1. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu powołało na V Kongresie dnia 23.09.1998 r. Roczniki Naukowe SERiA (RN SERiA).
 2. Roczniki Naukowe wydawane są w 6 zeszytach.
 3. Pracami programowymi kieruje Rada Naukowa Roczników Naukowych SERiA. Radę Naukową powołuje Zarząd SERiA.
 4. Członków Komitetu Redakcyjnego SERiA powołuje Zarząd. W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą: Redaktor Naczelny, Sekretarz Naukowy oraz redaktorzy tematyczni, statystyczni oraz językowi.
 5. Recenzenci RN SERiA są wyznaczani przez Zarząd SERiA
 6. Roczniki Naukowe SERiA finansowane są z opłat autorów oraz z dotacji.
 7. Wydawca zobowiązany jest do przestrzegania szaty graficznej okładki oraz stron informacyjnych wydania, zatwierdzanych przez Komitet Redakcyjny.
 8. W ramach Roczników Naukowych, w miarę potrzeby, mogą być wydzielone Zeszyty Problemowe. Komitet Redakcyjny ma prawo do wydania specjalnych zeszytów danego rocznika.
 9. Artykuły przygotowywane są w standardzie odpowiadającym wymogom listy filadelfijskiej tzn.: tytuł artykułu i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, abstrakt i treść artykułu (wstęp, materiał i metody, wyniki badań, podsumowanie i wnioski oraz bibliografia) w języku polskim, opis tabel i rysunków w języku polskim i angielskim, streszczenie w języku angielskim (abstract) oraz dane autora (tytuł naukowy, adres, miejsce pracy, telefon, e-mail).
 10. Maksymalna objętość artykułu wynosi 6 stron standardowych, łącznie ze streszczeniem. Przekroczenie wymaganych 6-ciu stron jest dodatkowo płatne. Wymóg ten nie dotyczy artykułów zamawianych. W jednym zeszycie RN SERiA można być autorem/współautorem jednego artykułu.
 11. Dopuszcza się drukowanie artykułów w językach obcych pod warunkiem umieszczania tytułów, słów kluczowych, streszczenia, opisu tabel i rysunków w języku polskim oraz zgodnych z pozostałymi wymaganiami RN SERiA.
 12. Autor artykułu dołącza oświadczenie, że praca jest oryginalna i nie była dotychczas publikowana pod obecnym lub innym tytułem w innych czasopismach, a także oświadczenie o wkładzie autorów w powstanie utworu i oświadczenie o źródle finansowania.
 13. W RN SERiA publikowane są artykuły osób zainteresowanych oraz zamawiane i sponsorowane. Opracowania nie spełniające wymogów redakcyjnych nie będą kwalifikowane do druku.
 14. Opracowania młodych pracowników nauki (magistrów) powinny być dostarczane z podpisem opiekuna naukowego lub kierownika katedry (dyrektora instytutu lub innego przełożonego), bądź też przesyłane zbiorowo z pismem przewodnim kierownika jednostki. Wymóg ten nie dotyczy nauczycieli, doradców oraz przedsiębiorców i innych osób spoza jednostek naukowych.
 15. Autor przekazując utwór w formie elektronicznej wyraża jednocześnie zgodę na przeniesienie na Wydawcę czasopisma (Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu) wyłącznego prawa wydawania tego utworu drukiem w formie książkowej i elektronicznej.