in 2005, 2010, and 2015.
 9. Piotr Gołasa
  Obciążenia podatkowe jako instrument wyrównywania dochodów gospodarstw rolnych
  TAX BURDENS AS AN INSTRUMENT FOR EQUALIZING FARM INCOMES

  Słowa kluczowe: dochody gospodarstw, współczynnik Giniego
  Key words: farms income, Ginii coefficient
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu było zaprezentowanie skali nierówności dochodowych wśród gospodarstw rolnych oraz znaczenia obecnie funkcjonującego systemu opodatkowania działalności rolnej dla wyrównywania tych nierówności. Badania przeprowadzono na podstawie danych zebranych z 573 gospodarstw rolnych, z województwa mazowieckiego, lubelskiego podlaskiego i łódzkiego. Do określenia zróżnicowania dochodów posłużono się współczynnikiem Giniego. Stwierdzono, że badane gospodarstwa charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem dochodów (współczynnik Giniego – 0,672). Obciążenia podatkowe dochodu gospodarstw były na niskim poziomie 3,8% i w 77% odpowiadał za nie podatek rolny. System opodatkowania rolnictwa nie spełnia funkcji redystrybucyjnej, a nawet w niewielkim stopniu powoduje zwiększenie różnic dochodowych. Jednak w opinii badanych rolników problem zróżnicowania dochodów nie jest istotny z ich punktu widzenia i państwo raczej nie powinno podejmować dodatkowych działań w celu wyrównywania dochodów. Ewentualne zmiany powinny dotyczyć jedynie systemu wsparcia rolnictwa, a nie jego opodatkowania.
  The aim of the article was to present the issue of income inequality among agricultural holdings and the importance of the current system of taxation of agricultural activities for their equalization. This study was based on data collected from 573 agricultural holdings from Mazowieckie, Lubelskie, Podlaskie and Lodzkie. Gini coefficient was used to determine income differentiation. It was found that the examined farms are characterized by high income diversification (Gini coefficient – 0.672). The tax burden on farm incomes is at a low level of 3.8% and 77% of these burdens is agricultural tax. The agricultural tax system does not fulfill the redistributive function and even slightly increases the income gap. However, in the opinion of the surveyed farmers, the problem of income differentiation is not significant from their point of view, and the state should not take any additional measures to offset income. Possible changes should relate to the system of support of agriculture rather than its taxation.
 10. Wojciech Gotkiewicz, Agnieszka Wojciechowska
  Szanse i bariery wdrażania programu rolnośrodowiskowego na przykładzie gospodarstw rolnych z powiatu mławskiego
  OPPORTUNITIES AND BARRIERS TO THE IMPLEMENTATION OF THE AGRI-ENVIRONMENT PROGRAM ON THE EXAMPLE OF FARMS FROM THE MUNICIPALITY OF MŁAWA

  Słowa kluczowe: ochrona środowiska, obszary wiejskie, gospodarstwo rolne, program rolnośrodowiskowy
  Key words: environmental protection, rural areas, farm, agri-environmental program
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest analiza i ocena czynników wpływających na małe zainteresowanie rolników programem rolnośrodowiskowym. Współczesne rolnictwo w znacznym stopniu przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. W celu zapobieżenia tego zjawiska UE stworzyła wiele instrumentów, w tym obligatoryjny program rolnośrodowiskowy. Z badań przeprowadzonych w 2016 roku w powiecie mławskim na dwóch grupach rolników (45 beneficjentów programu i 45 osobach, które do niego nie przystąpiły) wynika, że program jest narzędziem skutecznym, ale nie pozbawionym wad. Najważniejszą z nich jest zbyt duży nacisk kładziony na kwestie formalne, co powoduje, że wielu rolników, zwłaszcza starszych i gorzej wykształconych, obawia się przystąpienia do programu. Brakuje również badań, które jednoznacznie odpowiedziałby na pytanie, czy i jak program wpływa na zachowanie zasobów przyrodniczych. Eliminacja tych barier z pewnością przyczyniłaby się do zwiększenia liczby beneficjentów programu, co przyczyniłoby się do jeszcze lepszej ochrony środowiska naturalnego.
  The aim of this article is to analyze and evaluate the factors affecting the low level of interest of farmers in the agri-environment program. Modern agriculture in significant contributor to environmental degradation. To prevent this, the EU has created many instruments, including a mandatory agri-environment program. Based on the research conducted in 2016 in the Mława County on two groups of farmers (45 beneficiaries of the program and 45 people who did not join it), the program is an effective tool, but not without defects. The most important of them is too much emphasis on formal issues, which causes many farmers, especially the older and less educated, to be afraid of joining the program. There is also a lack of research that will answer the question of whether and how the program affects the preservation of natural resources. Eliminating these barriers would certainly increase the number of beneficiaries of the program, thus contributing to an even better protection of the environment.
 11. Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk
  Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej – wyzwania i szanse dla obszarów wiejskich
  EUROPEAN UNION CLIMATE AND ENERGY POLICY – CHALLENGES AND CHAINS FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

  Słowa kluczowe: polityka klimatyczno-energetyczna, energia odnawialna, obszary wiejskie
  Key words: renewable energy sources, climate and energy policy, rural areas
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest rozpoznanie implikacji wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej dla obszarów wiejskich. Dzięki wytwarzanym tu surowcom energetycznym, a także coraz częściej energii, w latach 2006-2016 dwukrotnie zwiększył się udział OZE w produkcji energii pierwotnej – z 7,8 do 13,9%. Jej głównym źródłem była biomasa, ale od 2010 roku znacznie szybciej wzrasta wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej. Na podstawie przeprowadzonych analizy stwierdzono, że do roku 2050 większość surowców energetycznych i energii ze źródeł odnawialnych będzie wytwarzana w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Realizacja zobowiązań wynikających z unijnej polityki klimatycznej i energetycznej może być impulsem dla rozwoju obszarów wiejskich.
  The main objective of the article is to identify the implications of implementing climate and energy policy for rural areas.Due to their quantitative and qualitative potential, rural areas participate to a significant degree in the achievement of the indicative targets resulting from the climatic package. Thanks to the production of biomass and, increasingly often, energy itself during the 2006-2016 period, the share of RES (renewable energy sources) in the production of primary energy grew twofold from 7.8% to 13.9%. Biomass was the main source, but since 2010 the use of wind and sun in the production of energy has been growing rapidly. Based on the analysis, it can be argued that by 2050 most of the energy and renewable energy resources will be produced in agriculture and rural areas. Implementing the commitments stemming from EU climate and energy policy can be an impetus for rural development.
 12. Mariusz Grębowiec, Anna Korytkowska
  Zachowania konsumenckie na rynku wyrobów mleczarskich
  CONSUMER BEHAVIOUR ON THE DAIRY PRODUCTS MARKET

  Słowa kluczowe: zachowania konsumenckie, wyroby mleczarskie, determinanty zakupu
  Key words: consumer behavior, dairy products, determinants of purchase
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest próba identyfikacji czynników wpływających na zachowania konsumenckie na rynku wyrobów mleczarskich. Na podstawie dostępnych danych i opracowań statystycznych przedstawiono główne kierunki zmian w produkcji i spożyciu produktów mleczarskich w Polsce. Przedstawiono wyniki badań ankietowych, dotyczące zachowań nabywczych na rynku wyrobów mleczarskich w grupie liczącej 200 celowo dobranych osób oraz zaprezentowano wyniki tego badania. Mleko oraz przetwory mleczne były powszechnie spożywane przez respondentów, a decyzje o ich zakupie były podejmowane zazwyczaj w sposób rutynowy. Na ich konsumpcję, zdaniem ankietowanych, wpływały m.in. możliwość bezpośredniego spożycia oraz przyzwyczajenie. Głównymi determinantami zakupu tych produktów okazały się wrażenia sensoryczne oraz termin przydatności do spożycia, a barierą wysoka cena.
  The aim of the study was to analyze consumer behaviour on the dairy products market. Basing on available literature issues related to consumers, conditions of purchase of food products and milk and milk products market in Poland were presented. In the practical part of the thesis was carried out a survey regarding consumer behaviuor on the dairy products market in group of 200 random persons and results of the study were presented. Milk and milk products are commonly consumed by respondents and decisions about their purchase are usually made in a routine manner. Their consumption by the respondents is affected by the possibility of direct consumption and habit. The main determinants of the purchase these products have been the sensory impressions and expiry date and the high price was barrier.
 13. Aleksander Grzelak
  Wybrane determinanty bezpieczeństwa żywnościowego w krajach objętych statystyką OECD
  THE SELECTED DETERMINANTS OF FOOD SECURITY IN COUNTRIES COVERED BY THE OECD STATISTIC

  Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywnościowe, OECD, rozwój gospodarczy
  Key words: food security, OECD, economic development
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Głównym celem artykułu jest próba zidentyfikowania znaczenia wybranych determinant dla kształtowania się bezpieczeństwa żywnościowego w krajach objętych statystyką OECD. W opracowaniu wykorzystano analizę porównawczą badanych zjawisk oraz modele panelowe. Pomimo wzrostowej tendencji cen produktów rolnych nastąpiła poprawa bezpieczeństwa żywnościowego w grupie badanych krajów. Nie oznacza to, że ceny nie mają wpływu na bezpieczeństwo żywnościowe. Chodzi tu przede wszystkim o siłę nabywczą dochodów konsumentów. Spośród analizowanych zmiennych najsilniejszą stymulantą okazał się poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wyrażony wskaźnikiem HDI.
  The main aim of the article is an attempt to identify the determinants of the food security in countries covered by the OECD statistic. One has used in the study comparative analysis of the examined phenomena and panel models. Despite of the upward trend in agricultural product prices, food security has improved in the surveyed countries. It does`nt mean that these prices have no impact on food security. It is primarily about the purchasing power of consumer income. The strongest stimulus, out of the analyzed variables, was the level of socio-economic development expressed by the HDI index.
 14. Marek Gugała, Anna Sikorska, Krystyna Zarzecka, Ewa Krasnodębska, Krzysztof Kapela, Iwona Mystkowska
  Opłacalność stosowania biostymulatorów wzrostu w uprawie rzepaku ozimego
  PROFITABILITY OF APPLICATION BIOSTIMULATORS IN WINTER RAPE CROP

  Słowa kluczowe: biostymulator, rzepak ozimy, opłacalność produkcji, koszty produkcji
  Key words: biostimulator, winter rape, profitability production, production costs
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest analiza ekonomiczna uprawy rzepaku ozimego w zależności od stosowania różnych biostymulatorów (Asahi SL, Silvit, Tytanit) i kontroli bez stymulatora. Dane pochodziły z Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W zależności od zastosowanego biostymulatora plon nasion wynosił: 4,16 t/ha (Asahi SL) 3,96 t/ha (Silvit), 3,91 t/ha (Tytanit) i 3,80 t/ha (kontrola bez biostymulatora). Dochód z uprawy rzepaku z uwzględnieniem dopłat bezpośrednich wynosił od 3449 zł/ha (kontrola – bez biostymulatora) do 3827 zł/ha (biostymulator – Asahi SL). Największy udział w strukturze poniesionych kosztów bezpośrednich miały nawozy (31,1-33,0%).
  The aim of the study was to conduct an economic analysis of winter rape, depending on the use of bio-stimulators four ways: control, Asahi SL, Silvit and Tytaniy. The data came from the Agricultural Experimental Station Zawady belonging to the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. Seed yield stood at Asahi SL – 4.16 t/ha, Silvit – 3.96 t/ha: Titanit – 3.91 t/ha, control (without biostimulator) – 3.80 t/ha. Income from 1 ha of crops including direct payments ranged from 3449 PLN/ha (control – without biostimulator) to 3827 PLN/ha (biostimulator – Asahi SL). The largest share in the structure of direct costs incurred had the cost of fertilizer 31.1-33.0%.
 15. Karolina Jąder
  Zróżnicowanie preferencji i zachowań konsumentów owoców i ich przetworów w zależności od wieku oraz dochodów
  DIFFERENTIATION OF PREFERENCES AND ATTITUDES OF CONSUMERS OF FRUIT AND THEIR PRODUCTS DEPENDING ON AGE AND INCOME

  Słowa kluczowe: owoce, preferencje, zachowania, wiek, dochody
  Key words: fruits, preferences, behaviors, age, incomes
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest określenie wpływu wieku oraz dochodów konsumentów na preferencje i zachowania. Materiał do analizy stanowiły dane pierwotne pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 300 osób robiących zakupy w punktach sprzedaży detalicznej w Poznaniu. Zarówno wiek, jak i dochody różnicowały preferencje i zachowania konsumentów owoców. Częstotliwość spożycia tych produktów zwiększała się wraz ze wzrostem zamożności, a jeśli chodzi o wiek, najczęściej konsumowały takie produkty osoby najstarsze i w średnim wieku. Konsumenci spożywali owoce głównie ze względu na ich walory zdrowotne, a osoby najstarsze oraz osiągające najniższe dochody często kierowały się również ceną. Wszystkie osoby, bez względu na różnicujące je cechy zaopatrywały się w owoce najczęściej w hipermarketach, jednak najbardziej te punkty sprzedaży preferowały osoby najstarsze i o najniższych dochodach. Najmłodsi i najzamożniejsi konsumenci chętniej niż inni wybierali sklepy spożywcze.
  The aim of the study was to determine the influence of characteristics such as age and income on the preferences and behaviors of fruit consumers. The analysis was based on primary data from a survey, conducted among 300 people, who were shopping in Poznań. Age and income differentiated the preferences and behavior of fruit consumers. The frequency of consumption of these products increased with the increase of income. The most consumption was found in the oldest and middle-aged. Consumers consumed fruit mainly because of their health benefits, and the oldest group and the people with lowest income paid also often attention to the price. The consumers, regardless of their distinguishing characteristics, bought most often fruit in hypermarkets. The youngest and wealthiest consumers liked more than other groups to buy fruit in groceries.
 16. Agnieszka Judzińska
  Przemiany w polskim przemyśle cukrowniczym w latach 2010-2016
  TRANSFORMATIONS IN POLISH SUGAR INDUSTRY IN THE YEARS 2010-2016

  Słowa kluczowe: cukier, przemysł cukrowniczy, wyniki ekonomiczno-finansowe, regulacja rynku
  Key words: sugar, sugar industry, financial and economic results, market regulation
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zmian, które zaszły w polskim przemyśle cukrowniczym w latach 2010-2016. Szczególną uwagę zwrócono na przemiany strukturalne, stan ekonomiczno-finansowy sektora oraz wyniki handlowe. Krajowy przemysł cukrowniczy jest silnie skoncentrowany i ma charakter oligopolu. Po przejściowym spadku w latach 2013-2015, w 2016 roku odnotowano ponowny wzrost przychodów i znaczną poprawę wskaźników finansowych. Dobra sytuacja ekonomiczna sektora oraz ponowny wzrost aktywności inwestycyjnej są pozytywną informacja przed zbliżającymi się zmianami w systemie regulacji rynku cukru.
  The aim of the paper was to present the most important changes that took place in the Polish sugar industry in the years 2010-2016. Particular attention was paid to the structural changes, the economic and financial condition of the sector, as well as trade results. The domestic sugar industry is highly concentrated and is oligopolistic. Following a temporary fall in the years 2013-2015, in 2016 the revenue and significant improvement in financial ratios were recorded. The good economic situation of the sector and re-growth of investment activity are a positive aspect before the forthcoming changes in the sugar market regulation system.
 17. Ryszard Kata
  Efektywność ekonomiczno-finansowa banków spółdzielczych w warunkach niskich stóp procentowych
  ECONOMIC AND FINANCIAL EFFICIENCY OF COOPERATIVE BANKS IN AN ENVIRONMENT OF LOW INTEREST RATES

  Słowa kluczowe: banki spółdzielcze, spółdzielczy sektor bankowy, stopy procentowe
  Key words: cooperative banks, cooperative banking sector, interest rates
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Dokonano analizy efektywności ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce w warunkach niskich stóp procentowych NBP. Analiza obejmowała lata 2012-2016. Wykazano, że niskie stopy procentowe utrudniają bankom spółdzielczym utrzymanie wysokiej efektywności ekonomiczno-finansowej. Banki spółdzielcze reagowały na spadek stóp procentowych, jednak odwrócenie widocznego w latach 2014-2016 negatywnego trendu w zakresie efektywności finansowej tych banków wymaga zmian w zakresie ich modelu biznesowego oraz wzmocnienia integracji wewnątrz zrzeszeń dla redukcji kosztów działania banków.
  The economic and financial efficiency of co-operative banks in Poland was analyzed in the context of low NBP interest rates. The analysis covered the years 2012-2016. It has been shown that low interest rates make it difficult for cooperative banks to maintain high economic and financial efficiency. Cooperative banks reacted to falling interest rates, but the reversal, the negative trend in their financial performance, will require changes in their business model and strengthen intra-group integration to reduce the operating costs of banks.
 18. Bogdan Klepacki, Elżbieta Radochońska-Wasiewicz
  Znaczenie programów wspierania konkurencyjności w opinii kierowników małych i średnich przedsiębiorstw
  MEANING OF PROGRAMS OF SUPPORTING OF THE COMPETITIVENESS IN THE OPINION OF MANAGERS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

  Słowa kluczowe: programy pomocowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, konkurencyjność
  Key words: aid programs, small and medium enterprises, competitiveness
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach, które uzyskały dotacje w ramach programu stymulującego wzrost konkurencyjności. Dokonano rozpoznania poglądów kierownictwa na temat czynników kształtujących pozycję konkurencyjną z uwzględnieniem roli środków pomocowych. Stwierdzono, że w ocenie czynników kreacji potencjału konkurencyjnego znacznie wyżej kierownicy stawiają zasoby własne, w tym wizerunek przedsiębiorstwa, jakość kadry, nowoczesność technologii i zarządzanie jakością niż możliwość pozyskania środków finansowych spoza przedsiębiorstwa.
  In the study they presented research results conducted in enterprises which subsidies got in frameworks of the programme increase in the competitiveness. They effected recognizing views of the management about factors shaping the competitive position, including lines of the foreign aid budget. They stated that in the evaluation of factors much higher managers were standing the creation of the competitive potential own reserves, including corporate image, quality of the staff, modernity of the technology, management with quality and the like, than the possibility of raising financial means from outside the enterprise.
 19. Zofia Kołoszko-Chomentowska
  Zrównoważenie ekonomiczno-środowiskowe gospodarstw rolnych bez produkcji zwierzęcej
  ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL HOLDINGS WITHOUT ANIMAL PRODUCTION

  Słowa kluczowe: gospodarstwo bez zwierząt, wskaźniki agroekologiczne, zrównoważenie
  Key words: farm without animals, agro-ecological indicators, sustainability
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Dokonano oceny zrównoważenia ekonomiczno-środowiskowego gospodarstw rolnych nieprowadzących produkcji zwierzęcej. Badaniami objęto gospodarstwa rolne województwa podlaskiego będące w systemie FADN w 2014 roku. W ocenie uwzględniono wybrane wskaźniki agroekologiczne uzupełnione o wskaźniki presji materiałowej oraz wskaźniki ekonomiczne (dochodowość ziemi i pracy). Otrzymane wyniki wskazują, że warunki zrównoważenia środowiskowego były spełnione tylko w odniesieniu do indeksu pokrycia gleby roślinnością, natomiast w odniesieniu do pozostałych wskaźników (udział trwałych użytków zielonych, struktura zasiewów, bilans substancji organicznej) warunki te nie były spełnione. Gospodarstwa bez zwierząt wywierały mniejszą presję na środowisko niż gospodarstwa z produkcją zwierzęcą z punktu widzenia zużycia środków produkcji. Obie grupy gospodarstw nie osiągnęły zrównoważenia ekonomicznego. Parytet dochodowy w 2014 roku wyniósł 0,73 dla gospodarstw bez zwierząt i 0,84 w przypadku gospodarstw z produkcją zwierzęcą.
  This article undertakes to evaluate the economic and environmental sustainability of agricultural holdings not engaged in animal production. Studies covered agricultural holdings in the Podlaskie voivodeship included in the FADN system in 2014. The evaluation accounts for selected agri-ecological indicators, supplemented by material pressure indexes and economic indexes (profitability of land and labour). Obtained results indicate that environmental sustainability conditions were met only with regard to the vegetation cover index but were not met with regard to the remaining indexes (share of permanent grasslands, crop structure, balance of organic substances). Holdings without animals exerted lesser pressure on the environment than holdings engaged in animal production from the perspective of consumption of means of production. Both groups of holdings did not achieve economic sustainability. Income parity in 2014 amounted to 0.73 for holdings without animals and 0.84 for holdings with animal productions.
 20. Enikő Lencsés, Kornélia Mészáros
  Technology efficency of voluntary milking system
  EFEKTYWNOŚĆ TECHNOLOGICZNA SAMOISTNEGO SYSTEMU UDOJOWEEGO

  Key words: cost-benefit analysis, sensitivity analysis, technology adaptation
  Słowa kluczowe: analizy kosztów i korzyści, analizy wrażliwości, adaptacja technologii
  Streszczenie/Summary
  Abstract. The installation of a voluntary milking system – automatic milking robot – leads to numerous changes in the milking process for example in breeding and feeding technology on the farm. Due to the robotic milking, the biological hazards are less than past. This modern robotic system helps to harmonize the milking, feeding and relaxing period of the herd, and also makes the compliance with food safety regulations easier. The payback period of this robotic milking technology is relatively high. The main objective of this paper is to find the level of cost changes and the level of benefit changes which is able to reduce the payback period. The sensitivity analysis is applied to find these levels. Under the proper conditions the voluntary milking system is able to increase the competitiveness of dairy farm.
  Wprowadzenie samoistnego system udojowego bazującego na robotach udojowych prowadzi do wielu zmian w procesie chowu bydła. System taki zharmonizowany jest m.in. z technologiami karmienia i utrzymania higieny zwierząt, pozwala także na uzyskanie lepszej zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa żywności. Celem opracowania jest określenie zmian poziomu korzyści i kosztów w wyniku wprowadzenia takiego systemu w gospodarstwie. Stwierdzono, że przy określonych warunkach system taki może podnieść konkurencyjność gospodarstwa.
 21. Adam Majchrzak
  Umowa dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w świetle swobody umów
  THE CONTRACT OF LEASE OF AGRICULTURAL PROPERTY OF THE TREASURY IN THE LIGHT OF FREEDOM OF CONTRACT

  Słowa kluczowe: dzierżawa, ANR, przetarg, wzorzec umowny, swoboda umów
  Key words: tenure, APSST, tender, contractual model, contractual freedom
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Omówiono sposoby zawierania umów na dzierżawę państwowych gruntów rolnych, która jest obecnie podstawową formą gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wychodząc od zasady swobody umów przedstawiono okoliczności, które w oparciu o obowiązujące normy prawne powodują jej ograniczenie. Ponadto przedstawiono kluczowe elementy umowy z punktu widzenia interesu dzierżawcy. Rozważania prowadzą do wniosku o wyższym znaczeniu ochrony interesu publicznego niż trwałości gospodarowania na dzierżawionym gruncie przez dzierżawcę.
  The study discusses the issue of concluding an agreement for the lease of state agricultural land, which is now the basic form of management of APSST real estate. From the point of view of the principle of contractual freedom, circumstances which, under the applicable legal norms, limit this principle are presented. In addition, key elements of the contract are presented from the point of view of the tenant’s interest. Considerations lead to the conclusion that the protection of the public interest is more important than the stability of tenure for tenants.
 22. Wojciech Nowacki
  Konkurencyjność polskich i zagranicznych odmian w uprawie ziemniaków w Polsce
  THE COMPETITIVENESS OF POLISH AND FOREIGN VARIETIES IN POTATOES PRODUCTION IN POLAND

  Słowa kluczowe: postęp biologiczny, odmiany, rynek ziemniaków, potencjał plonowania, ochrona środowiska
  Key words: biological progress, varieties, potatoes market, potential for yielding, environmental protection
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest próba oceny konkurencyjności uprawianych w kraju odmian ziemniaka krajowych i zagranicznych hodowli oraz sektorowa analiza korzystania przez producentów z kwalifikowanego materiału sadzeniakowego. Za miernik konkurencyjności odmian przyjęto ich wskaźniki wartości agrotechnicznej i użytkowej. Wykazano, że odmiany jadalne polskiej hodowli w relacji do odmian zagranicznych mają generalnie wyższą wartość agrotechniczną i wyżej plonują, ale jednocześnie odznaczają się niższą wartością użytkową pod względem wielu cech (np. wygląd bulw). Wskaźnik korzystania z kwalifikowanych sadzeniaków zależy od stopnia urynkowienia poszczególnych sektorów produkcji ziemniaka i wynosi od zaledwie 6,4% w produkcji wielokierunkowej, 25% w produkcji ziemniaków jadalnych konfekcjonowanych i skrobiowych i 40% w produkcji ziemniaków jadalnych wczesnych i kierowanych do przetwórstwa spożywczego.
  The aim of this article is to assess the competitiveness of domestic and foreign potato cultivars grown in the country and to analyze the use of certified seed potatoes by the producers. The agronomic and utility value indicators were adopted as the measure of competitiveness of varieties. It has been shown that table cultivars of polish breeding in relation to foreign cultivars have generally higher agrotechnical value and higher yields but at the same time in many characteristics they have lower utility value (for example the look of tubers). The rate of use of certified seed potatoes depends on the degree of marketability of particular potato production sectors. It ranges from just 6.4% in multidirectional production to 25% in table and starch potato production, up to 40% in the production of early table potatoes and for food processing.
 23. Anna Olkiewicz
  Prawne uwarunkowania rolnictwa ekologicznego w Polsce
  LEGAL CONDITIONS OF ORGANIC FARMING IN POLAND

  Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, prawo
  Key words: organic farming, law
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Rolnictwo jest jedną z podstawowych działalności człowieka. Działalność ta wywiera również negatywny wpływ na środowisko. Od dziesięcioleci rozwija się rolnictwo ekologiczne, rozumiane jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa. Stale wzrasta liczba producentów ekologicznych i areału upraw ekologicznych. Rolnictwo ekologiczne jest w tej chwili wspierane z sukcesem przez rozwój prawa w tej dziedzinie, zarówno na rynku światowym, europejskim, jak i polskim. Dzięki regulacjom prawnym sukcesywnie wprowadzanym w życie, konsument, nabywając produkty określone jako ekologiczne, ma pewność, że są wolne od zanieczyszczeń, takich jak: pozostałości środków ochrony roślin i hormonów, a podczas ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
  Agriculture is one of the basic human activities. This activity, however, also had a negative impact on the environment. For decades, organic farming, understood as a system of management of sustainable crop production and livestock within the farm, has been developing. Constantly increases both the number of organic producers and the area of organic farming. Organic agriculture is currently supported with success through the development of the law in this area, both on the world market, European and Polish. Thanks to regulations gradually entered into force a consumer acquiring products referred to as organic is convinced that they are free from contamination, such as residues of plant protection products and hormones, and when their production not used chemical fertilizers and genetically modified organisms
 24. Dorota Pasińska
  POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ŻYWCEM WOŁOWYM W LATACH 2004-2015
  POLISH FOREIGN TRADE IN CATTLE IN THE YEARS 2004-2015

  Słowa kluczowe: pogłowie bydła, dynamika eksportu i importu żywca wołowego, zmiany strukturalne
  Key words: cattle livestock, dynamics of exports and imports of cattle, structural changes
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie zmian w handlu zagranicznym żywcem wołowym w świetle opłacalności jego produkcji w kraju (mierzonej relacją ceny żywca do cen pasz). W ostatnich kilku latach zaobserwowano tendencję do wzrostu dodatniego salda obrotów handlowych produktami wołowymi, przy tendencji spadkowej w eksporcie bydła i jednoczesnym zwiększeniu importu bydła. Spadającym obrotom handlu zagranicznego żywcem wołowym towarzyszyły powolne procesy koncentracji produkcji bydła, wzrost pogłowia bydła w Polsce i znaczny spadek liczby gospodarstw zajmujących się chowem i hodowlą bydła oraz zmieniająca się opłacalność jego produkcji. Relacje cen skupu bydła do 1 roku do cen mieszanki paszowej dla cieląt były najkorzystniejsze dla producentów rolnych w latach 2004-2006, a dla bydła powyżej 1 roku do cen mieszanki paszowej w latach 2005-2006 i 2009. Wzrost produkcji krajowej żywca wynikał m.in. z restrukturyzacji sektora mleczarskiego, likwidacji kwot mlecznych i spadku cen mleka.
  The purpose of the analysis was to show changes in foreign trade of live cattle in light of the profitability of its production in Poland measured by the relation of cattle price to the price of feed. In the researched period a trend towards more positive balance of trade in beef products was being observed, while imports of cattle were increasing and exports of cattle were decreasing. Decreasing turnover of the foreign trade in cattle was accompanied by relatively slow processes of concentration of cattle production, increasing of livestock, decreasing of the number of farms involved in the breeding of cattle in Poland and changing profitability of cattle production. Relationship of the price cattle less than one year to the price of compound feed for calves was the most favorable for agricultural producers in 2004-2006, and for cattle over one year to the price of compound feed for cattle in 2005-2006 and 2009. The increase in domestic production resulted, inter alia, from the restructuring of the dairy sector, the elimination of milk quotas and the decline in milk prices.
 25. Iwona Pomianek
  Ocena potencjału społeczno-demograficznego obszarów wiejskich w województwie mazowieckim w latach 2004 i 2016 według wybranych koncepcji podziału regionu
  EVALUATION OF SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF RURAL AREAS IN MAZOVIECKIE VOIVODESHIP IN 2004 AND 2016 ACCORDING TO THE SELECTED CONCEPTS OF THE REGIONAL DIVISION

  Słowa kluczowe: Obszar Metropolitarny Warszawy, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, nowy podział NUTS 2, rozwój społeczny, obciążenie demograficzne
  Key words: Warsaw Metropolitan Area, Integrated Territorial Investment, new NUTS 2 division, social development, demographic dependency
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest ocena potencjału społeczno-demograficznego gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w Obszarze Metropolitarnym Warszawy, w tym obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz w nowych regionach (Warszawskim stołecznym i Mazowieckim regionalnym), w świetle koncepcji podziału województwa mazowieckiego od 2018 roku. W obu analizowanych latach wysoki poziom potencjału społeczno-demograficznego charakteryzował przede wszystkim gminy zlokalizowane w zasięgu stolicy – tylko w rankingu z 2004 roku w klasie o niskim poziomie potencjału znalazła się jedna gmina z obszaru stołecznego. Najkorzystniejsze wartości wskaźników społeczno-demograficznych odnotowano w obszarze ZIT, co jest wyrazem wysokiej atrakcyjności tych gmin m.in. jako miejsca zamieszkania. Zaobserwowano również korzystne zmiany w wartościach analizowanych wskaźników społeczno-demograficznych, zachodzące także (chociaż w wolniejszym tempie) w obszarach niemetropolitarnych i peryferyjnych.
  The aim of the article is to compare and evaluate the socio-demographic potential of semi-urban and rural LAU 2 units in the Warsaw Metropolitan Area, the area of Integrated Territorial Investment and new regions (PL91 and PL92 NUTS 2 units) in the light of the concept of division of Mazowieckie Voivodeship since 2018. Both in 2004 and 2016 the high level of the potential characterised mostly units located within Warsaw: only one unit from the capital area was ranked as of low socio-demographic potential in 2004. The most favourable values of socio-demographic indicators were recorded in the ITI area, which proves the high attractiveness of these communes. There were also observed some positive changes in the values of the analyzed socio-demographic indicators, also taking place (although more slowly) in the non-metropolitan and peripheral areas.
 26. Monika Roman
  Powiązanie cen masła między rynkiem polskim a wybranymi rynkami krajów Unii Europejskiej
  BUTTER MARKET INTEGRATION BETWEEN POLAND AND SELECTED EUROPEAN UUNION COUNTRIES

  Słowa kluczowe: cena masła, rynek masła, Polska, UE, analiza szeregów czasowych
  Key words: butter prices, butter market, Poland, EU, time series analysis
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest określenie powiązań między cenami masła w Polsce a cenami masła w wybranych krajach UE. Wykorzystano dane wtórne dotyczące miesięcznych cen masła na poziomie państw, gromadzone przez EU Milk Market Observatory oraz portal CLAL.it za lata 2007-2016. Analizowany okres podzielono na dwa podokresy: 2007-2011 i 2012-2016. Do analizy powiązań zastosowano korelację Pearsona, testy kointegracji Johansena oraz analizę przyczynowości Grangera. Uzyskane wyniki badań potwierdziły silniejsze powiązanie cen masła w Polsce z cenami masła analizowanych krajów w drugim podokresie.
  The aim of the paper was to determine the links between butter prices in Poland and butter prices in selected EU countries. The article uses secondary data for the monthly price of butter at the level of EU countries collected by the Milk Market Observatory and the portal CLAL.IT for 2007-2016. The analyzed period was divided into two periods: 2007-2011 and 2012-2016. The article uses Pearson’s correlation, Johansen cointegration tests, and Granger’s causality analysis. The results of the study confirmed the stronger link between butter prices in Poland and EU butter prices in the second period.
 27. Robert Rosa, Agnieszka Ginter, Jolanta Franczuk, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Edyta Kosterna-Kelle, Krystyna Chromińska, Aneta Rutkowska
  Źródła pozyskiwania informacji o wartości odżywczej warzyw przez mieszkańców wsi
  SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE NUTRITIONAL VALUE OF VEGETABLES BY RURAL PEOPLE

  Słowa kluczowe: źródła wiedzy, ocena istotności, respondenci, wartość odżywcza, warzywa
  Key words: sources of knowledge, importance’s assessment, respondents, nutritive value, vegetables
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem podjętych badań była identyfikacja źródeł wiedzy na temat wartości odżywczej warzyw wśród mieszkańców wsi na przykładzie dwóch województw – mazowieckiego i lubelskiego. Ukazano ocenę istotności poszczególnych form pozyskiwanych informacji. Podstawowym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety przeprowadzonej w 2015 roku na grupie 200 osób. Po analizie wyników badań stwierdzono, że respondenci wskazali na 6 źródeł, z których czerpią informację nt. wartości odżywczej warzyw. Za najważniejsze ankietowani uznali rodzinę i znajomych. Na drugim miejscu ex aeguo znalazły się internet oraz czasopisma. Najmniejsze znaczenie miała opinia sprzedającego warzywa. Kobiety za najważniejsze źródło uznały czasopisma, a mężczyźni rodzinę i znajomych. Dla najmłodszych respondentów najważniejszym źródłem informacji był internet. Wraz ze wzrostem wieku respondentów rosło znaczenie opinii rodziny i znajomych. Na internet jako najważniejsze źródło wiedzy wskazały także osoby z wykształceniem podstawowym. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia respondentów wzrastało znaczenie fachowych czasopism i książek.
  The purpose of the research was identification sources of knowledge about the nutritional value of vegetables among the rural population on the example of two voivodships, Mazowieckie and Lubelskie. The paper presents the assessment of the relevance of individual types of information sought by respondents. The basic research tool was questionnaire survey conducted in the group of 200 people, 100 out of each voivodship. The study was conducted in 2015. Analysis of the obtained results showed that six different sources of information on the nutritional value of vegetables were indicated. In the group the most important sources in the first place was the family and friends. The Internet and specialist journals included in the second place ex aeguo. The opinion of the seller of vegetables was of the least importance.
 28. Katarzyna Smędzik-Ambroży
  Zrównoważenie rolnictwa w Polsce na obszarach różniących się uwarunkowaniami zasobowymi w świetle danych ze spisów rolnych (ujęcie regionalne i krajowe)
  SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE FROM AREAS WITH DIFFERENCES IN CONDITIONS OF RESOURCES IN THE LIGHT OF DATA OF AGRICULTURAL CENSUS (NATIONAL AND REGIONAL SCALE)

  Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, rolnictwo, Polska, Wielkopolska, spis rolny
  Key words: sustainable development, agriculture, Poland, Wielkopolska, agricultural census
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania była ocena poziomu zrównoważenia rolnictwa z obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa w skalach: krajowej (regiony w Polsce) i regionalnej (powiaty w Wielkopolsce). W tym celu dokonano analizy porównawczej wskaźników zrównoważenia rolnictwa w wymiarach ekonomicznym, środowiskowym i społecznym z zastosowaniem danych z powszechnych spisów rolnych z lat 2002 i 2010. Dowiedziono, że w przypadku ładu środowiskowego i społecznego w badanych latach występowały odmienne kierunki zmian, gdy weźmie się pod uwagę zrównoważenie rolnictwa z obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi tego sektora w skali Polski i regionu wielkopolskiego.
  The aim of the article was to assess the level of sustainability of agriculture from areas with differences in conditions of resources in the scales: national (regions in Poland) and regional (Wielkopolska counties). For this purpose was made a comparative analysis of the indicators of agricultural sustainability in economic, environmental and social dimensions with using the data from the 2002 and 2010 agricultural censuses. It was found that in the case of environmental and social dimensions of sustainable development in agriculture were different directions of change in agriculture in Poland and in the Wielkopolska region.
 29. Wojciech Sroka, Aleksandra Płonka, Piotr Krzyk
  EXPLORING THE FACTORS OF FARMLAND ABANDONMENT – A CASE STUDY OF THE CHOSEN POLISH METROPOLITAN AREAS
  CZYNNIKI ODŁOGOWANIA GRUNTÓW ROLNYCH - STUDIUM PRZYPADKU WYBRANYCH POLSKICH OBSZARÓW METROPOLITALNYC

