Procedura recenzowania

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review proces).

Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem odnośnie dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W przypadku jednej recenzji negatywnej redakcja kieruje artykuł do trzeciego, rozstrzygającego recenzenta.

Zasady kwalifikowania artykułów do publikacji są podane na stronie internetowej SERiA.

Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane, listę recenzentów czasopismo podaje do publicznej wiadomości

Lista recenzentów

Arkusz recenzji