Zasady przeniesienia praw autorskich

Autor przekazując utwór w formie elektronicznej wyraża jednocześnie zgodę na przeniesienie na Wydawcę czasopisma (Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu) wyłącznego prawa wydawania tego utworu drukiem w formie książkowej i elektronicznej.

Wersja elektroniczna jest dostępna jako czasopismo otwarte na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported, która zezwala na użytkowanie opublikowanego artykułu pod warunkiem wskazania autorów oraz Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu jako właścicieli praw do tej publikacji. Treść licencji jest dostępna na stronie