  Key words: farmland abandonment, urbanization factors, metropolitan areas, Poland
  Słowa kluczowe: wyłącznie gruntów z produkcji rolnej, czynniki urbanizacyjne, obszary metropolitalne, Polska
  Streszczenie/Summary
  Abstract. The main aim of this paper was to assess the factors of farmland abandonment in selected metropolitan areas in Poland. The research used secondary research material, including data from the Main Statistical Office (Polish GUS) and academic literature. Analyses were conducted by means of the method of regression trees, among other things. The research found out that nearly 16% of farmland in Polish metropolitan areas had been abandoned. The factor that most affected set-aside was the share of small farms with an area of less than 5 ha of agricultural land. In communes with the majority of small farms, almost 30% of agricultural land was set aside. Entrepreneurship indicator, population density and net migration were also significant in explaining the phenomenon discussed in the paper. High values of these measures correlated with more advanced processes of farmland abandonment.
  Głównym celem opracowania była ocena czynników wyłączania gruntów z produkcji rolnej w wybranych obszarach metropolitalnych w Polsce. W badaniach wykorzystano wtórny materiał badawczy, w tym dane GUS oraz literaturę przedmiotu. Analizy prowadzono z wykorzystaniem metody drzew regresyjnych. Badania wykazały, że w polskich obszarach metropolitalnych prawie 16% gruntów rolnych nie było wykorzystywanych produkcyjnie. Czynnikiem, który w największym stopniu różnicował odłogowanie gruntów był udział gospodarstw rolnych o powierzchni poniżej 5 ha UR. W gminach, w których dominowały małe gospodarstwa rolne odłogowano prawie 30% gruntów. Duże znacznie w wyjaśnianiu opisywanego zjawiska odegrały również wskaźnik przedsiębiorczości, gęstość zaludnienia oraz saldo migracji. Wysokie wartości wymienionych mierników przedkładały się na wyższe zaawansowanie procesów wyłączania gruntów z produkcji rolnej.
 30. Piotr Sulewski
  Wybrane problemy środowiska naturalnego i trwałe rolnictwo w percepcji rolników
  SELECTED PROBLEMS OF NATURAL ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE AGRICULTURE IN FARMERS’ PERCEPTION

  Słowa kluczowe: trwałe rolnictwo, środowisko naturalne, rolnicy
  Key words: sustainable agriculture, natural enviroment, farmers
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest określenie percepcji rolników w zakresie wybranych problemów środowiska naturalnego, istotnych z punktu widzenia rolnictwa. Przedstawiono poglądy grupy rolników na kwestię wpływu rolnictwa na środowisko naturalne w kontekście wymogów koncepcji trwałego rozwoju. Przeprowadzone analizy wykazały, że rolnicy dostrzegają negatywne zmiany w środowisku naturalnym, ale zazwyczaj nie wiążą ich z oddziaływaniem produkcji rolniczej. Ponad połowa badanych deklarowała znajomość pojęcia trwałego lub zrównoważonego rolnictwa, z czego znaczna część potrafiła poprawnie wskazać fundamentalne zasady tej koncepcji.
  In the paper the farmers’ opinions about the problems of natural environment protection has been discussed from the point of view of sustainable development. The analyses revealed that in general farmers were aware of negative changes ongoing in the natural environment, however they don’t link them with the negative consequences of agricultural production. Over a half of the respondents declared knowledge of the concept of sustainable agriculture - many of them correctly identified the fundamental principles of this concept as well.
 31. Virág Szabó
  THE ECONOMIC comparison OF CAGE AND DEEP-LITTER SYSTEMS IN HUNGARY
  PORÓWNANIE EKONOMICZNE SYSTEMÓW UTRZYMANIA KLATKOWEGO I NA GŁĘBOKIEJ ŚCIÓŁCE NA WĘGRZECH

  Key words: furnished cage, deep-litter system, feed, costs, sales price, income
  Słowa kluczowe: wyposażone klatki, system utrzymania na głębokiej ściółce, pasze, koszty, cena sprzedaży, przychód
  Streszczenie/Summary
  Abstract. It is all the more difficult for the actors to hold their ground on the global market of caged egg production, that is why I believe it is important that the producers be able to judge their own competitivity, and bring their economic decisions based on this. However, the issue is raised whether the move towards alternative technologies indeed creates the opportunity of competitive management, so the aim of my research is the analysis of the economic relations of laying hen farms producing in different keeping technologies. There was no example in previous studies of a detailed economic comparison of the cage and deep-litter system from a national database in Hungary, so the cost-benefit analysis of these systems from Union accession to 2014 will lead to new scientific results.
  Dokonano analizy ekonomicznej korzyści i kosztów systemów utrzymania drobiu bazujących na chowie klatkowym oraz na głębokiej ściółce. Badanie przeprowadzono na podstawie danych FADN z 2014 roku dla Węgier. Stwierdzono, że dodatkowe nakłady zmierzające do poprawy dobrostanu zwierząt nie są kompensowane przez rynek.
 32. Anna Szeląg-Sikora, Zofia Gródek-Szostak, Jakub Sikora, Marcin Niemiec
  Systemowe wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w doświadczeniach małopolskich przedsiębiorstw
  SYSTEM OF SUPPORTING INNOVATIVES OF AGRICULTURAL AND AGRICULTURAL SECTORS UNDER THE EXPERIENCE OF MAŁOPOLSKA ENTERPRISES

  Słowa kluczowe: innowacje, przedsiębiorczość, doradztwo, agrobiznes
  Key words: innovation, entrepreneurship, consulting, agribusiness
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest analiza skali i zakresu zainteresowania badanej grupy przedsiębiorstw usługami doradczymi oferowanymi w ramach wybranego projektu systemowego. Szczegółowy cel pracy zakładał określenie poziomu przydatności analizowanych działań przez beneficjentów, do których były one skierowane. Źródłem danych empirycznych w obszarze systemowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości był projekt systemowy „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” w ramach poddziałania 2.2.1. Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Badaniami własnymi objęto 70 przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego będących beneficjentami projektu finansowanego ze środków publicznych.
  The aim of the study was to analyze the scale and scope of interest of the research group of advisory services offered within the selected system project. The detailed purpose of the work was to determine the level of usefulness of the analyzed activities by the beneficiaries to which they were directed. Source of empirical data in the area of enterprise support systems was the system project „Providing business development services for entrepreneurs and those intending to start a one-stop-shop business” under sub-measure 2.2.1. Operational Program „Human Capital”, co-financed by the European Union under the European Social Fund. Own research covered 70 agri-food companies benefiting from a publicly funded project.
 33. Magdalena Śmiglak-Krajewska, Małgorzata Węgrzyńska
  Korzyści biologiczne jako miernik zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do uprawy grochu polnego
  BIOLOGICAL BENEFITS AS A MEASURE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF CULTIVATION OF PEA

  Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zrównoważone rolnictwo, rośliny strączkowe, groch
  Key words: corporate social responsibility, sustainable agriculture, legumes plants, pea
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Głównym celem artykułu jest próba pomiaru i wyceny korzyści biologicznych jako miernika społecznej odpowiedzialności biznesu różnych sposobów uprawy roli pod wysiew grochu polnego. W badaniach wykorzystano wyniki z doświadczenia łanowego przeprowadzonego przez Katedrę Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Hodowlę Roślin Smolice, Oddział w Przebędowie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że przyrost korzyści biologicznych był najwyższy w systemie tradycyjnym uprawy roli, a najniższy w przypadku bezorkowej uprawy.
  The main purpose of the article was to measure biological benefits as a measure of corporate social responsibility, different ways of cultivating field pea sowing. The results of the field experiment were carried out by the Department of Agronomy, Poznan University of Life Sciences and Smolice Plant Breeding, Branch in Przebędowo. As a result of the research, it was found that the increase of biological benefits was highest in the traditional tillage system and the lowest in the case of no tillage.
 34. Aleksandra Wicka, Milena Leśniewska
  Nastawienie rolników do ubezpieczeń na życie
  FARMER’S ATTITUDE TOWARDS LIFE INSURANCE

  Słowa kluczowe: ubezpieczenia na życie, emerytura, rolnicy
  Key words: life insurance, pension, farmers
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest przedstawienie wyników badań dotyczących poziomu korzystania przez rolników z ubezpieczeń osobowych i rozpoznania przesłanek, które mogłyby spowodować większe zainteresowanie tymi produktami wskazanego segmentu klientów. Badania ankietowe wykonano, wykorzystując platformę analityczno-raportującą PS IMAGO 4, zwierającą IBM SPSS Statistics 24. Próba badawcza wynosiła 153 rolników w wieku 25-60 lat. Stwierdzono, że badani rolnicy w bardzo małym stopniu wykorzystują produkty należące do ubezpieczeń osobowych (31% respondentów). Według badanych przesłankami, które mogłyby spowodować większe zainteresowanie ubezpieczeniami life, były niższa cena (68%) i lepsza oferta (36%).
  The main goal of paper is presentation of the chosen results of the survey about farmers’ opinion on life insurance and the reasons that may increase their interest in this kind of products. Survey was realized on the group of 153 farmers in the age between 25 and 60 years old. The analizing and reporting platform PS IMAGO 4 containing IBM SPSS Statistics 24 was used in the survey. As the result of the study the fact was stated that only a small amount of famers buy life insurances ( 31%). The main changes that can positively affect their will to purchase such products is mainly lower price (68%) or better offer (36%).
 35. Ludwik Wicki
  Postęp w plonowaniu odmian pszenicy ozimej i żyta w doświadczeniach odmianowych w Polsce
  CHANGES IN YIELDING OF VARIETIES OF WINTER WHEAT AND RYE IN VARIETY TESTING IN POLAND

  Słowa kluczowe: postęp biologiczny, postęp odmianowy, plony zbóż, doświadczenia odmianowe
  Key words: biological progress, cereals yield, variety testing
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem pracy jest określenie wpływu postępu odmianowego i zmian technologii produkcji na poziom plonowania odmian pszenicy ozimej i żyta ozimego w doświadczeniach odmianowych. Analizą objęto lata 2006-2016. Wykorzystano wyniki badań porejestrowych koordynowanych przez COBORU. Stwierdzono, że plonowanie odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach wzrosło w badanym okresie o 12,5 oraz 13,8 dt/ha, odpowiednio przy niższym i wyższym poziomie intensywności produkcji. Udział postępu biologicznego w tym wzroście wynosił 60 i 38%. Roczny przyrost plonów w wyniku postępu biologicznego wyniósł 0,92 i 0,58%. Dla żyta wzrost plonowania wynosił 7,4 i 8,5 dt/ha, a udział postępu biologicznego w tym wzroście wynosił 41 i 32%. Średnioroczny przyrost plonów wynikający z samego postępu biologicznego wynosił 0,50 i 0,38%. Wyższe efekty wprowadzania postępu biologicznego zaobserwowano dla niższego poziomu agrotechniki. Postęp biologiczny w produkcji zbóż wciąż odgrywa znaczącą rolę we wzroście plonowania. Dla pszenicy ozimej i żyta było to od 30 do 60%. Kolejnym ważnym czynnikiem jest stosowanie poprawnej agrotechniki. W warunkach wysokointensywnej produkcji maleje znaczenie wprowadzania nowych odmian. Prace badawcze w zakresie hodowli roślin powinny być silniej ukierunkowane na równoczesne uzyskiwanie odporności odmian na stresy biotyczne i abiotyczne.
  The aim of the study is to determine the significance of varietal progress and changes in level of inputs on changes in yield level of winter wheat and winter rye varieties in conditions of variety testing. The analysis covered the years 2006-2016. The data from post-registration varieties testing coordinated by COBORU were used. It was found that the yield of winter wheat varieties in varieties testing network increased by 12.5 and 13.8 dt/ha in the analyzed period respectively at lower and higher intensity of production. The share of biological progress in observed growth was estimated at level 60 and 38%, respectively. The average annual increase of yields as a result of biological progress was determined at level of 0.92 and 0.58%. For rye the yield growth was 7.4 and 8.5 dt/ha, and the share of biological progress in this increase was determined at level of 41 and 32%. The average annual yield increase resulting from biological progress was 0.50 and 0.38%. The higher effects of biological progress were observed for the lower level of production inputs. Biological progress in cereal production still plays a significant role in the increase in yield. For winter wheat and rye the share was calculated at level 30 to 60% depending on intensity of production and was higher for wheat. Another important factor in achievement yield increasing is correct technique of production, especially proper level of inputs. Under conditions of high-intensity production, the importance of introducing new varieties decreases. Taking it into account, research in the field of plant breeding in future should be more strongly oriented towards obtaining resistance to biotic and abiotic stresses.
 36. Wioletta Wrzaszcz
  Skutki zazieleniania wspólnej polityki rolnej na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną
  THE COMMON AGRICULTURAL POLICY GREENING EFFECTS ON THE EXAMPLE OF FADN FARMS

  Słowa kluczowe: zazielenienie, wspólna polityka rolna, płatności bezpośrednie, środowisko przyrodnicze, polski FADN
  Key words: greening, Common Agricultural Policy, direct payments, natural environment, Polish FADN
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie zmian organizacyjnych, które zaszły w gospodarstwach rolnych w Polsce po wprowadzeniu tzw. wymogu zazielenienia, związanego z pozyskaniem płatności bezpośrednich. Przedmiotem analizy były gospodarstwa indywidualne objęte polskim FADN w latach 2014-2015. Wyniki badań wskazały na dostosowanie się gospodarstw rolnych do nowych wymogów warunkujących pełne wsparcie bezpośrednie.
  The aim of the article is to present the organizational changes which have been made on farms after the introduction of the requirement of greening. The subject of the analysis were individual farms covered by the Polish FADN in years 2014-2015. The research results indicated the farms` adaptation to the greening requirements.
 37. Marcin Wysokiński, Paulina Trębska, Arkadiusz Gromada
  Energochłonność polskiego rolnictwa na tle innych sektorów gospodarki
  POLISH AGRICULTURE ENERGY INTENSITY WITH OTHER ECONOMIC SECTORS

  Słowa kluczowe: energochłonność, sektory gospodarki, rolnictwo
  Key words: energy intensity, economic sectors, agriculture
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest ocena energochłonności polskiego rolnictwa na tle pozostałych sektorów gospodarki. Dokonano także oceny udziału rolnictwa w finalnym zużyciu energii w krajach Unii Europejskiej. Wykorzystano dane wtórne pochodzące z GUS oraz z EUROSTAT. Energochłonność rolnictwa w Polsce maleje i będzie nadal malała wraz ze zmianami w strukturze agrarnej i intensyfikacją produkcji w towarowych gospodarstwach rodzinnych. Porównując energochłonność gospodarki w krajach członkowskich UE, stwierdzono, że jest ona znacznie wyższa w krajach nowo przyjętych do UE niż w krajach UE-15.
  The aim of this article is to assess the energy intensity of Polish agriculture with other sectors of the economy. The article also assesses the share of agriculture in final energy consumption in the European Union countries. The article uses secondary data from the Central Statistical Office and EUROSTAT. The energy intensity of agriculture in Poland is decreasing and will continue to decline as changes in the agrarian structure and intensification of production in family-owned commodities grow. Comparing the energy intensity of the economy in EU member countries, it is much higher in newly-admitted countries than in EU-15 countries.
 38. Aneta Zakrzewska, Tomasz Kijek
  Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego z województwa lubelskiego
  SOURCES OF FINANCING INNOVATION ACTIVITIES OF FOOD PROCESSING ENTERPRISES FROM LUBELSKIE VOIVODESHIP

  Słowa kluczowe: innowacja, działalność innowacyjna, finansowanie innowacji, przedsiębiorstwo, przemysł spożywczy
  Key words: innovation, innovation activities, financing innovation, enterprise, food processing industry
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest zbadanie kierunku i siły oddziaływania wybranych determinant wyboru określonego źródła finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Próba badawcza obejmuje 40 podmiotów gospodarczych z branży spożywczej zlokalizowanych w województwie lubelskim. W analizach empirycznych wykorzystano dwuwymiarowy model probitowy. Uzyskane wyniki wskazują, że rodzaj innowacji ma wpływ na wybór źródła finansowania innowacji.
  The aim of the paper was to measure the direction and strength of the impact of selected determinants on the choice of a particular source of funding for innovation in food firms. The research sample consists of 40 food firms located in the Lubelskie Voivodeship. The bivariate Probit model has been applied in the empirical analyses. The results indicate that the type of innovation has the impact on the choice of a source of financing innovation.
 39. Patrycjusz Zarębski
  Rewitalizacja jako proces oceny i kształtowania zdegradowanych przestrzeni wiejskich
  REVITALIZATION AS A PROCESS OF ASSESSING AND SHAPING DEGRADED RURAL SPACES

  Słowa kluczowe: rewitalizacja, odnowa wsi, planowanie przestrzenne, zjawiska kryzysowe
  Key words: revitalization, village renewal, spatial planning, crisis phenomena
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badania była identyfikacja oraz ocena wskaźników na potrzeby planowania przestrzennego procesu rewitalizacji na obszarach wiejskich. Zwrócono szczególną uwagę na badanie koncentracji zjawisk kryzysowych oraz wpływu ich przestrzennego rozmieszczenia na planowanie strategiczne rozwoju gminy wiejskiej. Gminę podzielono na jednostki analityczne (sołectwa) i przeprowadzono identyfikację istotnych wskaźników opisujących 4 kluczowe aspekty rewitalizacji w wymiarach: społecznym, gospodarczym, technicznym oraz funkcjonalno-przestrzennym. Na ich podstawie przeprowadzono klasyfikację sołectw ze względu na występowanie zjawisk kryzysowych. Wyznaczono tym samym obszary zdegradowane w gminie o wysokiej koncentracji wielowymiarowych zjawisk negatywnych, które wymagają wsparcia i zaplanowania działań, mających na celu wyjście ze stanu kryzysowego. W kolejnym kroku dokonano geokodawania otrzymanych wyników analizy i przedstawiono przestrzenne rozmieszczenie zjawisk kryzysowych. Mapowanie wyłoniło trzy skupiska obszarów zdegradowanych, które wymagają odrębnych programów naprawczych, co może powodować pewne utrudnienia w planowaniu działań rewitalizacyjnych.
  The aim of the study was to identify and evaluate indicators for spatial planning of revitalization processes in rural areas. Special attention was paid to the study of crisis phenomena and their spatial distribution, as well as answer to the question of consequences for the municipality development. Municipality was split into analytical units (rural areas). Subsequently, key indicators were identified, describing four key aspects of revitalization in terms of social, economic, technical and functional-spatial dimensions. Based on them, the classification of villages was conducted due to the occurrence of crisis phenomena. Degraded areas were identified in the municipality with a high concentration of multidimensional negative phenomena that require support and planning activities. In the next step the results of the analysis were geocoded and the spatial distribution of crisis phenomena were presented. Mapping has identified three clusters of degraded areas that require separate remediation programs which may cause some difficulty in planning revitalization activities.
 40. Katarzyna Żmija
  Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju przez przedsiębiorców powiązanych z małymi gospodarstwami rolnymi z województwa małopolskiego
  THE USE OF INSTRUMENTS SUPPORTING DEVELOPMENT BY ENTREPRENEURS CONNECTED WITH SMALL FARMS FROM MAŁOPOLSKIE PROVINCE

  Słowa kluczowe: instrumenty wsparcia, przedsiębiorczość wiejska, małe gospodarstwa rolne
  Key words: supporting instruments, rural entrepreneurship, small farms
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest ocena instrumentów wsparcia bezpośredniego, z których korzystali przedsiębiorcy związani z małymi gospodarstwami rolnymi, i oczekiwań przedsiębiorców względem pożądanych form wspierania działalności pozarolniczej. Materiał empiryczny do badań stanowiły wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku wśród rolników – przedsiębiorców z województwa małopolskiego posiadających małe gospodarstwa rolne. W świetle wyników badań uznać należy, że przedsiębiorcy wiejscy zgłaszali i nadal zgłaszają zapotrzebowanie przede wszystkim na wsparcie finansowe o charakterze inwestycyjnym, które pozwala im pokonać barierę braku dostępu do zasobów technicznych, dużo mniejsze znaczenie mają dla nich zaś instrumenty o charakterze niefinansowym, które pozwoliłyby im poszerzyć wiedzę, podnieść kwalifikacje i kompetencje w zakresie prowadzenia działalności pozarolniczej.
  The aim of the study was to present the direct support instruments used by entrepreneurs connected with small farms and their expectations towards the desired forms of support for non-agricultural activities. The empirical material for the study were the results of author’s own surveys conducted in 2015 among small farmers - entrepreneurs from the Małopolska province. The results of the research shows, that rural entrepreneurs needed and still need first of all the investment support that allows them to overcome the barrier of lack of technical resources. Less important for them are non-financial instruments that would allow them to improve knowledge and skills connected with non-agricultural activities.
 1. Mieczysław Adamowicz
  Zmiany w systemach polityki rolnej i formach wsparcia rolnictwa
  CHANGES IN AGRICULTURAL POLICY SYSTEMS AND FORMS OF AGRICULTURAL SUPPORT

  Słowa kluczowe: polityki rolne, wsparcie rolnictwa, szacunki wsparcia producentówi konsumentów
  Key words: agricultural policy, agricultural support, producer and consumer support estimates
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest ocena roli rolnictwa w gospodarce krajów OECD i zmian w prowadzonej przez te kraje polityce rolnej. Oceniono sytuację w okresie 1995-2014 i zmiany poziomu i struktury wsparcia przez państwo i jego instytucje w ramach stosowanych systemów polityki rolnej. Przedstawiono główne kierunki zmian w polityce rolnej w perspektywie do 2020 roku. Materiałem źródłowym były raporty i publikacje OECD. Przedstawiono ewolucję zmian PKB, TSE, CSE i GSSE oraz struktury wsparcia według stosowanych instrumentów, wskazując na grupy krajów stosujących indywidualne systemy polityki rolnej.
  The paper aimed to present the role of agriculture in the economy in OECD countries and changes in their agricultural policies. The aim of the work is an assessment of agriculture in the period 1995-2014 and changes in the level and structure of support by governments and their institutions to agriculture within the agricultural policy systems. The parspective for agricultual policy till 2020 was presented as well. The data and informations for the work was gathered foom literature, OECD publications, especially OECD Agricultural Policy Monitoring and Evaluation Report 2015. Evaluation of GDP, TSE, PSE, CSE and GSSE were presented for specific group of countries.
 2. Joanna Baran
  Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce na tle UNII Europejskiej w latach 2005-2014
  MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN POLAND VS. EUROPEAN UNION IN THE YEARS 2005-2014

  Słowa kluczowe: stałe odpady komunalne, składowiska odpadów, recykling, Polska
  Key words: municipal solid wastes, landfill, recycling, Poland
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Artykuł dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce po 2004 roku. W ramach badań przedstawiono poziomy generowanych i zbieranych odpadów komunalnych, następnie określono sposoby zagospodarowania odpadów ze wskazaniem poziomów m.in. składowania, recyklingu i spalania. Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi w Polsce porównano z sytuacją w krajach UE. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że Polska wytwarza około 200 kg/os. mniej odpadów komunalnych niż średnio w UE, z drugiej strony, nadal około 50% odpadów komunalnych jest przekazywane na składowiska, co jest negatywnym aspektem w kontekście dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym.
  This article focuses on issues of municipal waste management in Poland after 2004. Poland, as a Member State of the EU is following its commitments and is approaching the EU standards of municipal solid wastes management. The studies presented the the levels of generated and collected municipal waste, also levels of storage and recycling. Municipal waste management in Poland was compared with the situation in EU countries. It was found that Poland produces about 200 kg per person less municipal services than the EU average, and on the other hand, approximately 50% of municipal waste is transferred to landfills. The performance is not satisfactory in regards to EU commitments and the implementation of a real “closing loops” approach.
 3. Agnieszka Biernat-Jarka, Paulina Trębska
  Problem marnotrawstwa w perspektywie unijnej polityki bezpieczeństwa żywności
  PROBLEM OF FOOD WASTE IN THE POLICIES OF THE EUROPEAN UNION FOOD SECURITY

  Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywnościowe, marnotrawstwo żywności, polityka UE
  Key words: food security, food waste, EU policies
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest pokazanie inicjatyw, które prowadzi Unia Europejska w ramach polityki bezpieczeństwa żywności w obszarze zapobiegania i zmniejszenia poziomu marnotrawstwa żywności. Działania te odbywają się zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym w UE. Marnowanie żywności występuje na każdym etapie, od uprawy surowców i produkcji, aż po konsumpcję. Skala marnowania żywności jest ogromna. Obecnie w Europie Około marnuje się około 140 mln ton żywności rocznie. Dokonano przeglądu literatury z tego obszaru oraz analizy źródeł wtórnych pochodzących z FAO i Eurostatu.
  The aim of the paper was to present initiatives which leads the European Union in the framework of food safety policy in the area of preventing and reducing levels of food waste. These activities take place both at national, regional and local level in the EU. Food waste occurs in each stage of growing raw materials and production to the consumption. The scale of food waste is huge. Approximately 100 million tons of food is wasted every year in Europe today. This article reviews the literature in this area and analysis of secondary sources from FAO and Eurostat.
 4. Heorhiy Cherevko
  FOOD SAFETY IN UKRAINE AND ITS FACTORS
  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE NA UKRAINIE I JEGO CZYNNIKI

  Key words: food safety, indicators, agriculture, food processing industry, efficiency, governmental support, ration structure, consumer basket
  Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywnościowe, indykatory, rolnictwo, przemyśł żywnościowy, efektywność, wsparcie państwowe, struktura racionu, koszyk spożywczy
  Streszczenie/Summary
  Abstract. The purpose of this paper is to present the main results of the study aimed to highlights and assess the level of food security of Ukraine and the factors that shape it. Based on this to identify key steps to create conditions for increasing this level. Evaluation of food security indicators was carried out using internationally recognized Global Food Security Index. Identified trends in total income and food price dynamics are negative, since even with increasing incomes purchasing power of the Ukrainian population remains the lowest in Europe, while the share of expenditure on food in the general expenses – the highest. Structure of nutrition in Ukraine is unbalanced, and its level – insufficient. Revealed deterioration of food security in almost all fundamental indicators. It makes sense to consider the two main directions to achieve the necessary level of food security: ensuring food supply in the required quantities; achievement of selfsupplying by agricultural products.
  Celem artykułu jest ocena poziomu bezpieczeństwa żywnościowego Ukrainy i przedstawienie czynników, które je kształtują. Na tej podstawie badań określono kluczowe kroki w celu stworzenia warunków dla wzrostu tego poziomu. Ewaluację wskaźników bezpieczeństwa żywności przeprowadzono za pomocą globalnego indeksu bezpieczeństwa żywnościowego. Zidentyfikowane tendencje zmian zagregowanych dochodów ludności i dynamiki cen żywności ogółem były ujemne, gdyż nawet przy zwiększeniu dochodów, siła nabywcza ludności ukraińskiej była najniższa w Europie, podczas gdy udział wydatków na żywność – najwyższy. Stwierdzono pogorszenie bezpieczeństwa żywnościowego na podstawie prawie wszystkich podstawowych wskaźników. Należy rozważyć dwa główne kierunki osiągnięcia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa żywnościowego: zapewnienie dostaw żywności w wymaganej ilości i osiągnięcie samozabezpieczania w produkty rolne.
 5. Dariusz Czakowski
  Efektywność i produktywność gospodarstw rolnych na podstawowych rynkach produkcji roślinnej i zwierzęcej w Polsce w pierwszej dekadzie po akcesji do Unii Europejskiej
  EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY OF FARMS IN THE BASIC MARKETS OF PLANT AND ANIMAL PRODUCTION IN POLAND IN THE FIRST DECADE AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

  Słowa kluczowe: rynki produktów rolnych, integracja europejska
  Key words: markets of agricultural products, European integration
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przedstawiono najważniejsze statystyki i wskaźniki związane z kształtowaniem się podstawowych kategorii ekonomiczno-finansowych gospodarstw rolnych, takich jak produktywność poszczególnych czynników wytwórczych, poziom rentowności oraz kosztochłonności produkcji. Rozważania przeprowadzono dla gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji podstawowych produktów rolnych, takich jak: zboża i oleiste, rośliny okopowe (w tym ziemniaki i buraki cukrowe), owoce, warzywa pod osłonami, żywiec wołowy, wieprzowy, drobiowy, mleko krowie, jaja kurze. Z kolei porównanie osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych metodą wzorca rozwoju Hellwiga umożliwiło określenie, które typy gospodarstw rolnych były najbardziej efektywne w okresie poakcesyjnym.
  The article presents the most important statistics and indicators related to the development of basic economic and financial categories of agricultural holdings, such as the productivity of individual factors, the level of profitability and the cost of production. Considerations have been made for agricultural holdings specializing in the production of basic agricultural products such as: cereals and oil, root crops (including potatoes and sugar beet), fruits, vegetables under the cover, beef cattle, pork, poultry, cow’s milk, chicken eggs. In turn, the comparison of the economic and financial results achieved using the Hellwig’s pattern of development allowed us to determine which types of farms were most effective during the post–accession period.
 6. Zsuzsanna Deák, Árpád Ferencz
  FINANCIAL FEASIBILITY OF SHORT ROTATION ENERGY CROPS IN HUNGARY: A CASE STUDY
  OPŁACALNOŚĆ KRÓTKOROTUJĄCYCH ROŚLIN ENERGETYCZNYCH NA WĘGRZECH – STUDIUM PRZYPADKU

  Key words: bioenergy, biomass, SRC, financial feasibility, Hungary
  Słowa kluczowe: bioenergia, biomasa, SCR, opłacalność finansowa, Węgry
  Streszczenie/Summary
  Abstract. Biomass is a readily available, renewable and environmentally friendly source of energy. Exploiting renewable organic matter for energy production is showing a growing tendency worldwide including in Hungary. Forest plantations with large numbers of plants (short rotation coppices) that provide a homogeneous, locally available raw material of various fast growing deciduous wood species are broadly supported. In our research we have investigated the financial viability of a short rotation energy forest plantation in the Kunság region of Hungary. Both the EU and Hungary provide economic incentives for the creation and propagation of bio-energy producing facilities. Our results show that the enterprise could not generate profit for the period examined without the help of such subsidies. There are several obstacles that farmers are facing such as the initial high capital outlay, technological shortcomings of the harvesting methods, high logistics costs and suppressed purchasing prices.
  Biomasa jest łatwo dostępnym, odnawialnym i przyjaznym dla środowiska źródłem energii. Eksploatacja odnawialnych zasobów organicznych do produkcji energii wskazuje na rosnącą tendencję na całym świecie, także na Węgrzech. Głównym źródłem biomasy są lasy, które zapewniają jednorodny, lokalnie dostępny surowiec różnych szybko rosnących drzew liściastych. Przedstawiono wnioski z analiz dotyczących opłacalności krótkoterminowej plantacji leśnej na cele energetyczne, zlokalizowanej w regionie Kunság na Węgrzech. Wykazano, że w badanym okresie przedsiębiorstwo nie mogłoby osiągnąć zysków bez pomocy w postaci dotacji. Istnieje kilka przeszkód w rozwoju tego typu upraw, na które napotykają rolnicy. Wykazano, że są to m.in. początkowy wysoki nakład kapitału, ograniczenia technologiczne związane z pozyskaniem drewna, wysokie koszty logistyczne i zablokowane ceny skupu.
 7. Wiesław Dzwonkowski
  POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ZIEMNIAKAMI I ICH PRZETWORAMI W LATACH 2000-2015
  POLISH FOREIGN TRADE OF POTATOES AND POTATO PRODUCTS IN THE PERIOD 2000-2015

  Słowa kluczowe: ziemniaki, przetwory ziemniaczane, eksport, import, saldo
  Key words: potatoes, potato products, export, import, balance
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena zmian zachodzących w polskim handlu zagranicznym ziemniakami i ich przetworami w latach 2000-2015. Dokonano analizy wielkości, wartości oraz struktury towarowej handlu w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych i handlowych przed akcesją Polski do UE i po niej oraz w ostatnich latach, gdy procesy dostosowawcze w polskim w sektorze ziemniaczanym w wielu obszarach w dużej mierze zostały już zakończone. Stwierdzono, że handel zagraniczny ziemniakami i przetworami nie ma decydującego wpływu na kształtowanie się bilansu ziemniaków w Polsce, ale jego znaczenie w tym zakresie systematycznie rośnie. Zaobserwowano systematyczny wzrost obrotów w handlu zagranicznym w sektorze ziemniaczanym, przy czym w eksporcie dotyczy to przede wszystkich przetworów ziemniaczanych, natomiast w imporcie bardzo znaczący jest udział ziemniaków świeżych. W analizowanym okresie eksport ziemniaków zmniejszył się z 84 do około 20 tys. t, a przetworów ziemniaczanych wzrósł dwukrotnie do 700 tys. t (w ekwiwalencie ziemniaków). W tym okresie zanotowano wzrost przywozu ziemniaków świeżych z 40 do 170 tys. t, a przetworów ziemniaczanych z 15 do 270 tys. t.
  Analysis of potatoes and potato products foreign trade was conducted in changing market and trading conditioning before and after the Polish accession to the EU and in last years, when adaptation processes in the Polish potato sector practically were already finished. In spite of the biggest decrease in last years, Poland still remains one of the bigger producers of potatoes in Europe and in the world. The export of potatoes to the direct consumption is low, however the sale to of potato products to foreign markets systematically grows, mainly of fries and chips, what is possible thanks systematically increasing their domestic production. After the Polish accession to the EU and for abolishing tariff barriers an import of potatoes and potato products considerably increased. Poland has a positive balance in potato products foreign trade, however from the accession to the EU remains the net importer of potatoes.
 8. Sylwia Gołąb, Małgorzata Szcześniak
  Ekonomiczno-psychologiczne wyznaczniki jakości życia mieszkańców wsi
  ECONOMIC AND PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF LIFE QUALITY AMONG RURAL AREAS RESIDENTS

  Słowa kluczowe: jakość życia, ekonomiczno-psychologiczne wyznaczniki jakości życia, tereny wiejskie
  Key words: life quality, economic and psychological determinants of life quality, rural areas
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest analiza wybranych ekonomiczno-psychologicznych wyznaczników jakości życia osób z terenów wiejskich. Badanie przeprowadzono wśród 68 osób zamieszkujących tereny wiejskie w województwie zachodniopomorskim. W badaniu wykorzystano kwestionariusz poczucia jakości życia, interpersonalną skalę motywacji związanej z przebaczeniem, skalę satysfakcji z życia oraz ankietę dotyczącą oceny sytuacji materialnej osoby badanej i jej otoczenia, opracowaną na podstawie literatury przedmiotu. Wyniki badań wskazują, że ogólne poczucie jakości życia pozytywnie koreluje ze zmiennymi psychologicznymi (satysfakcja z życia i przebaczenie) oraz większością wskaźników oceny sytuacji materialnej osób badanych. Na podstawie rezultatów badań określono, które zmienne psychologiczne i ekonomiczne pozwalają istotnie statystycznie przewidywać poziom ogólnego poziomu poczucia jakości życia.
  The purpose of the study is to discuss the quality of life of people from rural areas. The survey was conducted among 68 people living in rural areas in the voivodshipof Zachodniopomorskie. In the research the following questionnaires were used: the Quality of Life Questionnaire; Transgression-Related Interpersonal Motivations Inventory (TRIM-12); Life Satisfaction Scale, and a short query, based on the literature of the subject, assessing the material situation of respondents and their opinion about their environment. The results indicate that overall quality of life positively correlates with psychological variables (satisfaction with life and forgiveness) and most indicators of the financial situation of the respondents. Based on the results of the study, it was determined which psychological and economic variables are statistically significant predictors of the overall level of quality of life.
 9. Danuta Gonet
  INNOWACYJNOŚĆ CZŁONKÓW GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH. STUDIUM PRZYPADKÓW
  THE INNOVATIVENESS OF MEMBERS OF AGRICULTURAL PRODUCER GROUPS – ON SELECTED EXAMPLES

  Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne, członkowie, innowacje, grupa producentów rolnych
  Key words: agricultural farms, members, innovations, agricultural producer group
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przedstawiono problematykę innowacyjności na przykładzie dwóch grup producentów rolnych (X producentów gęsi i kaczek oraz Y producentów trzody chlewnej) w odniesieniu do prowadzonych gospodarstw rolnych. Źródłem materiałów był kwestionariusz wywiadu przeprowadzony w 2015 roku. W badaniach wykorzystano metodę opisową i porównawczą. Rolnicy charakteryzowanych grup prowadzili gospodarstwa, w których dominowała produkcja zwierzęca, dlatego implementowane przez nich innowacje w większości dotyczyły produkcji zwierzęcej. Ponad połowa ankietowanych w ramach tego działu zwiększyła pogłowie zwierząt. Najważniejszym nośnikiem innowacji dla rolników były szkolenia i kursy WODR. Wprowadzane innowacje były głównie finansowane z własnych środków pieniężnych. Ponad połowa z ankietowanych rolników twierdziła, że innowacje wpłynęły na unowocześnienie ich gospodarstwa, co miało korzystny wpływ na osiągane wyniki ekonomiczne i konkurencyjność na rynku.
  The article presents the issue of innovation in the members of two producer groups / X producers of geese and ducks and Y producers of pigs / in relation to the farms. The source of the material was an interview questionnaire carried out in 2015. The research used a descriptive and comparative method. Farmers of the characterized groups ran farms where animal production was dominant, and therefore the innovations they implemented mostly involved animal production. More than half of respondents in this department increased animal stock. The most important vehicle for innovation for farmers was WODR training and courses. The innovations being introduced were mainly financed from own funds. More than half of the farmers surveyed claimed that innovations influenced the modernization of their farms, which had a positive impact on their economic performance and market competitiveness.
 10. Piotr Gradziuk
  Potencjał i prognozy wykorzystania biogazu rolniczego w Polsce
  POTENTIAL AND FORECAST FOR USE OF AGRICULTURAL BIOGAS IN POLAND

  Słowa kluczowe: energia odnawialna, biogaz, prognozowanie, modelowanie
  Key words: renewable energy sources, biogas, forecasting, modeling
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem podjętych badań było określenie zmian oraz dynamiki rozwoju sektora biogazu w Polsce. Na podstawie opracowanych modeli tendencji rozwojowych, które charakteryzowały się zdolnością wyjaśniania opisywanych zjawisk, przedstawiono prognozy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce do 2030 roku. Z przedstawionych badań wynika, że do 2030 roku udział tego sektora w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych ulegnie podwojeniu.
  The purpose of the research was to identify changes and dynamics of development of biogas sector in Poland. On the basis of developed models of development tendencies, which were characterized by the ability to explain the described phenomena, projections of renewable energy generation in Poland were presented up to 2030. From the presented research it is expected that by 2030 the share of this sector in the generation of renewable energy will be doubled.
 11. Danuta Guzal-Dec, Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Lokalne grupy działania na rzecz włączenia społecznego w województwie lubelskim
  LOCAL ACTION GROUPS FOR SOCIAL INCLUSION IN LUBLIN REGION

  Słowa kluczowe: ekskluzja społeczna, inkluzja społeczna, rozwój inkluzywny, program LEADER, LGD
  Key words: social exclusion, social inclusion, inclusive growth, LEADER programme, LAG
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem pracy jest charakterystyka funkcjonowania lokalnych grup działania (LGD) w perspektywie 2014-2020 i ocena skali i zakresu oddziaływania LGD poprzez politykę włączenia społecznego na społeczności obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich województwa lubelskiego. Cel został zrealizowany dzięki analizie literatury przedmiotu i dokumentów regulujących funkcjonowanie wszystkich 22 LGD z województwa lubelskiego oraz desk research. Zebrany materiał poddano analizie statystycznej z zastosowaniem statystki opisowej oraz testu istotności różnic. Wykazano, że przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w różnych jego wymiarach i obszarach zawarto w celach statutowych i strategiach rozwoju wszystkich LGD. Wśród nich wyodrębniono grupę szczególnie aktywnie realizujących politykę włączenia, jednak wykazano niską aktywność badanych LGD na rzecz rozwoju działań postulowanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej.
  The aim of the study was to characterize the functioning of the Local Action Groups (LAGs) in the 2014–2020 perspective and to assess the scale and extent of LAGs impact through the social inclusion policy for rural and urban-rural communities in Lublin voivodship. The aim was achieved through the analysis of literature as well as documents regulating the functioning of all 22 LAGs in Lubelskie Voivodship. The desk research method was also used. In the analysis of the research material elements of descriptive statistics and the significance test of differences were used. It has been demonstrated that counteracting social exclusion in various dimensions and areas was outlined in the statutory purposes and development strategies of all LAGs. Among the LAGs investigated there are entities that actively implement the policy of inclusion. However, the activity of LAGs surveyed in the activities undertaken under the National Program for the Development of Social Economy is low.
 12. Justyna Herda-Kopańska
  Efekty mnożnikowe w rolnictwie
  MULTIPLIER EFFECTS IN AGRICULTURE

  Słowa kluczowe: mnożnik, efekt mnożnikowy, rolnictwo
  Key words: multiplier, multiplier effects, agriculture
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przedstawiono wnioski wypływające z przeglądu literatury dotyczącej badań nad efektami mnożnikowymi występującymi w rolnictwie. Wyjaśniono, czym jest mnożnik, następnie omówiono efekty mnożnikowe występujące w sektorze rolniczym. Na podstawie literatury przedmiotu zaprezentowano wyniki badań analizujących efekty mnożnikowe w rolnictwie. Można stwierdzić, że rozwój rolnictwa przyczynia się do tworzenia efektów mnożnikowych nie tylko w rolnictwie, ale również w innych sektorach gospodarki.
  The paper presents the conclusions stemming from the literature review concerning studies on multiplier effects present in the agriculture. Firstly, the concept of a multiplier is presented. Then, multiplier effects in the agriculture are described. Finally, based on a literature review, results of studies on multiplier effects in the agriculture are discussed. Following the conducted literature review study it can be concluded that the development of agriculture creates multiplier effects not only in the agriculture, but also in the other sectors of the economy.
 13. Andrzej Hornowski, Tomasz Kondraszuk
  Wykorzystanie metodyki BEP do analizy kosztów mechanizacji w gospodarstwie rolniczym
  USE METHODOLOGY OF BEP TO ANALYZE MECHANIZATION COSTS ON FARM

  Słowa kluczowe: BEP, mechanizacja, koszty
  Key words: BEP, mechanization, costs
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Podjęto próbę adaptacji metodyki analizy BEP do oceny rentowności użytkowania maszyn rolniczych. Przyjęto traktowanie kosztu amortyzacji maszyny jako kosztu stałego, ale tylko do progu racjonalnego wykorzystania. Powyżej tego progu, uznano, że amortyzacja powinna być liczona metodą czynną i traktowana jako koszt zmienny. W tym przypadku to potencjał techniczny i jego zużycie staje się „wąskim gardłem”. Dodatkowo uznano za zasadne uwzględnianie kosztu oprocentowania zaangażowanego kapitału, który będzie miał charakter kosztu stałego. Dotychczas badania nad efektywnością wykorzystania maszyn skupiały się nad ilościową analizą ich wykorzystania, pomijano zaś aspekty finansowe. Proponowane wykorzystanie metodyki BEP pozwala nie tylko na określenie progu rentowności ilościowego i wartościowego dla analizowanej maszyny, ale również na obliczenie granicznych wartości poszczególnych składowych kosztów zmiennych (cen paliwa, remontów) oraz stałych (garażowania, konserwacji, oprocentowania).
  The article attempts to adapt the BEP analysis methodology to assess the viability of agricultural machinery. It was assumed to treat the machine depreciation cost as a fixed cost, but only to the rational use threshold. Above this threshold, it was considered that depreciation should be calculated using the active method and treated as a variable cost. In this case it’s a technical potential and its wear becomes a bottleneck. In addition, it was considered reasonable to take into account the cost of interest on the capital employed, which would be a fixed cost. So far research on the efficiency of machinery utilization has focused on the quantitative analysis of their use, and the financial aspects are ignored. The proposed use of the BEP methodology allows not only quantitative and qualitative yield thresholds for the analyzed machine, but also the calculation of the limit values of the variable component costs (fuel prices, repairs) and fixed costs (garage, maintenance, interest rates).
 14. Michał A. Jerzak, Paweł Krysztofiak
  Narodowy Cel Wskaźnikowy jako czynnik rozwoju rynku rodzimego białka roślinnego
  THE NATIONAL INDEX TARGET AS THE DEVELOPMENT FACTOR OF NATIVE VEGETABLE PROTEIN MARKET

  Słowa kluczowe: rośliny białkowe, opłacalność produkcji, rynek białka roślinnego, Narodowy Cel Wskaźnikowy
  Key words: protein crop, production profitability, fodder market, national index target
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania Narodowego Celu Wskaźnikowego dla białka roślinnego jako czynnika stymulującego rozwój rynku rodzimych roślin białkowych w polskiej gospodarce. W realizacji postawionego celu posłużono się dostępnymi wynikami badań związanymi z rynkiem rodzimych roślin białkowych. Przedstawiono propozycję algorytmu, który określa wynikający z NCW udział rodzimych roślin białkowych w produkcji pasz realizowanej przez krajowe przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wcześniejsze próby rynkowego animowania rynku rodzimych roślin białkowych nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Dlatego ze względu na silną pozycję konkurencyjną rynku importowanej śruty sojowej dalsze działania zmierzające do osiągnięcia zamierzonego celu wymagają wprowadzenia NCW dla rodzimego białka roślinnego w paszach, pomimo że jest to mechanizm będący formą interwencjonizmu państwowego. Jednak doświadczenia związane z wykorzystaniem nasion rzepaku na cele wytwarzania biopaliw, wskazują na duże szanse powodzenia zamierzonych działań.
  The purpose of this paper was to indicate the possibilities of using The National Index Target of vegetable protein as the development of native vegetable protein market stimulating factor in Polish economy. Available research results connected with native vegetable protein market were used in the accomplishment of the task. The proposition of algorithm that defines, resulting from the National Index Target, native vegetable protein contribution to fodder production by national companies is presented in the article. The study concluded that previous attempts of native vegetable protein market animation had not produced intended effects. Further actions, to confront the strong competitive position of import soybean meal market, that tend to achieve the goal require the introduction of the National Index Target to native vegetable protein in the fodder, however it is a form of state interventionism. Yet the research connected with using rape seeds for the production of biofuels indicates a huge chance of succeeding in intended purposes.
 15. Anna Jędrejek, Zuzanna Jarosz
  Potencjał biomasy rolniczej na cele energetyczne w województwie lubelskim
  POTENTIAL OF AGRICULTURAL BIOMASS FOR ENERGY PRODUCTION PURPOSES IN LUBELSKIE PROVINCE

  Słowa kluczowe: biomasa, słoma, siano, biogaz, potencjał energetyczny
  Key words: biomass, straw, hay, biogas, energy potential
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest oszacowanie potencjału energetycznego biomasy ubocznej z produkcji rolniczej (słoma, siano, nawozy naturalne) na terenie województwa lubelskiego. Wskazano także potencjał energetyczny możliwy do pozyskania z kukurydzy, jako kosubstratu w produkcji biogazu. Przeprowadzone szacunki wykazały, że potencjał energetyczny biomasy ubocznej z produkcji roślinnej kształtuje się na poziomie 26 966,6 TJ/rok. Na terenie województwa można także pozyskać 195 350,8 dam3/rok biogazu, którego energię można przekształcić w 5 586,4 TJ/rok energii cieplnej lub 1241 GWh/rok energii elektrycznej.
  The purpose of this paper was to estimate biomass and by-products from plant production (straw, hay, natural fertilizer) in Lubelskie province, as well as demonstrate energy potential possible to obtain from maize as a co-substrate for biogas production. The estimates and related assumptions show that this region has a high energy potential amounting to 26 966.6 TJ/year, which can be gain from biomass and by-products from plant production. The area also possesses significant sources of potential for agricultural biogas production and can provide 195 350.8 dam3/year biogas, which may be converted into thermal energy – 5586,4 TJ/year or electricity – 1241 GWh/year.
 16. Sławomir Juszczyk, Marta Idasz-Balina
  FINANCIAL EFFICIENCY OF COOPERATIVE BANKS LED BY WOMEN IN POLAND
  EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POLSCE KIEROWANYCH PRZEZ KOBIETY

  Key words: cooperative bank, financial performance, chairperson of the board
  Słowa klucze: bank spółdzielczy, wyniki finansowe, prezes zarządu
  Streszczenie/Summary
  Abstract. The main objective of the study was to determine whether the fact that the chairpersons of the boards of cooperative banks in Poland are women, it affects the financial performance of these banks. The study used data for the years 2010-2014 from 40 cooperative banks in Poland. In the course of the study, it was found that the banks managed by women are significantly smaller than men’s managed banks, and hence the financial result is generally lower. However, the financial performance ratios in these banks were generally higher. Smaller banks are generally in rural areas, and banks with a larger total balance sheet are usually located in urban areas.
  Celem głównym badań było ustalenie, czy fakt, że prezesami zarządów banków spółdzielczych w Polsce są kobiety, wpływa na efektywność finansową tych banków. W badaniu wykorzystano dane za lata 2010-2014 z 40 banków spółdzielczych w Polsce. W toku badań ustalono, że banki zarządzane przez kobiety są zdecydowanie mniejsze niż banki zarządzane przez mężczyzn, stąd i wynik finansowy jest na ogół mniejszy. Jednak wskaźniki efektywności finansowej w tych bankach były na ogół wyższe. Banki mniejsze znajdują się zazwyczaj na terenach typowo wiejskich, banki o większej sumie bilansowej mają siedzibę na terenach miejskich.
 17. Halina Kałuża, Agnieszka Ginter, Jacek Kałuża
  Jakość życia na obszarach wiejskich w opinii kobiet z powiatu siedleckiego
  QUALITY OF LIFE IN RURAL AREAS ACCORDING TO THE OPINION OF WOMEN FROM SIEDLCE COUNTY

  Słowa kluczowe: subiektywna jakość życia, poziom życia, kobiety, obszary wiejskie, powiat siedlecki
  Key words: subjective quality of life, standard of living, women, rural areas, Siedlce county
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest określenie poziomu oraz jakości życia kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet bezrobotnych na obszarach wiejskich na przykładzie powiatu siedleckiego. Na poziom i jakość życia ludności wpływa wiele czynników o charakterze mikro- i makroekonomicznym, m.in. aktywność zawodowa i związane z tym odpowiednie wynagrodzenie czy warunki mieszkaniowe. Zadowolenie z własnego życia uznawane jest za podstawowy wskaźnik subiektywnej oceny jakości życia. Oceny jakości życia dokonano w oparciu o czynniki subiektywne. Głównym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, który umożliwił pozyskanie informacji na temat cech społeczno-demograficznych respondentek oraz analizę podjętego zagadnienia. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że najwięcej badanych kobiet oceniło swój poziom życia jako średni. Znaczna grupa kobiet zamieszkująca obszary wiejskie deklarowała wolę emigracji do miasta.
  Many factors of micro and macroeconomic nature affect the level and quality of life of the population, including occupational activity and related remuneration or living conditions. Satisfaction of life is considered as the primary indicator of subjective quality of life assessment. The purpose of this paper was to present the level and quality of women’s life with special attention paid to unemployed women in rural areas, based on the example of the Siedlce district. Quality of life was assessed on the basis of subjective factors. The main research tool was a questionnaire survey which enabled the information on the socio-demographic characteristics of the respondents and the analysis of the question. The conducted research found that the majority of the surveyed women from the rural areas of the Siedlce county assessed their standard of living as average. A large group of women living in rural areas declared their intention to emigrate to the city.
 18. Konrád Kiss
  SHORT SUPPLY CHAINS – FROM THE VIEWPOINT OF PRODUCERS
  KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW Z PERSPEKTYWY PRODUCENTÓW

  Key words: short supply chain, producer satisfaction, food retail
  Słowa kluczowe: krótkie łańcuchy dostaw, zadowolenie producentów, sprzedaż detaliczna żywności
  Streszczenie/Summary
  Abstract. The modern food retail trade means a concentrated and overstocked market in developed countries as well as in many developing countries. Joining the food chains of the “modern retail trade” often poses a problem for small-sized agricultural producers, which decreases their market opportunities. Trading in short supply chains is an option for producers to reach markets and increase incomes. The object of this exploring study is to use primary interviews to assess the opinions and satisfaction of the producers trading in short supply chains about their sales opportunities. The main question is how short supply chains can perform their given roles as regards both producer positions and in rural development.
  Celem opracowania jest przedstawienie opinii na temat zadowolenia producentów prowadzących sprzedaż w krótkich łańcuchach dostaw. Współczesny handel detaliczny artykułami żywnościowymi charakteryzuje się nadmierną koncentracją. Często wejście na rynek dla małych producentów w takiej sytuacji jest niemożliwe. Alternatywą dla takich podmiotów są krótkie łańcuchy dostaw. Do badań wykorzystano dane pierwotne. Pytanie badawcze dotyczyło tego, jak krótkie łańcuchy dostaw mogą wykonywać swoje funkcje w odniesieniu zarówno do pozycji producenta, jak i rozwoju obszarów wiejskich.
 19. Maria Klonowska-Matynia
  Kompetencje edukacyjne a zróżnicowanie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim
  EDUCATIONAL COMPETENCIES VS HUMAN CAPITAL DIVERSIFICATION ON RURAL AREAS IN THE ZACHODNIOPOMORSKIE PROVINCE

  Słowa kluczowe: kapitał ludzki, obszary wiejskie, edukacja
  Key words: human capital, rural areas, educational factors
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest określenie poziomu zróżnicowania i klasyfikacja obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego pod względem zasobów kapitału ludzkiego definiowanego w obszarze edukacji. W badaniu zastosowano metodę porządkowania liniowego bezwzorcową i w efekcie każdej jednostce przestrzennej przypisano miarę syntetyczną, opisującą łączny poziom zasobu. Przyjęto założenie o nierównym rozkładzie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich. Uzyskane wyniki potwierdzają, że obszary wiejskie w województwie zachodniopomorskim są zróżnicowane pod względem kapitału ludzkiego, a poziom kapitału można wyrazić jakościowymi kompetencjami edukacyjnymi mieszkańców danej jednostki (także w obszarze edukacji poza formalnej). Przestrzenne rozmieszczenie kapitału ludzkiego jest zgodne z typologią obszarów wiejskich dokonaną w ramach Monitoringu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyższa koncentracja kapitału występuje na obszarach silnie zurbanizowanych (gminy typu 7), podczas gdy deficyty kapitału ujawniają się na obszarach peryferyjnych opartych na rolnictwie wielkoobszarowym, zwłaszcza w tzw. gminach popegeerowskich (gminy typu 2). Badaniem objęto obszary wiejskie zdefiniowane jako gminy wiejskie i wiejsko-miejskie wyodrębnione w oparciu o kryterium administracyjne zgodnie z nomenklaturą GUS. Źródłem danych były Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) w Poznaniu, Narodowy Spis Powszechny 2011, Bank Danych Lokalnych GUS oraz Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich etap I.
  The aim of the paper was to determine the level of differentiation and classification of rural areas in the Zachodniopomorskie province in terms of human capital resources defined in the field of education. The linear ordering method in the study was applied, and as a result, each spatial unit the synthetic indicator was assigned, describing the total level of the resource. It was assumed the uneven spatial distribution of human capital. The obtained results confirm: a higher level of human capital cumulating on highly urbanized areas and the occurrence of deficits on peripheral areas characterized by qualitatively low educational competences (also outside the formal). The study encompasses rural areas defined as rural and rural-urban gminas distinguished according to the GUS administrative criterion. The Regional Examination Board (OKE) in Poznan, the National Census of 2011 (NSP), the Local Data Bank of the CSO and the data of Rural Development Monitoring stage 1 were the main data source.
 20. Łukasz Komorowski, Monika Stanny
  Publiczny transport zbiorowy na obszarach wiejskich – wnioski z badań
  PUBLIC TRANSPORT IN RURAL AREAS – STUDIES CONCLUSIONS

  Słowa kluczowe: transport publiczny, obszary wiejskie, gminy, finansowanie, rozwój
  Key words: public transport, rural areas, communities, financing, development
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przyjęto założenie, że finansowanie transportu publicznego przez samorządy lokalne jest zjawiskiem częstym na obszarach wiejskich o wielofunkcyjnej strukturze gospodarki, natomiast relatywnie rzadkim w samorządach monofunkcyjnych rolniczo. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy transport publiczny na obszarach wiejskich jest usługą o regresywnym kierunku, czy jednak liczba gmin finansujących go wzrasta. Przeprowadzone na grupie 2173 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich analizy pozwoliły na empiryczną falsyfikację pierwszej oraz weryfikację drugiej części pytania. Mimo zwiększającej się liczby samorządów finansujących transport zbiorowy wykazano znaczne zróżnicowanie przestrzenne w tym aspekcie. Relatywnie wysoki odsetek mieszkańców gmin względnie monofunkcyjnych, położonych poza strefą oddziaływania największych miast, pozbawiony jest możliwości korzystania z organizowanej przez gminę komunikacji zbiorowej. Jednocześnie w gminach tych wskazuje się na silną potrzebę dofinansowywania tej usługi.
  The paper assumed that public transport is more often financed in the multifunctional rural areas than in typical agricultural communities. The authors have tried to explain whether public transport in urban areas is regressive or the number of communities financing this service is increasing. Own studies show that number of rural communities financing public transport has increased between 2001 and 2016. In spite of all, there are large spatial differentiations across the country. Comparatively high percentage of inhabitants of typical agricultural areas do not have possibility to use public transport. Need to organize this service was pointed relatively often in those communities.
 21. Irén Rita Kőszegi
  THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION FROM THE PERSPECTIVE OF YOUNG FARMERS IN THE HOMOKHÁTSÁG REGION
  ZNACZENIE OCHRONY ŚRODOWISKA Z PERSPEKTYWY MŁODYCH ROLNIKÓW Z HOMOKHÁTSÁG

  Key words: young farmers in Hungary, Homokhátság, sustainable agricultural, environment, aridification, greening
  Słowa kluczowe: młodzi rolnicy na Węgrzech, Homokhátság, zrównoważone rolnictwo, środowisko, wyjałowienie, zazielenie
  Streszczenie/Summary
  Abstract. It could be stated of the European Union member states that the proportion of workers in agriculture is steadily declining which in addition is coupled with a low proportion of young farmers. The issue of young farmers and sustainability is a top priority in the strategy “Europe 2020: Smart, Sustainable and Inclusive Growth”, as the importance of young people’s involvement and environmental protection is indispensable to the future of agriculture. In my research, I look at the young farmers of the Homokhátság (Sand Ridge) region of Hungary searching for answers to the challenges young farmers face today in these special areas. How do they deal with environmental protection, how does their farming influence the problem of aridification?
  Celem artykułu jest określenie znaczenia działań z zakresu ochrony środowiska z perspektywy młodych rolników z regionu Homokhátság na Węgrzech. Stwierdzono, że zarówno w całej Unii Europejskiej, jak i na Węgrzech spada udział osób młodych zatrudnionych w rolnictwie. Jednocześnie w dokumentach strategicznych UE wskazuje się na istotne znaczenie ludzi młodych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa. W badaniu posłużono się opiniami młodych rolników z regionu Homokhátság na Węgrzech. Zwrócono szczególną uwagę na opinie dotyczące ich podejścia do ochrony środowiska i określenia, jak stosowane przez nich praktyki wpływają na region podlegający procesowi wyjałowienia.
 22. Magdalena Kozera-Kowalska, Jarosław Uglis
  Postrzeganie kariery zawodowej w agrobiznesie przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – studium przypadku
  PERCEPTION OF PROFESSIONAL CAREER IN AGRIBUSINESS BY STUDENTS FROM THE POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES – CASE STUDY

  Słowa kluczowe: kariera zawodowa, agrobiznes, praca idealna, postrzeganie pracy w agrobiznesie
  Key words: professional career, agribusiness, perfect job, perception of work in agribusiness
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Zaprezentowano wyniki badań nad wpływem wybranych czynników na postrzeganie agrobiznesu jako miejsca pracy i realizacji kariery zawodowej. Przyjęto, że wpływ taki mają wykształcenie (ukończony poziom studiów) oraz płeć. Zgromadzone z użyciem ankiety audytoryjnej dane faktograficzne poddano analizie statystycznej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w opinii studentów idealna praca powinna być zgodna z ich zainteresowaniami, oferować stabilne warunki zatrudnienia, dawać poczucie dumy z jej wykonywania, a także gwarantować wysokie zarobki i jednocześnie odbywać się w przyjaznej atmosferze. Natomiast za niepożądane cechy pracy studenci uznali: nieregularność czasu pracy, wymóg mobilności, tj. cechy związane z dużą liczbą i wysokim tempem wykonywania obowiązków. Na podstawie badań stwierdzono także, że praca na stanowisku przedstawiciela handlowego w agrobiznesie, chociaż daje możliwości rozwoju, nie stanowi atrakcyjnej oferty zatrudnienia dla większości badanych.
  This paper includes the results of examination on the impact of selected factors on the perception of agribusiness as a place of work and career achievement of graduates. It was assumed that such influence have: education (level of completed studies) and sex. Collected data were obtained using an audit questionnaire which were analyzed statistically. Based on the research, it has been found that, in the opinion of the students, the ideal work should be in line with their interests, offer stable employment conditions, give pride to its performance, and guarantee high earnings and at the same time be in a friendly atmosphere. For the undesirable features of this work, the students considered: irregularity of working time, mobility requirement, it means features connected with high number and high pace of performance of duties. Based on the research, it was also found that working as a sales representative in agribusiness, while giving development opportunities, is not an attractive job offer for most of the respondents.
 23. Jakub Kraciuk
  Bezpieczeństwo żywnościowe krajów Unii Europejskiej
  FOOD SECURITY OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

  Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywnościowe, kraje Unii Europejskiej
  Key words: food security, EU countries
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest ukazanie stanu bezpieczeństwa żywnościowego krajów Unii Europejskiej oraz określenie podstawowych czynników determinujących poziom tego bezpieczeństwa. Stwierdzono istnienie dużych dysproporcji w stanie bezpieczeństwa żywnościowego pomiędzy poszczególnymi krajami UE, a szczególnie pomiędzy krajami starej i nowej UE. Określono, że w analizowanych latach średnio w krajach UE pogorszyła się dostępność cenowa produktów oraz ich jakość. Niekorzystne zmiany, jakie zaszły, nie były jednak zbyt wielkie. Natomiast średni wskaźnik dla analizowanych krajów dotyczący dostępu do żywności wyraźnie się poprawił.
  The aim of the study was to show the state of food security in European Union countries and defines the basic factors determining the level of this security. There is a large disproportion in the state of food security between individual European Union countries, especially between old and new EU countries. It was determined that in the analyzed years average prices of products and their quality deteriorated in the countries of the European Union. The unfavorable changes that have taken place were not too great. On the other hand, the average indicator for the analyzed countries regarding access to food has clearly improved.
 24. Marcin Krawczak
  Transmisja cen w wybranych łańcuchach rolno-żywnościowych
  PRICE TRANSMISSION IN SELECTED AGRI-FOOD CHAINS

  Słowa kluczowe: transmisja cen, autoregresja, łańcuch marketingowy
  Key words: Price transmission, autoregress, marketing chain
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Metodą wykorzystaną do badania transmisji cen były modele ARDL dla czterech produktów wieprzowych (schab, boczek, szynka, baleron) na różnych etapach łańcucha marketingowego. Zbadano również asymetrię w transmisji cen za pomocą modelu Balke’a i współautorów. Najsilniejsza transmisja występowała między ceną przetwórcy a ceną surowca. Najistotniejszy czynnik w kształtowaniu się cen produktów na którymkolwiek etapie to opóźniona o miesiąc reakcja na zmiany własnych cen. Asymetria występowała jedynie dla części zmiennych oraz ich opóźnień, na ogół o charakterze dodatnim.
  The method used to test the price transmission is the ARDL models for four pork products (pork chops, bacon, ham, and ham) at various stages of the marketing chain. The asymmetry in price transmission was also investigated using the Balke et al. Model. The strongest transmission occurred between the price of the processor and the price of the raw material. The most important thing in the evolution of product prices at any stage has been delayed by one month’s reaction to changes in prices. Asymmetry was present only for variable parts and their delays, generally positive.
 25. Irena Kropsz-Wydra
  Zróżnicowanie poziomu nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce
  DIVERSIFICATION OF THE LEVEL OF EXPENDITURES ON FIXED ASSETS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT

  IN POLAND
  Słowa kluczowe: nakłady inwestycyjne, środki trwałe, ochrona środowiska, gospodarka wodna, Polska
  Streszczenie/Summary
  Key words: investment outlays, fixed assets, environmental protection, water management, Poland
  Abstrakt. Celem artykułu jest analiza zmian oraz ocena zróżnicowania poziomu nakładów inwestycyjnych ponoszonych na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce. Zakres czasowy badań obejmował lata 2002-2015. Analizie poddano strukturę regionalną oraz dynamikę zmian poziomu nakładów inwestycyjnych, dodatkowo określono udział nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w nakładach inwestycyjnych na gospodarkę narodową ogółem. Zaobserwowano ogólny wzrost nakładów inwestycyjnych na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce, czego potwierdzeniem jest rosnąca dynamika zmian w czasie.
  The aim of the study was to analyze changes and to assess the diversification of the level of investment expenditures on fixed assets used for environmental protection and water management in Poland. The study period covered the years 2002-2015. Regional structure and dynamics of changes in the level of investment expenditures were analyzed. In addition, the share of investment expenditures on environmental protection and water management in investment expenditures on the national economy was calculated. There was an overall increase in investment outlays on fixed assets for environmental protection and water management in Poland, as evidenced by the increasing dynamics of changes over time.
 26. Łukasz Kryszak
  Wybrane problemy rachunku dochodów rolniczych
  SELECTED PROBLEMS OF AGRICULTURAL INCOME ACCOUNTS

  Słowa kluczowe: dochody rolnicze, determinanty dochodów rolniczych, FADN
  Key words: agricultural income, agricultural income determinants, FADN
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest identyfikacja podstawowych problemów badawczych w zakresie dochodów rolniczych i ich determinant oraz próba wskazania na potencjalne kierunki rozwoju badań nad dochodami w rolnictwie. Na podstawie przeglądu literatury wskazano na potrzebę precyzyjnego stosowania pojęć dotyczących dochodów, różnice między podstawowymi perspektywami badawczymi i stosowanymi źródłami danych oraz na specyfikę rachunku dochodów spowodowaną kwestią wielozawodowości oraz koegzystencją gospodarstwa rolnego i domowego w przypadku gospodarstw rodzinnych. Wskazano też na możliwości badania dochodu rolniczego w ujęciu regionalnym z uwzględnieniem relacji zasobowych i wykorzystaniem metod analizy finansowej.
  The main goal of the study was to identify the basic research problems. Connected with agricultural income and its determinants, as well as an attempt to indicate potential directions for the development of agricultural income research. The literature review indicated the need for precise application of income concepts, the differences between the main research perspectives and the sources of data used and the specificity of the income statement due to the multi-occupancy and the co-existence of households and farms in the case of family farms. In the second part of the paper, the possibility of examining agricultural income in a regional perspective was considered, including the relation between resources and the use of financial analysis methods.
 27. Andrzej Madej
  Wpływ wykształcenia osoby prowadzącej gospodarstwo rolne na poziom jego zrównoważenia
  IMPACT OF THE FARMER’S EDUCATION ON THE LEVEL OF FARM SUSTAINABILITY

  Słowa kluczowe: wykształcenie, gospodarstwo rolne, stopień rozwoju, poziom zrównoważenia
  Key words: education, farm, degree of development, level of sustainability
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Badania, dotyczące wpływu wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym przeprowadzono w 20 gospodarstwach o bydlęcym kierunku produkcji. Wykazały one, że obydwie grupy analizowanych gospodarstw, różniące się wykształceniem rolników, charakteryzowały się średnim poziomem zrównoważenia. Jednak bardziej zrównoważone były podmioty prowadzone przez osoby z wykształceniem średnim i wyższym, szczególnie w zakresie kryteriów społecznych i ekonomicznych. Natomiast gospodarstwa kierowane przez rolników z wykształceniem zawodowym i podstawowym były bardziej zrównoważone w wymiarze agroekologicznym, a najsłabiej w społecznym.
  Research on the education of farmers were conducted in 20 farms specialized in cattle production. The results showed that two groups of farms (differing in the education of farmers) had an average level of sustainability. Farms run by people with secondary and higher education were more sustainable that those run by farmers with vocational and primary education, particularly in terms of social and economic criteria. On the other hand, farms managed by farmers with vocational and primary education, were more sustainable in agro-ecological aspects and less sustainable in social aspects
 28. Janusz Majewski
  Rola owadów zapylających w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski
  THE ROLE OF POLLINATING INSECTS IN ENSURING FOOD SECURITY IN POLAND

  Słowa kluczowe: zapylanie, owady zapylające, bezpieczeństwo żywnościowe, Polska
  Key words: pollination, insect pollinators, food security, Poland
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest określenie znaczenia owadów zapylających dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Aby to ocenić dokonano estymacji możliwych do uzyskania zbiorów roślin entomofilnych bez udziału zapylaczy. W pracy wykorzystano dane produkcyjne z 2015 roku – informacje publikowane przez Instytut Ogrodnictwa i GUS, a także literaturę przedmiotu. Stwierdzono, że owady zapylające mają największy wpływ na wysokość zbiorów w przypadku owoców. Przy braku owadów zapylających zbiory roślin entomofilnych zmniejszą się o około 60%, a w przypadku owoców spadek ten może wynieść ponad 80%. Brak owadów zapylających stwarza sytuację, że bezpieczeństwo żywnościowe Polski w sensie fizycznym nie będzie zagrożone, ale nie będzie zachowane bezpieczeństwo żywnościowe w sensie ekonomicznym, gdyż nie wszystkich konsumentów będzie stać na zakup produktów służących przygotowaniu zbilansowanej diety.
  The aim of the paper was to determinate the importance of pollinating insects for food security in Poland. To assess this, there was estimated crop production without pollinators. The information published by the Institute of Horticulture and the Central Statistical Office was used as well as the literature on the subject. The results of the study indicate that insect pollinators play a key role in fruit production, absence of pollinators may result in a crop yield reduction about 80%. In terms of physical availability of food, Polish food security will be preserved even in the absence of insect pollinators. However, at the level of economic availability, food security may not be preserved without such pollinators, in particular in terms of fruit and food security associated with the consumption of properly balanced rations.
 29. Mariusz Matyka
  Ocena regionalnego zróżnicowania struktury zasiewów w kontekście oddziaływania na środowisko przyrodnicze
  EVALUATION OF REGIONAL DIVERSIFICATION IN SOWN AREA STRUCTURE IN THE CONTEXT OF IMPACT ON THE NATURAL ENVIRONMENT

  Słowa kluczowe: struktura zasiewów, różnorodność upraw, równomierność upraw, środowisko przyrodnicze
  Key words: structure of sown area, crop diversity, crop uniformity, natural environment
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań było określenie zróżnicowania struktury zasiewów w województwach oraz jej potencjalnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Różnorodność struktury zasiewów oceniono, wykorzystując indeks Shannona-Wienera (H). Za pomocą wskaźnika równocenności Pielou (J) przeanalizowano równomierność udziału powierzchni uprawy poszczególnych gatunków w strukturze zasiewów. Analiza wykazała, że najmniej zróżnicowana i równomierna struktura zasiewów wystąpiła w trzech województwach: opolskim, dolnośląskim i podlaskim. Natomiast najwyższe wartości ocenianych wskaźników odnotowano w województwach świętokrzyskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim. Analiza skupień pozwoliła na wydzielenie trzech jednorodnych grup województw. W skupieniu I znalazły się województwa opolskie, dolnośląskie i podlaskie, które charakteryzują się najmniej korzystną ze środowiskowego punktu widzenia strukturą zasiewów. W skupieniu II ulokowała się największa liczba województw charakteryzujących się pośrednimi wartościami ocenianych wskaźników. Natomiast w skupieniu III znalazły się województwa lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i lubuskie, cechujące się najwyższymi wartościami ocenianych parametrów.
  In recent years many important changes have taken place in Polish agriculture. The aim of the paper was to determine the diversity of the structure of sown area in the voivodships and its potential impact on the natural environment. Crop diversity was assessed by using the Shannon-Wiener (H) index. With the Pielou (J) index was also analyzed crop uniformity of the area under each species in sown area. The analysis shows that the least varied sowing area structure is characterized by Opolskie, Dolnośląskie and Podlaskie voivodships. On the other hand, the highest values of the assessed indicators were noted in the Świętokrzyskie, Lubuskie, Warmińsko-Mazurskie and Lubelskie voivodships. The cluster analysis allowed for the separation of three homogenous groups of voivodships. In the cluster I was the Opolskie, Dolnośląskie and Opolskie voivodships, which are characterized by the least environmentally-friendly structure of sown area. In cluster II was the largest number of voivodships characterized by indirect values of the assessed indicators. In the cluster III were Lubelskie, Świetokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie and Lubuskie voivodships, which had the highest values of evaluated parameters.
 30. Dominika Mierzwa, Sławomir Jankiewicz
  Spółdzielczość jako jedna z form społecznej gospodarki rynkowej
  COOPERATIVES AS ONE OF THE FORMS OF THE SOCIAL MARKET ECONOMY

  Słowa kluczowe: spółdzielnia, ekonomia społeczna, rynki globalne, członkowie
  Keywords: cooperative, social economy, global markets, members
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest ukazanie wartości działań społecznych w dobie globalizacji rynków i wykazanie, że przedsiębiorstwa tego typu są potrzebne w gospodarce rynkowej. Podjęto rozważania teoretyczne oparte na doświadczeniach badaczy i opinii spółdzielców. Mimo spadku zainteresowania polskim sektorem spółdzielczym, podmioty do niego należące tworzą poważną siłę reprezentowaną przez 8 mln członków i około 2 tys. podmiotów spółdzielczych. Zrzeszeniowy charakter spółdzielni i dbałość o swoich członków plasują te przedsiębiorstwa w nurtach ekonomii społecznej. Podmioty te udowodniły, że są w stanie w sposób efektywny i skuteczny zaspakajać istniejące i nowe potrzeby społeczeństwa.
  The aim of the paper was to show the value of social activities in the age of globalization of markets and to demonstrate that businesses of this type are needed in the economy. The article is a theoretical speculation based on of the authors’ own observations as well as on the opinions of cooperatives and scientists. Despite a decrease in interest in the Polish cooperative sector, its affiliates represent a strong association represented by 8 million members and about 2 thousand of cooperative entities. The united nature of the cooperative and the dedication of its members place those enterprises in the social economy. These entities proved to be able to effectively meet the new and existing needs of society.
 31. Szilvia Molnar
  PRODUCTION AND TRADE OF DUCK PRODUCTS IN GLOBAL VIEW
  PRODUKCJA I SPRZEDAŻ PRODUKTÓW Z KACZEK W UJĘCIU GLOBALNYM

  Key words: duck products, international trade, revealed comparative advantage (RCA)
  Słowa kluczowe: produkty z kaczek, handel międzynarodowy, ujawniona przewaga komparatywna
  Streszczenie/Summary
  Abstract. Duck typically represents a smaller proportion in the poultry meat production of the world. However, certain European, as well as Eastern and South Asian countries produce a significant amount of duck meat. In the recent decades, production significantly increased both in these regions and worldwide. This study focuses on the international situation of the duck sector, as well as changes in production and trade trends. In addition, RCA indexes were used to examine the comparative advantages of duck meat and meat products in the world market of waterfowl products in the case of the most significant exporting countries of the world. It can be concluded that even though certain exporting countries have various trade and competitive advantages in the case of different products, other regions must face disadvantages.
  Kaczka typowo stanowi mniejszy udział w produkcji mięsa drobiowego świata. Jednak niektóre europejskie, jak i wschodnie i południowoazjatyckie kraje produkują znaczną ilość mięsa kaczego. W ostatnich dziesięcioleciach produkcja znacznie wzrosła zarówno w tych regionach, jak i na całym świecie. Niniejsze opracowanie koncentruje się na międzynarodowej sytuacji sektora produktów kaczych, a także zmianach w trendach produkcyjnych i handlowych. Ponadto wykorzystano wskaźniki RCA do zbadania porównywalnych zalet mięsa kaczki i innych produktów mięsnych na światowym rynku produktów z ptactwa wodnego w przypadku najbardziej znaczących krajów eksportujących na świecie.
 32. Anna Murawska
  Ocena nierówności społecznych na obszarach wiejskich w Polsce w świetle realizacji celów polityki spójności
  ASSESSMENT OF SOCIAL INEQUALITIES IN RURAL AREAS OF POLAND IN THE LIGHT OF ACHIEVING COHESION POLICY OBJECTIVES

  Słowa kluczowe: nierówności społeczne, obszary wiejskie, polityka, spójność, dochody, współczynnik Giniego
  Key words: social inequalities, rural areas, politics, cohesion, income, Gini coefficient
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przedstawiono nierówności społeczne na obszarach wiejskich w Polsce w świetle realizacji celów polityki spójności. W ramach realizacji celu dokonano analizy dochodów w gospodarstwach domowych należących do określonej grupy społeczno-ekonomicznej oraz w zależności od miejsca zamieszkania (miasto – wieś). Podczas analiz zastosowano ilościowy miernik pomiaru nierówności w postaci współczynnika Giniego. Zaprezentowano dynamikę zachodzących zmian w latach 2006-2015. Sytuacja dochodowa w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich oraz rolników poprawia się, jednak ten trend nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu się nierówności dochodowych ludności zamieszkałej na wsiach.
  The article presents social inequalities in rural areas in Poland in the light of the objectives of cohesion policy. Income was analyzed in households belonging to a particular socio-economic group and depending on the place of residence (city-village). Particularly during the analyzes, a quantitative measure of inequality was measured in the form of a Gini coefficient. The article presents the dynamics of changes in 2006-2015. Income situation in rural households and farmers improves, but this trend is not reflected in the decline in income inequality in rural populations.
 33. Zbigniew Nasalski
  Motywy podejmowania działalności innowacyjnej w gospodarstwach użytkujących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim
  MOTIVES FOR UNDERTAKING INNOVATIVE ACTIVITY IN FARMS USING LAND FROM THE AGRICULTURAL PROPERTY STOCK OF THE TREASURY IN WARMIŃSKO-MAZURSKIE PROVINCE

  Słowa kluczowe: innowacje, motywy innowacyjności, gospodarstwa rolnicze
  Key words: innovations, motives of innovation, agricultural farms
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań była identyfikacja motywów podejmowania działalności innowacyjnej w gospodarstwach użytkujących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim. Przedmiotem badań były opinie rolników na temat motywów podejmowania działalności innowacyjnej w ich gospodarstwach. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. W opinii badanych, najbardziej motywacyjne oddziaływanie proinnowacyjne miały: szansa zwiększenia sprzedaży, zwiększenie rentowności prowadzonej działalności oraz obniżenie kosztów produkcji.
  The purpose of the research was to identify motives for undertaking innovative activity in farms using land from the Agricultural Property Stock of the Treasury in Warmińsko-Mazurskie province. The subject of the study was the opinions of farmers on the motives for undertaking innovative activity on their farms. The study was conducted using the diagnostic survey method using the questionnaire survey. In the opinion of the respondents, the most motivating pro-innovation impact was: the opportunity to increase sales, increase profitability of the activity and reduce production costs.
 34. Dariusz Paszko, Paweł Krawiec, Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska
  Ocena kosztów i opłacalności produkcji maliny pod osłonami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranego gospodarstwa
  ASSESS THE COST AND PROFITABILITY OF RASPBERRY PRODUCTION UNDER COVER IN THE CONTEXT OF BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE ON EXAMPLE OF SELECTED FARM

  Słowa kluczowe: koszty produkcji, opłacalność, maliny pod osłonami
  Key Words: costs of production, profitability, raspberries under cover
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przedstawiono porównanie kosztów i opłacalności produkcji malin deserowych uprawianych w tunelu foliowym w wybranym gospodarstwie sadowniczym w latach 2015-2016. Uprawę malin pod osłonami cechowały bardzo wysokie nakłady inwestycyjne – koszty zakupu konstrukcji tunelu z wyposażeniem oraz założenia plantacji wyniosły średnio 337,6 tys. zł/ha. Całkowite koszty bezpośrednie produkcji maliny (łącznie z amortyzacją tunelu i plantacji) wyniosły średnio 142,0 tys. zł/ha. Najbardziej dochodowa była uprawa malin odmiany Sokolica na macie polipropylenowej, wartość nadwyżki bezpośredniej wyniosła 200,4 tys. zł, najmniej zaś odmiany Laszka, bez ściółki – 8,1 tys. zł/ha. Przeprowadzone badania wykazały, że uprawa malin pod osłonami w warunkach Polski może być opłacalna.
  The purpose of the study was the comparison of productioncosts and profitability of dessert raspberry under cover in Poland in the years 2015-2016. Investment expenditures for the establishment of raspberry plantations under cover were wery high, an average of 337.6 thousand PLN/ha. Total direct costs of raspberry production (including tunnel and plantation depreciation) amounted to an average of 142.00 thousand PLN/ha. The most profitable was the cultivation of raspberry Sokolica on polyethylene mulches (the gross margin amounted to 200.4 thousand.PLN/ha), the least varieties of Laszka, without mulches – only 8.1 thousand. PLN/ha. The research found that the production of raspberries under cover can be profitable.
 35. Benedykt Pepliński
  Analiza regionalna zmian pogłowia trzody chlewnej w Polsce w latach 1960-2015
  REGIONAL ANALYSIS OF CHANGES IN THE PIG POPULATION IN POLAND IN 1960-2015

  Słowa kluczowe: trzoda chlewna, obsada, pogłowie, analiza regionalna
  Key words: pigs, stock, population, regional analyze
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań była ocena regionalnych zmian pogłowia i obsady trzody chlewnej w latach 1960-2015 na poziomie wojewódzkim i w latach 1996-2010 na poziomie powiatowym. Analizę na poziomie wojewódzkim podzielono na dwa okresy, co uwidoczniło przyspieszenie procesu polaryzacji poziomu pogłowia w Polsce po 1990 roku. Analiza wykazała wzrost znaczenia województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego oraz zwiększenie udziału w krajowym pogłowiu 10 i 76 powiatów o największym pogłowiu i obsadzie trzody chlewnej.
  The aim of the study was a regional analysis of changes in the population and stock of pigs in the years 1960-2015 at the voivodship level and in the years 1996-2010 at the district level. The analysis at the voivodship level was divided into two periods, which indicated the acceleration of polarization of the stock level in Poland. This is indicated by the growing share of voivodships and districts with the highest population and stock of pig in total population.
 36. Agnieszka Poczta-Wajda, Karolina Pawlak
  Globalne skutki ewolucji polityki handlowej na rynkach rolnych w rozwijających się krajach azjatyckich
  THE GLOBAL IMPACT OF THE EVOLUTION OF TRADE POLICY ON AGRICULTURAL MARKETS IN DEVELOPING ASIAN COUNTRIES

  Słowa kluczowe: protekcjonizm w rolnictwie, polityka handlowa, GTAP, mierniki wsparcia
  Key words: agricultural protectionism, trade policy, GTAP, support estimates
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Sytuacja na rynkach rolnych w krajach azjatyckich, a także przyszłość polityki rolnej i polityki handlowej względem produktów żywnościowych w tych krajach ma istotne znaczenie dla producentów żywności w innych częściach świata, szczególnie z krajów rozwiniętych. Celem artykułu jest zaprezentowanie bieżących trendów w zakresie polityki rolnej w wybranych rozwijających się krajach azjatyckich, z wykorzystaniem mierników wsparcia producentów rolnych publikowanych przez Bank Światowy i OECD, a także zbadanie za pomocą modelu równowagi ogólnej GTAP globalnych skutków ewolucji polityki handlowej w tych krajach, przy założeniu zarówno jej pełnej liberalizacji, jak i wzrostu protekcjonizmu. Badania wskazują, że podniesienie ceł na produkty rolne w badanych krajach do maksymalnego dopuszczalnego poziomu doprowadziłoby do obniżenia wartości obrotów handlowych i spadku PKB w innych częściach świata, natomiast pełna redukcja ceł byłaby czynnikiem stymulującym handel i korzystnie wpływającym na PKB reszty świata.
  The situation in agricultural markets in Asian countries, as well as the future of agricultural policy and trade policy in these countries, is important for food producers in other parts of the world, especially in developed countries. The aim of this article is to present current agricultural policy trends in selected developing Asian countries using support measures published by the World Bank and the OECD, as well as to examine the global impact of food trade policy developments in these countries as a result of full liberalization scenario, as well as increased protectionism scenario. Research shows that raising tariffs on agricultural products in the analyzed Asian countries to a maximum allowable level would lead globally to lower trade and GDP in other parts of the world, while full tariff reductions would be a stimulus to trade and benefit the rest of the world.
 37. Halina Powęska
  ABSORPTION 2007-2013(2015) EU FUNDING FOR UTILIZATION OF CULTURAL ASSETS IN DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE BY SPATIAL CATEGORIES WITH SPECIAL REFERENCE TO RURAL AREAS
  WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W OKRESIE 2007-2013(2015) NA RZECZ DÓBR KULTURY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WEDŁUG KATEGORII PRZESTRZENNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW WIEJSKICH

  Key words: cultural assets, EU funding, Dolnośląskie province, rural areas
  Słowa kluczowe: dobra kultury, fundusze pomocowe UE, województwo dolnośląskie, obszary wiejskie
  Streszczenie/Summary
  Abstract. The EU financial resources are an important source of restoration and preservation of cultural heritage objects and their adaptation to the fulfilment of tasks resulting in the rise of new socio-economic functions. The purpose of the paper is to identify the ways of the spending of EU aid funds thematically related to cultural goods with reference to the area of the beneficiary’s origin in the years 2007-2015. The study was based on the SIMIK database of the Ministry of Infrastructure and Development of the Republic of Poland. The analysis of the total value and of the level of the EU co-funding shows that rural areas of the Dolnośląskie Province were beneficiaries of more than 20 % of the value of the EU co-funding for cultural heritage projects and in this respect they ranked second after the Province capital. At the same time, rural communes and small towns had the highest share of the EU funds in the total value of the projects completed during this period.
  Celem artykułu jest analiza sposobów wydatkowania funduszy pomocowych UE tematycznie powiązanych z dobrami kultury, z uwzględnieniem obszaru pochodzenia beneficjenta w okresie 2007-2015. Środki finansowe EU są ważnym źródłem odbudowy i zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego oraz ich przystosowania do realizacji zadań, umożliwiających powstawanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Wykorzystano dane bazy SIMIK Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie analizy wartości całkowitej oraz poziomu dofinansowania do realizowanych projektów ze środków UE wykazano, że obszary wiejskie województwa dolnośląskiego były beneficjentem ponad 20% wartości dofinasowania ze środków UE do projektów o charakterze kulturowym i ustępowały pod tym względem stolicy województwa. Jednocześnie w gminach wiejskich i małych miastach odnotowano największy udział procentowy funduszy z UE w wartości całkowitej realizowanych projektów.
 38. Anna Rosa, Agnieszka Jakubowska
  Zagrożenie wykluczeniem społecznym na obszarach wiejskich krajów Unii Europejskiej
  THREAT OF SOCIAL EXCLUSION IN RURAL AREAS OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

  Słowa kluczowe: wykluczenie społeczne, obszary wiejskie, bezrobocie, ubóstwo, edukacja
  Key words: social exclusion, rural areas, unemployment, the scale of poverty, level of education
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest ocena stopnia zagrożenia obszarów wiejskich krajów UE zjawiskiem ekskluzji społecznej. Analizie poddano zmienne opisujące poziom ubóstwa, bezrobocia oraz wykształcenia mieszkańców wsi. W celu kwantyfikacji badanego zjawiska wykorzystano miernik syntetyczny pozwalający wskazać obszary wiejskie krajów UE o najwyższym stopniu zagrożenia. Podjęto próbę określania specyfiki obszarów wiejskich krajów „starej” i „nowej” UE w kontekście zróżnicowania przyjętych w badaniu czynników ekskluzji. Uzyskane wyniki sugerują, że w przypadku badanego zjawiska nie występuje klasyczny podział na problem krajów UE-15 i UE-CEE, jednak dokonana ocena różnic w rozkładzie poszczególnych czynników ekskluzji w obu grupach referencyjnych wskazała, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej, przy stosunkowo korzystnej strukturze wykształcenia mieszkańców wsi, są nadal w dużo większym stopniu zagrożone ryzykiem ubóstwa.
  Social exclusion concerns all social and economic groups; however, it concerns chiefly the residents of rural areas rather than the residents of towns. The aim of this paper is to present the problem of social exclusion in rural areas in the European Union Countries. The authors in the study used the data available from Eurostat for EU Member States (NUTS-1). For the purpose of this research, a synthetic index was also prepared. The characteristics of social exclusion were based on objective factors, such as the scale of poverty, the level of unemployment and education. Analysis showed that the problem of social exclusion couldn’t be considered from the point of view of the countries of the “old” and the “new” Union. The analysis indicates that countries in Central and Eastern Europe, with a relatively well-educated population, are much more at risk of poverty than those living in Western Europe.
 39. Krzysztof Rutkiewicz, Angelika Pruchnicka
  Pomoc publiczna w sektorze rolnictwa i leśnictwa oraz na obszarach wiejskich w świetle polityki konkurencji Unii Europejskiej w latach 2004-2015
  STATE AID IN THE AGRICULTURAL AND FORESTRY SECTORS AND IN RURAL AREAS IN RESPECT OF THE COMPETITION POLICY OF THE EUROPEAN UNION IN THE YEARS 2004-2015

  Słowa kluczowe: pomoc publiczna, rolnictwo, leśnictwo, obszary wiejskie, polityka konkurencji, UE
  Key words: state aid, agriculture, forestry, rural areas, competition policy, European Union
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań było omówienie prawno-ekonomicznych aspektów udzielania pomocy publicznej w sektorze rolnictwa, leśnictwa i na obszarach wiejskich w świetle polityki konkurencji UE w latach 2004-2015. Zastosowano metodę dedukcji, opisową, krytyczno-poznawczą i porównawczą analizę danych statystycznych (z bazy EUROSTAT) w zakresie wartości i struktury pomocy dla 49 celów sektorowych w krajach UE-28. Pomoc publiczna w UE stanowi instrument realizacji celów WPR, który wzmacnia konkurencyjność i rentowność wszystkich gałęzi rolnictwa, promuje zrównoważoną gospodarkę leśną i rozwój terytorialny obszarów wiejskich, stymulując działania na rzecz klimatu i efektywności energii. Do największych beneficjentów pomocy w sektorze rolnictwa w latach 2004-2015 należały: Francja (16%), Niemcy (12%), Finlandia (10%), Włochy (9%), Hiszpania (8%), Polska (7%), Wielka Brytania (6%) i Holandia (5%). W strukturze pomocy w UE-28 dominującym przeznaczeniem były zwolnienia podatkowe (14%), a następnie: inwestycje w gospodarstwach rolnych (13,6%), wsparcie sektora produkcji zwierzęcej (8%), zwalczanie chorób zwierząt (6%), dopłaty do składek na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (5,4%), wsparcie techniczne (5%), pomoc w leśnictwie (4,8%) oraz na badania i rozwój (4,7%), przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom pogodowym (4%), środki na ochronę środowiska i rekompensatę szkód klęsk żywiołowych i innych zdarzeń nadzwyczajnych (po 3,5%).
  The aim of the study is to discuss the legal and economic aspects of granting of state aid in the sectors of agriculture, forestry and in rural areas in the light of the EU competition policy in the years 2004-2015. The methods of deduction, descriptive, critical-cognitive and comparative analysis of statistical data (derived from Eurostat database) on the value and structure of state aid for sectoral targets in the EU-28, were used. State aid in the EU is the instrument aimed at achieving the objectives of the Common Agricultural Policy, which strengthens the competitiveness and profitability of all agricultural branches, promotes the sustainable forest management and territorial development of rural areas, stimulating the actions in the field of climate and energy efficiency. The greatest beneficiaries of state aid in the agricultural sector in the years 2004-2015 were: France (16%), Germany (12%), Finland (10%), Italy (9%), Spain (8%), Poland (7%), Great Britain (6%) and Netherlands (5%). In the structure of state aid in the EU-28 Member States, tax exemptions were the predominant use (14%), followed by investments in agricultural holdings (13.6%), support to the livestock sector (8%), animal disease control (6%), agricultural and livestock insurance contributions (5.4%), technical support (5%), forestry support (4.8%), aid for research & development & innovation (4.7%), adverse weather events (4%), public expenditures for environmental protection and compensations for natural disasters and other exceptional occurrences (3.5% each).
 40. Łukasz Satoła
  Usługi użyteczności publicznej w ocenach społeczności lokalnych
  SERVICES OF GENERAL INTEREST IN THE EVALUATIONS OF LOCAL COMMUNITIES

  Słowa kluczowe: gospodarka komunalna, infrastruktura, samorząd terytorialny, usługi publiczne
  Key words: infrastructure, local government, municipal economy, public services
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest próba oceny postrzegania usług użyteczności publicznej przez mieszkańców społeczności lokalnych. Materiał badawczy stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 24 gminach. Pomimo odnotowanego zróżnicowania poziomu zadowolenia mieszkańców z usług publicznych, generalnie ich opinie świadczyły o dobrym zaspokojeniu potrzeb publicznych. Najwyższe oceny uzyskały usługi edukacyjne, a najgorzej oceniona została infrastruktura kanalizacyjna. Wyniki potwierdziły również, że stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie usług użyteczności publicznej determinuje w znacznej mierze ocenę działania władz lokalnych.
  The purpose of this paper was to evaluate the perception of services of general interest by the inhabitants of local communities. The research material was the result of a survey conducted in 24 municipalities. Despite the differences in the level of satisfaction of residents with public services, their opinions in general have provided a good response to public needs. Education services were the highest ratings, while the sewage infrastructure was rated the worst. The results also confirmed that the level of satisfaction of public service needs determines to a large extent the performance of local authorities.
 41. Agnieszka Siedlecka, Jarosław Żbikowski, Marek Kuźmicki
  Wybrane zachowania ekonomiczne członków wiejskich gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną
  SELECTED FORMS OF ECONOMIC BEHAVIOUR OF MEMBERS IN RURAL HOUSEHOLDS WITH A DISABLED PERSON

  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, zachowania ekonomiczne, osoba niepełnosprawna
  Key words: household, economic behavior, disabled person
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest dokonanie oceny wybranych zachowań ekonomicznych wiejskich gospodarstw domowych współtworzonych przez osoby niepełnosprawne. Wszystkie podmioty występujące w systemie gospodarczym realizują w mniejszym lub większym stopniu różnorodne zachowania ekonomiczne. Analizie poddano pozyskiwanie dochodów przez tego rodzaju gospodarstwa. Z uwagi na zakres przestrzenny badań zasadne wydaje się być przypuszczenie, że praca w rolnictwie to dominujące źródło dochodów analizowanych gospodarstw domowych. Postawiona została druga hipoteza, zakładająca, że źródła dochodów gospodarstw domowych determinowane są stopniem niepełnosprawności i okresem, na który orzeczenie zostało wydane. W celu weryfikacji hipotezy przeprowadzono badania ankietowe na grupie 5000 gospodarstw domowych współtworzonych przez osoby niepełnosprawne. Przeprowadzone analizy pozwoliły na pozytywną weryfikację jedynie drugiej hipotezy.
  All subjects that exist in a given economic system show to a greater or lesser degree various forms of economic behaviour. The main aim of this study is to analyze selected forms of economic behaviour in rural households with disabled people. In particular, the author presents a thorough analysis of ways of generating income by people living in such households. Taking into consideration the spatial scope of the research, it seems legitimate to assume that work in agriculture the predominant source of income in the analyzed households. Another hypothesis formulated in this study is the assumption that the sources of income in households with a disabled person are determined by the degree of disability and the period of legal disability status granted in a medical certificate. In order to verify the hypothesis, the author conducted survey studies of 5000 households with disabled people. The analysis allowed for a positive verification of only the second hypothesis.
 42. Jakub Sikora, Zofia Gródek-Szostak, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec
  Stosowanie modelu open innowation w opinii przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego
  APPLYING THE OPEN INNOVATION MODEL IN THE OPINION OF AGRICULTURAL SECTOR ENTERPRISES

  Słowa kluczowe: innowacje otwarte, przedsiębiorczość, konkurencja
  Key words: open innovation, entrepreneurship, competitive
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest przybliżenie istoty modelu innowacji otwartych w sektorze rolno-spożywczym oraz prezentacja wyników badania wśród małopolskich przedsiębiorców w zakresie oceny wykorzystania koncepcji w praktyce. Badaniem objęto 58 podmiotów. Świadomość istnienia i praktycznego zastosowania modelu innowacji otwartych była stosunkowo niewielka.
  The aim of the article is to approximate the essence of the open innovation model in the agro-food sector and to present the results of the survey among Malopolska entrepreneurs in the field of assessment of the use of concepts in practice. The study covered 58 entities. The awareness of the existence and practical application of the open innovation model was relatively small.
 43. Jolanta Sobierajewska
  Konkurencyjność i efektywność polskich gospodarstw sadowniczych w latach 2013-2015
  COMPETITIVENESS AND EFFICIENCY OF POLISH FRUIT FARMS IN 2013-2015

  Słowa kluczowe: gospodarstw sadownicze, konkurencyjność, efektywność
  Key words: fruit farms, competitiveness, efficiency
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przedstawiono konkurencyjność i efektywność polskich gospodarstw sadowniczych, objętych systemem monitoringu Polskiego FADN w latach 2013-2015. Konkurencyjność badanych gospodarstw sadowniczych określono wskaźnikiem konkurencyjności, obliczonym jako stosunek dochodu z gospodarstwa rolnego do kosztów użycia własnych czynników produkcji: ziemi, pracy i kapitału (za W. Kleinhanssem). Około 32% gospodarstw przez generowane dochody było w stanie zrekompensować w pełni koszty alternatywne posiadanych własnych czynników produkcji.
  The paper presents competitiveness and efficiency of the Polish Fruit farms covered by the Polish FADN monitoring in 2013-2015. Competitiveness of the researched fruit farms was determined by competitiveness index calculated as a ratio of farm income to costs of using own factors of production: land, labour and capital (as in: W. Kleinhanss). Approximately 32% of households through generated revenue are able to fully compensate for the alternative costs of their own production factors.
 44. Ewa Szafraniec-Siluta, Danuta Zawadzka
  Struktura nakładów inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce – ujęcie porównawcze
  STRUCTURE OF INVESTMENT OUTLAYS ON FIXED ASSETS OF AGRICULURE ENTERPRISES IN POLAND – A COMPARATIVE APPROACH

  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa rolnicze, przedsiębiorstwa przemysłowe przedsiębiorstwa handlowe, nakłady inwestycyjne na środki trwałe
  Key words: agricultural enterprises, industry enterprises, trading enterprises, outlays on fixed assets
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań była ocena struktury nakładów inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce na tle innych rodzajów działalności. Założono, że przedsiębiorstwa przemysłowe z uwagi na znaczenie aktywów trwałych dla działalności operacyjnej oraz specyfikę cyklu produkcyjnego będą się cechowały podobną do przedsiębiorstw rolniczych strukturą nakładów inwestycyjnych, natomiast przedsiębiorstwa handlowe – odmienną. Badania przeprowadzono wykorzystując dane publikowane przez GUS w publikacji Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych.
  The aim of the paper is to evaluate the structure of investment outlays on fixed assets of agriculture enterprises in Poland, compared to the other types of activity. It was assumed that industry enterprises, due to the importance of fixed assets for operating activity and the specificity of the production cycle, would be characterized by a similar structure of investment outlays on fixed assets among agriculture enterprises, whereas the trading enterprises were different. The research was carried out using data published by the Central Statistical Office in the publication Financial Results of Economic Entities.
 45. Monika Szafrańska
  Poziom świadomości mieszkańców obszarów wiejskich z zakresu praw konsumenckich na rynku usług bankowych na przykładzie ludności wiejskiej województwa małopolskiego
  THE LEVEL OF CONSUMER AWARENESS OF RURAL AREAS IN THE BANKING SERVICES MARKET ON THE EXAMPLE OF THE RURAL POPULATION OF THE MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

  Słowa kluczowe: obszary wiejskie, prawa konsumentów, usługi bankowe
  Key words: rural areas, consumer rights, banking services
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem pracy jest określenie i charakterystyka poziomu znajomości praw konsumenckich na rynku usług bankowych w grupie mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego oraz określenie wybranych czynników społeczno-demograficznych determinujących ten poziom. Zasadniczym źródłem danych wykorzystanych do analizy i wnioskowania były informacje pierwotne uzyskane z badań własnych. Badania metodą wywiadu bezpośredniego zrealizowano w 2016 roku na grupie 370 osób. Wywiad został przeprowadzony z mieszkańcami małopolskiej wsi. W badaniach zastosowano celowy dobór próby. Analiza statystyczna badanego materiału obejmowała sumaryczne wskaźniki statystyczne oraz nieparametryczny test χ2. Jak wynika z analizy, poziom znajomości praw konsumenckich w badanej grupie respondentów był niski. Większość mieszkańców wsi stwierdziła, że ich wiedza z tego zakresu jest niewystarczająca. Odnotowano zróżnicowanie odpowiedzi respondentów w zależności od wieku, wykształcenia i głównego źródła dochodu. Przedstawione rezultaty badań wskazują, że dotychczasowy sposób propagowania wiedzy finansowej prowadzonej przez różne podmioty w Polsce jest mało efektywny.
  The aim of the study was to determine and characterise the level of knowledge of consumer rights in the banking services market in the group of rural population of Malopolskie Voivodship and to identify selected socio-demographic factors determining this level. The main source of the data used for the analysis and the applications were the primary information obtained from personal research. The research was done by using PAPI method in 2016 on the group of 370 people. The interview was conducted with the inhabitants of the Małopolskie province. In the study a deliberate selection of the sample was applied. The statistical analysis of the studied material encompassed aggregate statistical indicators as well as the non-parametric test χ2. According to the analysis, the level of knowledge of consumer rights in the respondent group was low. Most respondents claim that their knowledge in this area is insufficient. There was a diversity of responses of respondents depending on age, education and main source of income. The presented research results indicate that the current way of promoting financial knowledge conducted by various entities in our country is not effective enough.
 46. Zofia Szewczyk
  Bezpieczeństwo ekologiczne – zrównoważony rozwój i wymiar ekonomiczny
  ECOLOGY SAFETY – SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ECONOMICAL ASPECT

  Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekologiczne, ochrona środowiska, rozwój zrównoważony
  Key words: ecology safety, enviroment proteciton, sustainable development
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań było przybliżenie zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego, zrównoważonego rozwoju oraz nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Opracowanie ma charakter przeglądowy i teoretyczno-empiryczny. Zostało sporządzone na podstawie źródeł wtórnych pochodzących z publikacji GUS. Analizy dotyczą wybranych lat z okresu 2000-2015. Nakłady inwestycyjne służące ochronie środowiska według województw oraz grup inwestorów dotyczą roku 2015. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: przegląd literatury, analizę opisową i analizę porównawczą. Nakłady na inwestycje w ochronie środowiska i gospodarce wodnej rosły, ale ich udział w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej nie był duży. Najwięcej nakładów na ochronę środowiska w 2015 roku poniesiono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i śląskim, natomiast najmniej w warmińsko-mazurskim i podlaskim. Od kilku lat struktura grup inwestorów na ochronę środowiska nie zmienia się. Głównym inwestorem są przedsiębiorstwa (których udział w nakładach w 2015 roku wyniósł 67%), kolejnym gminy (z udziałem 27%), następnie jednostki budżetowe (6%).
  The aim of the research is to approximate ecological safety issues, sustainable development and investment outlays for environmental protection and water management. The article is a theoretical and empirical review. It has been prepared using sources from GUS (polish Central Statistical Office). Analysis concern selected years from 2000 - 2015. Investment outlays for environmental protection used by provinces and investor groups concern 2015. The following research tools were used: review of literature, descriptive and comparative analysis. Investment outlays in environment protection and water management increased, but their part in investment outlays in the national economy is not too high. The most of outlays for environmental protection in 2015 was incurred in following provinces: Mazowieckie, Wielkopolska and Śląskie, while the least in Warmińsko-Mazurskie and Podlaskie. The structure of investor groups for environmental protection has not changed for several years. The main investors are the companies (whose part in expenditures in this year was 67%), the next commune (27%), then the budget units (6%).
 47. Serhiy Zabolotnyy
  Ekonomiczna wartość dodana a ryzyko w przedsiębiorstwach rolniczych – związki i przyczyny ich występowania
  ECONOMIC VALUE ADDED VERSUS RISK IN AGRICULTURAL COMPANIES – INTERACTIONS AND CAUSES OF THEIR OCCURRENCES

  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo rolnicze, ekonomiczna wartość dodana, ryzyko
  Key words: agricultural company, economic value added, risk
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest przedstawienie zależności między zdolnością do generowania wartości a ryzykiem w przedsiębiorstwach rolniczych. Zdolność do generowania wartości w badanych podmiotach określono za pomocą stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, mierzonej kategorią ekonomicznej wartości dodanej (EVA). Do scharakteryzowania ryzyka działalności zastosowano miary dźwigni operacyjnej i finansowej. W okresach występowania wyższych dźwigni odnotowano niższe stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału przedsiębiorstw rolniczych. Główną przyczyną wzrostu poziomu dźwigni było zwiększenie udziału kosztów stałych w marży brutto wraz ze zmniejszeniem zysku operacyjnego. Świadczyło to o niekorzystnym oddziaływaniu ryzyka operacyjnego wyrażonego wskaźnikami dźwigni na zdolność do generowania wartości w przedsiębiorstwach rolniczych.
  The goal of the research is to present relations between the ability to generate value and risk in agribusiness companies. The ability to generate value of analyzed entities was determined using a rate of return on invested capital expressed by economic value addend (EVA). To characterize the risk of business indicators of operating and financial leverage were used. In periods of higher leverage lower rates of return on invested capital were noticed. The main reason for growth of the degree of leverage was an increase in the share of fixed cost in gross margin along with a decrease of operating profit. This gave an evidence of a negative influence of risk expressed by leverage on ability to generate value in agribusiness companies.
 48. Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Iwona Mystkowska, Alicja Baranowska, Bożena Głuszczak
  Ekonomiczna ocena różnych sposobów odchwaszczania ziemniaków jadalnych
  ECONOMIC EVALUATION OF DIFFERENT SYSTEMS OF WEED CONTROL OF EDIBLE POTATOES

  Słowa kluczowe: ziemniak jadalny, plon, koszty, herbicydy, wskaźniki opłacalności
  Key words: edible potato, yield, costs, herbicides, profitability indexes
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Zaprezentowano wyniki 3-letniego doświadczenia polowego z zastosowaniem różnych sposobów pielęgnacji w uprawie ziemniaków jadalnych. Obiekty doświadczalne obejmowały pięć sposobów pielęgnacji: obiekt kontrolny z pielęgnacją mechaniczną i cztery obiekty pielęgnacji mechaniczno-chemicznej z użyciem herbicydów i ich mieszanin – Command 480 EC, Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC + Afalon Dyspersyjny 450 SC. Analizy ekonomicznej dokonano na podstawie zrealizowanych zabiegów oraz nakładów materiałowych. Efekty ekonomiczne zabiegów ochrony roślin określono na podstawie wskaźników przyjętych w ochronie roślin, takich jak: wskaźnik pokrycia kosztów (Wpk) i orientacyjne wskaźniki opłacalności (E1 i E2). Orientacyjne wskaźniki opłacalności E1 i E2 wykazały, że mechaniczno-chemiczna ochrona ziemniaka jadalnego z zastosowaniem herbicydów była opłacalna.
  The paper presents the results of calculations which are 3-year field experiment with different weed control methods in the cultivation of edible potato. Experimental objects included five weed control methods: control object – mechanical as well as four objects of mechanical-chemical treatments with the use of herbicides and their mixtures - Command 480 EC, Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC + Afalon Dyspersyjny 450 SC. The economic analysis included performed treatments and material input. The economic effects of crop protection treatments was determined on the basis of the indicators adopted in crop protection, such as: index of the cost defrayal (WPK) and orientation indexes of profitability (E1 and E2). Orientation indexes of profitability E1 and E2 showed that mechanical-chemical protection of edible potato using herbicides was profitable.
 49. Sławomir Zawisza, Agnieszka Paradzińska
  Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na pozarolniczą aktywność gospodarczą w opinii badanych przedsiębiorców gminy Piotrków Kujawski – wybrane problemy
  INFLUENCE OF POLISH ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION ON NONAGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY IN THE OPINION

  OF ENTREPRENEURS FORM PIOTRKÓW KUJAWSKI COMMUNE – SSELECTED PROBLEMS
  Słowa kluczowe: obszary wiejskie, przedsiębiorczość, akcesja, Unia Europejska
  Streszczenie/Summary
  Key words: rural areas, entrepreneurship, accession, European Union
  The paper presents the results of a survey which was carried out in May and June 2015. The respondents were 50 entrepreneurs randomly selected from the general number of 131 registered and 110 actively operating enterprises in the investigated region. The most important sources of information concerning the EU funds were: The Center of Agricultural Advisory in Minikowo and the Town Office in Piotrków Kujawski. In the opinion of the respondents the conditions for the development of entrepreneurship in Poland has significantly improved after accession to The European Union (68.0%). However, only 12.0% of the respondents have taken advantage of the EU funds available within RDP (Rural Development Plan) for the years 2004-2006 and 2007-2013. For the majority of respondents, incomes from economic activity remained at the same level as before the integration with the EU (48.0%), whereas 46.0% of the entrepreneurs did notice an increase in their income. According to the respondents the benefits from integration with the European Union include: reduction of prices, duty and taxes (58.0%) and good changes in legislation (36.0%), caused by more consistent policy in relation to small and medium companies as well as better profitability of production (26.0%). A s far as difficulties are concerned, as many as (58.0%) of the respondents observed that a significant growth of competition caused by new economic activities in the close proximity and additional expenditures necessary to adjust to standard required by the European Union (24.0%). The great majority of the respondents (88.0%) did not take part in support programs of the UE, mainly because of their high complexity degree and bureaucracy and required procedures (82.0%).
 50. Wojciech Ziętara
  Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych z uwzględnieniem typów rolniczych
  THE COMPETITIVE POSITION OF POLISH AGRICULTURAL FARMS WITH THE CONSIDERATION OF AGRICULTURAL TYPES

  Słowa kluczowe: pozycja konkurencyjna, gospodarstwa rolnicze, typy rolnicze
  Key words: competitive position, agricultural farm, agricultural type
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przedstawiono pozycję konkurencyjną polskich gospodarstw rolnych objętych systemem Polskiego FADN w latach 2008-2014. Oceny pozycji konkurencyjnej dokonano w odniesieniu do następujących typów rolniczych gospodarstw wyspecjalizowanych w: uprawach polowych (różnych roślin), uprawach zbóż, oleistych i wysokobiałkowych, uprawach warzywniczych, sadowniczych, produkcji mleka i chowu trzody chlewnej. Pozycję konkurencyjną badanych gospodarstw określono wskaźnikiem konkurencyjności za W. Kleinhanssem, wyróżniając gospodarstwa zdolne do konkurencji i konkurencyjne.
  The paper presents the competitive position of Polish farms covered by the Polish FADN system in the years 2008-2014. Competitive assessments were made for the following types of agricultural holdings specialized in: field crops (various crops), cereals, oily and high protein crops, vegetable crops, fruit trees, milk production and pig farming. The competitive position of the examined farms was determined by the W. Kleinhanss’ competitiveness index distinguishing competing and competitive farms.
 51. Monika Zioło, Elżbieta Badach, Lidia Luty
  Wybrane aspekty mechanizacji rolnictwa w gospodarstwach indywidualnych małopolski w świetle badań ankietowych
  CHOSEN ASPECTS OF MECHANIZATION OF AGRICULTURE IN INDIVIDUAL FARMS OF MALOPOLSKA

  Słowa kluczowe: Małopolska, rolnictwo, mechanizacja rolnictwa, maszyny rolnicze
  Key words: Małopolska, agriculture, mechanizationn of agriculture, agricultural machines
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Artykuł prezentuje wyniki pilotażowych badań ankietowych, których celem było rozpoznanie poziomu wyposażenia małopolskich gospodarstw rolnych w maszyny, z uwzględnieniem ich wieku, a także źródeł finansowania ich zakupu. Ankieta została przeprowadzona w 2017 roku wśród 144 właścicieli gospodarstw indywidualnych. W badanych gospodarstwach Małopolski prawie 60% maszyn do transportu i przenoszenia, chłodni i samochodów dostawczych to maszyny nowe, których wiek nie przekracza obecnie 10 lat. Natomiast wśród najstarszych maszyn były kombajny zbożowe, średnio ich wiek to 15 lat, a 30% respondentów posiadało maszyny ponad 20-letnie. Większość respondentów oceniła poziom mechanizacji gospodarstwa jako dostateczny (42,4%) czy nawet dobry (33,3%), planowali oni jednak zmiany w gospodarstwach przez zakup używanych maszyn.
  The purpose of this paper was to present results of the surveys according to opinions of Malopolska’s agricultural farms’ owners about amount and age of machines working in those holdings. The research included size of the farms and type of specialization. The analysis was conducted among 144 individual farm owners in 2017 year. According to surveyed people after integration with UE the advantage in investment in polish agriculture occurred, many farmers have bought tillage units, which are not older than 10 years. Almost 60% handling machinery, cold stores and vans in surveyed Malopolska farms are new, bought not later than 10 years ago. Among the oldest machines there are combine harvesters, on average their age is 15, but 30% of respondents owned machines which had over 20 years. Most respondents think that their farms are sufficiently or even well equipped with the requisite equipment, nevertheless they plan to purchase used equipment.
 52. Krzysztof Zmarlicki, Piotr Brzozowski
  Preferencje konsumentów według płci w zakresie konsumpcji warzyw liściowych
  CONSUMERS PREFERENCES FOR LEAF VEGETABLES ACCORDING TO GENDER

  Słowa kluczowe: rynek, sałata, warzywa liściowe, mieszanki sałat, konsumenci, konsumpcja
  Key words: market, lettuce, leafy vegetables, bagged salad, consumers, consumption
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest określenie preferencji konsumentów dla warzyw liściowych ze szczególnym uwzględnieniem gotowych konfekcjonowanych mieszanek sałat. W Polsce od początku wieku obniża się spożycie warzyw. Jest ono zauważalne szczególnie w przypadku warzyw gatunków korzeniowych, takich jak: marchew, cebula i buraki. Wyjątkiem są tzw. warzywa sałatowe, których spożycie w Polsce wzrasta. Przedstawiono wyniki badań ankietowych, które miały wskazać na podstawie opinii konsumentów, jakie warzywa liściowe są najchętniej nabywane oraz co wpływa na podjęcie decyzji zakupu. Przeprowadzono 285 badań ankietowych dotyczących preferencji konsumentów dla warzyw liściowych w Skierniewicach w kwietniu i maju 2017 roku. Warzywa liściowe w postaci głównie sałaty i gotowych mieszanek spożywało regularnie ponad 70% ankietowanych. Najczęściej kupowanym warzywem liściowym wśród badanej populacji była sałata krucha.
  The study on consumer preferences on leafy vegetables was conducted on 285 persons in Skierniewice Poland. Leafy vegetables, mainly lettuce and ready-to-eat bagged salads regularly consume more than 70% of the respondents, i.e. eat at least twice a week. The most commonly purchased leaf vegetable among the studied population was Iceberg lettuce, which was consumed by 49% of women and 58% of men. Most respondents stated that they did not buy bagged salads. It seems that the reason for the limited purchases is the too high price of bagged salads in relation to the price of lettuce sold by piece. In addition to this a significant proportion of consumers are concerned about freshness of bagged salads, as the most important driver when deciding to buy a bagged salads was their fresh appearance. Due to rising consumption and increased imports, the growth of leafy vegetables has good prospects of development. It seems that with the increase of the population incomes the consumption of bagged salads will grow as it did in Western Europe and North America.
 53. Martin Zsarnoczky
  THE FUTURE OF SUSTAINABLE RURAL TOURISM DEVELOPMENT – THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE
  PRZYSZŁOŚĆ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TURYSTYKI OBSZARÓW WIEJSKICH – WPŁYW ZMIAN KLIMATYCZNYCH

  Key words: climate change, global warming, sustainable tourism, rural tourism, tourism development
  Słowa kluczowe: zmiany klimatyczne, globalne ocieplenie, turystyka zrównoważona, turystyka wiejska, rozwój turystyki
  Streszczenie/Summary
  Abstract. Climate change a phenomenon mainly caused by the high level of greenhouse gas (GHG) emission into the atmosphere of the Earth - makes human ecosystems vulnerable and is predicted to affect our everyday life in the near future. The increased intensity of storms, cyclones, drought and flooding; the greater magnitude and frequency of heat and cold waves and the continuous rise of the sea-level are likely to generate more geopolitical conflicts, especially in the most vulnerable regions of the planet. The three main categories of climate change impacts are classified as environmental, economic and social effects. The economic and social consequences of climate change are expected to significantly reduce the resilience of rural tourism regions and their capability to successfully respond to other possible critical events. Due to the impacts of natural disasters and extreme climatic events, global climate change affects European rural regions, too. The development of sustainable rural tourism requires the in-depth understanding of the ongoing processes and the development of tools that will serve the interest of tourism and local people alike.
  Celem opracowania jest określenie przyszłości zrównoważonego rozwoju turystyki obszarów wiejskich w związku z wpływem zmian klimatycznych. Stwierdzono, że ze względu na skutki klęsk żywiołowych i ekstremalnych zjawisk klimatycznych, globalna zmiana klimatu wpływa również na europejskie regiony wiejskie. Rozwój zrównoważonej turystyki wiejskiej wymaga dogłębnego zrozumienia bieżących procesów i opracowywania narzędzi, które będą służyć zarówno turystyce, jak i ludności lokalnej.
 54. Dariusz Żmija
  Wpływ wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej na zmiany w zasobach ziemi małych gospodarstw rolnych
  z województwa małopolskiego

  THE IMPACT OF THE SELECTED INSTRUMENTS OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY ON CHANGES IN THE LAND RESOURCES OF THE SMALL FARMS FROM MAŁOPOLSKA PROVINCE
  Słowa kluczowe: wspólna polityka rolna, małe gospodarstwa rolne, zasoby ziemi
  Streszczenie/Summary
  Key words: common agricultural policy, small farms, land resources
  Abstrakt. Celem opracowania jest identyfikacja i ocena zmian, które zaszły w małych gospodarstwach rolnych w województwie małopolskim w latach 2004-2015 pod wpływem wybranych instrumentów WPR w zakresie czynnika produkcji, którym jest ziemia. W świetle wyników badań należy uznać, że badane instrumenty WPR wywarły stosunkowo niewielki wpływ na wielkość zasobów ziemi posiadanych przez małe gospodarstwa rolne z województwa małopolskiego. Niespełna jedna piąta badanych dokonała zmian w zasobach użytkowanej ziemi. Biorąc pod uwagę wyłącznie gospodarstwa, które zwiększyły swój areał, można stwierdzić, że powierzchnia użytków rolnych, które posiadały te gospodarstwa, zwiększyła się o 3,7%. Sytuacja taka nie jest korzystna, zwłaszcza w warunkach dużego rozdrobnienia agrarnego gospodarstw rolnych w województwie małopolskim.
  The aim of the study was to identify and evaluate the changes in land resources of small farms in the Małopolskie Province in the years 2004-2015 which were a result of using of selected CAP instruments. In the light of the results of the research, it should be noted that the examined CAP instruments had a relatively small impact on the size of land area. Less than one fifth of the respondents made changes in the land resources. Considering only farms that have increased their area it can be stated that the area of agricultural land of these farms increased by 3.7%. This situation is not favorable, especially in the situation of large agrarian fragmentation of farms in Małopolskie Province.
 1. Arkadiusz Artyszak, Beata Michalska-Klimczak, Emre Ölçer
  SUGAR AND SUGAR BEET PRODUCTION IN TURKEY AND POLAND IN THE YEARS 1995-2014
  PRODUKCJA CUKRU I BURAKÓW CUKROWYCH W TURCJI I W POLSCE W LATACH 1995-2014

  Key words: sugar beet, European Union, Poland, Turkey, sugar
  Słowa kluczowe: burak cukrowy, Unia Europejska, Polska, Turcja, cukier
  Streszczenie/Summary
  Abstract. The work summarizes changes, which involved the sugar and sugar beet production in Turkey and in Poland, in the years 1995-2014. Sugar beet area in Turkey has decreased by 7% and in Poland by 48%. Harvest has increased by 51% in Turkey and has remained unchanged in Poland. Sugar beet yield has increased: in Turkey by 63% and in Poland by 97%. 71% farmers have stopped cropping sugar beet, while in Poland this share has been 87%. Mean plantation size has increased in Turkey by over a factor of 2 (compared to 1997), while in Poland it has been by a factor of almost 4. Sugar production in Turkey has dropped by 13% (compared to 1997) and in Poland it has grown by 29%. Three new sugar plants started operation in Turkey in the years 1995-2014. In Poland 58 facilities shut down. Turkey’s securing position of major sugar producer is to be expected, under the conditions of increased pace of production concentration and implementing new production technologies. Withdrawal of sugar production quotas in the EU resulted in increased sugar beet spring sowing in several member states, including Poland. Further developments in 2018 and in the following years shall depend on the profitability of sugar beet crops and of sugar production. Significant influence is also to be expected from the isoglucose competition, production of which is to enjoy quotas withdrawal, as well.
  Porównano zmiany, jakie zaszły w produkcji buraków cukrowych i cukru w Turcji i w Polsce w latach 1995-2014. Powierzchnia uprawy buraków cukrowych w Turcji zmniejszyła się o 7%, a w Polsce o 48%. Zbiory buraków uległy zwiększeniu o 51% w przypadku Turcji i nie uległy zmianie dla Polski. Plony buraków cukrowych wzrosły o 63% w Turcji, a o 97% w Polsce. Z uprawy buraków cukrowych zrezygnowało 71% plantatorów w Turcji, a 87% w Polsce. Średnia wielkość plantacji zwiększyła się w Turcji ponad 2 razy (w porównaniu z 1997 rokiem), w Polsce prawie 4-krotnie. Produkcja cukru Turcji zmniejszyła się o 13% (w porównaniu z 1997 rokiem), a w Polsce zwiększyła się o 29%. W latach 1995-2014 w Turcji uruchomiono 3 nowe cukrownie, a w Polsce zamknięto 58 zakładów. W najbliższych latach należy się spodziewać umocnienia pozycji Turcji jako poważnego producenta cukru, pod warunkiem przyspieszenia koncentracji produkcji oraz wdrożenia nowych technologii produkcji. Zniesienie limitów produkcji cukru w UE spowodowało znaczny wzrost zasiewów buraka cukrowego wiosną w kilku krajach członkowskich, w tym w Polsce. Rozwój sytuacji w 2018 roku i kolejnych latach będzie zależał od opłacalności uprawy buraka oraz produkcji cukru. Znaczny wpływ będzie miała także konkurencja ze strony izoglukozy, której limity produkcyjne także zostaną zniesione.
 2. Elżbieta Badach, Lidia Luty, Monika Zioło
  Ciągniki rolnicze w gospodarstwach indywidualnych małopolski w świetle badań ankietowych
  AGRICULTURAL TRACTORS IN INDIVIDUAL FARMS OF MALOPOLSKA IN THE LIGHT OF THE SURVEY RESEARCH

  Słowa kluczowe: Małopolska, rolnictwo, mechanizacja rolnictwa, ciągniki rolnicze
  Key words: Małopolska, agriculture, mechanization of agriculture, agricultural tractors
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Dokonano analizy badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku w 144 gospodarstwach zlokalizowanych na terenie Małopolski. Celem tych badań było uzyskanie informacji o liczbie, mocy i wieku ciągników pracujących w tych gospodarstwach z uwzględnieniem wielkości gospodarstw i rodzaju specjalizacji. Wyniki badań wskazują wyraźną tendencję obniżania się wieku maszyn wraz ze wzrostem mocy ich silników. Większość ciągników o mocy poniżej 40 KM jest w użytkowaniu dłużej niż 20 lat. Te najstarsze maszyny wykorzystuje się w gospodarstwach małych, o powierzchni poniżej 10 ha.
  The paper presents the results of the surveys carried out in 2017 in 144 farms located in the Małopolska province. The results of these studies contain information about the number, the engine horsepower and the age of tractors working in these farms, taking into account farm size and the type of specialization. The test results indicate clearly that the higher horsepower tractors, the lower is their age. Most tractors up to 40 HP is in use for more than 20 years. The oldest machines are used in the small farms with the area less than 10 ha.
 3. Zsolt Baranyai, Zoltán Kovács, Árpád Papp-Váry
  THE EFFECT OF TRUST ON THE PERFORMANCE AND STATISFACTION OF CO-OPERATIVE MEMBERS AT THE ’PAPRIKAKERTÉSZ’ PRODUCER ORGANISATION
  EFEKTY WPŁYWU ZAUFANIA NA OSIĄGNIĘCIA I SATYSFAKCJĘ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ „PAPRIKAKERTÉSZ”

  Key words: affective trust, cognitive trust, cooperation, group cohesion, satisfaction
  Slowa kluczowe: zaufanie afektywne, zaufanie kognitywne, współpraca, spójność grupowa, satysfakcja
  Streszczenie/Summary
  Abstract. The paper examines the impact of trust in an agricultural marketing cooperative. The aim is to explore how the trust among members and between members and management affect the commitment of members towards the cooperative (group cohesion) and their satisfaction with the cooperative. Trust is examined from two dimensions: cognitive and affective. Our results have clearly proved that trust has a positive impact on group cohesion and satisfaction. According to the experiences, however, the impact of examined dimensions of trust is differentiated: the statistical models regarded the impact of affective dimensions on group cohesion and members’ satisfaction more important than the impact of cognitive dimension.
  Przedstawiono wpływ zaufania do spółdzielni rolniczych ich członków. Przeanalizowano, w jaki sposób zaufanie pomiędzy członkami spółdzielni oraz pomiędzy członkami i kierownictwem wpływa na zaangażowanie członków w rozwój spółdzielni (spójność grupowa) i ich zadowolenie ze współpracy. Zaufanie było badane z perspektywy dwóch wymiarów: poznawczej i uczuciowej. Wyniki dowiodły, że zaufanie ma pozytywny wpływ na spójność i satysfakcję grupy. Z doświadczenia wynika jednak, że wpływ badanych wymiarów zaufania był zróżnicowany – modele statystyczne uwzględniały wpływ wymiarów emocjonalnych na spójność grupową i satysfakcję członków silniej niż wpływ wymiaru kognitywnego.
 4. Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak, Beata Feledyn-Szewczyk
  Ocena stopnia zrównoważenia produkcji w gospodarstwach mlecznych według metodyki RISE
  THE EVALUATION OF THE SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF DAIRY FARMS USING RISE MODEL

  Słowa kluczowe: model RISE, gospodarstwa mleczne, ocena zrównoważenia, warunki siedliskowe
  Key words: RISE model, dairy farms, sustainability assessment, habitat conditions
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. W opracowaniu przedstawiono ocenę stopnia zrównoważenia produkcji rolnej za pomocą wskaźników ekologicznych, ekonomicznych i społecznych zawartych w modelu RISE w wybranych gospodarstwach mlecznych. Badania prowadzono na terenie województwa lubelskiego i podlaskiego w gospodarstwach prowadzących działalność w pobliżu zakładów mleczarskich. Z przeprowadzonej analizy wynika, że żadne z poddanych analizie gospodarstw nie można uznać za zrównoważone zgodnie z przyjętą metodyką, ponieważ nie uzyskały pozytywnych wartości wszystkich 12 wskaźników charakteryzujących różne aspekty zrównoważenia. Gospodarstwa w województwie lubelskim oraz jedno gospodarstwo w województwie podlaskim prowadziły intensywną produkcję rolną, stosowały wysokie dawki nawożenia, co powodowało problemy z gospodarką nawozową, a wskaźnik „potencjał emisyjny N i P” uzyskał wysoką wartość. Jednocześnie gospodarstwa te wykazywały małą dbałość o bioróżnorodność, ale osiągały dobre wyniki ekonomiczne. Gospodarstwa zlokalizowane w województwie lubelskim, pomimo trudności, w lepszym stopniu realizowały gospodarkę nawozową w porównaniu do gospodarstwa w województwie podlaskim. W ocenianych gospodarstwach największy problem stanowiło uzyskanie pozytywnej wartości wskaźnika bioróżnorodności.
  The paper presents the assessment of the degree of sustainability of agricultural production using the ecological, economic and social indicators included in the RISE model in selected four dairy farms. The research was conducted in the Lubelskie and Podlaskie provinces. The analysis shows that none of the analyzed farms can be considered sustainable under the adopted methodology because they did not have positive values for all 12 indicators characterizing the different aspects of sustainability. Farms in the Lubelskie province and one farm in the Podlaskie province was engaged in intensive agricultural production, using high fertilization fertilizers, which caused problems with the fertilizer economy, and the “N and P” emission potential was high. At the same time, these farms showed little respect for biodiversity but achieved good economic results. Farms in Lubelskie voivodeship, in spite of problems have better managed the fertilizer economy than farms in Podlaskie voivodeship. In the selected farms, the biggest problem was the achievement of a positive biodiversity value, which resulted from the use of intensive production technologies.
 5. Piotr Cymanow
  Ocena korzyści i strat wynikających z wyjazdów zarobkowych w opinii migrantów przebywających zagranicą
  EVALUATION OF THE ADVANTAGES AND LOSSES FROM ECONOMIC MIGRATION IN THE OPINION OF THE MIGRANTS REMAINING ABROAD

  Słowa kluczowe: procesy migracyjne, bilans mobilności, obszary wiejskie, rozwój lokalny
  Key words: migration processes, mobility balance, rural areas, local development
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób przebywających na zagranicznym wyjeździe zarobkowym. Respondenci stanowili grupę wywodzącą się ze środowisk wiejskich, z obszarów rozdrobnionych agrarnie, zlokalizowanych na terenie Polski południowej. Dokonano próby bilansu – w zakresie korzyści i strat wynikających ze wzmożonych procesów mobilnościowych w odniesieniu do dwóch aspektów. Pierwszy z nich odnosił się do oceny oddziaływania migracji zarobkowej na sytuację osobistą migrantów – z uwzględnieniem elementów dotyczących funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Drugi obszar analizy koncentrował się na następstwach wyjazdów zarobkowych z punktu widzenia środowiska lokalnego migranta. W obu wymiarach za istotny czynnik uznano napływ tzw. remittances, czyli środków finansowych wypracowanych zagranicą, poddając ocenie istotność przepływów kapitałowych dla funkcjonowania rodzin migranckich – oraz w szerszym kontekście – rozwoju otoczenia w wymiarze społeczności lokalnej. Podkreślono również znaczenie masowych wyjazdów zarobkowych w kontekście stabilności układów społecznych, w tym zahamowanie procesów mających wpływ na deformację dotychczasowego profilu demograficznego obszarów wiejskich.
  The presented results of the studies of economic migration balance from the perspective of the people living away from their home country. There is analaysed the significance of the impact of mobility processes on the functioning of the social and economic system in the areas affected with the outflow of population. The analysis points out the dual nature of the consequences of the migration exodus – from the point of view of an individual, the migrant, and their household, and from a collective perspective of the local environment. The individual evaluation of benefits points to the economic aspects related to the possibility of professional activation of those who were previously unemployed or performed menial jobs, and – which is a natural consequence of the former – the improvement of the quality of life of all the members of the household as well as better perspectives for the future – e.g. related to education. Main threats, on the other hand, were observed in strained interpersonal relations and collapse of relationships, as well as the phenomena related to deteriorated health due to lasting detachment from the family. Evaluation of the consequences of the migration in its social dimension points to the significance of the advantages related to the reduction of poverty and the related pathologies as well as increase in the local activity. In this aspect, the main threats followed from the deteriorated demographic structure and the related risk of collapse of the pension and health pension system.
 6. Marta Domagalska-Grędys
  Wartości w pracy młodych pokoleń Y i Z
  VALUES IN THE WORK OF YOUNG GENERATIONS Y AND Z

  Słowa kluczowe: wartości w pracy, młode generacje (pokolenie Y i Z), kultura organizacyjna
  Key words: values at work, young generations (Generation Y and Z), organizational culture
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań było określenie wartości w pracy studentów zaocznych z uczelni rolniczej. Wartości deklarowane stanowiły punkt wyjścia do sprawdzenia, co motywuje nowe pokolenie na rynku pracy. Założeniem teoretycznym było stwierdzenie że „praca jest wartością, a wartość źródłem motywacji i zachowań”. Analiza przypadku dwóch badanych grup (pokolenia Z i Y) pozwoliła określić wspólne wartości najmłodszych uczestników rynku pracy oraz rekomendacje dla pracodawców. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu przeprowadzono w latach 2014 i 2017. Największą wartość w pracy stanowiła atmosfera organizacji, która ich zdaniem najbardziej przyczynia się do samorozwoju w kulturze klanu.
  The purpose of the research was to determine the value of the work of the young generation “Z” in the group of students working in the agricultural university. The declared and selected values were the starting point for checking what motivates the new generation in the labor market. The theoretical assumption was that „work is a value and value is a source of motivation and behavior of people”. The analysis of the case of two groups (Z and Y generations) allowed to identify common values of the youngest labor market participants and recommendations for employers. The questionnaire survey was conducted in 2014 and 2017. For the researchers, the climate (of clan) was the highest value in the work, which in their opinion contributed most to self-development in the culture of clan.
 7. Barbara Gołębiewska, Joanna Stefańczyk
  Ocena składania i realizacji wniosków o pomoc z programu wspierającego młodych rolników w ramach PROW w latach 2015-2016
  PROPOSAL FOR APPLYING AND IMPLEMENTING PROPOSALS FOR THE PROGRAM SUPPORTING YOUNG AGRICULTURAL FARMERS IN PROGRESS 2015-2016

  Słowa kluczowe: młodzi rolnicy, premie, obszary wiejskie, gospodarstwo rolne
  Key words: young farmers, bonuses, rural areas, farm
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań była prezentacja i ocena realizacji wniosków oraz wydanych decyzji w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników” w latach 2015-2016. Zaprezentowano analizy dotyczące liczby złożonych wniosków i przyznanych premii w ujęciu przestrzennym. Wykorzystano dane i materiały udostępnione przez ARiMR, opracowania statystyczne GUS oraz dostępną literaturę przedmiotu. Stwierdzono, że w latach 2015-2016 wzrastała liczba wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników”. Ogólnie potwierdzono założenia, że w województwach wzrastał udział pozytywnych decyzji w zakresie finansowania, chociaż w dwóch województwach zależność taka nie wystąpiła.
  The aim of the study is the presentation and evaluation of the RDP action “bonuses for young farmers” in the use of aid funds. The study on the number of applications submitted and the premiums awarded in spatial form were presented. Data and materials provided by ARMA, CSO statistical studies and available literature of the subject were used. It was found that in the years 2015-2016 the number of applications for co-financing under the sub-measure “Bonuses for young farmers” increased. In general, the assumptions were that the voivodships had a greater share of positive financing decisions, although in two voivodeships this dependence did not occur.
 8. Waldemar Gostomczyk
  Możliwości wykorzystania słomy jako lokalnego paliwa
  ABILITY TO USE STRAW AS LOKAL FUEL

  Słowa kluczowe: biomasa, słoma, odnawialne źródła energii
  Key words: biomass, straw, renewable energy
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest oszacowanie nadwyżek słomy, które mogą być wykorzystane w celach energetycznych, zwłaszcza w gospodarstwach rolnych gdzie jest ona produkowana Polska charakteryzuje się znacznymi zasobami energetycznymi słomy, zwłaszcza na obszarach o wysokim udziale zbóż w strukturze zasiewów i wysokim udziale gospodarstw bezinwentarzowych.. Na podstawie danych GUS pochodzących z powszechnego spisu rolnego i roczników statystycznych rolnictwa oszacowano potencjał energetyczny na poziomie powiatów. Wykonane obliczenia pozwoliły stwierdzić, że praktycznie w każdym gospodarstwie rolnym można zastąpić stosowany dotychczas węgiel kamienny słomą energetyczną, uzyskując równocześnie wymierne korzyści ekonomiczne.
  Poland is characterized by significant energy resources of straw especially in areas with high cereal stocks in the sown structure and high share of non-stock farms. The purpose of the study is to estimate the surplus straw that can be used for energy purposes, especially in agricultural holdings where it is produced. Based on GUS data from the General Agricultural Census and the Statistical Yearbook of Agriculture, energy potential was calculated at the district level. The calculations made it possible to conclude that practically every farm can replace the previously used coal with energy straw, while achieving measurable economic benefits.
 9. Piotr Gradziuk, Błażej Jendrzejewski
  Wyzwania dla sektora biopaliw w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej
  THE CHALLENGES FOR THE BIOFUELS SECTOR IN THE CONTEXT OF THE EU CLIMATE AND ENERGY POLICY

  Słowa kluczowe: energia odnawialna, biopaliwa, biopaliwa drugiej generacji
  Key words: renewable energy sources, biofuels, second-generation biofuels
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem pracy jest ocena skutków wprowadzania zmian do polityki klimatyczno-energetycznej UE w odniesieniu do sektora biopaliw. Materiałem badawczym i źródłem informacji były raporty i sprawozdania Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki, GUS, Komisji Europejskiej i Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej. Badania obejmowały lata 2007-2015 z perspektywą do 2030 roku. Z przeprowadzonych analiz wynika, że realizacja założonych zobowiązań odnoszących się do minimalnego udziału energii odnawialnej zużywanej przez środki transportu, a wynikających z wniosku dotyczącego dyrektywy 2009/28/WE z 23.02.2017, w zaproponowanych terminach może być trudna do realizacji. Obecnie istniejące instalacje wytwarzające biopaliwa zaawansowane to przede wszystkim niewielkie, prototypowe linie technologiczne, których komercjalizacja narażona jest na wiele zagrożeń mogących uniemożliwić osiągnięcie zakładanych zdolności produkcyjnych.
  The aim of this study was to assessment of the impact of EU climate and energy policy changes on the biofuels sector. The research was carried out on the basis of the reports of the Ministry of Energy, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Energy Regulatory Office, the Central Statistical Office of Poland, the EU Commission, the International Renewable Energy Agency and the International Energy Agency. Tabular and descriptive methods were used. Analyzes covered the years 2007-2015 with perspective until 2030. The analyzes show that realization of assumed obligations in relation to the minimum share of renewable energy used by transportation according to the directive 2009/28/WE of 23 February 2017 may be difficult to be achieve within the proposed deadlines. Currently existing advanced biofuel installations are mainly small prototype devices. Commercialization of those installations would pose a number of threats which could make impossible to reach the assumed production capacity.
 10. Marek Gugała, Anna Sikorska, Krystyna Zarzecka, Ewa Krasnodębska, Krzysztof Kapela
  Wpływ gęstości siewu rzepaku na opłacalność produkcji
  IMPACT OF RAPE SEED DENSITY ON PRODUCTION PROFITABILITY

  Słowa kluczowe: opłacalność, siew punktowy, rzepak, koszty produkcji
  Key words: profitability, row sowing, rape, production costs
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań było porównanie opłacalności uprawy rzepaku ozimego przy dwóch metodach siewu: siew rzędowy – gęstość siewu 60 nasion na 1 m2 oraz siew punktowy – gęstość siewu 40 nasion na 1 m2. Plon nasion rzepaku był zróżnicowany i wynosił przy siewie punktowym 4,43 t/ha, a siewie rzędowym 5,24 t/ha. Przychód dla badanych technologii wynosił od 5914,20 zł/ha (siew rzędowy) i 4231,00 zł/ha (siew punktowy), a różnica była uwarunkowana wielkością plonu z 1 ha. Największy udział w strukturze kosztów stanowiły koszty nawozów (33%), środków ochrony roślin (27-30%) i maszynowe (31-32%).
  The aim of the study was to compare the profitability of winter oilseed rape with two sowing methods: (row sowing – seed density 60 seeds per 1 m2 and spot sowing – seed density 40 seeds per 1 m2). The yield of rape seed was varied and was at the point sowing – 4.43 t/ha and row sowing – 5.24 t/ha. The income for the tested technologies ranged from 5914.20 PLN/ha (row sowing) and 4231.00 PLN/ha (spot sowing), and the difference was due to the yield of 1 ha. The largest share in the cost structure was the cost of fertilizers (33%), plant protection (27-30%) and machinery (31-32%).
 11. Adam Harasim, Andrzej Madej, Andrzej Górnik
  Innowacyjność różnych typów rolniczych gospodarstw w opinii rolników z makroregionu Mazowsza i Podlasia
  INNOVATIVENESS OF DIFFERENT AGRICULTURAL TYPES OF FARMS IN FARMERS’ OPINION FROM REGIONS OF MAZOWSZE AND PODLASIE

  Słowa kluczowe: źródła informacji, innowacje, doradztwo, gospodarstwa rolne
  Key words: information sources, innovations, advisory, farm
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przedmiotem pracy są zagadnienia innowacyjności w rolnictwie w świetle opinii właścicieli różnych typów rolniczych gospodarstw (bydlęce, trzodowe, mieszane, roślinne), położonych w makroregionie Mazowsza i Podlasia. Celem badań było poznanie źródeł informacji o innowacjach w rolnictwie i zapotrzebowania gospodarstw na doradztwo rolnicze. Zastosowano celowy dobór próby badawczej, a opinie rolników uzyskano metodą ankietową. Postawy proinnowacyjne wykazywali w większości właściciele gospodarstw bydlęcych i roślinnych. Właściciele wszystkich typów gospodarstw najczęściej korzystali z informacji o nowościach w rolnictwie od doradców ODR i z czasopism fachowych, a także zdobywano je na kursach i szkoleniach oraz z internetu i telewizji. Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej (bydlęce, trzodowe) i roślinnej miały większe zapotrzebowanie na doradztwo rolnicze niż gospodarstwa z produkcją mieszaną. W zakresie doradztwa rolniczego największym zainteresowaniem cieszyły się porady świadczone przez ODR i agencje rolne.
  The objective of the study was to survey the opinion of the operators of different types agricultural of farms (cattle, pig, mixed, and crop farms) situated in the regions of Mazowsze and Podlasie regarding the issue of innovations in agriculture. The aim of the study was to learn about the sources of information on innovations in agriculture and about the demand for agricultural counseling. Purposeful selection of the sample was used and farmers’ opinions were surveyed by the query method. Pro-innovative attitudes were shown by the majority of the owners of cattle and crop farms. The owners of all types of farms usually drew upon the following sources of information: ODR (Agricultural Advisory Centres) extension officers, technical journals, training courses, internet and television. Livestock farms (cattle and pig farms) showed a greater demand for extension services that did mixed production farms. Of the extension services present, consulting by ODR’s workers and by agricultural agencies were in the greatest demand.
 12. Lilianna Jabłońska, Lidia Gunerka, Tadeusz Filipiak
  Efektywność ekonomiczna gospodarstw ogrodniczych w wybranych krajach Unii Europejskiej
  THE ECONOMIC EFFICIENCY OF HORTICULTURAL CROPS IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES

  Słowa kluczowe: produktywność gospodarstw, gospodarstwa ogrodnicze, rachunkowość rolna FADN
  Key words: crops productivity, horticultural crops, FADN agricultural accounting
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania była analiza porównawcza produktywności gospodarstw ogrodniczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej o największej produkcji ogrodniczej, tj. Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Włoszech. Dokonano ogólnej charakterystyki gospodarstw ogrodniczych, przedstawiono produktywność podstawowych czynników produkcji ogrodniczej oraz określono jej opłacalność. Wykazano, że polskie gospodarstwa ogrodnicze cechuje kilka, a nawet kilkanaście razy niższy poziom produktywności ziemi, kapitału i siły roboczej niż w innych krajach UE.
  The objective of the study was to compare the productivity of horticultural farms in Poland and selected EU countries with the highest horticultural production, ie France, Spain, Netherlands, Germany and Italy. The general characteristics of horticultural farms, the productivity of the basic factors of horticultural production and the production profitability have been analized. It has been shown that Polish horticultural farms are characterized by several or even a dozen times lower level of productivity of land, capital and labor than in other EU countries.
 13. Zuzanna Jarosz, Antoni Faber
  Regionalne zróżnicowanie emisji podtlenku azotu z rolniczego użytkowania gleb
  REGIONAL DIVERSITY IN NITROUS OXIDE EMISSION FROM THE AGRICULTURAL USE OF SOIL

  Słowa kluczowe: emisja podtlenku azotu, emisja gazów cieplarnianych, model DNDC
  Key words: nitrous oxide emission, greenhouse gas emission, DNDC model
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań było określenie wpływu czynników decydujących o regionalnym zróżnicowaniu wielkości emisji podtlenku azotu z użytkowania gleb w Polsce. W analizach jako zmienne modyfikujące wielkość emisji N2O, uwzględniono początkową zawartość węgla w glebie, sekwestrację węgla oraz pH gleby. Uzyskane wyniki pokazały, że o regionalnym zróżnicowaniu emisji N2O w głównej mierze decydowała początkowa zawartość węgla w glebie i jego sekwestracja. Największe emisje stwierdzono w województwie lubuskim, były one od 3 do 3,5 razy większe w porównaniu do innych regionów.
  The aim of the study was to determine the impact of the analyzed factors on the regional differentiation of nitrous oxide emission values from the agricultural use of soil in Poland. In the analyses, the initial content of soil organic carbon, carbon sequestration and soil pH were taken into account as variables modifying the value of nitrous oxide emission. The results showed that regional differentiation of nitrous oxide emissions was shaped mainly by the initial content of soil organic carbon and carbon sequestration. The highest emission values, 3 to 3.5 times higher than in other regions, were identified in Lubuskie voivodship.
 14. Michał Jasiulewicz
  Wdrożenie innowacyjnej inwestycji pilotażowej w przemyśle przetwórstwa spożywczego oraz w biogazowni w zakresie bioenergetyki
  INPLEMENTATION OF THE INNOVATIVE INVESTMENT IN FOOD INDUSTRY AND ANAEROBIC DIGESTION IN THE FIELD OF BIOENERGY

  Słowa kluczowe: gorzelnia, biogazownia fermentacyjna, energia elektryczna i cieplna, zamknięty obieg ciepła i wody
  Key words: distillery, anaerobic digestion, heat and electricity power, closed circulation of heat and water
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań była ocena wdrażania nowych inwestycji innowacyjnych technologicznie, w zakresie bioenergetyki, tj. w gorzelni i biogazowni w układzie zespolonym. Produkt odpadowy z gorzelni (wywar) stanowi główny składnik substratu w biogazowni, zlokalizowanej w sąsiedztwie. Uzyskany biogaz po oczyszczeniu wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej (2 MWe). Ciepło z systemu chłodzenia silników oraz z procesu rekuperacji wykorzystywane jest do procesu technologicznego gorzelni, a w przyszłości wykorzystane będzie także suszenie biomasy pofermentacyjnej. Planowane jest również wykorzystanie ciepła do uprawy w sąsiednich silosach roślinności wodnej, jako kosubstratu w biogazowni. W takim zamkniętym cyklu produkcji ciepło i woda są w pełni wykorzystywane w obiegu zamkniętym. Energia elektryczna poza wykorzystaniem do celów własnych, dostarczana jest do krajowej sieci energetycznej. Inwestycja wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne. Jest zeroemisyjna, nieszkodliwa dla środowiska, wytwarza produkty, takie jak: spirytus, energia elektryczna, dwutlenek węgla w formie uwodnionej sprzedawany na rynku, poferment w formie nawozu – przeznaczony dla rolnictwa.
  It’s very important to develop agriculture and rural areas by utilization local, particularly food industry waste and Agro-waste to produce power and heat local use is economically and ecologically industry production, as well “zero” emission of greenhouse gases. Innovation industry make possible to solution these terrible problem and produce and to develop utilization of local and regional areas. Poland is rich in waste form food industry and agriculture, it’s a big chance for Poland.
 15. Aleksandra Jezierska-Thöle, Mirosław Biczkowski
  Środki z funduszy unii europejskiej jako szansa rozwoju sektora gospodarstw ekologicznych w polsce
  FINACIAL FUNDS FROM EUROPEAN UNION FUNDS AS A CHANCE FOR THE DEVELOPMENT OF THE SECTOR OF ORGANIC FARMS IN POLAND

  Słowa kluczowe: gospodarstwa ekologiczne, fundusze unijne, PROW, rolnictwo, Polska
  Key words: organic farms, funds EU, RDP, agricultural, Poland
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem pracy jest rozpoznanie stanu i analiza zmian liczby oraz powierzchni gospodarstw ekologicznych w Polsce. Ważnym elementem pracy było przedstawienie możliwości finansowania sektora gospodarstw ekologicznych z funduszy Unii Europejskiej i budżetu krajowego oraz ukazanie wpływu środków WPR na jego rozwój. Wskazano na możliwości finansowania ich rozwoju ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007-2013, funkcjonującego w ramach unijnej wspólnej polityki rolnej. Przybliżono także teoretyczne podstawy i założenia związane z funkcjonowaniem sektora rolnictwa ekologicznego. Wyniki badań wskazują, że w latach 2002-2013 nastąpił wzrost liczby i powierzchni gospodarstw ekologicznych. Największy wpływ na zwiększenie liczby i powierzchni gospodarstw ekologicznych miało funkcjonowanie PROW w latach 2004-2006 oraz 2007-2013, a w jego ramach dopłaty do produkcji ekologicznej. Potwierdza to bardzo silna zależność między liczbą gospodarstw rolnych a kwotami dotacji wypłaconymi dla gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi. Można przypuszczać, że w kilku najbliższych latach udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych może przekroczyć 4-5%.
  The aim of the work was to present and describe the development of organic farms in Poland and the impact of EU funds on the development of this sector. The possibilities of financing their development from the Rural Development Program funds in the period 2007-2013 functioning within the framework of the Union‘s Common Agricultural Policy were pointed out. The theoretical foundations and assumptions related to the functioning of the organic farming sector were also approximated. The results show that in the years 2002-2013 there was an increase in the number and area of organic farms. The greatest impact on the increase of the number and area of organic farms is the functioning of the RDPs in the years 2004-2006 and 2007-2013 and within it the subsidies for organic production. This confirms the very strong correlation between the number of farms and the amounts of subsidies paid to farms producing organic farming. It can be assumed that in the next few years the share of the area of ecological agricultural land may exceed 4-5%.
 16. Agnieszka Judzińska
  Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz stan ich wdrożenia w polskim przemyśle spożywczym
  FOOD SAFETY AND QUALITY MAMAGEMENT SYSTEMS AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE POLISH FOOD INDUSTRY

  Słowa kluczowe: jakość, żywność, systemy zarządzania jakością, przemysł spożywczy
  Key words: quality, food, quality management systems, food industry
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem pracy jest przedstawienie stanu wdrożenia obligatoryjnych i nieobligatoryjnych systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w polskim przemyśle spożywczym. Badaniami objęto wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego działające w Polsce, podlegające nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej. Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej systematycznie zwiększa się liczba przedsiębiorstw, które wdrożyły i utrzymują obligatoryjne systemy zarządzania jakością. Badania wykazały, że w 2015 roku obligatoryjny systemy HACCP utrzymywało 83% firm przetwarzających produkty pochodzenia niezwierzęcego i 66% przedsiębiorstw przetwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego. Nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością wdrożyła bardzo niewielka liczba firm spożywczych (2-5%), głównie liderów branży.
  The aim of the paper was to present the state of implementation of obligatory and non-obligatory food quality and health safety management systems in polish food industry. The research included all food companies operating in Poland and subject to supervision of the Veterinary Inspection and are State Sanitary Inspection. Since the Polish accession to the European Union, the number of companies that have implemented and maintained obligatory quality management systems has significantly increase. The study have shown that in 2015 obligatory HACCP system was maintained by 83% companies processing non-animal origin products and by 66% of companies processing animal products. Non-obligatory quality management systems have implemented a very small number of food companies (2-5%) mainly industry leaders.
 17. Gabriella Kispál
  Examination of adapting the contractual system in the Hungarian wine sector
  OCENA WDROŻENIA SYSTEMU KONTRAKTACJI W WĘGIERSKIM SEKTORZE WINA

  Key words: cooperation, contractual system, cluster, buying-in price
  Słowa kluczowe: współpraca, system kontraktacji, klaster, ceny skupu
  Streszczenie/Summary
  Abstract. On a world scale, a huge concentration could be observed in viticulture and wine production during the last few decades. According to Kym Anderson [2003] the development of global wine market may be put at the 1990s. In the traditional European wine producing countries collaborations and integrations, as conditions for the safe operation of the sector, had been formed some decades before. Cooperation is necessary, because in many cases, only it can solve or mitigate the issues from global challenges. In our times assertion of interests and minimizing costs are becoming increasingly important, in which different forms of cooperation can provide great help. This study is intended to show what kind of collaborations can be noticed in the wine production of Hungary, and which form of cooperation could be the best one to manage the current professional issues. It examines how to adapt the basic principles of integrations that have achieved success abroad. The topicality of this matter is strengthened by the fact that Zsolt Feldman [2016] ranks the elaboration of inter-trade agreements, which can be the first step of cooperation by all means, amongst the most important tasks of the sector based on the FM-HNT partnership.
  Celem artykułu jest ocena różnych form współpracy na przykładzie węgierskiego sektora uprawy winogron i produkcji wina. Analizie poddano współpracę na zasadzie integracji w oparciu o ideę klastra, którą porównano z systemem kontraktacji. Stwierdzono, że klastry przynoszą wiele korzyści, jednak forma ta nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięta, głównie z uwagi na ograniczone zaufanie uczestników i brak jasnych celów o charakterze długookresowym. Stąd bardziej dominująca jest kontraktacja.
 18. Danuta Kołodziejczyk
  Ocena spójności terytorialnej pod względem infrastruktury technicznej gmin w Polsce w latach 2005-2015
  ASSESSMENT OF TERRITORIAL COHESION WITH RESPECT TO UTILITY INFRASTRUCTURE OF COMMUNES IN POLAND IN 2005-2015

  Słowa kluczowe: spójność terytorialna, infrastruktura techniczna, gmina
  Key words: territorial cohesion, utility infrastructure, commune
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań była ocena poziomu spójności terytorialnej gmin pod względem infrastruktury technicznej w latach 2005-2015. Opierając się na wybranych cechach rozwoju infrastruktury technicznej, obliczono na podstawie danych statystycznych z Banku Danych Lokalnych GUS syntetyczny wskaźnik rozwoju infrastruktury (metodą Z. Hellwiga) w latach 2005, 2010 i 2015. Analiza poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w badanych latach wykazała duże różnice między rodzajami gmin i ich liczbą mieszkańców oraz w regionach, o czym świadczył współczynnik zmienności. Większe różnice w poziomie rozwoju infrastruktury technicznej zauważono w przypadku gmin miejskich niż miejsko-wiejskich i wiejskich. Najbardziej zróżnicowane okazały się województwa małopolskie i śląskie, a najmniej kujawsko-pomorskie i łódzkie. Porównując współczynniki zmienności z lat 2005, 2010 i 2015, można dostrzec wzrost tych wskaźników w około 68% badanych gmin. Oznacza to, że gminy te cechuje niekorzystny poziom spójności terytorialnej pod względem infrastruktury technicznej.
  The purpose of this study is to assess the level of territorial cohesion of communes with respect to utility infrastructure in 2005-2015. Based on selected properties of utility infrastructure development, a synthetic technical infrastructure development index was calculated using statistical data from the Central Statistical Office’s Local Data Base for 2005, 2010, and 2015. Analysis of utility infrastructure development in studied years indicated large differences between commune types, number of their residents, and in regions, indicated by the coefficient of variation. Larger differences in the utility infrastructure development level were observed in urban communes, compared to urban-rural and rural communes. The most varied provinces were Małopolska and Silesia, the least varied – Kujawy-Pomerania and Łódź. Comparing coefficients of variation from 2005, 2010, and 2015, one can notice that these coefficients increase in 68% of studied communes. It means that these communes have a disadvantageous level of territorial cohesion with respect to utility infrastructure.
 19. Stanisław Krasowicz
  Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej
  NEW CHALLENGES FOR SCIENCE, ADVISORY SERVICES AND AGRICULTURAL PRACTICE

  Słowa kluczowe: nowe wyzwania, nauka, doradztwo, praktyka rolnicza, rolnictwo, transfer wiedzy
  Key words: new challenges, science, consulting services, agricultural practice, agriculture, knowledge transfer
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest wskazanie na przykładzie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach nowych wyzwań stojących obecnie przed nauką, doradztwem i praktyką rolniczą. Z badań IUNG-PIB wynika, że polskie rolnictwo charakteryzuje się dużą dynamiką i wielokierunkowością zmian. Przed tym działem gospodarki pojawiają się nowe wyzwania, których podejmowanie i realizacja wymagają współpracy nauki z doradztwem i praktyką rolniczą oraz stałego doskonalenia procesów transferu wyników badań naukowych do różnych grup odbiorców.
  Based on the activities of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute in Puławy, new challenges for science, consulting services and agricultural practice are presented. In addition to the determinants of the global principles of the EU’s Common Agricultural Policy and the concept of sustainable development, the current state of Polish agriculture and its differentiation by regions and groups of farms are also the premises of the new challenges. The analysis was based on the plans, reports from research activity and employee publication lists for the years 2012-2016. It was found that IUNG-PIB as a research institute supervised by the Ministry of Agriculture and Rural Development sees new challenges and priorities and supports their implementation through research and development. The condition for using research results as support for agricultural development is to improve the efficiency of knowledge transfer to consulting services and agricultural practice.
 20. Vitaliy Krupin, Katarzyna Bańkowska
  Badanie żywotności systemów produkcji rolnej w ramach SURE-Farm H2020
  STUDY OF ENDURANCE OF AGRICULTURAL PRODUCTION SYSTEMS IN THE FRAMEWORK OF SURE-FARM H2020

  Słowa kluczowe: żywotność, zrównoważony rozwój, odporność, produkcja rolna, SURE-Farm, Horyzont 2020
  Key words: endurance, sustainable development, resilience, agricultural production, SURE-Farm, Horizon 2020
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych założeń i kierunków badań żywotności systemów produkcji rolnej w ramach realizowanego od 2017 roku projektu SURE-Farm w programie „Horyzont 2020”. Badanie przyczyni się do identyfikacji zagrożeń stojących przed sektorem rolnym UE, a także pozwoli na wypracowanie kompleksowych rozwiązań zapewniających odporność sektora na presję negatywnych czynników otoczenia. Projekt SURE-Farm przewiduje przygotowanie zestawów narzędzi do oceny i zarządzania ryzykiem, a jego wyniki mają znaleźć praktyczne zastosowanie w procesie kreacji instrumentarium polityki rolnej.
  The goal of the article is the presentation of main principles and directions for the study of sustainability of agricultural production systems in the framework of the project starting in 2017 – the SURE-Farm in the Horizon 2020 program. The study shall aid the identification of risks facing the EU agricultural sector, as well as should help develop complex solutions strengthening the sector’s resilience against the pressure of negative factors in its environment. The SURE-Farm project is expected to offer sets of tools for risk evaluation and management, and its results are planned to find practical application in the process of toolkit creation for agricultural policy.
 21. Krystyna Krzyżanowska, Marcin Kowalewski
  Kapitał intelektualny w wybranych przedsiębiorstwach branży turystycznej
  INTELLECTUAL CAPITAL IN SELECTED COMPANIES OF THE TOURISM INDUSTRY

  Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, VAIC, pomiar kapitału intelektualnego
  Key words: intellectual capital, VAIC, intellectual capital measurement
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania koncepcji kapitału intelektualnego do oceny przedsiębiorstw branży turystycznej. Do pomiaru kapitału intelektualnego wybranych podmiotów gospodarczych wykorzystano metodę VAICTM. Metoda VAICTM pozwala na pomiar kapitału intelektualnego i jego komponentów w spółkach branży turystycznej. Jest to metoda obiektywna, pozwalająca na porównywanie badanych spółek między sobą. W badanych firmach stwierdzono wyraźne różnice w poziomie kapitału intelektualnego, a także jego komponentów.
  The aim of the article was to present the possibility of using the concept of intellectual capital to evaluate the tourism industry. The VAICTM method was used to measure the intellectual capital of selected business entities. The VAICTM method allows to measure intellectual capital and its components in tourism companies. This is an objective method that allows companies to compare themselves. There are clear differences in the level of intellectual capital and its components in the studied companies.
 22. Adam Kupczyk, Joanna Mączyńska, Michał Sikora, Jakub Gawron
  Identyfikacja obecnego stanu oraz atrakcyjność sektorów biopaliw transportowych w Polsce
  IDENTIFICATION OF THE CSTATE OF THE ART AND ATTRACTIVENESS OF TRANSPORT BIOFUELS SECTORS IN POLAND

  Słowa kluczowe: biopaliwa transportowe, biokomponenty, atrakcyjność sektorów
  Key words: transport biofuels, biocomponents, sector, attractiveness
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Dokonano analizy obecnego stanu sektorów biopaliw transportowych w Polsce oraz przedstawiono wyniki badań w zakresie ich atrakcyjności w latach 2007-2016. Krajowe wykorzystanie biopaliw w transporcie oparte jest na stosowania mieszanek paliw konwencjonalnych oraz biokomponentów. Analizą objęto podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie produkcji bioetanolu oraz estrów metylowych. Produkcja tych biokomponentów w Polsce odbywa się w ramach działalności 23 pomiotów gospodarczych, których deklarowane zdolności wytwórcze i faktyczna produkcja do 2016 roku wzrastały. Do produkcji biokomponentów wykorzystuje się głównie surowce spożywcze, co wobec polityki UE ukierunkowanej na ich ograniczenie, stanowi istotne wyzwanie w najbliższych latach. Z badań wynika, że atrakcyjność obecnie funkcjonujących w Polsce sektorów biopaliw transportowych systematycznie maleje.
  The current state of transport biofuels sectors in Poland was analysed - as well as the results of the research of their attractiveness in the years 2007-2016 was showed. The national use of biofuels in transport is based on the mixtures of conventional fuels and biocomponents. Therefore, the scope of the analysis included the entities producing bioethanol and methyl esters. The production of these biocomponents takes place in 23 entities in Poland. The production of biocomponents and declared capacity of producers were increasing until 2016. The food raw materials are mainly used in production of the biocomponents in Poland. The EU policy striving to limit of that materials, it is a significant challenge in coming years. The attractiveness of currently existing national transport biofuels sectors systematically decreasing, as the test results showed.
 23. Dariusz Kusz, Tomasz Misiak
  Wpływ technicznego uzbrojenia pracy i postępu technicznego na wydajnośĆ pracy w rolnictwie
  INFLUENCE OF WORK TECHNICAL EQUIPMENT AND TECHNICAL PROGRES LABOUR ON EFFICIENCY IN AGRICULTURE

  Słowa kluczowe: wydajność pracy, techniczne uzbrojenie pracy, postęp techniczny, funkcja produkcji Cobb-Douglasa
  Key words: labour efficiency, work technical equipment, technical progress, Cobb-Douglas production functions
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem pracy jest ocena zmian wydajności pracy w rolnictwie w Polsce w aspekcie zmian technicznego uzbrojenia pracy oraz postępu technicznego. Analizując wpływ technicznego uzbrojenia pracy oraz postępu technicznego na wydajność pracy w rolnictwie posłużono się neoklasyczną funkcją produkcji typu Cobba-Douglasa. Stwierdzono, że stopa postępu technicznego oraz stopa wzrostu uzbrojenia pracy w około 60% wyjaśnia zmiany stóp wydajności pracy w rolnictwie. Oszacowana stopa postępu technicznego w sensie Hicksa w analizowanym okresie wynosiła 2,04%, a elastyczność wydajności pracy w polskim rolnictwie względem technicznego uzbrojenia pracy w rolnictwie wyniosła 0,85.
  The aim of the study is to evaluate the changes in the labour efficiency in agriculture in Poland in terms of work technical equipment and technical progres. It was found that the rate of technical progress and the rate of increase of work technical equipment explain in about 60% the changes in labor efficiency rates in agriculture. The estimated Hicks-neutral technical change in the analyzed period was 2.04%. And 1% increase (ceteris paribus ) in work technical equipment in agriculture would lead to approximately a 0.85% increase in labour efficiency.
 24. Mariusz Maciejczak
  INNOVATIONS IN VITICULTURAL PRODUCTION IN POLAND UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS
  INNOWACJE W PRODUKCJI WINOGRON W POLSCE W WARUNKACH ZMIAN KLIMATU

  Key words: viticulture, innovations, climate change, Poland
  Słowa kluczowe: uprawa winogron, innowacje, zmiany klimatu, Polska
  Streszczenie/Summary
  Abstract. The paper aims to identify factors under climate change conditions that could impact innovativeness in grapevine growing in Poland. It is shown that today the viticulture cultivation in Poland is of little economic significance. However, based on primary data applied to econometric model, it is argued that driven by climate changes as well as due to other factors, grapevine growing might become a significant branch of agriculture. The estimates of the model, although randomized, suggest that there is a significant probability that in Polish viticultural farms adaptation measures applied as a respond to these factors will result with implementation of innovations and through overall development.
  Celem artykułu jest określenie czynników, w tym związanych ze zmianami klimatu, które będą miały wpływ na wdrażanie innowacji w produkcji winogron w Polsce. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem danych pozyskanych z gospodarstw winiarskich, na podstawie których oszacowano model ekonometryczny. Dodatkowo, na podstawie danych wtórnych zaprezentowano obecne uwarunkowania środowiskowo-klimatyczne oraz poziom rozwoju uprawy winorośli w Polsce. Stwierdzono, że uprawa winorośli w Polsce ma obecnie niewielkie znaczenie ekonomiczne, które nie ulegnie znaczącej zmianie w perspektywie średniookresowej. Jednak czynniki związane ze zmianami klimatu i wynikające z nich działania adaptacyjne zapobiegające stresom biotycznym i abiotycznym, mogą ze znacznym prawdopodobieństwem wpłynąć na wdrażanie innowacji w uprawie winorośli i tym samym prowadzić do rozwoju tego sektora w dłuższej perspektywie.
 25. Dariusz Majchrzycki, Benedykt Pepliński
  Analiza rynku kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej
  ANALYSIS OF THE WINTER WHEAT CERTIFIED SEED MARKET

  Słowa kluczowe: pszenica ozima, powierzchnia reprodukcji, pozycja rynkowa, opłaty licencyjne
  Key words: winter wheat, multiplication area, market position, license fees
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przeprowadzono analizę rynku kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji polskich firm hodowli roślin. Zakres czasowy analiz obejmował lata 2010-2016. Stwierdzono, że w analizowanym okresie pozycja rynkowa polskich firm hodowli pszenicy ozimej uległa dużemu pogorszeniu. Dotyczyło to zarówno liczby odmian będących w Rejestrze Odmian Roślin Uprawnych oraz reprodukcji i udziału w powierzchni kwalifikacji plantacji nasiennych. Największy udział w rynku nasiennym pszenicy miały firmy DANKO oraz KWS Lochow.
  The aim of this study was to analyse of the of the winter wheat certified seed market, especially market position of Polish plant breeding in years 2010-2016. It was found that during the analyzed period position of Polish winter wheat breeding companies deteriorated significantly. This quantity of varieties which are in the National List of Cultivar and seed reproduction, as well as participate in the surface of the seed qualification. The largest domestic wheat breeder was the company DANKO and the biggest foreign was company KWS Lochow.
 26. Kornélia Mészáros, Enikő Lencsés
  Status of Cattle and beef external trade of Poland and Hungary outside the European Union BETWEEN 2002 AND 2015
  STAN POLSKIEGO I WĘGIERSKIEGO HANDLU ZAGRANICZNEGO BYDŁEM I WOŁOWINĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ W LATACH 2002 I 2005

  Key words: cattle trade, beef trade, export to third countries, comparative advantages and disadvantages
  Słowa kluczowe: handel bydłem, handel wołowiną, eksport do krajów trzecich, relatywne korzyści i wady
  Streszczenie/Summary
  Abstract. Both Hungary and Poland are net exporter in cattle and beef trade. Because of the large Polish and Hungarian supply these countries cannot sell all products on domestic and EU single markets. Cattle and beef production of both countries have to be sold on non-EU markets. These markets have a special attribute because import of cattle and beef to EU is regulated but the export to these countries is not under European limitation. This special attribute results in the fact that there are less available scientific indexes to use studying the international trade. In this paper we aimed to examine the comparative advantages of Hungarian and Polish cattle and beef export to non-EU markets between 2002 and 2015. Out analysis based primary on Balassa index (RCA) which is compared with the share of product export of the reference countries in their entire export. Secondary, the Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) was used as a correction of RCA (makes the RCA symmetrical). Primary we established that both studied countries have the same non-EU target markets with the highest importance of Turkey and Russia. During the examined period several changes were resulted, for example the decrease of Turkish market and the Russian embargo. These changes had an effect on comparative advantages.
  Celem artykułu jest określenie przewag komparatywnych dla eksportu bydła i mięsa wołowego z Polski i Węgier poza jednolity rynek Unii Europejskiej w latach 2002-2015. Analizę oparto na wskaźniku Balassa (RCA) porównywanym z eksportem krajów odniesienia w całości eksportu. Obliczono także symetryczne przewagi komparatywne (RSCA). W wyniku analiz stwierdzono, że oba kraje mają takie same rynki docelowe spoza UE. Największe znaczenia miały Turcja i Rosja. W badanym okresie wystąpiło kilka zmian, np. spadek eksportu do Turcji oraz wprowadzone embarga, miały one wpływ na powstanie przewag komparatywnych.
 27. Marek Niewęgłowski, Tomasz Kacprzak
  Preferencje rolników w zakresie doradztwa w gospodarstwach rolnych powiatu węgrowskiego
  FARMERS’ PREFERENCES IN THE RANGE OF ADVISING IN AGRICULTURAL FARMS IN WĘGRÓW DISTRICT

  Słowa kluczowe: doradztwo, gospodarstwo rolne, powiat węgrowski
  Key words: advising, agricultural farm, Węgrów district
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest ocena preferencji w zakresie usług doradczych dla rolników indywidualnych, świadczonych przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego i firmy prywatne. Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej we wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie węgrowskim stwierdzono, że większość ankietowanych korzysta z doradztwa państwowego – 75% rolników. Prawie 68% ankietowanych osób było zainteresowanych uzyskaniem informacji o instrumentach pomocowych, które mają wpływ na poprawę rentowności gospodarstw. Bardzo dużo uwagi rolnicy skupiali też na nowych technologiach oraz na wyposażeniu technicznym gospodarstw (48% odpowiedzi). Obecna sytuacja polskiego rolnictwa wymaga w dalszym ciągu wsparcia, zarówno przez doradztwo państwowe, jak i prywatne.
  This paper presents preferences whiting the range of thematic area of advising in individual agricultural farms by agricultural advising centres and private companies. Based on results of questionnaire, carried out in eastern Masovian province in Węgrów district, it was stated that majority (75%) of farmers-respondents avail themselves of state’s advising. Almost 68% of respondents are interested in getting information about helping programmes that affects positively on farms’ profitableness. Farmers are also concerned about new technologies and farms technical equipment – 48% of answers. Current situation of polish agriculture constantly requires support from both private and public advising centres.
 28. Aneta Ocieczek, Marta Korpowska
  Uwarunkowania wyboru żywności funkcjonalnej w gospodarstwach domowych w województwie zachodniopomorskim
  DETERMINANTS OF CHOICE OF FUNCTIONAL FOODS IN HOUSEHOLDS FROM WEST POMERANIA PROVINCE

  Słowa kluczowe: żywność funkcjonalna, kryzys ekonomiczny
  Key words: functional food, the economic crisis
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem pracy jest identyfikacja czynników decydujących o wyborach dokonywanych przez konsumentów w stosunku do żywności funkcjonalnej. Badanie przeprowadzono w czerwcu i lipcu 2016 roku na grupie 115 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego przy zastosowaniu metod CAPI i PAPI. Do badania wykorzystano kwestionariusz autorski. Analizę statystyczną wyników przeprowadzono porównując procentowe udziały odpowiedzi z uwzględnieniem wybranych czynników zmienności oraz weryfikując hipotezy niezależności zmiennych z zastosowaniem testu χ2 i współczynników kontyngencji. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że rosnąca świadomość konsumencka może być postrzegana jako czynnik sprzyjający rozwojowi rynku żywności funkcjonalnej.
  The aim of the study was to identify the factors determining the choices made by consumers in relation to functional foods. The survey was conducted in June and July 2016 years on a group of 115 inhabitants of the province of West Pomeranian province using CAPI and PAPI methods. To carry out the study was used an authors’ a questionnaire. Statistical analysis was performed by comparing the percentages of response, taking into account some factors volatility and verifying the hypothesis of independence of variables using the χ2 test and contingency factors. The obtained results indicate that increasing consumer awareness identified in all social groups can be seen as a factor in the development of the market for functional foods.
 29. Tomasz Pajewski
  Struktura użytków rolnych jako rolniczy element bioróżnorodności
  STRUCTURE OF AGRICULTURAL LAND AS AN AGRICULTURAL COMPONENT OF BIODIVERSITY

  Słowa kluczowe: rolnictwo, bioróżnorodność, użytki rolne
  Key words: agriculture, biodiversity, agricultural land
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem pracy jest próba wskazania kluczowych czynników związanych z użytkowaniem gruntów rolnych, mających wpływ na zachowanie bioróżnorodności na terenach wiejskich. Wykorzystano wskaźniki udziału trwałych użytków zielonych, gruntów ugorowanych i odłogowanych oraz powierzchni ekologicznych w strukturze użytków rolnych. Praca ma charakter opisowy i stanowi przyczynek do dalszych rozważań w omawianym obszarze badawczym. Stwierdzono, że struktura użytków rolnych może mieć wpływ na poziom różnorodności biologicznej na terenach wiejskich.
  The paper attempts to identify key factors related to the use of agricultural land affecting the preservation of biodiversity in rural areas. Indicators for the share of permanent grassland, fallow land and set aside land and ecological areas in the structure of agricultural land were used. The work is descriptive and is intended to contribute to further consideration in this research area. It was found that the structure of agricultural land can affect the level of biodiversity in rural areas
 30. Adam Pawlewicz, Zbigniew Brodziński
  Zmiany potencjału wytwórczego w sektorze rolno-spożywczym w Polsce
  CHANGES IN PRODUCTION POTENTIAL IN AGRI-FOOD SECTOR IN POLAND

  Słowa kluczowe: sektor rolno-spożywczy, agrobiznes, potencjał wytwórczy
  Key words: agri-food sector, agribusiness, production potential
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem prowadzonych studiów i analiz było określenie kierunków zmian, które nastąpiły w polskim sektorze rolno-spożywczym na tle całej gospodarki kraju. Analiza dotyczyła potencjału wytwórczego i prowadzona była na podstawie informacji o zasobach siły roboczej, wartości środków produkcji oraz nakładów inwestycyjnych w przemyśle spożywczym i w rolnictwie. Okres analizy obejmowały lata 2005-2015, co wykorzystano do przedstawienia trendu rozwoju metodą regresji liniowej na lata 2016-2017. Na podstawie badań zaobserwowano spadek zatrudnienia w przemyśle spożywczym i wzrost liczby pracujących w rolnictwie. Jednocześnie zwiększała się wartość brutto środków trwałych w tych działach, przy czym ich udział w skali całej gospodarki zmniejszał się. Również wartość nakładów inwestycyjnych w przemyśle spożywczym i rolnictwie w analizowanym okresie rosła, jednak w przypadku przemysłu spożywczego w skali całej gospodarki malała, w rolnictwie natomiast nieznacznie rosła.
  The aim of studies and analyzes was to identify the directions of changes that took place in the Polish agro-food sector on the background of the whole economy of the country. The analysis focused on the manufacturing potential and was based on information on labor resources, the value of the means of production and investment outlays in the food industry and agriculture. The analysis period covered the years 2005-2015, which was used to present the linear regression line for 2016-2017. On the basis of the research, there has been observed a decline in employment in the food industry and an increase in the number of people employed in agriculture. At the same time, the gross value of fixed assets in these divisions is growing, with their share in the overall economy decreasing. Also, the value of investment outlays in the food and agriculture sectors increased during the period, but in the case of the food industry the whole economy is decreasing, while in agriculture it is growing slightly.
 31. Małgorzata Polna
  Zmiany lesistości obszarów wiejskich w Polsce w latach 1995-2016
  CHANGES IN THE WOODINESS OF RURAL AREAS IN POLAND IN THE YEARS 1995-2016

  Słowa kluczowe: lasy, lesistość, obszary wiejskie, Polska
  Key words: woodland, woodiness, agricultural land, Poland
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie zmian lesistości na obszarach wiejskich Polski. Badania dotyczą lat 1995 i 2016. Analizę przeprowadzono na podstawie rocznych sprawozdań geodezyjnych oraz Krajowego Wykazu Gruntów. Stwierdzono, że głównie wskutek zalesiania gruntów rolnych i nieużytków lesistość wzrosła z 28,4% w 1995 roku do 30,6% w 2016 roku. Natężenie zmian było zróżnicowane przestrzennie zarówno w województwach, jak i gminach. Badania wykazały postępującą koncentrację przestrzenną lasów na obszarach wiejskich Polski. Szczególnie duży wzrost udziału lasów miał miejsce w gminach położonych na terenach cechujących się wysoką lesistością.
  The paper presents changes in the woodiness of rural areas in Poland in the years 1995-2016. The analysis was based on the Annual Geodesic Reports and the National Land Register. It was found that as a result of mainly afforestation of agricultural land and wasteland, the woodiness increased from 28.4% in 1995 to 30.6% in 2016. The rate of changes was spatially diversified, both at the level of voivodeship and communes. Studies have shown progressive spatial concentration of forests in rural areas of Poland. A particularly high share of forest was observed in communes with a high woodiness index.
 32. Kamila Radlińska
  Atrakcyjności wiejskich rynków pracy w kontekście konkurencyjności regionalnej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
  ATTRACTIVENESS OF LABOR MARKETS IN RURAL AREAS IN CONTEXT OF REGIONAL COMPETITIVENESS OF ZACHODNIOPOMORSKIE PROVINCE

  Słowa kluczowe: obszary wiejskie, rynek pracy, konkurencyjność, województwo zachodniopomorskie
  Key words: rural areas, labor market, competitiveness, Zachodniopomorskie province
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań była ocena atrakcyjności wiejskich rynków pracy w województwie zachodniopomorskim w kontekście konkurencyjności regionalnej. Podstawowe pytanie, na które starano się odpowiedzieć, dotyczyło zróżnicowania przestrzennego atrakcyjności wiejskich rynków pracy i jego wpływu na konkurencyjność regionów. Przedmiot analizy obejmował oszacowanie poziomu atrakcyjności wiejskich rynków pracy w województwie oraz ich ocenę. Podmiotami analizy były wiejskie rynki pracy, tj. rynki pracy gmin wiejskich oraz obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Do oceny atrakcyjności rynków pracy wykorzystano wskaźnik syntetyczny, którego konstrukcję oparto na zmiennych opisujących sytuację na analizowanych rynkach. Atrakcyjność została określona na podstawie danych z 31.12.2015 roku. Zasadniczo wiejskie rynki pracy w województwie zachodniopomorskim charakteryzowały się przeciętnym poziomem atrakcyjności. Regiony zaliczone do najbardziej konkurencyjnych znajdowały się w północnej i wschodniej części województwa, położone były w nieznacznej odległości od lokalnych ośrodków miejskich.
  The aim of the study was to assess the atractiveness of rural labor markets in the Zachodniopomorskie province. The subject of the analysis included estimation of competitivness level of rural economy in the province. Analysis conducted in rural comunes and in rural areas of urban-rural comunes of the province. Atractivness of rural labor market was determined on the basis of data from 31.12.2015. To assess the atractivness of rural labor markets was used a synthetic indicator. Competitiveness ratio of rural economy was based atractiveness of labor market and lengh of nearest city. In general, rural labor markets in the Zachodniopomorskie province are characterized by averege level of competitiveness and located max 35 km from nearest city.
 33. Michał Roman, Kamil Krzysztof Roman, Krzysztof Nuszkiewicz
  PROJECTED COST AND PROFITABILITY OF INVESTMENT IN PHOTOVOLTAIC INSTALLATIONS ON AN AGRITOURISM FARM
  PLANOWANE KOSZTY I OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

  Key words: renewable energy sources, electrical energy, photovoltaics, rural areas, agritourism farms
  Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia elektryczna, fotowoltaika, obszary wiejskie, gospodarstwa agroturystyczne
  Streszczenie/Summary
  Abstract. The article aims to present projected cost and profitability of investment in photovoltaic installations on an agritourism farm. Special attention is drawn to economic efficiency of a system of photovoltaic modules installed on an agritourism farm hosting a four-member tourist group and using a photovoltaic system having a capacity of 5 kWp. It has also been assumed that the whole amount of electricity produced is used on the agritourism farm. The analysis results have taken into consideration the assumption estimating the use of energy at the level of about 5,000 kWh per year. The annual energy cost estimation is PLN 2,750 (5,000 kWh x PLN 0.55).
  Celem opracowania jest zaprezentowanie planowanych kosztów i opłacalność inwestycji foto-woltaicznych w gospodarstwie agroturystycznym. Szczególną uwagę zwrócono na efekt ekonomiczny zainstalowania systemu modułów fotowoltaicznych w gospodarstwie agroturystycznym, zamieszkałym przez czteroosobową grupę turystów wykorzystującą system fotowoltaiczny o mocy 5 kWp. Założono, że cała wyprodukowana energia elektryczna jest na bieżąco zużywana przez przykładowe gospodarstwo agroturystyczne. Wyniki analiz uwzględniały założenie charakteryzujące zużycie energii w gospodarstwie na poziome około 5000 kWh w ciągu roku, gdzie cena energii wynosiła średnio 0,55 zł za1 kWh energii elektrycznej. Kalkulując obliczenia za zużytą energię elektryczną w danym roku należało zapłacić 2750 zł (5000 kWh x 0,55 zł/kWh).
 34. Roman Sass
  Doradztwo rolnicze – doświadczenia transformacji i nowe wyzwania
  AGRICULTURAL ADVISORY – TRANSFORMATION EXPERIENCES AND NEW CHALLENGES

  Słowa kluczowe: transformacja gospodarcza, doradztwo rolnicze, konkurencyjność gospodarstw, współpraca z nauką
  Key words: economic transformation, agricultural advisory, farm competitiveness, cooperation with science
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest wskazanie wyzwań stojących przed doradztwem publicznym, wynikających z oczekiwań rolników i mieszkańców wsi oraz przedstawienie ważniejszych działań, które należy podjąć, aby doradztwo sprostało tym wyzwaniom. Podstawowym problemem, przed jakim stają polscy rolnicy, jest przede wszystkim poprawa konkurencyjności, którą można osiągnąć przez wzrost efektywności (ekonomicznej, środowiskowej i społecznej). Ośrodki doradztwa rolniczego, aby skutecznie wspierać rolników muszą ściśle współpracować z nauką i oświatą rolniczą. Szczególnie widoczny jest tu brak systemowych powiązań z nauką. Wobec nowych wyzwań, które stają przed doradztwem istnieje potrzeba stworzenia zintegrowanego systemu informacji rolniczej. Opracowanie takiego systemu jest konieczne, aby doradcy mogli przejść od przekazywania informacji i wspierania rolników w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich do działań mających na celu poprawę efektywności produkcji.
  The aim of this article is to identify the challenges facing public advisory services, resulting from the expectations of farmers and rural inhabitants and to present the most important steps which should be taken to address these challenges. The main problem faced by Polish farmers is primarily the improvement of competitiveness that can be achieved by increasing (economical, environmental and social) efficiency. Agricultural advisory centers must work closely with science and agricultural education to effectively support farmers. In view of the new challenges facing advisory services, there is a need for an integrated agricultural information system. The development of such a system is necessary for the advisors to move from providing information and supporting farmers in raising EU funds to actions aimed at improving production efficiency.
 35. Jakub Staniszewski
  Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa – kierunki operacjonalizacji
  SUSTAINABILE INTENSIFICATION OF AGRICULTURE – THE OPERATIONALIZATION DIRECTIONS

  Słowa kluczowe: zrównoważona intensyfikacja, pomiar, przegląd
  Key words: sustainable intensification, measurement, review
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Dokonano systematycznego przeglądu badań realizujących zadanie operacjonalizacji pojęcia zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa. W literaturze przedmiotu analizy prowadzono najczęściej na poziomie mikroekonomicznym i dotyczyły one rolnictwa w Europie. Zidentyfikowano cztery główne metody operacjonalizacji – konstrukcję wskaźników syntetycznych, ujęcie modelowe, pomiar ekoefektywności oraz analizę statystyczną. Metody te stosowano głównie do oceny, czy rolnictwo rozwija się zgodnie z założeniami zrównoważonej intensyfikacji, do określenia oddziaływania polityki gospodarczej na ten rozwój, do ustalenia możliwości wdrażania zrównoważonej intensyfikacji w konkretnych przypadkach oraz do oceny oddziaływania pozostałych czynników na efektywność tych procesów.
  In the paper a systematic review of the works concentrated on the operationalization of the concept of sustainable agriculture intensification has been carried out. In the analyzed source literature, research was conducted mostly at the microeconomic level and concerned agriculture in Europe. Four main methods of operationalization have been identified as – synthetic indicators, modeling, eco-efficiency indices and statistical analysis. These methods were mainly used to assess whether agriculture is developing in line with sustainable intensification concept, to determine the impact of economic policy on this development, to determine the possibilities for implementing sustainable intensification in specific cases and the impact of other factors on the effectiveness of these processes.
 36. Alicja Sułek
  Ocena ekonomiczna produkcji pszenicy ozimej z różnych grup użytkowych w zależności od intensywności technologii
  ECONOMIC EVALUATION OF WINTER WHEAT PRODUCTION FROM DIFFERENT UTILITY GROUPS DEPENDING ON THE INTENSITY OF TECHNOLOGY

  Słowa kluczowe: pszenica ozima, odmiany, intensywność technologii, jakość ziarna, ocena ekonomiczna
  Key words: winter wheat, varieties, intensity of technology, grain quality, economic evaluation
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt: Celem podjętych badań była ocena efektów produkcyjnych i ekonomicznych uprawy czterech odmian pszenicy ozimej należących do różnych grup użytkowych, w zależności od zastosowanej technologii produkcji. Podstawę opracowania stanowiły wyniki eksperymentu polowego realizowanego w latach 2008-2010. Badane odmiany to: Tonacja, Bogatka, Kris i Satyna. Spośród badanych odmian najwyższy plon ziarna wydała Bogatka, mniejszy Tonacja, a najniższy Kris i Satyna. Porównywane technologie zapewniły opłacalność produkcji ziarna pszenicy ozimej. Najkorzystniejszym wskaźnikiem opłacalności bezpośredniej charakteryzowała się odmiana chlebowa Bogatka, a najmniejszym odmiana paszowa Satyna. W technologii intensywnej dodatkowa produkcja ziarna, w porównaniu z uzyskaną w technologii oszczędnej, była efektywna ekonomicznie w przypadku odmian pszenicy chlebowej Bogatka i Kris. W technologii integrowanej najwyższą efektywnością krańcową produkcji ziarna wyróżniała się odmiana Bogatka.
  The aim of the study was to assess the production and economic effects of the cultivation of four cultivars of winter wheat belonging to different utility groups, depending on the production technology. The study was based on the results of the field experiment conducted in the years of 2008-2010. The tested cultivars were: Tonacja, Bogatka, Kris, and Satyna. Among the tested cultivars, the highest grain yield was obtained from Bogatka, lower from Tonacja, while the lowest from Kris and Satyna. The compared technologies ensured the profitability of winter wheat grain production. The highest direct profitability index was found for bread cultivar Bogatka, while the lowest for Satyna. Under intensive technology, additional grain production of bread wheat cultivars Kris and Bogatka was more cost-effective than under economic technology. Under integrated technology, the highest marginal efficiency of grain production was recorded for cv. Bogatka
 37. Zofia Szewczyk
  Rola przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w polskim agrobiznesie
  THE ROLE OF THE AGRI-FOOD INDUSTRY COMPANIES IN ENSURING THE FOOD SECURITY IN POLISH AGRIBUSINESS

  Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywnościowe, agrobiznes, przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego
  Key words: food security, agribusiness, agri-food industry companies
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie roli przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w polskim agrobiznesie. Posłużono się metodą analizy opisowej i porównawczej. W latach 2004-2014 wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych zwiększyła się czterokrotnie, a importu trzykrotnie. W latach 2008-2015 nastąpił spadek o 11,8% liczby przedsiębiorstw branży spożywczej, ale wartość produkcji sprzedanej artykułów spożywczych wzrosła o 34,7%, a napojów o 4,9%. Nakłady inwestycyjne na produkcję artykułów spożywczych wzrosły o 13,6%, a na produkcję napojów zmniejszyły się o 37,0%. Przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego pełnią wiodącą rolę w produkcji żywności i zachowaniu bezpieczeństwa żywnościowego.
  The purpose of the paper is to introduce the role of agri-food industry in the context of food security in present agribusiness. Descriptive and comparative method of analysis has been used. In 2004-2014 the export value of agri-food products increased four times and the import value three times. In 2008-2015, the number of food companies decreased of 11.8% but the value of sold food products increased of 34.7% and beverage of 4.9%. Investment expenditures for food production increased of 13.6% and for beverages decreased in the number of 37.0%. Agri-food industry companies have a leading role in food production and providing of food security.
 38. István Takács
  CHARACTERISTICS OF THE HUNGARIAN AGRICULTURAL INVESTMENTS AFTER THE EUROPEAN UNION ACCESSION
  CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI ROLNYCH NA WĘGRZECH PO PRZYSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

  Key words: technical development, modernization, technology, capacity, competitiveness
  Słowa kluczowe: rozwój techniczny, modernizacja, technologia, wielkość, konkurencyjność
  Streszczenie/Summary
  Abstract. During the two decades after the transition the technical and technological development of the Hungarian agriculture was determined by the preparation for the EU accession and the adequacy to the performance and technological requirements of the new farm structure of the post-transition era. After the accession the quality based change of farm equipment was characteristic by modern, high performance units which were suitable to meet the requirements of the environmental sustainability, improving the competitive production of farms. In the small scale private farms the rollout of the old and depreciated tools were slower than the investments. This was unfavorable for the expected decrease of the average age of the farm assets. The research is based on the database of the censuses of the Hungarian Central Statistical Office.
  Celem artykułu jest charakterystyka inwestycji rolnych na Węgrzech po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Na podstawie danych Węgierskiego Urzędu Statystycznego stwierdzono, że w latach poakcesyjnych starzenie się sprzętu rolniczego postępowało szybciej niż następowały inwestycje odtworzeniowe. Zakupy sprzętu wpłynęły jednak korzystnie na konkurencyjność gospodarstw i jakość produkcji.
 39. Katalin Takács-György
  CHALLENGES, CHANCES, ALTERNATIVES FOR SMES AND THE THEORY OF „DEGROWTH”
  WYZWANIA, MOŻLIWOŚCI, ALTERNATYWY DLA MŚP I TEORIA „DEGROWTH”

  Key words: sustainable development renewal, strategy, cooperation
  Słowa kluczowe: odnowienie zrównoważonego rozwoju, strategia, współpraca
  Streszczenie/Summary
  Abstract. To be successful strategic thinking from SMEs is required, they have to give appropriate answers to the changes that fit and serve the sustainable economy. It is characteristic that SMEs concentrate mainly on surviving and on daily stability, yet – despite of the frequently mentioned idea – they realize the necessity of renewal, and they are fond of innovation. The question arose: what kind of business model do we need. Future means that the reappraisal of the values based on trust, reallocation of resources, social relationships, restructuring factors of production, localization, reuse and recycling must be implemented in business strategies, showing the direction of innovation. It is important to define the role and place of the SMEs in innovation process in the context of de-growth, like innovation – imitation. Synthesis – open innovation, observation and adaptation of best practices, cooperation based on trust, participation in strategic partnerships. In the study messages of sustainable economy and ‘degrowth’ is summarized. Answers are being looked for the question: what kind of behavior and strategies are appropriate for the SMEs for successful renewal.
  Firmy z sektora MŚP muszą jak wszystkie podmioty gospodarcze adoptować sie do zmieniających sie I turbulentnych warunków otoczenia nie tylko by przetrwac, al etakże by rozwijać się. Jednak z jedna z charakterystycznych cech przedsiębiorstw z tego sektora jest nastawienie na przetrwanie i względna stabilność funkcjonowania. Mają one także świadomośc potrzeby rozwoju i wdrażania innowacji, lecz w zdecydowanie mniejszej skali. Pojawia się pytania: jaki model biznesu dziś potrzebujemy? Przyszłość oznacza ponowne oszacowanie wartości opartych na zaufaniu, realokacji zasobów, relacjach społecznych, restrukturyzacji czynników produkcji, lokalizacji, ponownego wykorzystania i recyklingu w strategiach biznesowych, wskazując kierunek innowacji. Ważne jest określenie roli i miejsca firm z sektora MŚP w procesie innowacji w kontekście postwzrostu (degrowth), podobnie jak wskazanie kierunków wdrażania innowacji. Ważne jest określenie roli firm MŚP w implementacji innowacji. Istotne jest zwrócenie uwagi na otwarte innowacje, obserwacja i adaptacja najlepszych praktyk, współpraca oparta na zaufaniu, udział w strategicznych partnerstwach. W artykule podjęto próbę określenia roli i znaczenia teorii postwzrostu w procesach zrównoważonego rozwoju. Poszukuje się odpowiedzi odpowiedzi na pytanie: jakie zachowania i strategie są odpowiednie dla MŚP w celu skutecznego rozwoju.
 40. Bożena Tańska-Hus
  Sprzedaż i dzierżawa gruntów w świetle obowiązujących regulacji prawnych
  SALE AND LEASE OF LAND IN THE LIGHT OF APPLICABLE REGULATIONS

  Słowa kluczowe: sprzedaż gruntów, dzierżawa gruntów, gospodarstwa rolnicze, ceny ziemi, czynsz dzierżawny
  Key words: sold land, leased land, family farms, the rent price land
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie dynamiki sprzedaży i dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Szczegółowej analizie poddano lata 2000-2015. Dokonano również interpretacji obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi ZWRSP. Z badań wynika, że w początkowym okresie przekształceń własnościowych w rolnictwie dużą rolę odegrała dzierżawa rolnicza, a w późniejszych latach stopniowo wzrastała rola sprzedaży gruntów, na co miały niewątpliwie wpływ obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie. Stwierdzono także, że czynnikiem wpływającym na sprzedaż gruntów była ich cena, a przy dzierżawie poziom czynszu dzierżawnego.
  The purpose of the article was to present the dynamics of the sale and lease of land from the State Treasury’s agricultural resources. Detailed analysis was made in 2000-2015. The interpretation of the existing regulations concerning on the trade in agricultural real estate of the State Treasury’s agricultural resources was also interpreted. Research has shown that in the initial period of ownership transformations in agriculture a large role was played by the agricultural lease. In the subsequent years, the role of land sales was gradually increasing, which was undoubtedly influenced by the current legal regulations in this area. The survey also showed that the factor influencing the sale of land is their price, and on rent the level of rent.
 41. Mirosława Tereszczuk
  Polska branża drobiarska w obliczu grypy ptaków
  POLISH POULTRY INDUSTRY IN THE FACE OF AVIAN INFLUENZA

  Słowa kluczowe: grypa ptaków, branża drobiarska, produkcja, mięso drobiowe
  Key words: avian influenza, poultry industry, production, poultry meat
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem pracy jest ocena oddziaływania wirusa grypy ptaków HPAI/H5N8 na funkcjonowanie i rozwój branży drobiarskiej w Polsce. Wirus ten pojawił się w Polsce na przełomie 2016/2017 roku (po dziesięcioletniej przerwie) i był obecny na terenie 12 województw przez 3,5 miesiąca, tj. od 4 grudnia 2016 roku do 16 marca 2017 roku. Na szeroką skalę wirus ten wystąpił w całej Europie. Pierwsze zachorowania drobiu domowego i dzikiego stwierdzono pod koniec października 2016 roku. Do połowy marca 2017 roku odnotowano już ponad 2,3 tys. ognisk tej choroby w 23 państwach UE, w tym ponad tysiąc ognisk odnotowano u drobiu. Wirus stwierdzano zarówno u drobiu utrzymywanego w systemie przyzagrodowym, jak i w chowie fermowym. Pojawienie się wirusa grypy ptaków w Polsce było czynnikiem negatywnie oddziaływującym na branżę drobiarską, powodującym straty w produkcji i ograniczenia eksportowe wprowadzone przez kraje pozaunijne. Nastąpiło spowolnienie dynamiki wzrostu produkcji sektora drobiowego w Polsce oraz zmniejszenie eksportu żywego drobiu. Było to jednak zjawisko przejściowe. Mimo zaistniałych zagrożeń systematycznie rośnie konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce. Jest to tendencja korzystna, z punktu widzenia interesów handlowych Polski, która stała się największym producentem mięsa drobiowego w UE.
  The aim of the study is to evaluate the impact of the HPAI / H5N8 avian influenza virus on the functioning and development of the poultry industry in Poland. The virus appeared in Poland at the turn of 2016/2017 (after a 10-year break) and was present in our country (12 voivodships) for 3.5 months, ie from 4 December 2016 to 16 March 2017. On a large scale this virus has occurred across Europe. The first cases of domestic and wild poultry were found at the end of October 2016. By mid-March 2017, over 2.3 thousand. Outbreaks of this disease in 23 EU countries, including over 1 000 outbreaks, have been reported in poultry. The virus was found both in poultry kept in the poultry system and in farmyard. The appearance of the avian influenza virus in Poland was a negative factor affecting the poultry industry, resulting in production losses and export restrictions introduced by non-EU countries. There was a slowdown in the growth rate of the poultry sector in Poland and a decrease in exports of live poultry. However, this was a transitional phenomenon. Despite the threat, the consumption of poultry meat in Poland is growing steadily. This is a positive trend, from the point of view of the commercial interests of our country, which has become the largest producer of poultry meat in the EU.
 42. Paulina Trębska, Arkadiusz Gromada
  Pozyskanie i zużycie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Polsce i w 28 krajach Unii Europejskiej
  ENERGY PRODUCTION AND CONSUMPTION FROM RENEWABLE SOURCES IN POLAND AND 28 COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

  Słowa kluczowe: energia, odnawialne źródła energii, polityka energetyczna UE
  Key words: energy, renewable energy sources, EU energy policy
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie zmian w strukturze pozyskania i zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Unii Europejskiej. Odnawialne źródła energii stanowią zaledwie około 16% światowej produkcji energii. Sytuacja ta jednak z roku na rok ulega zmianie. Prym w wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych wiedzie Unia Europejska, która postawiła sobie ambitny cel, aby do 2020 roku 20% energii pozyskiwać z ekologicznych odnawialnych źródeł energii.
  The purpose of this article is to present the changes in the structure of production and consumption of energy from renewable energy sources in Poland and in the European Union. Renewable energy sources account for only about 16% of world energy production. This situation, however, from year to year changes. Prym in the use of energy from renewable sources leads the European Union, which has set itself an ambitious target that by 2020, 20% of the energy extracted from the green renewable energy sources.
 43. Tomasz Woźniakowski
  Platforma e-usług dla rolników – producentów żywności ekologicznej
  E-SERVICE PLATFORM FOR FARMERS, PRODUCERS OF BIO FOOD

  Słowa kluczowe: e-usługi, e-biznes, modele e-usług, rolnictwo, sprzedaż bezpośrednia, e-handel, rolnictwo ekologiczne
  Key words: e-services, e-business, e-services models, agriculture, direct sales, e-commerce, eco-farming
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem pracy jest przedstawienie elementów koncepcyjnego modelu e-usługi dla rolnictwa, polegającej na kompleksowej organizacji sprzedaży w relacji rolnik – odbiorca indywidualny. Prototyp platformy dla rolników zweryfikowano na próbie gospodarstw oferujących produkty ekologiczne. E-usługi zostały ograniczone do prowadzenia działalności handlowej w relacji producent – konsument. To zawężenie miało związek ze specyfiką sektora bioproduktów. Na podstawie wstępnych badań stworzono prototyp platformy, który poddano badaniu wtórnemu. Można stwierdzić, że portal spotkał się z pozytywną oceną grupy docelowej użytkowników. Postuluje się dalszą pracę nad prototypem poprzez implementację wskazań wynikłych jako rezultat badań.
  The aim of this paper is to present elements of the conceptual model of e-services for agriculture, consisting in a comprehensive organization of sales process in farmer-customer relation. The platform prototype for farmers was verified on the sample of farms offering organic products. E-services have been limited to doing business in a producer – consumer. This was related to the specificity of the bio-products sector. Based on preliminary research, a prototype of the platform has been created, which has been subjected to secondary testing. It can be stated that the portal met with a positive evaluation of the target audience of users. The further work on the prototype by implementing the results of a research is recommended.
 44. Wioletta Wróblewska, Eugenia Czernyszewicz
  Poziom i zmienność cen owoców borówki wysokiej (Vaccinium Corymbosum L.) uzyskiwanych przez producenta i na rynku hurtowym w latach 2007-2016
  THE LEVEL AND PRICE VOLATILITY OF BLUEBERRY FRUITS (VACCINIUM CORYMBOSUM L.) OBTAINED BY PRODUCER AND ON THE WHOLESALE MARKET DURING 2007-2016

  Słowa kluczowe: zmienność cen, ceny producenta, ceny na rynku hurtowym, borówka wysoka
  Key words: price volatility, producer prices, prices on wholesale market, blueberry
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem pracy jest ocena poziomu i zmienności cen owoców borówki wysokiej uzyskiwanych w gospodarstwie (hurtowa sprzedaż na rynek krajowy i eksport) i na rynku hurtowym w latach 2007-2016 w kontekście wyboru kanału dystrybucji. Przeanalizowano poziom, kierunek i nasilenie zmian cen. Z przeprowadzonych badań wynika, że ceny borówki wysokiej na poziomie producenta charakteryzowały się większymi wahaniami z roku na rok niż na rynku hurtowym. Ceny uzyskiwane przez badanego producenta w sprzedaży krajowej miały znacznie niższy poziom niż w eksporcie oraz na rynku hurtowym, średnio w badanym okresie stanowiły jedynie 69% ceny eksportowej i 52% ceny na rynku hurtowym. Niezależnie od miejsca powstania, najwyższą cenę za owoce uzyskiwano we wrześniu, a najniższą w sierpniu, czyli miesiącu największej podaży tych owoców na rynku.
  The aim of the study was to assess the level and volatility of prices of blueberry obtained in the farm (in wholesale on the domestic market and in export) and on the wholesale market during 2007-2016, due to choice of distribution channel. The level, direction and intensification of price changes were analyzed. The study shows that the prices of blueberry at the producer level were characterized by greater volatility than the wholesale market. Prices obtained by the producers on wholesale on the domestic market were significantly lower than in exports and in the wholesale market, on average in the analyzed period accounted for only 69% of the export price and 52% of the wholesale market price. Regardless of where the price comes from,the highest price for fruits was obtained in September, and the lowest in August, which is the month of the largest supply of fruits on the market.
 45. Rafał Wyszomierski, Piotr Bórawski, Krzysztof Jankowski, Krzysztof Zalewski
  Przestrzenne zróżnicowanie produkcji biomasy w Polsce
  SPATIAL DIVERSIFICATION OF BIOMASS PRODUCTION IN POLAND

  Słowa kluczowe: biomasa, słoma, drewno, rośliny energetyczne, biogazownia, lokalizacja
  Key words: biomass, straw, wood, energy crops, biogas, location
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przedstawiono potencjał i możliwości rynku biomasy w Polsce oraz przestrzenne możliwości wykorzystanie tego surowca. Wskazano źródła i pochodzenie biomasy z uwzględnieniem zalet i wad dla dalszego jej wykorzystywania oraz uwzględniono zróżnicowanie i zastosowanie jej na potrzeby lokalne. Biomasa oparta na substratach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, przyczynia się do rozwoju sektora energetycznego na terenie całego kraju. Oszacowany potencjał techniczny biomasy jest mocno zróżnicowany regionalnie, co stanowi niekiedy powód ograniczenia produkcji tego surowca. W toku analiz wykorzystano metody tabelaryczne, opisowe i graficzne. Do prezentacji wyników wykorzystano metody tabelaryczne, graficzne i opisowe.
  The article presents the potential and possibilities of the biomass market development in Poland and the spatial possibilities of the use of this raw material. The source and origin of biomass were indicated, taking into account the advantages and disadvantages for its further use and take into account the diversity and apply it to local needs. Biomass based on substrates of plant and animal contributes to the development of the energy sector throughout the country. In the course of the analysis tabular, graphical and descriptive methods were used.
 46. Marek Zieliński
  Efektywność gospodarstw rolnych uczestniczących w działaniu „Zalesianie gruntów rolnych” w ramach PROW 2004-2006 na tle gospodarstw pozostałych w latach 2004-2013
  EFFICIENCY OF FARMS PARTICIPATED IN THE MEASURE AFFORESTATION OF AGRICULTURAL LAND UNDER RDP 2004-2006 AND REMAINING FARMS IN THE YEARS 2004-2013

  Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne, działanie „Zalesianie gruntów rolnych”, Polski FADN, dochód z gospodarstwa rolnego
  Key words: farm, measure “Afforestation of agricultural land”, Polish FADN, family farm income
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest ocena porównawcza potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, efektywności ekonomicznej i możliwości inwestycyjnych dwóch grup gospodarstw rolnych z tych samych gmin, które prowadziły nieprzerwanie rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2004-2013. Pierwszą z nich stanowiły gospodarstwa, które prowadziły zalesienia w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych” w PROW 2004-2006 (gospodarstwa beneficjentów), natomiast drugą gospodarstwa pozostałe, które w analizowanym okresie nie korzystały z działania zalesieniowego. Stwierdzono, że gospodarstwa beneficjentów na tle gospodarstw pozostałych miały mniejszą powierzchnię użytków rolnych i w mniejszym stopniu korzystały z dzierżawy ziemi. Miały także gorsze techniczne wyposażenie pracy i mniejszy dochód z gospodarstwa rolnego. Gospodarstwa te, tak jak pozostałe gospodarstwa, miały dodatnią stopę reprodukcji majątku trwałego. Niemniej jednak, w gospodarstwach beneficjentów skala inwestycji na zakup nowych środków trwałych była mniejsza niż w gospodarstwach pozostałych.
  The aim of this paper was comparative assessment of production potential, organization of production, economic efficiency and investment abilities of two group of farms from the same communities that collected data for Polish Farm Accountancy Data Network (FADN) in the years 2004-2013. The first group was farms that participated in the measure Afforestation of agricultural land under RDP 2004-2006 (beneficiary farms), while the second group was remaining farms that didn’t participate in this measure in the analyzed period. It was found that beneficiary farms in comparison to remaining farms characterized smaller utilized agricultural area (UAA) lower share of rented area and higher share of own UAA with the worst quality of soil. Moreover they had worse technical equipment of labour and lower family farm income. However, beneficiary farms like remaining farms had positive rate of reproduction fixed assets but their scale of investment was lower.
 1. Piotr Brzozowski, Krzysztof Zmarlicki
  Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw z produkcją jabłek w polsce i w niemczech w latach 2000-2014
  PRODUCTION AND ECONOMICAL RESULTS OF FARMS WITH APPLE PRODUCTION IN POLAND AND IN GERMANY IN THE YEARS 2000-2014

  Słowa kluczowe: koszty produkcji, dochodowość, jabłka
  Key words: costs of production, profitability, apples
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przedstawiono porównanie kosztów i dochodowości produkcji jabłek deserowych w Polsce w rejonie Grójca i w Niemczech w rejonie Dolnej Łaby (Altes Land). Produkcja jabłek w niemieckich gospodarstwach przynosiła ponad 4-krotnie wyższy dochód rodzinny w przeliczeniu na 1 FWU, cechowały ją jednak większe koszty jednostkowe oraz w przeliczeniu na 1 ha. Dochód rodzinny w odniesieniu do FWU porównano w do średniej płacy brutto w gospodarkach narodowych obydwu krajów. Producenci jabłek w Polsce mają szanse utrzymać przewagę konkurencyjną w postaci niższych kosztów pracy najemnej. Polscy producenci w celu zwiększenia konkurencyjności w stosunku do gospodarstw w Niemczech, powinni powiększać powierzchnię sadów w gospodarstwie.
  The purpose of the study was the comparison of production costs and profitability of dessert apple production between Poland and Germany in the years 2000-2014. To accomplish this data from farms located at Niederelbe region in Germany published yearly in one of local trade journals for growers, were used. In Poland the data were taken from, commercial apple farms located in Grójec region, which were purposively selected from bigger set of farms investigated previously by authors. The farms from Niederelbe region turned out to be more profitable than Polish ones. The biggest comparative advantage of lower human labour costs on the site of Polish farms seem to be not threatened in the coming years. To strengthen their competitive position, the Polish apple producers should seek to increase the orchard area in holdings.
 2. Piotr Chechelski
  Procesy koncentracji struktur podmiotów gospodarczych w branżach przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego w Polsce
  PROCESSES OF CONCENTRATION BUSINESS ENTITIES IN PROCESSING OF PLANT-BASED PRODUCTS IN POLAND

  Słowa kluczowe: małe, średnie, duże przedsiębiorstwa, koncentracja struktur podmiotowych
  Key words: small, medium, large companies, concentration of subjective structures
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przedstawiono kierunki przemian struktur podmiotowych polskiego przemysłu spożywczego i branż przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego w Polsce po akcesji z UE. Zaprezentowano zmiany udziału poszczególnych grup przedsiębiorstw zarówno w całkowitej liczbie podmiotów, przeciętnym zatrudnieniu, jak i w wartości produkcji sprzedanej oraz wpływ, jaki te zmiany miały na wydajność pracy w analizowanych grupach przedsiębiorstw. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że istotny wpływ na szybkość procesów koncentracji oraz wzrost wydajności pracy struktur podmiotów gospodarczych w branżach przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego w Polsce w latach 2004 – 2014 miały działania korporacji transnarodowych.
  The paper presents the directions of change of subjective structures in polish food industry and in processing of plant products in Poland after accession to the EU. There were presented changes the changes in the share of individual groups of companies both in the total number of entities, average employment and the value of sold production and the impact these changes have on productivity in the analyzed groups of companies. The analysis can be concluded that the transnational corporations had huge impact on the concentration processes and the productivity growth of business entities in the plant-based products processing industry in Poland in the years 2004-2014.
 3. Dorota Czerwińska-Kayzer, Anna Bieniasz
  Ocena efektywności ekonomicznej branży paszowej w Polsce w latach 2010-2015
  EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF FEED INDUSTRY IN POLAND IN THE YEARS 2010-2015

  Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, rentowność, przemysł paszowy
  Key words: economic efficiency, profitability, feed industry
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem pracy jest ocena efektywności ekonomicznej branży paszowej w układzie klas w Polsce w latach 2010-2015, którą przeprowadzono na bazie niepublikowanych danych GUS. W pracy zastosowano podejście indukcyjne, umożliwiające przedstawienie szczegółowej struktury badanego zjawiska w połączeniu z metodą analizy wskaźnikowej. Efektywność branży paszowej była relatywnie wyższa niż w przemyśle spożywczym, zwłaszcza w odniesieniu do wydajności pracy i rentowności aktywów oraz kapitału własnego. Z kolei w układzie klas efektywność była zróżnicowana. Generalnie wyższą efektywnością cechowały się przedsiębiorstwa produkujące karmę dla zwierząt domowych.
  The aim of the study was to evaluate the economic efficiency of the feed industry in the class of Poland in the years 2010-2015. It was conducted on the basis of unpublished CSO data. In this paper an inductive approach is used, which allows to present the detailed structure of the investigated phenomenon in combination with the analysis of the indicator. The efficiency of feed industry was relatively higher than in the food industry, especially in relation to labor productivity and return on assets and equity. In turn, the efficiency of the classes was varied. In general, the companies producing pet food were more efficient.
 4. Magdalena Czułowska
  Analiza porównawcza wyników ekonomicznych kukurydzy uprawianej na ziarno suche i mokre
  COMPARATIVE ANALYSIS OF ECONOMIC RESULTS OF MAIZE CULTIVATED FOR DRY AND WET GRAIN

  Słowa kluczowe: uprawa kukurydzy, ziarno suche, ziarno mokre, koszty bezpośrednie, nadwyżka bezpośrednia
  Key words: maize cultivation, dry and wet grain, direct costs, gross margin
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem przeprowadzonych badań była ocena opłacalności uprawy kukurydzy na ziarno suche i mokre średnio w próbie badawczej gospodarstw oraz w regionach rolniczych Polski. Do ekonomicznej oceny efektywności produkcji zastosowano wskaźnik opłacalności bezpośredniej. Badania wykazały, że średnio w próbie badawczej zarówno w 2012, jak i w 2015 roku wyższą nadwyżkę bezpośrednią bez dopłat uzyskano w gospodarstwach uprawiających kukurydzę na ziarno suche, jednak wyższym wskaźnikiem opłacalności bezpośredniej charakteryzowała się kukurydza uprawiana na ziarno mokre. Przeprowadzony rachunek nadwyżki bezpośredniej wykazał również zróżnicowanie wyników ekonomicznych kukurydzy pomiędzy wyodrębnionymi regionami. Najkorzystniejsze wyniki z uprawy kukurydzy na ziarno suche uzyskali rolnicy z regionu Pomorze i Mazury, a na ziarno mokre z regionu Małopolska i Pogórze.
  The aim of the study was to evaluate the profitability of maize cultivated for dry and wet grain. Results were presented as groups due to location in the agricultural regions of Poland and on average for whole survey sample. For economic evaluation of the efficiency of production indicator of direct profitability was used. Studies showed that on average in the survey sample for both the 2012 and 2015 years the higher value of gross margin without subsidies obtained on farms cultivating maize for grain dry. But the group of farms growing maize for wet grain was characterized by higher level of direct profitability. The results of gross margin calculation also showed differences in economic performance of farms cultivated maize in selected agricultural regions of Poland. Best results from maize cultivated for dry grain were obtained by farmers from the region Pomorze i Mazury and for maize cultivated for wet grain from Małopolska i Pogórze.
 5. Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak
  Zmiany w budżecie rolnym Polski na 2017 rok
  CHANGES IN THE POLISH AGRICULTURAL BUDGET FOR 2017

  Słowa kluczowe: budżet rolny, budżet środków europejskich, KRUS, UE
  Key words: agricultural budget, Budget of European Funds, Agricultural Social Insurance Fund, EU
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem przeprowadzonych analiz było wskazanie na zmiany ilościowe i jakościowe, które zaszły w wydatkach zapisanych w ustawie budżetowej na 2017 rok w działach dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych wraz z KRUS i budżetem środków europejskich w stosunku do 2016 roku. Porównanie te jest o tyle zasadne, że po wielu latach prowadzenia względnie konsekwentnej krajowej polityki rolnej, zauważalne jest odmienne podejście ustawodawcy do finansowania wielu obszarów sektora rolnego. Można zapytać, czy jest to renacjonalizacja wydatków w krajowym budżecie rolnym w warunkach spadającej puli funduszy z budżetu środków europejskich, czy jeszcze nie.
  The purpose of the analyzes was to indicate the quantitative and qualitative changes that took place in the expenditures of the budgetary act for 2017 in the sections on agriculture, rural development, agricultural markets, together with the ASIF and the Budget of the European Funds in comparison with the previous year. It is reasonable to conclude that after many years of relatively consistent national agricultural policy, the legislator’s approach to financing many agricultural sectors has been noticeable. One may ask whether we are dealing with renationalisation of expenditure in the National Agricultural Budget, in the condition of a falling pool of funds from the Budget of the European Funds or not yet.
 6. Mariusz Dacko, Aleksandra Płonka
  Idea rozwoju zrównoważonego w opiniach i postawach rolników
  IDEA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE OPINIONS AND ATTITUDES OF FARMERS

  Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, świadomość ekologiczna, postawy rolników
  Key words: sustainable development, ecological awareness, farmers’ attitudes
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Głównym celem badań była ocena stanu wiedzy, opinii i postaw społeczeństwa wobec idei zrównoważonego rozwoju. Zbadano, jak społeczeństwo rozumie omawianą ideę, czy próbuje stosować ją w życiu codziennym oraz jak postrzega zrównoważenie rozwoju na różnych poziomach agregacji. Szczególną uwagę poświęcono grupie rolników, których wskazania odniesiono do odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli pozostałych grup zawodowych. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety, którym objęto 214 respondentów. Uzyskane wyniki potwierdziły przypuszczenie, że potrzeba trwałości i równowagi jest głęboko zakorzeniona zarówno wśród rolników, jak i w całym społeczeństwie. Jednak zdecydowana większość respondentów spotyka się w życiu codziennym z ideą zrównoważonego rozwoju bardzo rzadko lub w ogóle. Mimo to rolnicy i przedstawiciele innych grup zawodowych słusznie postrzegają siebie oraz instytucje rządowe i administrację publiczną za głównych realizatorów zasad zrównoważonego rozwoju.
  The main aim of research was to assess the state of knowledge, opinions and attitudes of society towards the idea of sustainable development. Special attention was paid on a group of 39 farmers whose answers referred to the answers given by representatives of other professional groups. It examined how society understands the idea of sustainable development, of whether trying to apply it in everyday life and how sees the balance of development at different levels of aggregation. The main research tool was a questionnaire, which examined 214 respondents. The obtained results of research confirmed the authors’ assumption that the need of sustainability is deeply rooted among both farmers and society as a whole. However, the vast majority of respondents encountered in everyday life with sustainable development very rarely or not at all. Despite this, farmers and representatives of other professional groups rightly see themselves and the institutions of government and public administration as the main implementers of the rules of sustainable development.
 7. Elżbieta Goryńska-Goldmann, Monika Wojcieszak
  Program rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 jako źródło podnoszenia innowacyjności
  THE RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME 2014-2020 AS A SOURCE OF IMPROVEMENT OF INNOVATIVENESS

  Słowa kluczowe: innowacje, innowacyjność, finansowanie, pomoc, PROW 2014-2020
  Key words: innovations, innovativeness, financing, assistance, RDP 2014-2020
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena postępów realizacji wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, jako źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych podmiotów. Kluczowym elementem dla kształtowania i rozwoju gospodarki innowacyjnej jest możliwość korzystania przez podmioty z puli środków na podnoszenie konkurencyjności poprzez innowacyjność, oferowanych ze środków europejskich. Przybliżono istotę innowacyjności, wskazano wybrane instrumenty jej wspierania przewidzianej na lata 2014-2020. Omówiono obszary, zakresy i limity wsparcia oraz stopień ich wykorzystania. Źródłem danych empirycznych były m.in. raporty, dokumenty statystyki publicznej i niepublikowane dane ARiMR. Zwrócono uwagę, że percepcja i sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów funkcjonujących współcześnie w warunkach niepewności i niestabilności wpływanie na ich otwartość na „ofertę UE”. Środki unijne umożliwiają nowym podmiotom wejście na drogę innowacyjności, a starym jej kontynuowanie przez aktywność inwestycyjną. Z uwagi, że proces aplikacyjny ma charakter złożony i utrudnia zainteresowanym ubieganie się o środki, należy podejmować działania, które przysłużą się wzrostowi efektywności wykorzystania środków.
  The aim of the paper was identify and assess progress in selected actions implemented under the Rural Development Programme (RDP) 2014-2020 as a source of financing entities’ innovative undertakings. The availability of European funds allocated to entities for increasing their competitiveness through innovativeness is a key element creating and developing innovative economy. The paper describes the essence of innovativeness and indicates selected instruments supporting innovativeness under the RDP 2014-2020. It also discusses the areas, ranges limits and use of support provided to business projects. The empirical data came from reports, documents with public statistics and unpublished data of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture. The authors stressed out the fact that the perception as well as the economic and financial situation of entities currently functioning under precarious and unstable conditions, affect their openness to the EU offer. The EU funds will enable new entities to initiate innovative trends, whereas old entities can continue these trends through investment activity. The process of applying for funds is complicated, so it is not easy to receive support. It is necessary to take actions which will increase efficient use of the funds.
 8. Piotr Gradziuk
  Energetyka słoneczna w Unii Europejskiej – stan i tendencje rozwojowe
  SOLAR ENERGY IN THE UE – STATE OF THE ART AND DEVELOPMENT TRENDS

  Słowa kluczowe: energia odnawialna, energetyka słoneczna, prognozowanie, modelowanie
  Key words: renewable energy sources, solar energy, forecasting, modeling
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Ze struktury pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej wynika, że dotychczas największe znaczenie miała biomasa wykorzystywana głównie w ciepłownictwie, elektroenergetyce, biogazowniach oraz do wytwarzania biopaliw. Od początku drugiej dekady XXI wieku jej udział zmniejszał się, a coraz większego znaczenia nabierała energia wiatrowa i słoneczna. Głównym powodem było nie tylko subsydiowanie rozwoju tych sektorów, ale także coraz niższe koszty i wyższa efektywność energetyczna, głównie instalacji fotowoltaicznych i solarnych. Celem podjętych badań było określenie zmian oraz dynamiki rozwoju tego sektora energetyki. Na podstawie opracowanych modeli tendencji rozwojowych, które charakteryzowały się zdolnością wyjaśniania opisywanych zjawisk, przedstawiono prognozy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w UE do 2030 roku. Z przedstawionych badań wynika, że do 2030 roku energetyka słoneczna stanie się głównym dostawcą energii ze źródeł odnawialnych.
  The structure of acquisition of energy from renewable sources in the EU shows that till now biomass was of the greatest importance, it is generally available and may be used for direct combustion (e.g. wood, straw, sewage sludge), processed into liquid fuels (e.g. rapeseed oil esters, alcohol), or gaseous fuel (e.g. agricultural biogas, biogas from WWTP, dumping site gas). However, its share declined, with wind and solar energy gaining significance. The main reason was not only to subsidize the development of these sectors, but also to lower costs and higher energy efficiency, mainly photovoltaic and solar installations. The purpose of the research was to identify changes and dynamics of development of this energy sector. On the basis of developed models of development tendencies, which were characterized by the ability to explain the described phenomena, projections of renewable energy generation in the EU were presented up to 2030. From the presented research it is expected that by 2030 solar power will become the main supplier of renewable energy.
 9. Zuzanna Jarosz, Jerzy Księżak, Antoni Faber
  Ocena wielkości emisji gazów cieplarnianych systemów uprawy stosowanych w kukurydzy wykorzystywanej do produkcji bioetanolu
  ASSESSMENT OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN SYSTEMS USED IN CROPING MAIZE FOR BIOETHANOL PRODUCTION

  Słowa kluczowe: emisja rolnicza, emisja gazów cieplarnianych, produkcja biopaliw
  Key words: agricultural emission, greenhouse gas emission, biofuels production
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań było określenie wielkości emisji gazów cieplarnianych systemów uprawy stosowanych w kukurydzy w monokulturze w porównaniu do jej uprawy w zmianowaniu. Do oszacowania emisji gazów cieplarnianych wykorzystano kalkulator Biograce wersja 4 public. Szacunki wykonano dla różnych systemów uprawy kukurydzy w latach 2013-2014 w dwóch zakładach doświadczalnych: RZD Grabów i SD Baborówko. Z badań wynika, że o wielkości emisji z uprawy kukurydzy, po uwzględnieniu alokacji emisji na produkty uboczne, w największym stopniu decydowały uzyskiwane plony. W SD Baborówko emisje wahały się w zakresie od 14,2 do 19,5 g CO2 eq/kg/MJ bioetanolu niezależnie od systemu uprawy i były mniejsze od wartości standardowej. W RZD Grabów tylko ziarno kukurydzy uprawianej w monokulturze w systemie uproszczonym oraz kukurydzy uprawianej w 2014 roku w systemie płużnym i w zmianowaniu może być wykorzystane do produkcji bioetanolu.
  The aim of the study was to assess the greenhouse gases emissions in different maize cultivation systems in monoculture compared to its cultivation in crop rotation systems. To assess the GHG emissions the Biograce 4 public calculator was used. Assessments were conducted for various maize cultivation systems in the years 2013-2014 in the two IUNG experimental stations: RZD Grabów and SD Baborówko. The results showed that the values of GHG emissions in maize – taking into account allocation of emissions to by-products – were determined mainly by the yield. In SD Baborówko the emission values ranged from 14.2 to 19.5 g CO2 eq/kg/MJ of bioethanol, irrespectively of the cultivation system, and were lower than the standard value. In RZD Grabów only maize cultivated in monoculture in reduced tillage and maize cultivated in 2014 in ploughing system and crop rotation may be used for bioethanol production.
 10. Bogusława Jaśkiewicz, Alicja Sułek
  Kierunki zmian produkcji zbóż w polsce
  DIRECTIONS OF CHANGES OF GRAINS PRODUCTION IN POLAND

  Słowa kluczowe: gatunki zbóż, plon ziarna, powierzchnia zasiewów, zbiory
  Key words: cereal species, yield, sown area, productions
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań jest przedstawienie zmian w produkcji zbóż w Polsce. Jako materiał źródłowy do tej analizy posłużyły dane statystyczne GUS z lat 1950-2015. W analizowanym okresie nastąpiło rozszerzenie uprawy pszenicy i pszenżyta kosztem żyta i owsa. Powierzchnia zasiewów mieszanek zbożowych i jęczmienia utrzymuje się na podobnym poziomie. Poszczególne gatunki zbóż charakteryzowały się przyrostem plonu ziarna. Ziarno zbóż wykorzystywane jest głównie na paszę. Coraz większego znaczenia nabiera przeznaczenie ziarna zbóż na cele przemysłowe, a zmalało na cele konsumpcyjne i spasanie.
  The aim of this study was to present changes in the tendency of the cereals production in Poland. As a source material for this analysis, statistical data from GUS (1950-2015) were used. In the analyzed period, the expansion of the cultivation of wheat and triticale at the expense of rye and oats. The area sown cereal mixtures and barley remains at a similar level. Yields of individual cereal species increased the basic direction of the grain distribution is the use of fodder. It is becoming increasingly important as the use of grain for industrial purposes and decreased consumption purposes and grazing.
 11. Kamil Kłusek, Michał Wojtaszek
  Napływ i dynamika bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze rolniczym w Polsce w latach 2005-2014
  INFLOWS AND DYNAMICS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN THE AGRICULTURAL SECTOR IN POLAND IN THE YEARS 2005-2014

  Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, sektor rolniczy
  Key words: foreign direct investment, agricultural sector
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest określenie poziomu, dynamiki oraz struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz ich wpływu na rozwój sektora rolniczego w Polsce. Badania obejmowały okres 2005-2014. Z badań wynika, Wyniki badań potwierdziły pozytywny wpływ bezpośrednich inwestycji na wzrost liczby podmiotów i wydajności pracy w sektorze rolniczym. Wykazano także ich negatywny wpływ na ogólne zatrudnienie w sektorze rolniczym. Kapitał podstawowy w 2014 roku był ponaddwukrotnie wyższy niż na początku badanego okresu.
  The aim of the study was to show the level dynamics and structure of foreign direct investments and their impact on the development of the agricultural sector in Poland. The study covers the period 2005-2014. The results show the positive impact of direct investment on the increase in the number of entities, and labor productivity in the agricultural sector. Also show a negative impact on overall employment in the agricultural sector. Share capital in 2014 was more than twice higher than at the beginning of the period.
 12. Anna Kobiałka, Renata Kubik
  Efektywność działalności inwestycyjnej gmin województwa lubelskiego w kontekście rozwoju obszarów wiejskich
  EFFECTIVENESS OF THE INVESTMENT ACTIVITY OF COMMUNES OF THE LUBLIN PROVINCE IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

  Słowa kluczowe: rozwój regionalny, gminy, inwestycje infrastrukturalne
  Key words: regional development, communes, infrastructural investment
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań była ocena efektywności działalności inwestycyjnej gmin województwa lubelskiego na tle kraju. Porównano nakłady i efekty działalności inwestycyjnej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w latach 2011-2014. Ocenę efektywności działalności inwestycyjnej gmin wykonano na podstawie nieparametrycznej metody efektywności technicznej – DEA. Na podstawie obliczonej średniej dla wskaźników efektywności działalności inwestycyjnej sporządzono ranking gmin z poszczególnych województw. Pierwsze miejsce uzyskały województwa lubelskie i mazowieckie. Gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie z tych województw były w tym aspekcie w pełni efektywne w całym badanym okresie. Stanowią one wzorzec efektywności wykorzystania posiadanych środków na działalność inwestycyjną.
  The aim of the study was to assess the efficiency of investment activity in the communes of lubelskie province compared to the others in Poland. The inputs and effects of investment activity of rural and urban-rural communes in 2011-2014 were compared. The study used a nonparametric method of technical efficiency Data Envelopment Analysis (DEA). The ranking of investment activity for communes were made based of the calculated average for indicators of efficiency. First place received two provinces: lubelskie and mazowieckie. Rural and urban-rural communes of this provinces were fully effective throughout the considered period. They represent a model of efficient use of resources for investment activity.
 13. Jerzy Kopiński
  Ocena zmian efektywności wykorzystania azotu w produkcji rolniczej Polski
  EVALUATION OF CHANGES IN THE EFFICIENCY OF NITROGEN UTILIZATION IN AGRICULTURAL PRODUCTION OF POLAND

  Słowa kluczowe: zróżnicowanie regionalne, efektywność wykorzystania azotu, bilans azotu brutto, stan agrochemiczny gleb
  Key words: regional differentiation, efficiency of nitrogen use, gross nitrogen balance, agrochemical condition of soils
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. W opracowaniu dokonano oceny wykorzystania azotu w polskim rolnictwie w układzie przestrzennym (NUTS-0 i NUTS-2). Przeprowadzona na podstawie bilansu azotu brutto analiza wskazuje na poprawę wykorzystania tego makroskładnika w procesie produkcji rolniczej w Polsce w latach 2002-2014. W ostatnich latach efektywność wykorzystania azotu znacznie przekroczyła poziom 60%, pomimo utrzymujących się nadal niekorzystnych relacji pomiędzy N:P:K w stosowanych nawozach mineralnych. Wykorzystanie tego składnika poprawiło się także w większości województw Polski. Różnice są jednak dość znaczne i mieszczą się w zakresie od 55% w województwie wielkopolskim do 84% w województwie podkarpackim. Wskaźnik efektywności wykorzystania azotu jest istotnie ujemnie skorelowany z jego saldem bilansowym (r2 = 0,77).
  The aim of the study was evaluation the use of nitrogen in Polish agriculture, at national (NUTS-0) and regional (NUTS-2) levels. The conducted analysis between 2002 and 2014, based on the gross nitrogen balance, showed an improvement in the use of this macronutrient in the agricultural production process in Poland. Despite the continuing negative relationship between N: P: K in applied mineral fertilizers, the efficiency of nitrogen utilization has far exceeded 60% in recent years. The use of this nutrient has also improved in most Polish voivodeships. However the differences between them are quite significant and range from 55% in wielkopolskie to 84% in the podkarpackie voivodeships. The efficiency of nitrogen utilization is significantly negatively correlated with its balance surpluses (r2 = 0.77).
 14. Edmund Lorencowicz, Krzysztof Mazurek, Sławomir Kocira
  Próba aktualizacji metody określania intensywności organizacji rolnictwa
  AN ATTEMPT TO UPDATE THE METHOD FOR DETERMINING THE INTENSITY OF ORGANIZATION OF AGRICULTURE

  Słowa kluczowe: intensywność rolnictwa, intensywność organizacji, metoda wskaźnikowa, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca
  Key words: intensity of agriculture, intensity of the organization, indicator’s method, plant production, animal production
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przedstawiono metodę określania intensywności organizacji oraz propozycje zmian wynikających z konieczności adaptacji do aktualnych warunków ekonomicznych rolnictwa. Przemiany gospodarcze i postęp technologiczny spowodowały, że opracowane przez B. Kopcia wskaźniki nie dają możliwości różnicowania wyników. Zaproponowano nowe wartości graniczne i wskazano dalsze kierunki prac nad metodą.
  The paper presents a method for determining the intensity of organization and proposals for changes resulting from the need to adapt to the current economic conditions in agriculture. Economic changes and technological advances meant that developed by Kopeć indicators do not provide for differentiation of results. Authors propose new values and suggest further directions of the method updating.
 15. Justyna Łapińska, Agnieszka Huterska, Paweł Łapiński
  THE FINANCIAL EFFECTS OF INVESTMENTS REALISED UNDER SUSTAINABLE DEVELOPMENT – A CASE of a POLISH COMPANY REPRESENTING THE RENDERING INDUSTRY
  Finansowe efekty realizacji inwestycji wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju – przypadek polskiego przedsiębiorstwa przemysłu utylizacyjnego

  Key words: sustainable development, the rendering industry, ratio analysis
  Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, przemysł utylizacyjny, analiza wskaźnikowa
  Streszczenie/Summary
  Abstract. The paper illustrates the introduction of ecological innovations by a Polish company operating within the rendering industry. The investment resulted not only in the management of large amounts of waste, but also enabled their re-use, thus contributing to environmental protection. However, this is not the only effect of the investments. An improved innovative production process enabled the company to improve its financial situation and, consequently, to gain the position of one of the leaders in the rendering industry in Poland. The methods applied in the research included a descriptive method, a case study method, a personal interview and ratio analysis of financial statements from the examined company. The study used data and materials provided by the company.
  Celem artykułu jest zaprezentowanie przykładu wprowadzenia innowacji o charakterze ekologicznym przez polskie przedsiębiorstwo działające w przemyśle utylizacyjnym. Inwestycja ta spowodowała nie tylko zagospodarowanie znacznych ilości odpadów, ale umożliwiła także ich ponowne wykorzystanie, przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska naturalnego. Nie jest to jednak jedyny efekt przeprowadzonych inwestycji. Udoskonalony, innowacyjny proces produkcji pozwolił przedsiębiorstwu poprawić sytuację finansową oraz w konsekwencji osiągnąć pozycję jednego z liderów w przemyśle utylizacyjnym w Polsce. Metodami badawczymi były metoda opisowa, analiza przypadku, metoda wywiadu osobistego oraz analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych badanej firmy. Wykorzystano dane i materiały udostępnione przez przedsiębiorstwo.
 16. Jacek Maśniak
  Polityka bezpieczeństwa żywności Z PERSPEKTYWY AUSTRIACKIEJ SZKOŁY EKONOMII
  FOOD SAFETY POLICY FROM THE PERSPECTIVE OF AUSTRIAN SCHOOL OF ECONOMICS

  Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, interwencjonizm, austriacka szkoła ekonomii
  Key words: food safety, interventionism, Austrian school of economics
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu jest ocena ekonomicznych skutków polityki bezpieczeństwa żywności w świetle teorii austriackiej szkoły ekonomii. Polityka bezpieczeństwa żywności narzuca rygorystyczne wymagania w produkcji i konsumpcji żywności, przez co pozbawia żywność naturalnego charakteru. Tego rodzaju polityka ignoruje zróżnicowane potrzeby konsumentów. Wymagania sanitarne, weterynaryjne i techniczne ograniczają również możliwości produkcji żywności przez rozdrobnione gospodarstwa rolne. Funkcję przetwórstwa żywności przejmuje skoncentrowany przemysł spożywczy. Następuje transfer wartości dodanej z rolnictwa do przemysłu i handlu.
  The aim of the article is the economic evaluation of the effects of food safety policy in the light of the Austrian school of economics theories. Food safety policy imposes stringent requirements for food production and consumption, what deprives the food of natural character. This kind of policy ignores the diversified consumers needs. Sanitary, veterinary and technical requirements limit the possibilities of the food production by fragmented farms. The function of food producers takes concentrated food industry. The transfer of added value from agriculture to industry and commerce occurs.
 17. Bartosz Mickiewicz, Antoni Mickiewicz
  Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w procesie realizacji polityki gruntowej
  ROLE OF AGRICULTURAL PROPERTY AGENCY IN PROCESS OF LAND POLICY IMPLEMENTATION

  Słowa kluczowe: polityka gruntowa, sprzedaż gruntów, dzierżawa gruntów, kształtowanie ustroju rolnego
  Key words: land policy, sale of land, land lease, shaping of farming system
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przedstawiono politykę gruntową przez pryzmat funkcjonowania Agencji Nieruchomości Rolnych. W okresie lat 1992-2015 ANR realizowała podstawowe zadania wynikające z ustawy w sprawie restrukturyzacji sektora państwowego w rolnictwie. W tym okresie z ZWRSP z 4,7 mln ha gruntów do sprzedaży przekazano 2,7 mln ha (56,7%), a 0,6 mln ha (13,7%) rozdysponowano w sposób trwały. W dyspozycji ANR pozostaje 1,4 mln ha (29,7%), w tym 1,0 mln ha (21,6%) gruntów będących w dzierżawie. W 2003 roku na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na ANR nałożone prawo pierwokupu państwowego, która była nadrzędna wobec pierwokupu sąsiedzkiego. Spośród 643,8 tys. umów przenoszących własność nieruchomości rolnych, ANR złożyła deklaracje nabycia gruntów w 629 przypadkach, które dotyczyły powierzchni 16,7 tys. ha. W 2016 roku mija 12-letni okres ochronny na zakup polskiej ziemi rolnej przez cudzoziemców. W związku z tym wprowadzono w 2015 roku nowe regulacje prawne, zamykające dostęp do zakupu ziemi przez obcokrajowców.
  The study presents land policy on the background of the functioning of the Agricultural Property Agency. In the years 1992-2015 the Agency realized the basic tasks resulting from the law on the restructuring of the state sector in agriculture. During that period, the land resources from Agricultural Property of the State Treasure in quantity of 4.7 million hectares, 2.7 million hectares were transferred for sale (56.7%), 0.6 million hectares (13.7%) were committed in a lasting manner. The disposal of the Agency remains 1.4 million hectares (29.7%), including 1.0 million ha (21.6%) of land being in lease. In 2003, on the basis of the Act on shaping the agricultural system, Agency got the right of first state refusal, which was superior to the neighbor preemption. From 643.8 thous. agreements transferring ownership of agricultural property, the Agency submitted declarations of land acquisition in the 629 cases that concerned the area of 16.7 thous. ha. In 2016 passed a 12-year protection period for the purchase of Polish agricultural land by foreigners. Therefore the new legal regulations were introduced in 2015, closing access to the purchase of land by foreigners.
 18. Jarosław Mikołajczyk
  Inwestycje w rolnictwie polskim w latach 2004-2014 w ujęciu makroekonomicznym
  INVESTMENTS IN POLISH AGRICULTURE IN THE YEARS 2004-2014 FROM THE MACROECONOMIC PERSPECTIVE

  Słowa kluczowe: inwestycje, rolnictwo, Polska
  Key words: investments, agriculture, Poland
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem pracy jest przedstawienie i ocena realnych zmian wielkości wydatków inwestycyjnych w rolnictwie polskim w latach 2004-2014. Badania wskazują na znaczący nominalny i realny wzrost nakładów w badanym okresie, zarówno w ujęciu makroekonomicznym (w skali rolnictwa całego kraju), jak i w skali pojedynczego gospodarstwa rolniczego. Ożywienie działalności inwestycyjnej w rolnictwie po okresie stagnacji w latach 1990-2004 jest pozytywnym i pożądanym zjawiskiem. Zjawisko to można zapewne łączyć z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i dostępnością bezzwrotnych środków inwestycyjnych.
  The aim of this work was to present and to assess real changes in the size of investments in Polish agriculture in the years 2004-2014. Analyses show that a considerable, nominal and evident increase in expenditure in the researched period is seen both from the macroeconomic perspective (on the scale of agriculture in the whole country) and on the scale of a single farm. The revival of investment activities in agriculture after the stagnation period in the years 1990-2004 is a positive and desired phenomenon. This phenomenon is connected not only with Poland entering the European Union, but also with the availability of non-returnable investment resources.
 19. Iwona Mystkowska, Krystyna Zarzecka, Alicja Baranowska, Marek Gugała, Andrzej Doroszuk
  Plonowanie i opłacalność uprawy ziemniaków skrobiowych w gospodarstwie indywidualnym
  YIELDING AND PROFITABILITY OF STARCHY POTATOES CULTIVATION IN INDIVIDUAL FARM

  Słowa kluczowe: ziemniaki skrobiowe, plon, koszty, opłacalność
  Key words: starchy potatoes, yield, costs, profitability
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań było zaprezentowanie plonowania i opłacalności uprawy ziemniaków skrobiowych w gospodarstwie indywidualnym w latach 2014-2015. Dane pochodziły z gospodarstwa rolnego położonego we wsi Nosów, gmina Leśna Podlaska specjalizującego się w produkcji ziemniaków skrobiowych współpracującego z PPS ”PEPEES” w Łomży. Większy plon ogólny bulw ziemniaków skrobiowych uzyskano w 2014 roku, a wartość produkcji z 1 ha w poszczególnych latach była zróżnicowana i wynosiła odpowiednio 10394 i 6717 zł. Duża zmienność przychodu w poszczególnych latach była podyktowana wysokością plonu i różną ceną uzyskaną za jednostkę produkcji. O opłacalności uprawy ziemniaków skrobiowych decydowały koszty bezpośrednie. Największe koszty bezpośrednie stanowiły koszty związane zakupem sadzeniaków. Wyższą opłacalność uprawy ziemniaków skrobiowych uzyskano w 2014 roku.
  The aim of the study was to present the yield and profitability of starch potato cultivation in an individual farm in 2014-2015. The data came from a farm located in the village of Nosow, the borough of Lesna Podlaska, specializing in the production of starch potato cooperating with PPS „PEPEES” in Lomza. Total yield of tubers of potato starch was higher in 2014, and the production value of 1 ha in different years was varied and amounted to 10394 and 6717 PLN, respectively. The fluctuations in revenue in particular years were caused by the crop yield and the price per unit of production. The profitability of starch potato cultivation depended on the direct costs, particularly the cost of purchasing seed potatoes. Higher profitability of starch potato was achieved in 2014.
 20. Eugeniusz Niedzielski
  Powstanie, funkcjonowanie i likwidacja państwowych gospodarstw rolnych
  THE ESTABLISHMENT, OPERATION AND LIQUIDATION OF STATE-OWNED FARMS

  Słowa kluczowe: państwowe gospodarstw rolne, sektor państwowy w rolnictwie
  Key words: state-owned farms, state sector in agriculture
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przedstawiono przesłanki utworzenia państwowych gospodarstw rolnych w sensie instytucjonalnym, ogólną charakterystykę ich działalności i zmian organizacyjnych w ponad 40-letnim okresie ich istnienia, a także przyczyny ich likwidacji. Mimo upływu 25 lat od decyzji o likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, skutki ich istnienia i przekształceń nadal są istotnym elementem rzeczywistości społeczno-gospodarczej, zwłaszcza w regionach o dużym w przeszłości udziale sektora państwowego w rolnictwie. Oceny przyczyn i skutków likwidacji PGR-ów są nadal przedmiotem zróżnicowanych opinii, na co zwrócono także uwagę w opracowaniu.
  This paper presents the indications of setting up the state-owned farms in the institutional sense, the general characteristics of their activities and the organizational changes in more than 40 years of their existence, as well as the reasons for their liquidation. Despite the passage of 25 years since the decision to liquidate the state-owned farms, the effects of their existence and transformations are still an important element of the socio-economic reality, especially in regions, in which the participation of the state sector in agriculture was high in the past. Assessing the causes and effects of the state-owned farms’ liquidation is still the subject of different opinions, which is also highlighted in this study.
 21. Anna Nowak
  Przestrzenne zróżnicowanie zmian produktywności całkowitej rolnictwa w Polsce w latach 2005-2014
  SPATIAL DIFFERENTIATION OF CHANGES IN THE TOTAL PRODUCTIVITY OF AGRICULTURE IN POLAND IN THE YEARS 2005-2014

  Słowa kluczowe: produktywność całkowita, indeks Malmquista, rolnictwo, województwa
  Key words: total factor productivity, Malmquist index, agriculture, regions
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest ocena zmian produktywności całkowitej rolnictwa w 16 województwach w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, tj. w latach 2005-2014. Do zbadania tych zmian wykorzystano metodę nieparametryczną bazującą na indeksie produktywności Malmquista, uzupełnionego o dekompozycję na zmiany technologiczne i zmiany efektywności technicznej. Wyniki badań wykazały, że w badanym okresie nastąpił 5-procentowy przeciętny wzrost produktywności całkowitej rolnictwa. W poszczególnych województwach również zaobserwowano wzrost produktywności całkowitej tego sektora, wahał się on od 1,8% w województwie podkarpackim do 8% w województwie pomorskim. Źródłem poprawy produktywności we wszystkich województwach były pozytywne zmiany technologiczne, natomiast wzrost efektywności technicznej przyczyniał się do poprawy produktywności w 11 województwach. W przypadku dwóch regionów (wielkopolskie, zachodniopomorskie) efektywność techniczna nie wykazała zmian, a w trzech (dolnośląskie, lubuskie, podkarpackie) zmiany te miały destymulujący wpływ na poprawę produktywności całkowitej.
  The purpose of this paper was to evaluate the changes in total productivity of agriculture in 16 regions of Poland after its accession to the European Union, i.e. in the years 2005-2014. The changes were studied using a non-parametric method based on the Malmquist index of productivity supplemented with decomposition into technological changes and changes in technical efficiency. The results showed that in the studied period the average total productivity of agriculture increased by 5%. In particular regions also an increase in the total productivity of this sector was observed. It ranged from 1.8% in Podkarpackie province to 8% in Pomorskie province. The source of improved productivity in all regions was positive technological changes, whereas an increase in technical efficiency contributed to improvement in productivity in 11 regions. In two of the regions technical efficiency did not show any changes (Wielkopolskie, Zachodniopomorskie), and in three of them (Dolny Śląsk, Lubuskie, Podkarpackie) the changes had a destimulating effect on the improvement in total productivity.
 22. Maria Jolanta Orłowska
  Potencjał produkcyjny, intensywność produkcji i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych różnych regionów w Polsce w latach 2004-2013 według FADN
  PRODUCTION POTENTIAL, INTENSITY OF PRODUCTION AND ECONOMIC RESULTS OF FADN FARMS FROM VARIOUS REGIONS IN POLAND IN THE YEARS 2004-2013

  Słowa kluczowe: czynniki produkcji, potencjał produkcyjny, intensywność produkcji, wyniki ekonomiczne
  Key words: factors of production, production capacity, production intensity, economic results
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem pracy było porównanie zmian, jakie dokonały się w latach 2004-2013 w potencjale produkcyjnym, relacjach pomiędzy zasobami czynników produkcji, intensywności produkcji oraz sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolniczych z różnych regionów w Polsce. Wykorzystano informacje gromadzone według jednolitych zasad w bazie publikowanej na stronie UE. Zastosowano metody analizy szeregów statystycznych, metody analizy pionowej i poziomej. W latach 2004-2013 gospodarstwa powiększały swój potencjał produkcyjny, intensywność produkcji, uzyskiwały coraz wyższe wyniki ekonomiczne. W Polsce postępowała polaryzacja gospodarstw. Na jednym biegunie utrzymywały się silne ekonomicznie, duże obszarowo, dobrze technicznie wyposażone gospodarstwa Pomorza i Mazur oraz Wielkopolski i Śląska, na drugim, mniejsze ekonomicznie i obszarowo, o niższym wskaźniku technicznego uzbrojenia pracy, gospodarstwa Mazowsza i Podlasia oraz Małopolski i Pogórza. Gospodarstwa Pomorza i Mazur oraz Wielkopolski i Śląska uzyskiwały dochód pozwalający na przekroczenie parytetowej opłaty pracy własnej, natomiast w średnim gospodarstwie Mazowsza i Podlasia oraz Małopolski i Pogórza nie pokrywał on kosztów użycia własnych czynników produkcji.
  The aim of the study was to compare the changes that took place in the years 2004-2013 in the production capacity of farms from different regions in Poland. There were also analyzed the relationship between the resources of production factors, production intensity and their economic situation. Study was based on information collected by uniform rules in the database published on the EU website. Methods of analysis of the statistical series, analysis of vertical and horizontal were applied. In the years 2004-2013 the farms increased their production potential, production intensity and achieved higher and higher economic results. However, the differences between the holdings of different regions did not go away and some even deepened. In Poland the polarization farms progressed. On one side, remained economically strong large and well technically equipped farms of Pomerania and Mazury and Wielkopolska and Silesia, on the other economically and territorially smaller with a lower rate of technical work equipment on farms of Mazovia and Podlasie and also Malopolska and Pogorze. Farms of Pomerania and Mazury and Wielkopolska and Silesia achieved income allowing to exceed parity charge of their own work, while the average farm of Mazovia and Podlasie and Małopolska and Pogorze it did not cover the costs of their own factors of production use.
 23. Andrzej Parzonko
  Rola dopłat do krów i pozostałego bydła w polskim systemie dopłat bezpośrednich w rozwoju sektora mleczarskiego
  THE ROLE OF SUBSIDIES FOR COWS AND OTHER CATTLE IN THE POLISH SYSTEM DIRECT PAYMENTS IN THE DEVELOPMENT OF THE DAIRY SECTOR

  Słowa kluczowe: gospodarstwa mleczne, dopłaty bezpośrednie, skala produkcji mleka
  Key words: dairy farms, direct payments, the scale of milk production
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Głównymi celami artykułu są: 1) zaprezentowanie informacji dotyczących liczby i struktury wniosków składanych o dopłaty do krów mlecznych i pozostałego bydła w 2015 roku w Polsce; 2) ocena ekonomiczna systemu naliczania dopłat do krów i pozostałego bydła w Polsce; 3) zaproponowanie zmian we wdrożonym systemie dopłat do analizowanych grup zwierząt. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Polsce w 2015 roku złożono 1 351 435 wniosków o dopłaty bezpośrednie, z czego jedynie 12% dotyczyło dopłat do utrzymywanych krów w gospodarstwie. Gospodarstw utrzymujących 3 krowy i wnioskujących o dopłaty do tych zwierząt było 27 461, co stanowiło aż 16,9% wszystkich gospodarstw wnioskujących o dopłaty do krów. Zaproponowane granice wielkości stad zwierząt odjętych dopłatami są niezrozumiałe (nie są poparte żadnymi argumentami ekonomicznymi) i nie stymulują rozwoju tego kierunku produkcji w Polsce.
  The main objectives of the paper are: 1) to present information on the number and structure of applications for subsidies for dairy cows and other cattle in 2015 in Poland; 2) economic evaluation of the system of subsidies for cows and other cattle in Poland; 3) to propose changes in the implemented system of subsidies to cattle. There were 27 461 farms, which only had 3 cows and applied for payments to these animals. This was up 16.9% of all farms applying for payments to cows. The proposed limits of the size of herds deducted subsidies are unclear (they are not supported by any economic arguments) and do not stimulate the growth of milk production in Poland.
 24. Michał Roman, Piotr Prus, Agnieszka Ramczykowska
  AGRITOURISM AS A FORM OF INCOME DIVERSIFICATION ON FARMS IN KOŚCIERSKI DISTRICT
  Działalność agroturystyczna jako forma dywersyfikacji dochodów w gospodarstwach rolnych w powiecie kościerskim

  Key words: rural tourism, agritourism, Pomorskie, Kościerski County
  Słowa kluczowe: turystyka wiejska, agroturystyka, województwo pomorskie, powiat kościerski
  Streszczenie/Summary
  Abstract. The main aim of this study was to explore the potential of agritourism development in the Kościerski region. The study also aimed to establish the sampled farmers’ interest in and satisfaction with agritourism as a form of income diversification. A survey was carried out among all farm owners engaging in agritourism activity in the Kościerski region (44 persons). The research tool was a questionnaire which identified the level of interest and satisfaction of respondents with an agritourism business. The research shows that getting involved in agritourism gives the opportunity to diversify farm income in the Kościerski Region. The natural and agricultural conditions are conducive, and the farmers are trying to provide an adequate standard of accommodation and quality services.
  Celem opracowania jest określenie potencjału rozwoju działalności agroturystycznej w powiecie kościerskim oraz poziomu zainteresowania i zadowolenia rolników z tej formy dywersyfikacji dochodów. W badaniach udział wzięli wszyscy właściciele gospodarstw agroturystycznych z terenu powiatu kościerskiego (44 osoby). Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, który zawierał pytania pozwalające na określenie poziomu zainteresowania i zadowolenia respondentów z prowadzenia działalności agroturystycznej. Badania wykazały, że działalność agroturystyczna jest realną szansą na dywersyfikację dochodów w gospodarstwach rolnych powiatu kościerskiego. Sprzyjają temu warunki przyrodniczo-rolnicze, a badani rolnicy starają się zapewniać odpowiedni standard gospodarstw agroturystycznych oraz jakość oferowanych usług.
 25. Roman Rudnicki, Anna Dubownik
  Różnicowanie działalności gospodarczej w rolnictwie w ramach WPR jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – przykład województwa kujawsko-pomorskiego
  DIFFERENTIATION OF THE ECONOMIC ACTIVITY IN AGRICULTURE FINANCED BY THE CAP AS A FACTOR OF MULTI-FUNCTIONAL DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS – EXAMPLE OF THE KUYAVIAN-POMERANIAN PROVINCE

  Słowa kluczowe: WPR, różnicowanie działalności gospodarczej, wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
  Key words: CAP, diversification of economic activities, multifunctional development of agriculture and rural areas
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przedstawiono problem zróżnicowania przestrzennego implementacji środków unijnych skierowanych do gospodarstw rolnych województwa kujawsko-pomorskiego w celu podniesienia poziomu ich pozarolniczej aktywności gospodarczej w latach 2003-2014 (sumując wybrane działania SAPARD, SPO Rolnictwo i PROW). Dokonano oceny wpływu ww. działań pomocowych UE na wielofunkcyjny rozwój rolnictwa. Wykorzystano wskaźniki ilustrujące udział zrealizowanych wniosków w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych oraz gospodarstw z dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej – oraz obszarów wiejskich. Wykorzystano wskaźnik ilustrujący udział zrealizowanych wniosków w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych według rejestru REGON w 2014 roku. Ocena zróżnicowania przestrzennego wydzielonych wskaźników wykazała wiele prawidłowości, dotyczących zarówno pozytywnych (np. wyższy poziom wskaźników w gminach słabiej zurbanizowanych), jak i negatywnych (np. wyższy poziom wskaźników w gminach o korzystniejszych warunkach przyrodniczych rozwoju rolnictwa).
  The aim of this article is to present the spatial differentiation of CAP funds directed to farms of Kuyavian-Pomeranian region in order to increase the level of their non-agricultural economic activity in the years 2003-2014. The analysis were focused to assess the impact of EU funds for multifunctional development of agriculture and rural areas. The indicators were used to illustrate the share of realized applications in the overall numbers of farms and households with income from non-agricultural activities. It has been shown that the higher level of indicators where in the municipalities of less urbanized areas, which should be considered as positive. Also, it has been demonstrated that the indicators were higher in municipalities with more favorable conditions for agricultural development, which must be regarded as potentially negative.
 26. Jacek Skudlarski
  Rynek nowych i używanych ciągników rolniczych w Polsce w latach 2012-2016
  MARKET OF NEW AND USED AGRICULTURAL TRACTORS IN POLAND IN THE YEARS 2012-2016

  Słowa kluczowe: ciągnik rolniczy, rynek, sprzedaż, rejestracje, Polska
  Key words: tractors, market, sales, registration, Poland
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest określenie zmian na rynku nowych i używanych ciągników rolniczych w Polsce. Dane źródłowe pochodziły z zasobów udostępnionych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR). W okresie 2012-2016 zarejestrowano w Polsce 143 439 ciągników rolniczych, w tym 72 152 nowe pojazdy. Poziom zakupów ciągników w analizowanym okresie obniżył się o ok. 7 tys. szt., głównie za sprawą spadku popytu na nowe pojazdy. Spadek popytu na ciągniki w analizowanym okresie wynikał z braku dofinansowań unijnych oraz niekorzystnej sytuacji na rynku płodów rolnych.
  The objective of the paper was to analyse of the changes on the market of new and used tractors in Poland. Initial data were obtained from the resources of Polish Chamber of Commerce of Agricultural Machines and Facilities (PChCoAMF). In 2012-2016 were registered 143 439 agricultural tractors, including 72 152 of new tractors. Level of purchase tractors in the reporting period decreased by about 7 thousand units, mainly, due to lower demand for new tractors. Demand reduction on tractors in the reporting period was resulted from the absence the European Union subsidies, and the unfavourable situation on the market of agricultural production.
 27. Joanna Stanisławska, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Przemiany demograficzne na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2005-2015
  DEMOGRAPHIC CHANGES IN THE RURAL AREAS OF THE WIELKOPOLSKIE PROVINCE IN THE YEARS 2005-2015

  Słowa kluczowe: przemiany demograficzne, obszary wiejskie, województwo wielkopolskie
  Key words: demographic changes, rural areas, Wielkopolskie province
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem badań była diagnoza zmian demograficznych, jakie dokonały się na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2005-2015. W badaniu wyróżniono obszary wiejskie, które znalazły się w granicach Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz poza nim. Badania przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z GUS oraz Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Stwierdzono, że przemiany demograficzne na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, takie jak wzrost liczby ludności czy zmiany struktury ludności według miejsca zamieszkania lub ekonomicznych grup wieku, w dużej mierze wynikają z ruchów migracyjnych. W analizowanym okresie występował napływ ludności na tereny wiejskie (dodatnie saldo migracji), choć w ostatnich latach zaobserwowano niewielkie zahamowanie tego zjawiska. Ponadto odnotowano nieznaczny wzrost dodatniego przyrostu naturalnego. Przy czym bardziej dynamiczne zmiany zaobserwowano na obszarach wiejskich znajdujących się w granicach Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. W badanym okresie w miastach zaobserwowano zmiany w przeciwnym kierunku, tzn. spadek liczby ludności i przyrostu naturalnego, a także nasilenie emigracji z miast (spadek ujemnego salda migracji).
  The aim of the research was to diagnose demographic changes that took place in the rural areas of the Wielkopolska province between 2005 and 2015. The study identified rural areas that were located within the boundaries of the Poznań Metropolitan Area and beyond this area. The research was based on data from the Central Statistical Office and the Statistical Office in Poznań. As a result of the conducted research, it was observed that demographic changes in the rural areas of Wielkopolska province such as population growth or changes in population structure by place of residence or economic age groups are largely caused by migration movements. In the analyzed period there was an influx of population into rural areas (positive migration balance), although in recent years a slight inhibition of this phenomenon has been observed. In addition, there was a slight increase in positive natural growth. More dynamic changes have been observed in rural areas within the Poznan Metropolitan Area. In the studied period, changes in the opposite direction were observed in cities, ie the decrease in the number of inhabitants and in birthrate, as well as the increase in emigration from cities (decrease of the negative migration balance).
 28. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara
  Sposoby finansowania innowacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego województwa podlaskiego
  THE METHODS OF FINANCING INNOVATION IN FOOD INDUSTRY OF PODLASKIE PROVINCE

  Słowa kluczowe: innowacje, finansowanie innowacji, innowacyjność przemysłu spożywczego
  Key words: innovation, financing innovation, innovation in food industry
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu było przedstawienie skali podejmowanych innowacji i źródeł ich finansowania przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego województwa podlaskiego. Perspektywy rozwoju gospodarczego poszczególnych województw zależą od zdolności do podnoszenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Procesom innowacyjnym w Polsce towarzyszy ich znaczne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi regionami. Zaistnienie absorpcji procesów innowacyjnych w regionie wymaga często wsparcia instytucji zewnętrznych. Pełnią one w tym procesie rolę instytucji finansującej proinnowacyjne postawy i działania. Podstawowym instrumentem tych instytucji w finansowaniu innowacji są dofinansowania bezzwrotne. Analizę przeprowadzono na podstawie badań literatury przedmiotu oraz danych pierwotnych. Analiza materiału skłania do wniosku, że poziom innowacyjności przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego województwa podlaskiego jest bardzo wysoki do czego w dużej mierze przyczyniają się środki unijne.
  The guiding objective of this article was to present the undertaken innovations and sources of their financing by the food industry from Podlaskie province. Prospects for economic development of the provinces depend on the capacity to raise the level of innovation in enterprises. Innovation processes in Poland, is accompanied by considerable variation between regions. The creation of the absorption innovation processes in the region often require the support of external institutions. They fulfill in this process a role financier institutions of innovation proinnovative attitudes and actions. The basic instrument of these institutions in the financing of innovation are grants. The analysis was based on the literature’ review and primary data. As a conclusion could be stated that the level of innovation in food industry enterprises from the Podlasie province is very high, to what largely contributed the EU funds is very high what largely contribute EU funds.
 29. Svetlana Trunova, Marcin Chciałowski, Paulina Stolarczyk, Paulina Trębska
  AGRICULTURE AND ITS ROLE IN THE ECONOMY OF RUSSIA
  ROLNICTWO I JEGO ZNACZENIE W GOSPODARCE ROSJI

  Key words: agriculture, Russia, Russian economy
  Słowa kluczowe: rolnictwo, Rosja, gospodarka Rosji
  Streszczenie/Summary
  Abstract. The importance of agriculture in the Russian economy is relatively small, which is a characteristic feature of developed economies (about 4% of GDP). However, agriculture represents a significant share in the structure of the employed – 9.2%. The use of agriculture as self-sufficiency food has become essential after the embargo imposed on imported products. Russia as a country has a large area of land. The surface of used agricultural land after a fall in the nineties has stabilised at a level of 800 thous. km2. At the same time intensified agricultural production has resulted in increased performance and larger crops. Due to the progression of technology there is an opportunity for the development of agriculture in Russia.
  Znaczenie rolnictwa w rosyjskiej gospodarce jest relatywnie niewielkie, co jest cechą charakterystyczną dla rozwiniętych gospodarek (około 4% PKB). Stanowi jednak istotny udział w strukturze zatrudnionych – 9,2%. Wykorzystanie rolnictwa jako czynnika samowystarczalności żywnościowej stało się istotnym w momencie wprowadzenia embarga na produkty importowane. Rosja dysponuje ogromnym areałem gruntów. Powierzchnia wykorzystywanych gruntów rolnych po spadkach w latach 90. XX wieku ustabilizowała się na poziomie 800 tys. km2. Jednocześnie zintensyfikowana produkcja rolna zaskutkowała zwiększeniem wydajności oraz większymi zbiorami. Duży potencjał gruntów, jak również postępujący rozwój technologiczny są szansą dla rozwoju rolnictwa w Rosji.
 30. Izabela Wielewska
  Oddziaływanie na środowisko odnawialnych źródeł energii
  THE IMPACT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES ON THE ENVIRONMENT

  Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, środowisko naturalne, energia odnawialna
  Key words: renewable energy sources, natural environment, renewable energy
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem opracowania jest ukazanie problematyki oddziaływania na środowisko odnawialnych źródeł energii. Badania przeprowadzono w lipcu 2016 roku wśród 269 mieszkańców obszarów wiejskich powiatu chojnickiego. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Badania wykazały, że odnawialne źródła energii korzystnie wpływają na środowisko naturalne, a występujące dla środowiska zagrożenia nie są tak znaczne, jak w przypadku wykorzystywania do produkcji energii źródeł konwencjonalnych. Największe szkody dla środowiska naturalnego w zakresie OZE odnosiły się do przemian krajobrazu.
  The aim of the study was to present issues of the environmental effects of renewable energy sources. Research was conducted in July 2016 among 269 inhabitants of rural areas of the Chojnice district. A diagnostic survey was employed as the research method. The research showed that renewable energy sources have a positive impact on the environment, and that environmental hazards are not as great as those of conventional energy production. According to the respondents, the greatest environmental damage in the field of RES is related to landscape changes.
 31. Krzysztof Zalewski, Piotr Bórawski, Aneta Bełdycka-Bórawska
  Zróżnicowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych regionu FADN Mazowsze i Podlasie w latach 2010-2014
  INVESTMENT DIFFERENTIATION IN FARMS BELONGING TO MAZOWSZE AND PODLASIE FADN REGION IN THE YEARS 2010-2014

  Słowa kluczowe: FADN, gospodarstwo rolne, inwestycje, dopłaty do inwestycji
  Key words: FADN, farm, investments, investment subsidies
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Przedstawiono zróżnicowanie inwestycji gospodarstw rolnych regionu FADN Mazowsze i Podlasie w latach 2010-2014. Do przeprowadzenia badań analizie poddano inwestycje brutto i netto (zmienne FADN SE516 i SE521) i dopłaty do inwestycji (zmienna SE406). Z badań wynika, że gospodarstwa rolne regionu FADN Mazowsze i Podlasie intensywnie przeprowadzały inwestycje. Ich wartość była jednak zróżnicowana w zależności od typu gospodarstwa oraz wielkości ekonomicznej. Gospodarstwa zajmujące się uprawami polowymi (uprawa zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych na nasiona) osiągnęły w latach 2010-2014 najwyższy poziom inwestycji. Jednocześnie badania potwierdziły, że wielkość ekonomiczna gospodarstw wpływa wprost proporcjonalnie na poziom inwestycji w tych gospodarstwach (wyższa wielkość ekonomiczna – wyższy poziom inwestycji).
  The paper presents the diversity of investments in agricultural holdings belonging to FADN region of Mazowsze and Podlasie in the 2010-2014. To carry out the study the gross and net investment (FADN SE516 and SE521 variable) and the investment subsidies (SE406 variable) were used. The research shows that farms in FADN Mazowsze and Podlasie region have been intensively investing. Their value, however, varied depending on the type of farm and economic size. Field crops (cereals, oilseed and seed crops) reached the highest level of investment in 2010-2014. At the same time, research has confirmed that the economic size of farms directly affects the level of investment in these holdings (higher economic size - higher level of investment).
 32. Jan Zawadka
  Źródła informacji jako determinanta popytu na niszowe produkty turystyki wiejskiej
  SOURCES OF INFORMATION AS A DETERMINANT OF DEMAND FOR NICHE PRODUCTS OF RURAL TOURISM

  Słowa kluczowe: „Hity Turystyki Wiejskiej”, certyfikat POT, turystyka wiejska, produkty kulinarne
  Key words: “Hits of Rural Tourism”, certificate PTO, rural tourism, culinary products
  Streszczenie/Summary
  Abstrakt. Celem artykułu było przybliżenie istoty popytu turystycznego i jego uwarunkowań, a także zaprezentowanie wpływu informacji na znajomość i popularność niszowych produktów turystyki wiejskiej, których przykładem są produkty o charakterze kulinarnym. Badaniami objęto 830 respondentów. Świadomość istnienia i popularność analizowanych produktów była stosunkowo niewielka. Należy jednak zauważyć, że działania promocyjno-informacyjne służące ich propagowaniu były przez badanych dostrzegane i wykorzystywane. Zdynamizowanie ich i nadanie im charakteru cyklicznego przyczyniłoby się do większego zainteresowania ze strony odwiedzających.
  The purpose of the paper was to present the essence of tourism demand and its determinants, as well as to present the effect of information on knowledge and popularity of niche products of rural tourism, for example products of a culinary. The survey included 830 respondents. Awareness of the existence and popularity of the analyzed products was relatively small. It should be noted, however, that the promotion and information activities aimed at promoting them were perceived by the respondents. Dynamising them and giving them a recurring character would contribute to a greater interest by the visitors.